PALUBA

Kopnena vojska => Pešadija => Topic started by: Rade on May 18, 2008, 02:51:08 pm

Za eventualne probleme prilikom registracije, obratite se na e-mail adresu broker824@gmail.com ili webmaster@paluba.info Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, to može potrajati najviše do 24 h.

Title: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 02:51:08 pm
Automatska puška (AP) 7,62 mm M70, M70A, M70B, M70AB, M70A1, M70ABI, M70AB2, M70AB2N-PN i M70B1N-PN služi za uništavanje neprijateljeve žive sile i vatrenih sredstava. Puškom opremtjenom tromblonom uspešno se mogu uništavati oklopna i druga borbena vozila, bunkeri, utvrđene zgrade, i zadimljavti i osvetljavati bojište. Na pušku se po potrebi može ugraditi prigušivač pucnja.
[attachment=1]
[attachment=2]
Prilikom gađanja na živu silu najbolji rezultati se postižu jedinačnom paljbom do 400 m, kratkim rafalima do 300 m, a dugim rafalima do 200 m. Sasređenom paljbom više strelaca na otkrivene i grupne ciljeve uspešno se može gadati do 600 m. Uspešno dejsto tromblonom sa kumulativnom minom je na odstojanju do 150 m, a tromblonskom trenutnom i dimnom minom na odstojanju do 240 m. Tromblonskom osvetljivajućom minom postiže se najbolji efekat kada se ona izbaci pod uglom od 45°.

Puškomitraljez (PM) 7,62 mm M72, M72B, M72B1, M72B1N i M72AB1 je automatsko oružje namenjeno za neutralisanje i uništenje žive sile i vatrenih sredstava neprijatelja na daljinama do 800 m. Najbolji rezultati postižu se iznenadnom vatrom na odstojanjima do 600 m.
[attachment=3]
[attachment=4]
Uspešno dejstvo oružja (AP i PM) na avione i helikoptere koji nisko lete i padobrance je do 500 m. Paljba iz automatske puške i puškomitraljeza može biti jedinačna, rafalna (kratki rafali do 5 i dugi do 15 metaka) i neprekidna.
Oružje se puni okvirom od 30 metaka, a PM se može puniti i dobošem od 75 metaka. Borbena brzina gađanja je 120, ateoretska 600 metaka u minuti. Tromblonskim minama, prilikom gađanja iz AP, brzina gađanja je 3 do 4 mine u minuti.
Za gađanje oružjem upotrebljavaju se bojni meci 7,62 mm sa običnim i obeležavajućim zrnom. Pored ovih, AP opremljena prigušivačem pucnja upotrebljava i prigušivački metak.
Puškomitraljez poslužuje i prenosi nišandžija.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 02:52:29 pm
Automatska puška ima sledeće delove: cev, nišane, gasnu komoru sa regulatorom gasova, gasni cilindar sa drvenom oblogom, povratni mehanizam, nosač zatvarača sa klipom, zatvarač, poklopac sanduka, sanduk sa rukohvatom, mehanizam za okidanje, kundak, tromblon, nož, okvir i pribor.
Puškomitraljez ima sledeće delove: cev, nišane, gasnu komoru, gasni cilindar sa drvenom oblogom, povratni mehanizam, nosač zatvarača sa klipom, zatvarač, poklopac sanduka, sanduk sa rukohvatom. mehanizam za okidanje, kundak, nožice, okvir, doboš i pribor.
Cev služi da se u njoj izvrši opaljenje metka i zrnu da pravac i obrtno kretanje pri letu. U unutrašnjosti cevi je ležište metka i vodište zrna. Vodište zrna je ižlebljeno i ima 4 žleba i 4 polia sa uvijanjem udesno. Zadnji unutrašnji deo cevi je cilindričan i bez žlebova i naziva se ležište metka. Kod pušaka M70, M70A, M70A1 i puškomitraljeza M72, cev je zadnjim delom pomoću navoja učvršćena za sanduk. Kod ostalih modela AP i PM na zadnjem delu cevi nema navoja, a sa sandukom se spaja presovanjem i osigurava od uzdužnog pomeranja utvrđivačem cevi.
Na prednjem delu cevi su navoji za navijanje zaštitnika usta cevi, pojačnika trzanja, tromblona, kompenzatora trzanja ili prigušivača pucnja. Na cevi su čvrsto spojeni: postolje prednjeg nišana, gasna komora i postolje zadnjeg nišana, i navučena je grivna drvene obloge. Na delu gde se navlači gasna komora nalazi se kosi otvor za prolaz arutnih gasova. Na cev PM navučen je i utvrđen i graničnik šipke.
Na srednjem delu cev PM je prstenasto ižlebljena radi lakšeg i bržeg hlađenja. Ispod zadnjeg prstena sa gornje strane cevi je ovalni žleb za naleganje utvrđivača grivne.
Zaštitnik usta cevi služi da zaštiti navoje i usta cevi u vreme kad na oružje nije navijen tromblon, pojačnik trzanja za manevarsku municiju ili prigušivač pucnja. Utvrđuje se utvrđivačem smeštenim u postolju prednjeg nišana.
Kompenzator trzanja, pored zaštite usta cevi, pri rafalnoj paljbi smanjuie odskočni ugao trzanja puške.
Graničnik se nalazi izmedu zaštitnika usta cevi i postolja prednieg nišana. Učvršcuje se utvrđivačem zastitnika i zaštitnikom usta cevi. Služi da povijenim ispustom spreči ispadanje šipke iz ležišta.
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 02:54:10 pm
Nišani oružja su prednji (dnevni i noćni), zadnji (dnevni i noćni) i pasivni nišan 5x80. Pored ovih, AP još ima i nišan tromblona. Najbolje rezultate noćnim nišanom, na ciljeve koji se otkrivaju bleskom ili su osvetljeni, postižu se na daljinama do 300 m.
Prednji dnevni nisan se sastoji od: postolja, nosača mušice i mušice. Postolje nišana navučeno je na prednji deo cevi i učvršćeno sa dve čivije. Gornji deo postolja je u obliku polukružnog prstena i sluzi kao branik mušice. Nosač mušice je učvršćen ispod polukružnog prstena i na njega je navijena mušica. Sa prednje strane, na koso zasečenom delu ovalnog proreza postolja, utisnut je zarez, a na nosaču mušice je nanesena crtica. Poravnati zarez i crtica određuju pravilan položaj mušice. Zadnja strana postolja je ižlebljena za naleganje prednjeg noćnog nišana.
Ispod ovalnog proreza nalazi se ležište utvrdivača zaštitnika usta cevi.
Zaseci na postolju kod PM ograničavaju pomeranje nosača nožica po pravcu. Sa donje strane na postolju je ležište vrha šipke. Sa strane postolje ima otvore u koje se smeštaju dve čivije. osovina prednjeg noćnog nisana i utvrđivač opruga prednjeg noćnog nišana.
Kod postolja prednjeg nišana za puškomitraljez M72AB1 na zadnjem delu, a iznad zaseka koji ograničavaju okretanje nožica oko cevi, nalazi se polukružni žleb po kome klizi graničnik nosača nožica.
Nosač mušice je smešten i utvrđen u otvor na postolju. Na njemu je izgravirana crtica koja se poravnava sa crticom na lučnom prorezu. On ima vertikalni otvor sa uvojima za uvijanje mušice.
Mušica se uvija u otvor na nosaču. Njen donji deo je rasečen radi boljeg utvrđivanja u nosaču.
Prednji noćni nišan je smešten u žleb na postolju prednjeg nišana i učvršćen pomoću osovine. Opruga prednjeg noćnog nišana je zakačena za čiviju i drži nišan u željenom položaju. Noćni nišan na vrhu ima kružnu površinu od radioaktivne svetleće mase prečnika 4 mm.
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 02:58:11 pm
Zadnji dnevni nišan sastoji se od: postolja, preklapača, gajke i opruge preklapača, a kod PM još ima nišansku regletu.
[attachment=1]
Zadnji dnevni nišan automatske puške
[attachment=2]
Zadnji nišan puškomitraljeza

Postolje nišana je navučeno na zadnji deo cevi i utvrđeno čivijom. Uzdužno je prorezano radi prolaza klipa. Prednji deo postolja je izrezan radi prolaza i smeštaja zadjeg dela gasnog cilindra. Gornji deo postolja je presečen radi smeštaja opruge preklapača, a sa leve i desne strane proreza su dve krive površine pomoću kojih se preklapaču daje odredjena visina. Na zadnjem delu postolja je polukružni žleb u koji se namešta prednji deo poklopca sanduka. Desna strana postolja sa zadnje strane je zasečena radi naleganja nosača zatvarača u zabravljenom položaju i ima kružni izrez za bradavicu utvrđivača gasnog cilindra. Sa desne strane postolja nalazi se utvrđivač gasnog cilindra koji je za prednji deo postolja utvrđen osovinom.
Preklapač sa gajkom služi za zauzimanje daljine gsđanja. Pomoću ramena učvršćen je na prednji deo potolja.
Gornja, a kod PM i donja, površina preklapača su podeljene na podeljke čija je vrednost 100 m. Gornja površina je obeležena od 0 do 10, a donja od 1 do 10. Donja podela se koristi za zauzimanje daljine gađanja u ležećem stavu. Podeljak „0“ odgovara podeljku „3“ i koristi se za gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru. Donja desna strana preklapača je izubljena radi naleganja zuba utvrđivača gajke. Na zadnjem delu preklapača kod PM je ležište nišanske reglete. Prednja strana preklapača je uža i ima dva ramena za utvrđivanje preklapača u otvore na rebrima postolja. Gajka se sastoji od tela, utvrđivača i opruge. Ležište nišanske reglete ima skalu ukupne vrednosti dvadeset hiljaditih (0-20), a vrcdnost jednog podeljka je dva hiljadita (0-02).
Nišanska regleta služi za zauzimanje preticanja pri gađanju pokretnog cilja i za otklanjanje uticaja bočnog vetra. Sastoji se od pločice regleta, vretena, doboša, opruge i navrtke. Pločica reglete na sredini ima zarez za nišanjenje, a pomera se po pravcu pomoću vretena okretanjem doboša. Da bi se pločica reglete pomerila za jedan podeljak potrebno je doboš okrenuti za 1,5 kruga. Vreteno je zavojno; na njegov vrh navija se navrtka i utvrđuje čivijom. Doboš je sa desne strane navučen na vreteno, na jednoj strani nareckan je radi lakšeg okretanja, a na drugoj ima dva ispusta za utvrđivanje u željenom položaju. Opruga je navučena na vreteno, a ograničava se navrtkom i dobošem.
[attachment=3]
Položaj delova reglete

Osnovni položaj reglete je kad se zarez na pločici poravna naspram srednje (duže) crtice skale na ležištu nišanske reglete.
Zadnji noćni nišan, kod AP, učvršćen je pomoću osovine na zadnju stranu preklapača. Sastoji se od tela, osovine i opruge. Telo sa gornje strane ima zarez za nišanjenje i dve kružne površine od radioaktivne svetleće mase prečnika 2 mm.
Zadnji noćni nišan, kod PM, postavlja se na zadnji deo preklapača prema potrebi (kada predstoji noćno gađanje), pri čemu ružne površine od svetleće mase okrenuti prema sebi.
Nišan tromblona je pomoću regulatora gasova pričvršćen za gasnu komoru. Lukovi na nišanu prilagođeni su obodu mine, a na sredini imaju zarez za nišanjenje. Brojevi na nišanu označavaju daljinu u metrima. Desna strana brojeva (od 50 do 150) služi za gađanje tromblonskom kumulativnom minom i označena je slovom „K“, a leva (od 110 do 240) za gađanje tromblonskom trenutnom i dimnom minom i označena je slovom „T“. Sa strana nišana nalaze se kružni otvori za prolaz regulatora gasova, a na donjem delu dve bradavice koje klize po lučnom žlebu gasne komore. Na krajevima lučnog žleba gasne komore su dva kružna izreza u koje nalažu bradavice i učvršćuju nišan u vertikalnom i horizontalnom položaju. sastoji od tela, utvrđivača, osigurača utvrđivača, prednjeg i zadnjeg ležišta sa stezačima i graničriika.
[attachment=4]
Telo nosača objedinjuje sve delove nosača u jednu celinu. Na sebi ima uzdužni žleb za postavljanje nosača optičkog nišana na postolje sa leve strane sanduka puške. Na srednjem donjem delu tela nosača nalazi se utvrđivač sa osiguračem utvrđivača pomoću kojeg se telo nosača utvrđuje i osigurava na postolju. Pomoću osigurača utvrđivača moguće je podešavanje stezanja tela nosača za sanduk puške.
Sa gornjom ravnom površinom tela nosača, pomoću dva vijka, spojena su dva razdvojena ležišta nišana (prednje i zadnje), u kojima je optički nišan utvrđen stezačima i osiguran vijcima. Na prednjem delu žleba nosača nalazi se cilindrični graničnik koji se oslanja na odgovarajuću površinu na postolju.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:23:50 pm
Gasna komora sa regulatorom gasova navučena je na cev i utvrđena sa dve čivije. Kosim otvorom prolaze barutni gasovi iz cevi u komoru. Na gornjoj strani komore postoji cilindrični ispust, čiji prednji deo ima spolja suženje na koje se oslarija prednji deo cilindra.
Na bočnim stranama komore  nalaze se po  dva kružna otvora koji služe za isticanje barutnih gasova. Na donjem delu komore nalazi se ispust na koji se,  kod AP,  stavlja nož, kao i otvor kroz koji prolazi šipka.
Regulator gasova, kod AP, smešten je u komori i služi da zatvori otvor za dovod gasova kad se gađa  tromblonskim minama. Regulator na sredini ima polukružni prorez za prolaz gasova. Sa strane regulatora se postavlja podloška i navija navrtka, čime se utvrđuju tromblonski nišan i regulator.
Prednja pređica remnika se na cev navlači zajedno sa gasnom komorom i služi za učvršćivanje remnika.
Gasni cilindar sa drvenom oblogom služi za smeštaj i vođenje klipa i zaštitu ruku strelca od opekotina pri gađanju i prenošenju oružja. Gasni cilindar se učvršćuje utvrđivačem gasnog cilindra. Gornji deo drvene obloge obuhvata gasni cilindar i učvršćen je grivnama. Donji deo drvene obloge obuhvata cev i prednjim delom se oslanja na grivnu, a zadnjim okovanim delom naslanja se na sanduk. Grivna donjeg dela drvene obloge navlači se na cev i učvršćuje utvrđivačem. Grivna i donji deo obloge imaju uzdužni prorez za smeštaj šipke. U donjem delu obloge ugrađen je lučni segment, kojim se obloga oslanja na cev.
[attachment=1]
Gasna komora
[attachment=2]
Gasni cilindar


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:24:15 pm
Povratni mehanizam služi za vraćanje zatvarača u prednji položaj. Sastoji se od: vođice, povrat ne opruge i utvrđivača povratne opruge. Vođica opruge služi da se na nju navuče povratna opruga i da joj obezbedi pravilnu funkciju pri otvaranju paljbe. Vođica opruge se sastoji od prednjeg i zadnjeg dela vođice. Prednji deo vođice puške na vrhu ima krajeve koji su povijeni jedan prema drugom i služe da se nameste u odgovarajuće otvore na utvrđivaču povratne opruge. Zadnji deo vođice na kraju ima petu i ispust za utvrđivanje poklopca. Peta na donjem delu ima dva uzdužna rebra koja ulaze u odgovarajuće žlebove na sanduku i rebro (sa donje strane) koje utvrđuje petu. Utvrđivač opruge povratnog mehanizma puške je sa strana rasečen i ima otvor za smeštaj povijenih krakova prednje vođice, a kod puškomitraljeza je sa jedne strane isečen i navlači se na zasečeni deo prednje vođice.
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:25:06 pm
Zatvarač namenjen je za potiskivanje metka iz okvira u cev, zabravljivanje cevi, opaljivanje metka, odbravljivanje cevi, izvlačenje čahure i zapinjanje udarača. Zatvarać se sastoji od tela, izvlakača i udarne igle.
Na prednjoj strani telo ima kružni izrez za dno čahure i ovalni izrez za smeštaj izvlakača. U kružnom izrezu je otvor za prolaz udarne igle. Sa gornje strane tela nalazi se polukružni ispust koji prilikom zabravljivanja naleže u polukružni žleb sa desne strane sanduka. Na polukružnom ispustu nalazi se profilisani ispust za vođenje i okretanje prilikom zabravljivanja i odbravljivanja zatvarača. Profilisani ispust ima vertikalni kružni prorez za smeštaj osovine izvlakača. Sa leve strane telo ima četvrtasti ispust koji klizi po uzdužnom žlebu sa leve strane sanduka i služi za zabravljivanje i odbravljivanje u sanduku. Ispod četvrtastog ispusta na telu je uzdužni žleb po kome klizi izbacač čahura. Sa donje strane tela nalazi se potiskivač metaka koji ima kružni prorez za smeštaj utvrđivača udarne igle. Izvlakač ima telo, oprugu i osovinu.
Nosač zatvarača sa klipom služi za vođenje i omogućava zabravljivanje i odbravljivanje zatvarača i rad mehanizma za okidanje. Sa zadnje strane ima uzdužne otvore za smeštaj povratnog mehanizma i zatvarača. Sa strana su žlebovi za kretanje nosača zatvarača po povijenim stranama sanduka. Ispod žleba na desnoj strani nalazi se ispust koji služi da potisne polugu osigurača od prevremenog okidanja. Sa desne strane nosača zatvarača nalazi se ručica. Sa donje strane ima profilisani žleb po kome se kreće profilisani ispust zatvarača.
Klip na prednjem delu ima glavu sa dva kružna žleba i tri prstena koj'i vrše zaptivanje. Na zadnjem delu klip ima prstenasto proširenje i poprečni otvor za vezivanje sa nosačem zatvarača pomoću čivije.
[attachment=1]
Zatvarač
[attachment=2]
Nosač zatvarača sa klipom


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:40:45 pm
Poklopac sanduka služi da zatvori sanduk (odozgo) i da delove smeštene u njega štiti od prljavštine. Prednjim delom oslanja se na polukružni žleb postolja zadnjeg nišana, a zadnjim na poprečni žleb sanduka. Sa desne strane ima stepenaste izreze za izbacivanje čahura i kretanje ručice zatvarača. Na zadnjoj strani nalazi se četvrtasti prorez za smeštaj ispusta vođice pri utvrđivanju poklopca.
[attachment=1]
Poklopac sanduka
Sanduk sa rukohvatom služi za smeštaj zatvrača, povratnog mehanizma, mehanizma za okidanje i objedinjavanje svih delova puške. Na prednjoj strani sa nduka, kod pušaka M70, M70A, M70A1 i PM M72, nalaze se navoji za navijanje cevi, a kod AP i PM ostalih modela, na prednji deo sanduka zakovan je nosač cevi u čiji se uzdužni otvor presovanjem stavlja cev, a u poprečni otvor utiskuje se utvrđivač cevi koji sprečava njeno uzdužno pomeranje.
Na zadnju stranu sanduka je pričvršćen kundak. Kod pušaka M70, M70A i M70A1 i PM M72 na zadnjoj strani je zakovan nosač kundaka u vidu dva ispusta, a sa leve strane učvršćena je pređica remnika. Sa donje strane sanduka su četvrtasti otvori za okvir i obaraču, i zakovani su branik obarače sa utvrđivačem okvira i nosač rukohvata. Gornje strane sanduka su povijene i služe kao vođice nosača zatvarača, a ispod njih su uzdužna rebra po kojima klizi zatvarač. Na levom rebru nalazi se izbacač čahura. U zadnjem delu sanduka, vođice i uzdužna rebra su prekinuti radi stavljanja zatvarača u sanduk. Sa gornje strane na zadnjem delu sanduka (samo kod AP) nalazi se poprečni žleb za poklopac sanduka i uzdužni žleb za nameštanje pete zadnje vođice povratnog mehanizma. Ispod uzdužnog proreza, kod AP, smešten je utvrđivač pete povratnog mehanizma, koji se sastoji od tela, opruge i navrtke.
[attachment=2]
Sanduk
Sa desne strane sanduka ugravirane su slovne oznake: U - ukočeno, R - rafalna paljba i J - jedinačna paljba.
Kod pušaka i puškomitraljeza koji imaju oznaku „N“ sa leve spoljne strane sanduka ugrađeno je postolje pasivnog nišana.
Umetak sanduka smešten je u unutrašnjem prednjem delu snaduka. Služi da zatvarač, pomoću ispusta i polukružnih žlebova, okrene i zabravi sa cevi.
Kod pušaka M70, M70A, M70A1 i PM M72 sa leve strane unutrašnjosti sanduka smešten je zadržač zatvarača. Služi da nakon opaljenja poslednjeg metka iz okvira pod dejstvom opruge donosača koja ga podigne naviše, zadrži zatvarač u zadnjem položaju. Kod ostalih modela oružja ne postoji ugrađen zadržač zatvarača u sanduku. Njegovu ulogu preuzeo je donosač metka na ok viru. Utvrđivač okvira se sastoji od poluge, osovine i opruge.
Mehanizam za okidanje služi za zapinjanje i okidanje, da obezbedi automatsku i jedinačnu paljbu i kočenje. Kod pušaka M70, M70A i M70A1 sastoji se od obarače sa osovinom, udarača sa udarnom oprugom i osovinom, zapinjače sa oprugom, osigurača od prevremenog opaljenja sa oprugom i osovinom i regulatora paljbe. Kod ostalih modela oružja mehanizam se razlikuje od prethodnog, što ima i usporač udarača sa oprugom.
Obarača sa osovinom služi za držanje udarača u zapetom položaju i za okidanje. Na gornjem delu obarače je konusni ispust preko koga se zapinje udarač. Zadnji deo obarače ima dva kraka na koje se oslanjaju zadnji krajevi udarne opruge. Obarača je prosečena za prolaz osovine. Donji deo obarače završava se repom.
Udarač sa udarnom oprugom i osovinom udara u udarnu iglu i opaljuje metak. Pomoću osovine udarač je spojen za sanduk. Sa donje strane nalazi se zub kojim se udarač oslanja na zub osigurača od prevremenog opaljenja i ramena na kojima je smeštena udarna opruga. Kroz ramena prolazi otvor za osovinu udarača pomoću koje se udarač utvrđuje za sanduk. Na vrhu udarača nalazi se zub koji pri zapinjanju udarača zahvata obarača sa leve strane, zub usporača udarača sa desne, a zapinjača sa gornje strane. Udarna opruga služi da svojim dejstvom obezbedi potre-ban udar udarača i da dejstvom na ispuste obaraču drži oslonjenu na dno sanduka.
Zapinjača sa oprugom smeštena je u rasečeni deo obarače i sa njom je spojena pomoću osovine. Sa donje strane zapinjače nalazi se vertikalan otvor za smeštaj opruge zapinjače, a na gornjem delu zub koji zahvata zub udarača pri jedinačnoj paljbi. Zadnji ispust zapinjače oslanja se na ispust tela regulatora paljbe (pri rafalnoj paljbi), a prednji ispust na dno rasečenog dela obarače. Opruga zapinjače služi da zapinjaču posle zapinjanja vrati u prvobitan položaj.
Regulator paljbe sastoji se od tela i poluge. Služi za regulisanje paljbe (jedinačne i rafalne) i za kočenje puške. Telo regulatora je sa gornje strane isečeno radi slobodnog prolaza donjeg dela nosača zatvarača. Sa donje strane je ispust preko koga se vrši kočenje i regulisanje paljbe. Poluga regulatora je čvrsto spojena sa telom regulatora. Na prednjem delu poluge utisnuta je bradavica koja pri pomeranju upada u odgovarajuće zareze na sanduku. Povijeno krilce služi za pomeranje regulatora u željeni položaj.
Usporač udarača sa oprugom služi da uspori kretanje udarača unapred i time smanji brzinu gađanja i poveća preciznost pri rafalnoj paljbi, a svojim telom sprečava udar udarača u obaraču pri rafalnoj paljbi. Sastoji se od tela, zuba, čivije i opruge. Zub je pomoću čivije pričvršćen za ispust tela i naleže na zub udara ča sa desne strane. Pod dejstvom opruge zub je uvek potisnut unapred. Telo usporača je pomoću osovine obarače učvršćeno za sanduk i oprugom potisnuto   prema  dnu   sanduka. Telo svojom ravnom  površinom ograničava kretanje udarača unazad.
Osigurač od prevremenog opaljenja.sa oprugom i osovinom služi da spreči opaljenje dok zatvarač ne izvrši zabravljivanje i prevremeno okidanje. Sastoji se od tela i poluge. Sa leve strane telo osigurača ima polukružni žleb za smeštaj dužeg kraka opruge. Na telu je zub koji podilazi pod zub udarača. Opruga ima duži i kraći krak. Duži krak služi da nalegne u polukružni žleb na osovini obarače i udarača i telu osigurača i time spreči njihovo ispadanje iz sanduka. Kraći krak smešten u otvor sa leve strane zuba na telu osigurača uvek potiskuje osigurač unazad i time ga posle okidanja dovodi u prvobitni položaj. Osigurač od prevremenog opaljenja kod AP M70B1, M70AB1 i M70AB2 ima nešto izmenjen oblik zbog mogućnosti smeštaja u sanduk.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:42:09 pm
Okvir služi da se u njega smesti 30 metaka i napuni puška. Sastoji se od: tela, dna, utvrđivača dna, donosača metaka i opruge donosača. Telo okvira spaja sve delove okvira. Bočne strane su mu na vrhu pavijene radi sprečavanja ispadanja metaka i ograničavanja podizanja donosača. Na prednjoj strani tela je zub, a na zadnjoj osloni ispust pomoću kojeg se ok-vir učvršćuje za sanduk.
Na levoj bočnoj strani tela, kod pušaka koje imaju ugrađen zadržač zatvarača, ima prorez u koji upada zub zadržača zatvarača.
Dno okviia zatvara okvir sa donje strane i služi kao oslonac opruge.Na njemu se nalazi otvor za utvrđivač dna.
Utvrđivač dna okvira je učvršćen za donji kraj opruge tako da se od nje ne može odvojiti, i ima ispust koji sprečava pomeranje dna okvira.
Donosač metaka je smešten u telu i pomoću povijenog dela na desnoj strani je spojen za gornji kraj opruge. On ima ispust koji obezbeđuje ravnomerno raspoređiva nje metaka u dva reda. Donosač metaka na okviru kod pušaka koje nemaju ugrađen zadržač zatvarača, pored svoje osnovne namene, ima ulogu zadržača zatvarača, jer mu je zadnja površina tako oblikovana da zadrži zatvarač u zadnjem položaju posle opaljenja zadnjeg metka iz okvira.
Opruga donosača smeštena je u telu i služi da ravnomerno podiže donosač metaka.
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:42:42 pm
Doboš se puni sa 75 metaka. Sastoji se od: tela, poklopca, dodavača sa oprugom, donosača, ručice za punjenje sa potiskivačem, utvrđivača sa oprugom i gajki utvrđivača.
[attachment=1]
Telo spaja sve delove doboša. Ima prijemnik, osovinu dodavača, usmerivač metaka, spiralu, prorez za potiskivač i otvor za kraj opruge ručke za punjenje.
Prijemnik služi za davanje pravca mecima pri njihovom uvođenju u ležište metka. Preko njega doboš se spa ja sa sandukom. Bočne strane prijemnika su povijene i zajedno sa zadržačem metaka sprečavaju ispadanje metaka i daju im pravac kretanja ka ležištu. S prednje strane nalazi se zub za spajanje doboša sa sandukom. Na zadnjoj strani je ispust kojim se utvrđuje položaj poklopca.
Osovina dodavača ima: sa unutrašnje strane otvor za utvrđivač sa oprugom; na krajevima ispuste i žlebove za gajke utvrđivača; na spoljnoj strani tri zuba za oprugu dodavača i zasek za utvrđivač koji drži dodavač na osovini kada je poklopac skinut.
Usmerivač metaka usmerava metke u prijemnik. Spirala tela zajedno sa spiralom poklopaca služi za smeštaj metaka i njihovo usmeravanje ka prijemniku.
Poklopac zatvara telo doboša. On ima spiralu, otvor za osovinu dodavača, otvor za kontrolu da li ima metaka u dobošu i osloni ispust za držanje doboša u otvoru sanduka.
Dodavač sa oprugom zajedno sa donosačem služi za dodavanje metaka prijemniku. On ima pet profilisanih ispusta, otvor za osovinu i čiviju za kraj opruge. Na prednjoj strani dodavača nalaze se ispusti koji omoguću ju rad ručice za punjenje sa potiskivačem. Na zadnjoj strani  je strelica koja pokazuje pravac okretanja dodavača pri sklapanju doboša. Opruga dodavača ima zub za spajanje sa osovinom dodavača i kopču za spajanje sa čivijom dodavača.
Donosač služi za donošenje poslednjeg metka iz tela u prijemnik. On se sastoji od tri metka - makete, koji su međusobno spojeni člancima. Na jednom od članaka nalazi se zub koji ogrnaičava kretanje donosača u prijemnik kada se ispale svi meci.
Ručica za punjenje sa potiskivačem služi za okretanje dodavača pri punjenju doboša. Ona ima ispust sa oprugom i postolje potiskivača. Potiskivač i opruga se odvajaju od ručice za punjenje.
Utvrđivač sa oprugom i gajke služe da spoje delove doboša.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:43:16 pm
Kundak služi da omogući lakše rukovanje pri gađanju oružjem. Oružje koje ima oznaku „A“ ima metalni (preklapajući), a ostali modeli drveni kundak. Metalni kundak se sastoji od dve poluge, oslonca za rame i utvrđivača kundaka na kome je učvršćena zadnja pređica remnika. Kundak puške M70 i puškomitraljeza je pričvršćen za sanduk pomoću tri vijka koji se uvijaju kroz ispuste. Kod ostalih modela kundak se utvrđuje sa uzdužnim vijkom koji se osigurava sa podloškom i elastičnom podloškom. Potkov kundaka je od gume i pričvršćen je sa dva vijka.
[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:43:33 pm
Tromblon služi da se na njega navuče tromblonska mina i da joj da pravac leta. Tromblon sa puškom ne čini celinu, već se nosi posebno u torbici pribora, a na pušku se navija kada predstoji gađanje tromblonskim minama. Da bi se tromblon namestio, prethodno se sa puške mora odviti zaštitnik usta cevi ili kompenzator. Radi boljeg zaptivanja, tromblon na prednjem delu ima pet rebara i četiri žleba. Na srednjem delu tromblon je nareckan radi lakšeg navijanja i odvijanja, a na zadnjem delu ima žleb u koji je smeštena opruga tromblona koja ne dozvoljava spadanje mina sa tromblona. Prilikom gađanja bojnim metkom tromblon se ne mora skidati sa puške.
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:44:30 pm
Nož - makaze sastoji se od noža i nožnice. Kada je na pušci, nož služi za borbu prsa u prsa, a u kombinaciji sa nožnicom čini makaze i služi za sečenje žičanih prepreka, telefonskih i radarskih kablova, metalnih i drvenih šipki i drugih predmeta.
[attachment=1]
Nož sastoji se od sečiva, branika noža, rukohvata, nosača noža sa utvrđivačem i prtene gajke.
Na sečivu se nalazi otvor preko koga se nož spaja sa spojnicom na nožnici - čineći pri tome makaze za sečenje žice. Donja strana sečiva je narezana i ima ulogu testere. Zadnjim delom sečivo je izvučeno u rep na kome se utvrđuju rukohvat i nosač noža.
Branik noža je preko repa navučen na sečivo i pričvršćen pomoću zakivki. Pomoću njega nož se učvršćuje na cev puške. Kukica sa donje strane branika služi za zakačinjanje prtene gajke.
Rukohvat (drška) noža učvršćen je na zadnji deo sečiva i služi kao izolator prilikom sečenja raznih žica- kablova i za udobnije rukovanje nožem.
Nosač noža uvršćen je na zadnji deo repa sečiva pomoću vijka. Na njemu je smešten utvrđivač koji ima zub, oprugu i dugme. Ovalni prorez na nosaču služi za provlačenje prtene gajke.
Prtena gajka služi za provlačenje ruke kada se nož upotrebljava kao testera. Jednim krajem provlači se kroz ovalni prorez na nosaču, a drugi kraj se zakačinje za kukicu na braniku noža.
Nožnica služi za nošenje noža, a u kombinaciji sa sečivom čini makaze za sečenje žice. Sastoji se od nožnice, opruge nožnice i viska noža. Nožnica je od plastične mase i služi kao izolator. Na prednjem delu nalazi se sečivo nožnice i spojnica za utvrđivanje sečiva, a na zadnjem delu zakačka nožnice;
Opruga nožnice smeštena je u unutrašnjem delu nožnice i služi da se u njoj utvrdi nož.
Visak noža služi za nošenje noža sa nožnicom. Pričvršćuje se na opasač, a pomoću garabina na zakačku nožnice.
[attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on May 18, 2008, 03:44:47 pm
Nožice služe kao prednji oslonac pri gađanju puškomitraljezom. Sastoje se od: nosača nožica, dve nožice sa šapama, spojnice, opruge i utvrđivača, a kod puškomitraljeza M72AB1 još imaju prsten sa utvrđivačem i mogu da se skidaju sa cevi. Nosač nožica ili prsten kod puškomitraljeza M72AB1 je navučen na cev i utvrđen postoljem prednjeg nišana. Zaseci na nosaču se oslanjaju na zaseke postolja prednjeg nišana i time organičavaju okretanje nosača nožica oko cevi. Nosač nožica preko koso zasečenog dela na nožicama reguliše njihov raspon. Nožice su čivijama spojene za spojnicu. Spojnica je smeštena u otvor na nosaču nožica i omogućava postavljanje nožica u marševski položaj i položaj za gađanje. Opruga uvek teži da nožice sa šapama drži u rastavljenom položaju. Utvrđivač nožica je žičanim utvrđivačem pričvršćen za levu nožicu i služi da drži nožice sklopljene u marševskom položaju.
Pribor  je namenjen za čišćenje, podmazivanje, rasklapanje, sklapanje i nošenje oružja.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on May 23, 2008, 08:55:18 pm
Strašno dobro !
Ima ko informaciju, zašto JNA nije usvojila verziju PM, koji ima mogučnost brze zamene ceni? koliko ja znam, zastava je ponudila i tu variantu na ispitivanje.
Hvala
LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: cobra 73 on June 19, 2008, 10:15:30 am
U Kobrama sam duzio bugarsku verziju AKM(modernizovani kalasnjikov),sa pocevnim bacacem granata,plasticnim kundakom i rukohvatom.Najbolja puska koj se nalazi u naoruzanju nase vojske.Na 100 m 92 kruga u pistoljsku metu,a bacacem granata sam pogadjao cilj velicine 1m x o,5m na 400m. Po mom misljenju nismo ni trebali da razvijamo nasu M-21,jer je ovo cudo.
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on June 19, 2008, 11:34:14 am
Odavno sam čuo (nažalost ne i probao) da je bugarska verzija Kalašnjikova bolja i od same ruske, jednostavno najbolji Kalašnjikov na svetu je bugarski, a rađen je sigurno u dvadesetak verzija, ako ne i više.

Eto ti to i potvrdio, znači da me nisu slagali. ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: cobra 73 on June 19, 2008, 11:23:56 pm
Ma,jok brate,bugarin je zakon,s tim sto sam u jednoj prodavnici naoruzanja kupio nocne nisane i sm ih namontirao,jer ih bug nije posedovao.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: SKYLARK on December 04, 2008, 04:40:40 pm
Molio bih da mi neko ukratko kaze da li postoje razlike u rasklapanju AK-47 i nase verzije M-70 i koje su. Hvala unapred.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on December 04, 2008, 05:23:17 pm
Mislim da nema nikakvih razlika u rasklapanju.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: machak on December 04, 2008, 05:58:45 pm
@SKYLARK:
Разлике су заиста минималне. Главна конструктивна разлика између бугарског АКМ и наше М-70 је што он нема тромблонски нишан и нема ноћне нишане.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Preki on December 04, 2008, 06:55:43 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on December 05, 2008, 12:01:40 am
@SKYLARK:
Разлике су заиста минималне. Главна конструктивна разлика између бугарског АКМ и наше М-70 је што он нема тромблонски нишан и нема ноћне нишане.

И нема оно дугменце-осигурача поклопца пушке.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: machak on December 05, 2008, 12:38:57 am
Да, то сам изоставио.  :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: SKYLARK on December 05, 2008, 03:53:24 am
Upravo taj deo me interesuje. Koji je postupak otvaranja sanduka kada nema dugmeta da se pritisne.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: banebeograd on December 05, 2008, 10:19:04 am
И нема оно дугменце-осигурача поклопца пушке.
Да, то сам изоставио.  :)

NIJE KOD SVIH modela izostalo to dugme,
malo vise informacija i slika
http://www.arsenal-bg.com/images/defense_police/


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: machak on December 05, 2008, 11:48:11 am
Овај модел је код нас у наоружању:
[attachment=1]

Он нема поменуто "дугменце" са леве стране сандука.

Као што се види са слике:
[attachment=2]

Editovan post zbog nedozvoljene veličine fotografija
Rade


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on December 05, 2008, 12:55:06 pm
Upravo taj deo me interesuje. Koji je postupak otvaranja sanduka kada nema dugmeta da se pritisne.
Kada nemas to dugme , onda pri vadenju i stavljanju poklopca , isti se pritisne sa obe strane da bi se isti izvadio ili stavio na pusci.
Imali smo i mi u Makedoniji takve puske i iako su se na pocetku ljudi otimali za njih , kasnije su svi gledali da se vrate zastavinim puskama. Razlig je bio to sto i pored kvalitetne cevi , puska je isto tako rdjala spoljasno , a i plastika ( i pored aluminiumskog umetka u rukohvatu ) brze penosi toplinu cevi pri pucanju.
Najveca prednost kod onih sa sklopljivim kundakom je bilo to sto se kundak sklapa u stranu pa nije problem staviti podcevni bacac granata " Kastijor " isto tako bugarski.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: SKYLARK on December 05, 2008, 05:13:31 pm
Hvala puno druze Grozni!


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on December 07, 2008, 10:08:03 am
U Slovenskoj vojski neke pešadijske jedinice dužile su bugarske AK47 sa plastikom u boji "mahagonija". Bila je to verzije Ak47, koja je imala na cevi zaštitnik ceni, ne "kvazi" kompenzator, i teži poklopac. Mi artilerci dužili smo M70AB2. Jedina prednost bugarki je bila hromirana cev (lakše se je čistila) ali inače su bili poprilično fustrirani tom verzijom. Da se razumemo, radila je ok, ali kad si probao imati M70ab2 i bugarku, bugarka je izgledala kao "cheap" napravljena roba sa buvljaka.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on December 07, 2008, 09:59:05 pm
@bozo13
Pa nije valjda da ste bili frustrirani samo zbog spoljnog izgleda puške. Ja sam kao što sam već pomenuo da je bugarska verzija AK-47 urađena najbolje, i da je bolja i od same ruske, ali pri tome nisam mislio na izgled, već na fukcionalnos. Kažu da bugarka ima najmanje zastoja, mada i naša M-70 ima retko zastoja i to u jako lošim uslovima, što je izdvaja (uopšte AK-47) kao jednu od auomatskih pušaka koja je najupotrebljivana i najviše se upotrebljava na svetu.


Statistike oprilike kažu da je u proseku ima svaki šezdeseti stanovnik sveta. Jedna zanimljivost je ova puška našla mesta i na zastavi Mozambika.

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on December 08, 2008, 08:00:47 am
@broker
ja sam bio "sretnik" u artileriji sa M70ab2.. samo sam rekao kako su nas gledali sa M70 i kad smo pričali uvjek su rekli da bi odmah menjali. Što se tiče gađanja, M70 sa PPU municijom na 300 m trebaš zadnji nišan postaviti na 3, ili skroz natrag, a sa bugarskom municijom trebaš postavit na 6 da bi pogodci padali u metu... ali bilo je to puno vremena natrag...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on December 09, 2008, 01:20:32 pm
Izvini ali ja tebe ne razumem baš najbolje, iz kog konretnog razloga (ne kažem da nisi upravu) ste usvojili to mišljenje da je Zastavina AP M-70 bolja od bugarskog kalašnjikova. Znači jel bugarski kalaš imao zastoje, drugim rečima u čemu je prednost M-70.
Pitam te ove pojedinosti jel ja nisam imao to zadovoljtvo da pucam iz bugarskog kalašnjikova pa ne mogu da uporedim nju sa Zastavinom M-70.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on December 10, 2008, 09:10:29 pm
Nikad nisam rekao, da je bugarski ak imao zastoje... Sve je manje više lično i iz "estetskog" vidika. Završna obrada M70 bila je dosta bolja nego od bugarske, tolarance među okvira i uvodnika okvira bile su kod M70 manje (okvir je manje mrdao kad je bio pun), M70 imao je plastiku na rukohvatu bolje kvalitete, drvo je bilo malo lepše držati nego "jeftinu" plastiku u boji mahagonija na bugarki... na M70a je drveno kopito malo duže od plastičnog na bugarki, isto tako i dno puške (ne sečam se naziva, ali tamo kde je mahanizam za okidanje i po kome klizi zatvarač) malo je masivnije urađeno na M70.  manje više sve estetsko ai opšti dojam je bolji na M70 kada ju uzmeš u ruke (Isto tako je na SAR80 osječaj dosta bolji nego kod M70, što se tiče završne obrade i tolerancija) ali pucaju obe.. ali M70 je nišan podešen za Yu municiju (mislim da iz PPU), dok je su metki "sivih" čaura (ne sečam se proizvođača) leteli prenisko na M70.. za gađanje na 300 m sa M70, da bi Yu municija pala u centar trebao si postaviti merak na 3, a za sivu municiju od 4 5 ili 6, zavisno od serije. sA Bugarkom sam pucao samo sa "sivom" municijom, i ta je padala na 300 metara u centar kad je bio nišan na 3.

nadam se da sam ti odgovorio, i sorry za zakašnenje.. veseli decembar (da se ne vadim na gužvu na poslu ;) )


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: janezek67 on June 15, 2009, 07:57:08 am
Za JNA, kdje je bila tehnička kultura ne na baš najvišem nivoju i koja je imala novake, ova puška je bila skoro idealna. Možda jedina mana, što nije bilo kromiranja cjevi.

Inače puška nije baš pogodna za rat, kdje mora pešak pješice savladati dug teren, pošto je metak 7,62 puno teži od 5,56mm, pa i puška M70 nije lajlakša. Ako hočeš još staviti neki optički nišan, dolazi do razlike oko 1,5 kg. Loša je i ergonomija (regulator paljbe, preklopljivi kundak kod serije A, loši nišani, ...)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Pasha on June 15, 2009, 03:06:42 pm
aaaa janezek brate nemoj da se ljutis, zapeo si za ovaj m70 ko lud... pa brate ako te zanima ja sam marsirao po 30 km sa njom i sa jos 40kg druge opreme bez vode  sta ti je coece? plastika za rat a? ova lutka od m70 i da bomba blizu nje rokne mozes je uzeti i nastaviti dalje da pucas a izgleda da fakat nisi imao iskustva sa njom. Poznajem njemackog specijalca koji kaze da je izmedju ostalog najbolja puska za FRKU kalas oces da ti kazem zasto...? ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: crki on June 15, 2009, 05:46:01 pm
Dužio sam automatsku sa drvenim kundakom ( izvinite ako grešim popio sam pola litra piva posle tri meseca :) ono su bili paklenski uslovi,Prokletije minus ohoooo ,svašta je preživela.Jednom po povratku sa dnevne patrole,ja rasklopim pušku i vidim da je cev puna leda.Založili smo vatru a ja nisam razmišljao da će se sneg od toplote otopiti i sići u cev,sva sreća pa nije trebalo da je upotrebim.Bilo je padova,ma svega i posle kada sam je razduživao nije se mnogo razlikovala od onda kada sam je zadužio.Bilo je ogrebotina na kundaku,ali nije bilo nagriženosti mnogo veće.Jeste da je veća,teža od zapadnih pušaka ali je jednostavna za upotrebu i održavanje.Nezgodna je bila sa pasivnim noćnim nišanom,ali je to nadoknađivala jednostavnošću.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on June 15, 2009, 05:49:23 pm
Meni se generalno ne sviđa jedino regulator paljbe, jer nije dovoljno "brz", tj. potrebno je više vremena da se puška otkoči od npr. M-16 gde se to radi palcem bez ikakvog napora i mnogo brže. Takođe, više mi se sviđa uvodnik okvira koji ima M-16, jer je promena okvira dosta brža, koliko god strelac bio uvežban. Opet, kod M-16 je taster za odvajanje okvira preosetljiv, pa se može desiti da okvir slučajno ispadne. Da je sam taster nekako bolje zaštićen od nehotičnog pritiska, ovo bi zaista bio odličan sistem. Jednom rukom se već hvata sledeći okvir, dok prazan pritiskom na taster sam ispada. Ovo su nijanse i delići sekunde, ali svaka prednost može biti presudna.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Pasha on June 16, 2009, 10:02:27 am
u pravu si roker ;)  al bih ja tebe naucio caku brate da mijenjas dosta brze i reguleses regulator paljbe na nasoj m70 :) vjeruj mi  ....pozzz


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: crki on June 16, 2009, 10:27:07 am
regulator paljbe je kod nas u jedinici lako radio,čak ponekada i suviše lako,toliko puta u toku dana otkoči- zakoči,čitao sam negde u novinama gde kažu da je jedna od mana naše ap što je veliki okvir i visok je profil strelca,mnogo se vidi


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on June 18, 2009, 02:24:31 am
u pravu si roker ;)  al bih ja tebe naucio caku brate da mijenjas dosta brze i reguleses regulator paljbe na nasoj m70 :) vjeruj mi  ....pozzz
Hvala, ali veruj mi, dovoljno su mi dugački prsti da mogu da dohvatim selektor paljbe kažiprstom, bez da puštam rukohvat, ali opet, sklanjam prst sa okidača što je ipak gubljenje vremena. A i promena okvira...može to jako brzo da se obavi, ali opet ti je ruka zauzeta. Kod M16 zaista možeš jednim prstom da odvojiš okvir dok drugom rukom već prinosiš pun okvir. Sam pada, nema potrebe da ga uopšte dohvatiš. Ja jesam fan AK, ali ovo su zaista neke prednosti, čisto da budemo objektivni. :)

Možda preterujem, ali kod nekog ko nije izvežban, ovo je zaista brži način. Realno, na AK učvršićivanje okvira uopšte nije jednostavno i brzo ako se uporedi sa mnogim drugim puškama. Možda to jeste rutina kod nas koji smo navikli, ali zaista može brže. Mislim čak da bi to tehnički moglo da se izvede i na AK uz male modifikacije...sve u cilju još bolje puške! :D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: janezek67 on June 18, 2009, 08:08:05 am
regulator paljbe je kod nas u jedinici lako radio,čak ponekada i suviše lako,toliko puta u toku dana otkoči- zakoči,čitao sam negde u novinama gde kažu da je jedna od mana naše ap što je veliki okvir i visok je profil strelca,mnogo se vidi

Kad dobiješ novu pušku M70, ja sam jih nekoliko desetak držao u ruci posle neke vežbe, kada smo jih ponovno konzervirali, pa da vidiš, kako je onaj regulator tvrd. Tek posle nekoliko časa upotrebe te možda krivljenja regulatora sa strane koristnika ovaj možda postaje lagan. Možda je moj lično isečaj, ali čini mi se, da je kod verzije M70AB2 taj regulator lošije urađen nego kod ranijih verzija.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Pasha on June 19, 2009, 11:24:48 am
jes jes  tu si u pravu sto se regulatora tice janezek ima nekih vrsta cudan onaj regulator brate...  Rocker kako rekoh u pravu si u mom prvom postu...  pozzz


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 20, 2009, 12:07:49 am
Par dopuna onog što je već izneto. "Nulti" nišan (odgovara nišanu "3") ne služi samo za gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru. To je i tzv. borbeni nišan. Naime, kada brzo, u mraku ili u pokretu, trebaš da zauzmeš nišan to nije uvek, posebno u borbi, lako. Ovako, kad imaš taj nišan, možeš "naslepo" da svučeš gajku nišana do kraja unazad i znaš sigurno da si postavio nišan "3". Taj nišan je određen zbog balistike putanje projektila (zrna). Mala je razlika u preciznosti kada se gađa nišanom 1, 2 i 3. To u praksi znači da ćeš lako pogađati ciljeve od 0-300m gađajući nišanom "3" minimalnim pomeranjem nišanske tačke. Već kod nišana "4" izdizanje projektila je znatno veće, zadanji deo putanje je strmiji i verovatnoća pogađanja opada, odnosno moraš više da pomeraš nišansku tačku što utiče na grešku.

Drugo, tačno je da se može gađati i kada je postavljen tromblonski dodatak (tromblon). Međutim, gađanje bojnim mecima kada je tromblosni dodatak  postavljen utiče na preciznost, posebno na daljinama većim od 100m, pa o tome treba voditi računa.Znači za blisku rafalnu palju nije bitno, za precizno gađanje je vrlo bitno.Takođe, postavljanje prigušivača utiče na preciznost (kada se gađa bojnim mecima). Ako se koriste podzvučni ("prigušivački) meci, zbog balistike projektila mora se, ako je cilj na 100m, gađati nišanom 4 (nisam siguran neka neko proveri).

Još nešto o radu oružja. Ko je koristio pušku zna da kad povuče zatvarača unazad on destak milimetara "ide" vrlo lako, a zatim, čak i kada je puška prazna treba malo jače povući. To "lako" kretanje zatvarača se zove "prazan hod zatvarača". Na taj način se sprečava odbravljenje zatvarača pre nego zrno napusti cev. Mislim, (zaboravio sam, davno je to bilo kada sam ja to učio) da je taj prazan hod 12 mm. Za to vreme zrno savlada put u cevi od otvora na cevi za odvod gasova u gasni cilindara, do usta cevi.

Automatska puška je vrlo pouzdano oružje jer je vrlo jednostavno rešeno pitanje tzv. prevremenog opaljenja.Naime, kada zatvarač zahvati metak i ponese ga u ležište metka , ako se obarač drži pritisnut, moglo bi se desiti da udarač (deo mehaizma za okidanje koji udara udarnu iglu) udari udranu iglu i opali metak pre nego je potpuno završeno bravljenje. To je rešeno tz. razdvajačem paljbe čija je poluga produžena ( sa desne strane sanduka) do blizine ležišta metka. Nosač zatvrača je u kretanju napred potisne na dole i osobodi udarač, tek kada je metak u ležišti i zatvarač zabravljen. Ako hoćeš da vidiš kako to radi kada je oružje rasklopljeno, potrebno je šipkom pritisnuti tu polugu i povići udarač i mehanizam za okidanje će "škljocniti".

Mislim da bi bilo dobro  objasnisti skraćenice kod modela ovih pušaka i puškomitraljeza. Šta znači M-70AB2, ili M-70PN? Ja sam to malo zaboravio pa, neka me neko ispravi i dopuni. Oznaka "A" označava pušku (puškomitraljez) sa preklapajućim kundakom. Nisam siguran, ali mi se čini da  oznaka "B" označava modifikaciju  mehanizma za okidanje, oznaka "1" okvira, a "2" kompenzatora paljbe (zakošeni deo koji se navija na usta cevi i smanjuje odskok nakon opaljenja), PN da je puška podešena da prihvati pasivni nišan.

Prvi modeli pušaka u mehanizmu za okidanje nisu imali tzv. usporač udarača. Usporač udarača ima funkciju usporavanja kretanja udarača kako bi se obezbedilo sigurno braljenje i sprečili zastoji. Takođe imali su zadržač zatvarača. Ovaj zadržač je obezbeđivao da kada se ispali poslednji metak zatvarač ostane u zadnjem položaju, čak i kada se izvadi okvir. Kada bi stavio novi okvir morao si da zatvarač malo povučeš nazad da bi se oslobodio zadržač  i ubacio novi metak. Kada je to izbačeno morao se promeniti i okvir jer je sam okvir sada bio zadržač. Okviri sa najstarijih varijanti pušaka nisu pasovali u modifikovane pa je to bio problem ako si u jedinici imao i jedne i druge varijante pušaka. Stari modeli su izbačeni davno,a ovo pišem zbog onih mlađih koji ne znaju da se puška stalno usavršavala.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Милан on September 27, 2009, 07:45:42 pm
Овај последњи упис садржи мноштво корисних информација за које до сад нисам знао (рецимо нулти нишан и празан ход затварача). Хвала! Да сам ово знао месец дана раније, па да се правим паметан, наше старешине су волеле да питају такве пикантерије... :)

Интересантно је да смо имали једну вежбу (извиђачка група) где смо носили пригушиваче, а нико нам није рекао да уколико бисмо икад гађали са пригушивачем да треба да променимо нишан. :) Још сам мислио ко у Каунтеру прецизније ако се стави пригушивач. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on September 28, 2009, 08:28:16 am
Isto tako ne treba zaboraviti ni poslednju pusku iz familije M-70. To je M-92 ( u svim podvarijantama. Mislim da je cela razlika bila u nocnim nisanima , jer ja nisam primecivao nikakvu drugu razliku.
Naime na nocnim nisanima umesto triciumske tacke postojali su triciumske sevcice koje nije bilo potrebno prethodno osvetljavati da bi se u mraku videle.
Mislim da je to bila prava stvar za nocno vreme , jer su se triciumske cevcice jasno videle i u mrklom mraku.
E sad nismo merili ovu pusku da bi je uporedili sa starijim modelima , ali meni se svidjala. :)
Problem je to sto na zastavinom sajtu to vise ne postoji i na njemu pod tim imenom je zaveden automat M-92 isto tako u kalibru 7.62mm.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on September 28, 2009, 09:34:46 pm
Сећам се и ја да су на неком моделу АП стављене трицијумске цевчице као ознаке задњег ноћног нишана. Јако добра ствар. Мада ја мислим да је М-92 увек ила ознака за оно што Трпе назива аутоматом (скраћена аутоматска пушка са скривачем пламена облика као на старом "Шарцу").

Иначе најгупље решење задњег ноћног нишана је било на ПМ М-72. То је лимени додатак који се "накачи" на задљи нишан, заправо на ону реглету (или како се већ званично зове). 90% војника га после месец дана коришћења изгуби.

Иначе, Милане, ја сам један од оних који је волео да оно што сам написао пропитује старешине (не војнике). А тек пригушивач да склопе и расклопе и објасне намену. Само двојица су код мене добила одличну оцену. Слабо се то зна. Старешине морају знати механику рада оружја (затварача) и то свих које користе.  Само тако ће знати да детектују застоје, односно уоче стварни проблем и реше га.

А прибор за чишћење је посебна прича. Сваки део има своју намену. Тело и поклопац служе, осим да се њима обједини цео прибор и за лакше отварање (и затврање) утврђивача гасног цилиндра, као држач када се користи избијач (тело прибора),а поклопац и као заштита (постави се на уста цеви, преко заптитника уста цеви) од квашења, упадања блата и крупније прљавштине у цев (али само код оних стријих верзија, без "закошеног" компензатора паљбе, код оних који имају "заштитник уста цеви"). Већина војника, када се утврђивач гасног цилиндра теже отвара, користи оквир и тако га оштећује. За то служи одговарајући прорез на телу прибора, јер када се постави на испуст утврђивача добија се полуга и отврђивач се лако и сигурно отвара и затвара.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on September 28, 2009, 11:02:12 pm
Hehe , shvatio sam to sa otvaranjem gasnog cilindva sam , pa cak sam i svatio ono udubljenje koje se koristi za pritiskanje sipke za ciscenje cevi , ali mi nikad nije pala na pamet ideja za sta se koristi kapica na priboru za ciscenje , jer me oblikom mnogo podsecala na pojacivac trzaja , ali je bila od mnogo tanjeg lima napravljena. :) :)
Cak sam uspeo da prokljuvim i zasto sluzi onaj kljucic za namestanje nisana ( prednih ) po visini.
Na zalost za ovo sam morao sam da mozgam , pa je ostalo na kutijici jos jedan ili dva otvora koje nisam uspeo da shatim na zalost :(


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on September 29, 2009, 08:00:27 pm
Пробај да ставиш поклопац (капицу) прибора на заштитник уста цеви (никако на онај "зарезани", тј компензатор паљбе). "Пасент" је. Још лепо заскочи за брадавицу која утврђује заштитник уста цеви (популарно "зуц") па не може да спадне (на телу поклопца су четири као зупца која заскоче брадавицу). Пробао сам да буде као појачник, али га гасови избаце и одлети, посебно у рафалној паљби.

Пушку сам држао у рукама пре 4 године, не бавим се више оружјем па сам заборавио. Кад бих узео прибор у руке вероватно бих се сетио. Ови млађи би требало да знају. Ово сам поменуо јер многи ово незнају.

Иначе најглупља ствар у прибору је чивија успорача паљбе. Мала осовина коју после пар дана 99% војника изгуби. Никад ми није било јасно шта ће она у прибору.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: machak on October 03, 2009, 09:27:15 am
Naime na nocnim nisanima umesto triciumske tacke postojali su triciumske sevcice koje nije bilo potrebno prethodno osvetljavati da bi se u mraku videle.
У питању су фосфорне тачке које су касније замењене трицијумским цевчицама.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on October 03, 2009, 10:48:55 am
Jes u pravu si @Macak , hvala na ispravci. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: momo PT61 on February 28, 2010, 11:27:39 am
Кад сам далеке 1975(08,08,75) стигао у МВНЦ Пула(ИГК),главно смо имали 7,9ммМ48,и аутомат 7,62мм М49.ПАП М59/66 имали смо по једну у чети(150 морнара)а о М70 смо само слушали! Али смо на сусрету са момцима морнаричке пешадије на полигонима око Пуле  видели нешто што нисмо очекивали АП 7,62мм М64/64А-цев са интегрисаним тромблоном,магазин са 20метака,ручица затварача као у ПАП,-права лепотица!Дали се радило о манјој серији која је дана у А јединице или нешто друго,нисмо смели да питамо, и до данас ми је остала дилема-својим очима сам видео а нигде нисам нашао ни редак да се та (пробна)пушка 7,62мм Застава ФАЗ ипак нашла у неким јединицама!
Дали неко зна нешто више о овоме? ПОЗДРАВ!!!!!


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on February 28, 2010, 06:56:56 pm
Kolko znam, ta je puska isla u trupno ispitivanje, ali nije prosla.
Potrudicu se da nadjem nesto fotografija i jos neki podatak o njoj.
Na zalost, veceras nemam vremena, pa cu to ostaviti za sutra. :(


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: momo PT61 on April 02, 2010, 06:23:02 pm
Kad sam posljedni put imao dodir sa M70,primetio sam codnu stvar-AP proizvedene do 1984 su imale oznake tipa i zemlje proizvodjaca(M70,70ab1-SFRJ)a kasnije izradjivane serije to nisu imale!Neki su govorili da je tada pocelo da se prodaje nase(SFRJ)oruzje malo ilegalno  po svetu!Dali je to istina do danas ne znam!


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 06, 2010, 08:39:56 am
Колико се сећам све аутоматске пушке које су биле у наоружању ЈНА имале су ознаку модела и произвођача односно лого "Црвене заставе".То важи и за оне које су извожене у друге земље. Тешко да би било ко сакрио земљу порекла произвођача оружја тиме што то не би написао на пушци. Стручњаци ће то лако утврдити. Осим тога има сијасет ознака на појединим деловима оружја (цевима, затварачу и др.), као ознака контроле у процесу производње, па се и на основу тога може утврдити произвођач. Пушке које то немају су бофл, без обзира на произвођача. 


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 06, 2010, 08:56:25 am
Dzumba

Šta znači bofl?

Hvala
LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on April 06, 2010, 09:07:49 am
Skart, otpad, feler. ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 06, 2010, 07:01:18 pm
Hvala Trpe.

To stvarno nisam znao. Ali kako ti kažeš, svakog dana u svakom pogledu sve više i više napredujemo.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 29, 2010, 02:24:56 pm
Modifikacija Automata (karabina) Zastava M-92 od strane Odelenja za konstrukciju i ispitivanje vatrenog oruzja i municije SAJ MUP R. Srbije

Izvor: Kalibar  br 163 maj 2010.

Izmene:

Novi kundak (slican M-21 ali duzi) sa R5 Juznoafrikce kopije Galila
Zamenjen je orignalni pojacnik trzaja sa kompezatorom odskoka sa tri komore - kadenca smanjena na malo ispod 600 met/min - trzaj i kreteanje oruzja unazad prilikom dejstva skoro eliminisani.
Zamenjena drvena obloga cevi i gasnog cilindra sa aluminiskom dvodela sa picantinny sinama odozgo i odozdo - omogucena mondaza dodatne opreme i poboljsano hladjenje oruzja.
Originalni zadnji mehanicki nisan sa sredine poklopca sanduka je odstranjem a na kraju poklopca montoran kvalitetni intalijanski brzi diopterski LPA nisan (italijanski).
Novi nosac zatvaraca finije izrade i manjih tolerancija sa novom rucicom zatvaraca.
Poluga regulatora paljbe je olaksana i napravljen je zarez sa gornje strane koji moze u zadnjm polozaju da zadrzi zatvarac.
Ceo mehanizam za okidanje je preprojektovan i doteran opruge pazljivo odabrane tako da je dobijeno pouzdan i mekan rad mehanizma sa besprekornim okidanjem.
U pondu su i standarni okvir 30 metaka, skraceni 20 metaka, polimerski 30 metaka i dobos 75 metaka (originalno predvidjen za PM M-72).

Evo slika
Izmene u odnosu na originalni M-92
[attachment=1]
M-92 bez izmena
[attachment=5]


[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 29, 2010, 02:34:21 pm
Radjen je uporedni test  preciznosti na kruznu metu daljina je bila 50m.
Suparniku M-92 je bio karabin Colt M-4 Commando A-4, 10 incna cev sa Aim Point refleksnim nisanom.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 29, 2010, 02:46:32 pm
Ovo je dokaza da sistem kalasnjikov ima jos dosta prostora za unapredjenje a i da u Srbiji ima sposobnih indzinjera da ga unaprede.
Zasta je posutala i trebala bi mozda da angazuje i cuje misljenje i korisnika svojeg oruzja.
Ovo resenje bi moglo da posluzi ka pravac daljeg razvoja za M-21.
Da dodam konstataciju iz teksta da je kontrola M-92 u rafalnoj paljbi bolja od M-4 zbog nise kadence. Takodje i probojnost je dosta veca testirali su na pancirnoj ploc sa starog transportera koju M-4 nije uspo da probije ni sa pancirnim zrnom dok je M-92 to uspeo sa pancirno zapaljivim metkom PPU.

Zbog clanova foruma koji nisu iz Srbije okacicu kompletan teks kada izadje novi broj Kalibra iz stampe (za clanove iz Srbije preporucujem da ga kupe jer je cena stvarn povoljna a uvek ima nesto zanimljivo i novo da se vidi).


Izvinjamva se za slabiji kvalitet slika posto je slikano sa aparatom (nemam skener).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 29, 2010, 03:50:56 pm
На око занимљиво решење. Иначе аутомат, или аутоматска пушка, већ како га ко третира је солидно оружје. Учествовао сам у његовом опитовању почетком 90-тих година. Од целе фамилије (аутоматска пушка, пушкомитраљез, аутомат) које је Застава тада развијала он се једини показао употребљивим, скоро без мане. Врло прецизан, чак и у рафалној паљби, тако да ме прецизност овог дорађеног аутомата не изненађује.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 29, 2010, 04:21:02 pm
Malo TT podataka (iz clanka)

Automat M-92

Kalibar7.62x39
Duzina790 / 570 mm
Masa (bez okvira/sa okvirom)3.2 /3.5 kg
Korak uvijanja240 mm
Broj zlebova4
Duzina cevi254 mm
Max efikasni domet200 m
EnerijaE0=1,630J
Pocetna brzina640-650 m/s


M-4 A-4 Commando (CQB)

Kalibar5.56 NATO
Duzina860 mm
Masa2,680 kg
Duzina cevi250mm (10in)
Ses polja i zlebova deski korak uvijanjaod 1:178 mm (1:7 in)
Pocetna brzina760m/s
EnrgijaE0=1,245 J


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 29, 2010, 04:29:52 pm
Dzumba da li si mislio na familiju AP, PM M70/72 ili M77 ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on May 29, 2010, 04:35:11 pm
Verujem da je @Dzumba mislio na familiju M-80/82/85, od koje je kasnije nastala familija M-90/92/95 u kalibru 5.56mm.
Mislim da je vec jednom pricao o tome. :)
Evo ovde Zaboravljena puska Zastava M-80 (http://www.paluba.info/smf/pesadija/zaboravljena-puska/msg35499/#msg35499)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 29, 2010, 09:06:51 pm
Hvala Trpe, bas su "zaboravljene puske". :)

Kad sam napisao M77 mislio sam na ove M-80/90 u 5.56 mm Nato kalibru samo sam malo pomesao oznake.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 29, 2010, 09:31:22 pm
Evo i linka ka tekstu koji ide uz slke doradjenog automata M-92

http://www.kalibar.rs/code/navigate.php?Id=108&editionId=35&articleId=138


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 29, 2010, 09:46:46 pm
Тако је Трпе. Хвала. Нарвано још 1993.године држао сам у рукама М-92. Нисам гађао,али су они који су га користили гворили да је добар. Кундак је још у старту био проблем. Још тада је Застави предложено да га измени, али су као и увек проблем биле паре. Као узор је и тада коришћен кундак Р-4. Зашто је он смањен код М-21 је вероватно резултат опитовања или захтева корсника.

Понуђено решење је ипак само узорак или са можда пар комада. И не треба заборавити - једно је оружје за трупу и масовну производњу, а друго пар примерака за специјалну јединицу урађено у радионици према мерама и захтевима малог броја људи.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 29, 2010, 11:09:32 pm
Koliko sam shvatio kundak je na M-21 kraci za nekih 3 cm i navodno je to uradjeno zbog borbenog prsluka tj da bi se kompezovala njegova debljina.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on May 30, 2010, 04:45:23 pm
...Нарвано још 1993.године држао сам у рукама М-92. Нисам гађао,али су они који су га користили гворили да је добар....
Ja 93-će nisam ni znao da postoji a kamoli da sam je video ili pucao iz nje.
Video sam je nedavno (pre 2-3 god) samo na slici, na Internetu. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: legionar3 on June 24, 2010, 12:15:40 am
evo jedne slike mislim da je ovde mušica malo više na jednu stranu otišla.da li je moguće da ovo vojnik sam popravi ako mu je hitno i kako dolazi do takvih kvarova


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 24, 2010, 07:38:58 am
То што је носач нишана отишао мало у страну не мора ништа да значи.Можда је тако и подешен. То се подешава (помера) при "упуцавању" оружја. Подешава се алатом намењеним за то. Дакле, не ради се (помера) тако што неко "одокативно" оцени да је нишан померен.Прво се утврди слика погодака, односно "нађе" средњи погодак (гађањем, обично 5 метака).Гађање се обавља у посебну мету (мислим да сам сличну описао у теми за снајперску пушку), али може и у обичну кружну. Ако средњи погодак одступа (заборавио сам тачну вредност, има је у правилу пушке, мислим да је 15-так цм) од нишанске тачке онда се обаља поправка тако што се помера предњи нишан (одвија или завија, односно помера лево или десно, зависно од места средњег погодка. Када се помери нишан онда се поново обавља гађање и поново проналази средњи погодак.Ако је у границама "нормале" упуцавање је завршено и нишани стоје како су намештени и војник их сам никако не дира.

Дакле, поправку нишана војник не може и не треба да ради "хитно", већ натенане.Ако не зна како се ради боље да не дира већ да позове оног ко зна.Иначе, у свакој регуларној војсци то војник не ради сам већ само уз надзор старешина и уз помоћ пушкара.

До померања долази најчешће приликом неконтролисаног пада оружја, ударца које оружје трпи  на терену и обуци, али и "чачкања" разних стручњака.

Узгред, судећи по изгледу нишана, уста цеви  и компезатора оружје на овој слици је у катастрофалном стању и ја бих добро размислио да ли бих гађао из њега.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on June 24, 2010, 07:28:21 pm
Trpi Kalaš svašta, ali ovo je stvarno mnogo prljavo! ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on August 05, 2010, 06:53:58 pm
Samo da ispravim kolegu pvanja:
Na vrhu ove stranice u njegovom postu nisu "kalašnjikovi", ovo je Krinkov aksu 74
Kalibar je isti (7.62x39) ali je cijev znatno kraća i drugačije se rastavlja od kalašnjikova ......


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on August 06, 2010, 07:28:44 am
Koncept neprolaznog poverenja
Uporedni test: Zastava M-92 i Colt M-4 Commando A4
Piše: Boris VOJVODIĆ
[attachment=1]

Rasprave u stručnim krugovima, o tome koja je konstrukcija jurišne puške uspešnija - ruska AK-47, u kalibru 7,62x39 (7,62 mm M-43), legendarnog konstruktora Mihaila Kalašnjikova ili M-16, u kalibru 5,56x45 NATO (.223 Remington), Amerikanca Eugena Stonera - vode se decenijama, a pravog odgovora nema. Zagovornici ovih konstrukcija ističu svoje prednosti i nedostatke druge strane, smatrajući da je baš to presudno. Istorija je pokazala da i jedna i druga opstaju, bez obzira na godine...
Slična rasprava, nedavno je vođena i u prisustvu našeg konstruktora Ivana Živkova (zagovornika puške M-16). Tom prilikom je rečeno i da je konstrukcija AK-47 (i njena srpska varijanta, Zastava M-70), mnogo bolja za pešadijsko naoružanje, čak i u verziji karabina (skraćena). Problem su jedino prateća rešenja (nišani, kundak i potkundak, komande, okviri...) i finiš - koji su zastareli. Ipak, "potukla" bi američkog konkurenta, kada bi se preradila u skladu sa današnjim proizvodnim i vojnim standardima. Naglašeno je i da bi takvo oružje (sistema Kalašnjikov), u visokom kvalitetu izrade, nadmašilo i karabin i subcompact comando verzije puške M-16, odnosno danas popularne i nezaobilazne Colt M-4 Commando A-4 (kojim su opremljene specijalne jedinice Zapadne alijanse širom sveta).

Taktičko-tehnički zahtevi
Za Odeljenje za konstrukciju i ispitivanje vatrenog oružja i municije SAJ MUP Republike Srbije (na čijem čelu je Ivan Živkov), ovo je bio izazov. Zbog toga je i urađeno konstrukciono unapređenje dva karabina Zastava M-92, u kalibru 7,62x39 (7,62 mm M-43), u skladu sa današnjim taktičko-tehničkim zahtevima i najsavremenijim rešenjima, s ciljem da se iz oružja izvuče maksimum.
Karabin Zastava M-92 nastao je 1992, konverzijom jurišne puške M-70 (na isti način, kao i sovjetski model AK SU-74). Koristi isti mehanizam zatvarača kao M-70, ali je cev kraća (254 mm - 10 inča kod Colt M-4 Commando A-4), sa četiri žleba i desnim smerom uvijanja. Na ustima cevi je ugrađen jednokomorni cevasti priključak sa trubicom, koji služi kao prigušivač bleska i ekspanziona komora pojačnika trzaja, preko koga se ujednačava rad mehanike dodatnim sagorevanjem preostalih barutnih čestica. Karabin u potpunosti odgovara balistici municije 7,62 mm. Oružje ima kundak sa dve upornice, kao kod jurišne puške M-70. Razvijena je da se njom opreme posade helikoptera, oklopnih vozila, aviona, specijalne jedinice i službe unutrašnje bezbednosti. Kalibar je 7,62x39, a okvirna kadenca karabina je 600 met/min. Ukupna dužina je 790 mm sa izvučenim i 570 mm sa sklopljenim kundakom. Težina praznog karabina je 3,5 kg, a koristi standardne, dvoredne kutijaste okvire kapaciteta 30 metaka.

Stabilnost i kontrola
Na karabinu je najpre promenjen kundak: - umesto fabričkog (koji se pri upotrebi klima gore-dole i ne daje stabilnost oružja u ramenu), ugrađen je u stranu preklopni, skeletoidni, plastični, besprekorno izrađeni i projektovani, sa južnoafričke puške R5 (kopija Galila), a fiksira se preko kosih ravni, koje naležu jedna na drugu. Tako je smanjena ukupna širina oružja, a ostvarena potpuna stabilnost i idealna udaljenost od oka strelca. Nije korišćen sličan kundak Zastavine puške M-21, s obzirom da je iz neshvatljivih razloga smanjen i skraćen, u odnosu na original, tako da je skoro neupotrebljiv. Umesto originalnog pojačnika trzaja, ugrađen je izuzetno efikasni kompenzator odskoka sa tri komore, koji ujedno reguliše i protok gasova. Tako je postignut ujednačen rad, sa kadencom nešto manjom od 600 met/min, ali su trzaj i kretanje oružja unazad pri dejstvu skoro poništeni, tako da je kontrola - neviđena do sada. Umesto drvene obloge cevi i gasnog cilindra, napravljena je nova, aluminijumska, dvodelna sa Mil. std.1913 Picatinny šinama odozgo i odozdo, za montažu raznih dodataka. Uz moderan izgled, mogućnost montaže kompletne dodatne opreme, koja se danas koristi na oružju ovog tipa, nova obloga je popravila i hlađenje oružja – odmaknuta je od cevi i komore i perforirana, pa je strujanje hladnog vazduha odlično.
Originalni, zadnji nišan sa sredine oružja je uklonjen. Umesto njega, na sam kraj poklopca sanduka postavljen je kvalitetni, brzi, diopterski LPA italijanski nišan, koji je produžio nišansku liniju i poboljšao refleksno - brzo pronalaženje ciljeva (što je bila velika mana originalnog karabina). Od unutrašnjih, najveća je kompletna izmena nosača zatvarača sa novim, finije izrade i manjih tolerancija, što je olakšalo rad, učinilo ga glatkim i ujednačenijim u svim fazama. Na ovom nosaču, napravljena je nagore produžena ručica zatvarača sa cevastim presekom, koji ne seče dlan, a omogućava repetiranje oružja bilo kojom rukom, preko gornje ivice sanduka (po ugledu na puške Galil). Poluga regulatora paljbe je olakšana i na njoj je načinjen zarez sa gornje strane, koji može u zadnjem položaju da zadrži zatvarač, kada se preko ručice poluga dovede u gornji položaj. Ceo mehanizam za okidanje je preprojektovan i doteran, opruge pažljivo odabrane, tako da je dobijen pouzdan i mekan rad mehanike, sa besprekornim okidanjem. Oružje je finiširano u crno nitriranjem, ugrađeni su prednji rukohvat, Docter refleksni nišan (sa gornje strane obloge, iza prednjeg nišana) i Streamlight svetlosni izvor s donje strane opcionalno. Uz oružje su, pored klasičnih limenih okvira sa 30 metaka, ponuđeni i skraćeni sa 20 i polimerski (30 metaka), ali i fenomenalni doboši kapaciteta 75 metaka (originalno predviđeni za puškomitraljez Zastava M-72). Konačan rezultat je iznenadio i konstruktorski tim, modernim izgledom i kompaktnim dimenzijama, a pogotovo besprekornim radom i neočekivanom, vrhunskom preciznošću.

Energija i efikasnost
Kako se ova puška pokazala na uporednom testu sa usavršenom, poslednjom generacijom M-16, u najkraćoj verziji mini karabina M-4 (Mark 4 - model 4), CQB (Close Quarter Battle - za borbu na bliskim odstojanjima i upade), M-4 A-4 Commando? Model Colt M-4 A-4 Commando je najkraća verzija karabina, koja ima hladno kovanu i iznutra hromiranu cev, dugu samo 250 mm (10 inča), sa šest polja i žlebova i desnim korakom uvijanja od 1:178 mm (1:7 inča). Zato metak ispaljen iz nje, ima početnu brzinu od 760 m/s i energiju E0= 1.245 J, što je sasvim dovoljno za efikasnu upotrebu do daljina od preko 100 m (iako hidro-dinamičkog terminalnog učinka iz duge cevi od 508 mm i razarajućeg efekta metka pune brzine od oko 970 m/s nema). Upravo tu se vidi prva, velika prednost karabina sistema Kalašnjikov, koji iz cevi iste dužine ispaljuje mnogo moćniji metak kalibra 7,62x39 (7,62 mm M-43). Metak ispaljen iz nje ima početnu brzinu od oko 640-650 m/s i energiju od E0= 1.630 J, što je za četvrtinu veća energija, nego kod karabina M-4 i sasvim dovoljno za efikasnu upotrebu do daljina preko 200 m. (Ne treba ni pominjati zrno dva puta veće mase, većeg poprečnog preseka, mnogo probojnije i letalnije).
Na testu, karabin M-4, ni sa jednim zrnom, uključujući i pancirni metak, nije mogao da probije ploču pancirnog čelika sa starog oklopnog transportera, dok to nije bio problem za karabin M-92 sa pancirno zapaljivim metkom PPU. Tako smo utvrdili da modifikovani karabin M-92, sa dimenzijama mini karabina M-4 (sub compact, najkraća verzija), po vatrenoj moći prevazilazi veću, karabinsku verziju sa cevi od 16 inča, koju sada forsiraju korisnici ovog koncepta, nezadovoljni učinkom metka 5,56x45 NATO (.223 Remington), iz kraćih cevi. S obzirom da M-4 ima kadencu od 750-950 met/min, pokazalo se da je i kontrola u rafalnoj paljbi na strani modifikovanog M-92, sa njegovih 600 met/min.
O pouzdanosti u radu u grubljim uslovima terenske eksploatacije ova dva oružja, sve je uglavnom poznato. Jasno je da M-4 zbog nežnijeg mehanizma i sistema direktnog gasnog odbravljivanja, ni na poslednjoj generaciji nije prevazišao sve probleme. Istina, popravio je rejting, pre svega zbog vrhunskih materijala i preciznosti izrade današnjih modela, jer je sistem rada neznatno modifikovan, a oružja sistema Kalašnjikov rade u svim uslovima eksploatacije, skoro savršeno. Ipak, najveće iznenađenje predstavlja upoređivanje opštih karakteristika oružja. Merenjem smo utvrdili da je modifikovani M-92, ukupno za 70 mm kraći od M-4, koji je dug 860 mm i uži 40 mm, iako ima manju masu (2.680 g), s obzirom da su mu neki delovi plastični. Na karabine M-4, kojima smo raspolagali, ugrađeni su izvanredni refleksni nišani Aim Point, što je omogućavalo da ih pod istim uslovima testiramo u preciznosti, gađanjem u kružnu metu na daljinu od 50 m. Tu se i dogodilo najveće iznenađenje, jer je prerađena i modifikovana verzija karabina M-92, bila vrhunski precizna i mnogo je nadmašila M-4, poznat po preciznosti: sa duplo užom grupom i samo dva metka u krugu devetke, M-92 se izuzetno pokazala (iako su obe podjednako upotrebljive).

Idealne komande

Za razliku od mnogih prenatrpanih varijanti, na kod nas viđenim modelima ovih oružja nema druge, dodatne opreme, pa smo tako i isprobali gađanje u kretanju ovih karabina. Uprkos poznatoj i laganoj prednosti Colta zbog specifične pravolinijske konstrukcije, kod koje osa cevi pada na sredinu oslonca u ramenu, cilj može da se pronađe instiktivno preko nišana u deliću sekunde, mnogo brže nego kod ijednog drugog oružja - i ovde se M-92 dobro pokazao. S odličnim kundakom, prednjim rukohvatom i nešto većom masom, odlično je ležao, a zahvaljujući savršeno efikasnom kompenzatoru, skoro da nije mrdao pri paljbi. Komforu pri rukovanju doprinosi i sjajan balans, sa centrom mase na sredini oružja (u zoni okvira). Tokom testiranja, na ovim karabinima nismo zabeležili nijedan zastoj, što je pružilo veoma lepu sliku i doprinelo poverenju. Zamerke su (sem na veću masu): nema unutrašnjost cevi zaštićenu tvrdim hromiranjem (kao uglavnom sva oružja danas), poznati sistem komandi sa limenom polugom, umesto preklopnika sa tri položaja (kao na SIG SG 550), odsustvo zadržača (kočnice) zatvarača u zadnjem položaju nakon poslednjeg metka i poluga utvđivača okvira sa zadnje strane, umesto u zoni branika obarača, gde bi mogao da se angažuje bez menjanja pozicija šake koja dejstvuje oružjem.
S druge strane, M-4 ima idealno rešen sistem komandi, prilagođen borbenoj upotrebi oružja, bez skidanja ruke sa rukohvata i obarača, pri prepunjavanju. Dugme utvrđivača okvira nalazi se ispred desnog kažiprsta kada je ispružen duž sanduka, ručica zapinjača zatvarača je obostrana, a poluga za oslobađanje zadržača okvira (kada je fiksiran u zadnjem položaju), nalazi se sa leve strane, upravo tamo gde prirodno legne palac leve ruke, kada umetnete novi okvir. Preklopnik kočnice sa tri položaja (safe, semi, full auto - ukočeno, jedinačno i rafal), nalazi se na idealnom mestu - ispod palca desne ruke. S ovakvim komandama, svako drugo oružje se čini potpuno nelogično konstruisano, a karabin M-4, kao da ste s njim odrasli.
Pokazalo se da koncept sistema Kalašnjikov i te kako može da se unapredi i da još nisu iscrpljene sve mogućnosti, koje ova konstrukcija pruža. Oružje koje je MUP modernizovao i modifikovao je odlično, ali dobro bi bilo da se vide i verzije koje bi po uzoru na njih načinile velike fabrike, npr. "Zastava" i "Iževsk"... Do tada, ostaje nam da se divimo ovim veoma uspešnim karabinima, za koje je i konstruktor Ivan Živkov istakao, da bi ih sa punim poverenjem koristio u bilo kojoj akciji

Izvor
Kalibar Broj 163
http://www.kalibar.rs/


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: momo PT61 on September 23, 2010, 10:03:08 am
Nisam vidio jos detalniji crtez nekog oruzja na javnoj publikaciji;
[attachment=1][attachment=2]
[attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on September 23, 2010, 01:58:17 pm
Ovo si bili super dodaci u Frontu. Izasli su za sva oruzja u naorzanju JNA.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on September 23, 2010, 09:27:05 pm
Postavio sam diplomski rad Tadeje Kokol (
Zamenjava avtomatske puške v Slovenski vojski - Primerjava FN2000S in M70 AB2 (http://www.paluba.info/smf/pesadija/fn-2000/msg90248/#msg90248)))

U njemu piše, daje veliki problem bila ručica zatvarača. koja je bila prišarafljena, te se tekom paljbe zbog sila počela odvijati.


LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: miroslaw on November 02, 2010, 08:36:59 pm
Imao sam prilike koristiti egipatsku verzju kalaša (barem su nam rekli da su egipatski, nisu imali ni serijskog broja ni oznake zemlje proizvođača, a kundak im se sklapao sa strane kao sada kod M21) i mogu vam reći da je naš izmislio svijet za egipćanina. Moguće da su cijevi bile oštećene ali je nepreciznost bila za priču, a korekcija vatre skoro nemoguća, jedina zamjerka kod naše "ciganjke" je što joj cijev nije hromirana i ako je to urađeno kod M21 sa ostalim karakteristikama M70 ja od puške ništa više ne bih tražio.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on December 02, 2010, 10:02:03 pm
mislim da ova pripada ovdje

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on December 02, 2010, 10:38:54 pm
Na slici je pasivni nišan sovjetske proizvodnje?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on December 03, 2010, 08:50:43 am
На слици је холандски пасивни нишан (мислим да је имао ознаку AN PBSD4 или нешто слично) који су купљени средином 70-тих. Било их је релативно доста у војној полицији и извиђачима. По њему је касније рађен онај наш ПН 5Х80. Помињао сам га у теми о пасивним нишанима.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on December 12, 2010, 10:34:29 pm
iz Metka

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on January 04, 2011, 10:19:59 pm
Ruski kalibri i profili rana koje nanose


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: AKC-74y on January 04, 2011, 11:10:08 pm
На слици је холандски пасивни нишан (мислим да је имао ознаку AN PBSD4 или нешто слично) који су купљени средином 70-тих. Било их је релативно доста у војној полицији и извиђачима. По њему је касније рађен онај наш ПН 5Х80. Помињао сам га у теми о пасивним нишанима.

На слици холандски нишан Oldelft HV5x80AT.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 05, 2011, 08:18:10 am
Хвала на помоћи. Ознака коју сам поменуо (или слична њој, заборавио сам, време чини своје) се вероватно односи на пасивни двоглед, такође холандске производње. Иначе, у време када су набављени били су врхунска опрема.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on January 28, 2011, 11:02:12 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on February 19, 2011, 08:59:57 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on February 19, 2011, 09:59:11 pm
Друга по реду је стара добра М-70 да додатном ознаком М-70АБ2ПН. На устима цеви је монтиран пригушивач, заправо разбијач звука, испод цеви ласерски обележивач, а не сандуку се уочава носач пасивног нишана (отуда ознака ПН)

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Trifko on March 17, 2011, 04:05:02 pm
Rastavljena u sastavne djelove  ;D
[attachment=1]


U Iraqu na "privremenom" radu
[attachment=2]
[attachment=3]

Negdje u Africi.....
[attachment=4]Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Pera on March 18, 2011, 03:57:38 pm
Negdje u Africi.....
[attachment=4]

Ova slika je iz rata u Liberiji, bitka za Monroviju.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on May 15, 2011, 09:24:11 am
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: duje on June 09, 2011, 09:30:33 am
"Ušminkana" za gardnu jedinicu (protokol) u SV


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on June 09, 2011, 12:29:20 pm
Nešto su manje slike pa se ne da videti ali na drugoj slici verujem da je nož dodatno poliran.
Sija samo tako. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on June 09, 2011, 12:30:46 pm
Svi svetli delovi trebalo bi da su kromirani. Odlično izgledaju, bar meni.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on June 09, 2011, 12:41:06 pm
Aha, sada vidim da je hromiran preklopni kundak kao i ZUC, da li je još nešto hromirano ne vidim.
Izgleda mnogo dobro.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: madmitch on June 09, 2011, 02:33:27 pm
"Ušminkana" za gardnu jedinicu (protokol) u SV
Pimp my gun.  :P


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on June 10, 2011, 11:09:20 am
Po strani americko hvalisanje interesantno resenje integrisanog prigusivaca na sistemu AK-74.

Nazalost nevidi se tehnicka izvedbara ali vredi pogledati

Prigusenje je nekih 34dB.

http://www.youtube.com/watch?v=VtTv26SuFOA

http://www.youtube.com/watch?v=AP7uzE2Y5sE

kraca verzija za one kojima se negledaju ova dva poduza klipa - 49sek
http://www.youtube.com/watch?v=MVEWvtNW9qg


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on June 10, 2011, 01:55:26 pm

http://www.youtube.com/watch?v=qccMDrHPlU8

Šta li se ovde desilo?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on June 10, 2011, 01:59:40 pm
Razoruža ga Alah....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on June 10, 2011, 02:11:08 pm
Da ge nije veličao na početku klipa možda bi u dženetu završio. :)

Mislim da mu je prljava ili skoro zapušena komora barutnih gasova.

Evo momenta pre nego što se raspala:
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on June 10, 2011, 02:13:33 pm
Ovo najbolje objasnjava zasto su arapi izgubili skoro sve ratove :)


Da ge nije veličao na početku klipa možda bi u dženetu završio. :)

Mislim da mu je prljava ili skoro zapušena komora barutnih gasova.

Evo momenta pre nego što se raspala:
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 10, 2011, 10:59:43 pm
Мени изгледа да је овде пукло лежиште метка или спој цеви и сандука . Могуће је да је до повећаног пристиска дошло услед запрљаности цеви. Ипак, мислим да је овде пре у питању раније наспрснуће на сандуку, односно споју цеви и сандука.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on June 11, 2011, 02:31:01 am
Možda je i zatvarač bio delimično oštećen i nije lepo zabravio, pa je metak opalio delimično van ležišta...a to sve u kombinaciji sa dosta zaprljanim oružjem je dovelo do raspada puške. Svaka mu čast kad je uspeo da uništi AK! ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on June 11, 2011, 07:13:59 pm
Da ge nije veličao na početku klipa možda bi u dženetu završio. :)

Mislim da mu je prljava ili skoro zapušena komora barutnih gasova.

Evo momenta pre nego što se raspala:
[attachment=1]


   Mali off,na konto ovoga, sta bi se desilo da se slican zastoj dogodio u bulpup pusci? Povezano sa drugim topicom..:)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on June 11, 2011, 10:21:48 pm
Otku da si tako siguran da se moža nije nikada desilo ovako nešto. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 11, 2011, 11:25:11 pm
Тако нешто се дешава на сваком оружју које се не одржава, не прегледа и има напрснућа на кључним елементима. Није без везе измишљено да се обавља смотра - преглед наоружања. По Упутству за спровођење гађања то се ради пре сваког гађања. Чак и када је формалан и своди се на визуелни и површан преглед, могу се уочити узроци потенцијалних застоја (запрљаност и напрснућа).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on June 12, 2011, 08:44:14 am
Otku da si tako siguran da se moža nije nikada desilo ovako nešto. :)

  Ne,pogresno ste me shvatili. Dali bi takva eksplozija oruzija na bulpup pusci povredila strelca sa obzirom da se leziste metka nalazi mnogo blize telu i licu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on June 12, 2011, 08:33:25 pm
Ne mora da znaci, kod AK modela, slaba tacka u ovakvom slucaju je poklopac sanduka, tako da on prvi odleti, kod bullpap pusaka, ne bi postojala takva slaba tacka, verovatno bi se energija uputila prema zadnoj strani (kod tavora na primer) jer tamo je mesto gde se spaja poklopac sanduka (kapa kundaka) sa sandukom puska (kod Tavora sanduk puske je liven kao jedan komad).
Znaci sve bi zavisilo od konstrukcije puske, t.j. gde bi konstruktor predvidio takvu "slabu tacku".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 14, 2011, 08:49:18 pm
Једна "шмекерска" слика са м-70. Слика је из 1975.године. То је прва серија аутоматских пушака М-70 које су дошле у војну академију (1974.).

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kljun on June 15, 2011, 12:08:33 am
Dobra slika, puska je ista i dan danas. Nego kako li ovaj pitomac izgleda danas? :P


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 15, 2011, 09:08:34 am
Пушка се данас врло мало разликује по спољном изгледу. Новије варијанте немају на врху цеви заштитник уста цеви (као што има пушка на слици), већ тзв. компензатор. Механизам пушке се већ разликује мало више: новије варијанте имају успорач ударача, другачије је решен задржач затварача и наравано оквир је другачији, а мислим да је побољшан и начин спајања цеви и сандука. Код тих старијих серија пушака било појава напрснућа на сандуку па је то отклоњено код каснијих модела.

Овај питомац има мало мање косе, мало више седих и 36 година више него тада. Једино је габарит ("линија") иста.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on June 15, 2011, 09:32:38 am
Пушка се данас врло мало разликује по спољном изгледу. Новије варијанте немају на врху цеви заштитник уста цеви (као што има пушка на слици), већ тзв. компензатор. Механизам пушке се већ разликује мало више: новије варијанте имају успорач ударача, другачије је решен задржач затварача и наравано оквир је другачији, а мислим да је побољшан и начин спајања цеви и сандука. Код тих старијих серија пушака било појава напрснућа на сандуку па је то отклоњено код каснијих модела.

Овај питомац има мало мање косе, мало више седих и 36 година више него тада. Једино је габарит ("линија") иста.

   Dzumba,malo si pogresio. M-70 je imao sanduk glodan iz jednog komada metala i on nije imao problem sa naprsnucima. M 70A1 je imao sve tvoje navedene modifikacije i sanduk od presovanog lima debljine 0.9mm. M70 A2 se razlikuje od M70A1 samo u debljini zida sanduka koj je uvecan na 15mm.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 15, 2011, 06:33:33 pm
Могуће да сам погрешио када у питању серије које су имале проблеме са напрснућима, у сваком случају ради се о старијим моделима. И из скоро сваког модела - верзије сам гађао јер сам имао у јединици или лично дужио. Тако ми се запало. Кад боље размислим проблем са напрснућима сам уочавао негде 1982-1983. Биће да си управи јер је М-70А1 негде у то време био актуелан.

У конструкциуоном смислу већа је разлика у томе што је додат на пример успорач ударача него што је појачан (или ослабљен) сандук.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: rotring on June 15, 2011, 10:47:39 pm
Ima li neku sliku sanduka za municiju dobijenog glodanjem? Ja nisam imao priliku da ih vidim...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on June 17, 2011, 08:13:01 am
Могуће да сам погрешио када у питању серије које су имале проблеме са напрснућима, у сваком случају ради се о старијим моделима. И из скоро сваког модела - верзије сам гађао јер сам имао у јединици или лично дужио. Тако ми се запало. Кад боље размислим проблем са напрснућима сам уочавао негде 1982-1983. Биће да си управи јер је М-70А1 негде у то време био актуелан.

У конструкциуоном смислу већа је разлика у томе што је додат на пример успорач ударача него што је појачан (или ослабљен) сандук.

   U pravu si. Jedina razlika (ako se dobro secam) izmedju A1 i A2 verzije je samo u debljini lima na sanduku,dok je razlika izmedju M70 i M70A1 vec primetno vise.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 17, 2011, 12:57:04 pm
Ма ја сам погрешио а ти ме пратиш. Ознака "А" поред ознаке модела М-70 (дакле М-70А), значи да је пушка са преклапајућим кундаком. Требало је да напишем М-70Б1. Негде сам написао, по сећању, шта значе ознаке "А", "Б" "1","2", "ПН" и др.  односно која ознака означава коју модификацију. Не би било лоше када би неко нашао прецизно шта шта значи. У правилу АП је нешто било.

Верујем да "Пера" то зна, али га нешто не видим да се јавља у задње време.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on June 17, 2011, 02:56:27 pm


  Skroz si u pravu :D  Oznaka A znaci automat,tj puska sa preklopnim kundakom. B1 i B2 su verzije pusaka.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on June 17, 2011, 04:02:18 pm
Nadam se, da če to pomoči.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on June 18, 2011, 12:42:44 am
A na koje verzije M70 pušaka i M72 puškomitraljeza može da se postavi optički/pasivni nišan? Na M70AB2 ni kod jedne nisam video šinu za montažu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on June 18, 2011, 07:21:37 am
Mogu da se postave na svakoj, ali specijalizirane (fabricki) za to su puske (PM-ovi) sa oznakom N-PN (nosac pasivnog nisana).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on June 18, 2011, 07:45:19 am
Zar se ne postavljaju samo na puške sa oznakom "N"? Sve ostalo su budževine....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on June 18, 2011, 08:37:06 am
Mislim da na gornjoj slici nije M70AB1 nego M70AB1N.

Ali mislim, pošto na internetu ima puno dodataka, da bi se ga moglo montirati i na ostale M70.
[attachment=1]

I mislim da je princip isti, budževina privatno ili budževina od strane Zastave. To je manje-više komad "železa" prišarafljen na sanduk puške.

LPB

@Društvo, brži ste od munje ;)Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 18, 2011, 09:52:16 am
Ни једна монтажа за оптичке нишане не би требало да буде "буџевина". Онда оптички нишан ни би био функционалан. Код АП проблем представља и носача самог нишана (део који се поставља - навлачи на носач на сандуку), односно потребно је да буде у "оси" и довољно високо (или ниско) да се може користити. Дакле, треба то израчунати па онда бушити рупе на сандуку. Зато су фабричке монтаже најбоље.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on June 18, 2011, 10:01:35 am
Svaki dobar puskar bi trebalo da moze da preradi M-70 na M-70N-PN. Samo dodavanje montaze nije neki veliki problem, bitnije je da se nosac nisana postavi pravilno, mada i na samom nisanu bi trebalo da postoji stelovanje putem dva vijka za finije podesavanje pri upucavanju.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 18, 2011, 10:05:34 am
На оптичком нишану и постоји могућност финог подешавања. Али, ако погрешиши у постављању монтаже онда ти је то џабе. Тачно, требало би да то зна да уради (израчуна) сваки пушкар, али... У фабрици то неко контролише, а ако не ваља, не иде на употребу.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on June 18, 2011, 10:36:44 am
Oko "budževine" - sve što nije fabrički izradjeno već naknadno prepravljano, dopravljano... nazivam "budževinom".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: rotring on June 18, 2011, 11:49:17 pm
Oko "budževine" - sve što nije fabrički izradjeno već naknadno prepravljano, dopravljano... nazivam "budževinom".

"Budza" je samo jedan od trojice brace koji idu ruku pod ruku.....buzda, munja i stela.
Izvedeni glagoli su nabudziti, namunjiti i nastelovati.....
Da ne govorim gde se oni primenjuju......


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Pera on June 20, 2011, 04:52:30 am
Malo sam bio odsutan sa palube pa sam tek sad ovo video...

...''Malo vojničkog humora''...

[attachment=1]

...dasa zagubio gasni cilindar pa se raskantala puška  ;D ;D ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: rotring on June 20, 2011, 09:24:54 am
Dobro nam se vratio druze! :super Ima li nekih suvenira iz pustinje?  ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: rotring on July 24, 2011, 04:12:38 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: slavisa1205 on July 24, 2011, 09:08:31 pm
Placenici u Iraku


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Dreadnought on July 29, 2011, 06:19:13 pm
Na partneru 2011.


[attachment=3]

[attachment=1]

[attachment=2]
Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 29, 2011, 06:35:40 pm
Zna li neko šta je razlika AB3 u odnosu na AB2?

I zanima me kako se ovaj potcevni bacač pričvršćuje na pušku? Da li postoje neki posebni nosači koji nemaju sve verzije (kao što samo N verzija ima nosač za optiku) ili je moguće da se nakači na bilo koju M70?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 29, 2011, 06:47:41 pm

 ovako na oko ne vidim apsolutno nukakvu razliku,nisam cak ni znao da postoji AB3. Jedini znacajniji nedostatak koj bi mogao da se otkloni u AB3 bi bili nocni nisani,tj da se fosforni zamene sa tricijumskim. Sto se ostalog tice nemam ideja....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on July 29, 2011, 08:05:52 pm
Razlika je  tome sto AB3 prima potcevni bacac granata.

Na partneru je neko zamenio puske tako da je pored natpisa AB3 stavljena puska AB2 a pored natpisa AB2 puska AB3.

I AB2 su imale tricijumske nisane. Mislim da je to zavisilo od godista tj serije.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 29, 2011, 08:39:26 pm

  Zato i kazem,mislim da sam video M70 sa tricijumskim nocnim nisanima.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 29, 2011, 09:13:40 pm
На картици поред ове пушке  пише (види се на увеличаном снимку):  М70 АБ3 Сликано је у време затворенеог дела изложбе "Партнер 2011". Неко је после заменио картице.

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 30, 2011, 12:36:38 am
A koliko vidim, sa AB3 je skinut tromblonski nišan, što je i logično ako se uzme u obzir da je predviđena upotreba potcevnog bacača.

Što se tricijumskih cevčica tiče, sećam se da ih je moja puška imala, a 1986. je proizvedena. Mada i nisam bio naročito oduševljen njima, bolje su se videli fosforni nišani ako su prethodno bili osvetljeni lampom. Zadnji se i nekako video, verovatno zbog blizine, ali prednji na kraju nisam ni koristio na noćnim gađanjima, lakše mi je bilo da vidim neosvetljenu mušicu naspram osvetljene mete.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on July 30, 2011, 07:13:24 am
I na AB2 i na AB3 mogu da se montiraju podcevni bacaci, nije u tome razlika. Problem kod montiranja podcevnih bacaca je to sto posle toga ne mozes da preklopis kundak, pa tako da je dzaba to sto puska ima preklopni kundak. To su sovjeti/rusi resili tako sto su uveli preklopni kundak koji se preklapa sa strane (kao kod M-21)

Razlika je u tome sto je na AB3 skinut mehanizam (nisan i regulator gasova) za tromblon.

Meni su se triciumske cevcice na nocnom nisanima, veoma dopale. Nisi morao da ih prethodno osvetljavas, nisu gubile na intenzitetu i bile su mnogo jasnije nego fosforne tacke.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on July 30, 2011, 09:38:46 am
Tricijumske cjevčice mi se samo sviđaju što ne gube na intenzitetu kao fosforne tačke, a inače im je jačina svjetlosti za koju nijansu bolja nego kod prethodno osvjetljenih fosfornih tačaka, koje vrlo brzo "gube svjetlost"...  :zid


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 30, 2011, 12:56:12 pm

  Moja puska koju sada duzim je proizvedena 1992. godine i ima stare fosforne nocne nisane. Sa obzirom da je nova puska (zaduzio sam je sa par desetina metaka ispaljenih,konzerviranu) pomislio sam da cu imati vise srece sa nocnim gadjanjem,medjutim opet,nista zivo nisam video,iako sam pre toga dobro ocistio fosforne umetke i osvetlio ih mobilnim telefonom.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 30, 2011, 01:11:58 pm
То možda dok su nove, ali kad je puška stara koliko je ova moja bila i kad je prošla kroz ko zna koliko ruku, situacija je malo drukčija. Prvo, na same cevčice se nahvata svakakve prljavštine čemu ulje samo doprinosi, a jako ih je teško očistiti, jer se pršavština zavuče izneđu njih i njihovog nosača. Drugo, ne znam koliko vremenom gube na intenzitetu svetlosti koje emituju, ali meni su (a i ostalima) u mrklom mraku bile jedva uočljive, a nemam baš nikakvih problema sa vidom ni danju ni noću. Viđao sam tricijumske nišane na sportskom i lovačkom oružju i ne mogu da se porede sa ovima na M70.

@tihi
Mobilni ne emituje dovoljno jaku svetlost da bi aktivirao fosforne nišane...probaj sa nekom baterijskom lampom, po mogućstvu sa klasičnom sijalicom, jer LED lampice takođe nisu baš sjajne.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on July 30, 2011, 01:35:40 pm
Ja sam na PAP probao sa LED baterijom osvjetljavati fosforne tačke i efekat je super nekih 10-ak minuta, posle toga počinju naglo da gube na intenzitetu.....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 30, 2011, 02:22:38 pm


  Ma ja samo naciljao odokativno ka metama i ljusti...za divno cudo nisam bio tako los :D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 30, 2011, 02:42:26 pm
Ja sam na PAP probao sa LED baterijom osvjetljavati fosforne tačke i efekat je super nekih 10-ak minuta, posle toga počinju naglo da gube na intenzitetu.....
Baš iz tog razloga...ne traje dugo "osvetljenost" kao kada se koristi lampa sa klasičnom sijalicom. Probao sam mnogo puta razne varijante na dugim noćnim dežurstvima, baš zato što se čitava četa žalila da na noćnim gađanjima ne vidi nišane...a i kod velike većine su rezultati bili u skladu sa time, dok nismo počeli da osvetljavamo nišane pred gađanja. Nas nekolicina sa tricijumskim nišanima nije imala vajde od ovoga, ali smo uspevali da se snađemo, najčešće tako što nismo koristili prednji noćni nišan, nego smo mušicu "tražili" naspram osvetljene mete i sasvim solidno i uspevali u tome. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on July 30, 2011, 03:08:37 pm
Jesam li te dobro shvatio ili je efekat bolji, tj. fosforne tačke duže svijetle ako se osvjetljavaju običnom a ne LED sijalicom ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 30, 2011, 05:04:32 pm
Upravo tako. Ne znam da li ima veze sa razlikom u talasnim dužinama svetlosti koju proizvode LED i obične sijalice, ali ovo sam probao nekoliko puta, pa čak i sa ručnim satom na čijem se brojčaniku nalaze fosforne tačke. Uvek je fosfor "akumulirao više svetlosti" kada je obasjan klasičnom sijalicom i znatno duže je "svetleo".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on July 30, 2011, 05:51:37 pm
Koristan savjet, zahvaljujem ;)
Nije mi padalo na pamet da upoređujem :)
Ipak na drugovom lovačkom karabinu su tricijumske cjevčice i ne mogu se porediti sa fosfornim tačkama, cjevčice su mnogo jasnije ....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 30, 2011, 07:13:11 pm
Фосфорне тачке не треба чистити на начин како се чисти пушка, посебно не науљеном крпом. Најбоље је "одувати" ваздухом (дахом) или танком четкицом. Како год било не трају дуго. Видим да се примењују "вештине" које сам и ја примењивао пре тридест и кусур година. На пушкама које иду на генерални ремонт мењао се ноћни нишан и постављале трицијумске цевчице.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 30, 2011, 08:19:54 pm
Фосфорне тачке не треба чистити на начин како се чисти пишка, посебно не науљеном крпом. Најбоље је "одувати" ваздухом (дахом) или танком четкицом. како год било не трају дуго. Видим да се примењују "вештине" које сам и ја примењивао пре тридест и кусур година. На пушкама које иду на генерални ремонт мењао се ноћни нишан и постављале трицијумске цевчице.

 Izvin'te gos'n Dzumba ali morao sam da boldujem ovo :D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 31, 2011, 12:30:29 am
Очигледно ми требају нове наочаре. :o Ипак исправићу. Хвала на упозорењу.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 31, 2011, 12:37:21 am
Мало да "искочим" ван теме. Када смо већ код лапсуса имам ја и "горих". У једној врло озбиљној и службеној анализи превидим да сам у наслову, уместо "Стање у..." написао "Срање у..." и пошаљем то једном шефу да проследи главном. Садржај анализе је иначе описаова озбиљне проблеме на једном месту. Позове ме прималац (један увек смирени и толерантни човек) и каже:" јесте да придев који сте употребили одговара садржају анализе, али ипак, због лепог васпитања да га изменимо".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 31, 2011, 05:58:37 am

   Desava se,jacesce slovima koja su blizu jedna drugom (ne kao A i B nego kao A i S ) ,naravno tu se nekad poklope takve graze da to bude...no dobro necemo vise u off  :udri


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 31, 2011, 01:45:44 pm
@dzumba
Kada sam pominjao "mašćenje" nišana, mislio sam na tricijumske, mada ni fosforni ne prođu mnogo bolje kad ih dohvate novopečeni vojnici. Mnogi su mastili čitavu pušku, pa čak i rukohvat i drvenu oblogu. Oblogu zato što im je izgledala "moćnije" kad malo potamni, a rukohvat iz čistog nemara i preterivanja u količini upotrebljenog ulja. Od mene su inače svi šizeli, jer iako sam najbrže rasklapao i sklapao pušku (takmičio sam se čak i sa komandirom voda, PR-om, i pobedio ga) u četi, najsporije sam je čistio. Svaki detalj i svaku trunčicu prašine u mehanizmu za okidanje sam morao da iščačkam, a onda polako i pomalo u više navrata podmažem, ali tako da ne bude nijedne kapi viška i da nigde ne curi ulje. Čuvao sam pušku kao svoju, a onda me je par dana pred razduživanje neko u kamionu zakačio nekom močugom dok smo istovarali i oštetio mi zadnji nišan (desna ivica iskrivljena na gore). Puškara je mrzelo da mi to popravi za 2 min, pa mi je rekao "ionako nemaš više gađanja i razdužuješ je", tako da je puška spakovana u magacin bez ikakve naznake u knjižici da joj nešto fali, a sudeći po stepenu otećenosti nišana, sasvim je neupotrebljiva. :(


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 31, 2011, 04:59:16 pm


 Kada sam u pozarevcu prijavio da sam zaduzio pusku kojoj je zastitnik usta cevi zaglavljen receno mi je da prijavim puskaru na gadjanju koje smo imali uskoro da to resi. Kada sam prijavio cova mi rece : "moze i tako da puca" okrete se i ode. Tako sam ja do kraja radio sa puskom kojoj je zaglavljen zastitnik usta cevi,da bi mi na sertifikaciji dali tudju pusku...uzas koliko sam vremena izgubio na tome zbog nevezbanja,zamalo da probijem limit...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 31, 2011, 06:11:05 pm
Налазио сам ја пушкаре и "пушкаре" у својој пракси. Један дошао да обави технички преглед пиштоља (и нагриженост цеви) а не зна да расклопи ЦЗ 99. Другог питаш како се то гледа цев и оцењује нагриженост, а он не уме да одговори. Некада је била школа за пушкаре. Данас су то неки приучени машински или неки други техничари и бравари?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 31, 2011, 06:32:46 pm
To me uopšte ne čudi. Moja puška je u trenutku kada sam je zadužio imala stepen nagriženosti cevi 25%. Kada sam je razuživao, puškar mrtav 'ladan reče vojniku koji je pisao "piši 15%". Da mu ja nisam rekao da je već bilo 25% i da tako piše u knjižici, taman bi bilo upisano 15%. :D

@tihi
Moja puška nije imala utvrđivač kompenzatora (zaštitinka), tako da se kompenzator prilikom gađanja odvijao sam od sebe, naročito prilikom rafalne paljbe. Prvi put kada sam gađao rafalno i kada sam video da se skoro skroz odvio posle 2-3 kratka rafala i zamalo spao sa cevi, batalio sam da ga koristim i uvek ga skidao pred gađanje. A isto tako mi je puškar rekao da mogu normalno da gađam. Inače, sve što sam naveo se odnosi na dvojicu puškara, nije samo jedan radio posao ofrlje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 31, 2011, 07:20:59 pm
Rocker nisi shvatio poentu...naravno da puska moze da puca i sa pola cevi,medjutim meni je bilo bitno da mogu da odvrnem zastitnik (nije bio kompenzator trzaja) jer sam na sertifikaciji imao rasklapanje i sklapanje puske na normu. Problem je nasatao jer kad god smo vezbali ja nisam skidao isti jer nije moglo,a na sertifikaciji sam dobio tudju pusku,a znas i sam da uvek ima ono,ovoj se teze skida gasni cilindar ,onoj malo glavi preklopni kundak itd,ne znas na cemu si + cova koj mi je dao pusku za sertifikaciju (inace moj sadasnji kolega u Pancevu) ima obicao da malo preulji pusku pa mozes misliti kako sam se proveo. Jedva....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 31, 2011, 07:35:53 pm
Potpuno mi je jasno šta je kod tebe bio problem, nego navodim kako su se i u mom slučaju puškari nemarno poneli. Šta da se kompenzator odvio do kraja posle još 2-3 metka, pa da krene da pada baš kad naleti sledeći metak? Moglo je svašta da se desi, od oštećenja puške, pa do rikošeta i povređivanja nekog u blizini (mog ili nečijeg drugog, svejedno). A to da nije isto rasklapati različite puške mi je takođe poznato, jer nijedna nije ista, sem možda kad su baš potpuno nove i nekorišćene. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on July 31, 2011, 07:54:03 pm
Potpuno mi je jasno šta je kod tebe bio problem, nego navodim kako su se i u mom slučaju puškari nemarno poneli. Šta da se kompenzator odvio do kraja posle još 2-3 metka, pa da krene da pada baš kad naleti sledeći metak? Moglo je svašta da se desi, od oštećenja puške, pa do rikošeta i povređivanja nekog u blizini (mog ili nečijeg drugog, svejedno). A to da nije isto rasklapati različite puške mi je takođe poznato, jer nijedna nije ista, sem možda kad su baš potpuno nove i nekorišćene. :)

  Te se tek najteze rasklapaju :D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 31, 2011, 11:41:46 pm
Ali se tada sve podjednako teško rasklapaju! ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on August 10, 2011, 09:32:38 pm
   Nisu mi puške uža specijalnost, ali bih mogao da prepricam dogadjaj koji se desio pre 20-tak godina na samom pocetku moje profesionalne karijere u tehnickoj službi. Nešto se proslavljalo u radionici i pošto je tada u mom garnizonu puškarska radionica imala velike stolove i bila dovoljno prostrana da svi stanemo, te smo se svi okupili u puškarskoj . I kako to obično biva posle nekog vremena povede se reč o tome koja specijalnost je najteža, ko radi u najnepovoljnijim uslovima, ko mora biti najstručniji da bi mogao da radi svoj posao i slične večite teme... Najglasniji su bili tenkovski i automehaničari, kako to najčešće biva, dok smo se mi ostali pokrili ušima i slušali starije majstore i zastavnike kako hvale svoga konja. I taman da tenkovski mehaničari ubede sve prisutne da su oni tu najbolji majstori i da najviše rade kad se javi i stari sedokosi, proćelavi majstor puškar i reče kako svi mi s..emo jer on jedini svoje sredstvo na tehničkom pregledu rasklapa do najsitnijih sklopova . Tu svi ućutaše i počeše da odobravaju starom puškaru ne samo zato što nas je sve pokopao svojom konstatacijom već i zato što je bio domaćin . Tada se javi mladji majstor, inače vezista i reče: Jeste majstore, tu si stvarno u pravu, ali to što ti radiš nauči vojnik do zakletve!
   Matori puškar opsova a mi se svi nasmejasmo . U stvarnosti tako i jeste. Šta to može biti na pušci da ne može popraviti vodoinstalater. Cevke su cevke s tim što vodoinstalater ima i kolena , pa niplove , mufove , ventile dok puškar ima jednu cevku i jednom godišnje pogleda kroz nju.Čak sam prisustvovao kada je majstor, da napravi fazon, podizao po dve puške istovremeno prilikom procene što kažu - stereo.  U sretno vreme na pešadijska gadjanja je kao puškar išao običan vojnik specijalnosti mehaničar za pešadijsko naoružanje i to je bilo to. Sada mora da ide najmanje dipl. ing. da bi se pokrila nečija guza i zadovoljila forma.
   Inače procena nagriženosti cevi se obavlja vizuelno i donekle je subjektivna, pa su moguća i manja odstupanja. Inače ko god je nezadovoljan procenom svoje puške, pre nego što počne da prigovara neka pogleda sam nekoliko različitih cevi koje je taj mastor procenjivao pa neka vidi kako se sija nularica, a kako izgleda neka cev lošije procenjena od njegove i videće da majstor ne greši. Nema razlike u proceni čak i ako je procenjivao majstor iz druge VP ili pre 10 godina . Pod uslovom da je u knjižicu upisivao majstor ili njegov komandir a ne rukovaoc koji je duži a nije stigao da je odnese na TP na vreme pa mu je istekao rok i on sam uzeo da upiše procenu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 11, 2011, 08:41:58 am
Процена нагрижености цеви је увек била "одокативна" и биће. Ипак, ако се ради коректно, са елементарним знањем, које је ипак  повезано са искуством, грешке нема. Гледаш поља, гледаш жлебове, од лежишта метка ка устима цеви и натраг, обраћаш пажњу на одсјај, "тамне мрље", посебно "кратере" који се јављају код тешко запуштених пушака и то је то.  Чим  има једну "тамну мрљу" то је 10% јер се око ње нагриженост шири временом. Требало би да се нагриженост оцењује комисијски (два или три члана) при чему  је један члан и командир. Чак и кад није тако стари мајстори су увек, кад нађу велику нагриженост, позивали командира да се и сам увери у стање цеви.

По мом искустви највећу штету је правила маневарска муниција у комбинацији са влагом и слабим чишћењем. После гађања цев се мора добро очистити три дана за редом . На терену, када сваки дан дејствујеш маневарском муницијом (само се набацује гареж а нема зрна да је мало "поравна"), па још ако је киша и хладно људи немају ни воље ни времена да квалитетно чисте оружје. У принципу, свака пушка на употреби чак и када јој је стање беспрекорно добиће 5% на процени.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on August 11, 2011, 09:57:33 am
Resenje za odrzavanje na terenu je ciscenje dva puta tj svaki put kada je izvadis iz soske + barem jednom dnevo ako se taj dan nekoristi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on August 11, 2011, 07:22:39 pm


  Sam proces ,ili ritual kako ga ja zovem ciscenja oruzija je zastareo i krajnje neefikasan. Cisto sumnjam da se to u razvijenijim vojskama radi kao kod nas. Primorani smo da cistimo oruzije na komandu. Zatvarac-uzmi-cisti, i tako redom...pa se ciscenje svede na 10 min trljanja zatvaraca koj ruku na srce nije ni imao kako da se zaprlja,ako uzmes neki drugi deo koj je prljaviji i treba vise da se ocisti,dobijas packe. PV ne bi trabao tako da bude tretiran. Puska je moje zaduzenje i svako ostecenje prouzrokovano mojom nepaznjom cu platiti. Periodicni progledi su svakog petka gde se detaljno proverava oruzije pa staresine lako na vreme mogu videti dali neko ne vodi racuna o LN i da ga opomenu na vreme. Necu da gresim dusu,nisu svi takvi,ali mladi potporucnici tek izasli za akademije su neumoljivi...U situacijama kada se puska ne koristi za pucanje ,par puta nedeljno ciscenja je vise nego dovoljno. Posle gadjanja,ne gine 3 dana za redom ciscenja,i to temeljno.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on August 11, 2011, 07:32:39 pm
Pucanje ili gadjanje? ;)

Kada sam iz mornarice došao u pešadiju, doživeo sam blago rečeno šok kada sam video da se i čizme čiste po komandi. Jednostavno, sa ljudima se postupa kao sa debilima. Verujem da je ovaj sistem proizašao iz vremena kada su u vojsku na služenje vojnog roka dolazile analfabete, ali sada ako je već profesionalna vojska, valjalo bi razmisliti i o novom načinu ophodjenja, zasnovanom na odgovornosti.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: duje on August 11, 2011, 08:10:49 pm
Sa čiščenjem oružja na komandu sam se sretao poslije 1991. godine. Kada sam analizirao, tko traži takav način čiščenja došao sam do zaključka, da oni koji nisu bili sigurni u svoje znanje i koji su tako popunjavali vrijeme. Lakše tako, nego uvjerit regrute u svrsishodnost čiščenja i održavanja oružja.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 11, 2011, 08:51:41 pm
Чишћење оружја по команди је, морам употребити тај израз, глупо. Има смисла код младих регрута како би сваладали правилно расклапање и делове оружја, али касније је непотребно, чак и штетно. Можда се може применити као нека врста "казне" када војници (регрути) уместо да чисте оружје забушавају или раде нешто друго, и тако подсетили где су, али то је нешто што се примењује ретко. Управо ово што каже Дује - тако се не развија свест и одговорност за лично наоружање.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on August 11, 2011, 08:53:15 pm
Pucanje ili gadjanje? ;)

Kada sam iz mornarice došao u pešadiju, doživeo sam blago rečeno šok kada sam video da se i čizme čiste po komandi. Jednostavno, sa ljudima se postupa kao sa debilima. Verujem da je ovaj sistem proizašao iz vremena kada su u vojsku na služenje vojnog roka dolazile analfabete, ali sada ako je već profesionalna vojska, valjalo bi razmisliti i o novom načinu ophodjenja, zasnovanom na odgovornosti.  Namerno sam upotrebio izraz pucanje jer gadjanje nije gadjanje ako se koristi manevarska municija,i prlja pusku vise nego samo gadjanje...:)
  Slazem se sa tobom Rade da je mnogo stvari ostalo iz stare JNA koje su bile namenjene rocnoj vojsci. Profesionalizacijom se nije mnogo toga promenilo, no necu da gresim dusu,vecina starijih staresina se ophodi prema PV kao prema ljiudima ,uglavnom podoficiri,dok je kod oficira, uglavnom ovih mladjih slucaj nesto drugaciji...Valjda ovi mladji grebu za cinove pa to sve ide preko nasih ledja,ko ce ga znati...
Na konto cele ove price,malo smo otisli u offtopic...pre par dana sam skupio neku ekipu iz kasarne i otisli smo da igramo paintball. Za tih sat ipo prepucavanja,vise sam iskustava stekao nego za 8 meseci pesadijske obuke. Najvaznija su: 1. Nisi brzi od metka. Ne pokusavaj da pretrcavas brisan prostor. 2. AKo ti ne vidis neprijatelja ne znaci da on ne vidi tebe. Drzi glavu dole. 3. TImski rad je odlucivao pobednika. Itd. Samo modernizovanje obuke bi trebalo da dodje na red...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on August 11, 2011, 09:03:51 pm
Tko je rekao da je mornarica vojska?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on August 11, 2011, 09:21:25 pm
Tko je rekao da je mornarica vojska?

Trebalo bi ove stvari zapisivat ,da ima u arhivi kad se budu pisali memoari Palube.

dobar je dobar  ;D

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on August 11, 2011, 09:58:55 pm
Pa slušaj, kad pogledam neke stvari - bila je firma i po. Počevši od odnosa posade prema tehnici, medjuljudskim odnosim, broju izvršenih zadataka bez ikakvih problema i tenzija.....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ORIĆAREB on August 11, 2011, 10:13:29 pm
Tko je rekao da je mornarica vojska?
Pa gledajući u smislu pešadije i nije. A gledajući u smislu uniformiranosti jeste.
Naravno stvar nije tako jednostavna. Kao i u avijaciji. Ali možda još i kompliciranija, jer je kao rod starija i puna tradicije.
Svaka Mornarica je onakva kakva je. Ne zato što neko nije hteo nju krajnim drilom napraviti poslušnu po svaku cijenu, nego zato što to jednostavno nebi tako moglo funkcionisati. Svaka Mornarica između ostalog prvenstveno je ogromni skup tehnike, što bi se reklo na jednoj gomili i tu je potreban veliki  broj visoko stručnih ljudi. Sasvim je drugi odnos gde na par stotina vojnika dolazi brojčano jedan starešina u odnosu na situaciju gde imate jedinicu u kojoj je veći broj starešina nego vojnika ili mornara. To je teško i uporedivo. Ma moglo bi se o tome do sutra pisati. U svakom slučaju, što gore reče "Rade", mi koji smo potekli iz Mornarice, bar u početku su nam neki postupci u pešadijskim jedinicama neshvatljivi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: momo PT61 on August 12, 2011, 06:00:30 am
Kad sam posle skidanja javio u Vojni odsek-4 godine nisu znali kako da iskoriste moj VES(brodarac/kormilar)pa sam na kraju zavrsio u TO.Kad je TO ukinuta,prebace me u CZ-Jedinca za spasavanje na vodi-OK.Ali po rasporedu dobijem mesto drugog veslaca u camcu-a za komandira postavili pesadinca koji kako sam kaze nikad nije seo u  camac-pa piitam komandanta zasto me preska ce-on,pesadinac-se cudi kakva veza ima moj VES i obucenost sa camcima?Dalje da ne pricam!
Morarica je dobro obuceni i uhodani sisem sa velikom tradicijom-sve ostalo je vojska-iako smo mi duzili (jos)M48,a M70 smo vidjali na slikama jer na TC/RC/ i  podmornicama su imali M56


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 12, 2011, 08:17:03 pm
Да не одлазимо изван теме превише, али сви сте ву управу у вези односа морнарице и пешадије. Много што шта је добро и боље у морнарици, али је непримењљиво у "пешадији". Наравно и обратно. Већина "морнара" ће за цели КоВ рећи "пешадија". А наравно, КоВ није пешадија. Ни сви "морнари" нису морнари. Наравно, технички системи као морнарица захтевају образованији кадар и већи број старешина. Ту можеш да "играш" на карту свести и савести. У КоВ, посебно обичној, правој пешадији где је, бар некад завршавало "што за нигде није" не може баш тако.

Војни колектив у "пешадији" је чета - батерија (основна тактичка јединица) - 100-170 људи, хетерогеног састава: нижег образовања, лошијег психолошког и здравственог профила, физички неуједанчене снаге, различитих, често лоших моторичких особина ("не зна где му је лева, где десна нога"). У борби, задатку су често одвојени по мањим групама које се често претварају у затворене. Користе различите борбене системе који се "спајају", "обједињавају" само командом старешине. Нису технички међузависни. На броду није тако. Образовни ниво је бољи, психолошки и здравствени профил је бољи, живе на истом месту, међусобно су условљени што самим животом на уском простору , што технологијом брода и бродских система. Ако сами не створе дисциплину - јано им је да им се лоше пише. На броду су старешине (када је то могуће) одвојене. Постоји култ командант као неприскосновеног господара брода и људи. У "пешадији" су старешине измешане са војском, посебно ниже. На терену деле исти шатор. Ауторитет теже граде јер им се гршеке лакше виде. Осим тога, много, због оне потребе да се систем "повезује" командовањем, су изложенији критици и опонирању јер увек постоји сијасте других решења. Ако нису природно психички јаке личности тешко (теже) одржавају ауторитет. У борби или некој кризној ситуацији све очи јединице су упрте у њих и очекује се да "поведу" људе, налазе решења и себе често изложе очигледној погибељи. Ако преживе уживају огроман углед. Командант брода не мора да "јуриша", чак и не сме иако и он решава велике и озбиљне проблеме, али га види и гледа мали број људи. Лако (лакше) се консултује са свима из колектива (брода). Има неки ослонац, пешадинац мало мање.

У морнарици, посебно сваременој противника и не видиш. Стрепња, страх и ишчекивање боја су мало другачији од пешака кога све живо гађа и хоће да сатре: артиљерија, минибацачи, колеге - противнички пешадинци, авијација, хеликоптери , ракете и сл. и тд. У морнарици понекад ниси ни свестан опасности. У КоВ-у не да јеси него је чујеш, видиш и осећаш свим чулима, најдиректније. Морнар чак и када би хтео да побегне тешко да може са испловљеног брода. Пешак може и понекад, рекао бих радо то и чини.

И сад хајде ти одржи дисциплину и прави колектив. Не може и не бива као на броду.

Има још доста сличности и различитости али то би биле неке елементарне које условљајау и производе "дух" ових видова. Размена искустава и њихово преношење , посебно у КоВ може бити корисно, ако се прилагоди конкретним околностима.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on August 12, 2011, 08:20:20 pm
Ljudi, pa vi ste eleaborirali moju malu šalu do krajnosti. Svaka čast.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on August 20, 2011, 12:21:02 am
   Recept za dobru pušku: Posle svakog gađanja očistiti je barem 3 puta i to najmanje dvaput na samom strelištu i barem jednom kada se vratiš sa gađanja u kasarnu, a pre odlaganja u magacin. Naredna 3 dana po mogućnosti očistiti cev barem po jedanput i to kanapom i krpom a ne samo čistilicom. Posle toga u cev nasuti solvent a ostale metalne delove nauljiti i držati u magacinu. Prilikom periodičnog pregleda cev ne dirati a ostale delove prebrisati i nauljiti po potrebi. Kada se krene na gađanje ili na stražu dovoljno je samo jednom provući krpu kroz cev i imaš ogledalo. Kada se vratiš ponovo nabaciš solvent samo u očišćenu cev koju više ne diraš do sledećeg gađanja i to je to. Solvent ne dozvoljava da vlaga dalje nagriza cev oštećenu zrnom i hemikalijama iz barutnih gasova tako da na TP ne pređeš dozvoljeno godišnje povećanje stepena nagriženosti cevi od 5% . Ako naoružanje na upotrebi već mora biti dekonzervisano, ne vidim zašto i unutrašnjost cevi mora biti dekonzervisana kada se ona spolja ne vidi a najviše propada od vlage . I jedino se ona procenjuje na nagriženost !


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on August 20, 2011, 07:59:10 am

   Koliko ja znam,sinol (ulje za puske)  nagriza metalne povrsine i puska ne sme biti "obilno nauljena" vec se mora osusiti cev posle svakog ciscenja.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: machak on August 20, 2011, 02:24:59 pm
^ Синол нагриза металне површине?  ???
Јок брате, то је уље за чишћење и заштиту. Пушка се свакако не уљи обилно, али се не оставља сува, осим пред гађање и пред технички преглед. Потребно је "танко" науљити тако да се створи филм од уља.

Постоји и уље ЗУОН који чак може да служи и за краткорочну конзервацију, а тада се може и обилно науљити.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on August 20, 2011, 02:58:42 pm
A nama su prilikom razduživanja govorili da što više natopimo čitavu pušku pre odlaganja u magacin, iako Sinol nije namenjen konzerviranju...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on August 20, 2011, 03:30:36 pm
Posle pucanja, uvek smo čistili puške u DRNČ-u.

MOže malo osveživanje šta je to DRNČ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on August 20, 2011, 03:35:34 pm
Deterdžentski Rastvarač Naslaga Čađi ili skraćeno DRNČ

Znaci DRNČ za čišćenje, a fino ulje za podmazivanje i očuvanje oružja.

http://vukajlija.com/drnc


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on August 20, 2011, 03:48:57 pm
Kad nije DRNČ pri ruci može Plavi radion ili Faks: Bitno je dobro osušiti cijev a onda lagano podmazati sa maslinovim uljem. To je konzervacija za vjekove.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on August 20, 2011, 05:33:48 pm
I ja sam zaboravio šta znači DRNČ a i ZUON.
Nađoh sada na netu, zaštitno ulje za održavanje naoružanja.
Evo im sajta (http://www.fam.co.rs/index.php/products/view/serbian/323).

Imao sam velikih problema kada imam malu posekotinu na prstima ili negde na šaci i kada mi DRNČ zakači poskotinu, ma koliko posekotina bila mala.
Za dva sata mi otekne taj predeo oko posekotine.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on August 20, 2011, 06:06:01 pm

  Mislim da znam na sta mislis. To sto ti govoris je Sinol M1. Sinol sluzi za rastvaranje naslaga baruta olova i sl.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on August 20, 2011, 09:00:25 pm

Imao sam velikih problema kada imam malu posekotinu na prstima ili negde na šaci i kada mi DRNČ zakači poskotinu, ma koliko posekotina bila mala.
Za dva sata mi otekne taj predeo oko posekotine.

I Sinol je isto gadan...ne natekne baš, ali peče k'o đavo svaka posekotina, pa makar bila i obična zanoktica! ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 20, 2011, 09:12:51 pm
Војска је раније користила ДРНЧ и ЗУОН. Прво је детерџентни растварач и служи за чишћење од гарежи на цевима. Најбоље је одмах после гађања четкицом намазати унутрашњост цеви и оставити да мало (30-так минута) одстоји. Потом се чисти крпом, пуцалом, кучином (са канапом). Може да остане у цевима до 24 часа. Дуже од тога нагриза цев. Ово средство је касније избачено из употребе. ЗУОН је заштитино уље опште намене. То је наменско уље за чишћење и подмазивање оружја. Може да служи и као лаки конзервас (до 6 месеци). Не оштећује оружје. Може да стоји у оружју док постоји, односно док се не исуши.

Не препоручују се јестива уља за подмазивање оружја. Могу да послуже за прву руку, ако нема ништа друго. Прво, неће добро очистити оружје, већ ће га запрљати (ако оружјем није гађано) јер ће се дужом употребом направити наслаге на скривеним деловима оружја, друго усмредеће га. Ако је гађано, само ће размазати гареж, али се може  користити (спречиће развој корозије на краћи рок) док се не прибави ЗУОН, Синол и слична наменска уља.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: duje on August 20, 2011, 09:23:05 pm
Ulja za jelo imaju u sebi i kiseline! Mali postotak, ali su kiseline.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on August 20, 2011, 09:27:20 pm
Kad se namaže maslinovim uljem i uhvati fina korica to je ko konzervans.
ZUON vjerovali ili ne, pomoglo je jednom dečku pri liječenju. Imao je neku kožnu bolest po rukama, ne baš lijepu za vidjeti. Radio je kao art mehaničar i primijetio nakon nekoliko mjeseci kako se te bjeline povlače. Mazao je do lakata svaki dan ZUON-om ruke. Što je kasnije bilo ne znam.
sad gledam film na RTL. Frajer drži zastavin automat u amerričkom filmu. Skroz novi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 20, 2011, 10:08:58 pm
Као "лек" се користи тзв. топовска маст, која се користила као тешки (дуготрајни) конзерванс. Кажу да помаже код псоријазе. Баш скоро ми је један то тражио. Једва је нађосмо. Избачено из употребе.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on August 20, 2011, 11:31:35 pm
   Malo je odmakao ovaj topic posle mog ,, recepta" a tek sad vidim da niste shvatili sve sastojke. Sinol je ulje za čišćenje i kratkoročno konzervisanje naoružanje i kao sve univerzalne stvari nije sjajno ni za čišćenje,  ni za zaštitu. Zato se mora toliko puta posle gađanja šlajfovati cev da bi se isprala prljavština od gareži u kojoj ima i soli, a ona nagriza poliranu površinu polja te se kasnije , u dodiru sa vlagom iz vazduha javlja korozija. Dobro očišćena unutrašnjost cevi se potom premaže SOLVENTOM tj. sredstvom za dugoročnu konzervaciju, koji stvara skramu braon boje kroz koju ne prodire vazduh , a time ni vlaga . Time se usporava proces oksidacije i smanjuje propadanje cevi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on August 21, 2011, 12:57:10 pm
Malko off topic ali samo da pitam, kada smo već kod čišćenja, šta preporučujete: Sinol ili Balistol ? :pilot


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 21, 2011, 04:21:23 pm
Micha@ чиме год да чистиш радићеш исто тако како си написао. Још пре 30 и кусур година ме је командир вода учио да се тако чисти пушка (а то сам негде на овом форуму и написао пре годину-две) и ја тако учио војнике. И тебе је неке тако научио. И тако треба и мора без обзира на "синоле", "зуоне" и сл.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on August 21, 2011, 11:19:50 pm
   Balistol je sredstvo za čišćenje i koriste ga lovci, pa je prema tome najbolje za te pare kod nas. Osim karakterističnog oštrog mirisa odlikuje ga i jako dobro deterdžentno svojstvo tj. lako rastvara čak i zapečenu garež . Ko može da si priušti svakako je bolje od Sinola , mada i on očisti cev ali sporije i treba više puta ponavljati šlajfovanje ( dok ne izađe čista krpa iz cevi ) . Glavni problem nastaje posle čišćenja, u magacinu ili napolju kada u novootvorene mikro rupe uđe vlaga iz vazduha i počne da stvara rđu . Zato se dobro očišćena cev namaže Solventom da ne bi dalje rđala.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on August 22, 2011, 07:30:44 am
Hvala Trpe.

Zaboravio šta znači kratica.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on August 26, 2011, 06:12:44 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on October 01, 2011, 02:28:57 pm
Malo listam staru literaturu i naletim na ovo.
To bi trebali biti dnevni nišan USP-1 (1P29) i noćni NSP-3.
Oni se spominju kao standardni nišani AK-47.

[attachment=1]

E sad pitanje ,dali su se ovi nišani koristili u JNA ?

poz.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on October 01, 2011, 02:44:14 pm
Video sam jedan noćni, i rečeno mi je da je poreklom sa KiM.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on October 01, 2011, 02:45:32 pm
Ja ih nikad nisam video, mozda ih je bilo u nekoj manjoj kolicini za ispitivanje, ali sigurno ne u upotrebi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on October 01, 2011, 06:55:55 pm
Ја сам видео и држао у рукама овај доњи, негде 1988-1989. Био је то неки узорак са могућношћу набавке. Деловао је масивно и ружно тако да га нисмо узели у разматрање, мада је слика била солидна.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on November 05, 2011, 02:16:48 pm
Članak "Automat kalašnikova po receptu Josipa Broza Tita". Na žalost neznam ruski, pa sudim članak samo po slikama. Ali ima slika AP M64A i PM M65A (koje sam postavio u odgovarajučoj temi.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
 


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on November 05, 2011, 02:17:48 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Izvor: http://www.bkb-vityaz.ru/


LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: duje on December 02, 2011, 02:57:33 pm
Visak za nož kakav se je radio u Sloveniji.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on December 04, 2011, 08:53:57 pm
    Bas nesto gledam na netu uporedjujem neke podatke...Nasa M70B2 je teska 3750 g,dok je M70AB2 teska 3700 g. AKM tezi od 3140 g pa na gore,definitivno se primeti razlika. Osim razlike u debljini presovanog lima na sanduku (15mm M70 naspram 0.9mm AKM) ,dali postoje jos neke gabaritne razlike pri cemu M70 dobija 660 g?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on December 05, 2011, 09:09:40 pm
Tromblonski merak, razlika koju si naveo u dimenzijama sanduka, a i ako se ne varam, kundak na M70 bio je duži od onoga na ak 47.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: proxy1969 on December 06, 2011, 07:42:56 pm
   Bas nesto gledam na netu uporedjujem neke podatke...Nasa M70B2 je teska 3750 g,dok je M70AB2 teska 3700 g. AKM tezi od 3140 g pa na gore,definitivno se primeti razlika. Osim razlike u debljini presovanog lima na sanduku (15mm M70 naspram 0.9mm AKM) ,dali postoje jos neke gabaritne razlike pri cemu M70 dobija 660 g?

Koliko je meni poznato M70B2 ima drvene dijelove od "kuhane" bukovine koja je "teže" drvo i malo deblji rukohvat od polietilena koji je malo teži od polivinilklorida, možda od tuda dolazi povećana masa........ ???


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 08, 2012, 01:55:56 pm
Dodao bih da se Crvena Zastava bez pokrića hvali da je AP M 70 kalibra 7,62 mm. 90 % novih pušaka izađe iz fabrike sa kalibrom cevi 7,64 mm. Možda svaka hiljadita ima kalibar cevi 7,62 mm. Broj pušaka sa kalibrom cevi 7,63 mm je proporcionalan broju pušaka sa kalibrom cevi 7,65 mm. Pošto se puška rashoduje kada joj se poveća kalibar, primerci koji iz fabrike izađu sa kalibrom 7,65 mm su ''već odradili pola svog životnog veka''.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on January 08, 2012, 02:18:00 pm
Dodao bih da se Crvena Zastava bez pokrića hvali da je AP M 70 kalibra 7,62 mm. 90 % novih pušaka izađe iz fabrike sa kalibrom cevi 7,64 mm. Možda svaka hiljadita ima kalibar cevi 7,62 mm. Broj pušaka sa kalibrom cevi 7,63 mm je proporcionalan broju pušaka sa kalibrom cevi 7,65 mm. Pošto se puška rashoduje kada joj se poveća kalibar, primerci koji iz fabrike izađu sa kalibrom 7,65 mm su ''već odradili pola svog životnog veka''.

Neki argument za ove tvrdnje?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 08, 2012, 02:25:53 pm
"Водниче", мислим да ти је закључак премабициозна у смисли да се односи на све "Заставине" пушке. На тзв. 2. техничком прегледу контролисао се и калибар цеви. Својевремено (80-тих година прошлог века) док сам био командир чете то се радило бар једном годишње и мало која је била више од 7,63. А радило се о пушкама које су због тога што су биле стално на обуци (стално се гађало), биле прилично "раубоване". Постојао је некда систем војне контроле квалитета који је био врло строг и мало шта је могло да прође, посебно ако излази изван дозвољене толеранције. Верујем да и сада постоји нешто слично. Зато сумњам да је то баш тако.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 08, 2012, 03:46:37 pm


    Moja puska je proizvedena davne 1992. ali nije videla mnogo upotrebe,svega stotinak metaka ispaljenih,zaduzio sam je masnu i konzerviranu,medjutim bila je kao nova,cak ni delovi za rasklapanje nisu bili "razradjeni" (tipa,tesko se pomerao utvrdjivac gasne komore). Za mojih godinu dana ispalio sam oko 200 bojevih metaka i jos toliko manevarskih. U knjizici stoji kalibar 7.63mm ,i posle godinu dana gotovo svakodnevne upotrebe puska je u istom stanju kao kada sam je zaduzio,sa 0% ostecenja cevi. Grupa pogodaka na 100m je 10 cm. Sta vise ocekivati,uz solidno odrzavanje solidna je i trajnost.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 08, 2012, 04:00:47 pm
За разлику од руских оригинала АК-47, наше пушке М.70 имале су посебно обрађену унутрашњост цеви. Технолошки поступак "цементирања" који је цевима давао посебну чврстоћу и трајност.

Током млађаног живота, као стрелац-такмичар испаљивао сам годишње 6-8 хиљада метака. Није се повећала нагриженост и ниједна пушка није прешла 7,63мм.

Пушке сам бирао из јединице, приручног магацина основне јединице, у осталом као и сви војни такмичари.

Код првих серија М.70А скидао се брунир, али су те пушке почетком '80-тих повучене и ремонтоване и од серија 200***, није било тих проблема. Заправо постојао је још и проблем са ноћним нишаном, скидао се "трицијум".

Слободан сам да кажем да су аутоматске пушке произведене у нашој земљи за класу квалитетније од осталих произвођача у свету.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: milena braco on January 08, 2012, 06:38:12 pm
Kako je vec naveo Dzumba, jednom godisnje se vrsi II tehnicki pregled koji se sastoji od istih radnji kao kod I tehnickog pregleda + eksploataciona mjerenja. Mjerenje kalibra puske je jedno od tih mjerenja. Po pravilniku o izvodjenju II TP, AP 7,62 mm M70 ( i derivati) je morala imati kalibar od minimalnih 7.62 mm do maksimalnih 7,70 mm. Velika vecina puska tek izaslih iz fabrike imaju cijev kalibra 7,64 mm. Nista cudno. Kod PAP 7,62 mm M59/66 je isti slucaj. Kod pusaka 7,9 M48 limiti tolerancije su od 7,9 do 7,98. Vecina pusaka je imala kalibar 7,92 mm. Puske 7,9 mm sistema Mauzer koje je prodavala SDPR inostranim civilnim naruciocima imale su limit nagrizenost cijevi od 40%.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 08, 2012, 07:16:49 pm
Po pravilniku o izvodjenju II TP, AP 7,62 mm M70 ( i derivati) je morala imati kalibar od minimalnih 7.62 mm do maksimalnih 7,70 mm.
Taj podatak nisam znao, pošto nemam to pravilo. Kada iz Zastave naručiš komplet kontrolnika za kalibar, za 7,62 mm, najveći kontrolnik koji dobiješ je 7,67 mm. Za mitraljez M 84 tehničkim uputstvom je propisano da je maksimalan kalibar cevi koji se toleriše 7,67 mm. Kod mene se puška rashoduje kada kalibar cevi naraste na 7,68 mm. Tada već sa njom ne možeš vola da ubodeš. Kalibarnike 7,68 i 7,69 mm sam nabavio od drugara iz kompleta za 7,65 mm. Interesantno je da  pomenuti komplet sadrži i kalibarnik 7,61 mm. Još jedna od Zastavinih gluposti.
PS Skoro sve nove M 92 imaju kalibar 7,64 mm.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on January 08, 2012, 07:19:44 pm
Daleko od toga, da sam ispalio veliku količinu metaka sa pušaka sistema AK-47, ali sam probao par tipova i proizvođača.

Bugarski Ak-47, sa "plastičnim" rukohvatom i kundakom i oblogom gasnog cilindra i istu variantu sa preklopnim kundakom.
[attachment=1]

Madžarski AMMS
[attachment=2]

I sa domačim M70 sa preklopnim kundakom i drvenim, u obe verzije sa zaštitnikom usta cevi i težim poklopcem, i sa lakšim poklopcem i kompenzatorom trzanja. Sa velikom večinom njih sam se sreo u rezervi, dok sam na služenju dužio M70AB2.


Ako poredim puške, moji zaključci su:

Bugarska najlošija. Svi smo je izbegavali. Dužila je pešadija i uvek gledali sa zaviti na nas artiljerce sa M70AB2. Do smo na gađanje išli skupa, probali i jedne i druge.

Bugarka je preciznija od M70AB2, ali zbok kundaka, koji je fiksni i puška ne mrda levo desno zbog rasklimanog kundaka (vrlo čest pojav, bar kod nas). Ali to nije problem puške nego izvedbe. Kasnije se u rezervi sreo sa M70B2, koja je neprimerno bolja od bugarke. Ima i malo duži kundak, pa tako lepše legne u rame.

Da se vratimo Bugarki. Osnovna zamerka je velika toleranca između delova. Kad se je protrese, čuje se, da delovi ne pasuju 100% (i na našoj, ali u mnogo manjoj meri). Pored toga i "plastika" nije baš najbolje rešenje. Drvo na M70 se kod paljbe puno manje zagrije. A i vizualno ubija efekt "mahagonije" (boja plastike).

Mađarka je u klasi M70AB2. Jedino se M70AB2 lakše rastavlja i ima nočne nišane + troblonki merak.

Po mom mišljenju, od svih probanih pušaka, najviše mi se sviđala M70B1 za pucanje, ali za rad kao artilerac najbolja je bila M70AB2. Manje smeta zbog dužine kod rada.

I što je najbitnije. Sve puške su 7,62x39. Ali kod M70 je nišan optimiziran za domači metak M-67. Sa njim se gađa na 300 m sa nišanom pozicija 3, a na 200 na poziciji 2. Dok se kod upotrebe "sterilnih metaka" (brez oznake) ali izgleda kao na slici, koristi nišan pozicije 6 za daljinu 300 m, a nišan 4 za dužinu 200 m. A kod bugarke i mađarke koristi se prava pozicija nišana za pravu daljinu. Kada smo pucali sa Bugarkama i Mađarkama, nije bilo domače municije.

[attachment=3]


Nije baš nešto, ali tako su mi u sečanju ostale te variante.

LPB

Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 08, 2012, 07:32:01 pm
Kako je vec naveo Dzumba, jednom godisnje se vrsi II tehnicki pregled koji se sastoji od istih radnji kao kod I tehnickog pregleda + eksploataciona mjerenja......................
Овде има неке грешке:
Улазимо у сверу поделе одржавања. Оно се у принципу дели на два сегмента:
а) Основно, и
б) техничко.


Основно се дели:
а) дневни прегледи, и
б) периодични прегледи

Дневни преглед обухвата:
а) преглед пре употребе,
б) експлоатациона мерења, а то су радње праћења инструмената током употребе средства, и
ц) преглед после употребе


Следећи пут о Техничком одржавању.

Мислим да си измешао Технички преглед + експлоатациона мерења.
Констатација о некаквом максималном калибру 7,70мм не пије воду. Све пушке које би достиге 7,64мм ишле би на ремонт. Такве пушке се не држе у јединицама. Као ни пушке са цевима преко 40% нагрижености.
Још један податак. Пушка са 100% нагрижености се не рачуна у неисправну пушку. И она може сасвим добро да сложи групацију у мету.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 08, 2012, 07:42:23 pm
Quote
Овде има неке грешке:
Улазимо у сверу поделе одржавања. Оно се у принципу дели на два сегмента:
а) Основно, и
б) техничко.
Ljubo a gde su se denuli radioničko održavanje, revizija i kontrolni pregledi?Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on January 08, 2012, 07:43:31 pm
Bugarski Ak-47, sa "plastičnim" rukohvatom i kundakom i oblogom gasnog cilindra i istu variantu sa preklopnim kundakom.
[attachment=1]

Pre koliko vremena je bilo ovo pitanje u vezi bugarskog kalašnjikova. ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on January 08, 2012, 07:46:07 pm
hmm... na toj temi stupili u kontakt ako se ne varam ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on January 08, 2012, 07:48:48 pm
Tako je. A i davno beše. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 08, 2012, 07:51:01 pm
Quote
Овде има неке грешке:
Улазимо у сверу поделе одржавања. Оно се у принципу дели на два сегмента:
а) Основно, и
б) техничко.
Ljubo a gde su se denuli radioničko održavanje, revizija i kontrolni pregledi?Да си педантно читао видео би да је објашњено само "Основно одржавање", са циљем да се не мешају "Експлоатациона мерање" са "Првим техничким прегледом"

Љуба.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 08, 2012, 08:04:21 pm
Quote
Овде има неке грешке:
Улазимо у сверу поделе одржавања. Оно се у принципу дели на два сегмента:
а) Основно, и
б) техничко.
Ljubo a gde su se denuli radioničko održavanje, revizija i kontrolni pregledi?   Ispravicu te Ljubo 2002. godine,dok sam bio rocni vojniku garnizonu Valjevo duzio sam M70AB2 sa serijskim brojem 1XX XXX iz 80-ih godina sa nagrizenosti cevi oko 80%. Sve puske su bili manje vise iste,u jako losem stanju. Secam se da je drugar svoju B2 mogao da repetira jakim udarcem kundakom o zemlju.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: milena braco on January 08, 2012, 08:08:31 pm
 Izvinjavam se ako nisam bio jasan, nagrizenost od maksimalnih 40 % kod cijevi pusaka sistema Mauzer je bio zahtjevan od kupaca i garantovan od strane SDPR. Ako nije jos jasno, jedan primjer. Kupac koji bi kupio 1000 (hiljadu) pusaka 7,9 mm M24/47, trazio bi da su puske ispravne i da imaju cijevi magrizene do 40%.
 Nigdje nisam naveo da puska sa cijevi nagrizenom 100 % je neispravna. Ako puska zadovoljava uslove tacnosti i preciznosti prilikom gadjanja, sve je u redu.
 Puske koje su imale cijevi u koje kalibarnik od 7,64 mm je ulazio sa usta sa vise od 2/3 duzine kalibarnika prolazile su vojno-tehnicku kontrolu u fabrici i isporucivane jedinicama. Preko 90 % novih pusaka je imalo cijev tog kalibra.

 Sto se tice osnovnog i tehnickog odrzavanja, prvo vrsi neposredni korisnik sredstava. Tehnicko vrse tehnicari, raznih fela i nivoa. Koliko sam shvatio, Ljuba, nisi tehnicar.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on January 08, 2012, 08:15:01 pm

   Ispravicu te Ljubo 2002. godine,dok sam bio rocni vojniku garnizonu Valjevo duzio sam M70AB2 sa serijskim brojem 1XX XXX iz 80-ih godina sa nagrizenosti cevi oko 80%. Sve puske su bili manje vise iste,u jako losem stanju. Secam se da je drugar svoju B2 mogao da repetira jakim udarcem kundakom o zemlju.

Tesko repetiranje ne dolazi zbog nagrizenosti cevi, to se obicno desava zbog zapecenosti (zaprljanosti) gasnog klipa i/ili gasnog cilindra.
Obicno dve-tri kapi ulja privremeno resavaju problem.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 08, 2012, 08:24:05 pm

   Ispravicu te Ljubo 2002. godine,dok sam bio rocni vojniku garnizonu Valjevo duzio sam M70AB2 sa serijskim brojem 1XX XXX iz 80-ih godina sa nagrizenosti cevi oko 80%. Sve puske su bili manje vise iste,u jako losem stanju. Secam se da je drugar svoju B2 mogao da repetira jakim udarcem kundakom o zemlju.
Нема потребе да ме исправљаш.
- 2002.године није постојао официјелни термин "рочни војник", ти си био ВОЈНИК НА ОДСЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА.
- не бих се хвалио са другом који тако репетира своје оружје
- то што су дужио пушку са 80% нагрижености, верујем ти. То се дешавало у јединицама, које негују НЕДОМАЋИНСКО руковање повереним оружјем.


"milena braco" - Sto se tice osnovnog i tehnickog odrzavanja, prvo vrsi neposredni korisnik sredstava. Tehnicko vrse tehnicari, raznih fela i nivoa. Koliko sam shvatio, Ljuba, nisi tehnicar.
Добро си сватио, ја сам много, много више од техничара.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on January 08, 2012, 08:25:54 pm
Kad sam ja ono bio u Valjevu? Biti će 28. veljače, pune 34 godine.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on January 08, 2012, 08:35:20 pm
Ispravicu te Ljubo 2002. godine,dok sam bio rocni vojniku garnizonu Valjevo duzio sam M70AB2 sa serijskim brojem 1XX XXX iz 80-ih godina sa nagrizenosti cevi oko 80%. Sve puske su bili manje vise iste,u jako losem stanju. Secam se da je drugar svoju B2 mogao da repetira jakim udarcem kundakom o zemlju.

Ja sam za vreme pešadijske obuke u Baru dužio pušku 118070 M70AB2, kojoj je kalibar bio 7,67, a nagriženost cevi je bila oko 70%. I pored svega puška je radila kao "švajcarski sat".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 08, 2012, 08:45:14 pm

   Ispravicu te Ljubo 2002. godine,dok sam bio rocni vojniku garnizonu Valjevo duzio sam M70AB2 sa serijskim brojem 1XX XXX iz 80-ih godina sa nagrizenosti cevi oko 80%. Sve puske su bili manje vise iste,u jako losem stanju. Secam se da je drugar svoju B2 mogao da repetira jakim udarcem kundakom o zemlju.

Tesko repetiranje ne dolazi zbog nagrizenosti cevi, to se obicno desava zbog zapecenosti (zaprljanosti) gasnog klipa i/ili gasnog cilindra.
Obicno dve-tri kapi ulja privremeno resavaju problem.

  Nisi shvatio trpe, povratni mehanizam je toliko oslabio da je jakim urarcem u zemlju kundakom dolazilo do repetiranja puske,nije bila zapecenost u pitanju,to se obicno desi kad se ne ocisti puska odmah nakon gadjanja manevarskom municijom.

 @Ljuba, kao i svaki vojnik hvatas se za sitnice izdizuci ih kao nesto veoma vazno. Rocni vojnik,ili vojnik na odsluzenju vojnog roka svejedno,nisam bio tamo svojevoljno. Nisam se hvalio sa drugom,vec govorio cinjenicno stanje. Uostalom nisam ga video od 2002.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on January 08, 2012, 08:46:37 pm
OK razumeli smo se. :super


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on January 08, 2012, 09:03:19 pm

 Ajde da se malo spusti lopta!
 JA sam zadužio novu AB2, uostalom te godine smo svi zaduživali nove puške pošto su se AK-47 povlačili iz Brigade. Niko od nas nije predao pušku na razduženju sa nekim procentom nagriženosti. Čak je jedna stajala u magacinu (dok nam je čovek bio na kućnom lečenju pošto je na skoku slomio nogu) nekonzervirana. I ta je posle par meseci ostala na 0,5%. Svaki dan čišćenje, a u terenskim uslovima i više puta dnevno. Jedino je znala da "porumeni" od velike vlage, ali, ništa što krpa i ulje nisu mogli da reše. Sećam se dobro K-dira čete kad dođe i kaže: " Deco, ja drugo oružje nemam u magacinu da vam dam, zato pazite ovo što imate!"


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 08, 2012, 09:07:56 pm


 @Ljuba, kao i svaki vojnik hvatas se za sitnice izdizuci ih kao nesto veoma vazno. Rocni vojnik,ili vojnik na odsluzenju vojnog roka svejedno,nisam bio tamo svojevoljno. Nisam se hvalio sa drugom,vec govorio cinjenicno stanje. Uostalom nisam ga video od 2002.
Добро де, без љутње.
Не хватам се за ситнице, али ми сметају примери које наводите.

Свако има своје искуство, и лепо је да га пренесе свима. Лепо је кад се оградимо од туђих, неправилних поступака.

Истакао сам гранични случај, да постоји пушка која је нагрижена 100%, и која се не води као технички неисправна.

Само указујем на неке норме, које су важиле у ЈНА, а које су примењиване и у ВЈ-ВСЦГ.
Дакле јединица, која је наоружана са АПу 7,62мм М.70 било које варијанте, није смела да има више од 30% тих пушака са нагриженошћу преко 40%. Дакле у пешадисјкој чети, ако рецимо има 150 цеви, може бити до 45 цеви са нагриженошћу преко 40%, а то обухвата и оне са 100%нагриженим цевима".

Зашто. Па такво оружје по природи ствари је непрецизније од оног са мањом нагриженошћу.
Исти критеријум је важио и за калибар цеви.

Зато је постојала, наредба о упућивању на ремонтне захвате (на техничко одржавање) у редовном и ванредном року свих тих пушака. Јединица одређеног ранга, добија разрез за упућивање одрећеног контигента оружја на "генерални ремонт". Добар управни кадар, техничке службе, има прегледе целокупног наоружања у дотичној јединици и шаље јединицама разрез које ће оружје ићи на генерални ремонт.

Када јединица припреми та средства, из магацина више јединице, се комплетира оружје за дотичну основну јединицу, где су војници на обуци-служењу војног рока.
Основна и виша јединица у сваком моменту имају потребно формацијско наоружање на броју.
Зато постоје ремонтне резерве, да јединице, никад не остану у мањку са формацијским наоружањем.

Ето мало и тим стварима да се упознате.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on January 08, 2012, 09:10:27 pm
Procena nagriženosti je odokativna metoda, tako da i nije baš "za zaklinjanje". Dešavalo se da puškar na pregledu da "manju ocenu" tj. da se puška izmedju dva pregleda "popravila" i smanjila nagriženost cevi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 08, 2012, 09:40:00 pm
Procena nagriženosti je odokativna metoda, tako da i nije baš "za zaklinjanje". Dešavalo se da puškar na pregledu da "manju ocenu" tj. da se puška izmedju dva pregleda "popravila" i smanjila nagriženost cevi.
Tačno tako. Ja to nazivam odokativnom ofrlje metodom. U vojsci su to često radili vojnici na služenju vojnog roka, dok su majstori pili pivo. Pa i kod majstora koji se navežbao za procenu nije isto da li je tog jutra popio dva vinjaka ili jednu rakiju. Procenat odmah drugačiji ;D. Pa su tu stariji majstori sa velikom dioptrijom koji slabo vide, pa provlačenje kojekakvih staniol celofana kroz cev da bolje sija, pa čišćenje zarđalih cevi žicom za sudove (kako to samo upropasti cev, zaobli polja). Inače kad desetak dana svakodnevno čkiljiš u cev preko oka ti se stvori skrama, pa ne vidiš više ništa. Zato se više treba osloniti na kalibar cevi, naravno ako cev nije toliko zarđala da u nju ne može da uđe ni jedan kalibarnik (što na žalost nije redak slučaj).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on January 08, 2012, 09:51:32 pm

 Pa jel neko posle ove " profesionalizacije" čisti oružje kad su cevi " toliko zarđale da nemože da uđe ni jedan kalibarnik"??? Da li se to neko igra vojske? Ostalo ne komentarišem, stare vojničke fore. Samo ne znam šta rade oni koji rukovode čišćenjem kad im vojska provlači raznorazne žice za sudove i staniol? Da nepiju vinjake s majstorima Puškarima pa ne kontrolišu izvođenje nastave ili čišćenja?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: rotring on January 08, 2012, 09:59:14 pm

 Pa jel neko posle ove " profesionalizacije" čisti oružje kad su cevi " toliko zarđale da nemože da uđe ni jedan kalibarnik"??? Da li se to neko igra vojske? Ostalo ne komentarišem, stare vojničke fore. Samo ne znam šta rade oni koji rukovode čišćenjem kad im vojska provlači raznorazne žice za sudove i staniol? Da nepiju vinjake s majstorima Puškarima pa ne kontrolišu izvođenje nastave ili čišćenja?

Pitanja su sasvim na mestu. Mozda bi mogao neki mehanicar za oruzje da nam kaze nesto vise.....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 08, 2012, 10:00:12 pm
   Nema ljutnje Ljubo, jednostavno takvo je stanje tada bilo. Secam se da sam nosio SMB uniformu,i da da sam u RAP-u imao samo okvire , bez svih potrebnih stvari i da nisam zaduzio slem jer ih nije bilo dovoljno. I takvo je stanje bilo do prekomande.

  Sto se danasnjeg stanja tice, veoma se vodi racuna o licnom i kolektivnom naoruzanju. Ko vise ko manje (ja se trudim da odrzavam pusko kako treba), ali u celoj ceti posle godinu dana samo 2 slucaja nagrizenosti cevi od 5%. MB se redovno cisti i podmazuju nefarbani delovi, rasklapa svaki dan i unosi u oruzanu. Dobro,to je malo...nesretno resenje jer svaki dan vucemo ne bas lake delove po 30-ak metara da bi ih izneli napolje,pa ponovo vracali. Jedino sto se koristi od "starih vojnickih fora" jeste ciscenje klipa u zemlji ili pesku,jer koliko god da trljas onom krpicom nema sansi da ga ocistis kako treba!  :jok  Puskari i dalje na isti nacin cene nagrizenost...odokativno.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 08, 2012, 11:01:28 pm
Некада је било правило да се оцена нагрижености даје "комисијски", упрво због "одокативне" методе. Дакле оцену су обављала мајстро пушкар, његов помоћник или техничар из радионице и командир јединице.
Свако запише за себе, па онда упореде, а крајња оцена је "средња".  Не верујем да је и сада другачије, друга је ствар што су старшине дилетанти за ту работу (а то и остају кад не гледају цеви) и што мисле да је то посао техничке службе (мајстора пушкара).
Тврдим да код искусних лица нема међусобне разлике више од 5%. Прво се гледају поља, од лежишта метка ка устима, па унатраг, па онда гледаш жљебоеве. Док то гледаш можеш мало да мало помераш цев (због светла), као ида обрнеш цев (да гледаш са правца уста цеви). Треба избегавати јако светло јер смета оку.  Нарвно, може се прво гледати жљебови, па поља. Дакле, код прегледања постоји систем. Гледаш да ли има затамњених места и "кратера" (виде се као тамније мрље са мање или више јасним ивицама) и да ли има одсјаја на жљебовима, односно пољима, посебно на ивицама жљебова. Преглед нагрижености цеви обухвата и лежиште метка које такође зна бити  нагрижено.

Иначе, искусном старешини, или мајстору који гледа цев тешко да прођу "фазони" типа најлон чарапа, жица за судове, сапу и сл. Пре чишћења цев мора бити очишћена. То се лако провери провлачењем једне крпице кроз цев. Огреботине се јако добро виде на пољима и рачунају се као оштећења, односно улазе у нагруженост. Код прегледа цевеи обавезно се гледају и уста цеви, односно да ли има промена на завршетку поља и жлебова јер та оштећења битно утичу на прецизност.

Мислим да би Војна академија, као и разни "лидерски" и други курсеви за подофицире, требали да мало поведу рачуна и о практичним стварима које чине војнички занат, а не само о "менаџменту" (шта то оно беше? ???).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on January 08, 2012, 11:19:03 pm   Još nisu napravili kompjutersku dijagnozu za procenu nagriženosti cevi pa da svi budu zadovoljni . Baš na ovom topic-u sam nedavno pisao o proceni cevi i ne bih da se ponavljam . Manji procenat od zadnjeg upisanog prilikom procene cevi sigurno nije upisao majstor . U najgorem slučaju, ako je stanje cevi bolje nego što je neko na prethodnoj proceni upisao, majstor će prepisati veći procenat , bez obzira što on ne odgovara stvarnom stanju . Iz prostog razloga što je korozija i propadanje cevi nepovratan proces koji se samo može usporiti, nikako popraviti pa se ne sme u knjižicu upisati manji procenat od prethodnog . Zato je neophodno da se naoružanje doneto na TP dobro očisti neposredno pre pregleda . Sve drugo je neozbiljno i neprofesionalno , a ja nisam nikad video puškara koji ne ceni svoj posao, na kraju i zato što on osim TP naoružanje obavezno pregleda pre svake smene straže i svakog gađanja i to svojim potpisom potvrđuje u TK ili zapisniku . To znači da jedna puška koja je na upotrebi najmanje 3 puta godišnje prođe kroz njegove ruke, o čemu postoji pisani trag pa bi bilo jako providno da jednom upiše veći procenat a posle par meseci manji čime bi potvrdio da se puška ,, izlečila " a to je nemoguće .
   


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on January 09, 2012, 12:12:44 am
Код прегледа цевеи обавезно се гледају и уста цеви, односно да ли има промена на завршетку поља и жлебова јер та оштећења битно утичу на прецизност.
A zbog čega je onda dozvoljeno da se cev čisto odozgo, tj. sa usta cevi šipkom+nastavak? Šipka svakako mora da dođe u kontakt sa ustima cevi, što nije problem kada se jednom tako čisti, ali ako se to radi više puta, usta cevi bivaju oštećena zbog trenja šipke o njih. U mnogim uputstvima za čišćenje oružja sam video da se takav način nikako ne preporučuje, već da šipka sa nastavkom treba da se gura kroz cev sa zadnje strane, od ležišta metka.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: janezek67 on January 09, 2012, 07:25:41 am
Cjevi barem ruskih AK47 bile su kromirane, a kod M70 ne. Kvaliteta cjevi bila je največa mana jugoslovenskih pušaka. Pričali smo več ovdje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 09, 2012, 07:54:44 am
Тврдим ти да 70-тих и 80-тих нико озбиљан у војсци није дозвољавао да се цеви пушака чисте шипкама. Користила се само да се одмах после гађања убаци ДРНЧ и цев. Чистило се канапом и крпом. И то искључиво у паровима (два војника једну цев, па другу цев). Касније сам примећивао да се све више користи шипка и да војници чисте цеви сваки за себе. Данас бих рекао да се то скоро искључиво ради шипком. Да ли то ваља или не ваља просудите сами.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on January 09, 2012, 10:10:39 am
Sredina '91-ve, isključivo čišćenje sa kanapom i krpicom u paru.
Na obuci kao regrut sam jednom video mašinu za čišćenje cevi, i to je jako dobra stvar ali je korišćena samo u jednom navratu (verovatno kao pokazno) i to ne za celu četu, mislim samo za dežurni vod.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 09, 2012, 11:44:59 am
Sredina '91-ve, isključivo čišćenje sa kanapom i krpicom u paru.
Na obuci kao regrut sam jednom video mašinu za čišćenje cevi, i to je jako dobra stvar ali je korišćena samo u jednom navratu (verovatno kao pokazno) i to ne za celu četu, mislim samo za dežurni vod.
Та машина коју си видео, је била стадардна опрема у радионицана за пешадијско наоружање батаљона ремонтне подршке. Користи се за чишћење наооружања приликом припреме за његову конзервацију.
Ради се о великим серијама оружја за конзервацију ондашњих "НА" јединица, након мобилизацијских вежби, а и после других активности.

Радионице лаког ремонта је нису имале, јер се подразумевало да ће војници из јединице учествовати у чишћењу оружја своје јединице.

"Џумба" је споменуо технологију оцене нагрижености цеви, коју и ја познајем и која је примењивана у радионицама ЛР, тамо где сам ја радио.
Ово је примењивано и из разлога, што би мајстори-пушкари, понекад били пристрасни према војницима па би уписивали мање прекорачење на оружју, не би ли их спасили од плаћања нагрижености цеви.

Неко би протурио вест, да се до 5% прекорачења не плаћа. Међутим постојала је методологија, која се заснивала на више параметара: врме чувања пушке у приручном магацину, време које је провела у сошки јединице, време које је провела на терену (посебно за смештај у шатору, а посебно на време проведено под директним атмосферским утицајем), број испаљених метака, како маневарских тако и бојевих (ови предходни су опаснији). Није ми присутан тај образац за израчунавање, али некад морате нешто веровати и на реч.
 (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c017.gif)

Постојао је уређај за одређивање нагрижености цеви. Приказан је био и на емисији "Дозволите", радио је на принципу мерења одбљеска светлости од површине поља и жљебова.

Видим да је стари кадар, боље упознат са захтевима према одржавању оружја, а посебно цеви. Само у прилог томе да додам, да је за "изгланцавање" цеви, кучина давала солидне резултате.

Оном другу, који спомиње чишћење цеви са шипком, препорука:
- шипку са четкицом користи само за ДРНЧ-ање и подмазивање чисте цеви и сандука пушке.
 (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c015.gif)


ЗУОН је најбоље средство за подмазивање цеви и краткорочну конзервацију (до 3 месеца). Неки су тврдили да то више не постоји, а било га је на тоне у у оном спомињаном складишту где је "исцурео бензин". Само га нико не требује (заборавили техничари складишни-номенклатурни број)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on January 09, 2012, 12:04:12 pm
ZUON- zaštitno ulje opće namjene.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 09, 2012, 01:47:07 pm

  Koliko sam ja upoznat ZUON ima vek trajanja 10 godina. Koristio sam ZUON pre nekih 6 meseci,bile neke zaostale zalihe iz magacina,naravno stariji od 10 godina,no mislim da je izgubio samo deo svojeviskoznosti za vreme lezanja ali i dalje je radi posao za koj je namenjen. Takodje,broj ispaljenih manevarskih metaka se ne unosi u TK u mojoj jedinici,pa samim tim taj parametar tesko da moze da se uzme u sadasnjim uslovima.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 09, 2012, 02:14:53 pm
Pošto obično iznosim nedostatke, neko će možda pomisliti da ja ne cenim AP M 70, što uopšte nije tačno. To je jedno izuzetno oružje. Kraljevina Srbija je zbog opšte besparice kuburila sa modernim puškama, pa je masa vojnika dobijala neke Berdanke, Kokinke i šta ti ja znam koje prastare puške. Rešenje je nađeno u limenoj pušci, ovoj našoj i sličnima. Proizvodi se očas posla, po nekim mojim informacijama nije skuplja od 150 eura, tako da i siromašne zemlje mogu da obezbede po jednu za svaku mušku glavu. Tehnika narodu. To što ona izađe iz fabrike sa kalibrom 7,64 mm nema neke veze. Sasvim je dovoljno precizna. Još ako joj nakačite neku optiku ili refleksni nišan preciznost se izuzetno povećava. Puška je izuzetno prosta, 100 % pouzdana, jednostavno nezaustavljiva. Pa auspuh, pa bubamare, pa trombloni, podcevni bacači....To što su specijalne jedinice kupile Hik i M 4, to je u redu. Radi se o par stotina primeraka. Svima ostalima stvarno nije potrebna neka druga puška. I sam da moram da idem u borbu ne bih tražio ništa drugo (svejedno, M 70 ili M 21). Veliko poštovanje osobi/osobama koje su konstruisale AK 47. Neki tvrde da je to polupismeni ruski dedica, dok ''zli jezici'' govore da je taj dedica bio neki NKVD udbaš, i da je zarobljene nemačke konstruktore morio glađu u kazamatu dok mu ovi nisu napravili nacrt za AK 47, pa se dedica okitio tuđim perijem, ali ko će ga znati šta je istina. Puška je fenomenalna. Ukida razliku između bogatih i siromašnih, barem u domenu naoružavanja. Još da naša M 70 ima hromiranu unutrašnjost cevi životni vek bi joj se produžio nekoliko puta.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kumbor on January 09, 2012, 02:23:43 pm
Deda uopšte nije "polupismen". Naravno, on AK nije smislio na "livadi". Ne smatram da je problem što je iskoristio neka rešenja sa STG-44. Nijedna savremena AP nije potpuno originalno rešenje, niti može biti. Mihail Timofejevič nije završio fakultet, ali se od malena zanimao za mehaniku i fiziku. Rat ga je zatekao na dužnosti komandira tenka  u činu starijeg narednika, avgusta 1941. Izumeo je najbolje streljačko oružje XX veka, to je mislim nesporno.  Uzgred, Ajnštajn je bio dvojkaš i jedva se provukao kroz školu. To je opšte mesto koje mnogi znaju. Ipak, nasuprot uvreženom mišljenju, iz matematike je uvek imao odlične ocene. Sa 15 godina bio je nedovoljan iz istorije, jezika i geografije.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 09, 2012, 02:30:22 pm

  Koliko sam ja upoznat ZUON ima vek trajanja 10 godina. Koristio sam ZUON pre nekih 6 meseci,bile neke zaostale zalihe iz magacina,naravno stariji od 10 godina,no mislim da je izgubio samo deo svojeviskoznosti za vreme lezanja ali i dalje je radi posao za koj je namenjen. Takodje,broj ispaljenih manevarskih metaka se ne unosi u TK u mojoj jedinici,pa samim tim taj parametar tesko da moze da se uzme u sadasnjim uslovima.
Није спорно да ли се уноси или не. Спорно је да ли се тај параметар користи за прорачун дозвољене нагрижености.
Наиме на нагриженост битно утиче број извршених опаљења-циклуса сагоревања барутних гасова у цеви. Остаци продуката сагоревања нагризају унутрашњост цеви. Број пролазака пројектила кроз цев битно утиче на трошење (хабање) цеви и повећање калибра. Тако беше у моје време. (да не одемо сад на артиљеријске цеви на којима се јавља и проблем "бакарисања")

Јединица која користи своје пушке на базама у КЗБ, приказаће да је то време проведено на терену (или чешће, неће уписивати никакве податке о смештају пушака), али тај период има своје разлике у изложености оружја атмосферским условима. Рецимо кувар или везиста, нису у истим условима у односу на оне који иду у патроле.

Драго ми је да се неко сетио да користи тај ЗУОН.

Љуба.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 09, 2012, 02:38:05 pm


  Nmema ga vise ponovo smo spali na SINOL   :udri  No nije bitno,kod mene se puska cisti svaki dan po jedan cas (pusku koja se nije koristila ocistim za 5-10 min) obicno poslednji pred odlaganje u oruzanu,pa su samim tim i puske u odlicnom stanju,nebitno cime ih cistimo. Jedino su konopci za ciscenje malo "otrulili"pa se perutaju pro provlacenju kroz cev i padaju u sanduk i na mehanizam za okidanje, pa to posle izgleda jako ruzno i ne moze da se ocisti.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kumbor on January 09, 2012, 02:49:16 pm


  Nmema ga vise ponovo smo spali na SINOL   :udri  No nije bitno,kod mene se puska cisti svaki dan po jedan cas (pusku koja se nije koristila ocistim za 5-10 min) obicno poslednji pred odlaganje u oruzanu,pa su samim tim i puske u odlicnom stanju,nebitno cime ih cistimo. Jedino su konopci za ciscenje malo "otrulili"pa se perutaju pro provlacenju kroz cev i padaju u sanduk i na mehanizam za okidanje, pa to posle izgleda jako ruzno i ne moze da se ocisti.

Ja još uvek po kući koristim zaostali ZUON. Purol pasta je i dalje nezamenljiva za sav mesing po kući (živim u predratnoj zgradi, pa je ta lepa legura veoma zastupljena i nisam je menjao ni kada sam potpuno rekonstruisao stan pre nekoliko godina). Izvinite na OT, ali mislim da ima veze.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on January 09, 2012, 02:49:21 pm
Za efikasno i brzo ciscenje cevi potrebno je par stvari:

kanap za ciscenje, dva dodatna obicna kanapa, ZUON, krpice, jedan vojnik i dva drveta :)

Kanap za ciscenje provices kroz cev krajeve kanapa spojis sa dodatnim kanapima i zategnes i zavezes za dva drveta i onda samo menjas krpice. Jako brzo se zavrsi cicscenje cevi za par minuta. Bitno je samo da priagaodis visu.

Ovo je naravno vonicka snalazljiovst ali stvarno je efinaso pogotovu posle koriscenja manevarske municiji.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 09, 2012, 03:06:27 pm
Za efikasno i brzo ciscenje cevi potrebno je par stvari:

kanap za ciscenje, dva dodatna obicna kanapa, ZUON, krpice, jedan vojnik i dva drveta :)

Kanap za ciscenje provices kroz cev krajeve kanapa spojis sa dodatnim kanapima i zategnes i zavezes za dva drveta i onda samo menjas krpice. Jako brzo se zavrsi cicscenje cevi za par minuta. Bitno je samo da priagaodis visu.

Ovo je naravno vonicka snalazljiovst ali stvarno je efinaso pogotovu posle koriscenja manevarske municiji.
(http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c024.gif)

Сналажљивост кажеш.

А да видимо како то Правило једне пушке прописује, бар кад се говори о војнику, који сам чисти своју пушку.

[attachment=1]

Та два "дрвета" - у старо време имала су свој назив: "ДАШЧАНИ ПРИБОР"


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: nbns on January 09, 2012, 03:14:00 pm
Pise na kraju da treba da se spoje dve sipke... na koji nacin?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on January 09, 2012, 03:25:16 pm
Pise na kraju da treba da se spoje dve sipke... na koji nacin?
Na zavidavanje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on January 09, 2012, 03:39:24 pm
Pise na kraju da treba da se spoje dve sipke... na koji nacin?
Na zavidavanje.

 ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 09, 2012, 03:41:43 pm
Pise na kraju da treba da se spoje dve sipke... na koji nacin?
Мој друг са предходног поста, мисли да ви млади све знате.

Паковање пушака је било тако да је било пола са женским, а пола мушким шипкама.

На врху женских шипки постојала је "рупа" у коју се увртао крај мушке шипке, који је поседовао "навој".

Тако се добија састављена шипка двоструке дужине, а најчешће је коришћена, након гађања када смена одлази на "ДРНЧАЊЕ" цеви.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on January 09, 2012, 03:42:52 pm
Pise na kraju da treba da se spoje dve sipke... na koji nacin?
Sve šipke za čišćenje su napravljene tako da na jednom kraju imaju ženski a na drugom muški navoj.
Tako se u teoriji može spojiti beskonačno mnogo šipkica. U praksi radi se u paru i  sa spojenim šipkama ima se dužine za čitavu cijev.

poz.

edit : ljuba je brz ko metak.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on January 09, 2012, 04:12:45 pm
Za efikasno i brzo ciscenje cevi potrebno je par stvari:

kanap za ciscenje, dva dodatna obicna kanapa, ZUON, krpice, jedan vojnik i dva drveta :)

Kanap za ciscenje provices kroz cev krajeve kanapa spojis sa dodatnim kanapima i zategnes i zavezes za dva drveta i onda samo menjas krpice. Jako brzo se zavrsi cicscenje cevi za par minuta. Bitno je samo da priagaodis visu.

Ovo je naravno vonicka snalazljiovst ali stvarno je efinaso pogotovu posle koriscenja manevarske municiji.
(http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c024.gif)

Сналажљивост кажеш.

А да видимо како то Правило једне пушке прописује, бар кад се говори о војнику, који сам чисти своју пушку.

Та два "дрвета" - у старо време имала су свој назив: "ДАШЧАНИ ПРИБОР"

Kada sam napisao drvo mislio sam na stablo od drveta.
Zmaci tada je kanap vodoravno. Tako se postigne veca brzina provlacenja i kada se malo "zapne" za par minuta se dobije cista cev.

Ciscenje sa sipkom je po meni prihvatljivo jedino kod redovnog odrzavanja da se malo podmaze i procisti cev nikao prvih par puta posle gadjanja i to samo ako su puske adekvatno smestene (takodj na terenu nije preporucljvo osim u slucaju nuzde).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 09, 2012, 05:30:30 pm
Pise na kraju da treba da se spoje dve sipke... na koji nacin?
Sve šipke za čišćenje su napravljene tako da na jednom kraju imaju ženski a na drugom muški navoj.
Tako se u teoriji može spojiti beskonačno mnogo šipkica. U praksi radi se u paru i  sa spojenim šipkama ima se dužine za čitavu cijev


Izgleda da ste to pobrkali sa šipkama za M 48 :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on January 09, 2012, 05:37:50 pm
Pise na kraju da treba da se spoje dve sipke... na koji nacin?
Sve šipke za čišćenje su napravljene tako da na jednom kraju imaju ženski a na drugom muški navoj.
Tako se u teoriji može spojiti beskonačno mnogo šipkica. U praksi radi se u paru i  sa spojenim šipkama ima se dužine za čitavu cijev


Izgleda da ste to pobrkali sa šipkama za M 48 :)

I bit će  :D šta ćeš senilnost, ili možda  hm, ko će se sjetiti.

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: nbns on January 09, 2012, 05:43:37 pm
Quote
Мој друг са предходног поста, мисли да ви млади све знате.

Ucimo se ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on January 09, 2012, 05:47:32 pm
Ovdje se dobro vidi šipkica,

http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=1227.msg109994#msg109994

e sad, dali je u gornjem djelu navoj stvarno se ne mogu sjetiti.

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 09, 2012, 05:48:07 pm
Solaris hvala na tehničkoj pomoći. Ova informatika mi slabo ide od ruke. Postoje šipkice za AP M 70 sa muškim i ženskim navojem. Ja sam ih video par komada, ali pošto mi je kroz ruke prošlo preko 20 000 kamada AP M 70 u raznim verzijama, procenat je zanemarljiv. Na svim ostalim AP šipkice imaju samo muški navoj. Možda je kod nekog od forumaša u jedinici bila baš ta serija, pa misli da su sve šipkice takve.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 09, 2012, 07:41:12 pm
Тихи, да поздравиш командира од нас са Палубе и да му пренесеш да се уписује и испаљена маневарска муниција. И пренеси му оно што је Љуба написао о условима чувања (колико се сећам у ТК постоји посебна рубрика за то) и утицају на нагриженост. Неће бити "менаџер" ако то не зна :D. Друго, као неформацијско средство, при чишћењу пушке се користе "чачклаице", односни двревен иглице (мислим да их је Љуба помињао). Служе да се из тешко доступних склопова ишчачка гареж, прљавштина, конзерванс и сл. Посебно из механизма за опаљење и са чела затварача, укључујући и труње које се нахвата на механизму због труњења канапа (током чишћења).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 09, 2012, 08:53:44 pm

   Dzumba "cackalice" su obavezan deo pribora ko to nema pise izjavu  :police: ,ali ne mogu se iscackati ostatci od konca,jer se nalepe na masne delove, a jako su sitni,bas kao perut. Problem stvaraju jako stari kanapi,mozda bi to moglo da se zanovi.  Sto se tice upisivanja i manevarske municije,sigurno to vec neko ko treba zna, u vojsci staresine ne vole da cuju od vojnika sta bi trebali da rade... ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on January 09, 2012, 08:55:08 pm
kanapi se u vojsci redovno zanavljaju, postoji firma koja snabdeva VS. I remnicima, takodje. Ipak, ne ulazim u delokrug referenata za nabavke...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 09, 2012, 09:26:56 pm
kanapi se u vojsci redovno zanavljaju, postoji firma koja snabdeva VS. I remnicima, takodje. Ipak, ne ulazim u delokrug referenata za nabavke...

   Svu opremu smo dobili iz magacina kada smo zaduzivali i do sada niko nista nije zanavljao. Puske su konzervirane 1999. pre nego sto smo ih zaduzili (pise u TK) a kako mi se cini i sva ostala oprema je tada pohranjena u magacin,remnici,rapovi, kanapi itd. Svi metalni delovi su odlicno ocuvani (tromblon,rukohvat sa poklopcem i svim sto ide unutra) dok sami rapovi i kanapi i remnici su bili malo ofucaniji. Rapovi su cak i ubudjali, pa smo ih susili i cetkali da bi izgledali pristojno. Inace,jako me nervira jer ne moze da se zatvori lepo, ono resenje sa rupicom je bas...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on January 09, 2012, 09:44:49 pm   Priča o muškim i ženskim šipkama za čišćenje AP M-70 me podseti na prvi vojnički dan kada su tek zaduženog regruta stariji vojnici vraćali u intendantski servis jer nije zadužio kišobran . Nešto slično se jednom dogodilo u mehaničarskoj radionici kada su stari majstori slali nadobudnog komandira , tek izašlog iz škole po ženski remen i vodenu pumpu za motor od TAM-a 5000 .
    Na jednom kraju pomenute šipke se nalazi zadebljali deo sa popreko probušenom rupom kroz koju se provlači uzbijač iz RAP-a prilikom formiranja čistilice . Taj kraj šipke viri iz drvene obloge kada je šipka postavljena u svoje ležište na pušci i zadebljali cilindrični deo služi kao osigurač da ova ne bi slučajno ispala prilikom okretanja cevi na dole . Prilikom vađenja šipke potrebno je istu saviti suprotno od cevi da bi zadebljali deo prešao preko ivice svog ležišta na donjem delu prednjeg nišana . Na ovom kraju šipke nema navoja .
   Na drugom kraju šipke se nalazi spoljni navoj M4 pomoću koga se navrće četka ili grebač prilikom formiranja čistilice . Ukoliko ima pripadnika 1. br.KOV da prate ovaj topic mogu vam to potvrditi , bez obzira na čin i dužinu radnog staža .
Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 09, 2012, 09:53:18 pm


   Svu opremu smo dobili iz magacina kada smo zaduzivali i do sada niko nista nije zanavljao. Puske su konzervirane 1999. pre nego sto smo ih zaduzili (pise u TK) a kako mi se cini i sva ostala oprema je tada pohranjena u magacin,remnici,rapovi, kanapi itd. Svi metalni delovi su odlicno ocuvani (tromblon,rukohvat sa poklopcem i svim sto ide unutra) dok sami rapovi i kanapi i remnici su bili malo ofucaniji. Rapovi su cak i ubudjali, pa smo ih susili i cetkali da bi izgledali pristojno. Inace,jako me nervira jer ne moze da se zatvori lepo, ono resenje sa rupicom je bas...
Пре неки сат сам писо коментар, који је на волшебан начин нестао, и ако сам га три пута постављао, а чудна машина увек јављала да је већ постављен.

Нема везе.
Него друже "tihi ", ја теби верујем да би ти била потешкоћа да извршне и управне органе убедиш у то што ти ми предлажемо.
Решићемо то на други начин, бочним везама. Један од тих фактора је у суседном улазу, само ћу му рећи да пропрати ову нашу дискусију, а онда ће већ то ићи како треба.
Ми се заборављамо тих занатских ствари, на рачун оних "менаџерских", како их назва друг "dzumba".

Ево још једног прилога о одржавању, сада из нешто млађег правилцета - ПАП
[attachment=1]


Љуба
П.С. Моје правило "Пушка М.48" је ново, а у оном изворном, првом издању има слика "Дашчаног прибора"Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on January 09, 2012, 10:19:15 pm

 Šipka kroz cev što manje puta! Kanap i krpica sve mogu da reše. Drveni štapići kao van formacijsko sredstvo su nezamenjivi za odstranjivanje raznoraznih nečistoća iz teško dostupnih mesta. I dođosmo do toga da je naj važnije svakodnevno čišćenje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on January 09, 2012, 10:22:51 pm
Još par godina posle vojske, ostalo mi u naviki, da uvek imam čačkalicu u cigaretima.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 09, 2012, 10:29:24 pm

    U pravu si za ciscenje Ljubo, tako i ide procedura,3 dana od gadjanja puska se detaljno cisti. Ma...cisti se svaki dan...:)

   Sto se bocnih veza tice, samo nemoj bedu na glavu da mi natovarite... AKo vec nesto mozes da sredis preko "bocnih veza" sredi da nam stignu neke nove cizme i uniforme.  :angel:


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on January 10, 2012, 06:59:06 am
Solaris hvala na tehničkoj pomoći. Ova informatika mi slabo ide od ruke. Postoje šipkice za AP M 70 sa muškim i ženskim navojem. Ja sam ih video par komada, ali pošto mi je kroz ruke prošlo preko 20 000 kamada AP M 70 u raznim verzijama, procenat je zanemarljiv. Na svim ostalim AP šipkice imaju samo muški navoj. Možda je kod nekog od forumaša u jedinici bila baš ta serija, pa misli da su sve šipkice takve.

Na M-70 ja ih nisam nikad video, ali takve sipke su bile na mitraljezima M-84 postavljene u bipodu, cinimi se komada tri koji su se nastavljali jedan na drugi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 10, 2012, 08:22:40 am
Било је "мушких" и "женских" шипки раније скоро једнак број. Можда их сада више и не праве?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: nbns on January 10, 2012, 10:15:30 am
NIsam ni ja nikada video zato sam i pitao... sve Ap M70 sto sam duzio i sto su duzili oko mene su bile samo muske.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 10, 2012, 05:13:02 pm
Ајд оставимо се тих шипки. Вероватно је са доласком женског света на службу у војску, неко те шипке повукао.
 (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c026.gif)

Него добих ову слику. Пита човек који је ово модел, а ја тајац...

[attachment=1]

Ови млађи нараштаји би могли да помогну


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on January 10, 2012, 05:32:03 pm

  Laicki da dam komentar, ima kompenzator trzaja kao klasicna M70. Okvir je kraci verovatno 10 metaka,ali se ne vidi,medjutim jasno je da je u pitanju puska iz AK porodice. Jedino kundak tu odskace od svega,ali moguce da je custom napravljen. Kad malo bolje pogledaj sliku on uopste ne drzi za okvir nego za prednji rukohvat. Ne vidim uopste gde je okvit. Takodje drvene obloge imaju 3 otvora za cirkulaciju vazduha,sto je odlika uglavnom nasih pusaka koliko ja znam.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: nbns on January 10, 2012, 09:47:22 pm
Meni deluje da je to neka zaostala iz rata pa malo modifikovana u poluautomatski karabin... :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 10, 2012, 10:04:10 pm
Meni deluje da je to neka zaostala iz rata pa malo modifikovana u poluautomatski karabin... :)
Имам утисак да је прилично добро модификована - рекао бих професионално.
Кад се увећа слика, мени се чини да је ипак у левој шаци оквир.
Оптика је импозантних габарита.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Trifko on January 10, 2012, 10:50:48 pm
Zastava ima u ponudi ovakovo čudo i zove ga Lovački karabin PAP  :krsta samo meni lično ovo nije nikako za lov. Do skora je na Zastavinom sajtu bila i klasična verzija farbana bezbojnim lakom, kao na ovoj gore fotografiji.
[attachment=1]

P.S. Evo i Link (http://www.zastava-arms.rs/cms/index.php?id=55)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on January 10, 2012, 11:05:49 pm
Zastava ima u ponudi ovakovo čudo i zove ga Lovački karabin PAP  :krsta samo meni lično ovo nije nikako za lov.

[attachment=1]
Ово је најубедљивије решење. Већ сам помислио да је војно оружје, а не ловачко.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on January 11, 2012, 09:52:03 am
@Ljuba

Nisi bio daleko od istine nebi me cudilo da je ovo nesto iz vojnih viskova pa preradjeno na poluautomatsku verziju sa kracim okvirom (zbog prednjeg rukohvata i kompezatora na ustima cevi).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on February 02, 2012, 07:01:33 pm
Vjerovatno je neka posleratna modifikacija AP M70-ke, prepravljene (nadam se) na poluautomatski režim rada, inače vrlo ružna puška za lov, na oko a i mnogo iskusniji od mene kažu da je metak slab za crnu divljač.
Izvinjavam se ako sam malo skrenuo u off topic  :super


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: rotring on February 02, 2012, 10:45:31 pm
http://www.youtube.com/watch?v=Jy7zW0Dl_hc

Ameri vec neko vreme kupuju ovu verziju, malo je nabidze....kao sto inace vole da rade.

http://www.youtube.com/watch?v=jf-aqCkFZDA


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on February 03, 2012, 01:55:22 pm
Po meni su ovo dvoje jedna te ista puška, s tim što je ova nova PAP onemogućena da puca rafalno..... Za streljaštvo bi mogla biti dobra, ali mislim da kod mene lovcu sa ovom puškom nebi bilo dozvoljeno da uđe u lovište, iako je Zastava prodaje kao lovački karabin..... :komp


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on February 03, 2012, 02:57:52 pm
Samo čekam, da daju i šarca ili m84 u lovačko odelo sa poluautomatskim režimom rada... :zid


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on February 03, 2012, 03:01:24 pm
I VBR sa sačemnim punjenima  :krsta  ;D ;D ;D ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on February 03, 2012, 03:28:25 pm

 Da li me pamćenje dobro služi? Zar kod nas po zakonu nije ograničeno na 5 ( pet)  metaka u magacinu za lovačko oružje? Ili je možda 3 ( tri ) limit?
 Nisam siguran. Verovatno će me sad lovci :udri ! ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on February 03, 2012, 06:14:37 pm
Nisam siguran ali mislim da je to 5 metaka, a ako negdje i nije ograničeno na toliko, pravi lovac nikada neće u lov nositi okvir sa 10 i više metaka, jednostavno nije etički.... Šta će ti u lovu puška kojoj je magazin duži od cijevi  ;D ;D ;D ;D Mada krivolovci se koriste svačim, čitao sam da su hvatani i sa automatskim oružjem u lovu  :udri


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on February 03, 2012, 06:17:43 pm
Šta li bi ovo moglo da bude?  ???

[attachment=1]

[attachment=2]
Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: tihi on February 03, 2012, 06:51:14 pm

 Da li me pamćenje dobro služi? Zar kod nas po zakonu nije ograničeno na 5 ( pet)  metaka u magacinu za lovačko oružje? Ili je možda 3 ( tri ) limit?
 Nisam siguran. Verovatno će me sad lovci :udri ! ?

  Moj matori je nekada bio lovac. Za sacmare dozvoljeno je max. 2 metka u pusci (za petometke postoje umetci) ,medjutim niko to ne postuje. Za karabin nisam siguran no jedno je sigurno: Ako ne pogodis metu iz prva 2 metka, tesko da ces i iz ostalih 3. Ljudi sa takvim puskama samo vise municije rasipaju,uz neznatno razliciti ucinak.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on February 06, 2012, 11:12:02 am
Manje vise sto se rasipa municija - jako je opasno za ostale lovce jer znaju ljudi da se zanesu pa izgube iz vida gde su ostali ucesnici u lovu (barem tako kaze moj komsija a on je iskusan lovac - lovi aktivno vec 30 godina).Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on February 06, 2012, 02:27:44 pm
Manje vise sto se rasipa municija - jako je opasno za ostale lovce jer znaju ljudi da se zanesu pa izgube iz vida gde su ostali ucesnici u lovu (barem tako kaze moj komsija a on je iskusan lovac - lovi aktivno vec 30 godina).


To je istina, ljudi u tom nekom "bijesu" zbog promašaja počnu da pucaju kao ludi, smanjujući šanse za pogodak divljači i zaboravljaju ostale oko sebe, nije se malo puta desilo da lovac u najboljem slučaju rani drugog lovca, a bilo je i ubistava  :(
Otišli smo mnogo u off, sa automatskih pušaka smo završili u lovu sa 2-3 metka  ;D
Poenta je da Zastava, kao i mnoga druga preduzeća u inostranstvu prilagođava viškove vojnog programa civilnoj upotrebi, ne znam je li pravi primjer ali Turska radi "lovačku pušku" kalibra .410 koja je spolja ista kao M16, pa je tu i Ruska Saiga i Vepar iz Izmash-a, a da ne govorim o Amerima koji svoje Kalašnjikove i M16-ke koriste za lov  ::) Dakle sve je stvar stanovišta gledanja, a Boga mi i etike, jer kod nas takva oružja ostali lovci u lovištu nebi tolerisali  :rtfm


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on February 08, 2012, 11:52:51 pm
Šta li bi ovo moglo da bude?  ???

[attachment=1]

[attachment=2]Pa zar niko da utrefi da je ovo zadržač zatvarača?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on February 09, 2012, 12:10:32 am
Šta li bi ovo moglo da bude?  ???

[attachment=1]

[attachment=2]Pa zar niko da utrefi da je ovo zadržač zatvarača?
То су ситна цревца, мајторске струке.
Свака част!

Тако да ми остали тешко "утрефљујемо" те ствари, али се трудимо.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on February 09, 2012, 09:14:49 pm
Da je bio zub zadržača nosača brave zatvarača kod 20 mm - pogodili bi :)
Ovako...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on February 09, 2012, 10:11:18 pm
Da je bio zub zadržača nosača brave zatvarača kod 20 mm - pogodili bi :)
Ovako...
Da li to može biti ima neke veze sa ovim?

[attachment=1]

Taj Hispano-Suiza automat sam imao za diplomski u školi za turbo vodnika. Davno beše, pre bombardovanja. Od tada sam ga dvaput rasklapao. Jednom onako, a jednom sam vadio zaglavljenu živu trenutnu granatu iz automata koji je donet sa KiM (sa sve granatom). Sve sam pozaboravljao. Srećom tu je diplomski  :).
Pozdrav od Vodnika.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on February 09, 2012, 10:26:16 pm
Možda bi mogao i diplomski da predstaviš u posebnoj temi ;)

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on February 12, 2012, 11:12:45 am
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on February 25, 2012, 11:16:12 am
Imam ja jedno pitanje.
[attachment=1]
Ovo je kutija u kojoj bude municija 7,62mm u okvirima , ali nekontam kako to da bude 40 metaka kad pise da je municija u okvirima ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on February 25, 2012, 11:29:37 am
Okvir- metalni lim sa nanizanih 10 metaka. Za papovku.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on February 25, 2012, 11:44:28 am
Hvala kako to nisam skonto , ja stalo mislio da su okviri za automatsku.  :zid


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on February 25, 2012, 02:56:22 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on February 25, 2012, 03:38:43 pm
Ma znam ljuba nisi trebao, ali super su slike .


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on February 25, 2012, 03:55:29 pm
Ma znam ljuba nisi trebao, ali super su slike .
Схватио сам да знаш, него за овај подмладак што надолази, нек виде. Ускоро ће ово бити само историја.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on February 25, 2012, 05:24:52 pm
Kad smo već kod PAP-ovke, da li se ovaj okvir postavlja u nju ili se municija samo pritisne kako bi skliznula u pušku?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on February 25, 2012, 05:35:43 pm
Umetne se u žleb i potisnu se meci unutra. Posle se okvir baci.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on February 25, 2012, 05:39:39 pm
Isto kao kod M-48.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on February 25, 2012, 08:01:07 pm
Hvala na odgovoru. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on March 13, 2012, 09:12:14 pm
Koja je razlika izmedju ova 2 okvira i koji je bolji ?
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on March 13, 2012, 10:18:34 pm
Čini mi se da ovaj levo imaj zadržač zatvarača, a da ovaj drugi nema. Koji je bolji...mislim da je svejedno ako je samo to razlika. Meni se nikada nije dopadalo da mi zatvarač ostaje u zadnjem položaju kod puške, jer ne ubrzava promenu okvira kao što je to slučaj kod navlake na pištoljima. Jedina praktična stvar je što vidiš da si ostao bez municije, mada je to daleko najprimitivnije rešenje za tu namenu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on March 13, 2012, 10:40:56 pm
Hvala kako to nisam skonto , ja stalo mislio da su okviri za automatsku.  :zid

zato sto neko ko je pisao terminologiju nije pravio razliku izmedju okvira i magacina  :zid :zid :zid okvir je ovo gore, a magacin (iliti sarzer) je kutija u koju se meci stavljaju i odakle se vrsi ubacivanje u cev. e sad, to magacin moze biti integralni i odvojivi trece je pitanje...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: proxy1969 on March 14, 2012, 08:41:10 am
Umetne se u žleb i potisnu se meci unutra. Posle se okvir baci.

Što je u praksi često znalo zvučati: " je...ti onog tko ovo izmisli....".... jer je okvir morao biti pod savršenim kutem i trebalo je to palcem zgurati odjedanput, ako ti jedan malo skrene, otvori spremnik/magacin, ponovo naniži i opet guraj.... Ovo je inače moja jedina zamjerka ovoj pušci općenito. Da se punila izmjenjivim magacinom/spremnikom s donje strana i s cca 10 komada bila bi  :super


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on March 14, 2012, 02:09:09 pm
Čini mi se da ovaj levo imaj zadržač zatvarača, a da ovaj drugi nema. Koji je bolji...mislim da je svejedno ako je samo to razlika. Meni se nikada nije dopadalo da mi zatvarač ostaje u zadnjem položaju kod puške, jer ne ubrzava promenu okvira kao što je to slučaj kod navlake na pištoljima. Jedina praktična stvar je što vidiš da si ostao bez municije, mada je to daleko najprimitivnije rešenje za tu namenu.
Hvala!


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on April 19, 2012, 06:03:01 pm
[attachment=1][attachment=1]
Da li neko zna nesto vise o ovom optickom nisanu cinimi se da o njemu nije bilo rijeci ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on April 19, 2012, 06:04:30 pm
Evo jos slika:
[attachment=1]
[attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 19, 2012, 08:30:55 pm
Na slici bi trebao biti optički nišan Zrak M-89.

[attachment=1]
[attachment=2]

Ako me sečanje ne vara, JNA je narucila probnu seriju od 300 za testiranje, nikada nisu uvedeni. Po informacijama sa www, više komada je izveženo u SAD.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on April 20, 2012, 09:59:05 am
To bi ustvari trebalo da je isti ili slcan ON kao na M76 ? 4x32 ?

Evo jos malo slika koje sma nasao po netu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on April 20, 2012, 10:01:07 am
I par interesantih fotki ovog ON


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: madmitch on April 20, 2012, 10:06:20 am
Može li mi neko objasniti ovo ljevo desno?

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Gazda on April 20, 2012, 11:23:16 am
za korekciju vjetra.e sad kolko se sjećam to je nešto naopako (vrtiš u desno,nišan ide u lijevo,tako nekako).A s gornje strane nišana je korekcija za visinu(udaljenost)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: madmitch on April 20, 2012, 11:36:00 am
Ono što piše je onda strana u koju se nišan podešava, jesam dobro razumeo? Mehanički ima smisla.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Gazda on April 20, 2012, 11:48:25 am
Upravo tako.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: madmitch on April 20, 2012, 12:09:23 pm
Mač oblajč. :) :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on April 20, 2012, 02:23:19 pm
Da li neko ima informaciju dali se koristi u vojsci srbije ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 20, 2012, 09:54:44 pm
Овај оптички нишан је сличан ономе који сам својевремено видео и користио на тестирању "фамилије" "Заставиног" оружја у калибру 5,56мм. Било је предвиђено, као једна од варијанти да нова пушка у калибру 5,56мм има и оптички нишан, практично као основни. Веруејм да је конструкцијки исти као и овај с тим да је овај на слици конструицан за муницију, односно пушке у калибру 7,62мм.

Иначе, оне ознаке на точкићима добоша служе за ректификацију (подешевање прецизности нишана, односно померање кончанице). Дуго то нисам радио на војним нишанима (има томе 20-так година), али колико се сећам одврну се они завртњи који се виде па се онда помера точкић "лево-десно" (и зависи од оступања "средњег поготка" од нишанске тачке - "центра") с тим да је померање кончанице "контра" (фактички лево, произвешће померање кончанице, односно нишанске стрелице -"крста кончића" десно). Када се подеси опет се заврну (пажљиво) завртњи. У прибору нишан постоји алатка којом се то ради.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on April 21, 2012, 11:34:56 am
Kad se zavrtnji odvrnu onda see koncanica ne pomijera , ali se to radi kad se koncanica namesti da se tockic postavi na nulu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 21, 2012, 02:28:37 pm
Objasno to malo.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on April 21, 2012, 05:11:23 pm
I par interesantih fotki ovog ON
Koliko mi se čini ovo je Irački Tabuk "snajper" u kalibru 7,62x39, evo malo više o njemu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tabuk_Sniper_Rifle


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on April 21, 2012, 05:31:20 pm
kaiser0591 @ mozda na ovoj donjoj slci ali ovaj sa nasih slika je zrakov
dzumba @
Kad se ovi tockici okrecu bez ditanja zavrtanja onda se koncanica pomijera, a kada se zavrtnji odvrnu inda se okretanjem tockica nista ne postize sem sto se crtice koje pokazuju na brojeve pomjere.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on April 21, 2012, 09:19:29 pm
Pročitaj članak, i ovaj Irački Tabuk je u stvari naš- Zastavin M72 sa malo kraćom cevkom i opcijom za samo pojedinačnu paljbu, i optika je Zrakova......


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 22, 2012, 12:18:03 am
Колекционар, мислим да грешеши. Како обављаш ректификацију оптичког нишана? Као ће се "поклопити" линија пројектила и линија нишањења (ако одступају, нису у пресеку на циљу) без померања нечега?  Код механичког нишана помераш предњи или задњи нишан физички (лево десно, горе доле). Оптички нишан (тубус) је фиксиран за оруђе и нема померања на тај начин. Може се померити само неки склоп унутар нишана. А то је кончаница.
 
Када обављаш ректификацију оптичког нишана ти помераш управо кончаницу и то у њеном "лежишту" ("у носачу") и то тако што је "разлабавиш" (одвртањем оних шрафића одвајаш скалу добоша од кончанице), па је онда помериш механички колико треба (исто као да је механички нишан). Када си обавио ректификацију (нишанска стрелица или крст на кончаници се поклапа са средњим поготком) причврстиш кончаницу (затегнеш шрафиће). Тако је опет спојиш са скалом добоша.  Померање након тога је померање ради одређивања нишана за гађање и разликује се од померања због ректификације. Војни нишани имају скалу на добошу. Код ректификације се та скала не помера (зато се одврћу они шрафићи) већ кончаница унутар тубуса. Када се понови причврсте шрафићи помераће се и скала на добошу и кончаница.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on April 22, 2012, 11:09:57 am
ovako je kao sto dzumba kaze :rtfm


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on April 22, 2012, 03:56:04 pm
Pa na to =sam mislio samo se nisam dobro izrazio.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on April 25, 2012, 05:42:31 pm
A da li se kod rektifikacije (upucavanja, kako god) optičkog nišana puška fiksira prilikom paljbe, kako bi se što više neutralisao ljudski faktor? Znam da po pravilu to nije slučaj kod mehaničkih nišana, ali optikom se ipak gađa na većim daljinama i čitav proces zahteva veću preciznost.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 25, 2012, 09:12:38 pm
Ради се и на један (из руку са наслона) и на други (фиксирано у "тешком постољу") начин. Када ће пушку да користи само један стрелац, бољи је први начин, уз услов да он буде тај који ће да пуца (упуцава пушку) са наслона. Ово због тога што сваки стрелац има "грешку" код држања оружја (никад је не држи под углом од 90 степени у односу на тло, увек има малог закошења) која ће се код овог начина "уклопити". Ако ће пушку да користи више стрелаца онда је бољи други начин.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on April 25, 2012, 10:23:33 pm
svaka puska bi trebala da se upucava prema strelcu. iz moje puske, koja je bila savrseno precizna, neki oficiri, inace odlicni strelci, su debelo podbacivali. sa njihovim puskama ja sam prebacivao. verovatno je stvar u drzanju, sto kaze dzumba ::)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on April 25, 2012, 11:01:49 pm
Upucavanje puške prema svakom strelcu pojedinačno mi se čini kao privilegija. Ne znam koliko je to zastupljeno sada kada je vojska profesionalizovana, ali svakako vidim smisao u tome što su na gađanjima uvek insistirali da svako koristi svoju. Nije samo držanje problem, navikne se čovek vremenom i na samu pušku, a znamo da je svaka različita.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 26, 2012, 06:03:27 am
Ako me sečanje dobro služi, u SV smo imali na prvom gađanju puškara, koji nam je posesio nišane. Ako se ne varam bilo je 3+2 metka.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: duje on April 26, 2012, 07:30:20 am
Ako me sečanje dobro služi, u SV smo imali na prvom gađanju puškara, koji nam je posesio nišane. Ako se ne varam bilo je 3+2 metka.

LPB

Da, na prvom gađanju uvjek je bio puškar i na licu mjesta korigirao nišan (po potrebi), a sa koliko metaka se gađalo, ???


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: nbns on April 26, 2012, 08:01:01 am
Gadjanje na rednom broju 1 :)

nisanska tacka precnika 10 cm na skolskoj meti 100 x 100 cm

daljina 100 m
broj metaka 3 (proba) + 6 (ocena)
stav za gadjanje je lezeci na naslonom


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on April 26, 2012, 10:57:28 am
Da li je radjena analiza/studija upotrebe pesadiskog oruzja u sukobima 90-tih godina (VJ/VSCG).

To bi bilo interesantno sitvo sa procitati.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 26, 2012, 11:19:11 am
У ком смислу анализа. Имам нешто о коришћења наоружања у ВП. Не знам да ли са нешто поставио у теми "војна полиција". Ако нисам могу то поставити и овде. Међутим, не односи се само на АП и ПМ, већ на сву опрему која је коришћена. Издвојићу оно што се односи на АП и ПМ 7,62мм па ћу поставити после празника. Ако не заборавим.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on April 26, 2012, 11:54:17 am
Hvala Dzumba.

Bilo je nesto pulikovano o iskustivama upotrebe odredjenog oruzja/orudja itd (recimo za upotrebu artiljerije u prvoj polovini 90-tih - uglavnom iskustva JNA).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: proxy1969 on May 05, 2012, 11:56:54 am
Pročitaj članak, i ovaj Irački Tabuk je u stvari naš- Zastavin M72 sa malo kraćom cevkom i opcijom za samo pojedinačnu paljbu, i optika je Zrakova......

Evo koja slika egzotike iz Iraqa:

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: proxy1969 on May 05, 2012, 11:58:19 am
Pročitaj članak, i ovaj Irački Tabuk je u stvari naš- Zastavin M72 sa malo kraćom cevkom i opcijom za samo pojedinačnu paljbu, i optika je Zrakova......

a evo i optike:

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on May 05, 2012, 06:29:28 pm
ja ipak mislim da je tabuk kopija naseg M76 ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: milena braco on May 05, 2012, 07:27:38 pm
Pise "Tabuk" na onoj M70AB2.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on May 05, 2012, 08:17:16 pm
ja ipak mislim da je tabuk kopija naseg M76 ?
Ne, on je 100% M72, sa malo kraćom cijevi i polu-automatskim režimom paljbe....
Ali isti je princip rada kao i na M76, kao i ostalih iz naše porodice sistema Kalašnjikov.....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 05, 2012, 10:16:48 pm
Као што сам обећао ево у најкраћем сажетка искустава из коришћења АП М-70 и пушкомитраљеза М-72 7,62мм у војној полицији. Мислим да се то може пренети и на све остале саставе.

Ово је извод из магистарског рада: "Искуства из употребе војне полиције и правци даљег развоја". Рад је урађен 1995. године.

" Аутоматска пушка је најпоузданије лично наоружање. Основне примедбе односе се на тежину, велики габарит, што отежава манипулисање у затвореном простору - зграда, борбена возила - као и када се употребљава приликом рада на контролном пункту, обезбеђењу личности и сл. Ремник пушке је крајње неподесна за ношење у борби и подешавање за брзо "потезање оружја" и отварање ватре, што је од важности у полицијским дејствима. Даљина отварања ватре је ретко прелазила 200м.

Пушкомитраљез М-72 7,62мм се показао недовољно моћним средством пордшке, јер је по борбеним особинама исти као аутоматска пушка. Митраљез - пушкомитраљез М-84 7,62мм представљао је право средство подршке које је уливало поверење, како због ватрене моћи, тако и по прецизности ватре и поузданости. Употребаљван је искључиво без постоља. Постојање оптичких нишана на једном броју пушкомитраљеза - митраљеза М-84 знатно је доприносило прецизности ватре."

[attachment=1]

На основу спроведене анкете међу више стотина припадника војне полиције урађен је овај график учесталости коришћења наоружања и опреме. Уочљиво је да је по учесталости коришћења на првом месту АП М-70, док је пушкомитраљез М-72 међу последње рангираним. Под коришћењем се није подразумевало само отварање ватре, већ пре свега оно што се носило у борби.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on May 06, 2012, 10:48:51 am
Odlicna statistika  :super


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: nbns on May 06, 2012, 11:29:15 am
jel moguce da je gumena palica koristena vise od pm m72 :D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 06, 2012, 03:43:15 pm
Могу ти поуздано рећи  да јесте. Али углавном не према противнику.  ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on May 06, 2012, 03:56:42 pm
"rado ide srbin u vojnike, dva ga vuku a trojica tuku..." ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on May 06, 2012, 04:06:08 pm
Gumena palica je standardno nosena na svim patrolama u naseljima i van njih kada nije bilo neke vece borbene opasnosti zajedno sa pistoljem i po potrebi sa puskom, tako da je sigurno nosena vise od M-72.
M-72 je poprilicno nezgodno nositi u patroliranju naseljenim mestom. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on June 06, 2012, 08:49:39 pm
Evo još malo Tabuka, iz prve ruke.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on June 06, 2012, 08:53:01 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on June 06, 2012, 08:53:56 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on June 07, 2012, 08:22:23 am

 Odakle ovo? Jako loše održavanje! :udri


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: madmitch on June 07, 2012, 08:59:10 am
Jel dobro vidim neke arabske špagete sa strane? Da da, kilezr, čak ja bez naočala vidim ruzinu,  :c


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on June 12, 2012, 12:04:20 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Eskimko on August 10, 2012, 06:33:15 pm
Jel bi mogli da se koriste opticki nisani americke proizvodnje tipa ACOG ili eotech na ovao postolje sto se montira sa leve strane na M70?

(http://www.paluba.info/smf/index.php?action=dlattach;topic=1227.0;attach=411113;image)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on August 10, 2012, 06:45:54 pm
Postoje komercialni nosači za AK tip (cena oko 40 $), koji na vrhu imaju Picantinny šinu, na koju se može kačiti skoro sve.

[attachment=1]
[attachment=2]

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Titan on August 11, 2012, 03:06:07 am
Носач је одличан, мада мислим да му је цена превисока (бар за наше услове).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Titan on August 11, 2012, 03:13:46 am
@eskimko
Ејког и Еотех не би могли никако на монтажу из твог поста, али на Божово би легли ко будали шамар! Мени тако делује.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on August 24, 2012, 09:39:57 pm
Da li je neko imao iskustva sa AP Type 56 ? http://world.guns.ru/assault/ch/type-56-e.html


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on August 24, 2012, 09:45:20 pm
kineskinja. mnogi koji su bili na kosovu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on August 25, 2012, 12:58:30 am
kineskinja. mnogi koji su bili na kosovu.
Pucao сам iz nje. Pa puška ko puška. Ta što me je dopala do ruku, bila je u očajnom stanju (loše održavanje). Ali pogađa tamo gde se nišani.
Zvuk pucnja je karakterističan za tu pušku i njenu kinesku municiju - praskav pucanj, ako se to može izraziti rečima.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on August 25, 2012, 01:24:33 am
vecina su bile u ocajnom stanju. najveci njihov problem je bila prilicno losa municija (bogu fala sto se nas tice :krsta) ta municija ima zvuk slican engejcu, dok nasa puca nesto kao pap-pap-pap, kineska puca pljas-pljas-pljas. bas je karakteristican zvuk. i po caurama se vidi aljkavost, a pakovanje je tek da bog sacuva - zamotane u obican pak-papir. nije cak ni masan.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: švercer011 on August 25, 2012, 01:29:58 am
kineskinja. mnogi koji su bili na kosovu.
Pucao сам iz nje. Pa puška ko puška. Ta što me je dopala do ruku, bila je u očajnom stanju (loše održavanje). Ali pogađa tamo gde se nišani.
Zvuk pucnja je karakterističan za tu pušku i njenu kinesku municiju - praskav pucanj, ako se to može izraziti rečima.

Љуба

I kineska municija je zanimljiva,ispalis pet okvira te iste municije  sa nasom ab2 i mozes da je bacis u djubre,cev se totalno unisti i deformise da nemozes vise nista da pogodis  na 300 metara.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on August 25, 2012, 07:42:22 am   Ne znam da li je do stanja cevi ( povećan kalibar usled razlokanosti ) ili je municija bila u lošem stanju zbog vlage i loših uslova skladištenja, uglavnom iz ovakvih pušaka je malo toga moglo biti pogođeno. Više puta sam viđao ulubljenu limariju putničkih automobila, oštećenja nastala usled dejstva šiptara sa ovim puškama bilo da je postavljena zaseda ili slučajan pogodak. Jednostavno zrno nema dovoljno energije da probuši lim već ga samo ulubi, kao grad! Pretpostavljali smo da su puške nabavljali iz albanskih vojnih magacina koji su bili, navodno , opljačkani a te puške su se decenijama koristile u obuci bez mogućnosti popravke pa su zato cevi bile jadne. Takođe i na ovaj način dobijena municija je decenijama bila stokirana u vlagi i verovatno isteklog resursa. Viđao sam više zarobljenih ili odbačenih primeraka karakterističnih po bajonetu kao na PAP-ovci. Brunira gotovo nije bilo, osim na nedostupnim mestima gde se puno ne dira rukom, što govori u prilog tome da je maksimalno eksploatisana dugi niz godina. Međutim, ne sećam se da su spolja bile zarđale pa je izgleda u pitanju dobra legura od koje je izrađena. Iako je imala integrisani bajonet i drveni kundak bila je malo teža od naše AP bez bajoneta i sa sklopivim kundakom. Drveni delovi su bili tamno braon boje, gotovo crni a na mestima gde je drvo bilo oštećeno ili zagrebano bilo je svetle boje. Izgleda da je to drvo bilo izuzetno lagano, mnogo lakše od našeg bukovog. Kompenzator na ustima cevi je drukčiji od našeg, viđao sam i rupičaste kao mali cilindar probušen poput cediljke za paradajz. Ispaljeni rafal daje pljaskav zvuk sličan petardi pa se odmah moglo prepoznati da li je počeo napad ili neko naš šenluči. Možda je takav zvuk zbog kompenzatora. I okvir je bio nekako čudan, kao da je bio nešto duži od našeg i da je u njega stajalo 35 metaka umesto 30 ako me sećanje ne vara. Završna obrada se više nije videla usled pohabanosti tako da nije odavala neki utisak, mada to ništa ne znači jer ne znam šta je sve prošla konkretna puška i koliko je ispalila. Uglavnom, takvu pušku nikad ne bih menjao za Zastavinu, kao ni bilo šta na čemu piše PRC.
Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on August 25, 2012, 08:39:35 am
Par stotina tih pušaka sam provrteo kroz ruke. Sve su spolja bile u jako jadnom stanju, sa sve orlićima na kundacima, i natpisima UČK i UČPBM. Na svim puškama je cev bila kao ogledalo. Zašto? Pa zato što je hromirana iznutra. Da je Zastava to uradila sa M 70, ne bi im puška bila kao Zolja. Mislim za jednokratnu upotrebu :D.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on August 25, 2012, 08:44:34 am
Zašto nije cev na M70 bila kromirana?

Zahtev vojske za to, manjak materijala (negde sam to čuo) ili nešto treče.

Znam da kromiranje cevi nije potrebno, ako se puška dobro održava, i da lovačke puške generalno nemaju kromirane cevi.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on August 25, 2012, 01:43:52 pm
Hvala na odgovorima , ja sam cuo da je prilicno precizna .


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on August 26, 2012, 01:18:10 pm
@bozo

verovatno zbog para


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on August 26, 2012, 08:05:53 pm
I ja bih voleo da znam zašto cev na AP M 70 nije hromirana iznutra. To bi joj višestruko produžilo vek trajanja. Do sada sam sreo po nekoliko mitraljeza M 84 i pištolja CZ 99 na kojima je cev bila nagrižena više od 10%. Češće se sretne naduvana cev kod CZ-a 99. Jednom sam naleteo na cev mitraljeza M86 A kod koje su polja iza prelaznog konusa bila nestala u dužini oko 2 cm, i taj deo je bio zarđao, dok je ostatak vodišta zrna bio dobar. To je inače redovna pojava kod mitraljeza 12,7 mm koji su ispalili ko zna koliko hiljada metaka. Cev se jednostavno troši. Sve ostale hromirane cevi su bile ko ogledalo, a dosta sam ih pregledao.  Dobro osnovno održavanje dosta produžava vek trajanja, ali cev i tada solidno propada zbog municije koju koristimo. Naime metak M 67 ima Berdan živinu kapslu koja sadrži kvarcni pesak u sebi, i to jede cev. Amerikanci su još u drugom sv. ratu koristili sinoxid nerđajuću Boxer kapslu. Inače cevi lovačkih pušaka su dosta često hromirane iznutra. Sve ruske i zastavine su hromirane kao i deo čeških. Na njima cev nikad ne propadne, dok polirane cevi obično budu nagrižene, što govori o običajima naših ljudi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on August 26, 2012, 10:18:39 pm   Ko kaže da se cevi na našim AP ne hromiraju? Još kako se hromiraju kada se proceni da je nagriženost cevi preko 50% ili znatno povećan kalibar. Takve puške se šalju na generalni remont gde se menjaju delovi koji su više podložni zamoru materijala ( opruge, čivije , osigurači ) ili su neispravni. Cev se iznutra hromira da bi se vratila na osnovni kalibar, a svi metalni delovi se posle pripreme bruniraju ili u novije vreme premazuju specijalnom farbom koja ima efekat bruniranja. Nakon zamene drvenih delova novim, dodaju se novi RAP-ovi i remnici, puške se sklapaju i pakuju u sanduke. Nakon toga su spremne za prodaju onome kome treba ili ko ponudi više. Praktično u trupi se koriste nove puške jeftine izrade koje će vojnik 3-4 puta na dan čistiti, izvoditi obuku s njom, gađati iz nje i maksimalno je maltretirati. Kada u većoj meri izanđa i izgubi svoj sjaj ili se pokvari, vojnik dobija drugu ganc novu isto tako jeftine izrade dok se stara regeneriše i sa tvrdo hromiranom cevi prodaje kao nova. Na taj način vojska uvek ima nove ispravne puške, a namenska industrija uvek ima posla i svi srećni i zadovoljni.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on August 26, 2012, 10:39:12 pm
Prvi put čujem za tako nešto. Na AP se ne kvare čivije, opruge i osigurači. Cev koja je namenjena da se hromira nije ista kao cev koja se ne hromira iznutra. Kada se cev koja nije namenjena da se hromira, naknadno hromira , iz nje više ne može ništa da se pogodi. Ako se to zaista radi, to je još jedna od naših prevara.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on August 26, 2012, 11:02:16 pm
od nas me nista ne cudi, a trgovina oruzjem je vrlo unosan posao. medjutim, to bi dosad isplivalo odavno. tako znam da su englezi kupovali nase granate (valjda bese za 155mm) stavljali svoje oznake i prodavali kao svoje. e onda su nasi to isto uradili, ali sa bugarskim granatama, pa prodavali nekim nesvrstanim. itd.

no da se vratimo na pusku. ne razumem logiku. najosteljiviji deo puske je cev. ako je ona ljudski zasticena, prakticno nema sta drugo da se pokvari sto se ne bi moglo remontovati u jedinici. tako bi se troskovi upotrebe smanjili dosta. medjutim, onda ce zastava da bude na gubitku, tako da je mozda neko otuda "izlobirao" pusku bez hromirane cevi. inace rocnom vojniku je manje vise svejedno kakva mu je puska. gleda da je se sto pre otarasi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Titan on August 26, 2012, 11:24:43 pm
Па зар сада немамо професионалну војску? Каквом "рочном" војнику онда, сада је све "про"!
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on August 26, 2012, 11:53:24 pm
puska je radjena za rocnu vojsku kad je radjena. na to sam mislio :angel:


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 27, 2012, 09:06:44 pm
Нарвано да би боље било да је хромирана  цев. Али, неко је некада одлучио да буде овако. У сваком случају цена нове пушке , фабричка цена, једва да прелази 200, можда максимално 250 евра. Друго, ВС има довољно залиха (због самњења војске) да се нове М-70 и не праве за ВС. Дакле, нема потребе их хромирати. Могуће је да се ради за извоз , приликом ремонта, али лично не верујем, пре свега због цене  свега тога.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on August 28, 2012, 09:04:30 am
Да се подсетимо.
Та цев, није обична цев. Посебним техолошким поступком цев је заштићена, како рече директор производње (тамо неке `80-те) цементирана.
Значи није то обична шупља челична цев, по систему колико траје да траје.

Из једне пушке са испуцава око 5.000 метака (и више). Није било накнадне нагрижености, једино што би се калибар повећавао до 7,64мм те није више била за спортско стрељаштво.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on August 28, 2012, 03:06:24 pm
Ljudi bre, inhromiranje se radi, samo ako je cev obradjena (udubljena) sa elektrohemiskom erozijom, kada se zbog velikog napona pri erodiranju cevi, stvara velika temperatura na maloj povrsini, i tada se sama struktura metala cevi menja. Zbog toga je potrebno da se stavi zastitni sloj (u ovom slucaju hrom) da se ne bi pojavila korozija.
Kod kovanja sa trnom (kao sto je Zastava radila cevi za M-70/72) ili brusenjem cevi (znatno sporiji i skuplji proces koji se skoro nigde vise ne radi) nema potrebe za takvom zastitom.
Samo ingromiranje se radi tako sto se unutrasnjost cevi napuni prahom fero-hroma i izlozi se na visoke temperature, tako da se povrsina koja je u dodiru sa fero-hromom obogati sa hromom. Postoji i primenjuje se slican proces i uz pomoc tecnosti bogatoj sa hromom i pustanjem elektricne energije kroz tu tecnost.

Kao zakljucak, tacno je da inhromiranje stvara spoljasnji zastitni sloj, ali isto tako stvara i cev sa dve vrste metala, jeda bogatija hromom, druga siromasnija, a zvi znamo da takva struktura metala nije dovoljo dobra.

Fino poliranje cevi kod Zastave je sasvim dovoljno da uz redovno i pravilno odrzavanje sacuva cev od ostecenja nastala korozijom.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: 1199 on August 28, 2012, 09:44:51 pm
Razlog zasto se tvrdo kromirana cjev moze smatrati losijom se moze nacio u - elektrolizi!  :pirat
Priroda je cudna "zverka" ...

Poslje ove digresije moram dodati da bas i nisam istog misljenja kao kolega @TrpeGrozni. Osobno smatram tvrdo kromirane cjevi bolje, pa makar iz razloga da cijevi sporije propadaju pod "otezanim uslovima exploatacije" (citaj: kad sam lijen da cjev cistim kako treba).

O cementiranju celika (hvala @ Ljubasav) malo i ovdje: http://hr.wikipedia.org/wiki/Cementiranje_%C4%8Delika (znam, znam - wiki ::) , ali vrijedi pogledati)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on August 28, 2012, 10:51:40 pm
.......................

O cementiranju celika (hvala @ Ljubasav) malo i ovdje: http://hr.wikipedia.org/wiki/Cementiranje_%C4%8Delika (znam, znam - wiki ::) , ali vrijedi pogledati)
Ја то нисам видео, али ми је кроз сећање прошао тај израз "Cementiranje čelika".

Наиме, "ми" смо добили прву серију М.70
Након неколико месеци, сав брунир је спао са цеви и сандука.

На Криволаку, када је испитиван БВП "Видра" дошао је и ген.директор "Застава оружје" и видео те пушке, па је, нама младима, саопштио, да је послао налог за замену тих пушака и да ће ускоро стићи нове, које ће имати "цементиране цеви".
Ово се за око месец дана и реализовало.
Беше то одавно, али ето сетих се.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on August 29, 2012, 12:12:04 am   Bruniranje je vrsta antikorozivne zaštite koja se na površinu metala nanosi hemijskim postupkom. Može biti toplo ili hladno gde se prethodno odmašćeni predmeti premazuju, najčešće lanenim uljem ili emulzijom za bruniranje i izlažu temperaturi do 400 C desetak minuta dok se ne stvori tamno plava, gotovo crna glazura na površini tretiranog predmeta. To je toplo a hladno bruniranje se vrši premazivanjem specijalne hemikalije na prethodno odmašćen predmet bez zagrevanja, poput farbe. Ovako zaštićena površina metala se relativno jeftino a veoma efikasno štiti od korozije bilo usled atmosferskih padavina , bilo od masnoće i vlage usled dodirivanja golim rukama. Ovakvu zaštitu ne odlikuje velika mehanička otpornost te se koristi samo na mestima gde se ne javljaju visoke temperature i trenje. Delimično oštećen ili izlizan brunir se može popraviti jednostavno, u radioničkim uslovima.
   Tvrdo hromiranje je postupak kojim se, isključivo elektrolizom, nanosi deblji sloj hroma (Cr do 1 mm ) na čeličnu površinu. Nanešeni sloj odlikuje veoma malo trenje i velika tvrdoća. Sloj je gladak poput ogledala, može se dodatno mašinski obrađivati ukoliko ima potrebe i trpi temperature do 600 C. Zbog ovih osobina se primenjuje za antikorozionu zaštitu hidrauličnih klipova, osovina, ležajeva i unutrašnjosti cevi oružja, odnosno svugde gde ima potrebe za glatkom tvrdom površinom otpornom na visoke temperature, trenje, pritisak, agresivne supstance i vlagu.
   Cementiranje je termička obrada metala kojom se dodaje ugljenik čeliku radi postizanja velike tvrdoće površine uz zadržavanja žilavosti jezgra. Ovaj postupak se vrši u železari ili metalurškoj radionici (kovačnici) nakon mašinske obrade. Sam izraz cementiranje je nastao neveštim prevodom engleskog izraza ,,Case Hardening'' koji znači otvrdnjavanje u zatvorenoj kutiji, zacementiranoj. U ovom slučaju može se vršiti na novoj ili na rashodovanoj cevi uz isti rezultat na kraju.


   U principu, radi se o dva različita postupka. Jedno je antikorozivna zaštita a drugo je termička obrada ( hromiranje i cementiranje) i ne treba ih mešati. Cementirane puščane cevi imaju tvrdoću površine istu kao i tvrdo hromirane cevi, ali su zato daleko osetljivije na koroziju usled dejstva barutnih gasova ili vlage, pa se moraju mnogo češće održavati da ne bi korodirale. Sa druge strane, tvrdo hromirana cev izrađena od kineskog đubreta od čelika dobijenog pretapanjem limenih medvedića na navijanje, ne korodira iznutra i dozvoljava drastično habanje cevi pošto je hromirani sloj debeo i do 1 mm sa svake strane zida. Pa tako albanska kineskinja, iako se sjaji iznutra kao na periodičnom pregledu, umesto 7,62mm ima ladnih 8,62mm (kada bi postojao toliki kalibarnik da se izmeri ) i ne može na 50 metara da probuši zadnji vezni lim od stojadina ! Prava stvar bi bila tvrdo hromiranje cementirane cevi i onda bi bila baš kao originalni AK-47. E, ali do takve ne može doći običan smrtnik u trupi.
Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 29, 2012, 01:04:14 pm
Ајде да питам, када сте већ почели о хромирању и брунирању. Имам ловачку пушку на бази карабина М-48 (поставио сам њене слике у теми о тој пушци), али није ремонтована М-48, већ потпуно нова пушка рађена у "Заставу" за потребе "Маузера" (има све ознаке фирме "Маузер" на себи). На тој пушци брунир није као на овим "обичним". Делује врло солидно, сјаји се и заиста се пресијава "на плаво". Онако на око делује као емјал. Какав је то брунир? Чуо сам за неки "плави брунир". Да није то то?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on August 30, 2012, 12:08:39 am
Na moju žalost poznajem samo postupak toplog bruniranja. Napravi se rastvor kaustične sode, natrijum nitrata, natrijum nitrita i vode, i to se kuva na oko 130 stepeni. Hladno bruniranje nikad nisam video. To je neki elektrolitički proces, gde su delovi više dana potopljeni u kadu, i stalno se poliraju metalnom četkom. To se primenjuje na cevima lovačkih pušaka, zato što toplo bruniranje nagriza kalaj, pa se dešava da otpadne prut, ili da se dobiju umesto jedne dvocevke dve jednocevke. Pretpostavljam da Zastava koristi navedeno toplo bruniranje. To sam zaključio po tome, što sam viđao cevi Zastavinih lovačkih pušaka, kao i AP M 21 BS iz kojih izlazi masna soda. Soda se osuši, i metal na tom mestu zarđa. To se dešava zato što delovi posle bruniranja nisu dobro isprani vrelom vodom.
Kada se metal ošmirgla sitnom šmirglom pa zatim ispolira na tocilu krpom i polir pastom, dobija se crno plavkasta boja.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on August 30, 2012, 12:48:50 am   Boja brunira zavisi od hemikalija koje se koriste i njihovom odnosu, kao i od dužine i temperature na kojoj se vrši. Što će reći od recepture. Plavkasti brunir koji se presijava se najjednostavnije dobija potapanjem predmeta u čisto laneno ( ili mineralno motorno ulje ) i zagrevanjem na običnom propan-butan gorioniku. Ovakva boja brunira je karakteristična za Wehrmacht oružje iz II sv. rata, i može se zapaziti na dobro očuvanim primercima automata MP 40 ili pištolja Luger P 08 Parabellum. Sa druge strane, amerikanci su brunirali svoje automate iz istog perioda Thompson u brunir sjajne tamno smeđe boje koji je dosta postojan, čak i dan danas. Sovjetsko naoružanje se brunira u mat crno, poput našeg.
   Hladno bruniranje se vrši nanošenjem smese pomoću kompresora ili četke i njegovim zagrevanjem do određene temp. Na ovaj način se brunira novo naoružanje u Zastavi i nakon remonta. Brunir je sjajne, tamno crne boje i veoma postojan, oružje tretirano na ovaj način deluje kao da je plastificirano. Može se naročito uočiti na NSV-ima domaće proizvodnje gde se pod prstom može osetiti njegova debljina na površini cevi blizu ležišta metka gde se završava brunir.
Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on August 30, 2012, 05:59:13 am

 Zagrevanjem predmeta do crvenog usijanja i postepenim potapanjem u motorno ulje sam brunirao stvarno ne znam koliko razno raznih komada koje čega. Jako jednostavno. E sad, da li je to što mi radimo dobra procedura ili ne ?! Zaboravio sam, a neverujem da smo i učili u školi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on August 30, 2012, 07:50:36 am
Kilezr, to što ti radiš nema veze sa bruniranjem.
Koliko se ja sećam, Zastavin NSV je farban. Kao mitraljez M 84.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on August 30, 2012, 08:06:47 am

 Zato sam se i ogradio. Ali, da dobijem lepu i trajnu boju , dobijem ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on August 30, 2012, 04:12:57 pm
Bruniranje, mit i istina (http://www.mycity-military.com/Pesadijsko-naoruzanje-municija-i-oprema/Spoljno-obnavljanje-pistolja_3.html#956940)

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 30, 2012, 10:08:51 pm
Да, овај брунир који сам поменуо на мојој пушци се осећа под руком као "дебљи", баш како описује Мицха. Не скида се. Врло је постојан и битно се разликује од онога на војном оружју.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Hummer on September 16, 2012, 09:54:45 am
Jedno Pitanje
Posto mi na nasem automatu M-70 imamo sklapajuci kundak da li postoji odredjeno pravilo kada ga treba sklopiti kada rasklopiti , npr. na strazi , u patroli ,  na polozaju...Ili to vojnik sam odlucuje ::)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on September 16, 2012, 09:49:20 pm
Оно што сигурно знам јесте да се кундак на пушци М-70А расклапа код припреме за гађање (приликом заизимања става за гађање). Логично је да у борбеној патроли, сваки пут када пушку држи у рукама кундак буде расклопљен. Пре покрета, на пример извиђачке патроле, командир патроле командује "готовс" (да напуне оружје), па самим тим се и расклопи кундак.

Виђам војнике на стражи како носе ову пушку са расклопљеним кундаком у ставу "о десно раме". Не знам да ли је то неко правило, али по мени нема потребе за тим, односно да се носи расклопљен кундак на стражи. Код увежбаног војника расклапање не губи се пуно времена приликом скидања пушке са рамена.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on September 16, 2012, 10:05:07 pm

 Kod nas, u 32.GDO-u prilikom polaska patrole se pri punjenju oružja rasklapao kundak( ko je imao takvu pušku).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on September 17, 2012, 09:24:20 am
Ево да и ја несто питам .
[attachment=1]
Да ли гарављење нишана помаже при гађању ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on September 17, 2012, 12:51:17 pm
Prvi put vidim da se ovako nešto radi, a čisto sumnjam da to može da ti pomogne pri gađanju. Pre ćeš ovako uništiti nišan, nego uraditi nešto korisno. :krsta


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on September 17, 2012, 06:05:26 pm
Prvi put vidim da se ovako nešto radi, a čisto sumnjam da to može da ti pomogne pri gađanju. Pre ćeš ovako uništiti nišan, nego uraditi nešto korisno. :krsta

   Netačno! Garavljenjem nišan dobija mat crnu boju koja ga izdvaja od okoline, naročito u sumrak i pri slaboj vidljivosti. Na ovaj način se može u dovoljnoj meri povećati kontrast mušice i samim tim olakšati pogodak. Približavanjem mušice izrađene od čelika plamenu sveće, upaljača ili ugarka se ne može naneti nikakva šteta nišanu ukoliko to traje sekund, dva, odnosno dok se ne ogaravi. Uostalom, ima lovaca na forumu, pa neka oni kažu da li vredi ili ne.
Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: BrRista on September 17, 2012, 07:11:39 pm
Dok sam se aktivno bavio streljastvom stalno smo garavili prednji nisan na plamenu svece. Ubije se odsjaj i nisani postanu jasniji i uocljiviji.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on September 17, 2012, 07:17:26 pm
Božesačuvaj kuge, glada, rata i svega ostalog.  :PTitle: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on September 17, 2012, 07:33:53 pm
Lično mislim da je to garavljenje nišana samo gluma. Postižu se pogotci i bez garavljenja, i to za odličnu ocenu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on September 17, 2012, 07:48:41 pm
Ovo je ipak slika sa Padobranskog viseboja jedinica specijalne namene   ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on September 17, 2012, 09:02:57 pm
Prednji i zadnji noćni nišani (tricijumske točke), prije noćne borbe, se kratko osvijetle (par sekundi) sa šibicom ili upaljačem.

Nažalost, kako mi se čini osnovne metode obuke je zamijenila usmena predaja.

 A, matere ti, pale nišan.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on September 17, 2012, 09:14:00 pm
Ovo je ipak slika sa Padobranskog viseboja jedinica specijalne namene   ;)

 To ništa ne znači. Nisam pristalica takvih poteza. Lepo čovek reče da su odlični rezultati postizani i bez " šminke".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on September 17, 2012, 09:24:43 pm
Neki su rešili "dimlenje" nišana na sledeči način.

(http://www.paluba.info/smf/index.php?action=dlattach;topic=4334.0;attach=16375;image)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on September 17, 2012, 09:27:23 pm
Neznam nebavim se streljastvom ja sam ovde da nesto naucim od vas koji znate .


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on September 17, 2012, 09:55:56 pm   Ovaj forum stvarno dobro dođe da se nauči nešto novo. Ako ništa drugo bar vidiš koliko se izaziva polemika. Tricijumske cevčice mogu da apsorbuju svetlost i da je potom duže vreme reflektuju ili da se ,,napune'' od odsjaja meseca i zvezda u vedrim noćima. Namena im je za gađanje isključivo u noćnim uslovima, po mraku tj. kada sunce zađe u potpunosti. Prilikom gađanja u sumrak ili pri jakoj naoblaci efekat iluminacije izostaje u potpunosti pa njihovo podizanje nema ama baš nikakvog efekta. Zbog male količine svetlosti teže se uočava mušica prednjeg nišana, naročito ako se nišani prema tamnoj pozadini npr. gustoj šumi. U takvim slučajevima garavljenjem nišana on postaje tamniji od okoline pa se lakše smešta u prorez zadnjeg nišana na gajci, pogotovo pri određivanju vrha prednjeg nišana čijim poravnavanjem sa linijom zadnjeg nišana se direktno određuje daljina cilja. Ova priručna metoda pomaže i pri jakoj svetlosti sunca ili odbleska snega pošto prednji nišan postane mat, tj. ne reflektuje odbljesak. Meni ja najviše koristio na noćnom gađanju koje zbog što kraćeg vremena zadržavanja na strelištu počinje u sumrak, da bi svi stigli da izgađaju, zbog prevoza, itd. To su ujedno i najgori rezultati koji se postižu na pešadijskim gađanjima zato što uslovi nisu ni dnevni ni noćni. Tvrdim iz iskustva da vatreni okršaj u sumrak može naneti gubitke jedino izuzetno baksuznom protivniku pošto niko ništa ne može da pogodi puškom sa mehaničkim nišanom. Čak i klasična optika je neupotrebljiva u ovakvim uslovima. Ovom improvizacijom se samo donekle otklanja nedostatak naoružanja sa mehaničkim nišanom i nije konačno rešenje ovog problema za koji zna svako ko je bio rukovalac gađanja u uslovima smanjene vidljivosti.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Titan on September 18, 2012, 04:05:46 am
Neki su rešili "dimlenje" nišana na sledeči način.

(http://www.paluba.info/smf/index.php?action=dlattach;topic=4334.0;attach=16375;image)

Неки су исто тако добили проблем делова затварача од пластике који могу да се поломе, поклопца пушке који може да отпадне при грубљм манипулисању, звука при опаљењу да може да се оглуви, систем који се налази испод лица оператора који може да убије при малфункцији и тако даље и тако даље...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on September 18, 2012, 11:09:16 am
Temu u FN2000S imamo tu (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=4334.0). Drago bi mi bilo, da nastavimo debatu oko FN2000S tamo. Daleko od toga, da je FN2000S idealna puška, ali kao i svaka stvar ima i dobre i loše strane. ;)

Želja je bila da se ukaže, da Aimpointa brez povečanja sa mogučnostju korištenja mehanskih nišana u slučaju nužde dobro rešava problem oko videnja nišana u slabijim (tamnijim) uvetima.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on September 18, 2012, 04:57:50 pm
Zar mušica nije ionako mat crne boje, kao i čitava puška? Ja sam je bez problema video na noćnim gađanjima, a i nikakav odsjaj mi nije smetao u bilo kojoj situaciji...doduše, mete su bile (blago) osvetljene. S druge strane, prednji noćni nišan mi je samo smetao i nisam ga ni koristio sem jednom.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: micha on September 18, 2012, 09:21:51 pm   Jeste nova puška iz sanduka je mat crne boje, brunirana spolja ali mušica se lakše uočava kada se ogaravi. Probaj, ne može da škodi, a ko zna, možda nekom i pomogne. U svakom slučaju ne košta ništa. A ono što ne košta ništa, ništa i ne vredi. Ali opet, naš čovek voli kad dobije nešto džaba. Misli da će mu to nekad zatrebati. Nikad se ne zna...Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Љуба on September 20, 2012, 09:07:42 am   Jeste nova puška iz sanduka je mat crne boje, brunirana spolja ali mušica se lakše uočava kada se ogaravi. Probaj, ne može da škodi, a ko zna, možda nekom i pomogne. U svakom slučaju ne košta ništa. A ono što ne košta ništa, ništa i ne vredi. Ali opet, naš čovek voli kad dobije nešto džaba. Misli da će mu to nekad zatrebati. Nikad se ne zna...


Гарављење нишана се користи-примењује од "памтивека". Стрелци су у ту сврху користили воштану (жуту) свећу. То са шибицама је половично решење, јер шибица даје мало гарежи и може да оштети трицијумски премаз.

Љуба


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: momo PT61 on October 08, 2012, 08:43:41 pm
[attachment=1]
Reklama USA-dali je cena realna? ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on October 08, 2012, 09:18:02 pm
pa nije nimalo jeftina... mada cujem da se jugo oruzje (pogotovo vojno) dosta ceni tamo.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on October 09, 2012, 09:18:41 am
Preko bare je cenjena kao odlično oružje, tako da ne čudi što joj je cena ovolika.

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Eskimko on October 09, 2012, 02:36:08 pm
Nego zasto je zatvarac i cev US made?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on October 09, 2012, 04:58:33 pm
Možda je cev hromirana? Za zatvarač mi već nije jasno. I da li je samo zatvarač ili i nosač?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on October 09, 2012, 05:46:45 pm
Neznam nešto engleski, ali receiver je sanduk, dok je barrel cev. Ništa ne piše o zatvaraču.

;)

Na slici se vidi da sanduk nije "M70" a za cev se to sa slike ne vidi.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on October 09, 2012, 06:03:13 pm
То се купи (као коришћено оружје) за 50-60 долара по комаду, па се ремонтује и набије приказана цена. Цена нове пушке није већа од 250 евра


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kumbor on October 09, 2012, 06:11:58 pm
Naravno, imate u vidu da je to oružje namenjeno civilnoj prodaji i da ne može pucati automatski. Liči na M-70, ali se po mnogim detaljima jasno vidi da nije izašla iz Kragujevca. Zbog svega toga je i takva cena - civilna, negde oko 400EUR. Svaka cena ima svoju budalu.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on October 09, 2012, 07:07:22 pm
Ja sam vidjao da prodaju ap kojima je isjecen sanduk na dva mjesta, obicno na svakoj ima urezan potpis (nasa imena) na drvenoj oblozi...[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on October 09, 2012, 07:22:01 pm
Ima tu i novih zastavinih "PAP" M70 ali što je zanimljivije od cene, je razmer cene u odnosu na druge proizvođače ak.

Link (http://www.impactguns.com/ak47-rifles.aspx)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on November 16, 2012, 07:05:23 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on November 16, 2012, 07:08:19 pm
[attachment=1]Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on November 16, 2012, 07:11:23 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: jadran2 on November 29, 2012, 12:27:44 am
Puskomitraljesci
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on November 29, 2012, 12:41:04 am
padobranci


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on November 29, 2012, 08:23:58 am
I nemaju veze sa zastavinom familijom FAZ M-70 ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on November 29, 2012, 08:34:55 am

 Slika je pre ulaska Zastavinih proizvoda u Brigadu. Kad je naš PM ušao u upotrebu nije bilo preklopnih kundaka, bar ne osamdesetih godina.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on November 29, 2012, 02:31:52 pm
Није тачно, што се тиче ПМ М-72 са преклопним кундацима. Било их је  84.-5. године када сам их добио у јединицу. Слика падобранаца је из ранијег периода, вероватно средином 70-тих. Вероватно си мислио на тај период (70-те).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on November 29, 2012, 02:38:27 pm
U pitanju je izvesna kolicina RPKS puskomitraljeza koji su nabavljeni bas za 63 padobransku brigadu. Imaju stranicno preklopan kundak i duze okvire (40 komada municije) i duzu cev.

[attachment=1]

Posle stizanja M-72AB2 u jedinici, ovi PM-ovi su se tiho izgubili. Verovatno su negde prodani, jer ih nisam nigde primetio za vreme zurki kod nas.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: jadran2 on November 29, 2012, 02:59:54 pm
I nemaju veze sa zastavinom familijom FAZ M-70 ;)

Hvala Trpe  :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on November 29, 2012, 03:00:41 pm
Stojimo na usluzi. ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on November 29, 2012, 03:17:09 pm

 Brigada nije u svom naoružanju imala domaće PM-ove sa preklopnim kundacima u preiodu od Jula 1983 do novembra 1984. Tvrdim i garantujem svojim brkovima.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on November 29, 2012, 03:22:32 pm
Hehe, ja svoje brijem, ali '90-91 imala ih je, tako da su ih dobili u periodu '84-'90. ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on November 29, 2012, 03:33:51 pm

 Ja se uvek odredim u vremenu i za to garantujem. Moguće je da su bili u nekom magacinu. Na zaduženju vojnika nisu bili. " Pa znam da ih nisam video, nisam ćorav" ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on November 29, 2012, 07:36:39 pm
Како сам био 84/85. био у 99.чВП КРВ и ПВО, а 63.падбр је припадала РВ и ПВО, највероватније су их добили у исто време, ако не и можда мало раније. А 83/84. ти и није баш средина :laugh:


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on November 29, 2012, 08:05:40 pm

 Hajde kad baš hoćete. Kada sam došao u Brigadu, moja generacija je bila prva koja je zadužila domaće naoružanje. Do tada su bili u upotrebi Kalaši iz Rusije. Znači pošto je u brigadi bila praksa da se jedna cela četa popunjava regrutnim sastavom 3.četa je tada dobila nove Zastavine AP i Pm- sa drvenim kundakom. Isto je sa 1 četom koja je moja klasa. 2 četa su bili Julci i oni su isto zadužili svojevremeno zastavino naoružanje. Odprilike svaka peta AP je imala na levoj strani sanduka montažu za Optiku koju normalno nismo videli. Do kursa za snajperiste i optika za njih je stajala u četnom magacinu, nije bila u svakodnevnoj upotrebi. Za ovo garantujem. Ostalo ne mogu da komentarišem.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on November 29, 2012, 08:34:15 pm
Тај носач на АП М-70 је био за пасивни нишан. АП М-70 никад није имала "обичне" оптичке (снајперске) нишане.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on November 29, 2012, 08:59:28 pm

 Da, to sam ispustio pri pisanju. Izvinite!


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on December 26, 2012, 10:36:26 am
http://www.youtube.com/watch?v=guu3u5-o8LQ


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on December 27, 2012, 02:30:44 am
^Puno hvala za ovaj klip! Oduvek sam se pitao da li je moguće koristiti M70 u "kabriolet" varijanti. :D Mislio sam da bi deo barutnih gasova koji prolazi pored klipa eventualno mogao da povredi strelca. Mada, ovaj ispaljuje rafal s kuka, ne znam kako bi se baš proveo da mu je puška u visini očiju i da nišani.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on December 27, 2012, 02:27:25 pm
Bio je jos jedan snimak kako puca bez poklopca ali nemogu da nadjem, evo jos jedan video kako radi mehanizam kod Kalashnikova
http://www.youtube.com/watch?v=hXL-bF_2YHw


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on December 27, 2012, 06:52:22 pm
За оне који не знају како ради механизма АМ М-70 (Калашњиков) овај снимак је доста користан. Пред крај (на 2.15 и даље) је лепо објаснио и демонстрирао рад раздвајача паљбе и заштиту од превременог опаљења. Сећам се да сам негед ово објашњавао, али без сликовног приказа. Е, овде се то лепо и види.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on December 27, 2012, 08:08:14 pm
Kolike su razlike izmedju mehanizma kod M70(novijih verzija) i kod AK47(AK74) ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on January 11, 2013, 01:49:39 pm
Nasao sam podatak da se verzija M70AB3 razlikuje od verzije AB2 samo po tom sto moze da prihvati podcevne bacace granata ruske proizvodnje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on January 11, 2013, 02:28:19 pm
AB3 nema nisan za gadjanje tromblonom.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on January 11, 2013, 10:09:53 pm
Da i to ali ovo sam nasao na sajtu Zastava Arms


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on January 11, 2013, 10:23:03 pm
Evo i slike

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on January 11, 2013, 11:13:17 pm
Znam za tu sliku , imas li sliku bez podcevnog bacaca ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on January 12, 2013, 12:51:59 am
Mene zanima na šta liči sa sklopljenim kundakom, pošto ne vidim da su ga prilagodili za situaciju kada je postavljen bacač. Ovo deluje kao sklepano u garaži.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 12, 2013, 01:07:52 am
Зашто би деловало као склепано у гаражи? Стројеве радње са оружејм ("о десно раме", "на груди", "на леђа"), када најчешће имаш ( и треба да имаш) склопљен кундак, не изводиш са закаченим подцевним бацачем. Када користиш бацач кундак у сваком случају треба бити расклопљен. Друго је питање да ли је овај тип кундака најбоље решење за потцевни бацач. Колико сам приметио већина пушака (других произвођача) са подцевним бацачем има фиксни кундак.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on January 12, 2013, 05:10:36 am
Što se strojevih radnji tiče, one su naravno propisane PS-om. Ova puška, koliko znam, nije u naoružanju VS, pa samim time nije ni obuhvaćena PS-om. Ali ako se vodimo isključivo praktičnom stranom sklapajućeg kundaka (lakše skladištenje i transport), postavlja se pitanje šta sa bacačem? Koliko znam, bacač se ne nosi odvojeno od puške u nekoj futroli, nego je njen integralni deo, tj. smatra se takvim, iako je odvojiv. U ovom slučaju kundak postaje fixni kada je bacač postavljen. A pošto je bacač glavni kuriozitet modela AB3, njegovim skidanjem se dobija osakaćena verzija AB2 (bez tromblonskog nišana i regulacije gasova u komori).
A što se eventualne čvrstine kundaka tiče, verujem da je sasvim na nivou zadatka kada se koristi bacač. Ipak to nije tromblon, a trpeo je čak i takvu (nepravilnu) upotrebu. Uostalom, ako može onaj plastikaner na M-21 (a i mnogim drugim puškama) da istrpi trzaj bez ikakvih posledica (za šta je i predviđen), sigurno može i ovaj čelični. Ipak, da su samo malo modifikovali donji deo kundaka koji se naslanja na rame (da ga razrežu/razdvoje), puška je mogla da sačuva mogućnost preklapanja kundaka i kada je bacač postavljen.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 12, 2013, 10:10:36 am
Preklopni kundak na M70 AB2 ne trpi ispaljivanje tromblonskih mina sa ramena. Iskrivi se, pa se slomi. Kundak je đubre. Kundak na M21 je čeličan i plastificiran, tako da je vrlo črvst.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on January 12, 2013, 04:39:18 pm
Trebali su da kundak sa M21 da integrisu na AB3 po potrebi da ga modifikuju i to je to.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on January 12, 2013, 05:41:21 pm
Zastava M70 AX? ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kilezr on January 12, 2013, 10:34:21 pm

 Pisali smo o tome već ranije! Tromblon s ramena??? Nepravilna upotreba. Pogledati stavove za gađanje tromblonskim minama s AP! To su ove nove generacije gađale. Kod nas se znalo kako se gađa. i sem ponekog kidanja gajke remnika nismo imali drugih problema.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 12, 2013, 10:46:08 pm
Гађање тромблоном из згиба рамена - наравно да је то погрешно.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 12, 2013, 11:48:33 pm
Gađanje tr. minom iz ramena je interesantna stvar. Kod nas je to uveo Milorad, a on nije ni najmanje mutav. Jedno je narodna armija. U njoj na plastičnom delu porcije piše da se ne izlaže plamenu, a ispod prekidača za svetlo da gori po potrebi. U vojsku su uglavnom dolazili svi, od genijalnih ljudi, do polupismenih. Zajednička im je uglavnom bila potpuna nezainteresovanost. Sasvim druga priča je mala jedinica, gde su svi istrenirani i izdrilovani do besvesti. Takvi iz ramena ubacuju u dimnjak. Ja probao, i prebacio brdo, umesto da pogodim podnožje.
Što se moje tačke gledišta tiče, tu puške dosta stradaju. Dok je bilo aktuelno zamenio sam bar 200 preklopnih kundaka. Iz zezanja sam merio vreme, mislim da beše 2 do 3 minuta. Na M70B1 deo koji je umetnut u zadnji deo sanduka pođe napred i iskrivi utvrđivač povratnog mehanizma, tako da utvrđivač mora da se izvadi, otor razbuši, i stavi novi utvrđivač.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 13, 2013, 02:32:10 pm
Па, ето и сам си одговрио шта је боље. Резулт избацивања троблона нишањењем из "згиба рамена" је да имаш покварену пушку. Њој онда треба масјтор, време, паре и др. А зашто? Због Милорада? Када се не гађа из згиба рамена (онако како то прописује правило) мања је евроватноћа да се то деси. Дакле, није "војска" (они који су написали правило) била баш толико "мутава". Изузеци само потврђују правило.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on January 13, 2013, 03:10:17 pm
Izgleda da Milorad baš i nije voleo da prisustvuje časovima NNG...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MiskoMI on March 25, 2013, 09:13:27 pm
Zna li neko nešto više o ovom bacaču

[attachment=1]

http://www.inert-ord.net/yugos/yughr/rb100/index.html


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on March 25, 2013, 09:39:28 pm
Додатак ("лансер") на устима цеви за избацивање ручни бомби ("кашикара" М-75) је био нешто другачији од овога на слици (имам слику негде, али ме мрзи сада да тржим). Ово је вероватно нека прва, старија верзија. Не сећам се да сам ово виђао у јединицама.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on March 25, 2013, 11:25:05 pm
ја сам је сликао пре неки дан али ме нешто зеза телефон и неће да ми пребаци слике у комп. :zid


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: proxy1969 on March 26, 2013, 10:25:56 am
Додатак ("лансер") на устима цеви за избацивање ручни бомби ("кашикара" М-75) је био нешто другачији од овога на слици (имам слику негде, али ме мрзи сада да тржим). Ово је вероватно нека прва, старија верзија. Не сећам се да сам ово виђао у јединицама.

Ovo na slici nije "zvanična verzija" iz doba JNA već improvizacija iz doba tč. 11. Ovo na slici konkretno je proizvod "ULJANIK" Pula, pored ovog bilo je još improviziranih modela, ono po čemu se ovaj razlikuje od drugih je to što je izrađivan serijski, tvornički uz svu potrebiti radioničku dokumetaciju, inače početkom 90-tih, na ovim prostorima kolokvijalno je nazivan "pijani ustaša"........

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on March 26, 2013, 03:28:07 pm
Dakle, sve strane pod tačkom 11. su koristile neki sličan "lanser". U biti se oni ne razlikuju. Staviš bombu u taj bacač (tako da kašika bude fiksirana, odnosno pridržana telom lansera ili nekim ispustom), izvučeš osigurač staviš pušku kao da gađaš tromblonom i ispaljuješ tormblonskim metkićem. Nišanjenje, "odokativno", mada se iskustveno moglo oceniti koji nagib cevi treba zauzeti za koju daljinu.

Kod nekih "divljih" (pravljenih u domaćoj radinosti) "lansera" nije bilo  rešeno "držanje" bombe u smislu da ne ispadne nakon izvlačenja osigurača. Kod ovih u VJ je to bilo rešeno, tako da bomba nije mogla ispasti sama.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on March 26, 2013, 05:11:55 pm
Ispod bombe se stavlja aluminijumska ploćica, bar sam ja to tako video.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on March 26, 2013, 06:17:56 pm
Zna li neko nešto više o ovom bacaču

http://www.inert-ord.net/yugos/yughr/rb100/index.html

"Branimir", ispaljivalo se sa bojevom municijom ako se dobro sjećam, imao sam jednoga na položaju i sanduk ovih bombi do njega.
Nažalost detalja se više ne sjećam, bio je tu ako baš bude stani-pani, više sam vjerovao RPG-u.

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on March 26, 2013, 07:04:23 pm
Mora da se postavi "podloška" (ispod bombe, odnosno na "tunelu" iz cevi u prošireni deo lansera) jer će i bojevi i tromblonski metak da oštete i razbiju samu bombu još u lanseru.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on March 26, 2013, 07:12:06 pm
Ne sjećam se te "podloške" možda je postojala ali ... ?
Imali smo samo pušku sa ovakvim nastavkom i sanduk "bombi" il šta li je to već.
Možda je imala u sebi takozvani hvatač metka kao neki trombloni koji se ispaljuju sa bojevom municijom ?

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: airsuba on March 26, 2013, 08:18:51 pm
Imam ja sačuvano par stvari o tom bacaču ručnih bombi, na žalost ovo su 'skenovi' iz davne kompjuterske prošlosti kad su nam pištali modemi pa su prilično male... ne znam samo jel ovo zvanična JNA verzija ili neka srpska iz člana 11.  :)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on March 26, 2013, 08:41:00 pm
На последњој слици је лансер димних (хемијских) бомби (бомба носи назив ЛРБ М3). Овај на прве две слике не видим добро. Може се и из њега испаљивати ручна бомба "Кашикара" (уз стављање подлошке) али бомба није осигурана од случајног испадања (приликом манипулисања. За лансирање димних (хемијских) бомби наведеног модела не треба никаква подлошка јер је дно бомбе направљено да издржи удар барутних гасова и нема "рупице" на дну за истицање дима, какав обично постоји на другим бомбама које по облику подсећају на њу.

Лансер ручних бомби ("кашикара") је са унутрашње стране, при врху, имао као неки еластични жичани испуст ("венац") који се приликом стављање ручне бомбе "увуче" а затим, када прође шири део бомбе, "ухвати" бомбу и држи да не може испасти сама од себе.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on March 26, 2013, 09:15:26 pm
Sta se ispaljivalo iz ovog, uzi je nego ovi standardni..
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on April 25, 2013, 02:23:41 pm
Nisam vidio jos detalniji crtez nekog oruzja na javnoj publikaciji;
[attachment=1][attachment=2]
[attachment=3][attachment=4]

Ja sam negdje vidio snimak ovog PM-a sa preklopnim kundakom. Pokusacu da ga nadjem i postavim.  :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on April 25, 2013, 02:32:56 pm
Nisam vidio jos detalniji crtez nekog oruzja na javnoj publikaciji;
[attachment=1][attachment=2]
[attachment=3][attachment=4]

Ja sam negdje vidio snimak ovog PM-a sa preklopnim kundakom. Pokusacu da ga nadjem i postavim.  :)

http://www.youtube.com/watch?v=uFFMQqFcdf8

Evo ga :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on April 25, 2013, 02:33:36 pm
On je samo skinuo nozice. :)

http://www.youtube.com/watch?v=5ugPZwPR2FU


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 25, 2013, 10:29:17 pm
Skoro sve jedinice vojne policije JNA su bile opremljene puškomitraljezima M-72 sa preklopnim kundakom. Nije on bio tako redak.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on April 26, 2013, 07:33:27 am
Bilo ih je i u padobranskoj brigadi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on April 26, 2013, 05:59:22 pm
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: KPoV on April 27, 2013, 10:58:23 pm
Bilo ih je i u padobranskoj brigadi.

I mi u SROP Bileca smo ih imali.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: KPoV on April 27, 2013, 11:01:10 pm
PM sa preklopnim kundakom na neki nacin obesmisljava cijeli koncept, jer kad se stavi dobos nije moguce preklopiti kundak.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 27, 2013, 11:58:08 pm
Зато се добош у пракси није ни користио (осим пробно).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: milena braco on April 28, 2013, 12:20:34 am
 M72AB1 je najvise koristen kod mehanizovane pjesadije. Dobili su i dobose. Najveci broj dobosa nije nikad izdat na upotrebu. Jednom skladistu sam ih nasao 4.500 komada.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on April 28, 2013, 01:22:10 pm
Navodi dobosi nisu bili dovoljno pouzdani a postojala. je i opasnost da se ošteti cev pregrevanjen ukoliko bi se održavala visoka brzina dogadjaja.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on April 29, 2013, 10:36:01 am
[attachment=1][attachment=2]
Izvinjavam se na offtopic, jel' ovo slikano u Mostaru i iz koje godine je?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on April 29, 2013, 01:19:59 pm
neznam, slika je sa Facebooka


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 01, 2013, 06:27:15 pm
u pravu si roker ;)  al bih ja tebe naucio caku brate da mijenjas dosta brze i reguleses regulator paljbe na nasoj m70 :) vjeruj mi  ....pozzz

Pogledaj njegove tehnike mijenjanja okvira.  ;D

http://www.youtube.com/watch?v=uYs9Umw-Owo


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on May 01, 2013, 09:04:06 pm
Onu na 0:23 sam i ja praktikovao kad niko ne gleda i zaista je znatno brža od klasične promene okvira, ali mesta za poboljšanje svakako ima. Npr. nikad mi nije bila jasna poenta ostavljanja zatvarača u zadnjem položaju, kada se on vraća u prednji čim se skine prazan okvir. Strelac može da vidi da mu je puška prazna i to je jedina eventualna prednost. Da je zadržač zatvarača drukčije rešen (da nije na samom okviru), pa da nakon postavljanja novog okvira strelac može ručicu zatvarača samo malo da pipne ili da je izveden neki sistem kao kod vraćanja navlake kod pištolja ili zatvarača kod HK MP-5, to bi bilo daleko bolje rešenje. A nije neka naročita mehanička komplikacija.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on May 01, 2013, 10:25:17 pm
Koliko znam to resenje je razvijeno ali nije uvedeno u upotrebu. Dzumba pisao o tome.
Lpb


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 02, 2013, 11:30:22 am
Šta mislite jel bi ovaj PWS FSC47 mogao na nas M70 i sta mislite koji je korisniji?  :)

http://www.youtube.com/watch?v=VDgmzthUAMM


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on May 02, 2013, 11:35:20 am
Zasto ne bi moglo.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 02, 2013, 12:08:25 pm
Па на М-70 (преве верзије, без ознака Б, Б1, Б2) је тако и било. По испаљивању задњег метка затварач остаје у задњем положају и стоји када се убаци нови оквир. Било је потребно мало повући затварач назад и онда је затварач кретао напред и убацивао нови метак у цев. Никада ми није било јасно зашто је то измењено.

Иначе она разбијач гасова или већ коју намену има, сигурно меже да се постави и на М-70, само питање колико би био ефикасна. Треба то пробати. Намена компензатора који је се налази на моделима пушака "калашников" па и на М-70 је јасна - компензује , односно утиче на одскочни угао пушке (смањује га) при опаљењу. Да ли ова направа која се поставља обаља исту функцију треба пробати.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on May 02, 2013, 01:50:07 pm
Bila je jedna mala civijica koja je zadrzavala zatvarac u zanjem polozaju, ali se veoma cesto gubila pri rasklapanju i zato je u kasnijim modelima to izbaceno (tako sam barem cuo), tako da je kasnije sam okvir peuzeo tu ulogu, normalno kada se okvir isprazni.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 02, 2013, 04:24:39 pm
Zasto ne bi moglo.
 

Zbog kontra navoja.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 02, 2013, 04:27:58 pm
Па на М-70 (преве верзије, без ознака Б, Б1, Б2) је тако и било. По испаљивању задњег метка затварач остаје у задњем положају и стоји када се убаци нови оквир. Било је потребно мало повући затварач назад и онда је затварач кретао напред и убацивао нови метак у цев. Никада ми није било јасно зашто је то измењено.

Иначе она разбијач гасова или већ коју намену има, сигурно меже да се постави и на М-70, само питање колико би био ефикасна. Треба то пробати. Намена компензатора који је се налази на моделима пушака "калашников" па и на М-70 је јасна - компензује , односно утиче на одскочни угао пушке (смањује га) при опаљењу. Да ли ова направа која се поставља обаља исту функцију треба пробати.

http://www.youtube.com/watch?v=GOznwp_lkEQ

Bez kompenzatora i sa kompenzatorom. ( i to ovim PWS)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on May 02, 2013, 09:42:20 pm
Nazalost nisam kod kuce, pa nemam ni skenera ni knjige dva veka pusaka u yu. Tako je lepo opisana m64 i m70. nazalost je dosta dobrih resenja bar po mom ostalo samo na m64 i nije uvedeno kod m70 u upotrebu. kad se vratim skeniram deo, pogotovo oko kompenzatora.

lpb


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on May 03, 2013, 02:32:28 pm
Na strani 20 ove teme postavio sam sliku zadržača zatvarača. Isti je bio ugrađivan na prvim serijama AP, sa glodanim sandukom. Sa preklopnim kundakom, puska se zvala M 70 A. Posle je izašao model M 70 AB, koji je imao glodani sanduk, ali nije imao zadržač zatvarača. Sam zadržač je sa sandukom bio spojen pomoću zavrtnja sa navrtkom. Zavrtanj je kirnovan,  tako da tu nema nikakve čivije, niti je to moglo da ispadne samo od sebe. Kada su se pojavile puške bez zadržača zatvarača, novi okvir kod koga je donosač metaka zadržavao zatvarač, nije mogao da uđe u stare puške. Zbog toga je na starim puškama vršena "modifikacija", tj. skidan je zadržač. Čini mi se da se na starim okvirima menjao i donosač. I dan danas se povremeno pojavi neka AP u koju ne može da uđe okvir, tj. ima zadržač  koji treba da se skine. Zadržač zatvarača je odlično, logično ali očigledno skuplje rešenje, koje na žalost nije zaživelo.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 03, 2013, 09:24:21 pm
Tako je Vodniče policije. Zadržač zatvarača nije držala niakakv "labava" čivija. I ne sećam se da se ikada to pokvarilo u praksi. U jedinici sam imao u isto vreme i M70A i M70B i M70B1. Problem je bio na strelištu jer se moralo voditi računa da okviri sa M-70 idu samo strelcima koji gađaju tim puškama.

Zašto je to izmenjeno teško je reći. Verovatno zbog smanjenja troškova proizvodnje i pojednostavljenja održavanja, ali i bezbednosnih razloga (kada se ubaci novi okvir mora se povući zatvarač, dakle "namerno" ubaciti metak). Po mom sudu pogrešno je urađeno, mada ima onih koji smatraju da je to rešenje (okvir je zadržač zatvrača) dobrim.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on May 03, 2013, 10:44:01 pm
A da li je na tim modelima bilo moguće zatvarač povlačenjem unazad i otpuštanjem vratiti u prednji položaj, pa nakon toga postaviti pun okvir da bi se izbeglo automatsko ubacivanje metka u cev?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 03, 2013, 11:52:44 pm
Да, ако извадиш празан оквир и то урадиш.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on May 04, 2013, 12:42:43 am
Hvala na odgovoru. :) Dakle, to je bilo kompletno i odlično rešenje. Verujem da se nijedan strelac ne bi bunio protiv njega.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on May 09, 2013, 02:52:55 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on May 09, 2013, 02:54:46 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on May 09, 2013, 02:58:48 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 12, 2013, 12:01:01 pm
Možete li malo reci o iskustvima sa M70B1  :)
posto sam ja jedan od najmladjih (ako ne i najmladji) pa se nisam susretao sa tim modelom i zelio bih da cujem sta ko misli.  :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 12, 2013, 02:43:21 pm
Па на моделима Б1 први пут се појављује компензатор на устима цеви (онај , на први поглед одсечени, сломљени продужетак). Јединица у којој сам био их је добила међу првима. приметно је било да се ватра мало боље контролише и да је прцизност боља. Са друге стране, на пар комада, пушака (биле су све са дрвеним кундаком) примећено је прскање сандука које су одмах рекламиране и замењене. У прибору је билиа и "чивија успорача", једна мала осовина која на први поглед изгледа коа вишак или део који је отпао са неког склопа. Након првих месеца дана коришћења 2/3 војника је изгубила тај део. Никада ми није било јасно шта ће то  у прибору пушке када сам војник ништа не може да замени у механизму пушке.

Један анегдота у вези компензатора. Када су те пушке стигле, како је стигло свега 40 ком, поделили смо их прво командирима одељења - десетарима. Дакле, један десетар излази из учионице где су дељене пушке и носи је на круг како би је очистио - деконзервирао, војник трчи за њим и каже му: "друже десетару, друже десетару, дали су ти поломљену пушку" и показује му на компензатор. То су људи тада први пут видели и заиста је велика већина мислила да то нешто није уреду.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on May 12, 2013, 03:10:17 pm
И ја сам помислио да је "сломљена" када сам први пут видео  ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on May 13, 2013, 04:55:12 pm
Zadržač zatvarača nije držala niakakv "labava" čivija. I ne sećam se da se ikada to pokvarilo u praksi. U jedinici sam imao u isto vreme i M70A i M70B i M70B1. Problem je bio na strelištu jer se moralo voditi računa da okviri sa M-70 idu samo strelcima koji gađaju tim puškama.


У прибору је билиа и "чивија успорача", једна мала осовина која на први поглед изгледа коа вишак или део који је отпао са неког склопа.

Eto, ja pomesao civijicu usporivaca sa zadrzavacem zatvaraca u zadnji polozaj.

Zasto mi se mota u glavi da se radilo o zamenskom delu istog sklopa (onaj iz RAP-a)??


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 13, 2013, 05:37:41 pm
Imam ja jedno malo pitanje. :)

Nedavno sam kupio okvir za ap m70 jer sam htio da ga sredim (ofarbam,uglancam..)  da mi bude kao suvenir.
E sad, mene zanima posto hocu da skinem onaj stari sloj farbe dokle smijem da smirglam jer ne znam debljinu njegovu.

I najbitnije  :laugh: zanima me smijem li ja to posjedovati? Jer ne zelim da mi dan osvane policijom  :jok


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on May 13, 2013, 05:41:48 pm
Za prvi deo pitanja, okviri nisu farbani, vec brunirani, tako da nemas potrebe da ih smirglas (ukoliko nema korozije) i farbas, vec samo lepo ocistis i ponovo bruniras (kod nekog puskara, ili kod kuce uz tecnost za hladno bruniranje).

Za drugi deo pitanja, ne znam kako je sa zakonskim pravima oko drzanja ovakvih stvari kod kuce u tvojoj drzavi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on May 13, 2013, 06:32:53 pm
Jа ти препоручујем да купш очуван оквир  ;) Da restauriras stari (pogotovo ako je zahrdjao) neisplati ti se.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on May 13, 2013, 06:45:57 pm
I najbitnije  :laugh: zanima me smijem li ja to posjedovati? Jer ne zelim da mi dan osvane policijom  :jok

Proveri preko interneta šta kaže zakon o držanju oružja i municije u tvojoj zemlji, mada mislim da okvir možeš slobodno da zadržiš. Ipak proveri za svaki slučaj.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on May 13, 2013, 07:26:43 pm
Okvir je jedan od osnovnih delova AP, a s obzirom da je ona automatsko, vojno oružje, ne verujem da zakon bilo koje ex-SFRJ zemlje dozvoljava posedovanje istih. Druga je stvar što je okvir sam po sebi neupotrebljiv, pa ti možda plavci ne bi pravili problem da pronađu samo njega, ali zakon to svakako ne dopušta.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 13, 2013, 09:20:21 pm
Готово сам сигуран да нећеш имати проблема ако поседујеш само оквир (оквире) без пушке. Тип пре као их користиш као сувенир или украс.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 14, 2013, 01:52:28 pm
Znači ovaj ide u rijeku ili na otpad.  ;D

Provjericu to o zakonu.

Ne posjedujem nikakvo oruzije ali ne bih volio da ih vidim na vratima.  8)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 14, 2013, 01:55:53 pm
Moze mi neko reci gdje mogu naci to o hladnom bruniranju?  ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 14, 2013, 06:10:21 pm
То је неко негде на форуму описао. Мислим Micha, али нисам сигуран у којој теми.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on May 14, 2013, 08:19:26 pm
Bruniranje je opisano je u ovoj temi na strani 26 (pogledaj i prethodnu i sledecu stranu).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 25, 2013, 12:21:50 pm
U ranijim komentarima sam vidio da spominjete prigusivace..
Kako je to islo? msm koliko su bili u upotrebi, kakvi su..itd. ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on May 25, 2013, 08:23:11 pm
Moze mi neko reci gdje mogu naci to o hladnom bruniranju?  ;D

одеш у прву радњу која продаје оружје и тражиш "клевер брунинг". бочица је око 1000динара.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 25, 2013, 11:28:33 pm
Quote
U ranijim komentarima sam vidio da spominjete prigusivace..
Kako je to islo? msm koliko su bili u upotrebi, kakvi su..itd. ?

Pitanja su ti malo nejasna. Ono "msm" je pretpostavljam "mislim"?

Kako je to išlo?. Pa kao i uvek kod vojske, definišeš taktičko-tehničke zahteve (TTZ), uradiš jednu studiju i onda VTI ili neka vojna ustanova ti izradi, pa se ispita i td. Ili, ako je neko već nešto slično napravio ili želi da proda gotov proizvod, ispitaš ga u TOC-u i uporediš sa definisanim TTZ. Ako odgopvara "usvaja se u naoružanje".

Prigušivači su još uvek u upotrebi u Vojsci Srbije. Mislim na one koji su usvojeni i prošli su ispitivanja.

A kakvi su, to smo negde drugde već pisali. Umoran sam jer sam bio na putu pa ne mogu sada to da tražim. Generalno, ti prigušivači su više razbijači zvuka. Ipak, to potpuno zadovoljava potrebe prigušenja jer na bojišnici nekad nema potpune tišine, tako da je prigušeni zvuk teško razlikovati od već prisutnih zvukova. Drugo, ako se pravilno rukuje (posebno, ako se pravilno sklope nakon čišćenja), rade besprekorno i mogu izdržati više hiljada opaljenja bez ikakve zamene. Lako i jednostvano se montiraju (navijaju) na usta cevi umesto kompenzatora ili zaštitinika usta cevi. Kroz njih se može gađati automatskom paljbom bez problema i standardnom municijom. Postavljeni prigušivač utiče na preciznost na većim daljinama (ako se koristi standarni metak). Kada se koristi tzv. prigušena municija (podzvučna), domet zrna se bitno smanjuje,a još više preciznost (kada je cilj na 100 m onda se gađa nišanom 4). Gađanje ciljeva na daljinama preko 100 m prigušenom municijom je skoro nemoguće.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on May 26, 2013, 01:06:42 pm
Dzumba

Ja se izvinjavam za to "msm" , navika.  :zid
A sto se tice pitanja, nisam se dobro izrazio. Pitanje je trebalo da ide "Da li se moze staviti na mjesto  kompenzatora i koliko su korisni?"  ;D
U pravu si.. Znaci "Mislim".
Hvala na tekstu.  :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on June 07, 2013, 01:50:50 pm
Evo malo slika, što iz žandarmerije, što iz SAJ-a.  :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on June 07, 2013, 03:33:34 pm
Na drugoj slicu u prvom planu je Njemacka puska MPi KM, na trecoj slici modernizacija M70B1 = M70ABX.Na ostalim slikama je M70B1.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on June 07, 2013, 05:13:34 pm
Mnogo mi se svidja ova modifikovana. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on June 08, 2013, 01:10:18 pm
Nije to M70ABX, moja greska :-X to je najvjerovatnije preradjena m70b1 od strane nekog puskara iz te jedinice.
Evo slike m70abx
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on June 12, 2013, 07:28:42 pm
evo malo o PWS kompenzatoru  :)

http://www.youtube.com/watch?v=Knfb4jvJ0h4


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on July 01, 2013, 11:34:17 am
Pročitaj članak, i ovaj Irački Tabuk je u stvari naš- Zastavin M72 sa malo kraćom cevkom i opcijom za samo pojedinačnu paljbu, i optika je Zrakova......

Ovdje su skoro sve isto uradili.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on July 02, 2013, 10:12:41 am
Skoro ista stvar, samo mi okvir izgleda nekako "mršavo", kao da je za .223 a ne za 7,62.... ? ???


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on July 02, 2013, 03:13:05 pm
Vjeruj da ne znam.  :-[


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on July 02, 2013, 04:05:44 pm
Okvir za 10 metaka izgleda tako. Nedostaje mu ona 7,62x39 krivina, koja je tako specifična za okvir od 30 metaka.

Nije slika največe rezolucije, ali mislim da če da posluži.

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on July 03, 2013, 11:22:04 am
Da mi nisi pomazao sliku ne bi skontao, ali evo i .223 pored pa ne sumnjam :)
Jesu li ovi okviri "single stack" ili su kao standardni okviri, "dvoredni" ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on July 03, 2013, 11:30:07 am
Dvoredni su, jer po vanjskim dimenzijama (osim dužine) odgovaraju "standardnim za 30 metaka".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on July 06, 2013, 02:07:37 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on July 08, 2013, 03:27:09 pm
Evo jedna AB2 u rukama Crvenih Beretki.  :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on July 08, 2013, 03:29:19 pm
mala ispravka: u rukama izvidjača :)

Inače, radi se o vojniku na dobrovoljnom služenju vojnog roka.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on July 09, 2013, 11:29:08 am
Zahvaljujem na ispravci. :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on July 11, 2013, 06:22:27 pm
једна из жандармерије, одавде http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/327601/Ako-odu-zandarmi-odosmo-i-mi

ово би требало да је аутомат м92, или нешто још новије


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on July 12, 2013, 09:04:48 am
Ja koliko se sjecam na nasem M92 kundak je preklopni.
A na ovom niti je sklopljen niti rasklopljen. (ili ga ja samo ne vidim od ruke)   :laugh:


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 13, 2013, 07:32:20 pm
Jeste M 92. Nikakva puška. Fotografija je ko zna otkad, pošto se ove uniforme ne koriste već godinu-dve.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on July 14, 2013, 08:03:16 am
Jeste M 92. Nikakva puška. Fotografija je ko zna otkad, pošto se ove uniforme ne koriste već godinu-dve.

Jel imas neka iskustva sa njim ?? Bas me zanima kako se pokazao u upotrebi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 14, 2013, 11:40:42 am
Često se dešava da pri paljbi izleti osovina obarače, pa se mehanizam za okidanje razleti po sanduku. Ko zna koliko sam ih sklopio. Nekad je samo sklopim i vratim, a nekad zakirnujem osovinu sa druge strane ili na strugu produbim kanal na osovini na koji naleže osiguravajuća opruga. Dužio sam tu pušku. Na gađanju nisam na 100 metara mogao da pogodim ništa, mada su neki bili dosta precizni. Čini mi se da mom oku ne prija to što je zadnji nišan postavljen na pola poklopca sanduka. Pokušao sam da je upucam, ali je mušica odbijala da se okreće pa sam je slomio. Zamenio sam je mušicom od M 70 kojoj sam morao da skratim navojni deo. 90% ljudi koji je duže želeli bi da je zamene sa nekom drugom. Ima i priča da su te M 92 pravljene za izvoz, ali naručilac nije hteo da ih primi, pa su zalivađene policiji. Može biti, ne mora da znači.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on July 14, 2013, 03:42:26 pm
Pitam te jer su se kod nas nasle dosta bugarskih i sovjetskih (ukrainskih) modela slicnih M-92, ali nisam cuo da se neko zali na njih.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 14, 2013, 08:30:44 pm
Ма, какав извоз. Него господа у полиције у то време су више веровала свом укусу па наручили не питајући да ли је то опитовано негде, да ли је прошло ТОЦ и сличне "безвезне и сувишне" војне установе. То оружје војска није усвојила. Није му нашла сврху.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 14, 2013, 08:46:40 pm
Ма, какав извоз. Него господа у полиције у то време су више веровала свом укусу па наручили не питајући да ли је то опитовано негде, да ли је прошло ТОЦ и сличне "безвезне и сувишне" војне установе. То оружје војска није усвојила. Није му нашла сврху.
Gospoda u policiji i u ovo vreme više veruju svom ukusu. Da samo znaš za kakvo đubre su bačene lepe pare. Pametnije je da ne pričam, da ne bih bio na..žen. :-X


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 14, 2013, 08:50:22 pm
Знам, зато сам оно и написао. Не кажем да посебно специјалне јединице не требају да имају различито оружје, али баш толико не видим ни потребу ни сврху.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on July 14, 2013, 09:53:28 pm
Kako ne vidiš? Pa zato se i zovu specijalni, jer imaju opremu drugačiju od drugih jedinica... :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on July 15, 2013, 11:12:48 am
Ма, какав извоз. Него господа у полиције у то време су више веровала свом укусу па наручили не питајући да ли је то опитовано негде, да ли је прошло ТОЦ и сличне "безвезне и сувишне" војне установе. То оружје војска није усвојила. Није му нашла сврху.

cekaj, pa zar m92 nije napravljen za posade tenkova i slicne sluzbe kojima smeta duzina puske? istina, nisam ga nigde video kod vojske, moguce bas zato sto se nije pokazalo kako treba. ::)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on July 15, 2013, 01:00:17 pm
A jeli tko testirao skrivač plamena/kompenzator iz M92 na klasični M70?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 15, 2013, 02:54:18 pm
A jeli tko testirao skrivač plamena/kompenzator iz M92 na klasični M70?
Ako misliš na trubicu, ne gađaju se navoji. Na M 92 je znatno veći prečnik.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 15, 2013, 04:57:13 pm
О развоју фамилије "Заставиних" пушака 5,56 мм писали смо, мислим у посебној теми, а можда и у овој. Тај развој је до почетка ратова под тачком 11. стигао скоро до краја. Била су у току практична опитовања. Сличан аутомат али у калибру 5,56 мм се добро показао и могао је ићи на усвајање. Међутим, пушкомитраљеза и делимично пушка у калибру 5,56 мм, као основна средства, нису показала задовољавајуће резултате (посебно ПМ). Како "пакет" оружја (калибра 5,56мм) није прошао одлучено је да се и тај аутомат (5,56мм) не усваја док се не реши проблем пушке. "Застава" је највероватније самоиницијативно направила тај аутомат у калибру 7,62мм. Он је деловао атрактивно, није био ни непрецизан на даљинама до 100-200м, осим што је правио проблеме које је Водник већ навео. Војска је имала довољно АП (7,62мм) и аутомат у том калибру јој није апсолутно требао, тим пре што је већ била донета одлука да се, чим се створе прилике, пређе на калибар 5,56мм.Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on July 15, 2013, 05:03:58 pm
@dzumba

Sta je bilo presudno za prelazak na kalibar 5.56mm (u razmatranuju u dobu JNA).

Da li se uopste razmatrao ruski kalibar 5.45x39?Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 15, 2013, 05:30:34 pm
Колико знам главни проблем са руским калибром је било усвајање производње метак. Метак 5,56мм је већ био усвојен док је са усвајањем руског 5,45 било тешкоћа. Осим тога држава СФРЈ је већ била донела одлуку на прелазак на "западни" калибар. Избор калибра основног оружја је увек и политичка одлука. То што се у Србији расположење јавног мњења према "Западу" променило тешко да може да врати првобитну одлуку јер су паре уложене и муниција набављена. Све то мењати би била чиста глупост.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 15, 2013, 05:36:54 pm
Када смо код "Заставиних" пушака у калибру 7,72 мм ево неколико модела, међу њима и М-92, изложених на сајму "Партнер 2013":


[attachment=1]
М-92, калибра 7,62ммХ39

[attachment=2]
М-70Б1, калибар 7,62ммХ39

[attachment=3]
М-70АБ3 калибар 7,62ммХ39. Приметно је да нема тромблонског нишана. Испод је ПМ на коме пише да је М-72Б1 у калибру 7,62ммХ39, мада ми је оквир мало необичан за овај калибар и тип.

[attachment=4]
М-77Б1, калибар 7,62ммХ51

[attachment=5]
Доле је ПМ М-77Б1 у калибру 7,62ммХ51.
Ова горња пушка нема ознаку. У односу на М-77 се разликује по рукохвату, пластичној облози, краћем оквиру и нешто другачијем облику ојачања на цеви где је гасна комора.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on July 15, 2013, 06:29:38 pm
Колико знам главни проблем са руским калибром је било усвајање производње метак. Метак 5,56мм је већ био усвојен док је са усвајањем руског 5,45 било тешкоћа. Осим тога држава СФРЈ је већ била донела одлуку на прелазак на "западни" калибар. Избор калибра основног оружја је увек и политичка одлука. То што се у Србији расположење јавног мњења према "Западу" променило тешко да може да врати првобитну одлуку јер су паре уложене и муниција набављена. Све то мењати би била чиста глупост.

Naravno jednom kad se krene tim putem nema tako lako vracanja nazad.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on July 15, 2013, 10:32:11 pm
Zanimljiva slika PM u kalibru 5,56.. ne viđa ga se baš preterano, ali verovatno nema ni budučnosti, jer postoji i M84 u tom kalibru, koji je bar po mom bitno bolji.

Dzumba, dali si pitao zašto su zatvarači još uvek u boji metala (srebrni)?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on July 16, 2013, 06:35:44 am
Zato sto metal koji se upotrebljava za zatvarace ne podnosi bruning, a Zastava ne upotrebljava boju ili lakove za zastitu metalnih povrsina.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 16, 2013, 04:13:45 pm
Zato sto metal koji se upotrebljava za zatvarace ne podnosi bruning, a Zastava ne upotrebljava boju ili lakove za zastitu metalnih povrsina.
Nosač zatvarača može da se brunira. Mitraljez M 84 je farban.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 16, 2013, 08:35:26 pm
Искрено, нисам имао времена да се превише задржавам тако да штанду "Заставе" нисам ништа питао, а били су заузети другим гостима. Иначе, пушкомитраљез М-84 у калибру 5,56мм нисам видео. Не знам докле се стигло са њим и да ли уопште војсци (Србије) треба тако нешто. Осим тога то је и питање исплатљивости.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: momo PT61 on July 24, 2013, 03:56:39 am
Postoji li uopšte podatak o količini proizvodnje familije M70 do sada ili je to još uvijek poslovna i državna tajna?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on July 24, 2013, 06:40:38 am

Nosač zatvarača može da se brunira. Mitraljez M 84 je farban.

Nije isti materijal za zatvarac kod M-70 i M-84.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 25, 2013, 08:20:44 pm
Количина произведених М-70 сигурно више није никаква тајна. Можда су негде објавили тај податак?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on July 26, 2013, 01:33:50 pm
Ja sam čuo da  u Bosni (BiH) ima oko 850.000 komada ilegalnog oružja iz rata, pa sad procijenite koliko je od toga AP M70.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 26, 2013, 08:19:59 pm
Шта се подразумева под "илегалним оружјем из рата"? То могу бити и бајонети, ручни ракетни бацачи, бомбе и сл.. Све зараћене стране у БиХ нису имале толико наоружаних бораца (800.000). Новинари и разне "службе" надувавају ствари. Нешто је и остало у поседу војски када се рат завршио. Нешто је одузето или предато, тако да реално, из овог последњег рата није могло да остане у илегалном поседу више од 200-250 хиљада комада разног оружја (мислим на лично наоружање: пиштоље, пушке, ПМ). Шта више рекао бих да је реалније око 150 хиљада. Међути, и то је много. Томе треба додати и оно што су грађани већ имали било као легално или као трофејно (илегално) оружје из Другог светског рата.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bookkac on July 28, 2013, 01:58:05 pm
Ne znam, citao sam to u nekim novinama, na netu, a oni su samo rekli oruzija nisu naveli dal su to bajoneti ili AP ili bacaci.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 28, 2013, 09:17:30 pm
Čisto sumnjam da iko zna koliko je pušaka napravljeno. Čuo sam za serije bez fabričkih brojeva koje su se pojavljivale u Krajini. Nisam ih video. Ono što sam video su puške sa istim brojevima. Bliznakinje. Zastava ima običaj da i na pištolje gravira iste brojeve. Jedna opšta svinjarija.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on July 28, 2013, 09:54:40 pm
Zastavine puške za razliku od raznoraznih verzija kalašnjikova su puno kvalitetnije i preciznije. Zastavine puške su zahtijevnije za redovito održavanje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kaiser0591 on July 29, 2013, 01:40:32 pm
Jesu zahtjevnije za održavanje, vjerovatno zato što cijev nije hromirana iznutra, a preciznost je solidna, nema zamjerke, osim što bi se možda konačno mogli izbaciti metalni okviri a uvesti polimerski. I da, hvala Bogu što je na novim modelima izbačen tromblonski nišan sa gasnom kočnicom.... :pirat


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 29, 2013, 07:15:24 pm
АП М-70 нема гасну кочницу. Вероватно мислиш на компензатор (део на врху цеви).


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 30, 2013, 05:41:02 am
Verovatno misli na gasnu komoru, mada i nove puške imaju gasnu komoru. Nemaju tromblonski nišan i regulator barutnih gasova. U borbenim uslovima, usled nečišćenja regulator barutnih gasova zarđa i blokira, pa kad borac hoće da podigne tromblonski nišan slomi mu vrh.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 30, 2013, 06:01:24 pm
Па неће то баш тако брзо и лако да зарђа и блокира. Морало би да се пуно дејствује и пуно дана не чисти да би се то баш тако десило. Ако се и деси, једини кривац је корисник.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 30, 2013, 07:20:30 pm
Ja zamenih 100-200 slomljenih tromblonskih nišana. To mu dođe redovna pojava, čim se puške koriste "malo češće". Beše česta pojava i rasklapanje puške čekićem. Ne voli naš čovek da čisti pušku, pa to ti je.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 30, 2013, 07:37:02 pm
Па не зна, ја то од војних мајстора нисам чуо. Можда је и било случајева, али баш толико масовно нисам. Када се то и догађа онда су старешине тих корисника криве. Они су ту да их подсете како се и када чисти оружје. Код човека, као и код сваке зверке, важи Павловљева теорија о условним рефлексима.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on July 30, 2013, 07:57:47 pm
U vojsci u miru nije tako. U ratu vrlo slično. Posle jedne ture u Vukovaru dobar deo pušaka je išao u rashod. A o ovim mojim starešinama sa šišmiš diplomama mi ne pričaj ništa.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 31, 2013, 07:13:06 pm
Можда код резервиста, али код "А" јединица није сигурно. А што се старешина тиче један мој познаник из МУП-а, иначе старији полицајац, каже: "сачувај ме боже дефектолога, учитеља и дифоваца".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kozarskijunak on February 09, 2014, 11:01:20 am
Da li je Vojska Srbije povukla iz upotrebe M70 ili ima u skorije vrijeme namjeru da ih povuče?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: wermez on February 09, 2014, 11:19:51 am
Ne...a i što bi?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kozarskijunak on February 09, 2014, 11:32:57 am
Ok,slažem se da nema potrebe,ali se ne bi čudio da nešto dobro zamjene,ili stave u rezervu!


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on February 09, 2014, 11:58:11 am
Trebalo bi da svi zaduze m21 (tako su barem pricali), ali ne verujem da ce skroz povuci m70 iz upotrebe.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kozarskijunak on February 09, 2014, 12:01:19 pm
Ok. nisam baš upznat sa situaciom u vs


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on February 09, 2014, 12:07:29 pm
Ovde mozes pronaci sve sto te zanima o m70, a o m21 (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,394.0.html) mozes procitati u temi o njoj.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kozarskijunak on February 09, 2014, 12:15:53 pm
Znam.Znaš kako kaže:Gdje prestaje logika pčonje vojska,tako da ne bi bilo ništa čudno da se dobra puška zamjeni lošijom


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on February 09, 2014, 12:26:15 pm
Lično sam bio pobornik M70, sve dok nisam gadjao sa M-21. Tako da bi neki moj zaključak bio: zanatski je M70 bolje uradjena od M-21 i lakša je, ali je gadjanje na strani M-21.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on February 09, 2014, 12:34:21 pm
Lično sam bio pobornik M70, sve dok nisam gadjao sa M-21. Tako da bi neki moj zaključak bio: zanatski je M70 bolje uradjena od M-21 i lakša je, ali je gadjanje na strani M-21.
Preciznost ne moze da se poredi. Jos ako se zna da bi svaka m21 trebala da se duzi sa optikom... A i lepsi zvuk ima m21 :) Jel ti se glavila m21? Par pusaka m21 koje sam duzio imala je bag da izvlakac caure nece lepo da zakaci i izbaci cauru i naredni metak svirne u nju i zastoj. Kod m70 mi se samo u par navrata desio neki manji zastoj za mnoogo vise godina koriscenja.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on February 09, 2014, 12:36:11 pm
Sa M70 sam imao par zastoja, uglavnom zbog municije. Sa M-21 još uvek nisam imao zastoj, mada još uvek nisam postigao taj broj gadjanja :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on February 09, 2014, 12:39:57 pm
A sa manevarcima za m70?! :D To je jedna od vecih tragedija m70. Dzaba pojacnik trzaja, dzaba sve :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rade on February 09, 2014, 12:41:59 pm
Pa dobro, morala je i ona da ima neku manu. Niko nije savršen, jelte? :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on February 09, 2014, 12:43:36 pm
Normalna stvar. Rako cisto da pljunem na sve po malo :P Dosao mi dan za to :D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on February 09, 2014, 01:07:13 pm
U čemu je bio problem sa manevarskom municijom ?
Očistit pušku.  :)

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on February 09, 2014, 01:45:15 pm
U čemu je bio problem sa manevarskom municijom ?
Očistit pušku.  :)

poz.
:super

Metak je manji i nece lepo da upada u cev, pa hoce da ima zastoje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kozarskijunak on February 09, 2014, 01:46:48 pm
Ja lično nikada nisam imao problema ni sa manevarkom ni sa bojevom municijom izuzev na ekstremno niskim temperaturama


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on February 09, 2014, 03:50:34 pm
Metak je manji i nece lepo da upada u cev, pa hoce da ima zastoje.

Znači opet nije puška problem.  :)

Pričica iz prošlih svršenih vremena.

Šugavi zimski dan u puškarnici, posla ništa, maistor čita novine a ja kao nešto čistim.
Pješadija ima nekakve vježbe oko kasarne čuje se nekakvo puškaranje.
Kad u neko doba vidim ide prema hangaru nekakav mlađi oficir i za njime se vuče nekakav vojnik.

Kuc-kuc ... druže maistore ... bla bla... puška zaglavljuje.
Pogleda mene maistor i namigne, uzme pušku, odemo iza hangara i stvarno, metak-dva i zaglavi.
Vratimo se u radionu, uzme maistor švicarca i oštricom izvadi ispod zuba izvlakača kilo skrame.

Odemo opet iza hangara, ratatata, druže vodniče ( kaže maistor ) vojska ti nešto ne čisti oružje.
Vodnik mjenja boju ko semafor a džomba se smije u sebi. Kako dođoše tako i odoše - u koloni po jedan.

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on February 09, 2014, 03:52:58 pm
Quote
Znači opet nije puška problem.
Sto jes jes :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on February 09, 2014, 03:57:34 pm
Ako i kada M-70 bude zamenjena i celini sa M-21 još dosta dugo će ostati u vojnim magacinima. Kao i kada je M-48 zamenjuena drugim puškama. Verujem da se još nađe neki sanduk M-48 u magacinima.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kozarskijunak on February 09, 2014, 05:06:55 pm
U vojsci BiH su sve M70 stavljene u rezervu a u upotrebi su M16, Ne znam tačno koja verzija M16


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on February 09, 2014, 05:17:40 pm
To ti je već politika. Inače ni bivše članice VU a koje su postale članice NATO to nisu tako uradile, barem ne tako brzi i isključivo.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kozarskijunak on February 09, 2014, 05:20:52 pm
Slažem se da je to stvar politike


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on February 21, 2014, 04:25:56 pm
Ja sa Manervarcima nisam imao poroblema moguce da je probme do same municie i da zavisi do serije.

Jednom sam imao vezbu (zaseda) i ispalio sam oko 100 metara za 2-3 minuta nikakvih problema osim sto se cev pusila :) isto tako i ostatak ljidi iz voda niko problem.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Kolekcionar 08 on March 04, 2014, 08:08:02 pm
kako ispaljujes metre ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on March 04, 2014, 10:55:13 pm
@Pvanja je mislio verovatno na metke. Pogresio covek. Jedino ako nije pomesao PM i redenike :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on March 05, 2014, 11:19:09 am
Pa na metar na metar :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 28, 2014, 08:09:11 pm
Novi pojačivač trzaja, lokalno napravljen, jer nije bilo mogučnosti uvoza originalnih. Pojačivač trzaja je druga varijanta, jer se prva nije baš iskazala (loš materijal). Sistem na veci je deo Saab-ovog trenažera za pešadiju, kojeg deo je i ojačivač trzaja na puški FN2000S (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,4334.msg331349.html#msg331349). Nosač je lokalni proizvod na kome stoji Saab-ov laser, i napravljeno je 30 komada nosača za igru "agresora/terorista/itd" .

Ojačivač trzaja
[attachment=1]

Komplet
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 28, 2014, 08:17:11 pm
Za potrebe Časne Garde Slovenske vojske, par komada M70AB2, kromirano je i polepšano novom drvenom oblogom. Pošto postoje samo slike vojnika i od daleko, uzeo sam si vreme, da rastavim jednu i poslikam je u detaile. Srebrni delovi su kromirani, nadam se da se vidi. Uglavnom vrlo lepo odrađeno. I sam bi imao jedan komad za na stenu.

Po rečima koristnika, testirali su jedan komad tako prepravljene M70AB2, i radi, mada dolazi do pucanja kromiranih delova, ali samo u vidu kozmetičkih problema, ne funcionalnih. Znači potpuno funcionalna puška.

M70AB2 u društvu PAP-ovke (sutra stavljam slike i PAP-ovke u njezinu temu)
[attachment=1]

Puške uz majicu Častne Garde Slovenske Vojske
[attachment=2]


I otvorena lepotica
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 28, 2014, 08:18:38 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 28, 2014, 08:20:03 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

Cev nije kromirana, ali je izuzetno ohranjena
[attachment=4]


LPB

PS: stvarno trebam širokokutni objektiv...


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: brodarski on April 28, 2014, 08:24:18 pm
Kakva je svrha kromirati dijelove puške?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 28, 2014, 08:31:04 pm
Nema je za upotrebu u pešadiji, ali ovo su puške za Častnu gardu - častnu stražu i parade na kojima nastupaju.

Ovo su slike sa pap-ovkama, koje sutra stavljam.
[attachment=1]

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 28, 2014, 08:49:33 pm
Сврха хромирања је искључиво естетске природе.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kumbor on April 28, 2014, 09:05:22 pm
Џумба сигурно мисли на спољно хромирање детаља. Насупрот томе, хромирање цеви је доказано користан технолошки поступак.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on April 28, 2014, 11:07:13 pm
који наши не користе :zid :zid :zid


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: wermez on April 29, 2014, 08:19:48 am
Da li hromiranje unutrašnjosti cevi na neki način negativno utiče na performanse puške?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 29, 2014, 08:24:06 am
koliko ja znam utiče negativno na preciznost. ali teško da se može videti na Ak74 sa i brez kromirane cevi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on April 29, 2014, 08:38:31 am
Сврха хромирања је искључиво естетске природе.
Što li nije sve onda hromirano, mislim na spoljašnjost?
Razmišljam naglas, možda bi izgledalo mnogo kič kada bi se sve hromiralo.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 29, 2014, 08:46:25 am
Zar nije lepse ovako? Malo drveta malo bruniranja i malo kroma? Meni se ta kombinacija vise svidja nego one sadamove zlatne i srebrne puske.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Brok on April 29, 2014, 09:08:48 am
Verovatno si u pravu, bilo bi suviše kič, ala one iračke zlatne AK-47. Meni se ono uopšte ne sviđa.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on April 29, 2014, 01:26:11 pm
Quote
Da li hromiranje unutrašnjosti cevi na neki način negativno utiče na performanse puške?
Puska je teza, eto negativnosti ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on April 29, 2014, 06:32:34 pm
Да, мислио сам на хромирање спољних делова пушке. Нису сви спољни делови пушке хромирани како би се добио контраст (црно-бело, односно хромирано-брунирано) који, посебно када се пушкама барата (покрећу) изазива треперење. То када се погледа уживо делује доста лепо.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kumbor on April 29, 2014, 07:49:34 pm

У случају словеначке војске хромирање је и направљено да лепо изгледа. Свакако лепо блиста на сунцу, па још ако се обављају лепе акробатске стројеве радње са том пушком ... дивота. Ипак, ПАПовка је некако згоднија, класичнија, а најлепша ми је стара М-48 за  гардисте.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on April 29, 2014, 08:08:32 pm
U temi Poluautomatska puška (PAP) 7.62 mm M59/66 (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,1045.msg331580.html#msg331580) postavio i slike polepšane PAP-ovke .

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on June 19, 2014, 10:59:14 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on June 20, 2014, 07:42:46 am
Malo cudna kombinacija za izvidjace. PM M-72 i PAP.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on June 20, 2014, 07:46:17 am
Negde več imali tu sliku. PAP je zanimljiva, jer je M59. ;) Inače vrlo retka slika ove puške u upotrebi u JNA.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: proxy1969 on June 20, 2014, 08:17:03 am
Sudeći po fizionomiji ove dvojice čine mi se dosta stariji od 18 - 22 god. koliko je bio prosjek ročne/redovne vojske u ex JNA, stoga postoji mogućnost da su u pitanju pripadnici TO ili pričuvnog/rezervnog sastava..


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on February 29, 2016, 07:54:18 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on February 29, 2016, 07:58:52 pm
m64???  :o


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on February 29, 2016, 08:25:33 pm
[attachment=1]
[attachment=2]

fantastično! :klap

Može još druga strana (zatvarač) i unutrašnjost? To je varijanta sa zadrživačen zatvarača u zadnjem položaju?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on February 29, 2016, 08:47:25 pm
Ne znam koja je oznaka ovog međumodela. Puška ima fbr. 1xxx, koji je ugraviran i na skrivaču plamena. Puška je imala zadržač zatvarača koji je uklonjen, da bi prihvatala novi tip okvira. Ostao je samo zavrtanj sa navrtkom.
Slikaću je detaljnije kad stignem.
Cev puške je nagrižena 0%  :super


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on February 29, 2016, 08:51:36 pm
Najlepša hvala vodnik policije!

Imaš pivo u dobrom, ako se kad sretnemo.

LPB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: ssekir75 on February 29, 2016, 08:56:39 pm
дај посликај ово у парампарчад, ово је живи раритет :super да коначно разјаснимо све нејасноће бар у техничком делу. и има посебна тема о њојзи ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on February 29, 2016, 09:12:52 pm
Где нађе ово? Баш занимљив примерак. Верујем да ћеш га сачувати за колекцију.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on March 04, 2016, 03:13:16 pm
Odakle se puška stvorila, ne znam. Kolekcija je mrtva priča. Što smo postavili u one vitrine, postavili smo. I tada je bilo interesantnog oružje za prikazati, ali nije bilo vitrina. Bio je i predlog da se sve to postavi u vojni muzej, ali to nije prihvaćeno.
Što se ove puške tiče, ona se od M 70A razlikuje samo po skrivaču plamena i po drvenom rukohvatu. Viđao sam puške M 70 koje su imale limeni oslonac rukohvata, kao i ova puška,samo što je rukohvat bio plastičan.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on March 04, 2016, 03:14:31 pm
Levo je M70AB.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on March 04, 2016, 11:20:40 pm
Рекао бих да је пушка у добром стању.

Какав је ефекат тог скривача пламена? Није гађано из ње?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on March 05, 2016, 08:58:23 am
Hvala Vodnik Policije. Nadao se da je unutrašnjost kao na M-64.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on March 05, 2016, 09:40:45 pm
Ovo je skoro kompletno M-70, samo neki detalji su ostali od M-64.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on March 06, 2016, 08:56:30 am
Da nije ovo ona famozna M67, koja se pojavljuje na Zastavinim sajtu u spisku pešadijskog naoružanja?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Riot88 on April 06, 2016, 01:05:16 am
Glanc novo, nikad pucala  :super

[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 10, 2016, 08:05:14 pm

Ставићу овај текст овде јер се углавном ради о модернизацији пушака по систему "калашњиков".

У последњем броју "Одбране" је и интервју са инжињером Александром Младеновићем, првим човеком развоја "Застава оружја". Текста нема у ПДФ формату па ћу пренети пар ствари из текста (око развоја новог, уствари иновирања постојећег оружја из асортимана "Заставе") .

- Ради се на редизајну АП која носи ознаку М05-ЕЗ; ова пушка је у калибру 7,62мм, има полимерне облоге, шине и остало што јој омогућава примену нових технологија, оптоелектронских уређаја и др. По речима Младеновића то је "удобни калашњиков" који има све старо што је добро, а прати трендове и тактике употребе  такве пушке данас на терену;
- ове године се спрема нова генерација АП и у новим клибрима: за војску се ради у калибру 5,56мм и имаће све атрибуте које није имала М-21 (ради се о иновацијама око ергономије); на захтев Министарства одбране урађена је (већ) једна мала прототипска партија пушака у калибру 6,5 "грендел";
- у току је развој модуларне пушке чији ће прототип бити завршен ових дана; оружје је тако конципирано да је могуће променити калибар, заменом цеви, као на митраљезу са, на пример 7,62/39 у 6,5 "грендел"; уз замени оквира;
- у фази је тестирање митраљеза 12,7мм али у НАТО калибри .50 (барунинг); оружје се ради на основу већ постојећег митраљеза М87;
- инжињер Миленковић помиње и наставак рада (са ВТИ) на топу 30мм у варијанти метка 30х107


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kartum7193 on July 15, 2016, 02:34:29 pm
Pitanje za nekog ko zna....kako se podesava prednji nisan na ap???


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on July 15, 2016, 03:56:41 pm
Mislim da je dzumba o tome pisao, to se radi specijalnim alatima u puškarnici.

poz.

Edit

Quote
То што је носач нишана отишао мало у страну не мора ништа да значи.Можда је тако и подешен. То се подешава (помера) при "упуцавању" оружја. Подешава се алатом намењеним за то. Дакле, не ради се (помера) тако што неко "одокативно" оцени да је нишан померен.Прво се утврди слика погодака, односно "нађе" средњи погодак (гађањем, обично 5 метака).Гађање се обавља у посебну мету (мислим да сам сличну описао у теми за снајперску пушку), али може и у обичну кружну. Ако средњи погодак одступа (заборавио сам тачну вредност, има је у правилу пушке, мислим да је 15-так цм) од нишанске тачке онда се обаља поправка тако што се помера предњи нишан (одвија или завија, односно помера лево или десно, зависно од места средњег погодка. Када се помери нишан онда се поново обавља гађање и поново проналази средњи погодак.Ако је у границама "нормале" упуцавање је завршено и нишани стоје како су намештени и војник их сам никако не дира.

http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,1227.msg76907.html#msg76907


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kartum7193 on July 15, 2016, 04:15:47 pm
Svojevremeno sam gledao kako to rade puskari u jna ali izdaleka i malo se zaboravilo
Bito je ono odvrtanje lijevo ili desno
Hvala na odgovoru Solaris kao i drugu Dzumbi


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on July 15, 2016, 05:34:10 pm
Postoje dva alata za "podesavanje" prednjeg nisana.

Jedan je kao gedora i sluzi za podesavanje nisana gore - dole okretanjem a drugi je za podesavanje nisana levo desno.

Obicno se to radi na strelistu rukovodilac gadjanja utvrdjuje srednji pogodak i odstupanje od nisanske tacke a puskar na osnovu vrsi podesavanje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kartum7193 on July 15, 2016, 08:34:59 pm
@pvanja
Koji je to drugi alat za lijevo- desno.....isto nesto kao gedora.....moze li to malo preciznije???

Meni na prvom gadjanju od prvih pet metaka tri su bila u metu a dva van....puskar je prvo vidjeo da je zadnji nisan iskrivljen i ispravio ga cekicem....poslije novih pet metaka i podesavanja prednjeg nisana onda sam ubo svih pet u metu ......


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 15, 2016, 09:55:47 pm
То што су ти три зрна била у мети,а два мимо за мени значи да ти највероватније ниси добро гађао. Да је лош нишан све би "фулао" (уз услов да си знао добро да гађаш). Чим се "шара" обично је проблем стрелац. И баш бих волео да видим како се предњи нишан исправља чекићем ???. Можда си мислио на штитник предњег нишана, а и то је глупост радити на тај начин.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Solaris on July 15, 2016, 10:05:34 pm
Pucao čovjek iz tandžare pa pomješao malo, ništa specijalno.

poz.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on July 15, 2016, 11:02:21 pm
Koliko sam ja razumeo, zadnji nišan je ispravljen čekićem. Isto se i meni desilo. Jednom prilikom kada je požarni otključavao sajlu koja je obezbeđivala puške u soškama, nehotično ju je cimnuo i srušio nekoliko pušaka, a među njima i moju. Tako se potrefilo da je moja puška zadnjim nišanom zakačila ručicu zatvarača druge puške i nakon toga je zadnji nišan ostao iskrivljen udesno. Ne u stranu, nego nagnut udesno u odnosu na nišansku liniju. Ja je odneo kod puškara po odobrenju starešine, on čovek čuknuo par puta, pažljivo i lagano i ispravio nišan kao da se ništa nije desilo. Puška je i posle toga bila precizna kao i ranije.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on July 16, 2016, 03:50:03 pm
Evo ovako bi trebalo da izgleda formaciski alat za podesavanje nisana.

Ovo je alat za podesavanje nisana.

[attachment=1]

sa ovim alatom se pomera ovaj okrugli deo na naisanu

[attachment=3]

Ovako se podesava nisan po dubini (gore dole).
Alat nije formaciski vec iz ponude jedne americke firme.

[attachment=2]


Evo jednog snimka na kome se vidi upotreba alata za podesavanje prednjeg nisana.

https://www.youtube.com/watch?v=vBKqfelibIs


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kartum7193 on July 16, 2016, 04:33:45 pm
@pvanja velika hvala na odgovoru i videu
@rocker upravo mi se to desilo kao i tebi sa tvojom ap.....

@dzumba ne citas moj post .....nigdje nisam spomenuo ispravljanje prednjeg nisana cekicem.....nego zadnjeg
Los strelac necu da se hvalim.......cim predjem Drinu izazivam te .....bilo koja streljana bilo koje oruzje....ko izgubi placa sve i pride janjetinu   :pirat
@solaris ko martin po diviziji :laugh:

Hvala svima na odgovorima poz iz kisne BL


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: proxy1969 on July 16, 2016, 08:10:45 pm
Evo ovako bi trebalo da izgleda formaciski alat za podesavanje nisana.Ovo je alat za podesavanje nisana.Sa ovim alatom se pomera ovaj okrugli deo na naisanu

Ne znam da li je ispravno, ali ja sam s tim istim alatom podizao i središnji dio "mušicu" s ovim utorom na vrhu.....

[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 16, 2016, 10:29:07 pm
Quote
@dzumba ne citas moj post .....nigdje nisam spomenuo ispravljanje prednjeg nisana cekicem.....nego zadnjeg

Картум, управу си. Нисам добро прочитао да се ради о задњем нишану. Иначе, по ономе како си описао заиста си ти лоше гађао и није баш до пушке. Кад је стрелац добар погодци су груписани без обзира на нишан. Чим су "прошарани" по целој мети, то је највероватније грешка стрелца. Иначе, добро сам гађао, посебно пушком, али десет година метак нисам опалио :-\. Тако да би сигурно победио :D.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on July 17, 2016, 07:53:39 am
Da taj isti alat se koristi i za podesavanje po daljini. Imas na snimku.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kartum7193 on July 17, 2016, 11:35:09 am
@Dzumba kako li zene u tvojoj okolini reaguju kad im priznas da deset godina nisi opalio metak???? ;D

Necu da se hvalim bio sam na nekim takmicenjima sa vazdusnom puskom i donosio medalje kuci,odlicno gadjao sa solarisovom tandzarom u srednjoj skoli.....
Ovo sto sam opisao u vezi nisana bilo mi je prvo gadjanje u zivotu sa ap kao gusteru u jna. Prije gadjanja nam je receno da ciljamo svih pet u isto mjesto na meti. Prva dva metka su bili podbacaji i pogoci ispod mete i tad mi je prisao komandir voda i rekao podigni malo ap. Ta tri sledeca metka su pogodila u metu ali da te bog sacuva koje rasipanje na meti. Posto nisam zadovoljio na prvom gadjanju puskar je uzeo pusku i vidio da je kriv zadnji nisan te isti na licu mjesta ispravio . Tisti. Tad je moj ap uzeo drugi vojnik koji je imao svih pet u metu i ni on se nije proslavio. Ap je opet uzeo puskar i cackao je po preom vojniku koji je pogodio svih pet. Potom sam i ja gadjao i pogodio svih pet!!!
E sad


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kartum7193 on July 17, 2016, 11:47:36 am
....izvinjavam se....
Ispravka u zadnjem redu.....
.......puskar i cackao je po prednjem nisanu te ap dao vojniku koji.....


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 17, 2016, 06:31:35 pm
Не знам како су радили други, али у чети где сам био командир оружју се посвећивала свакодневна пажња. На смотри се прегледа оружје. Тада се може уочити да је нишан искривљен, а и војник сам може да пријави (као што су пријављивали). Редовно се прегледало оружје од стране комкандира водова на периодичним прегледима. Такође, редовно су обављани технички прегледи (1. и 2.), када се такође оружје детаљно прегледа и отклањају физички недостаци, контролише цев и сл. Када војник раздужује оружје, оно се такође прегледа (ако не иде на технички преглед) и исправно одлаже у магацин за следећу генерацију. Ако нешто од прибора фали докомплетира се.

Нова генерација прима исправно оружје (чији нишани нису криви ни на први поглед оштећени) које је на стрелишту давало добре резултате. На првом гађању могуће да се на некој пушци треба поправити нишан, али ја то нисам дозвољавао без тзв. ректификације (упуцавања). Упуцавање се радило према правилу пушке и пушкар ми није требао. То је радио неко од старешина и војник чија је пушка. Требао ми је алат који сам позајмљивао из радионице. Када се пушка упуца она има приписани средњи погодак. Војник има да научи да гађа па да дође на стрелиште. Ако промашује, прво иде на поновну обуку (тако је писало и у правилу), па тек онда понавља гађање. Ако и тад промашује, гађа неко од старешина или десетара који су проверени стрелци. Ако они погађају, војник иде поново на обуку а нишани се не дирају. Ако и они промашују радимо ректификацију. То се десило свега десетак пута за четири године колико сам био командир чете за обуку. Наравно, водило се рачуна да војници не "дрнадају" пушке током свакодневне обуке. Када их од самог почетка опомињеш ( апонеког и казниш) то им пређе у навику и онда нема проблема са оружјем.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: motorista 57 klasa on July 18, 2016, 08:47:49 am
Ala ste vi komplikovani, kada sam služio mornaricu, zadužio si pušku, kom 1 i razdužio kom 1, u toku obuke ( za vreme koje smo
dužili naoružanje) se povremeno pregledalo da li je cev očišćena i povremeno se čistila cev. Znam da ovo nije po PS ali očigledno
da se u JRM (V bataljon, motoristi u Puli) nije preterano vodilo računa o stanju naoružanja. Hvala bogu da nismo morali da se borimo
sa tim naoružanjem.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: trpe grozni on July 18, 2016, 11:43:18 am
Ali ste zato redovno pregledali i cistili motore na ladjama, sto i jeste bila vasa osnovna alatka (kao sto je pesadincima njihova puska). ;)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kumbor on July 18, 2016, 12:32:19 pm


Ja sam jednom dnevnio prekretao kormilo i pregledao magnetski kompas (a šta na njemu ima da se pokvari - to je Kelvin Hughes!)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kartum7193 on July 18, 2016, 03:07:43 pm
@druze Dzumba u pravu si sto se tice pregleda licnog naoruzanja. To se praktikovalo i u mojoj jedinici ali desava se da ne primjetis nesto sto bi mozda trebalo......
Roker je naveo kako se to njemu desilo.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: motorista 57 klasa on July 18, 2016, 05:47:39 pm
Ali ste zato redovno pregledali i cistili motore na ladjama, sto i jeste bila vasa osnovna alatka (kao sto je pesadincima njihova puska). ;)
Tacno tako, nije bilo sanse da bude problema.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on July 25, 2016, 06:56:48 am
Modernizovane M70 u sepcijalno brigadi.

Mandatar Vucic je najavio da ce spec. brigada biti naoruzna sa novim puskama u kalibru 6.5 mm do kraja godine.

[attachment=1]


7.62 NATO - 6.5mm - 5.56mm NATO
[attachment=2]Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on July 25, 2016, 08:21:49 am
Uvodimo novi kalibar 6,5mm Grendel? Pa ko je ovde lud?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 25, 2016, 07:13:38 pm
Изгледа да дискутанти не прате тему. О том калибру и тој пушци сам већ пренео вест из "Заставе". Не ради се о увођењу, већ и опитовању мање прототипске партије:

http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,1227.msg438766.html#msg438766


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on July 25, 2016, 08:39:48 pm
Na slici  4658a360-50d4-11e6-b66b-001a649ddcfe.jpg M-76 (ili kako je več novi, aktualni naziv) opremljena je pištoljskim rukohvatom (dabrov rep/beavertail)?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on July 26, 2016, 07:19:47 pm
Na slici  4658a360-50d4-11e6-b66b-001a649ddcfe.jpg M-76 (ili kako je več novi, aktualni naziv) opremljena je pištoljskim rukohvatom (dabrov rep/beavertail)?

Судећи по оквиру то ће пре бити снајперска пушка М-91 (7,62х54)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 27, 2017, 12:52:12 pm
Slovenci - takticki poligon M70AB2 i Sig 226

https://www.youtube.com/watch?v=jBw9OlKwJz4


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 28, 2017, 07:24:52 pm
Не разумем тактичку идеју, приказану у овом видео да стрелац прво из непосредне близини гађа аутоматском пушком, а затим вади пиштољ и у исте мете гађа њиме. Јел то нека обука за "оверавање" мете?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Nenad on May 28, 2017, 08:14:30 pm
Mozda nestalo municije...manje glupo izgleda :)


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: jadran2 on May 28, 2017, 08:45:53 pm
Bilo bi potpunije da je bacio nekoliko ofanzivnih bombi.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on May 28, 2017, 09:11:33 pm
Obuka je izvanredna. Malo je napredna za naša zastarela shvatanja.
Meni je interesantan kundak na AP. Takav isti sam video sa sajtu "Claw gear", sa sve čepovima za rupe od starog kundaka na sanduku. Zanima me ko ga pravi.
Inače ta "Claw gear" šina mi se izuzetno dopada. Dosta solidno rešenje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 28, 2017, 09:20:46 pm
Quote
Obuka je izvanredna. Malo je napredna za naša zastarela shvatanja.

Па сад кад гледам како борци ИСИЛ гађају и дејствују у реалној ситуацији, а са друге стране они који су прошли обуку као на снимку, нисам баш сигуран да су управу. Као и у сваком послу и у овом је ствар више "у глави" (морали, свести о томе шта се ради и зашто се ради) него у вештини. То никако не значи да обуку не треба форисрати о осавременити. Ова приказана је солидна, али ми наведени поступак није јасан.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: gocemk on May 31, 2017, 01:58:42 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on May 31, 2017, 02:32:37 pm
Не разумем тактичку идеју, приказану у овом видео да стрелац прво из непосредне близини гађа аутоматском пушком, а затим вади пиштољ и у исте мете гађа њиме. Јел то нека обука за "оверавање" мете?

Možda samo da se prikaže da je strelac obučen za rad sa AP i pištojlem, pošto se malo razlikuje način pucanja ili bolje rečeno Ap nije toliko osetljiva na pravilno stiskanje obarača.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on May 31, 2017, 09:12:46 pm
https://polenartactical.com/shop/ak/93-akufsa-stock-adaptor-underfolder-ak.html
Ukoliko ne klima, ovo je odličan kundak.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on May 31, 2017, 09:17:00 pm
https://www.youtube.com/watch?v=KNjKtt_03oU
Kada se ovako napakuje, M70 AB2 postaje ozbiljna mašina  ;D.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on June 01, 2017, 06:48:13 pm
Богами испали он цели добош у једном рафалу без проблема.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: švercer011 on August 24, 2017, 11:08:00 am
http://www.youtube.com/watch?v=Zop2SnWnCgI


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: milena braco on August 24, 2017, 04:52:33 pm
https://www.youtube.com/watch?v=KNjKtt_03oU
Kada se ovako napakuje, M70 AB2 postaje ozbiljna mašina  ;D.

 Ovo je puska M70 A. Nesto nije u redu, zatvarac ne ostaje u zadnjem polozaju.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on August 24, 2017, 06:28:28 pm
Jokviri nisu yu. Samo sa yu okvirima ostaje zatvarac u zadnjen polozaju. Sa ostalima ne.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on August 24, 2017, 07:09:44 pm
Moze biti i da je M 70 AB.
Okvir svakako nije Zastavin. Kao ni dobos.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: milena braco on August 24, 2017, 07:43:41 pm
Nije M70 AB. Nema civije od cijevi i postolje prednjeg nisana je dugacko.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on August 27, 2017, 04:49:32 pm
Nije M70 AB. Nema civije od cijevi i postolje prednjeg nisana je dugacko.
:klap
Imaš oko za detalje  ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 27, 2018, 01:36:02 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on January 27, 2018, 01:47:34 pm
Odlično.

Kakva je montaža nosača? klik klik varijanta ili treba šta bušiti/prirediti?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 28, 2018, 09:45:15 pm
Odlično.

Kakva je montaža nosača? klik klik varijanta ili treba šta bušiti/prirediti?
Ništa se na pušci ne prerađuje. Samo se skine zadnji nišan sa oprugom i na njegovo mesto postavi šina. Šina se učvršćuje porečnom osovinom i sa tri zavrtnja-crvića koji služe kao odbojnici.
Ovo rešenje je u fazi ispitivanja  ;D


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 28, 2018, 10:08:57 pm
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on January 29, 2018, 11:56:55 am
Hvala na info!


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on January 29, 2018, 04:58:31 pm
Kako ovakva montaza utice na skidanje poklkopca sanduka ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 29, 2018, 06:46:10 pm
Kako ovakva montaza utice na skidanje poklkopca sanduka ?
Poklopac sanduka se bez problema rasklapa sa puške, dok je šina na njoj. Isto i gasni cilindar.
Nadam se da će se šina pokazati dobro. Šine za Crnu strelu, M92 i M69 su se pokazale odlično.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on January 29, 2018, 08:31:30 pm
Ovo je po meni odlicno mesto za montazu ove vrste nisana.
Jedina mana je sto se gubi mehanicki nisan kao rezervni.

Kakva je otpornost ovakve montaze i optike na padove i udarce ?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 29, 2018, 09:06:40 pm
Ovo je po meni odlicno mesto za montazu ove vrste nisana.
Jedina mana je sto se gubi mehanicki nisan kao rezervni.

Kakva je otpornost ovakve montaze i optike na padove i udarce ?
Mehanički nišan je tu. Doduše upucava se na jednu daljinu.
[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on January 29, 2018, 09:23:47 pm
Мени ово делује јако добро. И ово решење за механички нишан такође. У пракси мало ко мења нишан па је потпуно уреду што је подешен само на једну даљину.. Претпостављем да је овај механички упуцан на 3?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: vodnik policije on January 29, 2018, 09:37:40 pm
Kada sam na internetu gledao šta sve ljudi prave, ovo rešenje mi se više dopalo nego one tanke šine koje prave i Rusi i Amerikanci.
Koga ne mrzi, neka ukuca na internetu: "Claw gear AK rear sight mount". Kada se pogledaju slike i snimak kako se šina postavlja, sve bude jasno. Meni je bilo malo komplikovano da napravim šinu, pošto nisam imao ni crtež ni uzorak, pa sam morao sa slike da "nabadam".
Originalna šina klima levo-desno kada se osigura osovinom. Ova ne klima, čak mora malo da se nakuca da bi lepo legla. Visinu nišana sam potrefio, tako da sad ide testiranje sa Aimpointom.
Pomoćni mehanički nišan smo upucavali na 100m. Cela šina može da se podiže i spušta odvrtanjem i zavrtanjem crvića.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Rocker on January 31, 2018, 04:50:47 pm
Svaka čast! Čak i da ostane samo kao mehanički nišan, deluje mnogo bolje od originala. Meni je, dok sam se družio s AP, zadnji nišan bio jedina prava mana puške. Uvek sam dobio odlične ocene na gađanjima, ali sam isto tako imao utisak da bi nišan, odnosno nišanjenje moglo da bude dosta brže da je on izveden poput onog na M-4/16 i sl. diopterskim rešenjima.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 09, 2018, 12:59:07 pm
Pozlacen M70 - USA

https://youtu.be/zjayAZ89ZS0


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on May 09, 2018, 08:29:42 pm
Не види се добро, али мислим да је и пригушивач, односно разбијач пуцња наш. Само не знам ко ли га је "позлатио"? Мени је такав врло ружан.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on May 09, 2018, 10:25:18 pm
Verovatno zaplena iz Iraka. Tamo je to bilo popularno da se pozlacuje oruzje.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on December 29, 2019, 10:54:06 pm
Leskovacka modernizacija M70  - Morana - Reborn Arms.

Ovo ovako na prvi pogled deluje jako interesantno.

Smanjena je tezina za oko 1 kg, smanjen je i trzaj, sve deluje da funkcionise dosta glatko i precizno.

Mada ima sigurno tu jos dosta da se poradi posto je ovo neki rani prototip ali obecava.

Imaju ovi iz Zastave sta da vide od njih.

https://youtu.be/WJ2IHrRC9e0


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: MOTORISTA on December 30, 2019, 11:44:06 am
Interesantno i izgleda dobro.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on December 30, 2019, 07:24:07 pm
Kao laikzanima me koliko je gornja sina stabilna i koliko dobro cuva nisansku tacku, posto su nisani na gornjoj sini koja se skida.

Posto je prednji rukohvat metalni, istokako me zanima koliko se to greje kod brze paljbe.

LpB


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on December 30, 2019, 09:07:51 pm
Quote
Smanjena je tezina za oko 1 kg, smanjen je i trzaj, sve deluje da funkcionise dosta glatko i precizno.

У односу на коју то АК варијанту су смањили тежину за килограм. У видео кажу да је "Морана" тешка око 3,4кг. Па М-70 је тешка 3,750, односно 3,700 са преклопним кундаком. Истина без оквира.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on December 30, 2019, 09:33:01 pm
Из видеа видим да хвале да нема карактеристичног одскока. Такође, пушка нема гасни цилиндар, као и карактеристични носач задњег нишана (као на АК, тј М-70) већ је поклопац са шином продужен дуж целе горње стране (од нишана до лежишта кундака).

Све то лепо изгледа овако на стрелишту док се не тестира како се војне пушке иначе тестирају. Ако је намењено војсци. Ако је за стрелишта и аматере-цивиле, без обзира колико су прецизни и вешти стрелци, онда је то сасвим друга прича.

Произвођач још нема дозволу за војну (наменску) производњу (што се у видео и каже), тако да је све ово на дуууууугачком штапу. Наравно желим је успех на тржишту,а неће им бити лако.

Иначе, у позадини на једном делу видеа се чује прича (коментар једног од присутних) о цени где каже да ће коштати три пута више од пушке са складишта (јер је идеја да се узимају пушке са складишта и потом реконструишу на варијанту "Морана").


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on December 30, 2019, 09:46:27 pm
Svaki ciga svoga konja hvali :)

Verovatno kad se izmeri sa polimerskim okvirom (mozda onim kracim) naspram M70 sa metalnim dodje se skoro do te tezine.

Najvise se ustedelo na kundaku, okviru i tome sto izgleda nema pravi gasni cilindar.

Spominje se i neko skracivanje sanduka. Evo sad sam gledao snimak ponovo i stvarno izgleda da su skratili sanduk i to na spoju sa novim kundakom ako se nevaram.

U svakom slucaju uradili su vise i sa vise ideja nego Zastava za ovh skoro 50 godina koliko se koristi M70.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on December 30, 2019, 09:52:22 pm
Могуће је да је скраћен. Мада нисам сигуран да ће то баш допринети побољшању перформанси код дужег коришћења.  Колико сам примети код склапања је додато нешто, као нека подлошка, иза повратног механизма на дну кутије сандука. Можда је то део који амортизује трзај?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on December 30, 2019, 10:14:16 pm
Sad sam bacio pogleda ali Zasatava je izbacila sa sajta M70 - sad imaju samo M05 sa karakteristikama.

Duzina sa preklopljenim kundakom M05 je 689 mm a Morana je 675 mm.

Mada obrni okreni nema tu 1 kg ustede osim ako neuporedjuju M70 sa drvenim kundakom.

Da to iza povratne opruge je BAFER, koji je jako popularan u americi i trebalo bi da umanjuje trzaj u nekoj meri.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on December 31, 2019, 10:50:27 pm
Па М-70 са дрвеним кундаком је свега 50-грама тежа од оне са преклапајућим. Ако је негде скинуо тежину то може бити, као што си већ написао, на оквиру (а то ипак није пушка) и оним додацима. Можда може негде да користи алуминијум или пластику, али баш да килограм скине са саме пушке, тешко. Осим тога, сумњам да ће то баш да ради како војска обично очекује. Требао је Дарко да то тестира као што они руси и Амери тестирају АК. Паљба па док не "цркне". Готово сам сигуран да би ова пушка "цркла" после 150-200 метака. Мало сам сумњичав око оног што нема гасног цилиндра. То може бити да функционише код једанична паљбе (она тестирана пушка ради само полуатоматски јер је "цивилна" варијанта), али код рафалне, посебно дуготрајне тек треба да се провери.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Titan on August 06, 2020, 04:27:23 pm
Поштовање после дужег времена.

Виде ли ико ову нову м17/м19 “модуларну” пушку? Осим што се фрљају са називом, очигледно је у питању некаква... хм, надоградња М70.

Па чисто да проверим директно са старом гардом овде, пошто ево трећи дан тражим по Палуби па не нађох ништа.

ПС: Маштам десет година о Калашњиков систему и Гренделу у једном оружју па сам де обрадовао. Док нисам погледао урадак који је наводно, “Војска Србије усвојила”, шта год то више значило.

Хвала унапред.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: lovac on August 06, 2020, 08:32:42 pm
Koji je kalibar 6.5 mm korišten za modularnost nove puške?


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kumbor on August 06, 2020, 08:58:56 pm
Dakle, Grendel je kalibar 6,5x39.

Преведено са енглеског-6,5 мм Грендел је умерени уложак који су дизајнирали Арне Бреннан, Билл Алекандер и Јанне Похјоиспаа као кертриџ са високом тачношћу и прецизношћу намењен посебно АР-15 платформи на средњем / дугом домету. То је побољшана варијација 6.5 мм ППЦ-а. Википедија (енглески)
Прикажи првобитни опис
Дужина чауре: 38,7 mm (1.52 in)
Дизајн: Bill Alexander and Janne Pohjoispää
Пречници основе: 11,15 mm (0.439 in)
Пречник метка: 6,71 mm (0.264 in)
Изворна чаура: .220 Russian
Капацитет чауре: 2.3 cm3 (35 gr H2O)
Олучење: 1 in 8" or 1 in 9"

Не обраћајте пажњу на глупости Гугл транслејта. Зашто ли је то 220 russian, ја не знам.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on August 06, 2020, 09:58:41 pm
Jer je čauri 7,62x39 suženo grlo na 6,5 mm?


[attachment=1]


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: kumbor on August 07, 2020, 06:17:29 am

Otprilike tako, mada ima i nekih drugih razlika. Nisam se bavio time detaljnije. Problematičnije mi je to, što VS drugi put u 20 godina menja službeni vojni kalibar. Mada 5,56 nikad i nije preovladao kod nas. A ima i izraelska reklama za Galil iz davnih godina... "tek sa 7,62 Galil je pravo oružje". A i Galil je u osnovi mehanizam AK. Iskreno, žao mi je što je "Šarac" M-53, Mg-42 ili kako već, izbačen iz naoružanja, sa svih svojih 11 kila "žive vage".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on August 10, 2020, 10:06:20 pm
Quote
Виде ли ико ову нову м17/м19 “модуларну” пушку? Осим што се фрљају са називом, очигледно је у питању некаква... хм, надоградња М70.

Била је изложена на штанду "Заставе",а и војници демонстратори су је држали у рукама на сајму "Партнер 2019". Војници су ми је дали у руке. Слике сам поставио у темо о "Пертнеру 2019". Истина, у односу на ту верзију која је имала одређене мане, ова усвојена би требала да је превазишла те мане (углавном око брављења цеви код замене). Ту завршну и наводно "усвојену" нисам држао у рукама. Наравно да се не ради ни о каквом револуционарном конструкционом решењу већ је реч о варијанти базираном на провереном "калашникову".

Када се у Војсци каже да је нешто "усвојено", значи да је оружје прошло тестирања и опитовања предвиђена правилима усвајања НВО, да је задовољило постављене тактичко-техничке захтеве, да је тзв. тактички носилац дао сагласност на усвајање и да је Главни војно-технички савет (или како се то већ сада зове) донео одлуку (решење) о усвајању у НВО.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: pvanja on August 11, 2020, 09:24:51 am
Zastava tvrdi da je preuzela sistem bravljenja cevi sa mitraljeza M-84.
Koliko god zastava tvrdila da je potrebno jako malo vremena za promenu cevi i to bez alata ostaje problem upucavanja nisana pri svakoj promnei cevi (bez obzira da li se radi o drugom kalibru ili drugoj duzini cevi).
A to nije ni brzo ni jednostavno. Potrebno je streliste i iskusni puskar i tako svaki put kada se menja cev.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: lovac on August 12, 2020, 02:38:48 pm
Činjenica je da metak 6.5 x 39 ima određene prednosti u odnosu na 7,62 x 39.
Očito, kalibri oko 6.5 mm predstavljaju metak budućnosti (za naredni period do nekih 30 god), za jurišne puške. I naši stručnjaci su odigrali pametno.

Zrna su teža od 5.56, nose veću energiju prema cilju. S druge strane i imaju bolja balistička svojstva od 7.62 x 39, manji trzaj .... Otvoreno rečeno i 5,56 i 7,62 su pomalo zastareli i ne ispunjavaju nove taktičke zahteve u potpunosti.

Ja sam odavno, negde na ovom forumu pisao o tome, da bi VS umesto da da usvoji 5.56 kao standard, trebala bi da usvoji nešto između tog kalibra i postojećeg  7,62 i upravo sam mislio na 6,5, ili 6,8.


No, videćemo šta će praksa (i politika) diktirati.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: lovac on August 22, 2020, 02:05:15 pm
U suštini, slažem se sa poentom članka, koji postujem.
Što više kalibara u jedinicama - veća briga i glavobolja za logističare prilikom proračuna.
Očito je da bi trebalo malo smanjiti ''gužvu'' raznih kalibara po jedinicama, ali to sigurno mnogo košta.Mediji: Odluka VS da uvede i peti kalibar municije sporna i logistički i finansijski

Beta 22. avgusta 2020. 09:25

Odluka Vojske Srbije (VS) da u naoružanje uvede novi, peti kalibar municije u jedinice predstavlja logistički ali i finansijski veoma diskutabilno rešenje jer je u drugim državama praksa da oružane snage koriste najčešće dva kalibra, navodi portal Balkanska bezbednosna mreža.
U analizi objavljenjoj na tom portalu se podseća da je VS nedavno uvela kalibar 6,5 milimetara „Grendel“, što je municija sa dobrim balističkim karakteristikama, ali da je ta odluka sporna jer će doneti logističke probleme i finansijske izazove.

VS je do sada koristila NATO kalibar 5,56×45 milimetara za puške M-21, zatim 7,62×39 milimetra za automatske puške M-70 i puškomitraljez M-72, 7,62×54 za mitraljez M-84 i 7,9×57 milimetara za snajpersku pušku M-76, a sada je odlučeno da se uvede i kalibar 6,5×39, takozvani „Grendel“.
Poredjenja radi, SAD, Nemačka, Francuska i Velika Britanija u vojsci koriste dva kalibra za automatske puške, puškomitraljeze i snajpere, a isti slučaj je i u ruskoj i kineskoj vojsci. Tako je i u regionu, konkretno u madjarskoj i rumunskoj vojsci.

„Unifikacija ima vojnu i ekonomsku logiku. Oružja raznovrsnog kalibra u ratu predstavljaju logističku noćnu moru. Manje kalibara znači i manji broj mašina za obradu metala i jeftiniju proizvodnju municije. Tako se manje opterećuje vojni budžet, a proizvodjači imaju konkurentniju robu na svetskom tržištu“, dodaje se u tekstu.

Taj portal podseća da VS ima oko 27.000 vojnika i da će, tržišno gledano, proizvodnja relativno malih serija municije „Grendel“ tu municiju učiniti skupljom.
Dodaje se da će, uz novu municiju, biti uvedena i nova puška M-19 koja ima promenljivu cev i koja osim municije „Grendel“ može da koristi i klasičnu municiju 7,62×39, koja se upotrebljava i za automatsku pušku M-70.
Problem je u tome što će ta nova puška moći da koristi drugačiju municiju tek nakon što se ručno promeni cev i okvir za municiju.

„Nije jasno zašto se na M-19 menja samo cev, a ne i nišani jer se meci dva kalibra razlikuju po karakteristikama. Nejasno je kako bi u borbi vojnici menjali cevi. Na prikazima nije pokazano ni kako se uporedo sa cevi menjaju optički nišani i da li je potrebno njihovo naknadno podešavanje“, navodi se u analizi.

Portal postavlja i pitanje zašto se autori tog projekta nisu vodili poukama namenske industrije SFRJ koja je za JNA pravila kvalitetno i jeftino oružje u kalibrima koji su rasprostranjeni širom sveta, jer je tako mogla da osigura i dobre izvozne poslove sa velikim prihodima.

„U daleko manjoj vojsci i još slabijoj srpskoj ekonomiji postoje mnogo ambiciozniji planovi, ali bez debate o ekonomskim, političkim i logističkim aspektima eksperimentalnog kalibra“, dodaje se.

(Beta)Izvor: https://www.krstarica.com/vesti/srbija/mediji-odluka-vs-da-uvede-i-peti-kalibar-municije-sporna-i-logisticki-i-finansijski/


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: jeremijaljesina on October 30, 2020, 10:07:06 pm
https://www.youtube.com/watch?v=zVf7uuEW0dM


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: fazan on November 07, 2020, 05:08:27 am
U suštini, slažem se sa poentom članka, koji postujem.
Što više kalibara u jedinicama - veća briga i glavobolja za logističare prilikom proračuna.
Očito je da bi trebalo malo smanjiti ''gužvu'' raznih kalibara po jedinicama, ali to sigurno mnogo košta.Mediji: Odluka VS da uvede i peti kalibar municije sporna i logistički i finansijski

Beta 22. avgusta 2020. 09:25

Odluka Vojske Srbije (VS) da u naoružanje uvede novi, peti kalibar municije u jedinice predstavlja logistički ali i finansijski veoma diskutabilno rešenje jer je u drugim državama praksa da oružane snage koriste najčešće dva kalibra, navodi portal Balkanska bezbednosna mreža.
U analizi objavljenjoj na tom portalu se podseća da je VS nedavno uvela kalibar 6,5 milimetara „Grendel“, što je municija sa dobrim balističkim karakteristikama, ali da je ta odluka sporna jer će doneti logističke probleme i finansijske izazove.

VS je do sada koristila NATO kalibar 5,56×45 milimetara za puške M-21, zatim 7,62×39 milimetra za automatske puške M-70 i puškomitraljez M-72, 7,62×54 za mitraljez M-84 i 7,9×57 milimetara za snajpersku pušku M-76, a sada je odlučeno da se uvede i kalibar 6,5×39, takozvani „Grendel“.
Poredjenja radi, SAD, Nemačka, Francuska i Velika Britanija u vojsci koriste dva kalibra za automatske puške, puškomitraljeze i snajpere, a isti slučaj je i u ruskoj i kineskoj vojsci. Tako je i u regionu, konkretno u madjarskoj i rumunskoj vojsci.

„Unifikacija ima vojnu i ekonomsku logiku. Oružja raznovrsnog kalibra u ratu predstavljaju logističku noćnu moru. Manje kalibara znači i manji broj mašina za obradu metala i jeftiniju proizvodnju municije. Tako se manje opterećuje vojni budžet, a proizvodjači imaju konkurentniju robu na svetskom tržištu“, dodaje se u tekstu.

Taj portal podseća da VS ima oko 27.000 vojnika i da će, tržišno gledano, proizvodnja relativno malih serija municije „Grendel“ tu municiju učiniti skupljom.
Dodaje se da će, uz novu municiju, biti uvedena i nova puška M-19 koja ima promenljivu cev i koja osim municije „Grendel“ može da koristi i klasičnu municiju 7,62×39, koja se upotrebljava i za automatsku pušku M-70.

Problem je u tome što će ta nova puška moći da koristi drugačiju municiju tek nakon što se ručno promeni cev i okvir za municiju.


„Nije jasno zašto se na M-19 menja samo cev, a ne i nišani jer se meci dva kalibra razlikuju po karakteristikama. Nejasno je kako bi u borbi vojnici menjali cevi. Na prikazima nije pokazano ni kako se uporedo sa cevi menjaju optički nišani i da li je potrebno njihovo naknadno podešavanje“, navodi se u analizi.

Portal postavlja i pitanje zašto se autori tog projekta nisu vodili poukama namenske industrije SFRJ koja je za JNA pravila kvalitetno i jeftino oružje u kalibrima koji su rasprostranjeni širom sveta, jer je tako mogla da osigura i dobre izvozne poslove sa velikim prihodima.

„U daleko manjoj vojsci i još slabijoj srpskoj ekonomiji postoje mnogo ambiciozniji planovi, ali bez debate o ekonomskim, političkim i logističkim aspektima eksperimentalnog kalibra“, dodaje se.

(Beta)Izvor: https://www.krstarica.com/vesti/srbija/mediji-odluka-vs-da-uvede-i-peti-kalibar-municije-sporna-i-logisticki-i-finansijski/

Слажем се да је више калибара логистичка ноћна мора. Међутим, неке ствари у тексту не стоје, а неке би требало посматрати у контексту.

Очигледно се ради на томе да се замени 7,62х39. Калибар 5,56х45 је НАТО калибар који је уведен када су и бригаде копнене војске устројене по британском моделу, да не набрајам даље. Остале су огромне количине оружја и муниције у калибру 7,62х39, а извесно је да ће муниција наставити да се производи за извоз. У таквој ситуацији, та пушка са опцијом за промену цеви је направљена као неки прелаз на нови калибар, а 6,5 гренел (6,5х39) је узет зато што се оружје са минималним модификацијама може пребацити на тај калибар. Нико не очекује да војска у борби мења цеви, али се очекује да се јединице могу релативно брзо пребацити са једног на други калибар, у случају потребе. У пракси би то значило да се користи 7,62 док се не потроши. Или да се након преласка на 6,5 у случају да се остане без муниције може користити 7,62.

Та пушка може бити итересантна за извоз у земље које користе 7,62х39. Очигледно је да 6,5 гренел као калибар има неке предности. Ова пушка нуди предности тог калибра, а пружа сигурност да се не остане без муниције.

Што се тиче 7,62×54, то је руски калибар који се користи на тенковима. Када је уведен у пешадију ЈНА, са митраљезима М-84, идеја је била да се користи постојећи калибар. Зато у периоду када се прелазило на 5,56 нико није ни покушао да пређе на 7,62×51, митраљески метак у НАТО.

Снајперски метак 7,9 је остао са снајперским пушкама М-76. Знам да су произведене снајперске пушке у 7,62×54, да ли су у потпуности замениле М-76 није ми познато.


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on December 07, 2020, 06:49:46 pm
Na 15-16 minuti. Ja nisam znao da ima m-70 mogucnost praznenja lezista metka dok zakocena.

https://youtu.be/JQeFtSs4mbA


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: dzumba on December 08, 2020, 03:24:28 pm
Да, избациће метак из цеви, али неће убацити нови метак из оквира, ако је полуга регулатора у положају "укочено".


Title: Re: Automatske puške i puškomitraljezi 7,62 mm M70 i M72
Post by: Bozo13 on December 08, 2020, 03:59:27 pm
Da, nisam znao to, a vjerujem i puno koristnika to ne zna. A trebalo bi, jer je baš dobra (sigurna) funkcija to.