PALUBA

Ratna mornarica => Mornarička avijacija => Topic started by: Dreadnought on September 23, 2009, 11:38:02 amTitle: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on September 23, 2009, 11:38:02 am
Uključenjem hidroplana u svoj sastav i formiranjem Pomorskog vazduhoplovstva, RM je dobila sebi podobnu letilicu, koja patrolira, izviđa, snima, prati protivničko brodovlje, i kada se ukaže potreba ili iskrsne prilika, dejstvuje protiv njih bombama i mitraljezima.

U vremenu nastajanja Pomorskog vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije, hidroplani su bili "trofejni" tj. poticali su iz ratnog plena Austro-ugarskog P.V. Kasnije su nabavljani u inostranstvu, na osnovu ratnih reparacija ili iz domaćeg budžeta i na osnovu stranih zajmova. Kako je na međunarodnom tržištu bilo teško pronaći odgovarajuć osnovni početni školski hidroplan pod povoljnim uslovima, rešenje je potraženo u domaćoj industriji.


Razvoj

Tokom 1921. i 1922. godine inženjer Jožef Mikl je sa grupom saradnika iz Vazduhoplovnog arsenala kopnenog vazduhoplovstva izradio projekat novog dvokrilnog školskog hidroplana. Inž. Mikl je crteže hidroplana ponudio Ministarstvu vojske i mornarice Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca, koje ih je otkupilo za potrebe svog P.V.

ŠM je bio hidroplan dvokrilac drvene konstrukcije. Trup mu je bio u obliku centralnog čamca. Krila su imala relativno tanak, zakrivljen aeroprofil i bila su presvučena platnom. Međusobno i sa trupom krila su bila povezana upornicama i čeličnim sajlama. Gornje krilo je izgrađeno iz tri dela. Na krajevima donjeg krila su se nalazili mali plovci. Motor sa potisnom elisom bio je smešten na nosaču između krila a sa trupom i centralnim delom krila je bio povezan pomoću čeličnih cevi.

Ugovor je sklopljen početkom 1924. godine da Kraljevina SHS besplatno ustupi crteže hidroplana fabrici "Ikarus", koja je pristupila izradi prve serije od šest aviona.

[attachment=2]

Prvi hidroplan je bio dovršen već krajem oktobra, a prvi let je obavljen 10. novembra, kada je direktor "Ikarusa" Dimitrije Konjović, jedan od napoznatijih austrougarskih pilota, leteo nad Dunavom skoro jedan sat na visini od 300 metara u blizini zimovnika u Novom Sadu.

Probni letovi su nastavljeni do 25. novembra, kada je i zvanična državna komisija zaključila, da ovaj prvi hidroplan projektovan u novoj državi u potpunosti ispunjava postavljene zahteve i da je potrebno izvršiti samo nekoliko manjih izmena u konstrukciji i opremi. Zvaničan naziv aviona je ŠM, štoje bila skraćenica od naziva "školsko-mornarički". U Pom.vazduhoplovstvu su hidroplan nazvali "Šimika".

U Kumboru je krajem aprila 1925. izvršena zvanična predaja Pomorskom vazduhoplovstvu prve serije od 6 aviona.

[attachment=1]

Tokom 1925 godine su isporučene još dve serije od po šest aviona. Oni su svi bili opremljeni sa čehoslovačkim motorima Blesk, od 100 Ks.

Hidroplani četvrte serije su znatnije se razlikovali od prve tri serije. Oni su nastali kao rezultat potrebe Pomorskog vazduhoplovstva da obezbedi hidroplane za obalsko izviđanje i za druge zadatke koji su prevazilazili mogućnosti školskih ŠM i starih austrougarskih tipova ubrzano povlaćenih iz upotrebe.

ŠM.1 je po dimenzijama isti kao standardni školski hidroplan, ali je ugrađen motor Mercedes od 160 konjskih snaga. Masa aviona je povećana kao i brzina leta a plafon je dostigao 5000 metara. Šest ŠM.1 je isporučeno do februara 1926. godine.

[attachment=4]

Tokom 1926. godine u radionicama "Ikarusa" je izgrađena peta serija od šest standardnih ŠM sa motorima Mercedes od 100 KS.

Poslednje dve serije hidroplana ŠM su isporućene Pomorskom vazduhoplovstvu krajem dvadesetih godina, jedna od njih je imala motore Mercedes od 120 KS. Od 1924. do 1930. godine "Ikarus" je u Novom Sadu sagradio ukupno sedam setrija od 6 aviona raznih verzija odnosno ukupno 42 ŠM svih varijanti.

U hidroplane ŠM su ugrađivani motori čehoslovačkim motori Blesk, od 100 Ks kao i nemački motori Mercedes DI sa snagama od 100, 120 i 160 Ks. U prve serije ŠM su ugrađivane elise berlinske fabrike "Hajne", a kasnije elise proizvedene u "Ikarusu".

[attachment=3]

Prvi primerak ŠM je bio obojen standardno svetloplavom bojom, usvojenom za borbene hidroplane Pomorskog vazduhoplovstva. Duž obe strane trupa se nalazila štrafta bele boje, karakteristična za školske mašine, a na prednjem kraju su postavljene oznake Šl m, i to sa leve strane-latinicom, a sa desne-ćirilicom. Odmah iza su se nalazili oznake vojnog vazduhoplovstva. Na repu se nalazila jugoslovenska zastava, a na gornjoj i donjoj strani krila velike oznake vojnog vazduhoplovstva. Ostali hidroplani prve i sledećih serija su imali tamnoplavu boju, usvojenu za školske avione; a oznake vojnog vazduhoplovstva na trupu su se nalazile ispred oznaka tipa.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on September 23, 2009, 11:56:36 am
Služba

ŠM je u jugoslovenskom pomorskom vazduhoplovstvu korišćen punih 18 godina, sve do aprila 1941. godine. "Šimika" bio dobar avion za obuku pošto je bio dobro upravljiv po uzburkanom moru, a zahvaljujući podreljefnoj stepenici, brzo se odlepljivao od vode.

[attachment=2]

"Šimika" je uglavnom upotrebljavan za osnovnu obuku hidropilota u Pomorskoj vazduhoplovnoj školi. Pored obuke, ŠM su često korišćeni za pomoćne zadatke kao što su prevoz oficira, pošte i naređenja, kao i hidrološka i kartografska istraživanja, i za vuču meta u toku vežbi gađanja.

Mnogi hidropiloti su potvrdili, da je "Šimika" bio idealan avion za obuku. Dobro upravljiv i po uzburkanom moru, a zahvaljujuči podreljefnom redanu (stepenici), brzo se odlepljivao od vode. Pored toga, što je zbog nedostatka trimera imao nešto tvrđe komande, bio je vrlo lak za letenje. Odlikovao se velikom stabilnošću i teško se prevlačio na manjim brzinama, što je bilo neobično važna osobina za hidroplan namenjen za osnovnu obuku letača. Dobro je "ležao" i u oštrijim zaokretima, a pokazao se i kao izvrstan planer u slučajevima kada je motor namerno ili slučajno prekidao rad u letu.

[attachment=3]

"Šimika" je uglavnom upotrebljavan za osnovnu obuku hidropilota u Pomorskoj vazduhoplovnoj školi, u kojoj je pored nekoliko stotina pomorskih oficira i podoficira obučeno i najmanje pet klasa rezervnih oficira pilota. Kada je počev od 1935. godine Pomorsko vazduhoplovstvo obuku svojih pilota obavljalo u školama Vazduhoplovstva vojske, ŠM su poslužili kao osnovni tip za preobuku na hidroplane. Tokom tridesetih godina su korišćeni i za obuku u noćnom letenju, za šta su, pored neophodnih signalnih svetala i opreme za osvetljavanje instrumentske table, dobili i posebnu libelu za kontrolu nagiba po uzdužnoj osi, što je prilikom sletanja trebalo da spreči jače udare o površinu mora.

Varijanta ŠM.1 je služila za izviđanje obale, za praćenje kretanja torpeda, otkrivanje minskih polja, kao i za korekciju vatre obalske artiljerije i koordinaciju sadejstava mornarice i kopnenih trupa.

Tehnička služba Pomorskog vazduhoplovstva, koja je postigla visok nivo održavanja i remonta hidroplana i motora, imala je najviše zasluga za tako dug vek upotrebe "Šimika". Tokom generalnih revizija i popravki oštećenih hidroplana često su zamenjivani celi trupovi, krila i stabilizatori, izrađivani u radionicama 2. i 3. Hidroplanske komande u Kumboru i Divuljama, tako je već od polovine tridesetih godina poneki od ŠM jedva mogao da se smatra Ikarusovim proizvodom.

Poručnik korvete Eugen Šoštarić je postavio prvi jugoslovenski rekord u dostignutoj visini leta, 29. oktobra 1929. godine kada je u Divuljama jednim standardnim ŠM sa motorom od 120 KS dostigao visinu od 6720 metara.

[attachment=5]

Pri kraju "karijere", početkom 1936. godine, dve "Šimike" su dodeljene oblasnim odborima aeroklubova u Splitu i Sušaku, sa ciljem da doprinesu unapređenju vazduhoplovnog sporta i vazduhoplovne propagande na Jadranskom primorju. Jedan od "Šimika" je dobio naziv "Split" i civilnu registraciju ZU-PDR i smešten je u pomorsku bazu u Divuljama, gde su sportski i rezervni piloti iz Splita i okoline dolazili na trenaž. Drugi "Šimika" sa registracijom ZU-PDU je dobio naziv "Sušak", a za njega je podignut zaseban hangar u uvali Martinšćica u blizini Sušaka. Oba hidroplana su do kraja 1940. godine korišćena za preobuku i trenaž članova aerokluba i za mnogobrojne propagandne letove.

Poslednji primerci "Šimike" su se 6. aprila 1941. godine zatekli u sastavu Školske eskadrile, koja je bila dislocirana u Rezetovcu kod Divulja, a nekoliko ih se nalazilo i u zalivu Boka Kotorska. Postoje podatci da je u Aprilski rat PV je ušlo sa nešto preko deset "Šimika". Ev.br. Šm: Š1m – Š6m, Š7bk – Š18bk (m), Š19m – Š42m Šm.1: Š57m – 62m. Prema italijanskim podacima, ukupno četiri neispravna ŠM, i to brojevi 7, 23, 26, 57, pali su u ruke neprijatelju, koji ih je zbog zastarelosti ubrzo uništio.

[attachment=4]

[attachment=1]

Literatura: Aeromagazin br. 15 / "Ikarusov hidroplan" - Čeda Janjić
               Leteći Čunovi / katalog - Šime Oštrić


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on September 23, 2009, 12:44:40 pm
Jedan lep Seitsov akvarel ... Šimika na poletanju pred hidrobazom u Kumboru ...

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 23, 2009, 03:07:49 pm
Vrlo dobar uvod u temu.

"Nastavnici i slusaoci pilotskog kursa god 1925." AJS 1928/29

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 23, 2009, 03:20:16 pm
"Pripreme za uzlet", Kumbor, oko 1926.g.
Isti izvor

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 23, 2009, 03:26:55 pm

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 23, 2009, 03:37:37 pm

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 25, 2009, 07:50:39 pm
Prilazem fotografiju koja, po uputi cijenjenih kolega, spada u ovu temu.

Skenirana iz vec poznatog AJS-a  ("Komandant vazduhoplovstva g. gen. Stanojlovic, nakon letenja") 


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 25, 2009, 07:52:00 pm
[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 28, 2009, 09:31:06 am
.. ispred hangara, 1926.

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 28, 2009, 09:46:42 am
"cetvorka" 1926. u letu iznad Bobare(?)

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: rcopec on October 23, 2009, 03:48:19 pm
Pozdrav,

vezano za Šimike tzv. IV. serije (s motorima DM od 160 ks), nisam baš uvjeren da br. 21 koje sken je gore postiran spada u tu seriju. Malo sam proučavao građu na tu temu (Let2, YASIG-ov special, Insignia, Mikić etc.), pa mi se nameće zaključak da prema rednim brojevima pojedinih aparata baš i nije sretno određivati seriju. Osim toga, navodno je ta IV. serija dobila brojeve koji su nastavili niz iza CAMS-ova (Š.51-56), dakle od Š.57 do Š.62. S tim što i kod te serije postoje dvojbe da li su ti Mercedesi 160 ks ugrađeni na svih šest primjeraka iz te serije. Navodno su samo tri dobila te motore, a na preostala tri su ugrađeni oni od 120 ks.
Konačno, posvjetljivanjem i povećavanjem skena originalne fotografije ove 21-ice, motor koji je na istoj mi baš i ne djeluje kao Daimler-Mercedes D.III od 160 ks. Više mi liči na D.II od 120 ks.
E sad u koju seriju bi stoga spadala ova 21-ica, nemojte me previše pitati. Stoga sam se i javio ovdje za polemiku, možda netko zna nešto više? U svakom slučaju bi pomogla fotografija iz ranije faze ovog aparata (s punom oznakom Š.21M). Osobno pretendiram da je ovo aparat iz V. serije s motorom od 120 ks (neovisno o tome što npr. u Letu br. 2 piše da bi ta serija (kao i prva) trebala imati stari D.I od 100 ks). Neki izvori upućuju na drugačiji zaključak.

R. Čopec  


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on October 23, 2009, 05:16:45 pm
Pozdrav rcopec

Veliko ti hvala što si primetio moj propust ... Pogrešno sam potpisao ŠM 21 kao hidroplan 4. serije dok je ustvari bio hidroplan 5. serije. Dakle biće ispravljeno, još jednom hvala ...

I po nekim mojim izvorima hidroplani 5. serije su nosili oznake Š.19 do Š.24, tako da je tvoja konstatacija da su hidroplani 4. serije nosili oznake od  Š.57 do Š.62 takođe na mestu ...

Tu bi negde trebao da bude i odgovor na tvoje sledeće pitanje i konstataciju ..


E sad u koju seriju bi stoga spadala ova 21-ica, nemojte me previše pitati. Stoga sam se i javio ovdje za polemiku, možda netko zna nešto više? U svakom slučaju bi pomogla fotografija iz ranije faze ovog aparata (s punom oznakom Š.21M). Osobno pretendiram da je ovo aparat iz V. serije s motorom od 120 ks (neovisno o tome što npr. u Letu br. 2 piše da bi ta serija (kao i prva) trebala imati stari D.I od 100 ks). Neki izvori upućuju na drugačiji zaključak.


Oko info iz leta br. 2 da su 5. seriju trebalo biti ugrađeni  D.I  motori od 100 ks, postoje oprečna mišljenja.

Ja sam naveo u tekstu informaciju koju donosi Let br. 2 i koja se takođe nalazi u tekstu Čede Janjića iz Aeromagazina br. 15 zj da su bili ugraćeni D.I motori od 120 Ks, mada postoje (neobjavljene) informacije da je i u 5. i 6. seriju ugrađen motor od D.II od 120 Ks.

Nadam se da smo donekle razjasnili ovo pitanje, a ostaje otvoreno za raspravu ako se javi neko sa detaljnijim informacijama ... Takođe, bilo bi lepo i korisno da nađemo (kao što si lepo primetio) fotografiju iz ranijeg perioda ..

Još jednom, veliko hvala na tome što si primetio propust ... biće ispravljeno ....


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: rcopec on October 24, 2009, 11:03:15 am
Drago mi je da sam potaknuo polemiku, jer ima dosta nedoumica vezano za te serije. Nemam tu doduše tu Čedinu referencu (članak iz Aeromagazina) pa kad si u prilici, molio bih te da mi na mail pošalješ sken tog članka da vidim što čovjek piše. Vidi se da se Ognjan u Letu i nije previše upuštao u raščlambu evidencijskih oznaka vezano za serije, vjerojatno upravo iz razloga postojanja tih kontroverzi. Za ono što je pak ovdje napisano o dodjeli motora po serijama ima opozitnih mišljenja, pače i fotografija koje dio tih zaključaka demantiraju.
Tako sam vrlo blizu zaključka da su motori od 100 ks (Mercedes i Blesk) bili ugrađivani samo na prve dvije serije. No dok je za Mercedes to vrlo teško utvrditi temeljem postojećih fotki (svi ti motori imaju prefiks "M" na pramcu, a Šimike s konca 20-tih i dalje više ne nose ni taj prefiks) + toga su ta dva motora 100/120 vizuelno vrlo slični, izgleda je Bleskove dobila samo II. serija. Naime, nisam vidio ni jednu Šimiku višu od br. 12 da bi imala taj prefiks. Ako idemo logikom da je III. serija imala evid. brojeve od 13-18, tada ne može biti točna teorija da su oni imali Bleska. Evo dokaz:
[attachment=1]
Foto izvor: Insignia br. 18

Vidimo dakle cijelu seriju od 13-18 snimljenu u fazi montaže s Mercedesovim motorima. Nejasno je tek koji Mercedes je u pitanju.  

Nadalje, postoje kontroverze vezano za tu IV. seriju. Prema nekim izvorima, a i ova fotka to poprilično dobro ilustrira, Š-60,61 i 62 dobili su motore M.120 ks. Navodno se oni od 160 ks baš i nisu nabolje ponašali na Šimikinoj konstrukciji (premda je navodno za tu seriju bila djelomično i izmijenjena; produžen i ojačan trup na Š.57 etc.) pa se odustalo od ugradnje istih na sve aparate. Obzirom se taj 160 ks motor vizuelno ipak može diferencirati od onog od 100/120 ks, meni ovaj na Š.60 ipak više vuče na potonji ...
[attachment=2]
Foto izvor: Insignia br. 18

No, vjerojatno će odgovore na neka od tih pitanja dati i knjiga Danijela Frke o PV (pripremana u suradnji s nžl. pokojnim V. Isaićem), tako da falabogu još ni izbliza nismo završili s referencama. Pojedine informacije koje sam o ovoj temi dobio zahvaljujući korespondenciji s autorom, upućuju na to da je ono što sam rekonstruirao na temelju postojećih izvora vrlo blizu Isaićevim zaključcima. Nadamo se samo skorom izlasku knjige (nžl. još nije izašla zbog problema u kojima se našao izdavač).

R. Čopec


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on November 15, 2009, 09:30:42 pm
Rano bojenje ŠM ....

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on June 03, 2010, 04:25:50 pm
Jedna reklama iz časopisa "Naša krila" ...

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: marinero on August 16, 2010, 11:30:21 pm
"Simika" nad Kotorom.Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: leut on August 29, 2010, 10:56:21 pm
Evo dva eksponata iz splitskog Pomorskog muzeja.

[attachment=1]Makete aviona Ikarus ŠM i Ikarus IO.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Deligrad on September 15, 2010, 12:24:25 am
   Podaci koje ste koristili o šimiki su zastareli jer tekstove koje pominjete su rađeni bez korišćenja arhivske građe. Evo kako izgleda priča o njima na osnovu građe iz Vojnog arhiva i arhiva fabrike Ikarus.
   Prvi tip domaće konstrukcije proizveden u zemlji bio je hidroplan inž. Josifa Mikla (Josef Mickl). Pošto je u PV od početka bila izražena potreba za jednim školskim hidroplanom koji bi zamenio zastarele i potpuno dotrajale trofejne tipove, iskusni Mikl, projektant više tipova hidroaviona za austro-ugarsko MLW, izradio je 1921-1922. odgovarajući projekt i radioničku dokumentaciju jednog dvosedog dvokrilnog hidroplana na čamac. Projekat je prihvaćen, MViM ga je otkupilo od Mikla i besplatno stavilo na raspolaganje novoformiranoj fabrici "Ikarus" od koje je naručena serijska proizvodnja.
   Fabrika "Ikarus" je zaključila u proleće 1924 (upravo u vreme kada je u fabrici završavan prvi Mali Brandenburg) ugovor sa OzM za isporuku prve serije od 6 novih "hidroplana za školovanje Tip Šm" (naziv iz "Ikarusovog" prospekta) opremljenih motorima Mercedes 100 KS. Prvi hidroplan (praktično prototip) poleteo je prvi put 10. novembra 1924, a posle izvršenih proba državna komisija je prihvatila 25. novembra novi tip hidroplana. Tri sledeća aparata završena su do kraja iste godine, a svih 6 hidroplana prve serije započeli su službu u proleće sledeće godine.
   Školski Mikl je obeleževan sa Š. M. 1 do Š. M. 30 i od Š. M. 57. do Š. M. 62.
Prozvodnja aeroplana Š. M. je tekla sledećim redom:
   Prva serija - Š. M. 1 je uveden u naoružanje 1924. godine. Š. M. 2 - Š. M. 6 tokom 1925. godine.
   Druga serija - Š. M. 7 do Š. M. 12 tokom 1925. godine. Hidroavioni ove serije su tokom 1930. godine prošli ozbiljnu rekonstrukciju. Ов
   Treća serija - Š. M. 57 do Š. M. 62 tokom 1925. godine.
   Četvrta serija - Š. M. 13 do Š. M. 18 tokom 1926. godine.
   Peta serija - Š. M. 19 do Š. M. 24 tokom 1927. godine.
   Šesta serija - Š. M. 25 do Š. M. 30 tokom 1930. godine.
   Iako je bila nabavljena veća količina Mercedesa 100 KS, pojavio se krajem dvadesetih manjak tih motora zbog ugradnje na hidroplane Šm i domaće Male Brandenburge. Zbog toga su, u kasnijem periodu, na revizijama u radionicama Pomorskog vazduhoplovstva, ugrađivani motori Mercedes 120 KS na preostale hidroplane, slično obrascu serijskih mašina jedne od poslednjih serija.
   Oznaka Šm (Školski Mikl, ili po nekim tumačenjima, Školski mornarički) pisana je ponekad i kao ŠM, a zvanični naziv u PV bio je Tip Š (tip Školski). Često su korišćeni i nazivi Školski Mercedes i Školski Blesk. Međutim, tip je bio najpoznatiji po nadimku Šimika (ili Šimica). Hidroplani su bili obeleženi po maniru PV obeležjima čiji su primeri: Š1m, Š11bk, Š25m (Š1m, Š11bk, Š25m), itd.
   Vojna služba je trajala do Aprilskog rata. Poznato je da su od 1938. sve preostale Šimike imale samo motore Mercedes 120 KS. Krajem januara 1941. PV je imalo samo 13 Šimika, a od toga broja 4 aparata su bili bivši Šm.1.
   Pored vojne, Šimike su imale i civilnu službu. Godine 1936. PV je dodelilo Kraljevskom aero-klubu dve Šimike koje su postali jedini civilni hidroplani toga tipa u KJ. Prvi aparat je bio Š12, registrovan civilnom registracijom YU-PDR, kršten imenom "Split" i dodeljen početkom 1936. Oblasnom odboru Split. Drugi je bio Š14 (YU-PDU, kršten "Sušak"), predat početkom jula odboru Sušak.
   Već početkom 1925. postalo je jasno da francuski Kamsovi nisu podesni za službu u PV. Iskoristivši situaciju, “Ikarus” je hitro predložio da reprojektuje postojeći tip Šm u novi obalski izviđački i trenažni hidroplan sa boljim osobinama od Kamsa. Komanda mornarice je prihvatila ponudu i naručila 6 modifikovanih hidroplana koji su predstavljali četvrtu seriju Šimika, rađenu paralelno sa “običnim” Šimikama. Svih 6 aparata je isporučeno do februara 1926. godine.
   Prema prospektu, "Ikarus" je označio te mašine sa "hidroplan za obalsko izviđanje Tip Šm.1" a za pogon je upotrebljen motor Mercedes (D.III) 160 KS. Fabrička oznaka Šm.1 jasno pokazuje da je obalski hidroavion bio izveden iz osnovnog tipa Šm (Š). Analogno osnovnom tipu Š, PV je označilo novi hidroavion kao Š.1 (Školski prvi), iako on nije bio školski tip. Tih šest obalskih Š.1 praktično su predstavljali drugu, novu kategoriju hidroaviona i PV ih je i obeležilo u nizu obeležja (Š57m-Š62m) koji se nastavljao odmah iza hidroplana Kams. U skladu sa novom namenom izviđača, PV je koristilo u žargonu i naziv Izviđački-Dajmler. U tom nazivu, za motor je iskorišćeno ime fabrike jer je Mercedes D.III proizveden u nemačkoj fabrici “Dajmler” iz Štutgarta. U kasnijem periodu službe u Pomorskom vazdujoplovstvu, neki od Šm.1 modifikovani su na slabije motore Mercedes 120 KS.
   Školski Mikl je bio dvosed, biplan na čamac, dvosed, sa motorom Mercedes D II snage 120 KS. Hidroplan je bio dugačak 9,75 m, imao raspon krila 14,5 m i visinu 3,45 m. Masa praznog hidroplana je bila 900 kg a opterećenog 1250 kg (od toga 80 kg gorivo i 15 kg maziva). Maksimalna brzina hidroplana je bila 120 km/h na površini mora, vreme poletnja 22 sekunde i plafon 3500 metara. Š. M. 57 je imao motor Mercedes snage 160 KS i sa njim je postizao maksimalnu brzinu od 140 km/h i plafon leta od 4900 metara.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Istria 052 on September 15, 2010, 12:33:07 am
"cetvorka" 1926. u letu iznad Bobare(?)

[attachment=1]

Bobara, manji otok is pred Cavtata.

Bobara, Mrava, Hljeb, Mrkan, Mrkanac u Zupskom zaljevu


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Deligrad on September 15, 2010, 12:34:29 am
Neću da pišem više ovako kasno jer pravim lapsuse. Premda sam lepo napisao da su izviđačke šimike treća serija posle umesto da napišem da su pravljene skoro paralelno sa četvrtom serijom ja napišem da su one četvrta serija. I da preciziram datum.Svih šest je izrađeno u Ikarusu do kraja 1925. godine i tu predate komisiji Ministarstva vojnog ali su jedinici predate tek februara 1926. godine.
Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on September 15, 2010, 08:43:50 am
   Podaci koje ste koristili o šimiki su zastareli jer tekstove koje pominjete su rađeni bez korišćenja arhivske građe. Evo kako izgleda priča o njima na osnovu građe iz Vojnog arhiva i arhiva fabrike Ikarus.

Nažalost, internet nikada ne može da zameni pravi istraživački rad i sve te dane provedene po arhivima ...


Neću da pišem više ovako kasno jer pravim lapsuse. Premda sam lepo napisao da su izviđačke šimike treća serija posle umesto da napišem da su pravljene skoro paralelno sa četvrtom serijom ja napišem da su one četvrta serija. I da preciziram datum.Svih šest je izrađeno u Ikarusu do kraja 1925. godine i tu predate komisiji Ministarstva vojnog ali su jedinici predate tek februara 1926. godine.
Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.

Samo pišite, uvek je dobro imati prave podatke  :)

A mi smo uvek gladni relevantnih podataka ... nikada dosta.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on September 25, 2010, 01:54:04 pm
[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on September 26, 2010, 10:31:45 am
Nismo dosada postavili jednu od najpoznatijih fotografija ovoga aviona.

[attachment=1]

Kralj Aleksandar II je 25. septembra 1925. godine prilikom obilaska flote u Boki napravio jedan let, kojom prilikom je pilotirao tada poručnik bojnog broja Nikša Nardeli.

Na slici dole je Nikša Nardeli, sada već kao kapetan korvete snimljen 1931. godine ...

[attachment=2]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: MOTORISTA on September 26, 2010, 10:48:03 am
ŠM i Dalmacija u pozadini.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on September 26, 2010, 12:04:07 pm
Kap. korvete Niksa Nardeli je bio opisivan kao vrlo korektni klasni starjesina VI klase.

"Upravo zahvaljujuci njemu ukinuto je i izbaceno iz prakse PVA grubo hijerarhijsko i nisko izivljavanje starijih klasa nad najmladjom zbog nekih sitnijih greska ili propusta - a sto je u Akademiju vjerojatno "uvezeno" iz pjesadijske Vojne akademije putem prva dva pripremna kursa.
To su bili kursevi za zavrsene pitomce te vojne akademije u Beogradu (1922-25) radi prekvalifikacije u pomorske oficire."

- prepisano iz Spomenice VI klase PVA izdane u Zagrebu 28.6.1991. povodom 60. godisnjice zavrsetka skolovanja.

Niksa Nardeli je penzioniran u cinu k.b.br. i bio je prisutan na 40-godisnjici u Dubrovniku (11.9.1971.)


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on October 02, 2010, 04:02:56 pm
[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Deligrad on October 02, 2010, 04:37:58 pm
Tek sad sam video da nisam precizirao tip motora kod serija. Prva serija je imala motor Mercedes DI od 100 KS. Druga serija je imala motor Blesk iste snage. U ostalom to su i bili praktično identični motori samo su ovi drugi proizvođeni po licenci u Čehoslovačkoj posle rata. Treća serija je imala motore Mercedes DIII od 160 KS. Četvrta serija je imala Mercedes DI a šesta Merecedes DII od 120 KS. Peta serija je (verovatno) imala Mercedes DI od 100 KS ali za nju nemam sigurne potvrde u izvorima.
Međutim, najverovatnije je najpre šesta serija dobila Merecedese DII, zatim druga koja je prošla generalnu reviziju gotovo istovremeno sa izradom šeste serije. Zatim su, postepeno, i ostali aparati na revizijama dobijali motore Mercedes DII od 120 KS.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on October 02, 2010, 04:45:50 pm
ŠM treće serije, Š.M. 57 po podacima, snimljen 1925. godine u Novom Sadu.


[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on October 24, 2010, 11:19:11 am
[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: brodarski on October 24, 2010, 12:38:37 pm
Opet Šibenik. Nije trebalo ništa pisati. Prepoznaje se konfiguracija terena.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on January 24, 2011, 11:33:45 am
ŠM na izložbi, tj sajmu.


[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on February 15, 2011, 07:44:37 pm
ŠM u Splitu.

Inače, fotografija je pogrešno potpisana kao hidroavion iz Praga. Godina je 1934. a fotografija je objavljena u monografiji "Splitski memento".


[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Hrundi on February 15, 2011, 11:50:13 pm
[attachment=1]

Fotografija šm.jpg snimljena je u Kućištu na Pelješcu, lokacija otprilike +42° 58' 45.77", +17° 6' 41.45" (42.979380, 17.111515). Neuobičajena lokacija koja upućuje na izvanredno slijetanje, što potvrđuje i ponašanje posmatrača oko aviona.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on July 05, 2011, 05:12:02 pm
Izvlačenje aviona.

[attachment=1]

[attachment=2]Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on July 05, 2011, 05:14:00 pm
I još neke zanimljive.


[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on July 05, 2011, 06:52:24 pm
[attachment=1]

Fotografija šm.jpg snimljena je u Kućištu na Pelješcu, lokacija otprilike +42° 58' 45.77", +17° 6' 41.45" (42.979380, 17.111515). Neuobičajena lokacija koja upućuje na izvanredno slijetanje, što potvrđuje i ponašanje posmatrača oko aviona.

Lokacija me vrlo asocira na srednja Kastela. Hidroaviona su dva, Divulje su blizu; nisam nikada bio u Kucistima na Peljescu - moze biti i ta lokacija..


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: VP1159 on July 05, 2011, 09:46:41 pm
Na pretposlednjoj slici, Pozdrav sa visina/ SM u letu je u stvari Lohner TL iz PVKJ.
Karakteristicna bela strafta ide do vrha nosa, nos je drugaciji od Simike, a i vertikalni rep se nazire sa karakteristicnim Lohnerovim oblikom.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on May 20, 2012, 09:10:34 am
iz piranskog muzeja
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on May 28, 2012, 06:17:02 am
Splitska gradska luka
[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: brodarski on May 28, 2012, 08:01:41 am
Splitska gradska luka
[attachment=1]
Ovaj 23 bi mogao biti onaj na kojem je Prebanda napravio '' uspjeli smrtonosni let ''. Tako je novinar napisaou Novom dobu kad je poginuo Prebanda.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: marinero on June 15, 2012, 08:56:07 pm
Dred je vec ovu fotku postirao ranije,. ali evo je sada i u malo vecoj rezoluciji - kralj Acika i Niksa Nardelli u simici u Kumboru.Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Deligrad on June 20, 2012, 04:25:32 pm
Brodarski ŠM 23 je uvedena u naoružanje tokom 1927. godine. Glauko Prebanda je mnogo pre toga poginuo. Interesuje me da li se u Novom dobu navodi koja ie oznaka bila aviona na kom je poginuo Prebanda ili je to tvoj zaključak. Teško da je to i I23 (koji jedini teorijski odgovara vremenu pogibije Prebande).


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: brodarski on June 21, 2012, 07:26:23 pm
Prebanda je poginuo 9. studenog 1922. godine. Novo Doba imalo je ekskluzivnu vijest jer istog dana objavilo : Glauko Prebanda poručnik bojnog broda srušio se jutros u 9 i pol sati u Boci Kotorskoj sa svojim hidroavionom u more. Š njim je bio vojnik Mataja. Oba su poginula. Tako  glase prve kratke vijesti, a detalja još nema. To sam naravno prepisao iz novina. Prolistao sam još neke listine i bilješke, kao i kratku biografiju a oznaku i tip zrakoplova našao nisam. Pitao sam jednog dobro verziranog gospodina koji je sakupio o Prebandi prilično materijala ali ni on nije znao. Šteta, polako se gube niti. Prošlo je skoro devedeset godina od tada. Čak i za novinski papir dugo razdoblje.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on March 23, 2013, 07:08:00 pm
Veliki dogadjaj u Komizi 1926.g. Sletio hidroavion Š-11.
http://www.sebenico.com/our-works/komiza-hidroavion-1926-godine/


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: leut on March 23, 2013, 10:00:44 pm
Veliki dogadjaj u Komizi 1926.g. Sletio hidroavion Š-11.
http://www.sebenico.com/our-works/komiza-hidroavion-1926-godine/

Je li ovaj događaj poslužia kao inspriracija za prvu epizodu popularne TV serije "Naše malo misto" - Avijatičar.  :pilot

http://www.youtube.com/watch?v=cpcKELPcFzc


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: VP1159 on March 26, 2013, 10:15:24 am
Splitska gradska luka
[attachment=1]
Ovaj 23 bi mogao biti onaj na kojem je Prebanda napravio '' uspjeli smrtonosni let ''. Tako je novinar napisaou Novom dobu kad je poginuo Prebanda.
Prebanda i Mataja su poginuli u Kotoru, na avionu FBA/Savoia Tipo H (verovatno br.13), 9. Novembra 1922.
Vec  30. maja 1923, na istom tipu, sa FBA-H br. N-14d poginuli su kod Djenovica i Ugo Edrizzi i S.Svetlin.
Novo Doba je u junu 1924. pisalo o oba dogadjaja.
Shimike su uvedene u upotrebu znatno kasnije.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: MOTORISTA on October 01, 2013, 09:10:08 pm
Neko će već znati gde je slikano, elem tri dame i ŠM.

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on October 02, 2013, 03:41:28 am
Neko će već znati gde je slikano, elem tri dame i ŠM.

[attachment=1]
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: Dreadnought on October 02, 2013, 07:52:04 am
O ovoj fotografiji je raspravljano pre par godina na OMF (http://www.maketarstvo.net/forum/viewtopic.php?t=7195).


Quote
Da li mozda netko zna nesto o padu doticnog u Omisu, i da li je to uopce Ikarus ŠM?

 Znaci, ova slika bi trebala biti datirana u jesen 1942. , Omis.serijski broj bi mogao biti "22"

[attachment=1]

Quote
Što se tiče datiranja fotke, nije nemoguće da je to čak i 1942., a vezano za nekoliko indicija koje mi se nameću ... :
 - modni detalji odjeće i obuće na ovim damama bliži su 40-tima nego ranim 30-tima kad je taj tip zrakoplova bio "in";
 - ovakva vrst označavanja (evid. broj na nosu) tkdj. je bliži kraju nego početku aktivne službe + u prilog tome i boja zrakoplova koja djeluje poprilično "apšisana";
 - "Šimika" je bila u upotrebi sve do "travanjskog" rata, pa nije nemoguće da je neki primjerak zaostao ovako "na plaži", a pogotovo ovaj koji mi baš i ne djeluje da je u letnom/plovećem stanju - snimite "polupani" vjetrobran npr.

 Dakle, po meni je ovo blizu 40-tima, ako čak nije i godina koju si naveo, a ako je to vjerodostojno, podatak je svakako interesantan.

[attachment=2]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on October 02, 2013, 05:09:41 pm
Izgleda da su cetrdesete godine. Objekti u moru (stupovi) su dosta stradali.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: brodarski on January 14, 2014, 10:27:55 am
Novinska fotografija, loša ali se zrakoplov nazire.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: brodarski on February 08, 2014, 08:54:08 pm
Nažalost bilo je i izvanrednih događaja.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on May 03, 2014, 10:09:44 am
Malo jasnija fotografija koju je Dread odavno postavio.
[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: brodarski on May 03, 2014, 12:56:06 pm
Jedan rani Š 11 1926. godine.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on April 21, 2017, 07:49:06 am
"30" na Zlatnom ratu, kada se jos nije znalo za koncesiju....
[attachment=1]Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on November 12, 2017, 10:14:06 pm
Nismo dosada postavili jednu od najpoznatijih fotografija ovoga aviona.

[attachment=1]

Kralj Aleksandar II je 25. septembra 1925. godine prilikom obilaska flote u Boki napravio jedan let, kojom prilikom je pilotirao tada poručnik bojnog broja Nikša Nardeli.

Na slici dole je Nikša Nardeli, sada već kao kapetan korvete snimljen 1931. godine ...

[attachment=2]
Naidjoh danas na podatak da je avion bio Š-5.


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: MOTORISTA on January 14, 2018, 03:23:29 pm
Ova nije bila. Kralj Aleksandar, Nardeli i nepoznati mornar.

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: MOTORISTA on July 18, 2018, 12:13:20 pm
Bivši Š14, sada kao YU-PDU.

[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on November 18, 2018, 07:37:56 am
Bar.....
[attachment=1]


Title: Re: Ikarus ŠM - Školsko Mornarički "Šimika"
Post by: jadran2 on November 18, 2018, 07:39:16 am
i Kumbor
[attachment=1]
iz Kumbora za Divulje
[attachment=2]