PALUBA

Vesti => Hrvatska => Topic started by: leut on November 20, 2009, 06:09:27 pmTitle: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 20, 2009, 06:09:27 pm
Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman"

[attachment=1]
1. Misija

Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman" visokoobrazovna je vojna ustanova Oružanih snaga Republike Hrvatske čija je primarna uloga školovanjem pripremati i osposobljavati časnike, dočasnike i državne službenike za provedbu zadaća Oružanih snaga određenih njihovim strateškim dokumentima, misijama i zadaćama.

Ustroj

[attachment=2]
Centar za obrambene i strateške studije

Centar za obrambene i strateške studije "Janko Bobetko" (Centar) jest znanstveno-istraživačka i razvojna ustrojstvena jedinica HVU-a „Dr. Franjo Tuđman”. Provodi specifična primijenjena istraživanja u funkciji dugoročnog razvoja i tehničke modernizacije sustava borbene i neborbene kopnene, zračne i pomorske tehnike, kao i dugoročna strateška planiranja, analizu i razvoj OS RH.

Znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost provodi i u potpori razvoja znanstveno-nastavnog kadra za potrebe provedbe studijskih programa namijenjenih obrazovanju časnika OS RH.

Centar svoje aktivnosti provodi samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama HVU-a, kao i u suradnji s civilnim znanstveno-istraživačkim, sveučilišnim i proizvodnim sastavnicama.

U sastavu centra dvije su organizacijske cjeline:

- Odjel tehničkog razvoja i istraživanja koji provodi znanstvena istraživanja u području primijenjenog tehničkog razvoja borbenih i neborbenih sustava grana OS RH i logističke potpore,

- Odjel strateškog planiranja i analize koji provodi znanstvena istraživanja u području strateškog planiranja i analize.

[attachment=3]
Dekanat

Dekanat, kao ustrojstvena jedinica HVU-a, osigurava kontinuiranu provedbu nastavnog procesa u školama te školovanjem priprema i osposobljava časnike i dočasnike za provedbu zadaća koje su određene strateškim dokumentima, misijama i zadaćama OS RH sukladno smjernicama i važećim nastavnim planovima i programima. Koordinira i surađuje sa sveučilišnom zajednicom na uspostavi studijskih programa za potrebe OS RH te njihovoj provedbi, kao i razvoju vlastitih nastavnih i znanstveno-nastavnih potencijala.

Čelništvo dekanata:

- dekan,
- prodekan za vojnu izobrazbu,
- prodekan za studijske programe,
- prodekan za znanost i razvoj,
- prodekan za međunarodnu suradnju u području vojne izobrazbe.

Odjel potpore izobrazbe:

- Odsjek planiranja,
- Odsjek potpore.

Katedre dekanata su:

- Katedra strategije,
- Katedra operativnog umijeća,
- Katedra taktike,
- Katedra vojne logistike,
- Katedra upravljanja i vođenja,
- Katedra opće vojnih predmeta.

Centar vojnih škola

Centar vojnih škola „Petar Zrinski“ (CVŠ) ustrojstvena je jedinica Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ odgovorna za školovanje i obuku, zapovijedanje i rukovođenje, personalnu i logističku potporu polaznika svih razina izobrazbi časnika, dočasnika i kadeta.

CVŠ se sastoji od:

- Odjela planiranja i potpore,

- Ratne škole „Ban Josip Jelačić“,

- Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“,

- Časničke škole „Andrija Matijaš Pauk“ i

- Dočasničke škole „Damir Tomljanović Gavran“.

Ratna škola

[attachment=4]
Ratna škola „Ban Josip Jelačić” ustrojstvena je jedinica CVŠ-a osnovana 1998. godine, odlukom predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, kao najviša vojna škola u Republici Hrvatskoj s ciljem osposobljavanja za obnašanje najviših dužnosti u području nacionalne sigurnosti i obrane. U njoj se školuju viši časnici Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Svake godine u Školu se upisuje četrnaest polaznika. Uz pripadnike OS RH, u njoj se školuje po jedan predstavnik civilnog sektora MORH-a, najviši dužnosnici drugih tijela državne uprave te inozemni vojni ili civilni dužnosnici.

Školovanje je organizirano kroz jednu nastavnu godinu (dva semestra), a po završetku se stječe strategijska razina vojnocivilne izobrazbe.

Polaznici Škole moraju zadovoljiti visoke kriterije, uzimajući u obzir da je završena Ratna škola jedan od uvjeta za promaknuće u generalske činove.

U Školi se težišno izučavaju 4 područja učenja:

- Sigurnost,
- Upravljanje obranom,
- Nacionalna vojna strategija,
- Strategija i umijeće ratovanja.

Osim navedenih glavnih sadržaja programa, kao dodatni sadržaji izučavaju se i kolegiji:

- Metodologija znanstveno-istraživačkog i stručnog rada,
- Umijeće komuniciranja,
- Informacijski sustavi.

Predavači u Školi priznati su hrvatski i inozemni znanstvenici, vojni i civilni dužnosnici iz zemlje i inozemstva, stručnjaci iz područja gospodarstva te nastavnici s HVU-a.

Kroz proces izobrazbe u Školi u ulozi vanjskih suradnika, profesora i gostiju predavača prođe stotinjak osoba, među kojima su i predsjednici Republike, Sabora i Vlade, ministri te državni tajnici.

Procesom izobrazbe upravlja Nastavničko vijeće Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

Zapovjedno-stožerna škola

[attachment=5]
Zapovjedno stožerna škola „Blago Zadro” ustrojstvena je jedinica CVŠ-a zadužena za provedbu intergranske izobrazbe časnika te je najviši oblik vojnostručne izobrazbe. Svrha je školovanja usvajanje znanja i vještina potrebnih za planiranje, zapovijedanje i vođenje ratnih i neratnih operacija u nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima, stožerima, operacijama na bojištu, mirovnim operacijama te razumijevanje međuodnosa elemenata nacionalne moći i njihovog utjecaja na vojne djelatnosti u miru i ratu. Zadaće Zapovjedno-stožerne škole su sljedeće:

- ovladati temeljnim odrednicama združenog ratovanja,
- naučiti načela združivanja snaga i teorijske odrednice združenog ratovanja,
- osposobiti polaznike za obnašanje svih funkcionalnih dužnosti u zapovjedništvu i stožeru združeno-taktičke postrojbe u razini brigade njegove grane,
- osposobiti polaznike za obnašanje funkcionalnih dužnosti stožernog časnika u zapovjedništvu i stožeru njegove grane,
- osposobiti polaznike za obnašanje funkcionalnih dužnosti u zapovjedništvima i stožerima združenih snaga u pripremi i provedbi operacija na bojištu u svim strateškim okružjima,
- osposobiti polaznike za obnašanje funkcionalnih dužnosti u zapovjedništvima i stožerima multi-nacionalnih snaga,
- osposobiti polaznike u problematici pripreme i provedbe mirovnih operacija.

Časnička škola

[attachment=6]
Časnička škola „Andrija Matijaš Pauk“ ustrojstvena je jedinica CVŠ-a. Obrazovna je ustanova u kojoj se školuju kadeti i kandidati za časnike za temeljne časničke dužnosti te časnici za niže stožerne, zapovjedne i funkcionalne dužnosti svih borbenih rodova, rodova borbene potpore, službi, struka i njihovih specijalnosti.

Časnička škola sastoji se od Zapovjedništva škole, Kadetske bojne, Satnije napredne časničke izobrazbe (NČI) i Satnije temeljne časničke izobrazbe (TČI).

Časnička škola odgovorna je za provedbu programa „Kadet”, takozvane nulte razine vojnog školovanja. Program „Kadet” sustav je civilno-vojnog školovanja budućih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji se provodi u suradnji s visokoškolskim i drugim civilnim institucijama u Republici Hrvatskoj te je kao takav primarni oblik školovanja budućih časnika.

Temeljna časnička izobrazba prva je razina osposobljavanja časnika, a svrha joj je usvajanje temeljnih vojnostručnih znanja te razumijevanje sposobnosti i vještina potrebnih za obnašanje prve časničke zapovjedne dužnosti – zapovjednika voda. Sastoji se od kampa za razvoj vođa, općeg i specijalističkog dijela, mentoriranja i zajedničke završne vježbe.

Napredna časnička izobrazba druga je razina slijedno-rastuće izobrazbe časnika na stožernim dužnostima, a njezina je svrha osposobljavanje časnika za samostalno i skupno usavršavanje te primjenu stečenih znanja u planiranju, organizaciji i provedbi izobrazbe i obuke u postrojbama roda/službe/struke u granama, zapovjedništvima i stožerima Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Sastoji se od tri modula:

- Opći modul,
- modul Taktike i doktrine roda/službe/struke,
- modul Stožerni rad.

Kadetska bojna

[attachment=7]
Kadetska bojna ustrojstvena je jedinica Časničke škole CVŠ „Petar Zrinski”. Temeljna joj je zadaća provedba integriranog oblika civilno-vojnog školovanja pod nazivom Program KADET po kojem se školuju kandidati za časnike za potrebe popune ljudskim resursima borbenih rodova i rodova borbene potpore Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Kadetska bojna sudjeluje u pripremi i provedbi obuke tijekom akademskih godina kadeta. Sadržaj obuke temeljen je kroz tri kampa ili faze obuke radi usvajanja potrebnih predznanja za pohađanje temeljne časničke izobrazbe kao početnog oblika vojnog školovanja časnika.

Cilj je provjeriti sposobnost i izdržljivost kandidata, a sve skupa pomaže u procjeni njihova odnosa prema vojničkom životu i radu tijekom održavanja kampova i provedbe temeljne vojne obuke. Pritom je potrebno utvrditi je li kandidat pripravan za prijam u djelatni sastav i buduću vojnu službu časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

U akademskoj 2014./2015. godini na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman” započeli smo s obrazovanjem dvaju novih preddiplomskih sveučilišnih vojnih studijskih programa:

- Vojno vođenje i upravljanje (VViU),

- Vojno inženjerstvo (VI).

Ovi novi studijski programi razvijani su u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu.

Dočasnička škola

[attachment=8]
Dočasnička škola „Damir Tomljanović Gavran“ ustrojstvena je jedinica CVŠ-a “Petar Zrinski”. Zadužena je za školovanje dočasnika po modelu slijedno-rastuće institucionalne izobrazbe te izradu i ažuriranje nastavnih planova i programa izobrazbi.

Prvi tečajevi za dočasnike organizirani su još početkom Domovinskog rata, 1991. godine. Dočasnička škola je sa svojim radom samostalno započela 22. listopada 1992. godine i taj se datum obilježava kao Dan Dočasničke škole.

U Dočasničkoj školi školuje se cjelokupni dočasnički kadar za sve dočasničke dužnosti u postrojbama, granama i drugim ustrojstvenim jedinicama OS RH.

Temeljna zadaća Dočasničke škole je izobrazba cjelokupnog dočasničkog osoblja za sve dočasničke dužnosti u postrojbama, granama i drugim ustrojstvenim jedinicama OS RH, te izrada nastavnih planova i programa svih razina dočasničkih izobrazbi i određenih funkcionalnih tečajeva za dočasnike.

Četiri su razine dočasničke izobrazbe:

- Prva razina - Izobrazba za razvoj vođa (IRV),

- Druga razina - Temeljna dočasnička izobrazba (TDI),

- Treća razina - Napredna dočasnička izobrazba (NDI),

- Četvrta razina - Visoka dočasnička izobrazba (VDI).

Dočasnici se usavršavaju i kroz različite funkcionalne tečajeve, i to:

- Tečaj za instruktore,

- Tečaj za prvog dočasnika satnije.

Zapovjedništvo Dočasničke škole te Odjel izobrazbe sa svoja tri odsjeka: Odsjek Napredne dočasničke izobrazbe, Odsjek Temeljne dočasničke izobrazbe i Odsjek Izobrazbe za razvoj vođa nalaze se u Požegi u vojarni „123. brigade HV-a”, dok se odsjek Visoke dočasničke izobrazbe nalazi u Zagrebu u vojarni “Petar Zrinski”.

Središte za strane jezike

[attachment=9]
Središte za strane jezike "Katarina Zrinska" ustrojstvena je jedinica Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ utemeljena Odlukom ministra obrane 14. ožujka 1995. Od samog početka zadaća mu je bila organizirati i provoditi intenzivne tečajeve stranih jezika i specijalističke tečajeve engleskog jezika za potrebe pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OS RH) i Ministarstva obrane (MORH).

Središte je ustanova za sve grane i službe vojske i MORH-a i djeluje na tri lokacije u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Organizacijsku strukturu Središta čine tri Nastavna Odjela, Odjel za testiranje i prevođenje i Tajništvo.

Misija Središta je organizirati i provoditi obuku stranih jezika za časnike, dočasnike i civile OS RH i MORH-a, te za pripadnike šire obrambeno-sigurnosne zajednice (Ministarstva unutarnjih poslova, Vojno-sigurnosne obavještajne agencije i stranih oružanih snaga).

Cilj izobrazbe je pripremiti polaznika za uspješno obavljanje dužnosti u suvremenom međunarodnom okruženju te za izobrazbu i obuku u inozemstvu.

Glavne su aktivnosti Središta:

- Intenzivni tečajevi stranih jezika (engleski, njemački, francuski i talijanski) u trajanju od 3 mjeseca (378 nastavnih sati) za razine STANAG 1, 1+ i 2 te STANAG 3 za engleski jezik,
- Tečaj metodike za instruktore engleskog jezika u trajanju od četiri tjedna (120 sati),
- Mentoriranje instruktora engleskog jezika u sklopu projekta izobrazbe početnog engleskog jezika u postrojbama,
- Izrada i provedba testa engleskog jezika prema HRVN STANAG 6001 z te testiranja engleskoga, njemačkoga, francuskoga, talijanskoga i ruskoga jezika za potrebe OS RH i MORH-a,
- Usmeno i pismeno prevođenje za potrebe HVU i po potrebi za OS RH i MORH.

Sadržaj nastavnih planova i programa svih tečajeva temelje se na kriterijima STANAG 6001 (NATO) i CEFR (Europska Unija).

Središte je moderna i fleksibilna ustanova sposobna odgovoriti zahtjevima i potrebama šire sigurnosne zajednice.

Kako bi Središte imalo održiv sustav izobrazbe engleskog jezika, u sva tri odjela izgrađena su središta za samostalno učenje (kao rezultat zajedničkog rada američkih, britanskih i hrvatskih oružanih snaga) koji su postali sastavni dijelovi koncepta učenja engleskoga jezika. Njihova svrha je da polaznici samostalnim radom uz stručni nadzor profesora nauče preuzeti odgovornost za svoje učenje i održavanje znanja jezika.

Važno je također istaknuti uspješnu suradnju koju je Središte razvilo s Defense Language Instituteom (San Antonio, Teksas, SAD), George C. Marshall Centerom u Garmisch-Partenkirchenu (SR Njemačka), Institutom za strane jezike Austrijske savezne vojske u Beču, Institutom za strane jezike Kopnene vojske Republike Italije u Perugii, Saveznim uredom za jezike u Hürthu (SR Njemačka), Ujedinjenim Kraljevstvom putem Peacekeeping English Projecta (2000. – 2006. godina) i Republikom Francuskom putem koncepta lektora francuskog jezika.

Međutim, ništa se ne bi moglo napraviti ukoliko Središte ne bi imalo izvrsno osoblje. Pedeset i jedan profesor jezika i tri djelatne vojne osobe su najveća vrijednost i temelj njegovog budućeg razvoja.

Dom HVU

Dom Hrvatskog vojnog učilišta ustrojstvena je jedinica HVU-a, namijenjena je za kontinuiranu i kvalitetnu provedbu logističke potpore Hrvatskom vojnom učilištu, kako u vojarni, tako i na vojnim poligonima te ostalim ustrojstvenim jedinicama smještenima u vojarni. U suradnji s civilnim strukturama pruža mogućnost vanjskim korisnicima prostora i sportskih vježbališta korištenje sportskih i kulturnih sadržaja te knjižnice s oko 20 000 naslova.

U organizaciji Doma smještaj je polaznika vojnih škola u nekoliko objekata od kojih su neki nedavno obnovljeni i opremljeni adekvatnim namještajem. Dom raspolaže vanjskim sportskim terenima, teretanom, dvoranom za borilačke sportove i automatskom streljanom za zračnu pušku i pištolj. S obzirom na ovakve mogućnosti, formirane su i određene sportske sekcije (judo, orijentacijsko trčanje, nogomet, košarka, odbojka, badminton, boćanje, stolni tenis, zračna puška i pištolj) uz stručnu pomoć i vodstvo kineziologa.

Vojna kapelanija sv. Mihovila Arkanđela Hrvatskog vojnog učilišta u Zagrebu osnovana je 1. rujna 1998. godine. I prije same službene uspostave kapelanije na Učilištu, postojala je kapela sv. Mihovila Arkanđela uređena po nacrtima arhitekta Roberta Someka. Ovu je kapelu 15. prosinca 1993. godine blagoslovio i otvorio za bogoslužje zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. Bio je to prvi vjerski objekt sagrađen u vojnim prostorima nakon što je Republika Hrvatska postigla svoju samostalnost


osrh.hr (http://www.osrh.hr/)
__________________________________________________

DOČASNIČKA ŠKOLA

Temeljni kamp dočasnika Udbina 09

Tjelovježba, topografija, mala i velika topografska hodnja, postrojbena obuka, bojna instinktivna i situacijska gađanja iz automatske puške i samokresa, te razni oblici teoretske obuke iz vojnog komuniciranja, NBKO-a, prepoznavanja, kontrole i suzbijanja straha i stresa, prve pomoći, mirovnih operacija... samo su neke od aktivnosti što su ih dočasnici provodili pod budnim okom instruktora

U vojarni "Josip Jović" na Udbini uspješno je proveden posljednji ovogodišnji Temeljni kamp dočasnika. Na njemu je bilo 40 polaznika iz svih grana Oružanih snaga, koji su tijekom 12 dana obnovili i proširili svoja znanja o temeljnim vojnim vještinama, te stekli nova znanja i iskustva. Kamp je namijenjen svim dočasnicima vođama skupina, zapovjednicima desetina, instruktorima, prvim dočasnicima do razine satnije, stožernim i vojnostrukovnim dočasnicima. Iako je težište aktivnosti koje se provode na povećanju obuke u terenskim uvjetima, polaznici moraju usvojiti i niz informativno-edukacijskih sadržaja iz kojih se također ocjenjuju. Tjelovježba, topografija, mala i velika topografska hodnja, postrojbena obuka, bojna instiktivna i situacijska gađanja iz automatske puške i samokresa, te razni oblici teorijske obuke iz vojnog komuniciranja, NBKO-a, prepoznavanja, kontrole i suzbijanja straha i stresa, prve pomoći, mirovnih operacija... samo su neke od aktivnosti što su ih dočasnici provodili pod budnim okom instruktora. Kamp je vodio stožerni narednik Damir Bakunić iz Dočasničke škole, a uz njega kao instruktori na kampu bili su pripadnici Bojne za specijalna djelovanja, VOB-a, HVU-a, HKoV-a, Počasno-zaštitne bojne i drugih postrojbi OSRH-a.

Dočasnička škola iz Đakova osigurala je voditelje za svaku rotaciju kampa, a za logističku potporu te aktivnosti bio je zadužen Dom glavnog stožera. Voditelj kampa je istaknuo da je obuka zahtjevna, dinamična, ali i raznolika a pozitivnom su je ocijenili i sudionici kampa. Obuka se provodila svaki dan od šest ujutro do 20 sati navečer, bez slobodnog vikenda, bez izlaska iz vojarne. Desetnica Slavica Borevković s Hrvatskog vojnog učilišta pozitivno je ocijenila kamp te istaknula da pruža dobre mogućnosti ne samo da se osvježi znanje koje imaju nego i da se ono nadopuni i proširi. "Kamp je vrlo dobro osmišljen. U sklopu njega provode se i neki oblici obuke i vježbe koji se ne mogu provesti u postrojbama. Obuka je zahtjevna, ali doista korisna i svrha joj je podizanje psihofizičke razine svakog polaznika", rekao je skupnik Dubravko Novosel iz Počasno-zaštitne bojne. Dobrom je ocijenio i dinamiku kojom se kamp organizira.

Kamp se provodi već drugu godinu zaredom. Ove je godine sudjelovalo više od 350 dočasnika, a kamp će se organizirati i sljedeće godine. Potvrdio nam je to i nadnarednik Darko Šimek, provedbeni dočasnik prvog dočasnika OSRH-a.

Kamp je namijenjen svim dočasnicima vođama skupina, zapovjednicima desetina, instruktorima, prvim dočasnicima do razine satnije, stožernim i vojnostrukovnim dočasnicima. Iako je težište aktivnosti koje se provode na povećanju obuke u terenskim uvjetima, polaznici moraju usvojiti i niz informativno-edukacijskih sadržaja iz kojih se također ocjenjuju.

Autor: Leida Parlov
Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/) (broj 267, studeni 2009.)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 04, 2009, 06:15:01 pm
04.12.2009.

Ravnatelj HVU-a na skupu u Republici Srbiji

Na poziv Vojne akademije Vojske Srbije, ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski", general bojnik Mirko Šundov, sudjelovao je na Međunarodnom znanstveno – stručnom skupu pod nazivom: "Potrebna znanja oficira Vojske Srbije 2010. – 2020.", što se održao od 3. do 4. prosinca u Beogradu, a u organizaciji Vojne akademije i Instituta za strateška istraživanja Ministarstva obrane Republike Srbije.
Program Skupa obuhvatio je rezultate istraživanja i iskustva iz područja definiranja akademskog i stručnog profila vojnog osoblja, vrednovanje i usavršavanje sustava stjecanja znanja, te načine za uspješno obavljanje vojne djelatnosti.

Na Skupu je sudjelovalo četrdesetak izlagača iz Republike Srbije i vojnih akademija, te učilišta i instituta iz Slovačke, Mađarske, Češke, Belgije, Francuske i Velike Britanije.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 21, 2009, 01:44:22 am
Posjeta zamjenika ministra obrane BiH Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski"

[attachment=1]
Izaslanstvo Bosne i Hercegovine predvođeno zamjenikom ministra obrane Živkom Marjancom 15. prosinca 2009. godine je posjetilo HVU "Petar Zrinski".
U sastavu izaslanstva BiH bio je savjetnik zamjenika ministra obrane Duško Radić te vojni izaslanik BiH u RH brigadir Dragoš Milanković.

Visoke goste primio je ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov sa svojim najbližim suradnicima.
Zajednički susret upriličen je s polaznicima OS BiH koji se nalaze na izobrazbi u HVU. Trenutno se na izobrazbi nalazi šest pripadnika OS BiH i to: jedan pripadnik na Ratnoj školi, tri pripadnika na Zapovjedno stožernoj školi i dva pripadnika na Visokoj dočasničkoj izobrazbi.
U prijateljskom ozračju polaznici HVU-a iz BiH izrazili su svoje dojmove i impresije dosadašnjim tijekom školovanja s naglaskom na odličnom prijemu od strane cjelokupnog osoblja Učilišta kao i visokoj motiviranosti za učenje.

Zamjenik ministra zahvalio je generalu Šundovu na dosad učinjenom, da se svi polaznici ugodno osjećaju, kao i na trudu predavača i instruktora na svladavanju cjelokupnog programa školovanja.
Ravnatelj HVU-a istaknuo je kako je ovo dobar primjer višegodišnje suradnje dviju zemalja sa željom da se nastavi i u budućnosti.

Izvor: OSRH web http://www.osrh.hr/


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 21, 2009, 05:39:22 pm
21.12.2009.

Svečano obilježavanje 18. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski"

[attachment=1]
U zagrebačkoj vojarni «Petar Zrinski» u ponedjeljak, 21. prosinca, svečano je obilježena 18. obljetnica Hrvatskog vojnog učilišta. Osim nastavnika i polaznika Učilišta, proslavi u velikoj dvorani Časničkog doma nazočili su i mnogobrojni gosti iz raznih ustrojbenih cjelina MORH-a i OS RH, kao i bivši djelatnici HVU-a.

Hrvatsko vojno učilište «Petar Zrinski»ponosi se svojom prošlošću, koja je u uvodu svečanog programa opisana kao «osamnaest godina zalaganja, rada i znanja». Ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov, državni tajnik MORH-a Pjer Šimunović i zamjenik načelnika GS OS RH general pukovnik Slavko Barić, uz čestitke na postignutom, težište svojih izlaganja usmjerili su na izazove koje donosi sadašnje i nadolazeće razdoblje.

Ravnatelj HVU-a general bojnik Šundov u svom se govoru osvrnuo i na ostvarene zadaće u 2009. godini istaknuvši da su uspješno sprovedene sve razine izobrazbe, a osobita je pažnja posvećena međunarodnim operacijama i aktualnoj integraciji OS RH u NATO. Naglasio je da je dijelom ostvareno podizanje standarda smještaja polaznika, nastavljeno je opremanje i modernizacija nastavnih kapaciteta, razvijen vlastiti web-portal, uvjeti za učenje na daljinu, a intenzivirana je i međunarodna suradnja te izdavačka djelatnost. Također, general Šundov je istakao da je u sljedećoj godini prioritet HVU-a sveobuhvatna analiza provedbe programa «Kadet» i temeljne časničke izobrazbe, te snažnije povezivanje HVU-a s civilnim sustavom izobrazbe s ciljem akreditacije programa i priznavanja diploma, kao i provedba programa i izbor nastavnog osoblja sukladno bolonjskom procesu. „Cilj je da HVU postane priznata visoka vojnoobrazovna ustanova, povezana s civilnim sustavom izobrazbe, ali sa specifičnim obilježjima sukladno potrebama oružanih snaga“, zaključio je general Šundov.

Državni tajnik MORH-a Pjer Šimunović istaknuo je da su postignuća HVU-a velika na planu nacionalne sigurnosti i obrambenog sektora Hrvatske, no i na polju međunarodne obrambene suradnje, poglavito kod integracije u NATO. „Uloga HVU-a je u oba slučaja od neprocjenjive važnosti, jer ljudi su najveće bogatstvo sustava, a ljudski i intelektualni potencijal OS RH je ono po čemu smo prepoznatljivi i u čemu nimalo ne zaostajemo za bogatijim zemljama. Samo srce tog potencijala je upravo HVU», naglasio je Šimunović. Dodao je kako je dokaz tomu činjenica što su mnoge savezničke i partnerske zemlje zainteresirane za školovanje svojih dočasnika i časnika na HVU, te da će veliku potporu MORH-a HVU imati i ubuduće.

Zamjenik načelnika GS OS RH i izaslanik Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OS RH general pukovnik Slavko Barić naglasio je da je u osamnaest godina kroz sustave izobrazbe HVU-a prošlo 23 765 polaznika. Također, general je istakao i doprinos HVU-a ustrojavanju OS RH i onome što se zove «hrvatska vojna kultura, hrvatski način rada i hrvatsko školovanje», kao i da danas Učilište ima dvostruku zadaću: udovoljiti svim potrebama naših OS RH, te istovremeno odgovoriti svim zahtjevima prilagodbe NATO-ovim modelima. „Sustav školovanja uspješno odgovara svim tim izazovima i u tome je veličina ljudi koji vode HVU, rade u nastavi ili su polaznici. Od HVU-a se ubuduće očekuje da prati svjetske trendove i dinamične, brze i nepredvidive promjene i inovacije u vojnoj tehnologiji i organizaciji, jer to je ključno za sustav koji želi preuzeti svoj dio odgovornosti za sigurnost regije, Europe i Svijeta“, zaključno je rekao general pukovnik Slavko Barić.

Nakon prigodnih govora, najistaknutijim djelatnicima HVU-a dodijeljena su promaknuća, nagrade i pohvale, a gosti su posjetili i izložbu vojno-stručne literature izdane na HVU koja je postavljena u predvorju velike dvorane.  

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on January 26, 2010, 02:08:09 pm
Ponedjeljak, 25. Siječanj 2010.

Otvorena CISCO akademija mrežnih tehnologija na HVU

Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" u ponedjeljak, 25. siječnja počeo je prvi ciklus izobrazbe u sklopu novotvorene CISCO akademije mrežnih tehnologija u kojemu će sudjelovati dvanaest polaznika iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.
Riječ je o obučavanju za rad na suvremenoj tehnologiji nužnom za funkcioniranje komunikacijsko-informacijskog sustava, a organizacija izobrazbe unutar sustava omogućava brže osposobljavanje djelatnika te znatnu uštedu sredstava. U Hrvatskoj postoje dvije regionalne CISCO akademije, pri CARNET-u i MORH-u, na kojoj se obučavaju instruktori za lokalne akademije, kakva je ova otvorena na HVU.

Na prigodnoj svečanosti upriličenoj tim povodom nazočili su visoki dužnosnici MORH-a i GS OS RH te predstavnici tvrtke CISCO u Hrvatskoj. Otvorenje CISCO akademije na HVU pozdravio je državni tajnik MORH-a Mate Raboteg, istaknuvši važnost tog događaja ne samo za obrambeni sustav nego i za cijelu državnu upravu u kojoj je, kako je rekao, također nužno afirmiranje informacijske tehnologije i usvajanje znanja iz područja mrežnih tehnologija. U tom pogledu najavio je mogućnost izobrazbe i drugih djelatnika iz sustava državne uprave u sklopu regionalne CISCO akademije, koju u sustavu MORH-a vodi Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava na čelu s ravnateljem IROS-a brigadirom Dariom Matikom. O značenju te inovacije u obrambenom sustavu govorio je i izaslanik načelnika GS OS RH, brigadni general Blago Dujmović. Posebno se osvrnuo na nužnost primjene novih mrežnih tehnologija s ciljem interoperabilnosti naših snaga na međunarodnoj razini s obzirom na sve veći angažman na svim razinama NATO saveza. Također, zahvalio je svima koji su pridonijeli otvorenju CISCO akademije u sustavu OSRH, izrazivši uvjerenje da će ona pridonijeti povećanju borbene spremnosti naših Oružanih snaga. Zadovoljstvo je izrazio i predstavnik tvrtke CISCO Denis Stanarević koji je ujedno obećao i potporu u radu Akademije, a u ime domaćina okupljene je pozdravio zapovjednik Ratne škole i zamjenik ravnatelja HVU-a brigadni general Slaven Zdilar, izrazivši nadu da će polaznici Akademije usvojena znanja učinkovito primijeniti u sustavu. Ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov, koji je ujedno voditelj te CISCO akademije pri Učilištu, pozvao je goste u obilazak učionice u kojoj će se održavati nastava za polaznike, a voditelj programa izobrazbe bojnik Daor Dabo ukratko ih je upoznao s nastavnim planom i programom koji će s polaznicima provoditi obučeni instruktori narednik Zdravko Marinić i stožerni narednik Bruno Maraković, pripadnici Pukovnije veze HKoV-a. Nastava će trajati do 2. travnja, a tijekom 10 tjedana odnosno 280 radnih sati polaznici će uz pomoć instruktora proći četiri semestra, koliko traje jedno obučno razdoblje.

Izvor: MORH web http://www.morh.hr


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 17, 2010, 05:37:41 pm
Utorak, 16. Veljača 2010.

Predavanje ravnatelja HVU-a u Rimu

Ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" general bojnik Mirko Šundov, na poziv predsjednika Središta visokog studija za obranu Republike Italije admirala Marcantonia Trevisiania, boravio je u ponedjeljak, 15. veljače, u Rimu gdje je održao predavanje polaznicima Središta visokog studija za obranu na temu „Strategijski scenarij šireg područja Sredozemlja iz balkanske perspektive“.
Predavanju su nazočili polaznici Središta visokog studija za obranu, predstavnici oružanih snaga Republike Francuske, Njemačke, SAD-a, Nigerije, Iraka Afganistana i Albanije.
Središte za visoki studiji za obranu je ustanova sigurnosnih i obrambenih studija oružanih snaga Republike Italije. Ustrojena je u jedno Predsjedništvo, koje se koristi Glavnim stožerom za opću potporu i koordinaciju aktivnosti, a sastoji se od triju autonomnih cjelina: Instituta visokih studija za obranu, Višeg instituta Glavnog stožera združenih snaga i Vojnog centra strateških studija.
HVU uspješno surađuje sa Središtem za visoki studij za obranu čija iskustva koristi za dogradnju i razvoj sposobnosti HVU-a, te za provedbu zadaća u vojnom obrazovnom sustavu OS RH.

Izvor: MORH web http://www.morh.hr/
 


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 05, 2010, 05:28:44 pm
Zapovjedno-stožerna škola "Blago Zadro"

[attachment=2]
Zapovjedno stožerna škola "Blago Zadro" Hrvatskog vojnog učilišta utemeljena je 1993. godine, a od 1995. nosi ime general bojnika Blage Zadre. Od osnutka (1993.) do danas (2012.) ZSŠ odškolovala je više od 1000 polaznika, kroz 20 redovitih i 4 izvanredna naraštaja, 3 tečaja za niže stožerne časnike, 2 tečaja za zapovjednike bojni i 2 tečaja za zapovjednike brigada“, a među njima i 31 pripadnik stranih oružanih snaga.

Zapovjedno-stožerna škola "Blago Zadro" školuje časnike OS RH za obnašanje zapovjednih, stožernih i drugih funkcionalnih dužnosti u nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima, stožerima, operacijama na bojištu, mirovnim operacijama te za potrebe drugih tijela obrambenog sustava na operativnoj i strategijskoj razini.

_________________________________________________________

Petak, 05.03.2010.

Predavanje VIZ-a Francuske polaznicima ZSŠ "Blago Zadro"

[attachment=1]
Vojni izaslanik Francuske Republike u Republici Hrvatskoj pukovnik Olivier Rouanet, u srijedu, 3. ožujka, na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" održao je predavanje polaznicima Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro" na temu "Obrambena politika Republike Francuske". U sklopu posjete HVU-a, VIZ Francuske Republike u RH pukovnik Rouanet sastao se sa zapovjednikom ZSŠ "Blago Zadro" brigadirom Zvonimirom Brajkovićem.
Prije nego što je imenovan na dužnost VIZ-a Francuske Republike u RH pukovnik Rouanet završio je ZSŠ "Blago Zadro" kao polaznik 12. naraštaja.

Izvor: MORH web http://www.morh.hr

Predavanje je održao na hrvatskom jeziku.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 13, 2010, 07:10:20 pm
četvrtak, 11. Ožujka 2010.

Promocija knjiga i vojno izdavačke djelatnosti HVU-a

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski", u četvrtak, 11. ožujka održana je promocija knjiga i vojno izdavačke djelatnosti HVU-a. Predstavljena su tri naslova: "Kratak pregled vojnih djelovanja u Domovinskom ratu", autora generala u mirovini Rajka Rakića i prof. dr. sc. Branka Dubravice, "Međunarodni ekonomski odnosi i geopolitička slika svijeta", autora prof. dr. sc. Luke Brkića, te  izabrani radovi polaznika Ratne škole, Zapovjedno stožerne škole i Časničke škole HVU-a pod nazivom "Zbornik izabranih radova polaznika vojnih izobrazbi za 2008".

Predstavljanu knjiga i vojno izdavačke djelatnosti HVU-a nazočili su državni tajnik MORH-a Mate Raboteg, predstavnici GS OS RH, HVU-a, vojni ordinarij mons. Juraj Jezerinac i predstavnici sveučilišne zajednice.
U svom obraćanju ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov istaknuo je važnost ovakvih događanja, kao i značaj vojno izdavačke djelatnosti kako za OS RH, tako i za širu zajednicu. 
O predstavljenim djelima govorili su njihovi autori i recenzenti, a u kulturnom dijelu programa kadet Jure Jajčanin recitirao je pjesme iz svoje zbirke pjesama.
Nakon predstavljanja knjiga, gosti su obišli izložbu vojno-stručne literature izdane na HVU, koju je postavilo Središte za izdavaštvo i multimediju HVU-a, kao i izložbu o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama, koju je postavio Vojni muzej Službe za odnose s javnošću i informiranje MORH-a.

Izvor: Hrvatski vojnik http://www.morh.hr/


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 17, 2010, 02:29:52 am
Utorak, 16. Ožujka 2010.

Temeljni tečaj iz područja odnosa s javnošću

U Zagrebu se na Hrvatskom vojnom učilištu od 16. do 18. ožujka održava drugi temeljni tečaj iz područja odnosa s javnošću kojeg provode djelatnici Službe za odnose s javnošću i informiranje.

Tečaj, koji za cilj ima podići standarde u radu i poboljšati razumijevanje medija polaze časnici za odnose s javnošću iz zapovjedništva grana i postrojbi kako bi promidžbu oružanih snaga podigli na još višu razinu.

Po ocjeni samih polaznika koji su i sami svjesni potrebe ovakvih tečajeva, on ja u potpunom skladu s ostalim međunarodnim tečajevima iz ovog područja.

Izvor: MORH web http://www.morh.hr/


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 19, 2010, 03:01:11 am
Časnička škola Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski"

[attachment=1]
Časnička škola Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" obrazovna je ustanova u kojoj se školuju kadeti i kandidati za časnike za temeljne časničke dužnosti, te časnici za niže stožerne, zapovjedne i funkcionalne dužnosti svih borbenih rodova, rodova borbene potpore, službi, struka i njihovih specijalnosti.

U školi se provode:
- Temeljna časnička izobrazba
- Napredna časnička izobrazba

U razdoblju od 1996. godine do 2012. (11. naraštaj) na Temeljnoj časničkoj izobrazbi je bilo 2539 polaznika. Ako tome dodamo i pripadnike OSRH koji su polazili časničku izobrazbu tijekom Domovinskog rata, riječ je o više od 3000 polaznika. U Naprednoj časničkoj izobrazbi u isto vrijeme školovalo se 2362 časnika.

[attachment=2]
Časnička škola u svom sastavu ima:
- Zapovjedništvo
- Kadetsku bojnu
- Bojnu za izobrazbu

Kadetska bojna HVU-a "Petar Zrinski"

Program civilno-vojnog školovanja - Kadet

Kadet je stipendist Oružanih snaga RH (u daljnjem tekstu OS RH), koji svoja prava, ali i obveze, ostvaruje ugovorom s MORH-om o školovanju odnosno stipendiranju na preddiplomskim studijima na fakultetima sveučilišta u Zagrebu i Splitu, sukladno oglasu koje raspisuje MORH jednom godišnje u dnevnom tisku.

Školovanje kadeta na fakultetima odvija se prema istim programima kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne obuke, odnosno dijela programa u kojem će kadeti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz nastavne module za OS-a.

Kadeti OS RH školuju se za časnike rodova koji su sastavni dio grana Oružanih snaga RH (HKoV, HRM, HRZ I PZO).

Kadeti se školuju za časnike sljedećih rodova:

1. borbeni rodovi – pješaštvo, topništvo, protuzračna obrana, oklopništvo, zrakoplovstvo i pomorstvo
2. rodovi borbene potpore – inženjerija, veza, nuklearno biološko, kemijska obrana, motrenje i navođenje i vojna policija.

_________________________________________________


19.10.2010.

Konferencija o analizi Nastavnog plana i programa Temeljne časničke izobrazbe

U zagrebačkoj vojarni "Petar Zrinski", u organizaciji Glavnog stožera OSRH i Hrvatskog vojnog učilišta, 9. i 10. ožujka održana je Konferencija o analizi Nastavnog plana i programa Temeljne časničke izobrazbe (NPP TČI). Na konferenciji su bili zamjenik načelnika GSOSRH kontraadmiral Zdenko Simičić, ravnatelj HVU-a general-bojnik Mirko Šundov, predstavnici grana i uprava GSOSRH i službi MORH-a povezani s izobrazbom i personalnim poslovima, kao i nekadašnji polaznici Temeljne časničke izobrazbe.

Svrha konferencije bila je temeljna raščlamba NPP TČI radi podizanja kvalitete nastave i njezina čvršćeg uvezivanja s potrebama grana i operativnim sposobnostima OSRH.

Prema riječima generala Šundova, konferencija je trebala dati osvrt na znanja i sposobnosti koje svaki mladi časnik, budući zapovjednik voda, prilikom stupanja na časničku dužnost treba imati nakon provedenih kampova i jednogodišnjeg školovanja na HVU. Nadalje, konferencija je trebala pomoći da se upozna problematika izvođenja specijalističkog dijela izobrazbe te kvaliteta i sadržaj postojećega Nastavnog plana i programa u njegovoj primjeni, i to na temelju povratnih informacija iz postrojbi u kojima se provodi. Također, radom u radnim skupinama bilo je potrebno inicirati prijedloge za dogradnju i poboljšanje postojećeg plana i programa, i to stvarnim upoznavanjem problema, razmjenom ideja i konstruktivnom raspravom koja donosi konkretne zaključke i rješenja. U konačnici, na temelju svih rezultata, svrha je konferencije definirati glavne smjernice za izradu novih nastavnih planova i programa.

Autor: D.V.
Izvor: Hrvatski vojnik http://www.hrvatski-vojnik.hr/


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 07, 2010, 12:11:14 am
Petak, 02. Travanj 2010.

Završen prvi ciklus izobrazbe “Cisco akademije“ na HVU

Uručenjem diploma o uspješnom završetku Lokalne “Cisco akademije“ mrežnih tehnologija jedanaestorici polaznika prvog naraštaja na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski“ u petak, 2. travnja završen je dvomjesečni ciklus izobrazbe.

“Riječ je o obučavanju za rad na suvremenoj tehnologiji nužnom za funkcioniranje komunikacijsko-informacijskog sustava, a organizacija izobrazbe unutar sustava omogućava brže osposobljavanje djelatnika te uštedu sredstava“, pojasnio je voditelj programa izobrazbe bojnik Davor Dabo.
Čestitajući polaznicima iz raznih ustrojbenih cjelina obrambenog sustava, među kojima je najbolji bio Josip Katić iz MORH-ove Službe za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, napomenuo je da je od dvanaest polaznika njih jedanaest uspješno završilo program izobrazbe, istaknuvši da je ukupni postotak njihovog testiranog znanja čak 88%, što je oko 10% iznad svjetske razine.
Polaznicima je čestitao i ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov izrazivši zadovoljstvo uspjehom polaznika, te im zahvalio na uloženom naporu, kao i instruktorima koji su ih obučavali. “Cisco akademija“ postoji u više od 160 zemalja, u svom je sustavu imaju mnoge vojske svijeta, kako NATO članice, tako i ostale zemlje, a godišnje ju pohađa više od 800 tisuća polaznika.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 11, 2010, 03:51:42 pm
Utorak, 11. Svibanj 2010.

Predstavnici OESS-a u posjetu HVU "Petar Zrinski"

[attachment=1]
U skladu s preuzetim obvezama Republike Hrvatske iz Bečkog dokumenta '99. predstavnici Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Središta za prevenciju sukoba OESS-a (CPC), NATO-a, Središta za sigurnosnu suradnju (RACVIAC) iz 27 zemalja, te vojni izaslanici akreditirani u RH, u ponedjeljak, 10. i u utorak, 11. svibnja posjetili su Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski".

Radi se o redovitom obilasku koji proizlazi iz obveza Bečkog dokumenta '99, a kojega je potpisnik i Republika Hrvatska.
Provedba aktivnosti pod nazivom "OESS 10", započela je u ponedjeljak, 10. svibnja na HVU “Petar Zrinski” pozdravnom riječi načelnika Službe za nadzor naoružanja brigadnog generala Zdravka Jakopa. U ime Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija uvodno izlaganje održao je načelnik Uprave za Europu i Sjevernu Ameriku mr. sc. Aleksandar Heina, a u ime Ministarstva obrane RH načelnik Službe za međunarodnu obrambenu suradnju Davor Ćutić. Prezentaciju o Oružanim snagama RH održao je zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH general pukovnik Slavko Barić.
Ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov održao je prezentaciju i upoznao sve nazočne s povjesnicom, organizacijom i glavnim zadaćama HVU-a.
Radni posjet završio je obilaskom izložbe pod nazivom „Aktivnosti kontrole naoružanja, vojna naoružanja i oprema RH, sudjelovanje pripadnika OS RH u mirovnim misijama“.
Drugog dana posjeta HVU „Petar Zrinski“, u utorak, 11. svibnja, predstavnici OESS-a posjetili su ustrojstvene cjeline HVU-a, kabinete za nastavu, kapelicu, sportske objekte, tiskaru, objekte za smještaj te su razgovarali s nastavnicima i polaznicima škola HVU-a o sustavu vojnog školovanja u OS RH, te o ustroju i misiji HVU-a.
U sklopu navedene aktivnosti, koja se održava do 14. svibnja, predstavnici OESS-a obići će i 91. zrakoplovnu bazu HRZ i PZO-a u Zagrebu, te letjelište u Puli. 

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 24, 2010, 12:32:27 pm
četvrtak, 24. Lipanj 2010.

Na HVU "Petar Zrinski" svečano promovirani polaznici vojnih škola

U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ u četvrtak, 24. lipnja 2010. svečano je obilježen završetak školovanja polaznika vojnih škola za potrebe Oružanih snaga.

Svoju izobrazbu u školskoj godini 2009./10. uspješno je završilo 208 časnika i 30 časnica te 113 dočasnika i 7 dočasnica. Među njima je bilo i 13 pripadnika oružanih snaga iz stranih zemalja.
Svečane diplome dobili su 61 polaznik 9. naraštaja Napredne časničke izobrazbe, 123 polaznika 9. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe, 16 polaznika 8. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe, 57 polaznika 22. naraštaja Napredne dočasničke izobrazbe i 47 polaznika 37. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe.

Osim polaznika, te djelatnika HVU-a, svečanosti su nazočili i visoki dužnosnici MORH-a i OS RH, te članovi obitelji i prijatelji polaznika.
Čestitke postrojenim polaznicima uputili su izaslanik načelnika GS OS RH general pukovnik Slavko Barić i ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov poručivši im da su generacija koja se ne školuje za rat, nego za mir i koja je naslijedila sve dobro što su donijele generacije tijekom Domovinskog rata.

General pukovnik Slavko Barić podsjetio je da je Republika Hrvatska postala članicom NATO saveza, čime je postala i dio sigurnosnog svijeta koji ima za cilj stvoriti okruženje koje će svima omogućiti neometan razvoj. "To od nas zahtjeva nove sposobnosti i znanja, prilagodbu vojne mehanizacije i usvajanje svih vojnih standarda naših partnera", rekao je general pukovnik Barić. Također, naglasio je da NATO zahtjeva novi pristup i drugačiju vojnu kulturu, a kao važne izazove istaknuo je prihvaćanje novih tehnologija i novih oblika i načina vođenja u Oružanim snagama RH. U svom obraćanju general pukovnik Barić osvrnuo se i na jednu od najvažnijih zadaća OS RH, sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama.

Uz tradicionalni izbor najboljih polaznika, za ovu školsku godinu izabrani su i najbolji nastavnik bojnik Zdravko Barbarić i najbolji instruktor HVU-a stožerni narednik Ćamil Hasanović. Najboljim polaznikom Napredne časničke izobrazbe proglašen je natporučnik Antonije Lanc, Temeljne časničke izobrazbe poručnik Dragutin Vrbek, Visoke dočasničke izobrazbe stožerni narednik Damir Pavešić, Napredne dočasničke izobrazbe narednik Damir Aržek, a Temeljne dočasničke izobrazbe skupnik Dejan Labrović.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on June 25, 2010, 10:29:28 pm
Ја данас на ХРТ гледао промоцију полазника ХВУ у Вуковару на коме су били председник РХ Јосиповић, председница владе госпођа Ј.Косор, председник Сабора Л.Бебић и бројни министри и војни врх. Председник Јосиповић је лично честитао сваком полазнику а надлежни министар и начелник Генералштаба су им уручили дипломе и одлуку о размештају.  Нисам имао прилике да гелдам неку промоцију ХВ па мије то изгледало занимљиво. Запало ми је за око различито држање официра код поздрављања. Неки, углавном старији, то рада мало "десетарски" (са мало повијеним рукама у лактовима и широком покретом код подизања и спуштања руке), док су млађи, посебно пилоти (поручници) то урадили баш онако војнички, по ПС-у.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 27, 2010, 04:16:30 pm
Petak, 25 Lipanj 2010.

Svečana promocija polaznika vojnih škola u Vukovaru

U povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske danas, 25. lipnja, je u Vukovaru održan prigodni program koji je uključivao i svečanu promociju polaznika koji su na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ u školskoj godini 2009/10 završili školovanje u više razina vojne izobrazbe.

[attachment=1]
Program je otpočeo u prijepodnevnim satima svetom misom zahvalnicom u vukovarskoj crkvi koju je predvodio vojni ordinarij msgr Juraj Jezerinac. Uslijedio je svečani mimohod polaznika ulicama Vukovara, na kraju kojeg su izaslanstva HVU-a položila vijence kod Križa na Dunavu.
U poslijepodnevnim satima u Vukovar su stigli najviši državni dužnosnici predvođeni predsjednikom RH Ivom Josipovićem, predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem i predsjednicom Vlade RH Jadrankom Kosor i položili vijence te upalili svijeće na Spomen području Ovčara i na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

Središnji događaj bila je promocija polaznika vojnih škola, koja se održavala u Vojarni 204. brigade. Osim polaznika i navedenih dužnosnika, promociji su nazočili članovi Vlade RH, načelnik GS OSRH general zbora Josip Lucić i drugi časnici OSRH, vojni ordinarij Juraj Jezerinac, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, predstavnici vojno-diplomatskog zbora i udruga proizašlih iz Domovinskog rata, te obitelji, prijatelji i rodbina polaznika.

Pred postrojenim ešalonima polaznika vojnih škola svečanost je otpočela prijavkom ravnatelja HVU-a general bojnika Mirka Šundova predsjedniku RH i vrhovnom zapovjedniku OSRH Ivi Josipoviću koji je potom izvršio pregled postrojbi.
Obrativši se nazočnima kao prvi govornik, general Šundov je ukratko predstavio povjesnicu HVU. Govoreći o netom završenoj školskoj godini, general je napomenuo da ovom prigodom diplome dobiva 14 polaznika Ratne škole „Ban Josip Jelačić“, 40 polaznika 18. naraštaja Zapovjedno-stožerne škole „Blago Zadro“, te 6 kadeta-vojnih pilota iz 14. naraštaja.
Govoreći o danu državnosti, načelnik GS OSRH general zbora Josip Lucić je istaknuo da su „vojnici ponosni što su doprinijeli njegovom ostvarenju“. Čestitavši polaznicima, general je napomenuo da bez znanja OSRH ne bi ostvarivale svoje pobjede niti postizale svoje ciljeve.
Ministar obrane Branko Vukelić je čestitao dan koji je nazvao „velikim hrvatskim blagdanom“ i podsjetio se hrvatskih branitelja koji su nas zadužili i obvezali da svoje snage i svoje ciljeve usmjerimo prema najvišim standardima i koji su nam svojim primjerom pokazali da, unatoč preprekama, nema neostvarljivih zadaća. Polaznici su pokazali osobinu i odlučnost hrvatskog dočasnika i časnika da napreduje i na stručnom području, prateći suvremene trendove i ne zadovoljavajući se postignutim, smatra ministar.

[attachment=2]
Nakon uvodnih govora uslijedila je dodjela diploma polaznicima, s time da su kadeti-vojni piloti primili i časničke bodeže.

Predsjednica Vlade RH Jadranka Kosor čestitala je polaznicima na novostečenim znanjima i vještinama koje su stekli na školovanju na HVU. „Vi, osobito mladi pripadnici OSRH, predstavljate budućnost pobjedničke hrvatske mladosti“, istaknula je Kosor, uz poruku da im sudionici Domovinskog rata mogu biti dobar primjer i da se nikada ne smiju umoriti u davanju svojeg osobnog doprinosa daljnjoj izgradnji obrambenog sustava i stabilne, sigurne, europske Hrvatske.
Predsjednik Sabora RH Luka Bebić podsjetio je da Hrvatska gradi svoju vojnu tradiciju na pobjedi u Domovinskom ratu. „Vi ste pobjednička vojska i zato s ponosom možete gledati u hrvatsku budućnost“, poručio je Bebić, dodavši da se slava hrvatske vojske pronosi diljem svijeta, jer naši vojnici časno obnašaju dužnosti u okviru NATO-a, EU i UN-a.

[attachment=3]
Predsjednik RH Ivo Josipović poželio je postrojenim vojnicima uspjeh u daljnjoj karijeri, u Hrvatskoj koja je danas suvremena, demokratska država i društvo, afirmirana i etablirana članica međunarodnih organizacija i saveza, punopravna članica NATO-a, najsnažnije političko-sigurnosne i vojne organizacije. „Upravo su OSRH odlučno doprinijele slobodi, samostalnosti i postignućima današnje, demokratske Hrvatske“, rekao je predsjednik. Nakon završetka rata, OSRH svoju spremnost svakodnevno dokazuju u obavljanju složenih zadaća u međunarodnim misijama, ali i u Hrvatskoj, kad pomažu u zaštiti od prirodnih nepogoda, podsjetio je predsjednik. „Obrazovanje je ključan faktor vašeg napredovanja i ja vas potičem: obrazujte se i dalje, jer je to temelj kvalitete rada i OSRH“, zaključio je Josipović.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 06, 2010, 04:17:16 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Kolovoz 2009.

VOJNI POLIGON GAŠINCI

Ljetni kamp kadeta

Kadeti šestog i sedmog naraštaja Kadetske bojne tri su tjedna u kolovozu proveli na ljetnom kampu na vojnom poligonu Gašinci. Obuci su od prvog dana pristupili veoma ozbiljno. Bili su izvrsni od prvog dana kampa i zaslužuju svaku pohvalu. Odmah se vidjelo da su željni znanja i rada na terenu, napomenuo je natporučnik Rimac

[attachment=1]
Kadeti šestog i sedmog naraštaja Kadetske bojne tri su tjedna u kolovozu proveli na ljetnom kampu na vojnom poligonu Gašinci. Riječ je o njihovoj redovitoj obučnoj aktivnosti tijekom koje usvajaju nova i usavršavaju već stečena znanja i vojničke vještine. U kampu 2 bili su kadeti koji su tek završili prvu godinu studija i kojima je ovo bio prvi pravi dodir s vojničkim pozivom. Kamp 3 polazili su djevojke i mladići koji su već drugu godinu u programu Kadet. Ukupno njih 98. Cjelokupnu obuku provodila je Obučna bojna pješačke pukovnije Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV-a. Na ovogodišnjem kampu bilo je angažirano 16 instruktora, iskusnih dočasnika od kojih je većina s iskustvom iz međunarodnih misija, što je bitno za obuku kadeta na kampu 3 koji su u sklopu plana i programa imali i obuku za međunarodne mirovne misije.

Poručnik korvete Matija Udiković, zapovjednik prve kadetske satnije u Kadetskoj bojni bio je voditelj kampa, dok je voditelj obuke bio natporučnik Anđelko Rimac, zapovjednik prve obučne satnije u Obučnoj bojni pješačke pukovnije. Zanimanje kadeta za obuku, njihovu motivaciju i angažiranje u svim, pa i najtežim obučnim aktivnostima ocijenili su izvrsnim. Obuci su, napomenuo je natporučnik Rimac, od prvog dana pristupili veoma ozbiljno. "Bili su izvrsni od prvog dana kampa i zaslužuju svaku pohvalu. Odmah se vidjelo da su željni znanja i rada na terenu." S obukom bi počinjali u šest ujutro. Kadetima, onim mlađima na kampu 2 obuka je trajala osam, dok je onima na kampu 3 trajala deset sati, a radne su im bile i sve subote. Nakon prva tri dana kad je težište bilo uglavnom na teoriji, postupno se intenzitet obuke pojačavao. Na kampu 2 težište je bilo na gađanjima, pripremnim, bojnim gađanjima na rednom broju jedan i dva i pripremnim gađanjima iz pištolja na rednom broju 1. Na kampu 3 uz gađanja, kadeti su provodili i obuku za mirovne operacije. U svim aktivnostima, napominje natporučnik Rimac, kadetima su davali i neke zapovjedne dužnosti."Oni će biti budući časnici OS-a. Željeli smo da osjete kako je to stati pred ljude, zapovijedati, prihvatiti odgovornost". Kadetima je nazanimljivija bila taktika, što i ne čudi jer je to, ističu naši sugovornici, onaj pravi realistični dio obuke. Stvarna situacija na terenu gdje se najbolje vidi što znači biti vojnik.

Sve aktivnosti i fizičke napore na kampu kadeti su podnosili iznimno dobro. Pošteda nije bilo. Bez ikakvog problema odrađivale su se sve zadaće. A bilo je mnogo toga, pa i hodnji pod punom ratnom opremom. "Posebno me dojmilo", kazao nam je natporučnik Rimac, "što su energiju koja im je ostala nakon obuke u slobodno vrijeme koristili za rekreaciju. Stvarno zadivljujuće". Poručnik korvete Matija Udiković posebno je naglasio veliku motiviranost kadeta, što je u pozivu kojim se namjeravaju baviti itekako bitno. - Motivirani su, što mi je posebno drago. To su sve mladi ljudi, budući časnici OS-a i iznimno sam zadovoljan - zaključio je Udiković.

Obuku na ljetnom kampu djelatnici Obučne bojne pješačke pukovnije Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV-a provode već treću godinu. Sve su to iskusni profesionalci. Suradnja s kadetima i Kadetskom bojnom, potvrdili su nam naši sugovornici, je izvrsna. To i ne čudi jer su na obuci kadeta angažirani izvrsni profesionalci koji sve rade s jednim ciljem - što bolje obučiti mlade kadete, buduće časnike OSRH-a.

Autor: Leida Parlov
Snimio: Davor Kirin
Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 06, 2010, 04:27:19 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

SREDIŠTE ZA TEMELJNU OBUKU U POŽEGI

Kadeti na stjecanju prvih vojničkih iskustava

Prvi tjedan temeljne vojne obuke je najlakši. To je razdoblje prilagodbe, kad se privikavaju na vojnički način života i rada. Nakon toga slijede zahtjevnije aktivnosti, kao što su gađanja na rednom broju jedan automatskom puškom i samokresom, dok će u trećem tjednu polaziti taktičku obuku

[attachment=1]
Kandidati za 8. naraštaj kadeta u Središtu za temeljnu obuku u Požegi od 16. kolovoza do 3. rujna nalaze se na kampu 1, koji je osmišljen tako da se tijekom njega upoznaju i steknu temeljna vojnička znanja. Prvi tjedan temeljne vojne obuke je najlakši. To je razdoblje prilagodbe, kad se privikavaju na vojnički način života i rada. Nakon toga slijede zahtjevnije aktivnosti, kao što su gađanja na rednom broju jedan automatskom puškom i samokresom, dok će u trećem tjednu polaziti taktičku obuku. Gađanje tijekom kojeg smo ih mi posjetili provodilo se na poligonu Novo Selo nedaleko Požege. Gađanje je, pojasnio je satnik Damir Marušić, zapovjednik kampa 1, inače zapovjednik 1. obučne satnije Središta za temeljnu obuku Požega, bitno kako bi se kadeti upoznali s naoružanjem. Satnik Marušić, koji već drugu godinu radi obuku s kadetima, a ima i bogato iskustvo iz rada s dragovoljnim ročnicima, zadovoljan je s, nada se, budućim časnicima Oružanih snaga. - Motivacija im je velika, no nemaju svi jednake sposobnosti. Neki su se prilagodili lakše, nekima je potrebno više vremena. Ali svi imaju volju i tako se može mnogo toga postići - ističe satnik Marušić. Na obuci je angažirano deset instruktora te tri viša instruktora.

[attachment=2]
Inače, Središte za temeljnu obuku Požega već treću godinu zaredom provodi temeljnu obuku kadeta. Od ove godine prvi put, prema riječima zamjenika zapovjednika pukovnika Zorana Andrića, osim za obuku, Središte je zaduženo za sve aktivnosti koje kadeti provode tijekom boravka u kampu. Na taj se način, pojašnjava pukovnik Andrić, osigurava potpun uvid u aktivnosti kadeta te može dati kvalitetnija prosudba kandidata. - Tranzicija iz civila u vojnike nije laka. Za sada su prvu fazu obuke dobro završili. Slijedi im teži dio - pojašnjava pukovnik Andrić. Ističe i da kandidati u ovom, kao i u prethodnim naraštajima imaju veliku motivaciju te pokazuju veliko zanimanje za zadovoljenje obučnih standarda. A, napominje, nije im strana ni knjiga. Naime, osim praktičnih moraju svladati i teorijski dio. - Mi smo u Središtu zadovoljni ako je vojnik na kraju dana, na kraju obuke umoran ali zadovoljan - zaključio je pukovnik Andrić te ukazao i na dobru suradnju s Kadetskom bojnom. S budućim kadetima na kampu je cijelo vrijeme i natporučnica Katica Osrečki iz Kadetske bojne. - U početku su bili malo zbunjeni i preplašeni, ali vrlo brzo su se prilagodili na vojnički život - kazala je natporučnica Osrečki, čiji je sud, s obzirom na njezino više nego bogato iskustvo rada s kadetima, itekako bitan. Instruktori s kojima rade, napomenula je, imaju bogato iskustvo a obuku prilagođavaju. Natporučnica Osrečki voditeljica je kampa uime HVU-a, obavlja razgovore s kadetima i procjenjuje njihovu motivaciju... "Obuka koju sada provode je za vojnika. No, oni kao budući časnici OS-a moraju imati nešto više. Moraju imati izgrađen stav da će sutra biti voditelji, lideri, da će imati ljude za koje će biti zaduženi." S kadetima rade i vojni psiholozi, koji također procjenjuju njihovu prilagođenost za vojni poziv. - Rad s ljudima je zahtjevan. Mi iz Bojne kadetima smo na raspolaganju 24 sata. Ali kad na kraju vidite rezultate, kad vidite da ste nekog izgradili kao osobu, kao časnika, sve to nam nije teško - zaključila je natporučnica Osrečki.
Svi koji uspješno prođu kamp, potpisuju ugovor i od tada počinje njihov vojnički život - život kadeta Oružanih snaga.

Autor: Leida Parlov
Snimio: Davor Kirin
Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 14, 2010, 01:14:08 pm
Utorak, 14. Rujan 2010.

Svečano obilježen početak izobrazbe na HVU "Petar Zrinski"

U zagrebačkoj vojarni "Petar Zrinski" u utorak, 14. rujna, svečanim postrojavanjem polaznika i djelatnika Hrvatskog vojnog učilišta, obilježen je početak izobrazbe za školsku godinu 2010/2011. Svečanosti su nazočili i gosti iz više ustrojbenih cjelina MORH-a i OSRH, kao i predstavnici diplomatskog i vojno-diplomatskog zbora, Vojnog ordinarijata te Ministarstva unutarnjih poslova.

[attachment=1]
U kraćem obraćanju polaznicima, ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov je naglasio da je u "sustavu modernih vojski Svijeta, kojemu OS RH teže i zasigurno imaju svoje mjesto, proces izobrazbe i profesionalnog razvoja ključan. To je jedan od najvažnijih oblika upravljanja i razvoja ljudskih potencijala koji mora osigurati uvjete za ulaz novog, te razvoj i održavanje osposobljenosti postojećeg osoblja". "Znanje i vještine koje se stječu na HVU izravno su vezane uz postizanje interoperabilnosti i kompatibilnosti s partnerima u NATO-u, stoga je vrlo bitno doseći čim višu razinu znanja i vještina", naglasio je general Šundov.

Ovu školsku godinu izobrazbu na HVU pohađat će 354 polaznika, od čega 14 polaznika Ratnu školu "Ban Josip Jelačić", 40 polaznika Zapovjedno stožernu školu "Blago Zadro", 45 polaznika Zapovjedno stožernu – strukovnu školu, 109 polaznika Temeljno dočasničku izobrazbu, 16 polaznika Visoku dočasničku izobrazbu, 55 polaznika Napredno dočasničku izobrazbu i 75 polaznika Temeljno dočasničku izobrazbu. Od ukupno 354 polaznika svih razina vojne izobrazbe na školovanju u HVU ovu će školsku godinu pohađati i 10 stranih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Slovenije


Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 14, 2010, 03:37:54 pm
Evo i dvije slikice...

[attachment=1]
[attachment=2]

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 14, 2010, 02:12:33 pm
četvrtak, 14. Listopad 2010.

Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa na HVU

Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" danas, 14. listopada 2010. započela je dvodnevna Druga konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, u organiaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Na Konferenciji sudjeluju predstavnici Ministarstva obrane RH, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, akademske zajednice, Državne geodetske uprave, Hidrometeorološkog zavoda, Vatrogasne zajednice i drugih ustanova i zavoda koje na bilo koji način sudjeluju u odgovoru na izvanredne situacije i katastrofe te predstavnici službi zaštite i spašavanja iz zemalja u regiji.

Konferenciju je otvorio izaslanik predsjednice Vlade RH Jadranke Kosor, ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. Tom je prigodom ukazao na značaj prevencije i uređenog zakonodavstva u smanjenju rizika od katastrofa, neprekidnu izgradnju i jačanje sustava odgovora na katastrofe kao i na značaj međunarodne suradnje. „U odgovoru na katastrofe svijet se opredijelio na zajedničko djelovanje. Sustav zaštite i spašavanja nije moguće graditi izolirano. Katastrofe ne poznaju granice zato je međunarodna suradnja i zajedničko djelovanje na smanjenju rizika od katastrofa nužno“, istaknuo je ministar Karamarko. Napomenuo je i kako Hrvatska aktivno sudjeluje u brojnim međunarodnim institucijama i inicijativama koje se bave smanjenjem rizika od katastrofa.

U ime MORH-a i OS RH sudionike je pozdravio zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH za operacije kontraadmiral Zdenko Simičić, koji je tom prigodom istaknuo kako su Oružane snage RH u svakom trenutku spremne dati potporu u odgovoru na katastrofe što je u praksi već i potvrđeno.

Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir Trut u uvodnom izlaganju rekao je da je osnivanje nacionalnih platformi opravdalo svoje postojanje već zbog neumoljivih brojki o stotinama elementarnih nepogoda godišnje diljem svijeta. Također, istaknuo je kako je na ovoj Konferenciji prijavljeno 45 radova eminentnih stručnjaka iz Hrvatske iz područja borbe protiv prirodnih katastrofa.

Upravljanje u izvanrednim uvjetima, klimatske promjene, rano upozoravanje i razvoj kapaciteta za odgovor na izvanredne situacije i katastrofe, jačanje svijesti o opasnostima i razvoj sigurnosne kulture, međunarodna suradnja u smanjenju rizika od katastrofa, samo su neke od tema o kojim će se raspravljati tijekom dvodnevnog zasjedanja. Očekuje se kako će drugog dana na Konferenciji biti nazočna i pomoćnica glavnog tajnika UN-a za smanjenje rizika od katastrofa, Margaret Wahlstrom.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 21, 2010, 12:19:24 pm
ZAPOVJEDNO STOŽERNA ŠKOLA

Ponedjeljak, 18. Listopad 2010.

Dan Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro"

U zagrebačkoj vojarni "Petar Zrinski" danas, 18. listopada, svečano je obilježen Dan Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro" i 17. obljetnica ustrojavanja. Svečanosti su, osim djelatnika Škole i polaznika aktualnog 19. naraštaja, nazočili i gosti iz drugih ustrojbenih cjelina Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski", te bivši djelatnici Škole.

Obilježavanje obljetnice započelo je Svetom misom, koju je u kapelici "Sv. Mihael Arkanđeo" na Hrvatskom vojnom učilišta služio pater Zoran Vujičić, nakon čega je izaslanstvo Škole položilo vijence i upalilo svijeće pred bistom Blage Zadre, ispred Časničkog doma HVU-a.

Svečanost  je nastavljena projekcijom kratkog dokumentarnog filma o Blagi Zadri, koji je poginuo 16. listopada 1991. godine, kada se  obilježava Dan Škole i po kojem je Škola dobila ime.

Zamjenik ravnatelja HVU-a brigadni general Slaven Zdilar, čestitao je djelatnicima i polaznicima Škole te je istaknuo je da je kontinuirana kvaliteta izobrazbe u Zapovjedno-stožernoj školi pridonijela i pobjedi u ratu, uspješnom sudjelovanju OS RH u međunarodnim mirovnim misijama, kao i punopravnom članstvu RH u NATO-u.  

Zapovjednik Zapovjedno-stožerne škole, brigadir Zvonko Brajković, nazočne je upoznao sa povjesnicom Škole, te naglasio da je školovanje dosad uspješno završilo preko 1000 časnika kroz 18 redovnih i 4 izvanredna naraštaja. Osim hrvatskih, Škola je za zapovjedne i stožerne časnike obučavala i polaznike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Francuske, Makedonije, SAD i Ukrajine. U školskoj godini 2010/2011 izobrazbu pohađaju četvorica časnika iz inozemstva.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 04, 2010, 01:47:23 am
ČASNIČKA ŠKOLA

Srijeda, 03 Studeni 2010.

Kadetima 8. naraštaja uručeni Ugovori o stipendiranju

Ministar obrane Branko Vukelić i načelnik GS OS RH general zbora Josip Lucić danas, 3. studenog 2010., u Časničkom domu Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ uručili su 39 Ugovora za stipendiranje studentima - kadetima 8. naraštaja koji se školuju kroz model civilno-vojnog obrazovanja za potrebe OS RH na Sveučilištu u Zagrebu. Osim Zagreba, MORH je također potpisao 35 Ugovora za stipendiranje studenata – kadeta koji se školuju na Sveučilištu u Splitu. Od ukupno 74 kadeta 8. naraštaja koji su na školovanju 15 je žena i 59 muškaraca.

Predstavnike MORH-a i OS RH, te nazočne kadete i djelatnike Hrvatskog vojnog učilišta pozdravio je ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov. U kratkom predstavljanju Učilišta general Šundov posebno se osvrnuo na program „Kadet“, uz naglasak da su prethodni naraštaji na školovanju postigli dobre rezultate, ali da oni trebaju biti i bolji.
U svom obraćanju načelnik GS OS RH general Lucić istaknuo je da su, unatoč svojim mladim godinama, kadeti opredijelili za zahtjevni poziv. Također, rekao je kako je njihov program školovanja pouzdano jedan od najboljih u Hrvatskoj, po mogućnostima koje pruža i uloženim sredstvima.

Ministar Vukelić čestitao je kadetima što su postali dio jedne velike zajednice, ponosne i pobjedničke Hrvatske vojske. Naglasio je kako je program „Kadet“ vrlo bitan za Oružane snage RH 21. stoljeća, kao i za izvršavanje zadaća koje su svakim danom sve složenije. „Hrvatska, MORH i OS RH vas trebaju! Želim da što prije završite školovanje i da se vidimo u vašim postrojbama“, zaključio je ministar.  

U ime 8. naraštaja, nazočnima se obratila kadetkinja Ivana Grgić koja je zahvalila na pruženoj prilici, uz obećanje da će se kadeti posvetiti radu, učenju, uvježbavanju i izvršavanju vojnih i akademskih obveza.

Po završetku uručivanja Ugovora kadetima, ministar Vukelić je u pratnji djelatnika HVU-a obišao kompleks vojarne „Petar Zrinski“ na Črnomercu gdje su ujedno smješteni i kadeti.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 17, 2010, 02:21:49 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Subota, 13. Studeni 2010.

Svečana prisega osmog naraštaja kadeta

U subotu, 13. studenog 2010., na Kninskoj tvrđavi, osmi naraštaj kadeta Časničke škole Hrvatskoga vojnog učilišta "Petar Zrinski" položio je svečanu prisegu kojom su postali pripadnici Oružanih snaga RH.

U  nazočnosti vojnih i civilnih dužnosnika, kao i svojih roditelja, rodbine i prijatelja, prisegu su položila 74 kadeta, od čega je 15 kadetkinja, koji se školuju na Sveučilištu u Zagrebu i Splitu. Čestike kadetima uputili su izaslanik ministra obrane, državni tajnik MORH-a Mate Raboteg i ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“, general bojnik Mirko Šundov.

U svom obraćanju kadetima državni tajnik Raboteg naglasio je značaj vojnog poziva kao i potrebu za stručnim i sposobnim časnicima i dočasnicima u OS RH. "Vi predstavljate ne samo sebe, već i svoju Domovinu ma gdje bili, vi ste predstavnici pobjedničke vojske“ naglasio je državni tajnik u svom govoru. Čestitajući na svečanoj prisezi general Šundov je istaknuo kako su kadeti imali više mogućnosti u svom izboru, ali su se opredjeli za program civilno-vojnog školovanja Kadet na čemu im je čestitao i izrazio svoju podršku u daljnjem stjecanju novih znanja i vještina kako na fakultetu, tako i u OS RH.

Prije svečanog čina prisege kadeti su se upoznali i s granama OS RH, tako su u četvrtak, 11. studenog, posjetili 93. zrakoplovnu bazu u Zemuniku kod Zadra, gdje su se upoznali sa funkcioniranjem HRZ i PZO-a. Tom prigodom posjetili su u Zadru i stalni postav Muzeja crkvene umjetnosti "Zlato i srebro grada Zadra".

Također su posjetili i Hrvatsku ratnu mornaricu te brod HRM-a "Faust Vrančić", a primio ih je i zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, kontraadmiral Ante Urlić i zamjenik zapovjednika Gardijsko motorizirane brigade u Kninu, brigadir Tihomir Kundid.

Svečanost ovogodišnje prisege uveličali su nastupom Orkestar HRM-a i klapa HRM "Sv. Juraj".

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Brok on November 17, 2010, 02:27:21 pm
Četitam svim mladim časnicima OS RH. :klap


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: kopriva on November 17, 2010, 05:13:06 pm
U prigodi svečanog uručenja ugovora za stipendiranje kadetima 8. naraštaja nazočne je pozdravila zapovjednica Kadetske bojne satnica Vlasta Zekulić te ih je upoznala s radom i programima.
http://www.osrh.hr/

(http://i52.tinypic.com/14w4u29.jpg)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 02, 2010, 01:17:42 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

Temeljni dočasnički tabor OSRH

Od svibnja do studenoga 2010. godine proveden je Temeljni dočasnički tabor Oružanih snaga RH 2010. u vojarni „Josip Jović“ u Udbini radi održavanja i unaprjeđenja obučenosti dočasnika OSRH iz područja općih pojedinačnih vojnih zadaća i daljnjeg razvoja Dočasničkog zbora OSRH.

Završni ciklus obuke dočasnika 10. rotacije Temeljnog dočasničkog tabora OSRH proveden je od 15. do 26. studenoga 2010. godine, a nazočilo joj je 52 polaznika.
      
Obuka je provedena u skladu s odobrenim Elaboratom i Programom obuke i ocjenjivanja po programskim područjima: vojna služba, postrojbena obuka, pješačko oružje sa zadaćama gađanja ( POZG ), topografija, prva pomoć i tjelovježba. Program obuke obuhvatio je i obavjesno-obrazovne sadržaje iz područja: nuklearno-biološko-kemijska obrana ( NBKO ), prepoznavanje, kontrola i suzbijanje straha i stresa, NATO, međunarodne vojne operacije, kao i kulturno-povijesni sadržaji.

Polaznici su s Prvim dočasnikom OSRH časničkim namjesnikom Željkom Bilićem posjetili i načelnika općine Udbina g. Ivana Pešuta.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 07, 2010, 05:19:29 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Vojnosportsko natjecanje kadeta

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" 07. je prosinca provedeno vojnosportsko natjecanje kadeta. Organizirala ga je Kadetska bojna Časničke škole HVU-a, s ciljem razvijanja i provjere uvježbanosti temeljnih vojničkih vještina kadeta, ali i uvježbanosti u timskoj provedbi zadaća.

Kadeti svih naraštaja, podijeljeni u 12 desetina, natjecali su se u sedam disciplina: nošenje ranjenika s naoružanjem i bojnom opremom, bacanje ručne bombe, svladavanje horizontalne zapreke, sastavljanje i rastavljanje AK47, punjenje i pražnjenje okvira za VHS, urbana orijentacija i memori. Ostvareni su izvrsni rezultati kod kadeta svih naraštaja. Natjecanje je osmislio časnički namjesnik Michael Brindzej, prvi dočasnik Kadetske bojne, a natjecanje su organizirali i proveli djelatnici Bojne. V. ZEKULIĆ

Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 18, 2010, 03:34:52 pm
Petak, 17. Prosinac 2010.

Obilježena 19. obljetnica HVU "Petar Zrinski"

U nazočnosti visokih dužnosnika MORH-a i OS RH u Časničkom domu u Zagrebu danas, 17. prosinca 2010. svečano je obilježena 19. obljetnica Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski".
Obilježavanje je započelo Svetom misom koju je u kapelici Svetog Mihovila Arkanđela predvodio vojni ordinarij monsinjor Juraj Jezerinac. Potom je izaslanstvo HVU-a položilo vijence kod biste legendarnog vukovarskog branitelja generala bojnika Blage Zadre.


Čestitavši obljetnicu djelatnicima i polaznicima HVU-a u ime ministra obrane Branka Vukelića, državni tajnik MORH-a Mate Raboteg rekao je da je HVU u ratu devedesetih  hrvatskim vojnicima, dočasnicima i časnicima davao možda i najjače oružje, a to je znanje. „Znanje je živi organizam, kojega stalno treba nadopunjavati, osvježavati i usklađivati“, istaknuo je državni tajnik potvrđujući da je HVU odavno prepoznao tu činjenicu. "Zahvaljujući tome, u sklopu svih svojih programa izobrazbe, Učilište stvara vrhunske vojne stručnjake koji svoje znanje potvrđuju svakodnevno, u zadaćama u Hrvatskoj i izvan nje", zaključio je državni tajnik.

Izaslanik načelnika GS OS RH kontraadmiral Zdenko Simičić rekao je da je HVU danas poprimio obilježja moderne obrazovne institucije koja se prilagođava novim zadaćama i trendovima. „Takvo Učilište predstavlja cijenjenu instituciju i u inozemstvu, što potvrđuje sve veći broj stranih polaznika koji prolaze kroz razne modele izobrazbe na HVU", rekao je kontraadmiral Simičić. Također, naglasio je uspjeh civilno-vojnog programa „Kadet".

Ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov govorio je o povjesnici Učilišta, podsjetivši na rat 90-ih. „Tada je HVU kroz školovanje i naobrazbu polaznika koji su dolazili izravno s bojišta izravno doprinio obrani Hrvatske, a zatim i konačnoj pobjedi. Sadašnji programi su velikim djelom posvećeni sudjelovanju OS RH u međunarodnim mirovnim operacijama, te integraciji u NATO“, napomenuo je general. Govoreći o planovima za budućnost, general Šundov je izdvojio povezivanje sa civilnim obrazovnim sustavom, s ciljem akreditacije programa i priznavanja diploma.
Na središnjom svečanosti upriličena je i dodjela promaknuća, nagrada i pohvala djelatnicima HVU-a u 2010. godini. Program je završio kulturno-umjetničkim programom Orkestra OS RH te duom kadeta na akustičnim gitarama.

Po završetku svečanosti, gosti su u predvorju dvorane obišli izložbu vojno-stručne literature izdane na HVU.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 26, 2010, 05:18:29 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Kadeti prvi u hapkidu

[attachment=1]
Hapkido tim "Petar Zrinski" sastavljen od kadeta Kadetske bojne Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" osvojio je prvo mjesto na 1. prvenstvu Hrvatske u hapkidu koje je održano 12. prosinca u Zagrebu. Nastupilo je stotinjak natjecatelja iz sedam različitih klubova, među kojima i kadetski Hapkido tim ""Petar Zrinski"" pod vodstvom trenera natporučnika Marka Kadije i kadeta Berislava Držanića. Pokazavši veliku borbenost, motivaciju i poštivanjem pravila vojni je tim osvojio 16 pojedinačnih medalja i 1. mjesto u ukupnom poretku u seniorskoj konkurenciji.

Atmosfera je na natjecanju bila izvrsna, a kadeti su primili pohvale od ostalih natjecatelja i organizatora za sportski i pozitivan duh. Potkraj listopada 2011. organizira se Europsko prvenstvo u hapkidu na koje je Hapkido tim ""Petar Zrinski"" pozvan. Trebali bi sudjelovati uz civilnu reprezentaciju i još jednom ponosno predstavljati OSRH i Kadetsku bojnu.

V. ZEKULIĆ, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on January 28, 2011, 06:25:19 pm
Petak, 28. Siječanj 2011.

Završetak 1. naraštaja vojno strukovne izobrazbe

Na Hrvatskom vojnom učilištu  "Petar Zrinski" , u petak, 28. siječnja 2011. svečano je obilježen završetak petomjesečne izobrazbe, prvog naraštaja vojno strukovne slijedno rastuće izobrazbe časnika u funkcionalnom području, koju je uspješno završilo 39 polaznika i pet polaznica iz svih grana OS RH.

Svečanosti su nazočili načelnik Uprave za personalne poslove GS OS RH brigadni general Tomo Medved, zamjenik ravnatelja HVU-a i zapovjednik Ratne škole "Ban Josip Jelačić", brigadni general Slaven Zdilar, zapovjednik Središnjice za upravljanje osobljem, brigadir Zdravko Andabak, dekan HVU-a brigadir Željko Akrap, zapovjednik Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro", brigadir Zvonko Brajković, načelnici katedri Dekanata HVU te nastavnici koju su proveli izobrazbu.
Vojno strukovna izobrazba časnika treća je razina vojne izobrazbe, a cilj programa je osposobiti polaznike za obnašanje stožernih i rukovoditeljskih dužnosti. Program izobrazbe se sastoji od tri modula: općeg, strukovnog i Tečaja za višeg stožernog časnika. Nositelj provedbe prvog i trećeg modula je HVU, a nositelj provedbe drugog modula je GS OS RH.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on January 28, 2011, 06:55:04 pm
četvrtak, 27 Siječanj 2011, Vijesti

Predstavljene četiri knjige HVU-a

Na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) "Petar Zrinski", danas, 27. siječnja 2011. održana je promocija četiri knjige HVU-a, i to: "Trošenje cijevi topničkih oružja", autora pukovnika Mirka Jakopčića, "Priručnik za tjelovježbu", autora bojnika Njega Kožulja, Gorana Rogala i Dražena Čurčića, "Vojni teoretičari i stratezi od 18. do sredine 20. stoljeća", autora brigadira Borisa Trnskog i "Zbornik izabranih radova polaznika vojnih izobrazbi za 2009.", izabrani radovi polaznika Ratne škole, Zapovjedno stožerne škole i Časničke škole.

Na predstavljanu knjiga nazočili su zamjenik zapovjednika Zapovjedništva za potporu (ZzP) brigadni general Nikola Škunca, dekan HVU-a brigadir Željko Akrap, ravnatelj Hrvatskog memorijalnog-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor, predstavnici GS OS RH, sveučilišne zajednice, djelatnici HVU-a, kao i polaznici Ratne škole, Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke škole.
Dekan HVU-a brigadir Željko Akrap u svom je govoru istaknuo važnost promocije knjiga, kao i značaj vojno izdavačke djelatnosti, kako za OS RH tako i za širu zajednicu. O promoviranim djelima također, govorili su autori i recenzenti.
Nakon predstavljanja knjiga, gosti su obišli postav vojno izdavačke djelatnosti Učilišta, kojeg je pripremilo Središte za izdavaštvo i multimediju HVU-a, kao i izložbu Službe za odnose s javnošću i informiranje MORH-a o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama i operacijama.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 09, 2011, 02:01:46 am
Utorak, 08. Veljača 2011.

Radionica projekta "Istraživanje ljudskih resursa i potencijala"

Na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) „Petar Zrinski“ danas je, 8. veljače 2011., održana radionica za implementiranje istraživačkih rezultata projekta pod nazivom „Istraživanje ljudskih resursa i potencijala“.

Skup na kojem su sudjelovali predstavnici Instituta za istraživanje i razvoj obrambenih sustava (IROS), Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Oružanih snaga RH otvorili su predsjednik Savjeta projekta, načelnik GS OS RH general zbora Josip Lucić, ravnatelj IROS-a brigadir Dario Matika i voditelj projekta te  dekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Igor Jukić.

Radionice su bile podijeljene u tri sekcije: Kondicijska pripremljenost, Zdravstveni status te Psihološke karakteristike i sociološki status. General Lucić rekao je da je istraživanje garancija prepoznavanja problema koji mogu zasmetati pri sveukupnom razvoju OS RH, a posljedica su ustrojavanja vojske u ratnom razdoblju. Projekt je nazvao izvanrednim istraživanjem koje je rezultiralo cijelim nizom vrijednih spoznaja, čija će analiza stvoriti postupke i standarde koji će popraviti cijelu psihofizičku sliku pripadnika OS RH. Brigadir Matika istaknuo je činjenicu da je Projekt interdisciplinaran i proizvod suradnje OS RH sa znanstvenom i akademskom zajednicom, što ga čini potpuno relevantnim. „Struka je ovdje došla do punog izražaja“, zaključio je ravnatelj IROS-a.

Voditelj Projekta, dekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc Jukić naglasio je kako je  istovremeno provođenje projekta i njegovo implementiranje u OS RH, čiji je dio i ova Radionica, veliki korak naprijed.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 09, 2011, 05:56:12 pm
Srijeda, 09. Veljača 2011.

Završio Tečaj strategijskog planiranja

Na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) "Petar Zrinski", u srijedu, 9. veljače 2011. uručena su Uvjerenja polaznicima 7. naraštaja Tečaja strategijskog planiranja. Tečaj je organizirao i proveo Dekanat HVU-a, na čelu s voditeljem Tečaja, nastavnikom strategijskog upravljanja obranom iz Katedre nacionalne sigurnosti i vojne strategije brigadirom Sinišom Šimičevim.
Tečaj je uspješno završilo 16 polaznika, predstavnika MORH-a, GS OS RH, sve tri grane OS RH te jedan polaznik iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i jedan polaznik Ministarstva unutarnjih poslova.
Tečaj se provodi za časnike koji obnašaju najviše dužnosti unutar OS RH, a program obuhvaća strategijsko planiranje i upravljanje, donošenje odluka na strategijskoj razini i određivanje potrebitih vojnih sposobnosti u odnosu na trenutni ustroj OS RH.
Uvjerenja polaznicima uručio je ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov koji je u prigodnom obraćanju naglasio važnost ovog tečaja kako za cjelokupni MORH i GS OS, tako i za druge resore odnosno druga ministarstva.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 22, 2011, 04:22:52 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Kadeti na vježbi u Austriji

[attachment=1]Snimio Michael FANUKO

Kadeti Časničke škole Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski", Berislav Držanić i Marko Čepo te kadetkinja Magdalena Matijević, na čelu s prvim dočasnikom Časničke škole, časničkim namjesnikom Michaelom Fanukom od 30. siječnja do 6. veljače sudjelovali su na taktičkoj vježbi na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Bečkom Novom Mjestu u Republici Austriji. Navedena je aktivnost u projektu Europske unije, a riječ je o razmjeni u obuci nižih časnika. Ona je dio vojne suradnje s Republikom Austrijom, i predstavlja praktični dio izobrazbe i ocjenjivanja kadeta šestog semestra Terezijanske vojne akademije iz predmeta Taktika.

Najzahtjevniji dio navedene aktivnosti jest provedba trodnevne taktičke vježbe bez postrojbi (TEWT - Tactical Excersize Without Troups) po scenariju PSO (Peace Support Opeations) u kojoj se scenarijima i različitim ulogama kadeta u njoj, provjerava njihova sposobnost donošenja odluka u ulozi zapovjednika satnije vojnim procesom donošenja odluka. Projekt je prilika za razmjenu i stjecanje novih sposobnosti, znanja i vještina u zajedničkom radu s međunarodnim kadetima i instruktorima. Opća je ocjena da je aktivnost bila korisna za nastavak i razvoj suradnje u izobrazbi časnika, te programa Kadet u OSRH. OJI

Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: kopriva on February 25, 2011, 09:40:58 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

KADETSKA BOJNA ČASNIČKE ŠKOLE HVU-a

Uz malo ideja, odlučnosti i volje uspjeh neće izostati

Kao časnici koja se školovala kod nas, a vojnu akademiju završila u SAD-u, te između ostalog zapovijedala i vodom vojne policije u misiji ISAF, povjereno je stvaranje mladih budućih časnika Oružanih snaga. Odmah se prihvatila posla i u vrlo kratkom vremenu uspostavila novi način rada. Inzistira na dosljednom poštivanju pravila i standarda, pokrenula je niz novina u obuci kadeta

Satnica Vlasta Zekulić s početkom je ove akademske godine (listopad 2010.) preuzela zapovijedanje Kadetskom bojnom Časničke škole HVU-a. Časnica zavidnog civilnog i vojnog obrazovanja s magisterijem iz područja međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti i pred doktoratom iz istog područja, s iskustvom rada na stožernim i zapovjednim dužnostima u zemlji i međunarodnom okružju, na ovu je dužnost došla s mjesta provedbenog časnika zamjenika načelnika GSOSRH-a general-pukovnika Slavka Barića. Kao časnici koja se školovala kod nas, a vojnu akademiju završila u SAD-u, te između ostalog zapovijedala i vodom vojne policije u misiji ISAF, povjereno je stvaranje mladih budućih časnika Oružanih snaga. Odmah se prihvatila posla i u vrlo kratkom vremenu uspostavila novi način rada. Inzistira na dosljednom poštivanju pravila i standarda, pokrenula je niz novina u obuci kadeta, aktivirala i neke obučne aktivnosti koje se neko vrijeme nisu provodile. I sami kadeti koji su često isticali da bi im trebalo više vojne obuke, sada dolaze na svoje.

Standardi jednaki za sve

U Kadetskoj bojni sada boravi 251 kadet raspoređen u pet satnija od kojih su četiri u Zagrebu, a jedna u Splitu. S projektom civilno-vojnog školovanja počelo se 2003. godine. Od 546 upisanih kadeta, program je do sada uspješno završilo njih 123. Nije lako, priznaju svi, biti kadet. Da bi dobili prolaznu ocjenu, dužni su ispuniti uvjete iz tri područja: akademskog, vojnog i psihofizičkog. Akademski uvjeti podrazumijevaju ispunjavanje obveza na fakultetima i redovito polaganje ispita. Kadeti su dužni uspješno završiti vojnu obuku koja se provodi ljetnim i zimskim kampovima kao i redovitom tjednom obukom tijekom cijele godine. Treća je obveza zadovoljiti psihofizičke uvjete prolaskom motoričkih provjera i zadovoljavanje standarda na liječničkim pregledima.

Satnica Zekulić uvela je, uz potporu ravnatelja HVU-a general-bojnika Mirka Šundova, novine u sva tri područja, a sve sa svrhom da budući časnici budu doista oni najbolji, najobrazovaniji i najkvalitetniji, kompletne ličnosti koje će biti spremne preuzeti obveze i odgovornosti koje ih kao časnike očekuju. "Vojnim dijelom njihova školovanja, treba se razvijati njihov karakter, treba ih učiniti sposobnim vođama, budućim zapovjednicima. Da bi se u jednoj ovakvoj postrojbi provodila obuka, potrebno je uložiti mnogo vremena za svaki nastavni sat koji ćete s njima odraditi. Kadeti su zahtjevni učenici. No, može se."

U samo tri mjeseca realizirala je tri velike obučne aktivnosti kadeta: vojnu hodnju četiri kadetske satnije na Sljeme, vojne sportske igre gdje su se kadeti prvi put natjecali u vojničkim vještinama kao što je sastavljanje i rastavljanje naoružanja, punjenje okvira, nošenje ranjenika, bacanje ručne bombe i urbana topografija, a upravo je u tijeku i obuka kadeta na zimskim kampovima u suradnji s BSD-om. Uz standardne vojničke teme uvedena je i nastava iz bontona. Zimi se, kaže, više radi u zatvorenim prostorima (teme poput osnove prve pomoći, topografije, službovnika, stegovnika i slično), a na proljeće opet vani na teren. Kadeti svaki dan imaju obuku barem jedan školski sat i mjesečno minimalno jednu radnu subotu. "Obuka mora biti provedena u skladu sa standardima HVU-a s odgovarajućom pripremom, potporom, utemeljena na relevantnoj i aktualnoj obučnoj literaturi... Sada provodimo gotovo jednaku obuku sa svim naraštajima. No kad odrade ljetne kampove, od jeseni ćemo ih razdvajati unutar naraštaja i progresivno razvijati njihova znanja i vještine", pojašnjava zapovjednica Kadetske bojne. Dodaje i kako se standardi jednako primjenjuju na sve i trebaju se u cijelosti ispunjavati.

U skladu s naučenim lekcijama, analizama, a posebno iskustvima do kojih se došlo kad su prvi časnici obrazovani po programu Kadet došli u postrojbe, program školovanja i vojne obuke se dograđuje, mijenja i prilagođava. Sada je u tijeku izmjena Koncepta vojne obuke kadeta, iz kojeg će proizaći i djelomične promjene sadržaja kampova. Namjera nam je, kaže, na temelju naučenih lekcija doći do jednog boljeg, funkcionalnijeg i originalnijeg pristupa organizaciji i provedbi kampova i vojne obuke, te vjeruje da će se to već ove godine uspješno i primijeniti. HVU prati kadete od dana kad uđu u sustav do dana kad postanu časnici i cjelovitu sliku svakog od tih mladih ljudi, stoga je odgovornost svih onih koji sudjeluju u tom procesu itekako velika. "Časnik treba biti u stanju prepoznati i preuzeti svoju dužnost i znati sigurno provesti postavljene zadaće. U programu Kadet moramo inzistirati na razvijanju svakog dijela njihove stručnosti: akademske, ali i vojne, obučne i stegovne. Ako ne, dobit ćemo, kako ja znam reći, uniformirane civile - visokoobrazovane časnike, koji u mentalnom sklopu ostaju civili. Ako od kadeta ne stvorimo sigurne, samouvjerene i obučene vojnike, a zatim i sposobne, educirane vođe, nekoga tko zna zapovijedati, poznaje svoju struku i razumije kako sigurnosni sustav funkcionira i svoje mjesto i ulogu u njemu, onda nismo napravili svoj posao", ističe satnica Zekulić.

Sustavno praćenje rezultata na fakultetima

Kad je o fakultetskim obvezama riječ, napravljena je cjelovita raščlamba njihova uspjeha na studijima, a rezultati koje postižu u civilnom dijelu školovanja sustavno se prate. Iako je njihova prolaznost na fakultetima u sveučilišnom prosjeku, na HVU smatraju da bi trebala biti još bolja. Kazao je to i general Šundov u intervjuu za naš list u povodu obilježavanja Dana HVU-a potkraj prošle godine. Već tada je najavio neke aktivnosti koje će se poduzeti da se kadetima pomogne u što boljem ispunjavanju obveza na studijima, što se počelo i realizirati. Između kadeta su, pojašnjava satnica Zekulić, izabrane generacijske vođa za svako funkcionalno područje života i rada. Primjerice kadeti koji studiraju na kineziologiji mentori su kadetima koji su lošiji u motorici. Kadeti su grupirani i po fakultetima. Najstariji ili oni koji imaju najbolje ocjene ili prolaznost na ispitima mentoriraju i pomažu onima kojima ide lošije. "Tako dobivamo trostruki učinak, kaže naša sugovornica, pomažemo onima kojima pomoć treba, poboljšavamo sustav odgovornosti, a tako se kadeti uče za svoje časničke dužnosti tijekom kojih će sigurno držati nastavu i obuku podređenim vojnicima."

"Trudimo se svi. Sve se može. Treba malo ideja, odlučnosti, volje i uspjeh neće izostati", zaključila je satnica Vlasta Zekulić koja je na svim vojnim izobrazbama bila najbolji polaznik u svom naraštaju, a odlikovana je i Redom hrvatskog pletera.

Bili ste kadetkinja u američkoj vojsci. Na temelju iskustava koje imate, mislite li da se ovakvim modelom školovanja može dobiti NATO časnik?

Može. NATO časnik je netko tko je akademski obrazovan, što će oni svakako biti, profesionalac u vojnom smislu i koji je dovoljno hrabar i odlučan da može prihvatiti sve ono što vojni sustav traži i donosi tijekom vojne karijere. Mi za naše kadete ne možemo učiti, ali možemo raditi na izgradnji njihove osobnosti da bi sutra bili spremni odgovoriti na izazove časničkog poziva koji sigurno nije lagan.
Biti kadet znači mnogo više nego biti student. Kod kadeta treba raditi na onom vojnom u njemu jer ako se to tijekom školovanja ne razvije, nismo napravili ništa. Osim vojnih znanja i vještina, na vojnoj sam akademiji naučila prije svega kako biti vojnik, kako biti časnik, kako razmišljati, ponašati se i reagirati kao časnik. Vojna znanost, znanja i vještine se stalno mijenjaju i dograđuju ovisno o promjenama sigurnosne situacije i ugroza u svijetu, razvijaju se nove tehnike, taktike, naoružanja i biti dobar časnik znači da nikad ne smijete prestati učiti. No u ovoj ranoj fazi obuke kadeta, važan je razvoj njihova mentalnog sklopa, stalna svijest da jesu vojnici i budući časnici. Istina, mi s našim kadetima nismo cijeli dan, ali sama činjenica da se svaki dan moraju vratiti u vojarnu i da im radni dan počinje prozivkom, pregledom soba i pozdravom domovini prije odlaska na fakultet dovoljan je svakodnevni podsjetnik da doista jesu nešto posebno.

Inzistirate na dosljednom poštivanju standarda...

Da. Časnik mora biti cjelovita osoba. Pravila nisu napisana zato što se nekom pisalo, već da sustavno oblikuju ponašanje i djelovanje vojnih osoba u skladu s traženim vojnim standardima. Kadetska bojna ima svoje posebnosti koje se moraju uvažavati. No standardi zapovijedanja, vođenja i nadziranja moraju se jednako primjenjivati na sve i to od onih osnovnih stvari kao što je poštivanje propisanog radnog vremena, vojne hijerarhije, domovnika, stegovnika.... Sad, recimo imamo kadete koji su u istom danu dobili i kaznu i nagradu. Kvalitetna provedba zadaća u jednom području ne isključuje sankcioniranje za povredu propisa u drugom.

Nastojimo im dati jasan sustav vrijednosti, naučiti ih kako se kao vojnici, a poslije i kao časnici, moraju ponašati. Pokazati im da će njihov rad biti prepoznat, vrednovan i objektivno ocijenjen.

Kakav je još, osim što nije lagan, časnički poziv?

Izrazito zanimljiv, dinamičan, nepredvidiv. Posao koji vam omogućava da dosta toga vidite, prođete, osjetite. Tjera vas da se stalno razvijate, educirate, učite. Pruža toliko mogućnosti, a, s druge strane, to je zahvalan poziv jer kvalitetnim obavljanjem dužnosti, stožerne ili zapovjedne, gotovo neposredno vidite učinke onoga što ste napravili. To vas motivira da radite i više.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/http://)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 27, 2011, 01:51:37 am
Pročitao sam prethodni članak i moram reći da mi se sviđa kako razmišlja i radi satnica Vlasta Zekulić.
Promjene koje je uvela i planira uvesti bi trebale rezultirati znatno kvalitetnijim i obučenijim časničkim kadrom koji će u bližoj budućnosti preuzeti zapovjedne i stožerne dužnosti u OS RH.

S obzirom na njeno civilno i vojno obrazovanje te dužnosti koje je do sada obavljala, s pravom se može reći da je zaslužila da zapovjeda Kadetskom bojnom Časničke škole HVU-a i dokazala da žene imaju svoje mjestu u oružanim snagama.

Koliko vidim, satnica ima i padobransku značku.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: kopriva on February 27, 2011, 04:28:07 pm
Samo da satnica ima odriješene ruke da ju nebi neko saplitao kao što se to zna dogoditi onima koji imaju ideje,ali pošto i novi načelnik GS-a isto ima novu viziju HV-a nebi trebalo biti problema.
Satnica je jako sposobna i dobro je da ne gubi dane negdje u kancelariji ko zna možda jednog dana postane ravnateljica HVU-a.

Ona je svoju padobransku značku vjerojatno zaradila ima nekih koji tu značku nose a da vjerojatno nisu ni stavili padobran na sebe.

Kako bi rekao jedan moj prijatelj "ima škole"


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 04, 2011, 02:53:12 am
Tri "kadetske" zastave. (Izvor: Wikipedia)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 08, 2011, 10:31:36 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Promidžba za 9. naraštaj kadeta

Odjel za odabir i promidžbu Središnjice za upravljanje osobljem (SzUO), u suradnji s granama OS RH, organizirao je promidžbene aktivnosti za 9. naraštaj kadeta. U razdoblju od 6. travnja do 3. svibnja 2011. godine 20 promidžbenih timova sastavljenih od djelatnika svih grana OS RH te djelatnika Odsjeka za poslove obrane posjetilo je 227 srednjih škola na području cijele Hrvatske. Promidžbom su bili obuhvaćeni učenici 3. i 4. razreda srednjih škola.

Prezentacijom „Postani kadet OS RH“ i promidžbenim filmovima timovi su pokušali privući što više kandidata za buduće kadete. Svi zainteresirani dobili su sve potrebne informacije te su za dodatna pojašnjenja upućeni na info-telefon SzUO-a. Pri posjetu školama postavljeni su plakati („Postani kadet OS RH“ i „Postani vojni pilot“) a učenicima su podijeljeni i promidžbeni letci.

Izvor: OSRH web (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 22, 2011, 12:23:50 pm
Ponedjeljak, 20. Lipanj 2011.

Božinović o strateškim smjernicama razvoja obrambenog sustava

Ministar obrane Davor Božinović održao je u ponedjeljak 20. lipnja predavanje polaznicima visokih vojnih škola na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" u Zagrebu, o strateškim smjernicama razvoja obrambenog sustava u narednom razdoblju.

Predavanje ministra obrane Davora Božinovića možete u cijelosti pročitati ovdje (http://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/izlaganje_bozinovic_hvu_20062011.pdf).

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 22, 2011, 12:32:59 pm
Izdvojit ću najzanimljivije:

Quote
ORUŽANE SNAGE

Okvir razvoja i pripreme Oružanih snaga bit će i dalje kopnene, pomorske i zrakoplovne
snage. Zadržat će se granska i rodovska struktura Oružanih snaga, dok će sadašnja zapovjed-
ništva grana biti preimenovana i strukturirana u stožere grana s temeljnom zadačom pripreme
i obuke snaga za zadaće iz svoje nadležnosti.
Brojčana velićina Oružanih snaga postupno će se smanjiti na 15.000. Pri tome, mijenjat će
se i unutarnja struktura radi povećanja učinkovitosti i uporabljivosti snaga.
Ukupna zapovjedna struktura od Glavnog stožera do zapovjedništava razine bojne bro-
jčano će se smanjiti do 25%, uz odgovarajuće smanjenje broja generalskih te visokih časničk-
ih i dočasničkih činova na svim razinama zapovijedanja.
U upravnom dijelu Ministarstva obrane i Glavnom stožeru Oružanih snaga objedinjavat će
se funkcije radi izbjegavanja preklapanja i multipliciranja poslova i ovlasti. Jasno će se razd-
vojiti planske i upravne od provedbenih funkcija. Upravljanje i zapovijedanje će se decentral-
izirati uz jačanje funkcije nadzora i mjerljivosti učinkovitosti svih elemenata organizacije.

Kopnene snage i nadalje će ostati glavni generator snaga, kako za provedbu zadaća u
zemlji, tako i za sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama. Kako bi mogli odgovoriti
na široki spektar budućih izazova, kopnene snage će se razvijati tako da je 50% ukupnih kop-
nenih snaga strukturirano, obučeno i opremljeno za sudjelovanje u međunarodnim vojnim
operacijama, a 10% snaga može biti raspoređeno u područje operacija ili će biti raspoloživo
za upućivanje u operacije u bilo koje vrijeme.

Mornaričke snage razvijat će sposobnosti za zaštitu suvereniteta te nadzor i zaštitu prava
i interesa Republike Hrvatske na moru. U prvom razdoblju Obalna straža imat će prioritet u
opremanju novim plovilima te će se, već ove godine, započeti s procesom nabave jednoga
obalnog ophodnog broda, kako bi se u idućim godinama nastavila izgradnja dodatnih obal-
nih ophodnih brodova.

Zračne snage će, još neko vrijeme, osiguravati nadzor i zaštitu zračnog prostora postojećim
avionima  MIG-21.  Opcije  daljnjeg  osiguranja  ove  zahtjevne  sposobnosti  ovisit  će  kako  o
raspoloživim proračunskim sredstvima, tako i o mogućim modalitetima nabave. Nacionalni
sustav nadzora i zaštite zračnog prostora bit će u potpunosti uključen u NATO integrirani sus-
tav protuzračne obrane (NATINADS). Zrakoplovne snage će, do 2018. godine, biti sposobne
uputiti u međunarodne vojne operacije, na rok do šest mjeseci bez rotacije, helikopterske
snage jačine do osam helikoptera Mi-171 ili Mi-8. U dugotrajne stabilizacijske operacije bit će
sposobne uputiti i održavati, na rotacijskoj osnovi, do četiri helikoptera.
Sposobnosti za gašenje požara iz zraka i nadalje će se odrđavati i razvijati u okviru HRZ i
PZO, s primarnim osloncem na postojeće avione Canadair i Air Tractor.

Zapovjedniπtvo  za  potporu će,  kao  i  ostale  strukture,  proći  kroz  proces  optimizacije  i
poboljšanja funkcioniranja cjelokupnoga logističkog sustava.

Hrvatsko  vojno  učilište će,  u  idućem  desetljeću,  biti  transformirano  u  visokoobrazovnu
vojnu ustanovu integriranu u sveučilišnu zajednicu i usredotočenu na obrambeno-sigurnosne
sadržaje. HVU će, kao ustanova, biti sposobno za uvođenje inovacija, predviđanja i prilagod-
bu programa u razvoju obrambeno-sigurnosnih studija na različitim razinama i dimenzijama.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 22, 2011, 12:36:18 pm
I još malo o pričuvi (rezervi):

Quote
Ugovorna  pričuva  će  se  organizirati  u  modularno  organizirane  pričuvne  postrojbe  za
najpotrebnije nedostajuće vojnostručne specijalnosti koje su kritično potrebne u operacijama
i misijama, a nisu pogodne za ustrojavanje u djelatnom sastavu. Ukupan broj ugovornih priču-
vnika bit će do 1.000 osoba.

Mehanizam narastanja snaga uspostavit će se razvojem nerazvrstane pričuve kao posebne
kategorije osoblja. Ukupan broj pripadnika nerazvrstane pričuve bit će najviše 20.000 osoba,
za koje će se izdvojiti i čuvati naoružanje i oprema. Nerazvrstana pričuva bit će organizirana
u modularne bojne na teritorijalnom principu.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: pp5d6 posejdon on June 22, 2011, 01:16:07 pm
Obični prdež u vjetar.Prvi DPR OS i ovaj drugi i SPO i Razvoj OS od 2011-2013 su u mnogočemu suprotivi dokumeti i u sadržaju i u dinamici i modalitetima pristupa istim stvarima.
Nakon 6 godina od prvod DPR OS konstatirali su da nisu od akitvne pričuve od 8 tisuća napravil inisšta.
Os doborovljnog služenja vojnog roka postigli su 35% od planiranog i pred urušavanjem je ovaj projekt.
O tim nebulozama od 20 000 ne treba trošiti riječi.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 26, 2011, 05:00:24 pm
Petak, 24. Lipanj 2011.

Na HVU "Petar Zrinski" promovirano 379 polaznika

Na Hrvatskom je vojnom učilištu "Petar Zrinski", u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, u petak, 24. lipnja održana svečana promocija polaznika vojnih škola u nazočnosti predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OS RH Ive Josipovića, ministra obrane Davora Božinovića, načelnika Glavnog stožera OS RH general pukovnika Drage Lovrića, visokih vojnih i civilnih dužnosnika, te obitelji i prijatelja polaznika.

[attachment=1]
U ovoj školskoj godini na svim razinama izobrazbe, školovanje je završilo 379 polaznika među kojima su i 42 žene i 15 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Makedonije.

U svom obraćanju nazočnima predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OS RH Ivo Josipović čestitao je polaznicima na završenoj izobrazbi. "Od vas očekujemo maksimalnu odgovornost i profesionalizam u obavljanju vaših zadaća u zemlji i inozemstvu", rekao je predsjednik Josipović. Dodao je da je Republika Hrvatska danas uvažena članica međunarodne zajednice, odnedavno članica NATO saveza, odavno članica Vijeća Europe, članica Ujedinjenih naroda, a vrlo skoro i članica Europske unije i sudionica brojnih različitih regionalnih organizacija i inicijativa. "Posebno ističem naše članstvo u Europskoj uniji. Praktički sutra, uskoro, vi ćete biti članica jedne od europskih vojski. Budite ponos našim građanima, državi i društvu, ponos svojim obiteljima i prijateljima", rekao je hrvatski predsjednik.

"Vaše školovanje završava se u trenutku kada Hrvatsko vojno učilište navršava 20 godina uspješnog rada. U tom razdoblju različite oblike školovanja na HVU prošlo je više od 28 tisuća polaznika. U taj broj uključeno je i više od 140 polaznika drugih zemalja kao i polaznika iz drugih tijela državne uprave Republike Hrvatske", istaknuo je na početku svog obraćanja ministar obrane Davor Božinović dodavši da je sustav vojnog školovanja, područje gdje se izravno vidi otvorenost oružanih snaga inovativnostima. Govoreći o planovima za iduće razdoblje kao i o izradi novog strateškog pregleda obrane ministar je rekao kako polaznici vojnih škola završavaju školovanje u trenutku kada Oružane snage i cjelokupni obrambeni sustav ulazi u novu fazu razvoja. "Naše članstvo u NATO-u i rastuće angažiranje u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije, što uključuje i promišljanje našeg budućeg djelovanja u obje organizacije, pokrenule su proces preispitivanja dosadašnjih planova i načina djelovanja obrambenog sustava. Rezultat ovih aktivnosti bit će i novi strateški pregled obrane koji će dati smjernice za razvoj Oružanih snaga do 2020. godine. Za postizanje tih ciljeva nije dovoljno samo nabaviti nove visokotehnološke sustave. Njih treba znati efikasno upotrijebiti. Dakle, na prvom mjestu treba biti čovjek, a ne tehnologija. Stoga ćemo u novom strateškom pregledu dati i smjernice iduće faze razvoja sustava vojnog školovanja te povezivanje vojne izobrazbe s nacionalnim obrazovnim sustavom koji traži jačanje akademskih standarda unutar sustava te integraciju znanstveno-istraživačke i obrazovne djelatnosti", rekao je ministar Božinović Na kraju svog obraćanja ministar se obratio obiteljima i prijateljima polaznika naglasivši kako je velika čast imati vojnika, dočasnika ili časnika u obitelji te u ime Vlade Republike Hrvatske zahvalio na trudu i odricanju tijekom godina koje su ulagali da bismo svi skupa došli do današnjeg dana.

Obraćajući se nazočnima načelnik Glavnog stožera general pukovnik Drago Lovrić istaknuo je da su naši vojnici prepoznati kao odlični vojnici i pouzdani saveznici. "Svoja znanja, iskustva i vještine ugradite u daljnji razvoj Oružanih snaga koje trebaju biti na ponos svim građanima Republike Hrvatske. Oružane snage i nadalje žele razvijati sustav vojne izobrazbe čije će težište biti na permanentom obrazovanju", rekao je general Lovrić. Naglasivši kako je izuzetno ponosan na 15 stranih polaznika koji su ove godine na Hrvatskom vojnom učilištu završili svoje školovanje general Lovrić na kraju je zahvalio svima onima koji su omogućili kvalitetnu izobrazbu.

Nazočne je pozdravio i ravnatelj HVU-a "Petar Zrinski" general bojnik Mirko Šundov. "Pokazali ste da ste najbolji, da ste oni na koje se računa. Stoga ste vi na najbolji način iskoristili mogućnost da usvojite znanja, vještine i sposobnosti važne za vašu profesionalnu karijeru te za proces integracije kako s partnerima u NATO savezu, tako i u vojnoj strukturi Europske unije", zaključio je general Šundov.

[attachment=2]
[attachment=3]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 26, 2011, 05:14:29 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 26, 2011, 05:20:37 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 26, 2011, 05:27:56 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on June 26, 2011, 05:51:11 pm
Glavna svečanost je bila u vojarni 204. brigade u Vukovaru. Vidjeli smo to na izravnom  TV prijenosu.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 26, 2011, 06:21:08 pm
Na posljednjoj slici se vidi bodež. Zna li se nešto više o njemu, ima li tko kakvih slika?

Glavna svečanost je bila u vojarni 204. brigade u Vukovaru. Vidjeli smo to na izravnom  TV prijenosu.

Da, nažalost bio sam spriječen gledati, ali evo što o tome kaže MORH web (http://www.morh.hr/).

Subota, 25. Lipanj 2011.

Središnja svečanost Dana državnosti u Vukovaru

U vojarni 204. brigade u Vukovaru danas je, 25. lipnja 2011., povodom Dana državnosti RH, održana svečana promocija polaznika 13. Naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić", kao i dodjela pohvala i nagrada najboljim polaznicima, nastavniku i instruktoru Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" u nastavnoj godini 2010/2011.

[attachment=1]
Uz djelatnike i polaznike HVU-a svečanosti su nazočili najviši državni i vojni dužnosnici predvođeni predsjednikom RH Ivom Josipovićem, predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem, predsjednicom Vlade RH Jadrankom Kosor, potpredsjednikom Sabora Vladimirom Šeksom, potpredsjednicima Vlade Petrom Čobankovićem, Gordanom Jandrokovićem i Domagojem Ivanom Miloševićem, ministrima Davorom Božinovićem (MORH), Tomislavom Karamarkom (MUP) i Tomislavom Ivićem (MOBMS), načelnikom GS OSRH general pukovnikom Dragom Lovrićem, ravnateljem policije Oliverom Grbićem, županom vukovarsko-srijemskim Božom Galićem, gradonačelnikom Vukovara Željkom Sabom i drugima. Svečanosti su se pridružili i drugi djelatni i umirovljeni pripadnici OSRH i MUP-a, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, članovi Vojno diplomatskog zbora te članovi obitelji polaznika HVU-a.

Program je započeo prijavkom koji je ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov pred postrojenim polaznicima podnio predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku OSRH. Središnji dio posvećen je Svečanoj promociji polaznika Ratne škole i dodjeli nagrada i pohvala najboljima u 2010/2011. Najbolji polaznici su kapetan fregate Željko Jakus (Zapovjedno stožerna škola „Blago Zadro), natporučnica Ivana Brzica (Napredna časnička izobrazba), poručnik Ante Klarić (Temeljna časnička izobrazba), poručnik Marko Gerić (kadet-vojni pilot), stožerni narednik Karolj Mikuš (Visoka dočasnička izobrazba), narednik Goran Apfenthaler (Napredna dočasnička izobrazba) i skupnik Josip Filipović (Temeljna dočasnička izobrazba). Najbolji nastavnik je pukovnik Miroslav Kuhar, a instruktor stožerni narednik Dražen Brcko.

Tijekom svečanosti dužnosnici su se, uz čestitke povodom Dana državnosti i završetka izobrazbe, nazočnima obratili i prigodnim govorima.

Predsjednik RH Ivo Josipović izrazio je ponos što imamo još jednu generaciju vrhunski obrazovanih časnika, dočasnika i kadeta, a naša vojska je sposobna ispuniti sve zadaće u obrani Domovine. "Građani naše zemlje mnogo očekuju od pripadnika OSRH, da štite njih i hrvatske interese u mirovnim misijama, ali i da kontinuirano rade na svojem školovanju i obrazovanju", rekao je predsjednik Josipović.

Predsjednik Hrvatskog Sabora Luka Bebić podsjetio je na 25. lipnja prije dvadeset godina, kad je Sabor donio Ustavnu odluku i Deklaraciju o samostalnosti i suverenosti RH. "To je stvorilo temelj za sve što smo kasnije ostvarili“, rekao je Bebić. Naglasio je i da su Hrvatska i OSRH danas dio međunarodnog sustava kolektivne sigurnosti, no potrebno je i dalje gajiti viteštvo i hrabrost kojom je stvorena država. „Sabor će uvijek stajati iza svojih OS", zaključio je predsjednik Hrvatskog sabora.

Predsjednica Vlade RH Jadranka Kosor istaknula je kako je ispunjava zadovoljstvom i ponosom što može čestitati Dan državnosti polaznicima vojnih izobrazbi u vojarni legendarne 204. brigade. "Vi danas u Republici Hrvatskoj, članici Sjevernoatlantskog saveza, uskoro i članici Europske Unije, svojim znanjima, svojom motivacijom, svojom odlučnošću u svladavanju nerijetko složenih zadaća i izazova, doprinosite našoj snazi, hrvatskoj vjerodostojnosti, ugledu što se zrcali u pohvalama najmjerodavnijih predstavnika Sjevernoatlantskog saveza", rekla je predsjednica Vlade Jadranka Kosor.

Ministar obrane Davor Božinović istaknuo je da OSRH izgrađuju moderni oružani sustav, koji, osim u NATO-u, doprinosi i obrambenoj politici EU kroz sudjelovanje u borbenim skupinama EU i razne sigurnosne inicijative. Zahvalio je djelatnicima HVU-a koji su svoje znanje nesebično prenosili polaznicima, hrabreći ih na putu traženja rješenja za složene izazove. To je taj pobjednički, neustrašivi duh, iskovan na vukovarskoj epopeji, to je čvrsti temelj našeg obrambenog sustava, rekao je ministar.

Načelnik GS OSRH general pukovnik Lovrić vjeruje da će polaznici koji su upravo završili izobrazbu svoja znanja i vještine ugraditi u sustav koji se diči znanjem i postignućima, ali i temeljima iz Domovinskog rata. "Vojni poziv visoko je rangiran u Hrvatskoj, što dokazuje i interes za program "Kadet", kao i za služenje dragovoljnog vojnog roka", rekao je Lovrić.

[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 26, 2011, 06:24:30 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 28, 2011, 04:10:18 pm
U 2010/2011. kroz HVU je prošlo 379 polaznika: njih 230 na razini izobrazbe časnika (od njih 27 časnica, 6 časnika iz stranih OS i 2 polaznika izvan sustava) i 149 na razini izobrazbe dočasnika (od njih 16 dočasnica i 9 polaznika iz stranih OS).

Izdvajajući najviše razine izobrazbe, spomenut ćemo brojke od 14 polaznika 13. naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić" (10 iz OSRH, 2 iz stranih OS, 2 iz drugih institucija RH), te 40 polaznika 19. naraštaja Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro" (njih 4 iz stranih OS).


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on July 11, 2011, 09:25:40 pm
Pa ti sada vidi! Ja mislio, da nema viša vikanja na vojsku. :(
Članak je objavila "Slobodna Dalmacija"

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/

RAME UZ RAME S MUŠKARCIMA, GRADI USPJEŠNU VOJNU KARIJERU

Bojnica Vlasta Zekulić: Kada dreknem, svi skaču k'o jedan!

[attachment=1]Vlasta Zekulić
 
Da vojska više nije tradicionalno muška profesija, kako ju se često smatralo, ali i da ne robuje stereotipima o klasičnim muško-ženskim poslovima, danas dokazuje veliki broj vojnikinja, dočasnica i časnica koje u Hrvatskoj vojsci služe domovini.

“Hrvatski vojni sustav ne razlikuje ženske i muške poslove, zadaće i zaduženja. Sve je isto”, priča nam jedna od najperspektivnijih časnica Oružanih snaga RH i rođena Splićanka, 33-godišnja bojnica Vlasta Zekulić koja je nedavno promovirana u viši časnički čin. Vojnu je karijeru u Oružanim snagama RH počela u Vojnoj policiji, a trenutno obnaša dužnost zapovjednice Kadetske bojne na Hrvatskom vojnom učilištu.

Za razliku od drugih vojski, pa čak i od vojski Velike Britanije i SAD-a gdje ni dandanas nema žena u borbenim postrojbama, u Hrvatskoj vojsci to je postao standard. Danas je u HV-u zastupljeno oko 13 posto žena, a dobar dio njih je upravo na zapovjednim mjestima.

U skoro vrijeme očekuje se da će OSRH dobiti i svoju prvu časnicu u činu generala, a bojnica Zekulić navodi i primjer mlade časnice koja će uskoro postati zapovjednica voda u pješačkoj bojni gardijske brigade, što je u drugim vojskama gotovo nezamislivo.

- Ako je za to obučena, školovana, fizički i psihički spremna i ako voli ovaj poziv, onda tu nema nikakvih prepreka - ističe i dodaje kako uvjeti nisu nimalo laki i nitko im ne ‘gleda kroz prste’.  

Iako su im prilike da postanu zapovjednice, pa i mogućnosti da budu postavljene i na najviše vojničke dužnosti - otvorene, dio žena u HV-u ipak ne osjeća poriv biti na zapovjednim mjestima. Većina njih stoga se ipak našla u administrativnom dijelu sustava. Bojnica Zekulić pojašnjava kako je tu ipak riječ o afinitetima i ambicijama. “Svaka čast, ali ne bih ja... ”nerijetko joj se izgovore mlade časnice kada im se pruži prilika biti zapovjednicom. No, bojnica Zekulić odabrala je svoj put karijerne časnice. Danas obnaša dužnost zapovjednice Kadetske bojne i vodi brigu o 280 kadeta.

- Treba moći stati ispred njih i biti dovoljno glasna i jasna, pa kad ‘dreknete’ - da svi ‘skaču’“, kroz smijeh nam govori mlada bojnica i napominje kako takav stupanj stege ne može postići ni puno muškaraca.

- Takva sam i po prirodi, a kroz policijsku i vojnu akademiju to mi je postalo najnormalnija stvar. Nemam treme ili nelagode kad stanem pred vojnike i sasvim mi je svejedno je li to vod, satnija ili bojna – kaže ona.    

Ova borbena Splićanka još kao djevojčica znala je da će njezin poziv biti vezan ili uz policiju ili uz vojsku. Prisjeća se da su je i kao dijete privlačili - uniforma, oružje, red, rad i disciplina, pa je radije svoje slobodno vrijeme provodila u izviđačima nego u igri s lutkama. Zato je i nakon završene srednje škole, Policijska akademija bio logičan izbor. Iako se već vidjela u ulozi inspektorice, pažnju joj je zaokupio i MORH-ov natječaj za odlazak na školovanje u SAD.

Dvojbi nije bilo pa je iduće četiri godine provela na prestižnoj južnjačkoj američkoj vojnoj akademiji “Citadel” u Južnoj Karolini.  
Nakon povratka sa školovanja dobila je postavljenje u Vojnoj policiji gdje se mlada, ali žilava Dalmatinka, i više nego dobro snašla.

-  Možda je bilo u početku muškaraca kojima nije bilo svejedno što im žena zapovijeda, ali to su vrlo rijetki slučajevi. No, zahvaljujući ženama koje su se dokazale u postrojbama za vrijeme Domovinskog rata takvih je stereotipa tisuću puta manje nego u bilo kojoj drugoj vojsci - kaže bojnica te navodi kako se autoritet ne stječe preko noći nego upornim radom i dokazivanjem.
- Uvijek treba proći jedno razdoblje da vas prestanu gledati kao žensko i počnu slušati. Ali to je dio koji vojnička kultura po automatizmu prepoznaje. Gleda se na čin i dužnost, a povjerenje vojnika u svog zapovjednika nema veze jeste li muško ili žensko, nego se stječe na terenu.

A priliku za dokazivanje dobila je u jednoj od najzahtjevnijih misija – ISAF. Kao jednu od najmlađih časnika, u ljeto 2004. godine poslali su u Afganistan da zapovijeda hrvatskim vodom vojne policije. Njezini zapovjednici imali su puno povjerenje u nju jer, kako i sama priznaje, “bilo je riskantno poslati mladu časnicu, bez ratnog iskustva u tako zahtjevnu misiju”.

No, ne samo da je preuzela zapovijedanje vodom VP-a, u Kabulu je dobila zadaću i zapovjednika hrvatskog kampa, te operativnog časnika u satniji. Čini se da je bojnica Zekulić i u privatnom životu uspjela pomiriti različitosti. Udana je za Finca, a upoznali su se na jednoj vojnoj konferenciji gdje je predstavljao finsko međunarodno središte za mirovne operacije, a zbog ‘žene svog života’ odlučio je napustiti hladnu Finsku i doći u Hrvatsku.

- Trenutno živimo u Zagrebu. On uči hrvatski i polako ga pretvaramo u Hrvata - priča nam bojnica Zekulić, a osmijeh joj ne silazi s lica. Ne propušta reći kako joj suprug ima puno razumijevanja za njezin vojnički poziv.    

- Moja mama često u šali zna reći kako me, kad stignem kući, muž prvo treba razoružati, a onda možemo razgovarati - kaže kroz smijeh, ali napominje kako je sretna što ima supruga koji je spreman na sve kompromise. Obitelj u Splitu već je navikla da je od djetinjstva ‘drukčije sorte’, a da je na pravom putu ostvarenja svojih snova nedavno su je podsjetili i kolege iz Prve gimnazije u Splitu s kojima je nedavno proslavila 15. godišnjicu mature.

- Svim mojim kolegama drago je što sam postigla ovo danas i svjesni su da je vojni poziv jedino što bih ja mogla raditi u životu - dodaje ponosno.

Nekad bi kadete rado istukla

Vojnički poziv od žene iziskuje i fizičke i psihičke napore, koji se stječu kroz vrlo zahtjevnu i intenzivnu obuku, rad na terenu i svakodnevne treninge. - Sve je to nužno da bih svoje kadete, njih 280 dovela u red. Koji put bi ih najradije istukla, ali to ne smijemo, pa ih onda, u najgorem slučaju, odvedemo na jaku tjelovježbu da ih preznojimo. Ali to su djeca koju trebamo odgojiti da postanu vrhunski časnici. Oni su naša velika odgovornost - kaže bojnica Zekulić, ponosna što joj svaki radni dan počinje pozdravom domovini. - I svako jutro, kada se u vojarni podiže hrvatska zastava, podsjeća me zašto sam tu, za koga radim, koji je smisao svega. I sve teškoće onda padnu u drugi plan.

Generalu otvara vrata

U vojsci nema privilegija, ali nam bojnica pojašnjava kako je kavalirstvo u HV-u ipak stvar vojničkog protokola. - Hoće li mi netko otvoriti vrata, pitanje je opće kulture. Ali ni ja se ne osjećam nimalo manje žena ako generalu ili višem časniku od sebe otvorim vrata. Ipak je to stvar vojničkog bontona.
 
Autor: Snježana Dukić
Snimio: Goran Mehkek / CropixTitle: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: ORIĆAREB on July 11, 2011, 09:46:47 pm
Bez komentara  :angel:

[attachment=1]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on July 11, 2011, 09:52:12 pm
Ма од мало вике нема штете. А то што би неке кадете мало истукла, као старији колега јој потпуно верујем.

Колге из ВС су ми пре пар година причале да је у делегације ВП ХВ, која је била у посети ВП ВС, била и јенда жена - официр која је била у Авганистану. Оставила је утисак на њих по отворености, коректном и колегијалном држању и шармом. Не знам да ли је то била ова госпоспођа, али је врло вероватно тако.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 12, 2011, 02:08:51 pm
Utorak, 12. Srpanj 2011.

Božinović i Lovrić na prezentaciji projekta transformacije HVU-a


Ministar obrane RH Davor Božinović i načelnik GS OSRH general pukovnik Drago Lovrić  danas, u utorak, 12. srpnja 2011., na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ nazočili su prezentaciji projekta transformacije Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ u visokoobrazovnu ustanovu. Projekt su predstavili ravnatelj HVU-a general bojnik Mirko Šundov i njegov zamjenik brigadni general Slaven Zdilar, a prezentaciji su nazočili i drugi predstavnici MORH-a i GS OSRH, te ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dr. sc Jasmina Havranek sa suradnicama.

U sklopu prezentacije istaknuto je da za transformaciju HVU-a u visokoobrazovnu ustanovu postoje zakonski preduvjeti, a temelj joj predstavljaju i potrebe OSRH i MORH-a, kao i sigurnosno-obrambenog sustava RH, Strateški pregled obrane, Dugoročni plan razvoja 2006.-2015. te postojeći koncepti izobrazbe.

Cilj transformacije jest da HVU u razdoblju do 2020. godine postane visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka vojna ustanova integrirana u sveučilišnu zajednicu, usmjerena na budućnost, sposobna za inovacije, predviđanja i prilagodbu programa u razvoju obrambeno-sigurnosne situacije. Učilište bi prvenstveno školovalo stručnjake za OSRH, ali i za druge dijelove obrambeno-sigurnosnog sustava RH i tijela državne uprave.
Stečene razine školovanja bile bi usporedive i kompatibilne s drugim sveučilišnim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji, a želja je da RH bude isprofilirana kao vodeća u regiji u ovakvoj vrsti visokog obrazovanja.

Ministar Božinović izrazio je podršku programu, kao i sljedećem koraku u realizaciji programa. Riječ je o pripremi i pokretanju međusveučilišnih interdisciplinardnih studijskih programa za potrebe obrambeno-sigurnosnog sustava RH i tijela državne uprave. Programe bi provodio i izrađivao HVU u suradnji sa već postojećim sveučilišnim institucijama.

"Agencija za znanost i visoko obrazovanje već je ranije podržala inicijativu i aktivno je uključena u njenu realizaciju", potvrdila je ravnateljica Havranek. Agencija smatra da HVU i Institut za razvoj i istraživanje obrambenih sustava (IROS) zadovoljavaju sve bitne pretpostavke za provođenje sveučilišnih studijskih programa u suradnji sa javnim sveučilištima RH.

Nakon što bi se programi u tom obliku provodili dvije godine, moguće je da HVU podnese zahtjev meritornim državnim institucijama za samostalnim izvođenjem studija.  

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on July 12, 2011, 03:17:06 pm
Mr.sc. Vlasta Zekulić

[attachment=1]

[attachment=2]

Rođena 18. svibnja 1978. u Splitu. Diplomirala na Vojnoj akademiji u SAD-u "The Citadel" u Charlestonu, SAD 2002. godine i na Visokoj policijskoj školi, Policijske akademije MUP-a 2003. godine, gdje je proglašena za najboljeg studenta generacije. Magistrirala je na Fakultetu političkih znanosti 2008. godine na temu "Međunarodne mirovne misije kao sredstvo upravljanja krizama." Na istom fakultetu je doktorski kandidat s temom "Izazovi postkonfliktne Reforme sigurnosnog sektora u Africi".

Zaposlena je u MORH-u od 2002. godine i obnašala je slijedne zapovjedne i instruktorske dužnosti do razine bojne, uključujući i zapovijedanje postrojbom Vojne policije u MVO NATO-a u Afganistanu. Završila je više od 20 vojnih i stručnih škola i obuka. Za svoj rad primila je brojne pohvale i nagrade, uključujući i sat s posvetom od Predsjednika RH i odlikovanje Red Hrvatskog pletera.

Objavila je brojne članke od čega su značajniji Police functions in PSO (Šipan 2005.), UN challanges in maintaing peace today (Šipan 2007.), Promijenjena uloga NATO-a i EU u održavanju mira (Međunarodne studije, 02/2008), te više od 20 vojno-stručnih članaka za časopis Hrvatski vojnik. Član je Hrvatske udruge za međunarodne studije, Atlantskog vijeća Hrvatske i Foruma za sigurnosne studije.

http://medjunarodne-studije-hums.hr/hr/tko-je-tko/mrsc-vlasta-zekuli


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on July 12, 2011, 06:36:05 pm
Ma ko bi reko da je iz Splita.
 Meni je bio interesantan članak, jer piše o ženi (oficiru) malo drukčije nego obično o ženama oficirima. Sada kada sam i pročitao biografiju, vjerujem da je točna, jasnije mi je zašto ponekad "vikne". Ima i razloga!


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: rotring on July 12, 2011, 06:46:15 pm
Samo ime teme me je asociralo i vratilo u neko proslo vreme....oprosticete mi na mali off....naime setih se svoje profesorke matematike i mog razrednog staresine iz srednje skole....kad ona udje u ucionicu svi poskacemo na noge....ali uvek se nalazio bar jedan kome se ne dize. :pirat


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: ORIĆAREB on July 12, 2011, 07:01:28 pm
Samo ime teme me je asociralo i vratilo u neko proslo vreme....oprosticete mi na mali off....naime setih se svoje profesorke matematike i mog razrednog staresine iz srednje skole....kad ona udje u ucionicu svi poskacemo na noge....ali uvek se nalazio bar jedan kome se ne dize. :pirat
"rotring, rotring" mangupe... :jok  :angel:

Ma nisam ni primjetio, obadvije Splićanke. Koće s ovim Splićanima, boga ti?. :klap :klap


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on July 12, 2011, 09:00:52 pm

Ma nisam ni primjetio, obadvije Splićanke. Koće s ovim Splićanima, boga ti?. :klap :klap

Koje obe , ORIĆAREB  ?  :)

poz.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: ORIĆAREB on July 12, 2011, 09:07:25 pm

Ma nisam ni primjetio, obadvije Splićanke. Koće s ovim Splićanima, boga ti?. :klap :klap
Koje obe , ORIĆAREB  ?  :)
poz.
;D   Ja im gledao u facu, nešto nisam puno ni čitao, a žensko ko žensko pa bilo i vojnik samo se mačkara.
      Eto ti ga na, ma i dalje stoji..."Ko će s ovim Splićanima". :klap :klap

Hvala "SOLARIS".


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on July 12, 2011, 09:23:52 pm
Ma niste vi puno ni falili , imaju dvije.  ;)

-----------------

Jedna je voljela izviđače, druga ih je mrzila. Pogodite koja je bojnica, a koja manekenka i znanstvenica!

[attachment=1]

Vlasta (32) je u osnovnoj školi najviše željela dobiti nož skakavca, a Nensi (34) su, kako bi se riješila sramežljivosti, upisali na tečaj manekenstva. Danas su obje uspješne u karijerama koje su odabrale

ZAGREB - Htjela sam još u u osnovnoj školi imati nož skakavac, bila sam fascinirana svim vrstama oružja - priča 32-godišnja bojnica u Hrvatskoj vojsci Vlasta Zekulić koja zapovijeda kadetima na Vojnom učilištu Petar Zrinski u Zagrebu. Ona je još kao mala djevojčica u Splitu željela biti policajac ili vojnik. Zato su je roditelji odlučili sa osam godina upisati u izviđače.

Zadatak da je pazi dobila je njezina dvije i pol godine starija sestra Nensi. Toga ljeta 1986. dvije su sestre otišle u kamp u Fužinama. Vlasta je uživala u svakoj sekundi, u postavljanju šatora i šetnjama od 30 kilometara, dok je za Nensi, onako nježnu i pedantnu, to sve jednostavno bila muka, a paziti na vrckavu mlađu sestru gotovo nemoguća misija.

Dvadeset i pet godina kasnije njih dvije su i dalje najbolje prijateljice koje su različite gotovo u svemu, ali opet u onoj najbitnijoj stvari iste - rade uvijek tisuću stvari odjednom.

Prva u Afganistanu

U mnogočemu je današnja bojnica Vlasta Zekulić bila prva i probijala led. Nedavno je tako prilikom proslave 20. obljetnice Hrvatske vojske bila jedina žena na čelu ešalona kojim je zapovijedala. Poznata je i po svojoj misiji u Afganistanu 2004. godine kada je bila prva po nekoliko stvari; prva žena i prvi mladi časnik koji nije proizašao iz rata, te prvi koji se školovao u SAD-u a da mu je dozvoljeno zapovijedanje u mirovnoj misiji. Time je zapovjedništvo vojne policije pokazalo apsolutno povjerenje Vlasti kao predstavnici mlade poslijeratne generacije.

- Odvela sam postrojbu od 42 vojna policajca da odradimo i napravimo sve što se od nas očekuje. Bila je to jedna od najhladnijih zima ikada u Afganistanu. Imali smo problema zbog nereda oko predsjedničkih izbora, morali smo vratiti bolesnog vojnika kući, a prvi put je hrvatski vojnik pucao iz oružja jer je bio probijen check point - priča Vlasta o stvarima koje su se događale prvi put i koje su pale na pleća mlade zapovjednice - 26-godišnje žene.

Gledajući je onako krhku i lijepu teško je povjerovati da se tako dobro snalazi u tipičnom muškom zanimanju. Mogla bi bez problema raditi i kao model, baš kao i njezina sestra Nensi koja se dugo godina u Parizu bavila manekenstvom.

Prvo istraživanje

Dok je Vlasta bila pravi vražičak koji nikad nema mira, Nensi je bila povučena i tiha i toliko sramežljiva da ju je mama morala tjerati da ide van i da prestane toliko učiti. Zbog toga ju je u Splitu upisala na manekenstvo. No, Nensi je bila potpuno zaluđena biologijom i upijala bi sve što je o tome mogla pročitati, a manekenstvo joj je bilo nešto usput. Dvije godine za redom ona i njezina najbolja prijateljica bile su prvakinje države u biologiji, a onda se u četvrtom srednje dogodilo pravo čudo.

- Nensi i njena prijateljica radile su rad na temu “Razina toksičnog teškog metala olova u krvi djelatnika Ine”. Tada je bila teorija da što dulje radiš imaš u krvi i više toksina.

Njih dvije su trebale pokazati dijagram rasta. Međutim, tijekom istraživanja pokazalo se da mlađi ljudi imaju veće količine, a kraće rade u industriji. Njih dvije otkrile su, naime, da mladi ljudi koji piju jako puno mlijeka više vezuju olovo u krvi, za razliku od onih starijih koji umjesto toga trgnu rakiju. Alkohol, naime, veže olovo na sebe i izbacuje ga iz organizma. Eto, to su otkrile dvije klinke od 18 godina - priča ponosno Vlasta o svojoj sestri.
Stipendija u Parizu

Zbog toga je Nensi dobila stipendiju na institutu Marie Curie u Parizu i otišla na studij biomedicine. Visoka 178 centimetara i prekrasna, starija se sestra Zekulić i u Parizu nastavila baviti modom kako bi dodatno zaradila novac. Nosila je revije, snimala kataloge, reklamirala vjenčanice, radila po Bliskom istoku... No, biologija i učenje i dalje su joj bili na prvom mjestu, pa je tako završila studij biomedicine i paralelno upisala međunarodni marketing.

Vlasta je s druge strane odlučila odmah nakon srednje škole 1996. upisati kriminalistiku i biti detektiv ili inspektor. Kaže kako joj je to bila jedna od najboljih odluka u životu.

- To su mi bile definitivno fantastične dvije godine u životu. Napokon sam počela živjeti ono što sam htjela cijeli život, a nastava je bila vrhunska. Prve godine iza rata Akademija je bila dupkom puna i pitomaca i polaznika škole i tečajeva, visoka i viša policijska škola imale su maksimalan broj studenata.

Bilo je nas relativno mali broj civila, ali su nam svi predavači bili vrhunski stručnjaci. Kriminalisti sa 20 godina prakse na cesti i odlični pravni stručnjaci. Bavili smo se jako puno i borilačkim vještinama - priča Vlasta koja je trenirala tajlandski boks, a savladala je i policijske integrirane tehnike - karate, judo i zahvate privođenja.

Tada se počela baviti i orijentacijskim trčanjem i ušla u tim policijske akademije. Na kraju prve godine već je bila izabrana za demonstratora na katedri vojno-policijske borbene obuke. Saznala je da postoji program odlaska na američku vojnu akademiju.

Izvor : http://www.jutarnji.hr/


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: ORIĆAREB on July 12, 2011, 09:34:05 pm
Ma niste vi puno ni falili , imaju dvije.  ;)
-----------------
Jedna je voljela izviđače, druga ih je mrzila. Pogodite koja je bojnica, a koja manekenka i znanstvenica!
Ma nesmijem ništa više reći. U mojim godinama najbolje se okrenuti na drugu stranu. ;D


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on July 17, 2011, 07:07:20 pm
Dernjava, vika i galama od strane zapovjednika je nedostatak samopouzdanja. Time se autoritet ne gradi. Samo se zapovijedi izriču glasno i jasno da bi ih svi čuli i razumjeli.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on July 18, 2011, 09:27:41 am
Нема доброг (ефикасног) старешине који понекад не "дрекне". То је и знак озбиљности и хитности захтева и потврђивање ауторитета. Треба знати када и где. Некад ће одмоћи, а некад помоћи. У конкретном случају госпође бојнице то је изречено у смислу "пластичног" приказа ауторитета и способности, па и једнакости са мушким заповедницима.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: ORIĆAREB on July 18, 2011, 10:09:56 am
Нема доброг (ефикасног) старешине који понекад не "дрекне". То је и знак озбиљности и хитности захтева и потврђивање ауторитета. Треба знати када и где. Некад ће одмоћи, а некад помоћи. У конкретном случају госпође бојнице то је изречено у смислу "пластичног" приказа ауторитета и способности, па и једнакости са мушким заповедницима.
Za sve u zivotu treba između ostalog imati i smisla, od kočijašenja konjima pa do predavačkog i odgojnog posla. A tako i za rad sa ljudima u oružanim snagama. Nikad nisam imao problema sa okolinom u tom smislu. Stalno sam imao osjećaj poštovanja i od potčinjenih , a tako i od predpostavljenih. Kako sam to uspijevao i sam neke stvari nemogu objasniti. U svakom slučaju, neke stvari koliko god se trudili nikakva škola neće nadomjestiti. Znam mnoge pametne ljude, pametnije od mene koracima naprijed, ali nisu znali sa ljudima. Nije im pomagala nikakva ni dreka ni vika. A meni je bilo dovoljno da uđem u prostoriju gde se odigravalo nepovoljno stanje i samo da ćuteći pogledam uzmimo mornarski sastav i sve bi se dovelo u normalno stanje dok trepneš. Imao sam slučaj i skupa strešina s kojima niko živ nije mogao izaći na kraj. Trebalo ih je osposobiti za rad na sistemima KIS-a na stanicama OSOJ-a na otocima. Kad su doznali o čemu se radi načisto su se oglušili i na samu pomisao o takvom nečemu. Zaduženi za njih naprosto nisu znali šta da rade. I da skratim, ja sam ih preužeo, osposobio, na kraju sam upravo od njih zaradio takvo poštovanje kao od nikog. I poslije godinama kad god sam bio sa bilo kim od njih u vezi bilo kog oblika, bilo direktnoj, bilo srestvima, uvijek su bili ushićeni ponovnom komunikacijom samnom. Moja okolina je u principu znala da ja samim mojim ponašanjem dovoljno dajem do znanja da se stvarima i problemima mora prilaziti ozbilno i bez odlaganja. Nikom nije ni padalo napamet da me dovode u fazu kad bi vikom morao sve to rešavati....Ali takav je život, neko je stvoren za ovo, neko za ono. I fora jeste u tome da se svakom po mugućnosti nađe ono, šta mu je od boga namjenjeno.... ;)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on August 01, 2011, 01:23:33 pm
Ovaj članak je interesantan i mogli bi ga nači u svakom sličnom centru na ovim prostorima. Poimanje demokratizacije u odnosima unutar organizacije kao što je vojska, potpuno je promašeno kod večine mladih ljudi a i kod večine današnjih mladih instruktora za obuku. Kada još nemate potporu nadređenih, stanje je takvo kako piše u postavljenom članku. Naglašavam, ovaj članak bi mogao vrijedjeti za svaku državu nastalu na prostoru bivše države. Radi štednje,  puštaju se kadeti (regruti,pitomci) kućama na svaki vikend, sankcija nema, zataškavanje itd. Glavno je, da nema vanrednih događaja, a pogotovo da ni netko povređen.

Vir: "Jutarnji list" (http://www.jutarnji.hr/droga--alkohol--krade--neposluh---postani-kadet-hrvatske-vojske-/962828/)

KAOS U VOJNIM ŠKOLAM
  
Otkad je Vlasta Zekulić na čelu Kadetske bojne, disciplina je podignuta na višu razinu, kažu u MORH-u

ZAGREB - Neopravdano ili nepotpuno izvršenje zapovijedi, krađe, konzumacija lakih droga i alkohola, loše ocjene, samo su dio prekršaja koje su u ovoj školskoj godini počinili pripadnici Kadetske bojne Oružanih snaga. Riječ je o kadetima koji se u sklopu civilno-vojnog školovanja u programu školuju kako bi jednog dana postali časnici Oružanih snaga. Program “Kadet” provodi se već osmu godinu i u javnosti se svih ovih godina stvarala slika o mladim polaznicima koji naporno uče i bespogovorno obavljaju vojničke zadatke kako bi nakon završenog školovanja postali kvalitetni časnici za kojima vape Oružane snage.

Naravno, ima i puno takvih, no slika ni u najmanju ruku nije idilična. To danas priznaju i u Ministarstvu obrane. “Tijekom 2010. i 2011. godine pripadnicima Kadetske bojne izrečeno je ukupno 77 stegovnih mjera”, stoji u u službenom odgovoru MORH-a na naša pitanja o stanju u spomenutoj postrojbi. Mjere su u glavnom izrečene zbog gore navedenih prekršaja. “Najteže dokazano kršenje vojne stege do sada je bilo počinjenje kaznenog djela krađe, za što je kadet isključen iz programa”, tvrde u MORH-u.

Niska razina

U sklopu Kadetske bojne danas se školuje 217 polaznika. Raspoređeni su u Splitu, Zadru i Zagrebu. S obzirom na broj polaznika, ispada da je svaki treći kadet tijekom ove školske godine dobio stegovnu opomenu. No, situacija je još gora. Pojedini su kadeti zbog svog ponašanja zaradili nekoliko stegovnih mjera, ali su i dalje u postrojbi. Prema tvrdnjama pojedinih polaznika s kojima smo razgovarali, disciplina unutar bojne više je godina na niskoj razini - bježanje iz vojarni u grad, konzumacija lakih droga i alkohola u u sobama, izbjegavanje vojničkih zadaća kao što je postrojavanje i vježbanje te loše ocjene karakteristična su slika Kadetske bojne.

Posve zapušteni

Takvih slučajeva najviše je u Zagrebu, a manje u Splitu i Zadru, s obzirom na to da u potonjim gradovima ima i manje polaznika. Među njima se i danas prepričava pljačkanje vikendice u okolici Zagreba u kojoj su sudjelovali kadeti te preprodaja marihuane u prostorijama vojarne na zagrebačkom Črnomercu. Da su kadeti bili “zapušteni”, govori i podatak da je prošle godine prolaznost kadeta na motoričkim vježbama bila oko 40 posto, što je katastrofalan rezultat. Ništa bolja stvar nije ni sa školskim ocjenama. Kadeti istodobno polaze civilni fakultet i da bi ostali u programu moraju uredno završavati fakultetsku godinu. No, mnogima se toleriralo neredovito ispunjavanje fakultetskih obveza. Tome je svakako pridonijela i inertnost časnika zaduženih za obuku, školovanje i nadzor kadeta te je disciplina bila daleko od one vojničke.

Zadovoljni prolaznošću

Prošle godine nadležni u MORH-u i Oružanim snagama tome su odlučili stati na kraj, te je za zapovjednicu Kadetske bojne imenovana bojnica Vlasta Zekulić. U MORH-u tvrde kako je od njenog postavljenja disciplina unutar bojne podignuta na znatno višu razinu.

Od 2003. ugovore s MORH-om potpisalo je 543 kadeta. Od toga je 130 kadeta završilo školovanje, a odustalo je ukupno 196 kandidata. Iako se ovakvi rezultati čine jako loši, u ministarstvu tvrde kako je broj studenata koji završe studij kroz program “Kadet” u postotku veći od broja ostalih studenata koji završavaju fakultete izvan ovog programa.

Odnedavno se penju na Sljeme

Postavljanjem bojnice Vlaste Zekulić na mjesto zapovjednice u Kadetskoj bojnoj se uvela disciplina, pohvalili su se u MORH-u.

To nam potvrđuju i naši sugovornici kadeti. S njenim dolaskom uveden je znatno stroži režim rada. Drugim riječima, vraćen je klasičan vojnički život: postrojavanja su redovita, nedisplina i bježanja izvan vojarne u noćne izlaske te ispijanje alkohola po sobama više se uopće ne toleriraju. Kadetima je uvedeno i redovito hodanje na Sljeme ili na Mosor, što je donedavno bilo nezamislivo. Nastoji ih držati u kondiciji i popraviti loše rezultate na motoričkim vježbama. Nadređeni časnici sada puno veću brigu vode o učenju.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 02, 2011, 03:49:57 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

Ceremonija ulaska u dočasnički zbor HKoV-a

Vojnici koji su postali skupnici su bili dio ceremonije koje se prvi put održala u Hrvatskoj kopnenoj vojsci, a simbolizira ulazak i primanje u dočasnički zbor te prelazak iz vojnika u dočasnika, vođu

[attachment=1]
Na prostoru muzejske zbirke naoružanja iz Domovinskog rata na Turnju 8. kolovoza održana je ceremonija dodjele čina skupnika (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=16018.msg168612#msg168612) za 49 pripadnika Hrvatske kopnene vojske. Vojnici koji su postali skupnici su bili dio ceremonije koje se prvi put održala u Hrvatskoj kopnenoj vojsci, a simbolizira ulazak i primanje u dočasnički zbor te prelazak iz vojnika u dočasnika, vođu.

U nazočnosti prvih dočasnika postrojbi HKoV-a i o.d. prvog dočasnika HKoV-a, 49 vojnika je prolaskom kroz postroj prvih dočasnika primilo zasluženo priznanje za svoje zalaganje, znanje i pokazani profesionalizam. Taj čin simbolizira prelazak iz vojnika u dočasnika, prikazuje priznanje koje vojnicima odaju njihovi prvi dočasnici, a ulazak u postroj dočasnika nakon dodjele čina simbolizira jednakost i pripadnost dočasničkom zboru.

Ovakva ceremonija, jednostavna, ali vrlo važna, u budućnosti će postati standard u postrojbama HKoV-a. Promaknuća su sama po sebi bitan događaj u karijeri vojnika, ali dodjela prvog dočasničkog čina je najveći korak u profesionalnom razvoju. Mnogo uloženog vremena, pokazanog znanja i inicijative rezultirali su dodjelom čina, ali tu posao ne prestaje. Naprotiv, najteže tek dolazi. Stavljanjem dočasničkog čina na odoru, od dana dodjele pa do kraja karijere, postaju primjer vojnicima i časnicima u provedbi zadaća, poštivanju i provođenju standarda i propisa u Hrvatskoj kopnenoj vojsci.

Autor: Davor Petek
Snimio: Tomislav Brandt
Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)

Vezana tema: Dočasnički činovi u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=16018.0)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 27, 2011, 12:11:38 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Kadeti SAD-a posjetili Kadetsku bojnu

[attachment=1]
U sklopu bilateralne vojne suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama kadeti Oružanih snaga SAD-a iz North Georgie posjetili su 22. i 23. rujna 2011. Kadetsku bojnu Časničke škole Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" u Zagrebu.

Tijekom dvodnevnog posjeta Kadetskoj bojni kadeti OS SAD-a predvođeni narednikom Jamesom Lordom upoznati su sa životom i radom naših kadeta. Časnik za nastavu u Kadetskoj bojni poručnik korvete Matija Udiković prezentirao je gostima program Kadet MORH-a, upoznavši ih s hrvatskim modelom civilno-vojnog školovanja. Osim obilaska vojarne, kadeti američke vojske sudjelovali su na jutarnjem postrojavanju i dizanju zastave. Isto tako bili su aktivni sudionici tjelovježbe kao i obuke iz naoružanja.

Izvor: OSRH web (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 18, 2011, 01:08:14 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Subota, 15. Listopad 2011.

Prisegnuo 9. naraštaj kadeta

[attachment=1]
Deveti naraštaj kadeta - njih 81 koji su potpisali ugovor o stipendiranju s MInistarstvom obrane, prisegnuli su danas, u subotu, 15. listopada 2011., na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" u Zagrebu, uz nazočnost visokih civilnih i vojnih dužnosnika.

 Ministarstvo obrane potpisalo je ugovore o stipendiranju na preddiplomskim studijima na fakultetima u Zagrebu i Splitu u školskoj godini 2011./12. za 81 kadeta i kadetkinje - 64 muškarca i 17 žena, koji uz redovite fakultetske programe izučavaju i nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz temeljnu časničku izobrazbu. Tijekom školovanja osigurana im je stipendija, besplatni smještaj, prehrana i potrebna literatura, a po završetku studija čeka ih posao u Oružanim snagama.
Svečanoj prisegi nazočili su predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Ivo Josipović, ministar obrane Davor Božinović te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnik Drago Lovrić.

"Današnjom prisegom obvezali ste se na vjernost domovini, poštivanju Ustava i zakona te da će te savjesno i odgovorno izvršavati zadaće koje su pred vama", istaknuo je načelnik Glavnog stožera OS RH Drago Lovrić. Time je deveti naraštaj kadeta postao dijelom civilno-vojnog sustava koje se pokazao efikasnim za školovanje novih vojnih kadrova.

Ministar obrane Davor Božinović kadetima je rekao da su s današnjom prisegom ušli u veliku obitelj Oružanih snaga, a biti časnikom Hrvatske vojske životni je poziv. Istaknuo je da su za to sami zaslužni, jer su prošli zahtjevne testove na temelju koji su postali dio obrazovnog sustava koji je dosad već pokazao svoju kvalitetu.

"Biti pripadnikom Oružanih snaga velika je čast i obveza zbog slavne prošlosti koja je našem narodu donijela oslobođenje i slobodu", naglasio je u svom obraćanju kadetima i njihovim obiteljima predsjednik Josipović. Zadaća Oružanih snaga danas je, kazao je predsjednik, bitno drugačija i ona uključuje osiguranje sigurnosti za građane te obranu hrvatske neovisnosti i demokracije.

Od 2003. do danas, interes za program "Kadet" pokazalo je 4.000 kandidata, a ugovore s MORH-om je kroz proteklih osam naraštaja potpisala su 543 kadeta, od kojih 54 kandidata za vojne pilote. Dosad je školovanje završilo njih 147, među kojima 41 pilot. Školuju se, uključujući i deveti naraštaj, 262 kadeta.

[attachment=2]
[attachment=3]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 12, 2012, 02:41:43 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Ponedjeljak, 12. Ožujka 2012.

Kadeti OS RH na zimskom kampu u Delnicama

[attachment=1]
Kadeti šestog i sedmog naraštaja Kadetske bojne Časničke škole Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski", proveli su od 27. veljače do 9. ožujka 2012. zimski kamp u vojarni "Drgomalj" u Delnicama.

Na kampu je sudjelovalo 28 kadetkinja i kadeta iz Zagreba i Splita pod vodstvom zapovjednice Kadetske bojne bojnice Vlaste Zekulić i zapovjednika voda satnika Marka Kadije. Cjelokupnu obuku s kadetima proveli su pripadnici Bojne za specijalna djelovanja.

Radi se o obuci kojom se kadeti obučavaju naprednim tehnikama skijanja, te osnovnim vještinama i tehnikama nužnim za uspješno djelovanje i preživljavanje u ekstremnim zimskim uvjetima. Obuka se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a obuhvaća sljedeće teme: zemljopis i značajke planina, pješačko oružje sa zadaćama gađanja, topografiju, prvu pomoć, alpinizam, kretanje u planinsko-zimskim uvjetima, improvizirana skloništa, obuku preživljavanja u zimskim uvjetima, boravak u planinsko-zimskim uvjetima (24 sata) te motoričke pripreme za sve sudionike kampa.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 22, 2012, 06:53:08 pm
Srijeda, 21. Ožujka 2012.

Meteorološko-oceanografska konferencija NATO zapovjedništva za operacije

Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" danas, u srijedu, 21. ožujka s radom je započela trodnevna meteorološko-oceanografska konferencija NATO zapovjedništva za operacije (ACO METOC Conference- AMC).

U njezinom radu sudjeluje više od 40 sudionika meteorološke struke NATO i zemalja Partnerstva za mir.

Pozdravljajući sudionike konferencije brigadni general Vlado Šindler, zapovjednik Zapovjedno operativnog središta GS OS RH-a rekao je kako je u dnevnom praćenju operacija meteorološka potpora od velikog značaja. Istaknuo je i kako meteorologija kod vojnih djelovanja na taktičkoj razini kao i u procesu operativnog planiranja te planiranja na strateškoj razini može imati presudan utjecaj na uspješno izvršenje zadaća, a pravovremena meteorološka (i oceanografska) potpora, kroz davanje upozorenja na opasne meteorološke prilike, spašava ono što je najvažnije i najvrijednije – ljudske živote. Napomenuo je da meteorološka služba OS-a, iako brojčano mala, prati razvoj znanosti i tehnologije te da su pred njom novi izazovi. Jedan od njih je i i uključivanje u NATO meteorološku zajednicu.

Na konferenciji će se između ostalog razgovarati i razmijeniti iskustva o meteorološkoj potpori NATO vođenim operacijama, potpori vježbama, predstavit će se budući obučni događaji i tečajevi za meteorološko osoblje u NATO zapovjedništvima, te će se razmatrati novi sustav meteorološke opreme i software za razmjenu meteoroloških podataka.

Inače ovo je 8. po redu ovakva konferencija, ali i prva kojoj su domaćin OSRH.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 11, 2012, 10:56:34 pm
14.11.2011.

Studija izvodljivosti školovanja i osposobljavanja vojno stručnih specijalista za potrebe OS RH

Veleučilište Velika Gorica pripremilo je Studiju izvodljivosti školovanja i osposobljavanja vojno stručnih specijalista za potrebe OS RH, realiziranu kao projektna zadaća unutar projekta "Specijalističko usavršavanje časnika službi i struka OS RH".

Studija izvodljivosti rezultat je uočenih problema nedostatka vojno stručnih specijalista časnika OS RH, a posljedica čega može biti nedovoljna osposobljenost za obavljanje časničkih dužnosti. Kao sustavno rješenje predložen je zato model školovanja vojno stručnih specijalista, koje uključuje časnike specijaliste i vojne specijaliste civile.

Kao radni naslov studija predložen je "Obrambeno inženjerstvo" (Defence Engineering). Nakon što je utvrđeno 12 vojno stručnih specijalnosti koje pokrivaju potrebna znanstvena područja i koja se mogu pokriti školovanjem, razrađen je model dvogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija (120 ECTS) sa sedam usmjerenja za 12 potrebnih specijalnosti. Usmjerenja (moduli) i specijalizacije prikazane su na slici.

[attachment=1]
Studij mogu upisati djelatni časnici, koji su završili 3-godišnji preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij potreban za određeno znanstveno područje (ili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu) i koji su završili barem prvu razinu izobrazbe - temeljnu časničku izobrazbu (TČI) te uspješno obnašali prvu časničku dužnost.

Završeni polaznici studija Obrambeno inženjerstvo dobit će stručna akademska zvanja (nazive) uz naznaku struke: npr. za završeno usmjerenje Strojarsko inženjerstvo dobiva se zvanje stručni specijalist inženjer strojarstva (struč. spec. ing. stroj.), za usmjerenje kemijskog inženjerstva zvanje stručni specijalist kemijskog inženjerstva (struč. spec. kem. ing.) itd. Predviđeno je da se realizacija studija odvija postupno, školovanjem najprije prioritetnih specijalnosti. Na taj način, za prvih nekoliko godina može se školovati gotovo 175 časnika vojno stručnih specijalista OS RH.

U slučaju pozitivne evaluacije Studije izvodljivosti pristupit će se izradi Programa realizacije u kojem će se vrlo detaljno razraditi nastavni plan i program studija, odrediti stručnjaci - nastavnici i ostali neophodni detalji (način održavanja nastave, vježbi i praktikuma, stažiranja i drugih oblika praktične nastave, izrade projektnih radova i drugo).

Izvor: Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava (http://iros.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 22, 2012, 05:23:45 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

31.05.2012.

Deseti naraštaj Visoke dočasničke izobrazbe u posjeti Glavnom stožeru OS RH
 
Deseti naraštaj Visoke dočasničke izobrazbe 31. svibnja 2012. godine boravio je u posjeti Glavnom stožeru Oružanih snaga RH. Posjeti su, uz 16 polaznika, nazočili: zapovjednik škole pukovnik Zdenko Šokota i instruktor visoke dočasničke izobrazbe stožerni narednik Vlado Derdić.
 
[attachment=1]  
Od 16 polaznika 12 je pripadnika Oružanih snaga RH (deset dočasnika i dvije dočasnice) te po jedan pripadnik iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.
  
Polaznike je primio i pozdravio prvi dočasnik Oružanih snaga RH časnički namjesnik Željko Bilić koji se s njima zadržao u kraćem razgovoru, a nakon toga su se susreli sa zamjenikom načelnika Glavnog stožera OS RH za planove i resurse general pukovnikom Slavkom Barićem. General Barić je istaknuo značaj ove vrste izobrazbe za karijeru dočasnika te je iznio ključne trenutačne procese koji se odvijaju u Oružanim snagama RH, kao i smjerove daljnjeg razvoja.
      
Visoka dočasnička izobrazba 10. naraštaja započela je 5. rujna 2011. godine, a nastava i aktivnosti tijekom tog vremena provedena je kvalitetno i na visokoj razini. Polaznici 10. naraštaja postigli su odlične rezultate uz iznimno zalaganje  i motiviranost. Tijekom izobrazbe sudjelovali su u brojnim aktivnostima: obišli su Istočno-slavonsko i baranjsko bojište, područje operacije Medački džep i Maslenica, posjetili su Hrvatsku radioteleviziju kao dio predmeta vojno komuniciranje, sudjelovali su na intergranskoj vježbi „ŠTIT“, posjetili su zrakoplovnu bazu, boravili na Sljemenu, obišli Hrvatsku ratnu mornaricu, Južnodalmatinsko bojište, a kao krunu završetka školovanja izrađuju završne radove koji se u većoj mjeri bave dočasničkom problematikom u Oružanim snagama.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 25, 2012, 04:15:47 pm
18.06.2012.

Završila izobrazba drugog naraštaja slijedno rastuće izobrazbe časnika u funkcionalnom području

Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" 15. lipnja 2012. godine dodjelom potvrda svečano je obilježen završetak izobrazbe drugog naraštaja slijedno rastuće izobrazbe časnika u funkcionalnom području.
    
Svečanosti su nazočili: zamjenica načelnika Uprave za personalne poslove Glavnog stožera OS RH brigadirka Mirjam Antolić, dekan HVU-a brigadir Marinko Lozančić, tajnik HVU-a brigadir Domagoj Sivrić te nastavnici koju su proveli izobrazbu.
  
Slijedno rastuća izobrazba časnika treća je razina vojne izobrazbe. Cilj programa je osposobiti polaznike za obnašanje stožernih i rukovoditeljskih dužnosti.
  
Program se sastojao od tri modula: općeg, strukovnog i Tečaja za višeg stožernog časnika. Nositelj provedbe 1. i 3. modula bio je HVU, a 2. modula uprave GS OS RH.
    
Drugi naraštaj vojno-strukovne izobrazbe trajao je četiri mjeseca ili 460 nastavnih sati. Izobrazbu je uspješno završilo 54 polaznika iz svih grana Oružanih snaga RH, od čega 12 žena.  

[attachment=1]
[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on June 25, 2012, 06:38:17 pm
"Слиједно растућа изобразба". Сваку реч појединачно разумем, али као сложеницу не умем смислено да повежем. Видим какав је циљ и он ми је јасан. Али ми није јасно зашто се тако зове. Да ли је то нешто што се наставља на основну часничку изобразбу  и претходи одласку на Заповједно-стожерну школу?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 26, 2012, 02:15:07 pm
Mislim da je u pitanju nespretno sročen članak. Kako je shvaćam radi se o Vojno strukovnoj izobrazbi časnika kao trećoj razini slijedno rastuće izobrazbe časnika u funkcionalnom području. Vojno strukovna izobrazba trajanja pet mjeseci počela je krajem ljeta 2010. (1. naraštaj (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7440.msg119517#msg119517)) i završila u siječnju 2011. Prethode joj Temeljna časnička izobrazba (TČI) i Napredna časnička izobrazba (NČI) (Časnička škola HVU-a (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8981.0)), a slijedeći korak bila bi Zapovjedno-stožerna škola "Blago Zadro" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8782.0).

Evo i jedne starije tablice (koju sam postavio u temi o Časničkoj školi) iz vremena prije uvođenja ove razine izobrazbe...

[attachment=1]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: maxo on June 26, 2012, 02:32:55 pm
25.05.2012.

Promocija polaznika vojnih škola na Hrvatskom vojnom učilištu

Na Dan državnosti Republike Hrvatske na Hrvatskom vojnom učilištu 25. lipnja 2012. održana je svečana promocija polaznika vojnih škola. Svečanosti su nazočili predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH-a Ivo Josipović, potpredsjednik Sabora Josip Leko, ministar obrane Ante Kotromanović, ministar branitelja Predrag Matić, načelnik GS OSRH-a general-pukovnik Drago Lovrić, ravnatelj HVU-a brigadni general Slaven Zdilar te drugi visoki vojni i civilni dužnosnici, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata i vojno diplomatski zbor.

U ovoj školskoj godini na svim razinama izobrazbe školovanje je završilo sveukupno 376 polaznika od kojih je njih 12 iz oružanih snaga drugih zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Njemačke i Slovenije, te jedan polaznik pripadnik MUP-a Republike Hrvatske.

U svom govoru na svečanosti predsjednik Ivo Josipović naglasio je  kako je vojni poziv težak i odgovoran te da je hrvatska vojska jamac naše sigurnosti. "Hrvatska vojska nije nikada imala najskuplje i najsofisticiranije oružje niti će ga ikada imati. Gospodarska kriza traži štednju i u sustavu obrane. Ali hrvatska vojska je uvijek imala i imat će sve potrebno oružje i opremu potrebnu da najvažniji i najkvalitetniji dio sustava obrane ljudi, vi, mogu udovoljiti svim svojim zadaćama, da uspješno mogu čuvati našu slobodu i neovisnost

Čestitajući Dan državnosti i uspješan završetak izobrazbe ministar obrane Ante Kotromanović je istaknuo kako su obuka i obrazovanje ključni za uspješno obavljanje zadaća. "Od vas se očekuje da vodite svoje postrojbe", kazao je Kotromanović, te dodao kako će MO i GS napraviti sve da pripadnici OSRH-a budu dobro obučeni, da imamo malu ali snažnu vojsku. Kazao je i kako hrvatski vojnik mora svima služiti na čast, mora biti najbolji jer ga na to obvezuju svi poginuli branitelji. "Budite onakvi kakvi su bili naši zapovjednici u ratu", kazao je ministar obrane.

Načelnik GS OSRH-a general-pukovnik Drago Lovrić istaknuo je kako je u OSRH proces izobrazbe zaokružen na svim razinama. Napomenuo također „Kao jednako važan zahtjev s kojim se mora suočiti naše vojno školstvo je i integriranje vojnog školstva u sveučilišni sustav. To podrazumijeva akreditiranje naših vojnih obrazovnih programa kao sveučilišnih studijskih programa i integriranje Hrvatskog vojnog učilišta u sveučilišnu zajednicu.

Taj cilj predstavlja korjenit iskorak u razvoju vojnog školstva i njegova realizacija će predstavljati temeljitu transformaciju vojne izobrazbe, gotovo nemjerljivu s promjenama koje su do sada vršene u ovom području.
Dostizanje toga cilja svrstat će naš sustav vojne izobrazbe u red sustava kakvi postoje u većini savezničkih zemalja, osobito onih koje imaju oružane snage naše veličine i sličnog ustroja.

Glavni stup izgradnje vojnog školstva, pa i njegova transformacija u novu kvalitetu nezamisliva je bez kvalitetnih nastavnika i predavača, koji su na svakom učilištu ona poluga koja polaznicima prenosi znanja, iskustvo, utječe na prihvaćanje i učvršćivanje vrijednosnog sustava kojeg časnici, osobito mladi, trebaju usvojiti.
Naši vrijedni nastavnici i predavači na Hrvatskom vojnom učilištu su umnoživači znanja, vrijednosti, tradicije i organizacijskog duha koji naša vojska ima i koji i dalje treba njegovati i razvijati. Za sve njihove napore ja im zahvaljujem.“

Na uspješno završenom školovanju polaznicima vojnih škola čestitao je i ravnatelj HVU-a  brigadni general Slaven Zdilar. "Učenjem čuvamo prošlost, ali i upravljamo budućnošću", kazao je te dodao kako je vojno obrazovanje temelj profesionalizacije vojnog poziva.

U prijepodnevnim satima također na HVU održana je promocija 11. naraštaja Napredne časničke izobrazbe, 11. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe, 10. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe, 26. naraštaja Napredne dočasničke izobrazbe i 41. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe. Promovirana su i 3 kadeta – vojna pilota.

U ovom dijelu svečane promocije polaznicima je čestitao zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnik Slavko Barić.
U sklopu obilježavanja Dana Državnosti i završetka izobrazbe na HVU u ovoj školskoj godini ravnatelj HVU-a general Zdilar i izaslanstvo Zapovjedno stožerne škole položili su vijenac i zapalili svijeću na spomen obilježju Blagi Zadri po kome Zapovjedno stožerna škola nosi ime, a u kapelici Sv. Mihovila Arhanđela na Hrvatskom vojnom učilištu služena je misa zahvalnica.

osrh.hr (http://www.osrh.hr)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: maxo on June 26, 2012, 02:34:03 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 29, 2012, 01:36:54 pm
HVU "PETAR ZRINSKI"

Nova snaga za prosperitet OSRH

Časopis Hrvatski vojnik daje zasluženu pozornost najboljim polaznicima svih razina izobrazbe u najvišoj hrvatskoj vojno-školskoj ustanovi. Njih sedmorica istaknuti su među 376 polaznika i polaznica koji su prošli izobrazbu...

[attachment=1]U školskoj godini 2011./2012. kroz razne oblike izobrazbe na Hrvatskom vojnom učilištu
prošlo je 376 polaznika. Najviše, njih 113, pohađalo je Temeljnu časničku izobrazbu


U povodu završetka još jedne školske godine na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski", časopis Hrvatski vojnik daje zasluženu pozornost najboljim polaznicima svih razina izobrazbe u najvišoj hrvatskoj vojno-školskoj ustanovi. Njih sedmorica istaknuti su među 376 polaznika i polaznica koji su prošli izobrazbu. Oni nisu brojka, niti imenovanje služi samo njima. Ono je doprinos tradiciji prepoznavanja najboljih, poticanju pozitivnog natjecanja, te stvaranju motivacijskog radnog okružja, u kojemu svatko može biti još bolji. "Proglašavanjem najboljih polaznika pozivamo na izvrsnost, jer mi smo specifična organizacija u kojoj se prosječni rezultati ne smatraju dostatnima", ističe o.d. ravnatelja HVU-a brigadni general Slaven Zdilar.


[attachment=2]Među 12 polaznika iz savezničkih i partnerskih zemalja, petorica su iz OS Bosne i Herce­govine,
trojica iz Makedonije, dvojica iz Slovenije, te po jedan iz Crne Gore i Njemačke.
Pohađali su Ratnu i Zapovjedno stožernu školu te Visoku dočasničku izobrazbu


No, pohvale idu svima koji su uspjeli završiti zahtjevnu i često napornu izobrazbu. "Oni su nova snaga nužna za daljnji prosperitet naših Oružanih snaga. Šaljemo im poruku da su istinske ljudske i profesionalne vrijednosti uvijek na cijeni, potičemo ih i nagrađujemo" rekao je brigadni general Zdilar, dodajući da je njihov uspjeh i uspjeh nastavnika, jer je u njega utkano mnogo sati zajedničkog truda i zalaganja.

[attachment=3]brigadni general Slaven Zdilar,
o.d. ravnatelja HVU-a


Koje su glavne promjene u odnosu na prošlu godinu u ustroju katedri i nastavnom programu?

U 20 godina školovanja i obuke za potrebe OSRH i MORH -a, školovano je više od 30 000 polaznika. Od toga smo školovali 255 polaznika partnerskih i prijateljskih, stranih zemalja - Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Njemačke, Ukrajine i Francuske. Tako postavljeni ciljevi školovanja, različite razine školovanja časnika i dočasnika i ostalog vojnog osoblja za nastavnike u jednoj školskoj godini znači provedbu oko 27 000 nastavnih sati. Ponosni smo na ostvarene rezultate i postignuća. Postoje relevantni podaci koji pokazuju da časnici i dočasnici školovani na HVU, prema svim pokazateljima, vrlo uspješno i profesionalno izvršavaju svoje zadaće, kako u zemlji tako i u inozemstvu. To je za HVU najviše priznanje, a posebno nastavnicima, instruktorima i polaznicima koji su dio tog složenog procesa.

U kojoj je fazi povezivanje HVU-a sa civilnom sveučilišnom zajednicom?

Svjesni smo da se danas od vojnika očekuje, da osim nadogradnje vojnih vještina, svakodnevno razvija i sposobnost kritičkog promišljanja i prosuđivanja te da imaju čvrsto akademsko uporište za razvijanje upravljačkih vještina, multikulturnu osjetljivost i komunikacijske vještine. Prijetnje i izazovi se konstantno mijenjaju. U procesu izobrazbe neizbježno je koristiti se novim modernim metodama, tehnikama, postupcima i literaturom s ciljem stalnog podizanja razine kvalitete izobrazbe. Imperativ je omogućiti vojnicima da "učionicom" i praktičnim vježbama dostignu realno, složeno, kompleksno okružje na "bojištu". Želimo da naši polaznici uče kako postavljati pitanja i istraživati jer smatram da u nastavi znanje mora biti autoritet. Globalni trend u školovanju jest povezivanje i mobilnost studenata i nastavnika, iako je vojno školovanje u nacionalnoj domeni. Kako bismo sa što manjim proračunskim sredstavima udružili znanje, sposobnosti i vještine svih sudionika sigurnosno-obrambenog okružja, nužno je osigurati zajedničku kvalitetnu civilno-vojnu izobrazbu i obuku povezivanjem s civilnom akademskom zajednicom. Od nastavnika i instruktora se očekuje da i nadalje usavršavaju svoja znanja i sposobnosti, da budu kreativni i otvoreni za nove ideje, rasprave, da nastave dvosmjernu komunikaciju s polaznicima i da kontinuirano istražuju svijet civilno-vojne izobrazbe, osmisle Tečajeve na daljinu te potiču polaznike na cjeloživotno učenje jer bez stručnih ljudi nema znanja ni kvalitetne izobrazbe. Samo stručnim i profesionalnim kadrovima ostvarivat ćemo suvremene projekte izobrazbe.

Koje se promjene očekuju u školskoj godini 2012/2013, a tiču se ustroja, nastave, polaznika i infrastrukture na HVU?

Naše je geslo - Znanjem u budućnost. Budućnost ima onaj tko ulaže u znanje, u njemu je naša snaga i izvjesna budućnost. Ulagat ćemo u ljude i njihov profesionalni razvoj jer bez stručnih ljudi nema znanja ni kvalitetne izobrazbe. Stručnim, profesionalnim i kompetentnim kadrovima ostvarivat ćemo suvremene projekte izobrazbe. Cilj nam je razviti nove civilno-vojne programe izobrazbe usmjerene prema novim sposobnostima, te stvaranju pretpostavki za mogućnost izbora nastavnog osoblja u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja i akreditirati naše programe i time još više jačati naš intelektualni kapital. Daljnji razvoj Hrvatskog vojnog učilišta je logičan, opravdan i neupitan.

Želimo da HVU "Petar Zrinski" postane visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka vojna ustanova, nacionalno i internacionalno vrednovana i usmjerena na vojnoobrambene sadržaje. Unaprijedit ćemo proces školovanja koji bi morao biti i formalno pravno kompatibilan hrvatskoj sveučilišnoj zajednici.


Bojnik Darko Duhović, Zapovjedno-stožerna škola "Blago Zadro"

Na izobrazbu u ZSŠ krenuo sam nakon tri godine nastavničkog iskustva na Katedri taktike gdje sam uglavnom držao nastavu na Naprednoj časničkoj izobrazbi i Visokoj dočasničkoj školi. Očekivao sam da će mi škola omogućiti više znanja koje ću, ako nastavim s vojnonastavničkim pozivom, moći poslije primijeniti i na drugim razinama podučavanja. Polaznici prijašnjih generacija i nastavnici govorili su mi da je izobrazba na ZSŠ-u neprocjenjivo iskustvo. Bili su potpuno u pravu. Ovo je školovanje zaista ispunilo sva moja očekivanja, a i više od toga. Korist koje školovanje donosi u karijernom razvoju je možda i najmanje važno, ali svakako ne i zanemarivo. Osim znanja koje sam stekao, vrijedno je poznanstvo s kolegama i prijateljima iz ove generacije, te nastavnicima koji su nas pratili u izobrazbi.


Narednik Robert Zurak, Napredna dočasnička izobrazba

Najboljeg polaznika odabiru polaznici i instruktori. Meni i mojoj postrojbi, bojni Pauci, Gardijske motorizirane brigade, veliko je to priznanje jer je naraštaj sastavljen većinom od iskusnih dočasnika koji su u sustavu više od 17 godina. Velika razina stručnog znanja, iskustva kolega i instruktora postavilo je visoke standarde u radu i učenju i motiviralo svakog od nas na maksimum. Na visoke standarde izobrazbe naša skupina sastavljena od dočasnika iz svih grana i rodova reagirala je zajednički. Svi smo aktivno sudjelovali u učenju i međusobno se pomagali. Sva teorijska znanja koja smo usvojili tijekom školovanja uspješno su primijenjena u praksi na vojnom poligonu. Rezultat su usvojena nova znanja i vještine koje do sada nisam posjedovao, a neophodna su za uspješno obnašanje dužnosti.


Skupnik Mišo Jurišić, Temeljna dočasnička izobrazba

I do osam sati nastave dnevno jednostavno vas prisili da se iz svakodnevnice posla u postrojbi prilagodite školskoj klupi. Satovi tjelovježbe napune baterije i tako se nastava lakše prati. Specijalistički dio puno znači. Kada dolazite iz specifične postrojbe, Počasno-zaštitne bojne, stečena znanja i iskustva iz predmeta kao što su pješačko naoružanje i taktika pješaštva su neprocjenjiva. U svemu tome stručnost i predanost instruktora uvelike olakšava cijeli tijek školovanja. Kada vas kolege iz skupine predlože, kada vam instruktori daju svoje povjerenje i sve to potkrijepite ocjenama, onda ponosno i časno nosite titulu najboljeg polaznika. No, ona je i velika odgovornost. Svako sljedeće školovanje vam je prilika ali i obveza da opravdate svoj status i da budete još bolji.

[attachment=4]
Stožerni narednik Dražen Horvat, Visoka dočasnička izobrazba

VDI nazivaju "ratnom školom" za dočasnike i iznimna mi je čast biti najboljim polaznikom "krune" školovanja dočasnika, gdje se obučavamo za najviše dužnosti unutar OSRH. Sretan sam što je školovanje pokazalo da ono što sam dosad radio u svojoj Gardijskoj oklopno- mehaniziranoj brigadi nije bilo uzalud. Dočasnik sam praktično oduvijek i prošao sam sve razine u postrojbama i školovanju. Prošao sam dosta i terenskog i stožernog rada i mogu reći da su oba zahtjevna na svoj način. Spomenuo bih i da je Visoka dočasnička izobrazba unutar HVU-a poznata i izvan Hrvatske, nitko u susjednim državama nema školovanje takve razine i oblika. Škola je apsolutno opravdala svoj ugled i dodatno afirmirala ulogu dočasnika u OSRH.


Vojnik Duje Voloder, Kadet-pilot

Ovo je za mene kraj petogodišnjeg razdoblja, školovanja na fakultetu i u Zemuniku. Sljedeći korak, nakon promocije, jest čin poručnika i dolazak u Divulje. Letjet ću u Eskadrili transportnih helikoptera. Bit će to velika promjena, naročito prijelaz iz Bella u Mi-8, što je velika razlika. Sreća je što imam mnogo iskusnih kolega, pilota i časnika, s kojima sam kontaktirao i tijekom školovanja i koji su nam svi mnogo pomogli. Vjerujem da neće biti problema. Časnička karijera u budućnosti? Treba ići polako, korak po korak. Sada je najvažnije letjeti...


Natporučnik Nino Gaković, Napredna časnička izobrazba

Ovo je vrlo intenzivno razdoblje za mene, izobrazbu završavam nekoliko mjeseci prije no što ću biti upućen na stožernu dužnost u misiju ISAF i dijelom se poklopila s preduputnom obukom. Kad usporedim naprednu s temeljnom časničkom izobrazbom, ono što je najvidljivije jest pozornost koja se u potonjoj pridaje intergranskom djelovanju, stožernim zadaćama i timskom radu. Mislim da je u cijelom sustavu vojnog školovanja najbitnije da se prate svjetski trendovi, promjene i tehnički te taktički razvoj struke. Svake se godine nešto promijeni. Iznimno sam zadovoljan suradnjom s kolegama, a biti najbolji, odlučuju nijanse. Izobrazba će mi svakako pomoći u napredovanju u karijeri, ali kao pilotu na Pilatusu PC-9 i djelatniku 93. zrakoplovne baze najbitnije mi je što više letjeti, volio bih da to bude u borbenom avionu.


Skupnik Ivan Milanović, Temeljna časnička izobrazba

U OSRH-u sam već dulje vremena, najviše kao protuminski ronitelj u Flotili HRM-a. U međuvremenu sam završio fakultet, te sam upućen na časničku izobrazbu. S obzirom na dosadašnje iskustvo, prijelaz s dočasničkog na časničko mjesto neće mi biti problem, ali ću uz dosadašnji posao morati preuzeti i veću odgovornost. Naslov najboljeg polaznika neće promijeniti ništa u mom poslu, uvijek sam ga obavljao profesionalno pa će tako biti i nadalje. Mislim da će ovaj naraštaj TČI-a dati dosta kvalitetnih časnika, ne samo nas koji smo već otprije u OSRH, nego i ljudi koji su bili kadeti ili došli u školu iz civilstva. Sam sustav školovanja je dobar, jedino bih u praktični dio, u završnu taktičku vježbu skupine pješaštva, uklopio i sudjelovanje pješačkih vodova


Domagoj VLAHOVIĆ, Foto: Tomislav BRANDT, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 04, 2012, 01:42:17 pm
04.07.2012

1. natjecanje za najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga RH u disciplinama za provjeru tjelesnih sposobnosti

Vojarna Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ 3. srpnja 2012. godine bila je poprištem sportskog natjecanja koje je završilo proglašenjem najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga RH u disciplinama za provjeru tjelesnih sposobnosti. Riječ je o sklekovima, pregibima (trbušnjacima) i trčanju na 3 200 metara, koji su i inače kriteriji za redovnu provjeru tjelesne spremnosti u OSRH. Organizatori natjecanja bili su kineziolozi Središnjice za upravljanje osobljem i Hrvatskog vojnog učilišta, a prijavilo se 39 vojnika iz svih grana OSRH. Kriterij za sudjelovanje na natjecanju bio je ostvarenih 300 bodova na jednoj od redovnih provjera tijekom 2011. godine

Na kraju je pobjedu i naslov najspremnijeg pripadnika s 361 bodom odnio poručnik Dario Gabrić, drugi je bio vojnik Krunoslav Borilović (357 bodova), a treći natporučnik Dražen Henc (354 boda).
Sudionike je u prigodi zatvaranja prvenstva pozdravio izaslanik načelnika GS OSRH brigadir Jozo Pupić, naglasivši da su njihova sportska postignuća i tjelesna sprema rezultat truda, znoja i volje.

[attachment=1]
Najbolji po kategorijama

22-26 god.   voj Krunoslav BORILOVIĆ
27-31 god    poz Kristijan DUNDOVIĆ
32-36 god    sku Dalibor VONDRA
37-41 god    por Dario GABRIĆ
42-46 god    npr Dražen HENC
47-51 god    stn Mirko LUKETIĆ

[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: maxo on July 06, 2012, 08:36:04 am
04.07.2012.

Hrvatsko vojno učilište u potpori programu CULP

[attachment=1]
Program CULP - Cultural Understanding and Language Proficiency (razumijevanje kulture i znanje jezika) Zapovjedništva kadeta američke vojske USACC (United States Army Cadet Command) po prvi put od 3. do 23. srpnja 2012. godine provodi se u Republici Hrvatskoj. Svrha CULP programa je da se američkoj vojsci osiguraju kulturno obrazovani poručnici sa znanjem stranog jezika koji će kod svog prvog izmještaja biti pouzdani i kompetentni u združenom međuagencijskom, međuvladinom i multinacionalnom okruženju. Izaslanstvo Sjedinjenih Američkih Država sastoji se od 24 pripadnika (dva kadetska tima) predvođenih pukovnikom Scottom Fleeherom, a smješteni su u prostorijama Kadetske bojne na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski".

U sklopu programa 4. srpnja 2012. godine u Maloj dvorani Časničkog Doma HVU-a održana su predavanja/prezentacije na teme:
- "Sustav vojnog školovanja u OS RH", predavač - bojnica Vlasta Zekulić, zapovjednica Kadetske bojne
- "Sudjelovanje OS RH u mirovnim operacijama i misijama", predavač - pukovnik Igor Tabulov - Truta, predstavnik Uprave za planiranje Glavnog stožera OS RH

Izaslanstvo SAD-a nastavlja prema programu put Splita u posjet vojarni Sveti Nikola Hrvatske ratne mornarice.  

osrh.hr (http://www.osrh.hr)

[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 17, 2012, 01:01:06 pm
Sportski objekti i sportovi u vojarni "Petar Zrinski"

Broj i kvaliteta sportskih objekata u vojarni pokazuje da zapovjedne strukture GS OSRH i Učilišta podupiru tjelesnu pripremu i bavljenje sportom ne samo kao dio vojničkog poziva i života, nego i vojnog školovanja. Potvrđuju to i kineziolozi HVU-a

[attachment=2]Sportska dvorana

Ako spojimo pojmove OSRH i sport, prva je asocijacija vojarna "Petar Zrinski", inače sjedište Hrvatskog vojnog učilišta, ali i dom drugih ustrojbenih cjelina MORH-a i OSRH. Naime, posljednjih nekoliko godina upravo su ondje napravljeni najveći pomaci kad je u pitanju sportska infrastruktura. Vanjski sportski tereni, čiji je najbitniji dio atletska staza, uvijek su bili solidno održavani. Uskoro im je pridodan teren za mali nogomet s umjetnom travom, a sličan je napravljen i u jednom od zatvorenih objekata. S tim je objektom spojena tzv. borilačka dvorana, koja ima tatami i ring. Posljednji i najveći projekt bila je obnova velike sportske dvorane. Nekad prilično neugledna, ona je danas možda i nešto najbolje što OSRH ima. Osim velikog prostora s parketnom podlogom, tu je i fitness centar, koji se nakon nekoliko selidbi udomaćio na gornjoj etaži dvorane.

Zašto baš HVU? Jednostavno, zapovjedne strukture GS OSRH i Učilišta podupiru tjelesnu pripremu i bavljenje sportom ne samo kao dio vojničkog poziva i života, nego i vojnog školovanja. Potvrđuju to i djelatnici HVU-a upućeni u tematiku. To su bojnik Joso Šarlija, inače voditelj Odsjeka kineziologije na Katedri općevojnih predmeta Dekanata HVU-a, te časnik za kineziologiju natporučnik Domagoj Bagarić. "Ovi nam objekti sigurno omogućuju kvalitetnu nastavu iz predmeta kineziologije, što je i njihova primarna funkcija", kaže Šarlija. Kineziologija je prisutna na svim razinama izobrazbe, naravno, u različitoj satnici i rasporedu. Na primjer, visoka časnička izobrazba ima fond od 160 sati, temeljna časnička izobrazba 100 sati po školskoj godini, Zapovjedno-stožerna 60 a Ratna škola 86 sati. Tjelesnu kulturu i kineziologiju polaznici ne usvajaju samo vježbanjem, nego i usvajanjem kompetencija, koje je potrebno koristiti u postrojbama kojima zapovijedaju ili će zapovijedati. Svi su obučeni za kvalitetno odrađivanje sportskih vježbi, te su im dostupni potrebni planovi i programi, kažu kineziolozi.

[attachment=1]Fitnes centar

Druga funkcija sportskih objekata jest bavljenje tjelovježbom svih djelatnih vojnih osoba koji rade u vojarni. Njima su omogućeni termini za održavanje tjelesne spreme. "Svi mi moramo zadovoljiti određene norme, dužni smo održavati spremu na razini", napominje bojnik, dodajući da to ulazi i u sveukupnu ocjenu rada nekog djelatnika.

Kvalitetni objekti definitivno olakšavaju rad kineziolozima i onima iz HVU-a, a i iz Središnjice za upravljanje osobljem koji također djeluju u vojarni. "Za motoričku pripremu imamo sve", uvjeren je natporučnik Bagarić. Pozitivno je što mladi ljudi koji ulaze u OSRH donose i volju i želju, te naviku bavljenja sportom, bez kojih je moderan časnik nezamisliv. U prvom redu natporučnik Bagarić spominje kadete, među kojima ima i priličan broj kineziologa. "Za struku nema bojazni i ona će se razvijati."

U priči o sportskim objektima atraktivan dio zauzimaju sportska natjecanja, koja uz kineziologe HVU-a organiziraju i njihovi kolege iz Središnjice za upravljanje osobljem. Osim netom završenih natjecanja u malom nogometu i disciplinama za provjeru spremnosti, u posljednje vrijeme organiziran je i košarkaški turnir na razini OSRH, a jednom godišnje organiziraju se sportske igre u više sportskih disciplina među ustrojbenim cjelinama unutar vojarne. Za natjecanje postoji veliko zanimanje među pripadnicima OSRH. Pitanje je samo volje i sredstava. Kineziolozi su profesionalni i pomoći će svima onima koji bi željeli podići svoju spremu. "Uvijek smo na usluzi i pomoći ćemo savjetima i pojedincima i skupinama", kategoričan je bojnik Šarlija. Želi da tereni i objekti budu što puniji. Štoviše, najavljuje razvoj novih sportskih sekcija koje bi, uz postojeće, uvelike pomogle kvalitetnijem i organiziranijem bavljenju sportom. Ljudi ima, i to od jutra do mraka. Svi uvjeti su tu, nadamo se da će uskoro tako biti u svim hrvatskim vojarnama.

[attachment=3]Natjecanje je izvrsna inicijativa koja jednostavno mora postati tradicionalna i dobiti na masovnosti. Štoviše, poželjno je da se proširi i na druge sportske i vojnonatjecateljske discipline i na sve postrojbe

[attachment=4]
Sportski objekti i sportovi u vojarni "Petar Zrinski"

- vanjski sportski tereni s tartan-stazom (trčanje, vojničke prepreke, mali nogomet, košarka, odbojka)

- dvorana za mali nogomet s umjetnom travom

- dvorana za borilačke sportove (hrvanje, judo, boks, stolni tenis)

- velika sportska dvorana (košarka, badminton, odbojka, fitness)


Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 16, 2012, 08:39:35 pm
13.09.2012.

Početak izobrazbe na HVU

U Časničkom domu Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" danas je, 13. rujna 2012., održana svečanost obilježavanja početka izobrazbe na HVU.

[attachment=1]
Uz djelatnike HVU-a i polaznike svih razina izobrazbe, svečanosti su nazočili i izaslanik ministra obrane RH načelnik GS OSRH general pukovnik Drago Lovrić, zapovjednik HKoV-a general bojnik Dragutin Repinc, zapovjednik ZzP-a general bojnik Mate Ostović, o.d. ravnatelja HVU-a brigadni general Slaven Zdilar, te drugi predstavnici MORH-a i OSRH.

Tijekom prigodnog govora, general Lovrić je istaknuo da broj polaznika potvrđuje usmjerenje OSRH prema cjeloživotnom obrazovanju pripadnika, a polaznici iz partnerskih i savezničkih zemalja potvrđuju kvalitetu izobrazbe. Transformacija OSRH tražila je i transformaciju HVU-a, koji osposobljava polaznike upravo za one vještine nužno potrebne našim oružanim snagama, rekao je načelnik GS-a. Dodavši da je obrazovanje temelj na kojem će počivati i daljnji razvoj OSRH, Lovrić je poručio polaznicima da budu znatiželjni, aktivni i kreativni.

Brigadni general Zdilar nazvao je školovanje stazom znanja na kojoj će se vojnici usavršiti u svom časnom pozivu i tako napredovati u svojoj časnoj službi. "Sa zadovoljstvom vam nudimo ugodnu radnu okolinu, prijateljsko ozračje, suvremene nastavne planove i programe i metode poučavanja, a od vas očekujemo trud, zalaganje, profesionalnost u odnosu prema radu i međusobnoj suradnji", istaknuo je general Zdilar i rekao da HVU stremi obučiti i usavršiti moderne, kvalitetne i dobro opremljene časnike i dočasnike 21. stoljeća, kompatibilne onima iz NATO Saveza.

U školskoj godini 2012/2013 školovanje će u šest razina izobrazbe (3 časničke i 3 dočasničke) početi 298 polaznika, od kojih je njih 14 iz stranih zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija).

[attachment=2]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 06, 2012, 03:33:08 pm
05.10.2012.

Glavni direktor vojnog osoblja NATO-a održaao predavanje na Hrvatskom vojnom učilištu

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu Petar Zrinski, a u sklopu službenog posjeta  Republici Hrvatskoj, glavni direktor međunarodnog vojnog osoblja NATO-a general pukovnik Jürgen Bornemann 5. listopada 2012. godine održao je predavanje na temu: Djelovanje i rad te nadležnosti međunarodnog vojnog osoblja NATO-a.

Generala Bornemanna dočekao je o. d. ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta Petar Zrinski brigadni general Slaven Zdilar u pratnji vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO-u i EU general bojnik Mirko Šundov.

Predavanju su nazočili načelnik Uprave za operativne poslove i obuku komodor Tihomir Erceg, načelnik Uprave za logistiku brigadir Ivica Olujić,  predstavnici uprava Glavnog stožera Oružanih snaga, načelnici odjela i katedri i predavači HVU-a te polaznici Ratne škole Ban Josip Jelačić i Zapovjedno stožerne škole Blago Zadro.

osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: jadran2 on October 06, 2012, 04:04:08 pm
Offtopic sto se tice predavanja, ali - zar nije trebalo kod vecine skratiti hlace bar za jedan do dva broja. Bolje su mi i one americke hlace sto klampaju oko lista nego ovakak izgled.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 13, 2012, 01:35:51 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Teoretska i praktična obuka su nerazdvojni

"Teren nam koristi da sve aktivnosti koje smo predavali konkretno provjerimo. Ovdje se najbolje vidi razina sposobnosti i uvježbanosti naših budućih časnika", ističe bojnik Luka Vujadinović, čelnik tima nastavnika na taboru polaznika Temeljne časničke izobrazbe

[attachment=1]
Za održavanje tabora 12. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe Časničke škole Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski"nije bilo dovoljno da na poligon "Gašinci" odu samo polaznici. S njima su, uz instruktore, zapovjednike vodova Časničke škole, otišla i desetorica nastavnika Dekanata. Od 1. do 12. listopada , u sklopu općeg djela izobrazbe, provodili su taktičku i topografsku obuku, te gađanje na rednom mjestu broj 1 iz AK-47 i HS 2000. Među polaznicima je bilo 70 mladića i 12 djevojaka. Većina njih nekadašnji su kadeti, a tu su i stipendisti, te četvorica dočasnika iz sustava. "Svi zajedno funkcioniraju jako dobro", kaže nam zapovjednica tabora, satnica Katica Osrečki. Dosad su imali teoretski dio obuke i na poligonu su uvježbavali ono što su naučili u vojarni "Petar Zrinski". Rotirali su se u ulogama koje će obnašati na prvoj časničkoj dužnosti, većinom zapovjednika vodova. Tabor je, za većinu, zahtjevniji no prijašnji. U kadetskim taborima maksimalna je uloga zapovjednika desetine. "Svi pokazuju motiviranost, jer praktična obuka također pridonosi ukupnoj ocjeni", naglašava satnica. Dobra je to priprema za buduće slične aktivnosti, naime do završetka časničke izobrazbe bit će još taborovanja, u sklopu specijalističke obuke. Prativši obuku, uvidjeli smo da se nastavnici na njoj pretvaraju u svojevrsne "drill-časnike". Čelnik tima nastavnika, bojnik Luka Vujadinović, upravo je radio uvježbavanje taktičkog voda u napadu. Iznimno je usredotočen, promatra svaki pokret polaznika koji izlaze iz gustiša i glasno ih upozorava na pogreške. "Izobrazba i obuka su nerazdvojni, teren nam koristi da sve aktivnosti koje smo predavali konkretno provjerimo. Ovdje se najbolje vidi razina sposobnosti i uvježbanosti naših budućih časnika", kategoričan je Vujadinović. Malo dalje, u šumarku, dio polaznika obučavao se u posluzi minobacača (bez uporabe streljiva) u potpori fiktivnom pješačkom vodu u napadnim djelovanjima.

Taborovanje je najzanimljiviji dio vojničkih obuka, iznimka nije niti Temeljna časnička izobrazba. Potvrdio je to i polaznik vojnik Ante Jović. "Ovdje sve dobiva smisao, sve sada postaje povezano", kaže. Ima mnoštvo detalja i zadaća, ali uspješno se primjenjuje sve što je naučeno, i nekad u Kadetskoj bojni, i nedavno, u učionicama Časničke škole.

Razvodnik Ivan Petrović vojnik je sa šestogodišnjim stažem u OSRH. Završio je fakultet i želi steći časnički bodež. Taborovanje mu nije ništa novo, ali priznaje da dosad nije ovako radio s nastavnicima katedri HVU-a. Često dobiva upite od mladih kolega i rado podijeli pokoji savjet. "Dobro se prilagođavaju vojsci i imaju entuzijazma", zaključuje Petrović.

[attachment=2]U sklopu općeg djela izobrazbe, instruktori i nastavnici provodili su taktičku i topografsku obuku, te gađanje na rednom mjestu broj 1 iz AK-47 i HS 2000. Među polaznicima je bilo 70 mladića i 12 djevojaka. Većina njih nekadašnji su kadeti, a tu su i stipendisti, te četvorica dočasnika iz sustava

Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 10, 2012, 03:30:07 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

10.11.2012.

Svečana prisega 10. naraštaja kadeta OS RH u Zagrebu

Kadeti i kadetkinje 10. naraštaja, njih 56 dalo je danas 10. studenoga na Hrvatskom vojnom učilištu (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7440.0) svečanu prisegu.

[attachment=1]
Tim su činom pristupili Oružanim snagama Republike Hrvatske, obvezali se na vjernost Domovini, no do ostvarenja njihovog konačnog cilja, postati časnikom OSRH-a čekaju ih brojni izazovi, školovanje, svladavanje zahtjevnih vojnih vještina i znanja.

"Čestitam vam na izazovu koji ste prihvatili i što ste prepoznati kao oni koji te izazove mogu svladati", kazao je kadetima predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik OSRH-a Ivo Josipović, te dodao da nikad ne zaborave da je Hrvatska ponosna na njih i da oni budu ponosni na Hrvatsku. Istaknuo je i kako je obrazovanje i usavršavanje nužno za sve struke pa tako i za vojni poziv.

Na svečanosti su, uz predsjednika Josipovića, bili i zamjenica ministra obrane Višnja Tafra, načelnik GS OSRH-a general pukovnik Drago Lovrić, ravnatelj HVU-a general pukovnik Slavko Barić i drugi visoki dužnosnici OSRH-a, roditelji, rodbina, prijatelji kadeta.

Čestitajući kadetima, zamjenica ministra obrane Tafra je kazala kako su, odabravši vojni poziv, iskazali želju da doprinesu razvoju modernih OSRH-a. Pred njima su, napomenula je Tafra brojni izazovi, studiranje, obuka no već sada kao kadeti mogu pokazati kakvi će biti časnici u budućnosti.  
General Lovrić je istaknuo kako je davanje svečane prisege i pristupanje OSRH-a za kadete početak karijere i životnog puta koji se ne može usporediti ni sa kojim civilnim pozivom. Očekuje ih silan trud i ustrajnost, godine školovanja nakon kojih će biti sposobni donositi odluke, upravljati postrojbama a samim time i oružanim snagama.

Kadetima je čestitao i ravnatelj HVU-a general Barić "Sigurno da početak školovanja uz sebe veže niz nepoznanica. Na vama je da učite, radite slušate nadređene, stičete nove sposobnosti i nova znanja."kazao je general Barić, te poručio kadetima da su jaki upravo onoliko koliko steknu novih znanja i vještina.

Inače, podsjetimo da je projekt kadet model civilno vojnog školovanja u sklopu kojeg ministarstvo obrane stipendira studente-kadete od prve godine studija. Program školovanja prilagođen je potrebama sve tri grane OSRH-a. Nakon završenog civilnog školovanja kadeti se primaju u djelatnu vojnu službu te upućuju na Temeljnu časničku izobrazbu nakon čega dobivaju prvi časnički čin i raspoređuju na dužnost u postrojbe OSRH-a.

Od 56 kadeta ovog 10. naraštaja s kojima je ministarstvo obrane potpisalo ugovor o stipendiranju 10 je žena, a 46 muškaraca.

U sklopu svečanosti na Hrvatskom vojnom učilištu ispred Časničkog doma predsjednik Republike Ivo Josipović otkrio je poprsje hrvatskog bana i vojskovođe Petra Zrinskog po kojem HVU nosi ime. Poprsje je rad akademskog kipara Mihaela Štebiha.

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 10, 2012, 03:32:50 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
Na gornjim slikama vidimo i pobočnika (ađutanta) predsjednika i vrhovnog zapovjednika OSRH.
Može li malo pojašnjenje koja je njegova uloga u miru, a koja u ratu?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 10, 2012, 03:35:23 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 10, 2012, 03:36:52 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Rade on November 10, 2012, 03:37:29 pm
Adjutant je obično onaj koji se najbolje uvlači... u miru i u ratu.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 10, 2012, 03:41:33 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 10, 2012, 03:44:21 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on November 12, 2012, 03:23:51 pm
Их, Раде, ти то паушално, када су у питању ађутанти.

Ађутант је помоћник задужен за личне секретарске послове лица коме је додељен.  Када су у питању председници то је више почасна функција, али зависно од земље до земље има и обавеза које се углавном своде на протоколарне ствари, кординацију са другим службама (административно техничке ствари), са обезбеђењем и сл. Ађутант није орган обезбеђења, али има и лично ту функцију јер би требало да је увек уз "шефа". Његова дужност делује полтронски, али однос према високим руководиоцаима, посебно пред другим (трећим) лицима је ствар поштовања, уважавања и наглашавање значаја пре свега функције коју обавља, како год то нама са стране деловало.Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 13, 2012, 04:22:58 pm
Dakle, ima manje više protokolarno-administrativnu ulogu. Mislio sam da u vrijeme rata i sličnih ugroza oni imaju i savjetničku funkciju, odnosno da imaju veću ulogu u kreiranju obrambene politike.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on November 13, 2012, 08:08:37 pm
Ако ађутанти воде војну и државану политику, макар као "саветници", онда "зло и наопако"! Мало карикирнао и поједностављено он треба да буде (и остане) "потрчко", или "спољни момак".


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 15, 2012, 05:51:25 pm
13.12.2012.

Promocija izdavačke djelatnosti Hrvatskog vojnog učilišta

[attachment=1]
U sklopu svečanog obilježavanja 21. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski", u maloj dvorani Časničkog doma, danas je, 13. prosinca 2012., održana promocija vojnoizdavačke djelatnosti HVU-a.  Promocija je uključivala monografiju "Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski - Od Domovinskog rata do NATO saveza", čiji je glavni urednik brigadir Milan Maleš i tri naslova vojnostručne literature: "Vojna topografija I i II" autora pukovnika Mladena Pahernika, te "Kutovi i mjerne jedinice kutova u topništvu" i "Balistika navođenih projektila" autora umirovljenog natporučnika Zdenka Kuftineca.

Između ostalih, promociji su nazočili zapovjednik HVU-a general pukovnik Slavko Barić, zapovjednik ZzP-a general bojnik Mate Ostović, zapovjednik HKoV-a general bojnik Dragutin Repinc, ravnateljica Hrvatskog instituta za povijest Jasna Turkalj, ravnatelj Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra DR-a Ante Nazor, nastavnici i polaznici škola HVU-a i drugi gosti.

Uz autore, svaku knjigu su predstavili i njeni recenzenti, koji su se pohvalno izrazili o djelima, njihovoj stručnosti, koncepciji i suvremenosti. Neki od stručnih naslova već se koriste u nastavi u Časničkoj školi HVU-a (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8981.0). S druge strane, monografija HVU-a izrazito je opsežno djelo, podijeljeno u dvije cjeline i 12 poglavlja. Na 330 stranica, pomoću 580 fotografija, detaljno su predstavljeni povjesnica, razvoj, ustroj, zadaće i aktivnosti HVU-a. Projekt je realiziran s osloncem na resurse HVU-a, uz minimalne troškove, a djelo je predstavljeno kao prigodno, čitljivo i pristupačno, sa zadaćom slanja poruke o HVU-u kao instituciji bogate povijesti, ali okrenute modernim trendovima.

U prigodnom obraćanju na početku promocije, ravnatelj HVU-a general pukovnik Barić označio je izdavanje literature vrlo bitnim za Učilište, te izrazio želju da se u nadolazećoj godini objavi još više naslova.

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 30, 2012, 08:09:29 pm
21.12.2012.

Svečano obilježavanje 21. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski"

[attachment=1]
U zagrebačkoj vojarni "Petar Zrinski" u petak, 21. prosinca, svečano je obilježena 21. obljetnica Hrvatskog vojnog učilišta. Osim nastavnika i polaznika Učilišta, proslavi u velikoj dvorani Časničkog doma nazočili su i mnogobrojni gosti iz raznih ustrojbenih cjelina MORH-a i OS RH, kao i bivši djelatnici HVU-a.

Ravnatelj HVU-a general pukovnik Slavko Barić, izaslanica ministra obrane gđa. Višnja Tafra i izaslanik Predsjednika Republike načelnik GS OS RH general pukovnik Drago Lovrić, uz čestitke na postignutom, težište svojih izlaganja usmjerili su na izazove koje donosi sadašnje i nadolazeće razdoblje.

Ravnatelj HVU-a general pukovnik Slavko Barić u svom je govoru stavio naglasak na snažnije povezivanje HVU-a s civilnim sustavom izobrazbe s ciljem akreditacije programa i priznavanja diploma, kao i provedba programa i izbor nastavnog osoblja sukladno bolonjskom procesu. "Cilj je da HVU postane priznata visoka vojnoobrazovna ustanova, povezana s civilnim sustavom izobrazbe, ali sa specifičnim obilježjima sukladno potrebama oružanih snaga", zaključio je general Barić.

Zamjenica ministra obrane gđa. Višnja istaknula je da je 2012. godina za obrambeni sustav bila godina konsolidacije, postignuta je stabilizacija obrambenog proračuna, zaustavljen je njegov daljnji pad te je godina financijski završena bez minusa. Obećavši potpunu podršku Ministarstva obrane u radu te sa zadovoljstvom najavila kako su za sljedeću godinu osigurana financijska sredstva namijenjena rješavanju jednog od gorućih pitanja – osiguranje adekvatnih uvjeta za smještaj polaznika.

Načelnik GS OS RH i izaslanik Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OS RH general pukovnik Drago Lovrić naglasio je da moramo izgrađivati naše oružane snage sposobne odgovoriti integracijskim izazovima, a to možemo samo znanjem koje predstavlja temelj intelektualne interoperabilnosti koja je nužna u provedbi suvremenih operacija i misija potpore miru.

Nakon prigodnih govora, najistaknutijim djelatnicima HVU-a dodijeljene su nagrade i pohvale ministra obrane, načelnika Glavnog stožera, zamjenika načelnika Glavnog stožera i ravnatelja HVU. Tako su nagrađeni i pohvaljeni:
Ministar obrane pohvalio je brigadira Milana Maleša, načelnik Glavnog stožera nagradio je dalekozorom pukovnika Mladena Pahernika i pismeno je pohvalio pukovnika Tihomira Jakopovića.
Zamjenik načelnika Glavnog stožera nagradio je nagradnim dopustom nadnarednika Tomislava Petrovića, a pismeno je pohvalio časničkog namjesnika Ćamila Hasanovića i državnu službenicu Marielu Sekerko.

Ravnatelj hrvatskog vojnog učilišta, general pukovnik Slavko Barić, nagradio je nalivperom najboljeg nastavnika u školskoj godini 2011./2012. pukovnicu Vesnu Trut, a pismeno je pohvalio nastavnike kapetana fregate Ivicu Mandića, pukovnika Zdenka Ćavara, satnika Emila Baneka, pukovnika Dragutina Remenara i instruktora dočasničke škole stožernog narednika Miroslava Raštegoraca.

Također je ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta nagradio knjigom Tatjanu Pedić i Dragu Iskru, a pismeno je pohvalio poručnika Tomislava Vučaka, stožernu narednicu Mirjanu Agatić Barić, narednicu Nevenku Llepan, državne službenice Mirnu Ambruš, Silvanu Kokan, Editu Kovač, Ružu Kovač, Biserku Ostrihon, Milenu Prošić i Višnju Šešek. Ravnatelj HVU pohvalio je i vojnike i kadete: Dinka Frajzmana, Stjepana Strukara, Roka Biškulića, Marina Delića, Nikolu Kerekeša i Davida Lugarića.

Po završetku svečanog dijela obilježavanja obljetnica HVU gosti su posjetili i izložbu vojno-stručne literature izdane na HVU i izložbu " U SLUŽBI ČOVJEKA I MIRA", u prigodi 15. godina vojne biskupije i 20. godina hodočašćenja u Lurd i Mariju Bistricu.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on December 30, 2012, 08:51:31 pm
Ovaj mald ikadet, na slici levo, stoji mirno tako da su mu ruke malo povijene u laktovima unazad. Primetio sam to i kod nekih drugih vojnika i starešina. Da li je to pravilan stav? Da li je to tako u OS RH? Primetio sam da drugi, posebno stariji, drže ruke potpuno opružene (isruženih laktova). Šta je pravilno?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on December 30, 2012, 09:21:07 pm
 Stav '' Pozor ''
Vojnik stoji, pete se dodiruju a vrhovi stopala razmaknuti su za širinu stopala.......
Ruke su ispružene s malo izbočenim laktovima, dodiruju bedra, prsti su ispruženi, srednjiprst oslonjen na rub hlača.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: ORIĆAREB on December 31, 2012, 09:15:15 am
Stav '' Pozor ''
Vojnik stoji, pete se dodiruju a vrhovi stopala razmaknuti su za širinu stopala.......
Ruke su ispružene s malo izbočenim laktovima, dodiruju bedra, prsti su ispruženi, srednjiprst oslonjen na rub hlača.

Pravilo k'p pravilo. Mora se po njemu. Ličnog sam mišljenja da je to promašaj. To je nelogično i neprirodno.
Zamislimo da tako mora vojnik da stoji nekoliko sati u stroju. Mislim da vrlo teško tako može da izdrži.
Baš me interesuje s čime to pravda vinovnik tog stava u odnosu na stav prirodno opušteni ruku niz telo.. :o


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on December 31, 2012, 12:04:07 pm
Ćiro nitko ne stoji satima u stroju. Postoji zapovijed '' Na mjestu odmor ''. Ona slijedi odmah iza stava pozor. U stavu pozor se stoji prilikom jutarnjeg postojavanja, podizanja zastave, intoniranja himne i sl.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: ORIĆAREB on December 31, 2012, 12:34:09 pm
Ćiro nitko ne stoji satima u stroju. Postoji zapovijed '' Na mjestu odmor ''. Ona slijedi odmah iza stava pozor. U stavu pozor se stoji prilikom jutarnjeg postojavanja, podizanja zastave, intoniranja himne i sl.

Uz sve poštovanje, mislim da se tu ništa nije spektakularno promjenilo u odnosu na pravilo iz doba JNA.
Komande jesu druge, ali sa istim značenjem. Priznajem da sam s pojmom "satima", malo preterao, ali
i dalje sam mišljenja da je ovakav stav sa ovakvim položajem ruku naporniji za izdržati neko duže
vrijeme nego kad su opuštene uz tijelo.
Ali, ko nas dvojicu pita.....  8)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on December 31, 2012, 02:05:21 pm
Niko nas nikad ništa nije ni pitao. Samo se od nas tražilo.
Znam kako ti stavovi izgledaju u praksi. To traje par minuta i onda svak svojim poslom.
Što se tiče usporedbe s JNA promjene su terminološke a stavovi vojnika su malo promijenjeni.  U svim europskim vojskama više manje sve je slično.
Znam samo da me u kući ne postrojavaju a niti ja njih. Kućna pravila temelje se na financijama. Tu je puno teže opstati.
Kadet lijevo ima malo nepravilan stav. Pogledajte kadeta desno koji je malo zaklonjen. Kod njega je stav pravilan. Baš po Općim pravilima ili popularno '' službovniku ''.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: kilezr on December 31, 2012, 03:03:09 pm
Ćiro nitko ne stoji satima u stroju. Postoji zapovijed '' Na mjestu odmor ''. Ona slijedi odmah iza stava pozor. U stavu pozor se stoji prilikom jutarnjeg postojavanja, podizanja zastave, intoniranja himne i sl.

 Osim prpadnika Gardijske Brigade dok su držali stražu u Kući Cveća !? Doduše , smena je bila na sat??? Džumba, pomoć?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on December 31, 2012, 04:11:14 pm
Nema pomoći. ;D Pa i ti u "Kući cveća" su stajali mirno samo dok traje odavanje počasti, posle toga  "namestu voljno".

Očigledno da zauzimanje stava zavisi od uvežbanosti. Inače, način kako to radi ovaj kadet levo je sličan onome koji "tradicionlano" zauzimaju "kaplari" u VKJ i Vojsci Kneževine Srbije. Dakle, prenaglašen stav. Onaj drugi kadet (za koga Brodarksi kaže da to radi pravilno) deluje znatno prirodnije i estetski (mislim na stav, ne fizički izgled) izgleda bolje. Taj stav se u biti ne razlikuje od onog iz JNA "prirodno opružene ruke" jer su i tu ruke neznatno povijena u laktovima.

Nekada je i JNA (po starom PS) imala pravilo da su prsti ruku, u stavu mirno, prirodno skupljeni u šaku (ne stegnuti u pesnicu). Posle je to izmenjeno u "opruženi pristi, baš kako je opsiao Brodarski da je sada po hrvatskom "službovniku". Vojska SAD ima taj stav sa skupljenih šakama, dok evropske vojske neguju "prusko-ruski" tsva opruženih ruku i prstiju.

U svakom slučaju Brodarski hvala na objašnjenima.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 06, 2013, 10:28:07 pm
5.2.2013.

Zapovjedno stožerna škola Turske posjetila Hrvatsko vojno učilište

[attachment=1]
Polaznici Zapovjedno stožerne škole Oružanih snaga Republike Turske u utorak 5. veljače 2013. godine posjetili su Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“.

U izaslanstvu je bilo 56 polaznika Škole koje je predvodio general bojnik Mete Salt i vojni izaslanik Republike Turske u Republici Hrvatskoj brigadir Enver Topal.

Goste is Republike Turske dočekao je zamjenik ravnatelja HVU-a i zapovjednik Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ brigadni general Slaven Zdilar i zapovjednik Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8782.0) brigadir Željko Akrap s polaznicima 21. naraštaja Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro".

U odvojenom razgovoru general Salt i general Zdilar izmijenili su iskustva iz vojne izobrazbe.

Uslijedila je prezentacija na temu: „Izazovi Oružanih snaga Republike Hrvatske nakon ulaska u NATO“ koju je održao predstavnik Uprave za planiranje Glavnog stožera Oružanih snaga brigadir Darko Bijuklić. Brigadir Bijuklić govorio je o tijeku i načinu ulaska Republike Hrvatske u NATO, transformaciji Oružanih snaga, strateškim dokumentima iz područja sigurnosti i obrane i regionalnoj suradnji.

Zapovjednik Zapovjedno stožerne škole brigadir Željko Akrap održao je prezentaciju o Hrvatskom vojnom učilištu. Povjesnica Učilišta, misija, zadaće, ustroj i modeli i načini izobrazbe bili su teme izlaganja brigadira Akrapa.

Nakon prezentacija gostima iz Republike Turske priređen je obilazak Učilišta, a tijekom studijskog putovanja u Republici Hrvatskoj gosti iz Turske posjetit će Split i Dubrovnik.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 16, 2013, 12:19:13 am
Ratna škola OS RH "Ban Josip Jelačić"

[attachment=1]
Ratna škola “Ban Josip Jelačić” ustrojena je odlukom Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OS RH dana 25.06.1998. godine kao najviša vojna škola u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz Republike Hrvatske i inozemstva za sudjelovanje u procesu donošenja strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Trenutno je u Ratnoj školi „Ban Josip Jelačić“ na školovanju 17. (sedamnaesti) naraštaj polaznika (ukupno 14 polaznika).

Broj završenih polaznika po naraštajima

■  1. naraštaj (1998./99.) – 14 polaznika
■  2. naraštaj (1999./00.) – 13 polaznika
■  3. naraštaj (2000./01.) – 13 polaznika
■  4. naraštaj (2001./02.) – 11 polaznika
■  5. naraštaj (2002./03.) – 13 polaznika
■  6. naraštaj (2003./04.) – 12 polaznika
■  7. naraštaj (2004./05.) – 13 polaznika
■  8. naraštaj (2005./06.) – 14 polaznika
■  9. naraštaj (2006./07.) – 13 polaznika
■ 10. naraštaj (2007./08.) – 14 polaznika
■ 11. naraštaj (2008./09.) – 14 polaznika
■ 12. naraštaj (2009./10.) – 14 polaznika
■ 13. naraštaj (2010./11.) – 14 polaznika
■ 14. naraštaj (2011./12.) – 14 polaznika
■ 15. naraštaj (2012./13.) – 15 polaznika
■ 16. naraštaj (2013./14.) – 14 polaznika

Ratna škola „Ban Josip Jelačić“ razvija znanja, vještine i stavove kod svojih polaznika koji su od značaja za vojnu službu, a s naglaskom na strateškoj izvrsnosti u nacionalnom i međunarodnom okružju, te s ciljem osposobljavanja za obnašanje najviših dužnosti u domeni nacionalne sigurnosti i obrane.

Radom i izobrazbom Ratne škole upravlja Nastavno vijeće Ratne škole.

Članovi Nastavnog vijeća su:
■ Zapovjednik Ratne škole (Predsjednik NV)
■ Načelnik Ratne škole
■ Tajnik Ratne škole
■ Predstavnik Dekanata HVU
■ Načelnik Katedre strategije
■ Voditelji predmeta
■ Predstavnik polaznika

Ciljevi školovanja

Razvoj izvrsnosti i prepoznatljivosti u nastavnom i znanstveno-istraživačkom djelovanju, te obrazovanje vrhunskih stratega stručnih u koordiniranju i uporabi svih elemenata nacionalne moći, a poradi ostvarenja nacionalnih interesa.

Slijedom navedenoga dva su osnovna cilja u Ratnoj školi:

■ Poboljšati način strateškog promišljanja među polaznicima, potičući pomak u njihovoj intelektualnoj i stručnoj perspektivi s operativne na stratešku, kako bi se osposobili za funkcioniranje u kompleksnim područjima koje karakterizira složena , civilno-vojna i multinacionalna interakcija, na nacionalnoj i savezničkoj strateškoj razini,
■ Poticati daljnji razvoj novih strateških kadrova i vođa koji pokazuju visok stupanj konceptualizacije i inovacije u formulaciji nacionalne strategije, te u područjima kao što je implementacija, razvoj vojne teorije i doktrine.

Glavne sastavnice izobrazbe u Ratnoj školi

Predavači u Ratnoj školi najpriznatiji su hrvatski i inozemni profesori, znanstvenici, vojni i civilni dužnosnici iz zemlje i inozemstva, te priznati stručnjaci. Također u ulozi vanjskih suradnika, profesora i gostiju predavača su i predsjecnici Republike, Sabora i Vlade , te ostali ministri i visoki dužnosnici.

Svi sadržaji Ratne škole mogu se podijeliti na teorijski i primijenjeni dio.

U teorijskom dijelu izobrazbe proširuju se spoznaje polaznika kroz suvremene poglede iz općih, društvenih, vojnih, pravnih, tehnoloških i ekonomskih znanja, te stručnih i znanstvenih područja vojne misli.

Teorijski dio izobrazbe provodi se u suvremeno opremljenoj multimedijalnoj učionici, predavanjima praćenim multimedijalnim prezentacijama. Osim nastavnika Katedre nacionalne sigurnosti i vojne strategije predavači su istaknuti sveučilišni profesori, i znanstvenici iz zemlje i inozemstva, te dužnosnici koji djeluju u sustavu obrane, državnim tijelima, ministarstvima i institucijama, u gospodarstvu, diplomaciji i drugim područjima od značaja.

U primijenjenom dijelu izobrazbe, vježbama, seminarskim radovima i diplomskim radom, polaznici se osposobljavaju za usvajanje strategijskog koncepta NATO-a kao i primjenu postupaka, metoda i standarda koji se u njemu koriste.

U ovom dijelu polaznici se osposobljavaju za samostalan i stručno znanstveno-istraživački rad u konkretnim uvjetima uz uporabu realnih snaga i sredstava (izradom i prezentacijom seminarskih radova, provedbom praktičnih simulacijskih ili zapovjedno stožernih vježbi, studijskim putovanjima u zemlji i inozemstvu, radnim posjetima te obilascima).

Pripremni sadržaji programa

Suvremeni informacijski sustavi

Cilj je predmeta stjecanje znanja o suvremenih informacijskim tehnologijama, sustavima upravljanja informacijskom tehnologijom, sigurnosti informacijskih sustava i trendovi u obrani informatičkog prostora (Cyber Defence)

Umijeće komuniciranja

U svrhu profesionalnog obnašanja visokih dužnosti polaznici kroz navedeni predmet usavršavaju i sistematiziraju znanja o vrstama komunikacije i komunikacijskih modela. Kroz praktični dio izobrazbe usavršavaju vještinu pravilnog i uspješnog javnog i medijskog nastupa kako izgrađivali javnu svijest i razumijevanje, podršku te vjerodostojnost kako NATO operacija i drugih aktivnosti odnosno vojnih aspekata Saveza, tako i OSRH.

Metodologija znanstveno-istraživačkog i stručnog rada

Upoznati polaznike s pojmovnim određenjem znanosti i znanstvenim metodama s težištem na društvenim znanostima i istraživanjima društvenih pojava i procesa.

Osposobiti za vođenje istraživačkog projekta kroz izradu samostalnog idejnog istraživačkog projekta prema zadanom problemu u obliku seminarskog rada. Osposobiti polaznike za izradu stručnog i znanstveno istraživačkog rada.

Glavni sadržaji programa

Međunarodni odnosi

Cilj predmeta je sistematizirati znanja o najznačajnijim subjektima i faktorima međunarodnih odnosa, temeljnim kategorijama, najvažnijim procesima, fenomenima i školama međunarodnih odnosa, te metodološki provoditi geopolitičku analizu određenog geopolitičkog područja.

Nacionalna sigurnost i obrana

Cilj predmeta je proučavanje sigurnosti kao jednog od temeljnih fenomena ljudskog društva u svim fazama njegovog razvoja kroz temeljne kategorije; pojam sigurnosti, vrste sigurnosti, mehanizmi za postizanje sigurnosti, vrste ugrožavanja, komparativne sustave (nacionalne) sigurnosti i komponente sustava (nacionalne) sigurnosti.

Istraživanja nacionalne sigurnosti uključivat će istraživanje pojma i fenomena nacionalne sigurnosti, metoda i instrumenata nacionalne sigurnosti, istraživanje individualne u odnosu na nacionalnu, regionalnu i globalnu sigurnost, te istraživanje novih, nevojnih izvora ugrožavanja nacionalne sigurnosti.

Strategijsko upravljanje obranom

Upoznati polaznike s temeljnim teorijskim znanjima iz područja strategije, strategijskog promišljanja, resursima od strategijskog značaja za sustav obrane, suvremenim znanstvenim metodama u upravljanju i optimizaciji organizacije i podsustava obrane.

Vojna strategija i operacije

Kroz sistematizaciju postojećih, te stjecanje novih znanja o vojnoj strategiji te planiranju pripremi i provedbi vojnih operacija oružanih snaga uz primjenu strategijskih i doktrinarnih dokumenata RH, NATO, EU i UN a, razviti i povećati kompetencije polaznika za strateško odlučivanje, djelovanje u nepredvidivim i složenim uvjetima, krizama , te sudjelovanje u pripremi i provedbi vojnih operacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini , na zapovjednim i stožernim dužnostima u ulozi vojnih savjetnika.

Umijeće ratovanja

Sistematizirati znanja o biti ratova, načelima ratovanja i ratnim teorijama najpoznatijih vojnih teoretičara te analitički i sintetički razraditi strategijske aspekte najvažnijih vojnih operacija I. i II. svjetskog rata, Domovinskog rata i suvremenih vojnih operacija.

Ostali sadržaji

Tjelovježba

Polaznicima je omogućeno održavanje tjelesne i zdravstvene sposobnosti najmanje 4 nastavna sata tjedno uz stručno vodstvo predmetnog nastavnika.

Vojna etika/religijska kultura

Razumjeti etičku problematiku unutar ljudske povijesti, razlikovati sustave vrijednosti različitih misaonih razdoblja, iskazati vlastiti odnos prema različitim ljudskim djelovanjima biti sposoban suočiti se sa situacijama koje uključuju moralne dileme i konflikte te impulzivna rješenja zamijeniti racionalnim shvaćanje.

Razviti senzibilitet za poštovanje temeljnih vrijednosti ljudskog dostojanstva slobode , tolerancije i pravičnosti.

Studijska putovanja u zemlji i van zemlje

Izrada i obrana diplomskog rada

Trajanje izobrazbe

Ratna škola „Ban Josip Jelačić“ traje dva semestra, tj. jednu školsku godinu, deset mjeseci ili oko 1054 nastavna sata. Svakodnevni rad traje načelno osam sati, a tjedno se može planirati do 40 nastavnih sati.

Ocjenjivanje

Rad i uspješnost polaznika ocjenjuje se u skladu s posebnim pravilnikom o ocjenjivanju.

Pri ocjenjivanju se vrednuje:
■ razumijevanje i stupanj usvajanja gradiva nastavnih predmeta,
■ kvaliteta i osobni doprinos u pripremi i realizaciji seminarskih rasprava i seminarskih radova,
■ sudjelovanje u seminarskim raspravama i obranama,
■ sposobnost usmenog, pismenog izlaganja i argumentiranja,
■ analitičke, istraživačke i druge relevantne sposobnosti,
■ izrada i obrana diplomskog rada.

Ispunjenje uvjeta za uspješan završetak izobrazbe i stjecanje diplome o završenoj Ratnoj školi „Ban Josip Jelačić“

■ Polaznik stječe uvjete za uspješan završetak Škole i obranu diplomskog rada kada za sve nastavne predmete dobije u INDEX potpise svih voditelja predmeta. Svojim potpisom, voditelji premeta potvrđuju ispunjenje svih obveza iz svakog predmeta.
■ Mentor u izradi i obrani diplomskog rada svojim potpisom u INDEX daje suglasnost na kompletnost i kvalitetu diplomskog rada.
■ Uspješnom obranom diplomskog rada, koju potvrđuje zapovjednik Škole svojim potpisom, zaključuje se INDEX polaznika čime polaznik stječe pravo na diplomu o uspješnom završetku školovanja u Ratnoj školi.

Nazočnost nastavi

Nastavi je potrebno prisustvovati u cijelosti, a opravdano mogu izostati ukupno 10% nastavnih sati.

Zaključak – Kompetencije i vrijednosti polaznika nakon završene Ratne škole

■ Analitičnost
■ Adaptivnost
■ Inovativnost
■ Sveobuhvatna obrazovanost (interdisciplinarnost).

Ispunjavanjem temeljnog cilja školovanja kroz provedbu navedenih zadaća polaznici Ratne škole “Ban Josip Jelačić“ osposobljavaju se da po diplomiranju budu spremni preuzeti dužnosti na najvišim razinama u sustavu obrane i nacionalne sigurnosti, a u OSRH visoke zapovjedne i stožerne dužnosti, kako u nacionalnim, tako i u višenacionalnim strukturama.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/) (20.12.2013.)

[attachment=2]
Škola je dobila ime po Josipu grofu Jelačiću Bužimskom (http://hr.wikipedia.org/wiki/Josip_Jela%C4%8Di%C4%87), generalu i hrvatskom banu od 1848. do 1859. godine.Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 16, 2013, 12:22:43 am
15. NARAŠTAJ RATNE ŠKOLE

Predavanja polaznicima Ratne škole "Ban Josip Jelačić"

[attachment=1]
U posljednja dva tjedna održana su u Ratnoj školi dva predavanja u sklopu predmeta Međunarodni odnosi. Prvo je predavanje 30. siječnja održao predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik OSRH Ivo Josipović polaznicima 15. naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić" na temu: "Međunarodno kazneno pravo - odgovornost za ratne zločine". Ovo je već tradicionalno predavanje predsjednika Josipovića polaznicima Ratne škole.

Drugo je predavanje 8. veljače održala potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić na temu "Međunarodni položaj Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju". Goste predavače i njihove suradnike dočekali su načelnik Glavnog stožera OSRH, general-pukovnik Drago Lovrić, ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta, general-pukovnik Slavko Barić i zamjenik ravnatelja i zapovjednik Ratne škole "Ban Josip Jelačić", brigadni general Slaven Zdilar.

OJI, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 21, 2013, 07:02:42 pm
20.2.2013.

Završio Tečaj strategijskog planiranja na HVU

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" 19. veljače 2013. godine uručena su uvjerenja polaznicima 11. naraštaja Tečaja strategijskog planiranja. Tečaj je organizirao i proveo Dekanat Hrvatskog vojnog učilišta (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7440.0) na čelu s voditeljem Tečaja, nastavnikom strategijskog upravljanja obranom iz Katedre nacionalne sigurnosti i vojne strategije brigadirom Sinišom Šimićevim.

Tečaj je uspješno završilo 16 polaznika iz Ministarstva obrane, Glavnog stožera Oružanih snaga RH te sve tri grane Oružanih snaga, HVU-a i ZzP-a.

Tečaj se provodi za časnike koji obnašaju najviše dužnosti unutar obrambenog sustava i Oružanih snaga, a program obuhvaća strateško promišljanje, strategijsko planiranje i upravljanje, donošenje odluka na strategijskoj razini i određivanje potrebnih vojnih sposobnosti u odnosu na trenutni ustroj Oružanih snaga.

Uvjerenja je polaznicima uručio zamjenik ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" i zapovjednik Ratne škole "Ban Josip Jelačić" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=20613.0) brigadni general Slaven Zdilar koji je u prigodnom obraćanju naglasio važnost ovog tečaja za Ministarstvo obrane i Oružane snage.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 27, 2013, 11:35:06 pm
26.2.2013.

Održan sastanak o transformaciji Hrvatskog vojnog učilišta

[attachment=1]
U Domu HV-a u Splitu u utorak 26. veljače 2013. godine održan je tematski sastanak – okrugli stol na temu: Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta – razvoj studijskog programa za potrebe Oružanih snaga RH.

Sastanku su uz zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH za planove i resurse kontraadmirala Antu Urlića i ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general pukovnika Slavka Barića nazočili: savjetnik Predsjednika Republike za obranu g. Zlatko Gareljić, pomoćnica ministra obrane gđa Sunčana Vukelić, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general bojnik Dragutin Repinc, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice komodor Robert Hranj, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane brigadni general Dražen Ščuri, zapovjednik Zapovjedništva za potporu general bojnik Mate Ostović, načelnik Uprave za personalne poslove brigadir Marin Gregorović, načelnik Uprave za planiranje kapetan bojnog broda Marileo Staničić, brigadir Dražen Bartolac iz Uprave za operativne poslove i obuku i brigadir Krešimir Grozdanović iz Vojno-sigurnosno obavještajne agencije.

Uvodno je zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH za planove i resurse kontraadmiral Ante Urlić pozdravio sve nazočne u ime načelnika Glavnog stožera OS RH general pukovnika Drage Lovrića te je iznio smjernice i vizije transformacije Hrvatskog vojnog učilišta.

„Izobrazba i obuka su u miru najvažnije zadaće Oružanih snaga da bi uspješno mogle izvršiti svoju zadaću.“ – naglasio je admiral Urlić.

Sudionici okruglog stola su, između ostalog, zaključili kako je u dosadašnjem tijeku transformacije Hrvatskog vojnog učilišta dosegnut nivo koji iziskuje angažman i uključenje svih mjerodavnih službi Ministarstva obrane RH, da zajedno s Glavnim stožerom Oružanih snaga predlože optimalan model integracije HVU-a sa znanstvenim civilnim institucijama.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 01, 2013, 06:35:05 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

VISOKA DOČASNIČKA IZOBRAZBA

Petodnevni tečaj skijanja na Sljemenu

[attachment=1]
Polaznici 11. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe su, sukladno nastavnom planu i programu, iz predmeta tjelovježba, proveli petodnevni Temeljni tečaj skijanja na skijalištu Sljeme, pod stručnim vodstvom djelatnika Odsjeka kineziologije HVU "Petar Zrinski" prof. Gorana Rogala, bojnika Jose Šarlije i natporučnika Domagoja Bagarića. Polaznici koji su do sada imali skijaških iskustava usavršili su ih, a oni koji se nisu susreli sa skijanjem krenuli su od početka. Završni praktični dio proveden je zadnji dan obuke, a uspješno su ga položili svi polaznici. Iako su svi polaznici pokazali veliku volju i trud, posebno treba spomenuti polaznika slovenske vojske (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7308.0), stožernog narednika Bojana Hočevara koji je zadivio svojim skijaškim tehnikama, kako kolege tako i djelatnike Odsjeka kineziologije, HVU.

T.V., Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 06, 2013, 06:00:44 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

6.3.2013.

Zimski kamp kadeta u Delnicama

[attachment=1]
Zimski kamp II za kadete Oružanih snaga Republike Hrvatske provodi se od 25. veljače do 8. ožujka 2013. godine u vojarni Drgomalj u Delnicama. Provode ga djelatnici 2. satnije za specijalna djelovanja koji su ujedno predavači i instruktori Bojne za specijalna djelovanja (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=9652.0).

Obuka se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela što čini jednu cjelinu zimskog i planinskog ratovanja.

Zimski kamp II sastavljen je od dva dijela: u prvom se kadeti upoznaju s teoretskim i praktičnim dijelom: oreografija i značajke planina, topografija, prva pomoć, alpinizam, kretanje u planinsko-zimskim uvjetima, improvizirana skloništa, obuka preživljavanja u zimskim uvjetima. Na kraju prve faze provodi se obuka pješačko oružje sa zadaćama gađanja gdje se kadeti upoznaju s osobnim i skupnim nauružanjem pripadnika Bojne za specijalna djelovanja te provode bojevo gađanje s automatskom puškom AK 47 na strelištu Kovačevo na Grobniku.

Naglasak u drugoj fazi je taktika u zimsko-planinskom ratovanju razine voda-satnije te završava vježbom koja se sastoji od boravka u zimskim uvjetima u trajanju od 36 sati.

Obuka se provodi 12 dana u kontinuitetu s osobnim kompletom borbene opreme (prsluk, kaciga, puška, ranac). Sve zadaće koje su provedene u praktičnom dijelu zahtijevale su korištenje turno skija i krplji, boravak u planinsko-zimskim uvjetima te motoričke pripreme za sve sudionike kampa.

Cilj obuke je osposobiti kadete za osnovne vještine i tehnike nužne za uspješno djelovanje i preživljavanje u zimskim uvjetima. Mjesto provedbe obuke predviđeno je na trima lokacijama: u vojarni Drgomalj u Delnicama, širem području oko vojarne Drgomalj i Delnica te na strelištu Kovačevo na Grobniku.

U provedbi kampa sudjeluje trideset i četiri (34) kadetkinja i kadeta te njihovi voditelji iz Kadetske bojne na čelu sa satnikom Markom Kadijom i prvim dočasnikom Kadetske škole časničkim namjesnikom Mihaelom Brindzejom.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 06, 2013, 06:03:59 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 06, 2013, 06:11:31 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

6.3.2013.

Ministar Kotromanović posjetio Zimski kamp kadeta u Delnicama

[attachment=1]
Ministar obrane Ante Kotromanović, načelnik GS OS RH general pukovnik Drago Lovrić i ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta, general pukovnik Slavko Barić, posjetili su danas, u srijedu, 6. ožujka 2013. polaznike Zimskog kampa za kadete OSRH koji se od 25. veljače održava u vojarni Drgomalj u Delnicama.

Goste je dočekao zapovjednik Bojne za specijalna djelovanja (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=9652.0) (BSD), pukovnik Dražen Ressler i na prezentaciji održanoj u Vojničkom klubu upoznao ih s dosadašnjim tijekom obuke, kao i s njenim nastavkom.

Polaznici obuke koja završava 8. ožujka, pod mentoriranjem i nadgledanjem instruktora iz Bojne za specijalna djelovanja, tijekom boravka u Kampu savladavaju osnovne vještine i tehnike preživljavanja u zimskim uvjetima. Tako su, osim poznavanja oružja, gađanja, topografije, zemljopisa i značajki planina te prve pomoći, 34 polaznika do sada uspješno završila sedmosatnu hodnju s krpljama i pod punim opterećenjem, gradili su improvizirana skloništa i uvježbavali pješačke taktike u zimskim uvjetima, alpinističke vještine te noćno izviđanje.

Karakteristično za ovu obuku je da se više od 70% sadržaja provodi izvan učionica, u stvarnim uvjetima koji vladaju na terenu, i uz poticanje kadeta da preuzmu ulogu i odgovornost vođe te da samostalno vode određene faze, istaknuo je natporučnik Renato Žic, objašnjavajući način i svrhu provođenja ovog Kampa.

Tijekom obilaska kadeta, koji prolaze jedan od najvećih izazova ove obuke – 36-satni boravak u prirodi u ekstremnim planinskim zimskim uvjetima – gostima je prezentirana vježba zasjede – postupci kod upada u zasjedu te preživljavanje u zimskim uvjetima i izrada skloništa. Ministar Kotromanović je tom prilikom polaznicima Kampa rekao: „Sutra ćete možda baš vi biti u situaciji da vodite ljude i zapovijedate im u ovakvim, teškim uvjetima, i o vašoj osposobljenosti, vašoj uvježbanosti ovisit će životi tih ljudi. Zato sada učite, trenirajte, vježbajte, dajte sve od sebe da budete najbolji.“

Načelnik GS OS RH, general pukovnik Drago Lovrić je, pozdravljajući kadete, najavio da će se ovakve obuke, uz brojne i još veće izazove, nastaviti i u budućnosti.

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on March 06, 2013, 06:12:37 pm
Na glavama imaju od potkapa (formacijskih), do civilnih kapa. Zastava na prvoj slici stoji vodoravno, znaći da puše!

Vezovi na skijama izgleda ne omogučavaju normalno hodanje, a nemaju ni "pse" na skijama radi lakšeg hodanja uzbrdo (barem se ne vide)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 06, 2013, 06:15:57 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: abc1234 on March 08, 2013, 03:48:30 pm
Na glavama imaju od potkapa (formacijskih), do civilnih kapa. Zastava na prvoj slici stoji vodoravno, znaći da puše!

Vezovi na skijama izgleda ne omogučavaju normalno hodanje, a nemaju ni "pse" na skijama radi lakšeg hodanja uzbrdo (barem se ne vide)

Pa na drugoj fotki se vide psi na skijama


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on March 08, 2013, 05:31:52 pm
Na glavama imaju od potkapa (formacijskih), do civilnih kapa. Zastava na prvoj slici stoji vodoravno, znaći da puše!

Vezovi na skijama izgleda ne omogučavaju normalno hodanje, a nemaju ni "pse" na skijama radi lakšeg hodanja uzbrdo (barem se ne vide)

Pa na drugoj fotki se vide psi na skijama

Znači sada slabo vidim!  ::)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on March 08, 2013, 06:17:02 pm
Psi ??
Može malo objašnjenje za one koji vide snjeg samo na slikama.

poz.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: abc1234 on March 09, 2013, 12:36:13 am

Znači sada slabo vidim!  ::)

Očito  :)

BTW. vezovi su oni pokretni tako da omogućavaju normalno hodanje u skijama

Psi ??
Može malo objašnjenje za one koji vide snjeg samo na slikama.

poz.

To ti je nešto tipa krzna (umjetnog naravno) u jednom je smjeru je glatko a u drugom se te dlačice se isprave pa su hrapave. Uglavnom, pomaže kod hodanja i uspona na skijama


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on March 09, 2013, 07:23:13 am
-"Psi"
-Na gornjoj skiji je montiran "pas"
-Vezovi za skijanje i hodanje
-Dodatna oprema kad "psi" nisu dovoljni za hodanje (led, zamrznuta površina snjega)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: wermez on March 09, 2013, 11:24:58 am
Ja sam verovatno jedini koji je na slikama tražio pse na skijama. Bukvalno   :udri


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on March 09, 2013, 06:19:20 pm
abc1234, duje zahvaljujem na objašnjenju.

poz


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Plavnik on March 09, 2013, 07:03:57 pm
Nisam obračao pažnju na "pse" ali čini mi se da na slikama neki vojnici puške drže za okvire. Ako se ne varam to nije pravilno i pokazatelj je loše obučenosti ma o koliko se specijalnoj jedinici radi u bilo kojoj vojsci. Vidite li vi isto i je li to u redu?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Rade on March 09, 2013, 07:06:06 pm
Lično sam bio protiv toga da se puška na gadjanju drži za okvir. Medjutim, ako on tako pogadja, neka ga.  :)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: abc1234 on March 09, 2013, 10:33:29 pm
Nisam obračao pažnju na "pse" ali čini mi se da na slikama neki vojnici puške drže za okvire. Ako se ne varam to nije pravilno i pokazatelj je loše obučenosti ma o koliko se specijalnoj jedinici radi u bilo kojoj vojsci. Vidite li vi isto i je li to u redu?

Ni na jednoj slici nema pripadnika specijalne jedinice već su na slikama kadeti. Inače, zašto ne držati pušku za okvir, pogotovo kod dužeg hodanja u "spremu". Nemoguće ju je držati non stop uspravno za oblogu. Pošto se na slikama radi o snajperskoj puški vjerovatno bi ispravno bilo držati za oblogu zbog preciznosti.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Plavnik on March 10, 2013, 11:21:51 am
Zašto se puška ne drži za okvir ima sigurno valjanih razloga a kao najvažniji je mogućnost zastoja . O ovome sigurno više znaju kolege stručnjaci iz te problematike. Znam da su na slikama kadeti ali ako pogledamo slike na kojima su pripadnici BSD, vojnici na vježbi iz kontingenta za Afganistan, vježbe vojnika gardijskih brigada i sl. možemo lako uočiti istu stvar. Slike se mogu naći na www.morh.hr kao i u časopisu Hrvatski vojnik.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on March 10, 2013, 12:43:53 pm
Тачно је да се дражање за оквир генерално не препоручује (зато што је могуће да случајним притискањем утврђивача оквира испаспадне "усред" паљбе). Код неких "западних" пушака јачим цимањем може се извући оквир.  Међутим, код АП М-70 то сигурно не утиче на рад оружја јер оквир добро лежи у пушци и неће испасти, а утврђивач је "тврд" и није га лако случајно притиснути. Код гађања из лежећег положаја, а посебно при ношењу оружја "у руци" врло је згодно држати оружје баш на споју оквира и сандука. Зато је Радетова опаска на месту ( посредно речено : "правилно је све оно што даје резултат").


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: abc1234 on March 10, 2013, 01:04:55 pm
Kod hodanja u spremu je definitivno najugodniji položaj za držanje na spoju okvira i sanduka ( kako je kolega rekao )  Kod pucanja iz ležećeg stava ja nisam još nikoga vidio da drži za spremnik  ???
Ekipa na slici vjerovatno drži za spremnik zbog manevriranja i trčanja sa puškom. Pošto se radi o dragunovom sigurno nije zgodno trčati i držati ga za oblogu. ( A da ne govorim o ustajanju i zalijeganju )


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Jester on March 10, 2013, 01:49:44 pm
Vidim pojedine kadete i bez rukavica trčkaraju po snjegu ,ili ih nema dovoljno za sve ili glume partizane :P


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 11, 2013, 06:33:38 pm
11.3.2012.

Izvršna direktorica Europske obrambene agencije održala predavanje na Hrvatskom vojnom učilištu

[attachment=1]
Izvršna direktorica Europske obrambene agencije Claude-France Arnould u petak 8. ožujka 2013. godine na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" održala je predavanje o Europskoj obrambenoj agenciji.

Visoku gošću dočekao je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general pukovnik Drago Lovrić i ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" general pukovnik Slavko Barić.

Predavanju su u Časničkom domu HVU-a nazočili: zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general bojnik Dragutin Repinc, pomoćnik ministra obrane za obrambenu politiku Zoran Drča, zamjenik ravnatelja i zapovjednik Ratne škole "Ban Josip Jelačić" brigadni general Slaven Zdilar, djelatnici Ministarstva obrane, Glavnog stožera OS RH, polaznici Ratne škole „Ban Josip Jelačić“, polaznici Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“ i djelatnici Hrvatskog vojnog učilišta.

Europska obrambena agencija pripada ovlasti Vijeća Europske unije koje daje političke smjernice za njezin rad. Na čelu Agencije je visoka predstavnica Europske komisije Catherine Ashton koja predsjeda i Upravnim odborom Agencije sastavljenim od ministara obrane država članica Europske unije.

Izvršna direktorica Arnould govorila je o pregledu trenutačnog statusa inicijative "Udruživanje i dijeljenje" koje predstavlja koncept razvoja vojnih sposobnosti članica EU koji je pokrenut i prije NATO inicijative "Smart Defence".

Na kraju svojeg izlaganja gospođa Arnould zaželjela je dobrodošlicu Republici Hrvatskoj u Europsku uniju i Europsku obrambenu agenciju.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: abc1234 on March 12, 2013, 02:22:23 pm
Ma ima ih za sve ali valjda nekima nije hladno za ruke  ;D


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 13, 2013, 06:05:06 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Evo još kadeta na skijanju, ovaj put na Sljemenu. Ovo su vjerojatno mlađi kadeti u odnosu na one koji su bili u Delnicama. Ovi tek svladavaju temeljne vještine skijanja.

12.3.2013.

Zimski kamp kadeta na Sljemenu

[attachment=1]
Kadeti Časničke škole Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ od 18. veljače do 8. ožujka 2013. godine na skijaškim stazama na Sljemenu proveli su Zimski kamp 1.

Zimski kamp 1 provodi se na temelju Plana provedbe obuke kadeta s ciljem savladavanja temeljnih vještina skijanja. Svaki kadet proveo je pet dana na Sljemenu i naučio osnovne elemente škole skijanja nakon čega je izvršena provjera znanja.

Na zimskom kampu sudjelovalo je ukupno 55 kadeta iz Zagreba i Splita koji su uspješno završili osnovnu školu skijanja. Na završnom ocjenjivanju kadete je posjetio vrhunski sportaš i hrvatski reprezentativac Natko Zrnčić Dim koji je svojim savjetima dodatno motivirao kadete na što bolje rezultate.

Kamp su proveli instruktori skijanja na čelu s voditeljem kampa natporučnikom Domagojom Bagarićem, djelatnici Kadetske bojne satnik Marijan Cindori i poručnik Tomislav Vučak, te kineziolozi Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski".

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 13, 2013, 06:14:25 pm
13.3.2013.

Ratna škola Italije posjetila HVU

[attachment=1]
Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski" u utorak, 12. ožujka 2013. posjetilo je 12 polaznika Ratne škole Oružanih snaga Talijanske Republike predvođeno komodorom Valeriom Boldrini i vojnim izaslanikom Talijanske Republike za Republiku Hrvatsku, brigadirom Carlom Emiliani.

Goste is Talijanske Republike dočekao je zapovjednik Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro" brigadir Željko Akrap sa suradnicima.

Tijekom posjeta, polaznike talijanske Ratne škole, brigadir Akrap upoznao je sa aktivnostima Hrvatskog vojnog učilišta, misijom, zadaćama, ustroju te modelima i vrstama izobrazbe, te su im održane prezentacije na temu: "Politička i  sigurnosna situacija u jugoistočnoj Europi" i "Izazovi Oružanih snaga Republike Hrvatske nakon ulaska u NATO i EU". Također, tom je prilikom predstavnik talijanske Ratne škole, bojnik Fedrico Ceccaroli predstavio Centar za visoke studije obrane u okviru kojeg djeluje i Ratna škola Oružanih snaga Talijanske Republike.

Tijekom studijskog putovanja polaznika Ratne škole Oružanih snaga Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj predviđen je posjet Vukovaru te vojarni "Vitez Damir Martić“ (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=18282.0) u Rakitju.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: abc1234 on March 13, 2013, 07:17:29 pm
leut od kud nabavljaš ove fotke?  ;D


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 13, 2013, 07:31:52 pm
leut od kud nabavljaš ove fotke?  ;D

Sa www.morh.hr i www.osrh.hr.

Zašto, al se prepozaješ na njima?  ;)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: abc1234 on March 13, 2013, 07:34:24 pm
Ma pitam tako :P


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 14, 2013, 07:51:24 pm
General pukovnik Slavko Barić, dr.sc., ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta, u intervjuu portalu Obris.org (http://obris.org/), među ostalim govori i o usklađivanju programa na HVU sa civilnim visokoobrazovnim sustavom. Konkretno Zapovjedno-stožerna škola i Ratna škola bi se uskladile sa civilnim programima kako bi po završetku ovih programa (ubuduće sveučilišnih (post)diplomskih studija) diplome polaznika bile priznate i u civilstvu.

Intervju: general Slavko Barić, ravnatelj HVU (http://obris.org/hrvatska/intervju-general-slavko-baric-ravnatelj-hvu/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on March 15, 2013, 04:36:07 pm
Када је докторирао и на коју тему генерал Барић?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 15, 2013, 05:35:45 pm
Када је докторирао и на коју тему генерал Барић?

Iz biografije sa osrh.hr (http://www.osrh.hr/):

General pukovnik Slavko Barić magistrirao je na Fakultetu političkih znanosti 1997. godine, a doktorirao je 2010. godine te je postao doktorom društvenih znanosti iz politologije. Tema doktorske disertacije: Asimetrično ratovanje i transformacija vojne organizacije: Adaptacija vojnih doktrina i metoda djelovanja u odgovoru na asimetrične ugroze.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 15, 2013, 05:42:52 pm
15.3.2013.

Najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta za siječanj

[attachment=1]
Voditelj Odsjeka temeljne dočasničke izobrazbe nadnarednik Denis Zekić najbolji je dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" za siječanj.

Tijekom siječnja održao je 48 sati nastave polaznicima temeljne dočasničke izobrazbe iz predmeta „Postrojbena obuka“, i to u značajno nepovoljnim vremenskim uvjetima. Nastavu je organizirao i proveo tako da su unatoč navedenom polaznici u potpunosti usvojili propisani nastavni sadržaj. Uspješno je organizirao i proveo i funkcionalnu obuku vježbovnih radnji i postupaka s desetinom s djelatnicima Dočasničke škole (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7271.0).

Na dužnosti voditelja Odsjeka temeljne dočasničke izobrazbe maksimalno je uložio svoj trud i znanje te se posebno iskazao u organizaciji života i rada polaznika temeljne dočasničke izobrazbe. Svojim besprijekornim vojničkim izgledom i ponašanjem dao je pozitivan primjer polaznicima i djelatnicima. Posebno se iskazao u skrbi i dobrobiti polaznika tijekom izobrazbe, u svakom trenutku bio im je spreman pomoći u rješavanju svih pitanja i problema u vezi s nastavom kao i životom i radom u Dočasničkoj školi. Obnašanje dužnosti imalo je značajnu ulogu u odgojnoj komponenti provedbe izobrazbe.

Pred sve djelatnike postavio je visoke radne i moralne standarde što je prepoznato među ostalim voditeljima odsjeka i kolegama u Dočasničkoj školi.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 15, 2013, 05:46:32 pm
15.3.2013.

Proglašen najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta za veljaču

[attachment=1]
Najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" za veljaču je nadnarednik Tomislav Petrović, viši instruktor za razvoj vještina Dočasničke škole (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7271.0).

Tijekom veljače održao je ukupno 79 nastavnih sati polaznicima 43. naraštaja temeljne dočasničke izobrazbe iz predmeta: "Metodika vojne obuke“ i polaznicima 8. naraštaja tečaja za instruktore iz predmeta: „Metodika izobrazbe i obuke“ i „Komuniciranje I“. Ocjena iz provedenog nadzora nastave koju je imenovani održao u veljači je 4,80 (izvrstan). Uz provedenu nastavu, nnr Petrović je jedan od nositelja izrade, tj. inoviranja nastavnih planova i programa iz programskog područja metodike provedbe izobrazbe i obuke za temeljnu dočasničku izobrazbu, tečaja za instruktore i tečaja za više instruktore. U veljači je radio i na pripremi tečaja engleskog jezika za početnike u postrojbama čiji će organizator i provoditelj biti u narednom razdoblju.

Zbog izvrsnog poznavanja engleskog jezika imao je iznimnu ulogu i aktivno sudjeluje u pripremi i realizaciji posjeta prvog dočasnika USAREUR-a (United States Army Europe - Zapovjedništvo Američke kopnene vojske za Europu) časničkog namjesnika Davida S. Davenporta Dočasničkoj školi u ožujku.

Prisutan je bio na svim funkcionalnim obukama tijekom veljače, a svojim besprijekornim vojničkim izgledom i ponašanjem daje pozitivan primjer polaznicima.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 08, 2013, 05:52:56 pm
8.4.2013.

Najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta za ožujak
 
[attachment=1]
Stožerni narednik Goran Smoljan, operativni dočasnik u Odsjeku za potporu Opslužništva vojarne proglašen je najboljim dočasnikom Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ za ožujak 2013. godine.

Psihofizički je vrlo dobro pripremljen, redovno provodi propisane motoričke aktivnosti u postrojbi. Zbog svojih radnih i moralnih osobina i stečenog radnog iskustva, sposoban je za obnašanje viših ustrojbenih dužnosti.

Tijekom mjeseca ožujka pored svoje dužnosti uspješno je zamjenjivao personalnog dočasnika, a posebno se istaknuo u izradi i ažuriranju planske dokumentacije.

Poštivanjem tuđeg rada, težnji ka izvrsnom, primjerenim odnosom prema suradnicima i nadređenima te izuzetnim vojničkim držanjem, može biti primjer ostalim pripadnicima Hrvatskog vojnog učilišta.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Rade on April 08, 2013, 07:00:33 pm
Koja je, u praksi, razlika izmedju lica sa činovima "stožerni narednik" i "časnički namjesnik"?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 08, 2013, 07:10:37 pm
Koja je, u praksi, razlika izmedju lica sa činovima "stožerni narednik" i "časnički namjesnik"?

Možda ovo pomogne!?

Stožerni narednik (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=16018.msg168617#msg168617)

Časnički namjesnik (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=16018.msg168618#msg168618)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Rade on April 08, 2013, 07:14:25 pm
Hvala.

Negde sam pročitao da se "časnički namjesnik" može unaprediti u čin potporučnika, zato mi nije bilo jasno.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 04, 2013, 02:58:26 pm
3.5.2013.

Završila izobrazba četvrtog naraštaja vojno strukovne izobrazbe časnika

[attachment=1]
Dodjelom potvrda na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski", 3. svibnja 2013. svečano je obilježen završetak izobrazbe četvrtog naraštaja vojno strukovne slijedno rastuće izobrazbe časnika u funkcionalnom području.

Svečanosti su nazočili zamjenik Ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" i zapovjednik Ratne škole "Ban Josip Jelačić" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=20613.0) brigadni general Slaven Zdilar, Dekan Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski", brigadir Željko Akrap, zapovjednik Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8782.0) brigadir Ivan Zelić, predstavnici Uprava Glavnog stožera Oružanih snaga te načelnici Katedri (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7440.msg42890#msg42890) i nastavnici koju su proveli izobrazbu.

Slijedno rastuća izobrazba časnika treća je razina vojne izobrazbe. Cilj programa je osposobiti polaznike za obnašanje stožernih i rukovoditeljskih dužnosti.
Program se sastojao od tri modula: općeg, strukovnog i Tečaja za višeg stožernog časnika. Nositelj provedbe 1. i 3. modula bilo je HVU, a 2. modula uprave GS OS RH.

Četvrti naraštaj vojno strukovne izobrazbe trajao je četiri mjeseca odnosno 460 nastavnih sati. Izobrazbu je uspješno završilo 43 polaznika iz svih grana Oružanih snaga.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 10, 2013, 10:13:06 pm
9.5.2013.

Otvorena streljana na Hrvatskom vojnom učilištu

[attachment=1]
U vojarni Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" u Zagrebu u četvrtak 9. svibnja 2013. godine svečano je otvorena desetmetarska streljana za zračnu pušku i zračni pištolj.

Svečanosti otvorenja streljane nazočili su, uz ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta general pukovnika Slavka Barića, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, djelatnici Učilišta, vojni i civilni uzvanici te gosti iz raznih ustrojbenih cjelina Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.
U prigodnom obraćanju ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta general pukovnik Slavko Barić istaknuo je važnost bavljenja sportom i streljaštva kao sastavnog dijela života svakog vojnika, dočasnika i časnika. Zahvalio je na potpori u provođenju projekta djelatnicima HVU-a, predstavnicima Zagrebačkog sportskog saveza, Hrvatskog streljačkog saveza, tvrtke HS Produkt d.o.o., Šestan – Busch d.o.o., Pleter usluge i Alan RH. 

Načelnik Glavnog stožera OSRH general pukovnik Drago Lovrić je napomenuo da je streljaštvo vojna disciplina koja predstavlja temelj vojne obuke svih pripadnika OS RH, važan je i neizostavan segment razvoja psihofizičkih sposobnosti te predstavlja idealnu pripremu za provedbu združenih vježbi. Na kraju obraćanja načelnik je zaželio da djelatnici novootvorenu streljanu koriste u razvoju obuke.

Nakon prigodnih obraćanja, pater Zoran Vujičić blagoslovio je novootvorenu streljanu. Svi nazočni imali su mogućnost probnog gađanja, čime je streljana i službeno puštena u rad.

Po završetku svečanosti uzvanici su obišli sportske objekte u vojarni "Petar Zrinski".

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 10, 2013, 10:17:03 pm
Otvorena streljana na Hrvatskom vojnom učilištu

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 15, 2013, 05:50:40 pm
15. NARAŠTAJ RATNE ŠKOLE

15.5.2013.

Ratna škola na zapovjednom izviđanju u Dalmaciji
 
[attachment=1]
Polaznici 15. naraštaja Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ 14. svibnja 2013. godine boravili su u 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7151.0) u vojarni Zemunik gdje ih je dočekao i pozdravio zapovjednik pukovnik Karol Lučan.

Prezentirajući rad baze iz Zemunika pukovnik Lučan posebno je istaknuo obučne aktivnosti postrojbe s međunarodnim predznakom, kao i potporu koju postrojba pruža u obuci i vježbama drugim granama i postrojbama Oružanih snaga RH. Tako se između ostalih aktivnosti u bazi u Zemuniku trenutno provodi priprema multinacionalnih helikopterskih posada za obuku pripadnika afganistanskog ratnog zrakoplovstva, dok sa sutrašnjim danom počinje puna angažiranost Protupožarne eskadrile i Eskadrile transportnih helikoptera u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni.

Pukovnik Lučan izrazio je zadovoljstvo što HRZ i PZO sa svojom tehnikom pruža stručnu potporu polaznicima, a kontakti i iskustva će im koristiti u radu na novim dužnostima nakon školovanja.

Posjet Ratne škole Zemuniku realiziran je u sklopu zapovjednog izviđanja iz helikoptera Mi-171 Sh koje je dio nastavnog programa iz predmeta Vojna strategija i operacije. Pored Zemunika polaznici najvišeg ranga hrvatske vojne škole posjetit će i radarsku postaju Rota na Pelješcu.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 17, 2013, 09:05:30 pm
17.5.2013.

Najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta za travanj
 
[attachment=1]
Časnički namjesnik Mihael Brindzej - prvi dočasnik Kadetske bojne (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8981.0) proglašen je dočasnikom Hrvatskog vojnog učilišta za travanj.

Samoinicijativno je započeo izradu nastavno-promotivnog videomaterijala o provedbi Zimskog kampa 2 kadeta Oružanih snaga na kojem je u ožujku aktivno sudjelovao u Delnicama, a u svrhu korištenja istog u pripremi budućih naraštaja kadeta za provedbu zimskog kampa te za korištenje u promociji projekta Kadet koja se svake godine provodi po školama u Republici Hrvatskoj.

Tijekom ožujka aktivno je sudjelovao u pripremi za provedbu izobrazbe za razvoj vođa. Aktivno je sudjelovao u pripremi tima natjecatelja za Najspremnijeg pripadnika OSRH u vojarni „Petar Zrinski“ (kandidati HVU-a te pridodani pripadnici HRZ-a i ZzP-a).

Tijekom travnja sudjelovao je u pripremi i provedbi funkcionalne obuke Dočasničkog lanca potpore HVU-a i to:
- nositelj i provoditelj aktivnosti na radnoj točci „Prva pomoć na terenu“ koja je provedena 26. travnja u šumi u okolici Jastrebarskog u sklopu aktivnosti „Orijentacija na zemljištu, hodnja i prva pomoć na terenu“ DLP-a HVU,
- pripreme za provedbu funkcionalne obuke DLP-a HVU-a na temu „Tjelovježba na terenu“ – nositelj čn Brindzej,
- pripreme za provedbu funkcionalne obuke djelatnika Časničke škole iz VHS-a - nositelj čn Brindzej.

U suradnji sa Središtem za izdavaštvo i multimediju Dekanata HVU-a 15. travnja započeo je sa snimanjem nastavnog filma za VHS po uzoru na prošle godine izrađeni film za HS 2000. Snimanje se odvija svakodnevno u skladu s raspoloživim vremenom te aktivnost još uvijek traje. Časnički namjesnik Brindzej je jedina osoba koja sudjeluje u projektu kao instruktor gađanja.

Uz svoje propisane dužnosti Prvog dočasnika Kadetske bojne u travnju bio je odgovoran i za izradu tjednih rasporeda obuke kadeta za travanj, izradu mjesečnog plana rada Kadetske bojne i izradu izvješća o realizaciji mjesečnog plana rada Kadetske bojne od prethodnog mjeseca.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 17, 2013, 09:12:49 pm
Koliko vidim čsn Mihael Brindzej ima padobransku u snajpersku značku.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 17, 2013, 09:19:48 pm
17.5.2013.

Završila izobrazba na Cisco akademiji HVU

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski", u petak, 17. svibnja 2013. svečano je obilježen završetak izobrazbe trećeg naraštaja mrežnih tehnologija na lokalnoj Cisco akademiji Hrvatskog vojnog učilišta.

Na svečanom obilježavanju i dodjeli diploma nazočio je načelnik odjela informatike Uprave za KIS, brigadir Vinko Zebić i dekan Hrvatskog vojnog učilišta brigadir Željko Akrap.

Izobrazbu koja je trajala od 11. veljače do 17. svibnja 2013. proveli su instruktor narednik Zdravko Marinić i asistent instruktora narednik Zlatko Lovrenčec iz Pukovnije veze (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=15150.0). Deset polaznika uspješno je završilo izobrazbu, a najbolji polaznik naraštaja bio je poručnik Mario Lovrić iz Središnjice elektroničkog izviđanja.

Na Cisco akademiji Hrvatskog vojnog učilišta osposobljavaju se mrežni administratori za rad s najsuvremenijim mrežnim tehnologijama. Suvremene mrežne tehnologije su telekomunikacijska okosnica razvoja obrambenih informacijskih sustava, a razvijaju se u dva segmenta. Stacionirani ili poslovni informacijski sustavi podupiru procese koji omogućavaju svakodnevno funkcioniranje Ministarstva obrane i Oružanih snaga i bojišnički informacijski sustavi koji podupiru puni spektar zadaća i operacija Oružanih snaga.

[attachment=2]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 17, 2013, 10:23:26 pm
16.5.2013.

Transformacija HVU-a u visokoobrazovnu i znanstveno-istraživačku ustanovu
 
Tematski kolegij Hrvatskog vojnog učilišta na temu "Transformacija HVU-a u visokoobrazovnu i znanstveno-istraživačku ustanovu" i " Izrada studijskih programa" održan je u srijedu 15. svibnja 2013. godine u maloj dvorani Časničkog doma vojarne "Petar Zrinski".

Uvodno je ravnatelj HVU-a general pukovnik Slavko Barić upoznao nazočne s tijekom aktivnosti "Transformacije HVU-a" od prethodnog sastanka.

U proteklom periodu je ravnatelj HVU-a sa suradnicima održao niz sastanaka s predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta političkih znanosti (oba fakulteta su predviđena kao koordinatori novog tehničkog i društvenog studijskog programa), kao i na Sveučilištu u Zagrebu.

Na sastanku kod Predsjednika RH vojnom vrhu RH (Predsjedniku i vrhovnom zapovjedniku OS RH, ministru obrane, načelniku GS OS RH te savjetnicima iz Ureda Predsjednika) prezentirani su razlozi transformacije HVU-a, što se u budućnosti želi postići transformacijom HVU-a, te načelnim popisom zajedničkih predmeta na novom tehničkom i društvenom studijskom programu. Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OSRH prof. dr. Ivo Josipović je s velikim interesom pratio izlaganje general pukovnika Slavka Barića te je na kraju pohvalio i pružio podršku prezentiranom. Zaključio je da je pred HVU-om velik i zahtjevan proces transformacije.

Prezentirajući teme na kolegiju dekan HVU-a brigadir Željko Akrap je nazočnima izložio obim posla u kreiranju i usuglašavanju fokusiranih sveučilišnih studijskih programa koji se nalazi pred Hrvatskim vojnim učilištem te potrebne korake u izradi Elaborata o studijskom programu.

Na kraju tematskog kolegija na Hrvatskom vojnom učilištu general pukovnik Slavko Barić je izdao smjernice za daljni rad nazočnima, zatraživši od svakog ponaosob maksimalno sudjelovanje i zalaganje pri realiziranju zadaće "Transformacija HVU-a u visokoobrazovnu i znanstveno-istraživačku ustanovu“ (http://www.osrh.hr/HVU/TransformacijaHVUa.pps).

[attachment=1]
[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 10, 2013, 09:20:44 pm
10.6.2013.

Najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta za svibanj
 
[attachment=1]
Personalni dočasnik Dočasničke škole (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7271.0) Narednik Dražen Henc najbolji je dočasnik svibnja na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski".

Zbog nepopunjenosti ustrojbenog mjesta voditelja Odsjeka za personalne poslove preuzeo je velik dio poslova navedenih dužnosti te je izvršio mentoriranje djelatnika koji su određeni za obnašanje istih. Pri provedbi ulaznih testiranja kandidata za pohađanje izobrazbi bio je aktivno angažiran na provjeri tjelesnih sposobnosti od 6. do 10. svibnja 2013. godine.

Tijekom svibnja provodio je planske i osobne pripreme za „Natjecanje za najspremnijeg pripadnika OS RH – Prvi za Hrvatsku“. Na navedenom natjecanju u razdoblju od 13. do 18. svibnja 2013. godine sudjelovao je kao član tima Hrvatskog vojnog učilišta. U konkurenciji od 105 natjecatelja iz OS RH-a i MUP-a koji su startali, narednik Dražen Henc osvojio je 3. mjesto iskazujući visok stupanj psihičkih, fizičkih i vojničkih sposobnosti i vještina. Postignutim rezultatom služi na čast i ugled Dočasničkoj školi, Hrvatskom vojnom učilištu, ali i cjelokupnom dočasničkom zboru Oružanih snaga. Primjer je drugim djelatnicima i polaznicima izobrazbi kako se iznimnim naporom i radom dolazi do velikih rezultata.

Narednik Henc je 23. svibnja 2013. godine sudjelovao kao član tima HVU-a na Prvenstvu Oružanih snaga RH u orijentacijskom trčanju u Bjelovaru. Na natjecanju je osvojio 6. mjesto (ukupno startalo 52 natjecatelja), a ekipa HVU-a osvojila je ekipno 1. mjesto.

Obnašanjem dužnosti iskazuje visoku razinu odgovornosti prema svom pozivu te je izuzetan primjer profesionalnosti i predanosti dužnosti. Ima jasne standarde u realizaciji zadaća unutar važećih zakonskih normi te propisanih standarda.

Bio je prisutan na svim funkcionalnim obukama tijekom svibnja, a svojim besprijekornim vojničkim izgledom i ponašanjem te tjelesnom spremnošću (na zadnjoj provjeri tjelesne spremnosti ostvario je 297 bodova) daje pozitivan primjer polaznicima i djelatnicima.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 10, 2013, 09:24:56 pm
10.6.2013.

Najbolji vojnik Hrvatskog vojnog učilišta za svibanj
 
[attachment=1]
Polaznik Temeljne časničke izobrazbe (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8981.0) vojnik Stjepan Strukar proglašen je vojnikom svibnja Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski".

Tijekom svibnja vojnik Stjepan Strukar iskazao se svojim sudjelovanjem na natjecanju za najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga te postignutim izvanrednim rezultatom i sportskim ponašanjem.

Vojnika Strukara izdvaja izraženo vojničko ponašanje još iz vremena kad je bio u statusu kadeta OS RH. Svojim radnim i sportskim navikama izuzetno pozitivno i motivirajuće djeluje na postrojbu.

Tijekom provedbe natjecanja za najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga 17. svibnja 2013. godine, u izuzetno teškim vremenskim i terenskim uvjetima, imenovani je u jednoj prilici pružio pomoć ozlijeđenom kolegi natjecatelju znajući da time negativno vremenski utječe na svoj osobni krajnji postignuti uspjeh.

Tom je više nego sportskom i vojničkom gestom pružio primjer svim pripadnicima OS RH te pokazao da kao budući časnik posjeduje osobine i vrline koje su nam svima na čast. Završivši na 4. mjestu u vrlo oštroj konkurenciji, vojnik Stjepan Strukar moralni je pobjednik natjecanja.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 21, 2013, 10:08:13 pm
21.6.2013.

Povodom Dana državnosti RH održana svečana promocija polaznika vojnih škola
 
[attachment=1]
U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" danas, 21. lipnja 2013., tradicionalno je održana svečanost promocije polaznika vojnih škola kojoj su prisustvovali predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OSRH-a Ivo Josipović, ministar obrane Ante Kotromanović, izaslanik predsjednika Sabora Tomislav Ivić, načelnik GS OSRH-a general-pukovnik Drago Lovrić, ravnatelj HVU-a general pukovnik Slavko Barić te ostali visoki vojni i civilni dužnosnici, kao i obitelji promoviranih pripadnika.

Ove školske godine vojnu izobrazbu završilo je 386 polaznika, od čega je bilo 46 žena, a školovalo se i 14 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Slovenije. Predsjednik RH uručio je diplome polaznicima 15. naraštaja Ratne škole Ban Josip Jelačić (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=20613.0), kao najviše razine vojne škole, te je podijelio nagrade najboljima, a načelnik GS OSRH uručio je diplome 12. naraštaju Temeljne časničke izobrazbe (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8981.0) i 17. naraštaju vojnih pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Protuzračne obrane (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7352.0).

Tom je prigodom predsjednik Josipović čestitao svim polaznicima i nastavnicima, a posebno je uputio čestitku polaznicima iz drugih zemalja jer je njihovo prisustvo pravi pokazatelj odličnih partnerskih odnosa. "Vještine koje ste stekli i vrline koje imate jamstvo su da će Republika Hrvatska kroz komponentu Oružanih snaga na najbolji mogući način biti partner i u Europskoj uniji i u NATO-u", kazao je predsjednik na svečanoj promociji. Naglasio je kako je Europska unija, u koju Hrvatska uskoro ulazi, prvenstveno mirovni projekt, a Hrvatska svoj doprinos mirotvorstvu daje u operacijama širom svijeta. Predsjednik je također rekao da će Hrvatska biti uspješna članica i unutar Unije će još bolje artikulirati svoje nacionalne interese te će na najbolji mogući način sudjelovati u obrambenoj politici EU-a.

Čestitajući na uspješnom završetku školovanja ministar obrane Ante Kotromanović istaknuo je da je ulaganje u znanje najvažnija stvar za sve sustave pa tako i za sustav obrane i Oružanih snaga. Ministar je tom prigodom s govornice najavio kako će 2014. godine startati potpuno novi program za kadete, u sklopu već započete reforme obrazovanja. "Kao ministar obrane snažno ću podupirati Hrvatsko vojno učilište jer od njega želimo napraviti najsnažniju instituciju koja će davati najvažnije, a to je znanje", poručio je te dodao da će nastaviti ulagati i u profesore koji časno i dogovorno rade svoj posao. "Hrvatsko vojno učilište mora biti elitna postrojba" zaključio je ministar Kotromanović.

Načelnik GS OSRH-a general-pukovnik Drago Lovrić je, uz čestitke svima, istaknuo da je Glavni stožer vrhovnom zapovjedniku predstavio novi model školovanja oružanih snaga prilagođen izazovima i novim okolnostima u međunarodnom okružju. "Kako bi predstavljeni model zaživio, nadam se da će Ministarstvo obrane stvoriti sve potrebne uvjete da novi sustav školovanja, integriran u sveučilišnu zajednicu, otpočne u 2014./2015. akademskoj godini", rekao je i istaknuo da sustav školovanja mora obrazovati časnike i dočasnike sposobne voditi postrojbe u različitim uvjetima, i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini.

Ravnatelj HVU-a  general pukovnik Slavko Barić je, u svom obraćanju uoči glavne svečanosti, čestitao svim polaznicima i nazvao to velikim danom za učilište, kao i za sve časnike koji ulaze u novo izazovno područje s novostečenim znanjem i sposobnostima. "Vi ste vođe, vi ste lideri, vi ste oni koji morate odgovarati za sebe, i za svoje postupke, i za ljude koje vodite", kazao je ravnatelj.

Uoči središnje svečanosti održana je i promocija polaznika 21. naraštaja Zapovjedno stožerne škole Blago Zadro (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8782.0), 12. naraštaja Napredne časničke izobrazbe (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8981.0), 11. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7271.0), 28. naraštaja Napredne dočasničke izobrazbe (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7271.0) i 43. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7271.0), a uručene su i nagrade najboljim polaznicima te najboljem instruktoru.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 21, 2013, 10:13:53 pm
Povodom Dana državnosti RH održana svečana promocija polaznika vojnih škola

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 21, 2013, 10:16:37 pm
Povodom Dana državnosti RH održana svečana promocija polaznika vojnih škola

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on June 22, 2013, 02:34:55 pm
Један од оних на претходним сликама који прима диплому од председника Јосиповића је Брајковић Светозар из Војске Црне Горе.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 25, 2013, 12:03:28 am
Један од оних на претходним сликама који прима диплому од председника Јосиповића је Брајковић Светозар из Војске Црне Горе.

Završio je Ratnu školu OSRH "Ban Josip Jelačić" (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,20613.0.html) (15. naraštaj).


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 25, 2013, 12:08:47 am
24.6.2013.

Profesor Yitzak Ben Yisrael održao predavanje na HVU "Petar Zrinski"
 
Profesor Yitzak Ben Yisrael, 24. lipnja 2013. na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" održao je predavanje djelatnicima GS OSRH, djelatnicima Zapovjedništava grana te ZzP-a i HVU-a na temu "From stone age to cyber warefare".

Profesora Yitzak Ben Yisraela dočekali su zamjenik ravnatelja HVU-a, brigadni general Slaven Zdilar, pročelnik vojnog kabineta predsjednika RH brigadni general Ivica Kinder, načelnik Uprave za planiranje komodor Marileo Staničić i dekan HVU-a brigadir Željko Akrap.

Profesor Yitzak Ben Yisrael umirovljeni je general bojnik Uprave za razvoj oružja i tehnološke industrije, a u razdoblju 2010 - 2012 bio je savjetnik premijera Netanyahua za kibernetiku. Voditelj je programa Security Studies na Tel Aviv University, gdje je također na čelu godišnje međunarodne konferencije za računalnu sigurnost. Trenutno radi kao predsjednik Izraelske svemirske agencije i Nacionalnog vijeća za istraživanje i razvoj pod pokroviteljstvom Izraelskog Ministarstva znanosti i tehnologije.

[attachment=1]
[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on June 25, 2013, 10:20:35 pm
Брајковића познајем јако добро. Био је у војној полицији ВЈ (командир вода, чете и батаљона). Колико се сећам био је и први у рангу у својој класи Војне академије.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 05, 2013, 04:42:57 pm
5.7.2013.

Najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta za lipanj
 
[attachment=1]
Dočasnik za administrativne poslove u Časničkoj školi (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,8981.0.html) stožerni narednik Siniša Šurmin najbolji je dočasnik lipnja na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski".

Stožerni narednik Siniša Šurmin jedini je dočasnik s ustrojbenim mjestom u Bojni za izobrazbu Časničke škole HVU-a unutar koje se školuju svi polaznici temeljne i napredne časničke izobrazbe. Brojno stanje polaznika u bojni varira od cca 170 do više od 200 polaznika, ovisno o naraštaju. Kao dočasnik za administrativne poslove redovito u djelokrugu svog svakodnevnog rada obavlja operativne poslove, ali i poslove iz područja logističke potpore.

Da bi unaprijedio svoj posao, samostalno je izradio složenu računalnu bazu podataka kojom je objedinio apsolutno sve potrebne podatke o polaznicima temeljne i napredne časničke izobrazbe te je time značajno i sebi i zapovjednicima olakšao unos, pregled i korištenje podataka u potpori procesa izobrazbe (baza je umrežena sa svim djelatnicima bojne po razinama ovlasti pristupa podacima). Treba napomenuti da je sve informatičko znanje o programima za izradu baza podataka imenovani stekao samoizobrazbom izvan institucionalnih okvira.

Tijekom lipnja, imenovani je samoinicijativno grafički osmislio te izradio i predložio nekoliko varijanti novog suvremenog izgleda svjedodžbi i uvjerenja o završenoj izobrazbi za polaznike temeljne i napredne časničke izobrazbe, od kojih je jedno i prihvaćeno na razini HVU-a. Obrasci svjedodžbi i uvjerenja nisu se mijenjala dugi niz godina te više nisu pratili nove zahtjeve u skladu s izmjenama u NPP-ovima izobrazbi. Sžn Šurmin je to prepoznao i sa željom spajanja izrađene baze podataka s novim grafičkim uređenjem dokumenata o završenoj izobrazbi, zaokružio je sve navedeno u jednu cjelinu i podigao na jednu novu suvremenu razinu primjerenu današnjem informatičkom dobu. U navedeno je uložio velik trud i znanje iz programa za grafičku obradu podataka koje je također stekao samoizobrazbom.

Poslovi objedinjavanja svih podataka na kraju izobrazbe predstavljaju kritičan trenutak kad je u vrlo kratkom vremenu po završetku svih procesa izobrazbe (obrana završnih radova, završni ispiti i provjere tjelesne spremnosti, odabir najboljih polaznika itd.) potrebno proizvesti dokumente u kojima se nalaze sve ocjene, provjere, opisna zapažanja, uvjerenja o završenoj izobrazbi za polaznike itd.

Za 200 polaznika radi se o preko 1000 pojedinačnih dokumenata koje treba izraditi i potpisati od nekoliko osoba, ovjeriti, umnožiti u nekoliko primjeraka, pripremiti i proslijediti. Uz sve to posebnu pozornost valja posvetiti i točnosti svih upisanih podataka jer ti se dokumenti uručuju polazniku i trajno ostaju kao dokumenti profesionalnog razvoja časnika Oružanih snaga.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 10, 2013, 08:24:50 pm
9.7.2013.

Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta
 
[attachment=1]
U vojarni „Kovčanje“ na Malom Lošinju od 4. do 7. srpnja 2013. godine održana je završna raščlamba izrade Elaborata za akreditaciju sveučilišnih studijskih programa koju je vodio ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta general pukovnik Slavko Barić.

Završnoj raščlambi su nazočili: načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnik Drago Lovrić, zamjenica ministra obrane gđa Višnja Tafra, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu prof. Blaženka Divjak, savjetnik Predsjednika RH profesor Siniša Tatalović, pomoćnica ministra obrane gđa Sunčana Vukelić, zapovjednik HKoV-a general bojnik Dragutin Repinc, zapovjednik HRZ-a i PZO-a brigadni general Dražen Ščuri, zapovjednik HRM-a komodor Robert Hranj te dekani, prodekani i profesori, predstavnici sljedećih fakulteta: političkih znanosti, filozofskog, elektrotehnike i računarstva, strojarstva i brodogradnje, organizacije i informatike, kemijskog inženjerstva te građevinskog fakulteta.

Na temelju prethodno iskazanog interesa za osnivanjem studijskih programa u vezi s potrebama Oružanih snaga RH za školovanjem na Hrvatskom vojnom učilištu, u vojarni „Kovčanje“ su usklađivani nastavni planovi i programi (NPP) studija vojnog inženjerstva, kao i NPP studija vojnog vođenja i upravljanja.

Nakon sveuobuhvatne rasprave te usuglašavanja nastavnih planova i programa i ishoda učenja s predstavnicima akademske zajednice, zaključeno je da se Elaborat o novom studijskom programu završi do 20. srpnja 2013. godine kako bi se uputio na internu recenziju.

Pokrenut je postupak donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih programa za potrebe OSRH, a samim time i uređenja međusobnih odnosa između Ministarstva obrane RH i Sveučilišta u Zagrebu.

Također je zaključeno da se s predloženim Elaboratom na kolegiju načelnika Glavnog stožera OSRH upoznaju zapovjednici grana OSRH i načelnici uprava GSOS RH i tako započne postupak akreditacije i međunarodne recenzije.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


16.5.2013.

Transformacija HVU-a u visokoobrazovnu i znanstveno-istraživačku ustanovu

Na kraju tematskog kolegija na Hrvatskom vojnom učilištu general pukovnik Slavko Barić je izdao smjernice za daljni rad nazočnima, zatraživši od svakog ponaosob maksimalno sudjelovanje i zalaganje pri realiziranju zadaće "Transformacija HVU-a u visokoobrazovnu i znanstveno-istraživačku ustanovu“ (http://www.osrh.hr/HVU/TransformacijaHVUa.pps).
Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on July 10, 2013, 10:11:14 pm
Изгледа да су неки дошли на излет, а неки да раде. 8)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on July 10, 2013, 10:25:01 pm
Изгледа да су неки дошли на излет, а неки да раде. 8)
Generali su tu u prolazu do ljetovališta. Oni u odorama odrađuju posao.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on August 12, 2013, 04:04:58 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

9.8.2013.

Završila obuka 9. naraštaja kadeta na poligonu "Gašinci"

Na vojnom poligonu "Gašinci" danas je, 9. kolovoza 2013. završena obuka 9. naraštaja kadeta "KAMP II" (granski kamp) u organizaciji Pješačke pukovnije (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=13560.0).

Radi se o obuci kojom se kadeti roda pješaštva obučavaju za rješavanje paljbeno-taktičkih, sigurnosnih i zaštitnih zadaća u različitim bojnim okolnostima i realnim uvjetima prostora i vremena, za uspješno vođenje borbe u različitim taktičkim, vremenskim i zemljišnim uvjetima, vješto kombinirajući paljbu i pokret – samostalno i u sastavu binoma, tima i desetine, te se upoznavaju sa taktičkim radnjama i postupcima.

Nakon obuke, kadet roda pješaštva obučen je za sigurno i pravilno rukovanje, uporabu i održavanje osobnog i zajedničkog naoružanja i opreme.

Obuka je započela 21. srpnja, a uspješno ju je završilo 33 pripadnika kadetske bojne Hrvatskog vojnog učilišta, te kadeti SAD-a koji su sudjelovali u obuci prvi tjedan.

Na svečanom postrojavanju povodom završetka obuke načelnik stožera Pješačke pukovnije (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=13560.0) pukovnik Ivan Galović i voditelj obuke satnik Anđelko Rimac uručili su potvrde o uspješno završenoj obuci i pisanu pohvalu najboljoj polaznici kadetkinji Marijani Bogović.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 19, 2013, 07:25:19 pm
16.9.2013.

Vojni predstavnik Kanade pri NATO-u na HVU

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" u Zagrebu, danas je, 16. rujna 2013., vojni predstavnik Kanade pri NATO-u, viceadmiral Robert Davidson održao predavanje djelatnicima Oružanih snaga RH.

Viceadmirala Davidsona u pratnji vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO-u i EU, general pukovnika Mirka Šundova, primio je zamjenik ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" i zapovjednik Ratne škole, brigadni general Slaven Zdilar.

Predavanju su u Časničkom domu HVU-a nazočili djelatnici zapovjedništva grana i Uprava Glavnog stožera, djelatnici Hrvatskog vojnog učilišta i polaznici Ratne i Zapovjedno stožerne škole.

U svom izlaganju viceadmiral Davidson osvrnuo se na globalnu situaciju u svijetu.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 19, 2013, 07:38:10 pm
19.9.2013.

Početak izobrazbe na HVU "Petar Zrinski"

[attachment=1]
U Časničkom domu Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" danas, 19. rujna 2013., svečano je obilježen početak izobrazbe u školskoj godini 2013./2014.

Svečanosti su, uz polaznike i djelatnike HVU-a, nazočili brojni uvaženi gosti iz ustrojbenih jedinica MORH-a i OSRH-a te drugih partnerskih institucija.

"S ponosom možemo tvrditi da je kroz vojni obrazovni sustav prošlo mnogo generacija vojnika, dočasnika i časnika. Pred vama je proces usvajanja vještina i znanja koje će znantno pridonijeti obnašanju vaših budućih dužnosti u Oružanim snagama, u NATO-u, Europskoj uniji, u vojnim strukturama", rekao je na svečanosti zamjenik i ujedno izaslanik načelnika Glavnog stožera OSRH viceadmiral Ante Urlić, koji je naglasio da je u tijeku iznimno važan proces transformacije HVU-a. Posebno je istaknuo i sudjelovanje 15 stranih polaznika, pripadnika oružanih snaga partnerskih i savezničkih zemalja, koji su prepoznali vrijednost plana i programa vojne izobrazbe u Hrvatskoj.

Ravnatelj HVU-a general pukovnik Slavko Barić pozdravio je sve polaznike te tom prigodom istaknuo kako bi već od sljedeće godine u sklopu HVU trebala biti dva studijska sveučilišna programa. „Cilj je Hrvatskog vojnog učilišta da u narednih tri do pet godina postane samostalna, znanstveno-nastavna ustanova, sveučilišna ustanova koja će biti prepoznata i u Hrvatskoj, ali i u regiji“, zaključio je ravnatelj HVU-a.

Ovu školsku godinu izobrazbu na HVU pohađat će 239 polaznika, od čega 14 polaznika Ratnu školu "Ban Josip Jelačić", 42 polaznika Zapovjedno-stožernu školu "Blago Zadro", 111 polaznika Temeljnu časničku izobrazbu, 16 polaznika Visoku dočasničku izobrazbu te 56 polaznika Naprednu dočaničku izobrazbu. U navedenim programima školovanja sudjelovat će i 15 stranih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Također, Škola stranih jezika „Katarina Zrinski“ u Zagrebu, Osijeku i Splitu broji ukupno 152 polaznika, od čega jedan polaznik, koji se školuje u Splitu, dolazi iz Crne Gore.

[attachment=2]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 19, 2013, 07:41:29 pm
19.9.2013.

Početak izobrazbe na HVU "Petar Zrinski"

U navedenim programima školovanja sudjelovat će i 15 stranih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 25, 2013, 08:51:47 pm
Spasio život čovjeku...  :klap

24.9.2013.

Polaznik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine pružio prvu pomoć
 
[attachment=1]
Ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general-pukovnik Slavko Barić u utorak 24. rujna 2013. godine primio je pukovnika Dinka Ivkovića, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, polaznika 22. naraštaja Intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe u ZSŠ "Blago Zadro". Pukovnik Ivković je prije nekoliko dana u Zagrebu pružio pomoć i spasio život gospodinu Borisu Vlajiniću, djelatniku HZZO-a.

Pukovnik Dinko Ivković zatekao se u kafiću u Branimirovoj ulici kada je uočio gospodina koji sjedi sam za stolom i pokazuje znakove malaksalosti. Odmah je priskočio u pomoć te započeo s masiranjem srca sve do dolaska djelatnika hitne pomoći.

Prema izjavi radnih kolega gospodina Borisa Vlajinića, koji se trenutno nalazi priključen na respirator u bolnici Rebro, liječnici su konstatirali da je imenovani preživio infarkt samo zahvaljujući pravodobnoj i stručnoj pomoći osobe koja je pružila prvu pomoć, a to je pukovnik Dinko Ivković.

Ravnatelj HVU-a je pohvalio brzinu reakcije, prisebnost i nesebičnost pukovnika Ivkovića prilikom pružanja prve pomoći nepoznatom građaninu te mu je u nastavku školovanja zaželio istovjetan uspjeh u rješavanju zadaća na Učilištu.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 03, 2013, 05:03:15 pm
3.10.2013.

Najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta za rujan

[attachment=1]
Nadnarednica Tatjana Zelić, dočasnica za računalne mreže i sustave u Dočasničkoj školi (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7271.0) najbolji je dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" za rujan.

Imenovana uz svoju ustrojbenu dužnost dočasnika za računalne mreže i sustave obnaša dužnost voditelja Odsjeka za potporu nastave (3 godine zamjenjuje časnicu koja je na porodiljinom dopustu) te pokriva područje tjelesne spremnosti djelatnika i polaznika. S obzirom da je ustrojbeno mjesto kineziologa u Dočasničkoj školi upražnjeno, nadnarednica Zelić je na temelju zapovijedi zapovjednika Dočasničke škole od 6. rujna 2013. godine te civilne stručne spreme (Viši trener sportske rekreacije – specijalist) određena za osobu odgovornu za izradu planova, pripremu, provedbu i raščlambu programa tjelesnih sposobnosti i jutarnje tjelovježbe. Imenovana je odgovorna za pripremu i provedbu teorijskog dijela izobrazbe iz predmeta Tjelovježba na Izobrazbi za razvoj vođa, Temeljnoj i naprednoj dočasničkoj izobrazbi.

Nadnarednica Zelić je tijekom mjeseca rujna izradila i u primjeni je:
- program jutarnje tjelovježbe za polaznike NDI i metodologiju provedbe
- program jutarnje tjelovježbe za polaznike IRV-a i TDI
- program razvoja tjelesnih sposobnosti polaznika NDI i TDI
- plan provedbe provjera Tjelesne spremnosti za djelatnike DŠ-a koji nisu pristupili provjerama u proljetnom ciklusu.

Uz navedene planske i programske aktivnosti, nnr Zelić je tijekom mjeseca rujna bila angažirana u provedbi teorijskog dijela izobrazbe iz predmeta Tjelovježba na NDI, te kao nositelj provedbe provjere tjelesnih sposobnosti u procesu ulaznih testiranja kandidata za pohađanje izobrazbe dočasnika.

Također, na temelju navedene zapovijedi zapovjednika DŠ-a, imenovana je odgovorna za pripremu i organizaciju sportskih natjecanja i ekipa DŠ-a te je tijekom mjeseca bila angažirana na :
- odabiru i ekipiranju djelatnika DŠ-a za sudjelovanje na Sportskim igrama HVU-a
- sudjelovanju u odbojkaškoj ekipi HVU-a na prvenstvu Oružanih snaga
- planiranju i pripremi sportskih natjecanja u povodu Dana Dočasničke škole idući mjesec.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 07, 2013, 06:21:10 pm
Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta

...

7.10.2013.

Radni tim Hrvatskog vojnog učilišta radio na raščlambi izrade Elaborata studijskih
programa i izradi Studije transformacije modela vojnog obrazovanja

 
[attachment=1]
Radni tim Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ predvođen ravnateljom general-pukovnikom dr. sc. Slavkom Barićem, od 30. rujna do 3. listopada 2013. godine u vojarni „Kovčanje“ na Malom Lošinju radio je na raščlambi izrade Elaborata studijskih programa („Vojno inženjerstvo“ i „Vojno vođenje i upravljanje“) i izradi Studije transformacije modela vojnog obrazovanja.

Studija će imati za cilj ponuditi kvalitetnije i racionalnije rješenje modela obrazovanja časnika za potrebe Oružanih snaga RH s posebnim naglaskom na preddiplomsko obrazovanje i predviđa provođenje sljedećih zadaća:
- Prikaz i analiza dosadašnjeg i postojećeg sustava obrazovanja časnika za potrebe Oružanih snaga RH,
- Prikaz mjesta i uloge HVU 'Petar Zrinski' u obrazovanju za potrebe OS,
- Prikaz potreba za obrazovanjem časnika,
- Prikaz glavnih značajki sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj,
- Usporedni prikaz sustava obrazovanja časnika u zemljama NATO i EU te okruženja,
- Prikaz strateških i zakonskih dokumenata koji podupiru transformaciju sustava obrazovanja časnika,
- Analiza postojećih ljudskih potencijala, materijalnih i financijskih resursa za provedbu obrazovanja časnika,
- Postavljanje i vrednovanje mogućih inačica razvoja temeljnog obrazovanja časnika,
- Predlaganje i razrada rješenja,
- Dinamika aktivnosti na transformaciji sustava vojnog obrazovanja.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 08, 2013, 01:34:01 pm
Novi naslovi u knjižnici HVU u Zagrebu

[attachment=1]
Knjižnica Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" u Zagrebu postala je bogatija za više od 100 zanimljivih naslova na engleskom i hrvatskom jeziku. Ove su knjige u dva navrata bile izložene u knjižnici kako bi se svi zainteresirani mogli upoznati s novom građom. U knjižnici ističu da su prošle godine dobili donaciju literature iz Londona za Ratnu školu, a u tom je razdoblju također krenula i nabava stotinjak traženih naslova iz područja sigurnosti, opće organizacije oružanih snaga, taktike i strategije, vojnog zrakoplovstva i povijesti, rata, politike, menadžmenta, prava, međunarodnih odnosa itd. Neki od istaknutih naslova su "Suvremene sigurnosne politke" Siniše Tatalovića, knjige poznatog vojnog povjesničara i teoretičara Martina van Crevelda, zatim "Asimetrično ratovanje i vojne doktrine" general-pukovnika Slavka Barića te "Leadership: Theory and Practice" Petera Northousea. U knjižnici su također dostupni brojni domaći i strani časopisi te besplatni časopisi, čije se web-adrese ondje mogu doznati. Knjižnica je otvorena cijeli dan, od 8 do 20 sati, a knjige mogu posuđivati svi djelatnici Oružanih snaga i Ministarstva obrane u cijeloj Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li polaznici škola. Inače, ova je knjižnica jedna od tri knjižnice Vojnog učilišta, uz onu u Splitu i Zemuniku, a broji oko 20 000 raznih naslova. Uz vojnu literaturu pokriva niz znanstvenih disciplina - od filozofije, politike, diplomacije do informatike i prirodnih znanosti, a u sklopu knjižnice postoji i čitaonica sa šest računala s pristupom internetu.

Petra KOSTANJŠAK, Foto: Tomislav BRANDT, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 08, 2013, 02:24:35 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Selekcijski kamp kadeta

[attachment=1]
Od 20. kolovoza do 7. rujna provedena je selekcija 11. naraštaja kandidata za kadete OSRH. Kamp je proveden u vojarni "123. brigada HV", Požega, a zapovjednik kampa bio je satnik Marijan Cindori iz Kadetske bojne HVU-a. Selekcijskoj obuci pristupilo je 95 od 101 pozvanih kandidata, među kojima i šest kandidata za kadete vojne pilote koji su uspješno završili selekcijsko letenje.

Obuka se provodila pod stručnim vodstvom viših instruktora iz Središta za temeljnu obuku iz Požege te instruktora iz SBO Slunj, OSMVO i Inženjerske pukovnije. Veliku potporu kampu u praćenju i psihološkoj procjeni kandidata dali su psiholozi HVU-a pukovnik Zvonimir Majer i poručnica Ivana Šćuri. Tijekom tri tjedna selekcije, kandidati za kadete su sustavno praćeni i ocjenjivani iz sljedećih područja: sposobnost i brzina usvajanja temeljnih vojnih znanja, razvoj i procjena tjelesnih sposobnosti te sposobnost psihološke prilagodbe za život i rad u vojnom okruženju. Kamp je završilo 86 kandidata za kadete od kojih je izabrano 60 najboljih pa će se s njima potpisati ugovori o kadetskoj službi u OSRH. Među njima je i četiri kandidata za kadete vojne pilote.

OJI, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 08, 2013, 02:26:58 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Završio pripremni kamp za polaznike Temeljne časničke izobrazbe

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" 16. je rujna počela izobrazba 13. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe. Izobrazbi su pristupili kandidati za časnike koji su od 2. do 13. rujna uspješno završili pripremni kamp za upućivanje na Temeljnu časničku izobrazbu. Izrazita motiviranost polaznika kampa rezultirala je stopostotnom prolaznošću, za što je, osim stegov-nog ponašanja i aktivnog sudjelovanja u aktivnostima, te iskazane zainteresiranosti i zalaganja tijekom svih sadržaja, bilo potrebno dobiti ocjenu PROŠAO na vrednovanjima po orisima obuke i ocjenjivanja za sve zadaće iz plana i programa kampa. S obzirom na to da je kategorija ulaska kandidata na Temeljnu časničku izobrazbu raznolika (kadeti po završenom programu Kadet, kandidati s tržišta rada koji su ispunili akademske uvjete i odslužili vojni rok, vojni stipendisti i kandidati iz sustava koji su stekli višu ili visoku stručnu spremu i zadovoljavaju uvjete za prelazak u časnike), jedan od glavnih ciljeva kampa bio je provesti usklađivanje i osvježavanje temeljnih vojničkih znanja i vještina kandidata za polaznike koji su pristupili, te njihova priprema za učinkovitu provedbu školovanja na Temeljnoj časničkoj izobrazbi. Naglasak u provedbi obuke iz Temeljnih vojnih zadaća bio je zapovijedanje desetinom i uvod u zapovijedanje vodom, radi stjecanja navika koja im s vremenom treba prijeći u rutinu i "buđenja" časnika u kadetima, vojnicima i dočasnicima.

Osim nastave iz predmeta Uvod u vojnu službu, Vježbovne radnje i postupci, Streljačko naoružanje s nastavom gađanja i Tjelovježba, provedena su i gađanje na rednom broju 1 iz automatske puške i pištolja na automatskom strelištu "Vrapčanski potok", te kondicijska hodnja obroncima Medvednice u dužini od 18 kilometara. Zapovjednik kampa bio je zapovjednik satnije Temeljne časničke izobrazbe satnik Mario Pavlak, a sve nastavne sadržaje proveli su djelatnici Bojne za izobrazbu Časničke škole uz ključnu potporu namjenski organiziranog instruktorskog tima, sastavljenog od dočasnika iz ostalih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog vojnog učilišta.

[attachment=2]
OJI, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on October 08, 2013, 05:33:42 pm
Зна ли неко да ли и војним библиотекама, као што је ова на ХВУ, има правила бивше ЈНА, односно да ли су део фонда и могу ли се користити?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 12, 2013, 02:02:59 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

10.10.2013.

Održana metodsko pokazna vježba u Dočasničkoj školi
 
[attachment=1]
U Dočasničkoj školi Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" u Požegi 26. rujna 2013. godine provedena je metodsko pokazna vježba: "Zapovjedni pregled tehničko materijalnih sredstava u Dočasničkoj školi".

Cilj vježbe je bio standardizirati radnje i postupke pri planiranju, organiziranju i provedbi zapovjednog pregleda TMS-a u Dočasničkoj školi, utvrditi stanje opreme i sredstava te podignuti operativnu spremnost za provedbu zadaće.

Zadaća vježbe je bila provjeriti tehničko stanje, kompletnost sredstava i ažurnost vođenja dokumentacije te pokazati osposobljenost neposrednih korisnika tehničko materijalnih sredstava kako iz područja taktičko-tehničkih karakteristika sredstava koje koriste pri izvršavanju redovitih zadaća tako i osposobljenosti za vršenje osnovnog održavanja sredstava propisanog uputama za rukovanje i korištenje.

Metodsko pokazna vježba je odrađena kroz nekoliko radnih točaka na kojima su djelatnici angažirani na provedbi gostima iz svih ustrojbenih cjelina na vježbi pokazali uobičajene procedure pri provedbi zadaća.

Radne točke pri provedbi su bile sljedeće :
RT - 1 – Opće odredbe o zapovjednom pregledu
RT - 2 – Pregled osobnog izgleda i opreme
RT - 3 – Pregled NBKO sredstava
RT - 4 – Pregled osobnog naoružanja
RT - 5 – Pregled sredstava veze
RT - 6 – Pregled nebojnih m/v
RT - 7 – Pregled objekata za smještaj
RT - 8 – Raščlamba MPV

Kako su se navedenoj vježbi odazvali mnogi gosti iz svih ustrojbenih cjelina Oružanih snaga, raščlamba na kraju provedbe rezultirala je izdavanjem smjernica za daljnje postupanju pri standardizaciji radnji i postupka prilikom provedbe zapovjednog pregleda i donošenja jedinstvenog standarda u Oružanim snagama RH.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 12, 2013, 02:10:28 pm
10.10.2013.

Treće vojne igre Dočasničkog zbora HVU-a

[attachment=1]
Treće vojne igre Dočasničkog zbora Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" održane su 3. i 4. listopada 2013. na vojnom vježbalištu "Gakovo".

Sudjelovalo je pet ekipa: Ravnateljstvo, Časnička škola, Dočasnička škola A i B i Opslužništvo vojarne.
Ekipe su se natjecale u sljedećim disciplinama: štafeta 4 puta 100m (mješovito 2m+2ž), stolnom tenisu, gađanju iz zračne puške, orijentacijskom trčanju (5400m i 8 kontrolnih točaka) i sklapanju pješačkog naoružanja (VHS, HS 2000 i AK 47).

Na protokolu dodjele pehara i medalja te zatvaranju igara nazočio je zamjenik ravnatelja HVU-a i zapovjednik Ratne škole "Ban Josip Jelačić" brigadni general Slaven Zdilar.

Rezultati po disciplinama:

U štafeti 4 puta 100m prvo mjesto osvojila je ekipa Ravnateljstva HVU-a. U orijentacijskom trčanju najbolji je bio nadnarednik Franjo Gavranović iz Ravnateljstva.

U gađanju iz zračne puške prvo mjesto osvojio je časnički namjesnik Vlado Derdić iz Dočasničke škole B, a u stolnom tenisu prvo mjesto osvojio je stožerni narednik Mario Nimac iz Opslužništva vojarne.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 12, 2013, 02:13:30 pm
Treće vojne igre Dočasničkog zbora HVU-a

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 15, 2013, 05:17:12 pm
14.10.2013.

Na Hrvatskom vojnom učilištu započeo Tečaj obrambene diplomacije
 
[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" u ponedjeljak 14. listopada 2013. godine započela je izobrazba 11. naraštaja Tečaja obrambene diplomacije.

Na izobrazbi se nalazi četrnaest polaznika iz Ministarstva obrane, Glavnog stožera i Oružanih snaga Republike Hrvatske, te osam polaznika iz stranih zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije i Ukrajine.

Školovanje će trajati šest tjedana i završava 22. studenoga 2013. kada će svečano biti uručene diplome.

Program je podijeljen na više tema iz područja nacionalne sigurnosti, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava, osnova suvremene diplomacije, vojne diplomacije i protokolarnih aktivnosti.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 23, 2013, 11:23:30 am
DOČASNIČKA ŠKOLA

22.10.2013.

U Dočasničkoj školi provedeno eliminacijsko testiranje za izobrazbu za razvoj vođa
 
[attachment=1]
U Dočasničkoj školi Hrvatskog vojnog učilišta u Požegi 14. listopada 2013. godine provedeno je prvo eliminacijsko testiranje kandidata za pohađanje 1. naraštaja prve razine izobrazbe pod nazivom „Izobrazba za razvoj vođa" kroz tri eliminacijska vrednovanja .

Prvo eliminacijsko vrednovanje sastoji se od eliminacijske provjere tjelesnih sposobnosti prema zahtjevima tjelesnih sposobnosti za III kategoriju DVO (discipline: trčanje 3200 m, trčanje 270 m, sklekovi na tlu i pregibi trupa).

Kandidati koji zadovolje navedene standarde pristupaju drugom eliminacijskom vrednovanju koje se sastoji od provedbe pismenih ispita iz područja vojne službe (poznavanje propisa iz Zakona o službi u OSRH, Pravilnika o službi u OSRH, Međunarodnog ratnog prava…).

Svi kandidati koji zadovolje navedene standarde pristupaju trećem eliminacijskom vrednovanju koje se sastoji od testiranja osposobljenosti u pojedinačnim zadaćama iz područja razine vještina jedan kroz sedam pojedinačnih zadaća po načelu jedno programskog područje – jedna zadaća. U programska područja spadaju pitanja iz: Pješačkog naoružanja, Veze, Vježbovnika OSRH, NKBO-a, Prve pomoći, Topografije i Taktike.

Prva razina izobrazbe „Izobrazba za razvoj vođa„ namijenjena je djelatnim vojnim osobama na vojničkim dužnostima (kandidati za dočasnike), a ista ima za zadaću osposobiti iste u temeljnim znanjima i vještinama potrebnim za vođenje tima/skupine. Izobrazba je podijeljena u tri dijela, svaki je eliminacijski, odnosno uspješan završetak pojedinog dijela uvjetuje prelazak na sljedeći.

Prvi dio traje samo jedan dan i sastoji se od testiranja znanja i vještina iz temeljnih vojnih zadaća kako bi se utvrdila spremnost kandidata za pristupanje na drugi dio izobrazbe. U skladu s nastavnim planom i programom eliminacijsko testiranje se provodi u tri eliminacijska vrednovanja.

Drugi dio traje tri tjedna i u njemu polaznici kroz provedbu teorijskih i praktičnih sadržaja usvajaju znanje i vještine koja su potrebna za završne vježbe.

Treći dio traje četri dana i predstavlja vrhunac izobrazbe i sastoji se od provedbe dnevno/noćnih situacijskih vježbi na zemljištu.

Eliminacijsko testiranje proveli su djelatnici Dočasničke škole, a nazočili su Prvi dočasnici OSRH predvođenim prvim dočasnikom Oružanih snaga RH časničkim namjesnikom Davorom Petekom.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 30, 2013, 07:55:51 pm
25.10.2013.

Ravnatelj HVU-a primio strane polaznike
 
[attachment=1]
Ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić 24. listopada 2013. godine održao je radni sastanak sa stranim polaznicima Ratne škole "Ban Josip Jelačić" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=20613.0) i Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8782.0) koji se školuju na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski".

General Barić je polaznike upoznao sa sustavom školovanja u Oružanim snagama RH i saslušao je njihove dojmove nakon nekoliko prvih tjedana boravka na Učilištu.
Na Ratnoj školi školuje se pet stranih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije i Republike Srbije, a na Zapovjedno stožernoj školi školuje se također pet stranih polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Kosovo i Republike Makedonije.
Uz strane polaznike sastanku su nazočili: dekan HVU-a brigadir Željko Akrap, načelnik Ratne škole "Ban Josip Jelačić" brigadir Antun Čičak i zapovjednik Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro" brigadir Ivan Zelić.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 08, 2013, 07:20:45 pm
8.11.2013.

Ravnatelj HVU-a posjetio Poljsku akademiju obrane

[attachment=1]
Ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general pukovnik Slavko Barić posjetio je od 5. do 7. studenoga 2013. Poljsku akademiju obrane u Varšavi.

Tijekom službenog posjeta, general Barić i Rektor Poljske akademije obrane general bojnik Boguslaw Pacek razgovarali su, između ostalog, o zadaćama, školovanju i perspektivi Poljske akademije obrane, budućoj suradnji s HVU-om, mogućnosti razmjene studenata i predavača te budućnosti međunarodne organizacije CEFMA (Central European Forum on Military Education) čije su obje zemlje članice.

Također, general Barić posjetio je i Ministarstvo obrane Republike Poljske gdje je razgovarao s direktorom Uprave za znanost i školovanje u Oružanim snagama Poljske Stanislawom Wolickiem.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 08, 2013, 07:44:04 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

8.11.2013.

Na Gakovu završena Izobrazba za razvoj vođa
 
[attachment=1]
Polaznici Prve razine dočasničke izobrazbe u petak 8. studenoga 2013. godine uspješno su završili Izobrazbu za razvoj vođa. Izobrazbu je do sada provodila svaka od grana Oružanih snaga RH pod nazivom Tečaj za razvoj temeljnih sposobnosti vođenja, a sada je prvi put objedinjena na razini oružanih snaga RH. Provodi je Dočasnička škola, a cilj izobrazbe, koja će se nadalje održavati tri puta godišnje, je osposobljavanje vojnika za obnašanje dočasničkih zadaća i dužnosti te ostvarivanje kompetencija potrebnih za vođenje.

Izobrazba za razvoj vođa započela je 14. listopada 2013. godine kada je provedeno testiranje znanja i vještina iz temeljnih vojnih zadaća. Selekcijskim postupkom odabrano je 48 najboljih kandidata. Tijekom četiri tjedna intenzivnog rada, kandidati su se u teorijskim, te puno više u praktičnim sadržajima, upoznavali s elementima koji su od presudne važnosti za preuzimanje zadaća i odgovornosti vođe.

Završetkom Prve razine dočasničke izobrazbe vojnici stječu uvjet za dodjelu dočasničkog čina i nastavak karijere u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Stožerni narednik Miroslav Raštegorac, voditelj 1. naraštaja Prve razine izobrazbe dočasnika na vojnom poligonu u Gakovu, istaknuo je da se ovakvim radom pridonosi razvoju kvalitetnog i osposobljenog dočasničkog kadra koji je nezamjenjiv u funkcioniranju Oružanih snaga RH.

Razvodnik Igor Levatić iz Bojne za specijalna djelovanja (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=9652.0) proglašen je najboljim polaznikom izobrazbe. „Velika je čast biti proglašen najboljim polaznikom izobrazbe.“, rekao je razvodnik Levatić, zaželjevši svima još učenja, mogućnosti daljnjeg napredovanja i dočasničkog razvoja, a instruktorima puno dobrih polaznika koje će uspješno obučavati.

Razvodnica Biljana Vuksanić iz Pukovnije Vojne policije (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7501.0) iz Vinkovaca ponosno je istaknula: „Kolegica i ja bile smo jedine dvije žene na izobrazbi, zadovoljile smo sve standarde i uspješno smo je završile. Posebno me raduje što smo time stekle uvjete za dobivanje dočasničkog čina i daljnje vojno napredovanje i usavršavanje.“

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 08, 2013, 07:46:45 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

Na Gakovu završena Izobrazba za razvoj vođa

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 22, 2013, 06:00:35 pm
19.11.2013.

Najbolji vojnik Hrvatskog vojnog učilišta za listopad
 
[attachment=1]
Razvodnik Igor Levatić, dočasnik za specijalna djelovanja u Bojni za specijalna djelovanja (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=9652.0), najbolji je vojnik Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" za listopad 2013. godine.

Od 14. listopada do 8. studenoga 2013. godine pohađao je i s uspjehom završio 1. razinu izobrazbe dočasnika – Izobrazbu za razvoj vođa (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7271.msg299812.html#msg299812).

Imenovani polaznik se istaknuo od samog početka izobrazbe odnosno eliminacijskog testiranja, gdje je s uspjehom savladao sve postavljene zadaće s vrlo visokom razinom uspješnosti, a na provjeri tjelesnih sposobnosti koja je provedena po kategoriji III osoblja (trčanje 3200m, trčanje 270m s promjenom smjera, sklekovi na tlu i pregibi trupa) ostvario je maksimalan broj od 400 bodova.

Tijekom izobrazbe imenovani polaznik je iskazao visok stupanj stečenih znanja i vještina, kao i visok stupanj motivacije za sve zadaće koje su pred njega postavljene. U provedbi svih aktivnosti iskazao je predanost, ozbiljnost i vrlo visoku razinu usredotočenosti na zadaće. Posebno se istaknuo stečenim vještinama u području rukovanja pješačkim naoružanjem, izuzetnim poznavanjem i primjenom vještina u snalaženju na zemljovidu i zemljištu. Tijekom provedbe taktičkih radnji skupine iskazao je sposobnost uspješne koordinacije, usmjeravanja i vođenja skupine do izvršenja zadaće u svim zadanim elementima.

U svim prilikama pokazao je osobine vođe, preuzimanja inicijative u skupini, a posebno imponira njegovo htijenje da pomogne kolegama članovima skupine. Vodi ih primjerom kroz zadaću i motivacijski djeluje na sve oko sebe. Istodobno, do izražaja dolazi diskretnost u pružanju pomoći kolegama, bez samoisticanja i bez vidljive nametljivosti u odnosu s kolegama. Svojim radom tijekom izobrazbe stekao je povjerenje ostalih polaznika i stvorio je autoritet prirodnog vođe kojem su se ostali polaznici obraćali za pomoć u učenju i vježbanju vještina.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 22, 2013, 06:04:54 pm
19.11.2013.

Najbolji dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta za listopad
 
[attachment=1]
Stožerni narednik Miroslav Raštegorac, voditelj odsjeka i voditelj Izobrazbe za razvoj vođa (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7271.msg301871.html#msg301871) u Dočasničkoj školi (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7271.0), najbolji je dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" za listopad 2013. godine.

Tijekom listopada imenovani je bio nositelj provedbe metodskih priprema instruktora angažiranih na provedbi 1. razine dočasničke izobrazbe, tj. proveo je obuku obučavatelja. Sžn Miroslav Raštegorac je tijekom listopada proveo proces mentoriranja novog djelatnika DŠ skupnika Marka Oršulića.

U sklopu priprema za provedbu navedene izobrazbe proveo je zapovjedna izviđanja mjesta provedbe Izobrazbe za razvoj vođa (IRV) te je izradio svu nastavno plansku dokumentaciju neophodnu za kvalitetnu provedbu izobrazbe (koordinacija uporabe poligona, izrada OOiO za provedbu izobrazbe, izrada nastavnih materijala, izrada rasporeda sati, sudjeluje u izradi Elaborata za provedbu navedene izobrazbe, nositelj predmeta „Pješačko oružje“ itd,).

U vrednovanom razdoblju imenovani je 14. listopada 2013. godine sa svojim timom instruktora proveo eliminacijsko testiranje kandidata za pohađanje 1. razine dočasničke izobrazbe i to kroz provedbu ulaznog testiranja tjelesne sposobnosti, pismenog ispita iz područja Vojne službe te testiranje osposobljenosti u pojedinačnim zadaćama iz 7 programskih područja, a u skladu s priručnikom za TVZ.

U provedbi 1. naraštaja IRV-a imenovani djelatnik spremno je preuzeo odgovornost za upravljanje i koordinaciju svih elemenata izobrazbe: od brige za polaznike, upravljanje radom instruktorskog tima, upravljanje uporabom i održavanjem znatne količine naoružanja, opreme i vozila, kao i koordinaciju sanitetskog osiguranja izobrazbe. Također, koordinaciju uporabe vojnog vježbališta i plansku provedbu aktivnosti u skladu s raspoloživim vremenom, prostorom i sredstvima. Svi ovi elementi su tijekom izobrazbe funkcionirali besprijekorno čime se potvrđuje visoka razina usredotočenosti, znanja, vještine i sposobnosti imenovanog djelatnika.

Iz svega gore navedenog, vidljivo je da svim navedenim zadaćama pristupa savjesno i odgovorno te da ima jasne standarde i nužan osjećaj za mjeru u realizaciji zadaća unutar važećih zakonskih normi te propisanih standarda.

Svojim vojničkim izgledom i ponašanjem pozitivno utječe na polaznike i kolege djelatnike. Posebno se iskazuje u skrbi i dobrobiti polaznika tijekom izobrazbe te im je u svakom trenutku spreman pomoći u rješavanju bilo kojih pitanja i problema vezanih uz provedbu izobrazbe.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 22, 2013, 06:11:55 pm
 22.11.2013.

Završen Tečaj obrambene diplomacije na HVU

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" danas, 22. studenoga 2013., obilježen je završetak 11. po redu Tečaja obrambene diplomacije.

Ovaj naraštaj broji 13 polaznika iz Oružanih snaga RH, ali i sedam polaznika iz partnerskih zemalja - Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Ukrajine. Polaznicima su diplome  podijelili izaslanik ministra obrane, načelnik Sektora za međunarodnu obrambenu suradnju i sigurnost MORH-a Petar Mihatov, zamjenik načelnika GS OS za planove i resurse viceadmiral Ante Urlić te dekan HVU-a brigadir Željko Akrap.

Viceadmiral Urlić čestitao je polaznicima te je naglasio da je ovaj tečaj jedan od projekata od posebnog interesa za implemenatciju međunarodne suradnje MORH-a. Izaslanik ministra Petar Mihatov okupljenima je poručio da tečaj znači veliki doprinos njihovim karijerama jer su nova znanja važna za budućnost.

U ime polaznika obratio se Ukrajinac Volodimir Mihailkov koji je izrazio nadu da će se sa svojim kolegama u budućnosti susresti na nekim diplomatskim pozicijama.

Polaznici su tijekom šest tjedana izobrazbe, koja se održavala na engleskom jeziku, odradili niz studijskih putovanja po Hrvatskoj, a izmjenjivali su se predavači s Fakulteta političkih znanosti i Pravnog fakulteta u Zagrebu te pripadnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva obrane i brojni veleposlanici. Cilj ovog tečaja je pripremiti polaznike za rad u međunarodnom okruženju.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 29, 2013, 07:28:20 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

29.11.2013.

Promocija polaznika Napredne dočasničke izobrazbe

[attachment=1]
U vojarni 123. brigade u Požegi 22. studenoga 2013. godine održana je svečana promocija završetka 29. naraštaja Napredne dočasničke izobrazbe Dočasničke škole.

Izobrazbu je uspješno završilo 56 polaznika od kojih je i jedan polaznik iz Oružanih snaga Crne Gore. Promocija polaznika održana je na tri lokacije: u vojarni „123. brigade“ u Požegi, u vojarni „Zemunik“ u Zadru i u vojarni „Sveti Nikola“ u Splitu.

U vojarni „123. brigade“ u Požegi polaznicima se obratio zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Zdenko Šakota, a u Zadru i Splitu prvi dočasnik HVU-a časnički namjesnik Ivica Cestarić i časnički namjesnik Pavo Špernalj s voditeljima i djelatnicima Dočasničke škole. Tom prilikom su svim polaznicima uručena uvjerenja o završenoj izobrazbi i značke završene izobrazbe.

Pukovnik Zdenko Šakota je pismeno pohvalio polaznike koji su tijekom izobrazbe ostvarili najbolje rezultate .

Najbolji polaznik 29. naraštaja Napredne dočasničke izobrazbe je narednik Marijo Primorac, pripadnik Bojne za specijalna djelovanja (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,9652.0.html). Drugi najbolji rezultat je ostvario narednik Nemanja Uzelac, pripadnik Gardijsko oklopno mehanizirane brigade (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,11081.0.html), a treći rezultat narednik Boško Međugorac iz Gardijsko motorizirane brigade (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,18311.0.html).

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 29, 2013, 07:41:04 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

29.11.2013.

Promocija polaznika Tečaja za više instruktore

[attachment=1]
U Dočasničkoj školi u Požegi  22. studenoga 2013. održana je svečana promocija završetka 6. naraštaja Tečaja za više instruktore.

Tečaj je uspješno završilo 11 polaznika od kojih su dva strana polaznika iz Oružanih snaga Crne Gore i Republike Slovenije.

Promoviranim Višim instruktorima prigodnim se riječima obratio zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Zdenko Šakota.

Najbolji rezultat na Tečaju ostvario je narednik Nikola Vuksanović pripadnik Počasno zaštitne bojne kojega je zapovjednik Dočasničke škole pohvalio.

Pohvaljeni su i strani polaznici narednik Dejan Korać, polaznik iz Crne Gore i nadnarednik Stanko Jurković, polaznik iz Republike Slovenije.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 30, 2013, 05:12:42 pm
Petnaest dana stara vijest kao uvod u priču o novim studijskim programima HVU.

15.11.2013.

Kotromanović na predstavljenu novih studijskih programa

[attachment=1]
Ministar obrane Ante Kotromanović nazočio je u petak, 15. studenoga 2013., predstavljanju dva nova studijska programa Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" na Smotri Sveučilišta u Zagrebu u Boćarskom domu.

Ministarstvo obrane RH u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu u školskoj godini 2014./2015. započinje s projektom novih studijskih programa kojima će, integracijom civilno-vojnih programa, doći do transformacije sustava vojnog školovanja. Riječ je o dva nova sveučilišna studijska preddiplomska programa na kojima će se školovati stručni kadrovi za potrebe Oružanih snaga RH i to: smjer vojnog vođenja i upravljanja i smjer vojnog inženjerstva. Nositelj studija za vojno vođenje i upravljanje je Fakultet političkih znanosti, a nositelj tehničkog dijela predmeta je Fakultet elektrotehnike i računarstva. Na svakom studijskom programu upisivat će se između 40 i 50 studenata, ovisno i u skladu s potrebama Ministarstva obrane RH. Studijski programi traju četiri godine, a programi će se, svaki pojedinačno, vrednovati s 240 ECTS bodova.

Nakon završetka smjera vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv  prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja, odnosno prvostupnik vojnog inženjerstva na tehničkom smjeru. Vojno obučni sadržaji provode se kroz vojne kampove, vojno stručnu praksu i stažiranje.

U svom obraćanju Ministar Kotromanović naglasio je da Oružane snage RH trebaju mlade ljude kojima se sada nude i novi programi izobrazbe. „Biti vojnik, mornar, biti specijalac, pilot – to je jedno veliko životno iskustvo. Nama trebaju mladi, perspektivni ljudi i mi vas čekamo“, rekao je mladima ministar Kotromanović.

Zamjenik načelnika GS OS za planove i resurse Viceadmiral Ante Urlić izjavio je da se, uz navedene dovršene programe, intenzivno radi i na sličnom programu za potrebe mornarice, koji bi se održavao u Splitu u suradnji s tamošnjim sveučilištem.

"Ti programi su izazovni i nadam se da će pobuditi zainteresiranost kod onih koji žele vojnu karijeru, vojnički život tijekom i poslije studija, a mi nudimo siguran posao i rad u međunarodnom okruženju", istaknuo je ravnatelj HVU-a general pukovnik Slavko Barić.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš izrazio je želju da cijeli ovaj proces utemeljenja novih programa završi vrlo brzo te da se s njima krene već sljedeće akademske godine.

Prorektorica za nastavu i studente Sveučilišta Blaženka Divjak istaknula je da je ovaj zajednički projekt zapravo uzeo sve ono najbolje iz dva sustava – civilnog i vojnog, a u pripremama je sudjelovalo 10 fakulteta.

Nakon predstavljanja, ministar je sa suradnicima obišao štandove ovih fakulteta te štand MORH-a i Hrvatskog vojnog učilišta na Smotri. Sve potrebne informacije o programima moguće je pronaći na internetskim stranicama MORH-a, FPZG-a i FER-a.

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 30, 2013, 05:17:06 pm
14.11.2013.

Novi studijski pogrami HVU

[attachment=1]
Općenito o programima

Ministarstvo obrane RH u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu u školskoj godini 2014./2015. započinje s projektom novih studijskih programa kojima će, integracijom civilno-vojnih programa, doći do transformacije sustava vojnog školovanja.

Radi se o dva nova sveučilišna studijska preddiplomska programa na kojima će se školovati stručni kadrovi za potrebe Oružanih snaga RH i to:

    smjer vojnog vođenja i upravljanja i
    smjer vojnog inženjerstva.


Nositelj studija za vojno vođenje i upravljanje je Fakultet političkih znanosti, a nositelj tehničkog dijela predmeta je Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Na svakom studijskom programu upisivat će se između 40 i 50 studenata, ovisno i u skladu s potrebama Ministarstva obrane RH.

Studijski programi traju četiri godine, a programi će se, svaki pojedinačno, vrednovati s 240 ECTS bodova.

Nakon završetka smjera vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv  prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja, odnosno prvostupnik vojnog inženjerstva na tehničkom smjeru.

Vojno obučni sadržaji provode se kroz vojne kampove, vojno stručnu praksu i stažiranje.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 30, 2013, 05:19:30 pm
NOVI STUDIJSKI PROGRAMI HVU

Smjer vojnog vođenja i upravljanja

Studij Vojnog vođenja i upravljanja (VviU) je preddiplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Oružanih snaga RH, razvijen u suradnji Oružanih snaga RH i Sveučilišta u Zagrebu.

Studij VviU primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

Nastavu izvode eminentni profesori zagrebačkog Sveučilišta, zajedno sa iskusnim nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskog vojnog učilišta i Oružanih snagama RH. Nastava će se izvoditi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske.

Preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje traje osam semestara i njegovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) Vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija i vojno-obavještajnog roda.

Po završetku studija, prvostupnici se zapošljavaju u postrojbama OS RH na mjestima prvih časničkih dužnosti.

 Struktura studijskog programa

Struktura preddiplomskog studijskog programa Vojnog vođenja i upravljanja:

    Pješaštvo
    Vojna policija
    Vojnoobavještajni rod

Sadržaji predmeta su iz znanstvenih područja društvenih znanosti, sigurnosno obrambenog polja, ekonomije, menadžmenta i upravljanja.

Završetkom studijskog programa polaznici stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) vojnog vođenja i upravljanja.

Uvjeti upisa

Od kandidata koji se žele prijaviti na vojne studijske programe očekuju se visoki rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja i na državnoj maturi.

Rang lista za studij Vojno vođenje i upravljanje sastavlja se na temelju uspjeha u trećem i četvrtom razredu srednje škole iz predmeta: matematika, hrvatski i engleski jezik i uspjeha na ispitima državne mature.

    Kriteriji za bodovanje su sljedeći:
    uspjeh u srednjoj školi 30%
    uspjeh na državnoj maturi:
    matematika 20%,
    hrvatski jezik 25%
    engleski jezik 25%.

Uz navedene kriterije uspjeha, kandidati trebaju zadovoljiti i selekcijski postupak koji uključuje zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije.

Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku.

Mogućnosti razvoja karijere

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika Vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštvo, vojne policije i vojno-obavještajnog roda.

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

Diplomski studij može se nastaviti ili po programu Intergranske zapovjedno stožerne razine obrazovanja koji nosi 60 ECTS bodova ili po jednom od diplomskih programa na sveučilištu, koji je najbliži području završenog preddiplomskog studija.

Završetkom diplomskog studija može se nastaviti poslijediplomski specijalistički doktorski studij na Ratnoj školi, kao najvišoj razini obrazovanja časnika ili na nekom od interdisciplinarnih poslijediplomskih doktorskih studija na sveučilištu.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 30, 2013, 05:23:12 pm
NOVI STUDIJSKI PROGRAMI HVU

Smjer vojnog inženjerstva

Studij Vojno inženjerstvo (VI) je preddiplomski sveučilišni studij namijenjen za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH, a razvijen je u suradnji Oružanih snaga RH i Sveučilišta u Zagrebu.

Studij VI primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).

Nastavu izvode eminentni profesori zagrebačkog Sveučilišta, zajedno sa iskusnim nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskog vojnog učilišta i Oružanih snagama RH. Nastava se najvećim dijelom izvodi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske.

Preddiplomski studij Vojno inženjerstvo traje osam semestara i njegovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe.

Po završetku studija, prvostupnike čeka siguran posao u postrojbama OS RH na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Uvjeti Upisa

Od kandidata koji se žele prijaviti na vojne studijske programe očekuju se visoki rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja i na državnoj maturi.

Rang lista za studij Vojno inženjerstvo sastavlja se na temelju uspjeha u trećem i četvrtom razredu srednje škole iz predmeta: matematika, hrvatski i engleski jezik i uspjeha na ispitima državne mature.

Kriteriji za bodovanje je sljedeći:

    uspjeh u srednjoj školi 30%
    uspjeh na državnoj maturi:
    matematika 30%,
    hrvatski jezik 20%
    engleski jezik 20%.

Uz navedene kriterije uspjeha, kandidati trebaju zadovoljiti i selekcijski postupak koji uključuje zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije.

Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku.

Mogućnosti razvoja karijere

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika Vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe.
U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

Diplomski studij može se nastaviti ili po programu Intergranske zapovjedno stožerne razine obrazovanja koji nosi 60 ECTS bodova ili po jednom od diplomskih programa na sveučilištu, koji je najbliži području završenog preddiplomskog studija.

Završetkom diplomskog studija može se nastaviti poslijediplomski specijalistički doktorski studij na Ratnoj školi, kao najvišoj razini obrazovanja časnika ili na nekom od interdisciplinarnih poslijediplomskih doktorskih studija na sveučilištu.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 30, 2013, 05:25:01 pm
NOVI STUDIJSKI PROGRAMI HVU

Vojno obučni sadržaji

Studijskim programima objedinjeni su akademski sadržaji i programi vojne obuke i to od temeljne vojničke, do obuke zapovjednika desetine i zapovjednika voda.

Programi vojne obuke provodit će se u Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" kao i u drugim nastavnim i obučnim kapacitetima grana Oružanih snaga RH.

Vojno obučni sadržaji provest će se kroz vojne kampove u zimskim i ljetnim uvjetima:

    vojni kamp 1 (temeljna vojna obuka) – na prvoj godini studija
    vojni kamp 2 (vođa tima)  - na drugoj godini studija
    vojni kamp 3 (vođa desetine) – na trećoj godini studija
    vojni kamp 4 (zapovjednik voda) – na četvrtoj godini studija

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 30, 2013, 05:26:13 pm
NOVI STUDIJSKI PROGRAMI HVU

Prava i obveze studenata

Nakon upisa na studij i potpisivanja ugovora s Ministarstvom obrane RH studentima/kadetima novih studijskih programa je osigurano:

    stipendija (od 800 do 1300 kn)
    smještaj i prehrana
    literatura
    vojna odora i sportska oprema
    naknada putnih troškova.

Završetkom studijskog programa kadeti se promoviraju u čin poručnika, te se nakon provedenog stažiranja, raspoređuju na prvu časničku dužnost zapovjednika voda u postrojbama Oružanih snaga RH.

Stažiranje podrazumijeva tri mjeseca uvođenja u dužnost i tri mjeseca rada na dužnosti s mentorom.

Potpisivanjem ugovora o školovanju s MORH-om, kadet se obvezuje na ostanak u službi u OS RH u dvostrukom trajanju školovanja.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 30, 2013, 05:27:44 pm
NOVI STUDIJSKI PROGRAMI HVU

Kontakti

Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski"

Ilica 256b
10 000 Zagreb
Tel: 01/3784-173
Fax: 01/3784-847
e-mail: zlovasen@morh.hr
www.morh.hr

Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407

Trg maršala Tita 14
10002 Zagreb
Tel. 01/4564-111
Fax. 01/4830-602
e-mail: unizginfo@unizg.hr
www.unizg.hr


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 30, 2013, 05:47:29 pm
29.11.2013.

Na splitskoj Smotri Sveučilišta predstavljeni novi programi

[attachment=1]
Na Smotri Sveučilišta u Splitu koja se održava 29. i 30. studenoga 2013. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, (sveučilišni kampus) u Splitu predstavljena su dva nova sveučilišna studijska preddiplomska programa: studij vojnog vođenja i upravljanja te studij vojnog inženjerstva, koji su razvijeni u suradnji Oružanih snaga RH i Sveučilišta u Zagrebu, a kojima će se školovati stručni kadrovi za potrebe Oružanih snaga RH.

Na svečanom otvaranju Smotre Sveučilišta u Splitu nazočili su i načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Drago Lovrić, ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general pukovnik Slavko Barić i zapovjednik Hrvatske ratne mornarice komodor Robert Hranj.

Na ovogodišnjoj Smotri Sveučilišta u Splitu MORH i Oružane snage Republike Hrvatske predstavili su i ukupan sustav vojne izobrazbe, program "Kadet" i sustav dragovoljnog služenja vojnog roka.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Dobra vijest je da se, uz navedene dovršene programe, intenzivno radi i na sličnom programu za potrebe mornarice, koji bi se održavao u Splitu u suradnji s tamošnjim sveučilištem.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on November 30, 2013, 10:32:17 pm
Zna li se koji su predmeti na ovim smerovima?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 01, 2013, 08:28:56 pm
Vojno vođenje i upravljanje

- Vojna policija
- Vojno obavještajni rod
- Pješaštvo


Prve tri godine imaju iste predmete, a na četvrtoj godini dio predmeta je isti, a dio raličit. Stručnu praksu i završni rad rade sukladno rodu.

1. semestar, 1. godina
Država i ustav
Engleski jezik I
Hrvatska politička povijest
Informatika
Matematika
Međunarodno pravo - odabrana poglavlja
Tjelesna i zdravstvena kultura I
Uvod u sigurnosne i obrambene studije

2. semestar, 1. godina
Engleski jezik II
Međunarodna i EU sigurnost
Statistika
Teorije i politike mira
Tjelesna i zdravstvena kultura II
Uvod u studij međunarodne politike
Vojna geografija s topografijom

3. semestar, 2. godina
Akademsko pisanje i metode istraživanja
Demokracija i civilno društvo
Engleski jezik III
Osnove nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
Suvremene civilizacije
Tjelesna i zdravstvena kultura III
Upravljanje vojnom organizacijom
Uvod u tehnicke znanosti – odabrana poglavlja
Vojna povijest I

4. semestar, 2. godina
Ekonomija obrane
Engleski jezik IV
Mediji, propaganda i odnosi s javnošću
Opća taktika
Politička geografija i geopolitika
Tjelesna i zdravstvena kultura IV
Usporedni obavještajni sustavi
Vojna povijest II

5. semestar, 3. godina
Engleski jezik V D
Komunikacijski i informacijski sustavi (KIS)
Operacije potpore miru
Suvremeni sigurnosni izazovi i nove vojne doktrine
Tjelesna i zdravstvena kultura V
Upravljanje vojnim logističkim sustavima
Vojna pedagogija
Vojna psihologija

6. semestar, 3. godina
Analiza odluke
Engleski jezik VI D
Etika vojnog poziva
Javna uprava
Poslovni procesi
Sociologija vojske i rata
Strategijsko upravljanje
Suvremeni borbeni sustavi i sredstva
Tjelesna i zdravstvena kultura VI (163)

7. semestar, 4. godina
Vojna policijaVojno obavještajni rodPješaštvo
BalistikaBalistikaBalistika
Informacijsko ratovanjeInformacijsko ratovanjeInformacijsko ratovanje
KriminalistikaNacionalna sigurnost i obavještajno djelovanjeBorbena oklopna vozila pješaštva s naoružanjem
Kriminologija s osnovama kaznenog materijalnog pravaObavještajne taktike i tehnikeOrganizacija i tehnologija održavanja vojne tehnike
Osnove kaznenog postupovnog pravaPrimijenjeni modeli obavještajnog djelovanjaOružje pješaštva s vatrenom podukom
Taktika pješaštva DTaktika pješaštva DTaktika pješaštva D
Tjelesna i zdravstvena kultura VIITjelesna i zdravstvena kultura VIITjelesna i zdravstvena kultura VII

8. semestar, 4. godina
Tjelesna i zdravstvena kultura VIII
Vojno stručna praksa - Vojna policija/Vojno obavještajni rod/Pješaštvo
Završni rad - Vojna policija/Vojno obavještajni rod/Pješaštvo


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on December 01, 2013, 11:37:51 pm
Шат кадету пише у дипломи када заврши? Имали какво цивилно звање (правник, менаџер...)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 06, 2013, 08:32:10 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

6.12.2013.

Kadeti OS RH na konferenciji mladih vojnih znanstvenika u Mađarskoj

[attachment=1]
Izaslanstvo Kadetske bojne Časničke škole HVU "Petar Zrinski" predvođeno zapovjednicom Kadetske bojne, bojnicom Vlastom Zekulić od 3. do 5. prosinca 2013. po prvi put je sudjelovalo na Konferenciji mladih vojnih znanstvenika (CEFME-Central European Forum on Military Education), koja se održala u Budimpešti.

Organizator konferencije je bilo mađarsko Nacionalno sveučilište za javnu administraciju „Mikloš Zrinyi“, u sklopu kojeg se provode i sadržaji visokog vojnog obrazovanja, a cilj je stvaranje zajedničkog foruma za razmjenu znanstvenih rezultata i znanja između kadeta, studenata i vojnih znanstvenika unutar CEFME institucija. Na konferenciji je sudjelovalo 7 nacija s 14 radova iz vojno-tehničke i vojno-društvene domene.

Oružane snage RH su sudjelovale sa znanstvenim člankom na temu „Support to insurgency and counterinsurgency operations“ čiji su autori, bojnica dr.sc. Vlasta Zekulić, kadetkinja Ana Žužić, studentica 4. godine Fakulteta političkih znanosti i kadet Adam Piškulić, student 3. godine Prirodoslovno matematičkog fakulteta. Kao članica znanstvenog odbora „International Military Academic Forum – IMAF“, bojnica dr.sc. Vlasta Zekulić bila je jedan od tri člana povjerenstva za ocjenu radova iz vojno-društvene domene, dok su kadetkinja Žužić i kadet Piškulić prezentirali sadržaj i zaključke članka.

Svi radovi će nakon recenzije biti objavljeni u zborniku radova s konferencije.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 09, 2013, 05:22:40 pm
Шат кадету пише у дипломи када заврши? Имали какво цивилно звање (правник, менаџер...)

Nakon završetka smjera vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja, odnosno prvostupnik vojnog inženjerstva na tehničkom smjeru. Akademske titule su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on December 21, 2013, 07:25:00 am
Vir: MORH (http://www.morh.hr/hr/)

19.12.2013.

22. obljetnica HVU-a i prisega 11. naraštaja kadeta
 
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" danas, u četvrtak 19. prosinca 2013., obilježena je 22. godišnjica utemeljenja HVU-a te je održana svečana prisega 11. naraštaja kadeta.

Svečanosti su nazočili predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OS RH, Ivo Josipović, pomoćnica i izaslanica ministra obrane, Sunčana Vukelić, načelnik GS OS RH, general zbora Drago Lovrić, ravnatelj HVU-a, general pukovnik Slavko Barić, visoki uzvanici, djelatnici HVU-a, OS-a i MORH-a te članovi obitelji i prijatelji kadeta.

Čestitajući HVU-u obljetnicu, predsjednik RH Ivo Josipović istaknuo je važnu ulogu koje je Hrvatsko vojno učilište imalo u stvaranju današnjih, suvremenih hrvatskih oružanih snaga. „Vojno učilište je snažno pridonijelo oblikovanju modernih i obrazovanih vojnika, dočasnika i časnika hrvatske vojske koji su danas ljudi punih znanja, entuzijazma i sposobnosti da se suoče s i najvećim izazovima“, rekao je predsjednik Josipović, te se posebno osvrnuo na kadete čestitajući im što su položili prisegu i postali djelatne vojne osobe.

Pomoćnica ministra obrane Sunčana Vukelić, naglasila je kontinuirani napredak i razvoj Hrvatskog vojnog učilišta. "Vojno učilište se tijekom vremena potvrdilo kao temelj izobrazbe pripadnika OS i MORH-a, a želimo da se u tom smjeru razvija i dalje. Ključ uspjeha je znanje", naglasila je pomoćnica Vukelić.

"Izabrali ste najčasniji i najplemenitiji način služenja građanima RH i domovini, i na tome vam hvala", rekao je kadetima načelnik GS, general zbora Drago Lovrić ističući kako je polaganje prisege događaj kojeg će kadeti i njihove obitelji pamtiti cijelog života. Također se osvrnuo na 22 godine postojanja i rada Hrvatskog vojnog učilišta te najavio novo razdoblje koje za HVU počinje od 2014. godine kada kreće dugo planirana provedba dvaju novih preddiplomska studijskih programa integriranih u sveučilišnu zajednicu.  

"Hrvatsko vojno učilište je od 1991. do sada ispunjavalo sve svoje zadaće, odgovaralo je na aktualne izazove, raslo je i razvijalo se, a stvarajući obučene i kompetentne vojnike, dočasnike i časnike dalo je svoj doprinos kako oslobođenju Hrvatske, tako i njenom ulasku u euroatlantske integracije", rekao je ravnatelj HVU-a, general pukovnik Slavko Barić. Zahvaljujući svima koji su HVU-u pomogli da se razvija na taj način, general pukovnik Barić čestitao je sadašnjim i nekadašnjim djelatnicima kao i polaznicima obljetnicu postojanja Vojnog učilišta, te najavio kako će ono i dalje biti središte novih susreta, suradnje i razumijevanja.

Tijekom svečanog programa uručena su odlikovanja, promaknuća, nagrade i pohvale najboljim pripadnicima OS-a i MORH-a. Također, predstavljen je spot kojeg je za potrebe promidžbe programa HVU-a proizvela Samostalna služba za odnose s javnošću – Odjel multimedijalnih sadržaja MORH-a, a u programu je sudjelovala i Klapa HRM-a „Sveti Juraj“, te puhački kvartet "In BES".  

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on January 04, 2014, 01:00:55 pm
Vir: "Jutarnji list"  (http://www.jutarnji.hr/)Zagreb


Dugogodišnja suradnja Ministarstva obrane i Sveučilišta u Zagrebu okrunjena je osnivanjem dvaju studijskih programa na kojima će se školovati buduće časnice i časnici

Ministarstvo obrane RH u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015. počinje s projektom dva nova studijska programa Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, na kojima će se školovati stručni kadrovi za potrebe Oružanih snaga RH.

Novim studijskim programima objedinjeni su akademski sadržaji i programi vojne obuke.

Smjer vojnog vođenja i upravljanja primarno je usmjeren na društveno područje, a nositelj studija je Fakultet političkih znanosti, dok je Smjer vojnog inženjerstva usmjeren na tehničko područje. Nositelj tehničkog dijela predmeta je Fakultet elektrotehnike i računarstva. Studijski programi trajat će četiri godine (8 semestra), a vrednovati će se, svaki pojedinačno s 240 ECTS bodova. Nakon završetka smjera vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja, odnosno prvostupnik vojnog inženjerstva na tehničkom smjeru. Kvaliteta ovih programa je u značajnim interdisciplinarnim sadržajima, kojima će polaznici steći potreban spektar znanja za buduću karijeru časnika Oružanih snaga RH, a čime će ujedno dobiti i šire mogućnosti pri daljnjem izboru područja diplomskog studija.

Nakon upisa na studij i potpisivanja ugovora s Ministarstvom obrane RH studentima/kadetima ovih studijskih programa osigurana je stipendija, smještaj i prehrana, literatura, kao i vojna odora i sportska oprema te naknada putnih troškova.

Završetkom studija polaznici se promoviraju u čin poručnika, te se nakon provedenog stažiranja, raspoređuju na prvu časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga RH.

Pokretanje preddiplomskih studijskih programa, odnosno integracija civilno-vojnih programa predstavlja prvi korak transformacije sustava vojnog školovanja u RH i transformacije Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ u modernu visokoobrazovnu i znanstveno istraživačku ustanovu, u skladu sa preporukama NATO i EU da se vojno školovanje prilagodi civilnom.

[attachment=1]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on January 11, 2014, 09:51:23 am
 10.1.2014.

Potpisan Sporazum o ustrojavanju studijskih programa za potrebe OSRH

Predstavnici Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu su danas,10. siječnja 2014., potpisali Sporazum o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Sporazum je u ime Vlade RH potpisao ministar obrane RH, Ante Kotromanović, a u ime Sveučilišta u Zagrebu njegov rektor, prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. Svečanosti u auli Rektorata Sveučilišta nazočili su načelnik Glavnog stožera OS RH, general zbora Drago Lovrić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr.sc. Željko Jovanović, ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“, general pukovnik Slavko Barić, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Blaženka Divjak, predstavnici HVU-a i sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje sudjeluju u izvođenju studijskih programa.

Potpisanim Sporazumom se uređuju odnosi o ustrojavanju i izvođenju studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Vojno vođenje i upravljanje te Vojno inženjerstvo koji su namijenjeni obrazovanju budućih časnika OS RH. Nositelj programa koji će svoju prvu generaciju studenata primiti u rujnu 2014. godine je Sveučilište u Zagrebu, a suizvoditelj je Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“.

U svom obraćanju uoči potpisivanja Sporazuma, ministar Kotromanović je istaknuo važnost uvođenja novih studijskih programa i svoje zadovoljstvo ostvarenom uspješnom suradnjom. „Ovi studijski programi predstavljaju jako dobre programe koji nam omogućavaju da stvaramo puno bolje časnike, a bez dobrog časnika nema ni dobre vojske. MORH je ponosan što je uspješno završen ovaj ciklus priprema, što danas potpisujemo sporazum o ustrojavanju studijskih programa za potrebe OS RH i što ćemo od rujna, u akademskoj godini 2014/2015. primiti prve polaznike i krenuti s realizacijom studijskih programa. Veseli me i što među mladim ljudima već postoji velik interes za upis na ovaj studij, a primjetan je interes i među zemljama regije“, rekao je ministar Kotromanović.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, podsjetio je kako su razgovori o potrebi uvođenja studijskih programa i važnosti organiziranja visokog obrazovanja za časnike OS-a počeli 2010. godine, početkom 2013. projekt je dozrio i krenuo u realizaciju, a od lipnja 2013. se na njemu svakodnevno i vrlo intenzivno radilo. „Bilo je mnogo rada i razgovora, razmjene mišljenja, kritičkog propitivanja i zahvaljujem svima koji su u tome sudjelovali, a  posebno zahvaljujem kolegama s Hrvatskog vojnog učilišta na njihovom trudu i doprinosu. Ponosan sam jer smo zajednički ostvarili dva u potpunosti integrirana sveučilišna studija, i ovaj posao može biti primjer dobre suradnje“, naglasio je rektor Bjeliš.

„Revolucija u domeni vojnih poslova donosi nove izazove i nove potrebe, pa tako naši budući časnici trebaju biti sposobni odgovoriti na brojne složene zahtjeve – oni moraju biti sposobni braniti teritorij, ali i biti dobri pregovarači i dobre vođe. Ovi studijski programi omogućavaju da naši budući časnici budu upravo takvi, i ovaj događaj za OS RH predstavljaju značajan iskorak. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali i pomogli, a posebno Vladi i Sveučilištu u Zagrebu na uvođenju ova dva programa za potrebe oružanih snaga“, rekao je načelnik Glavnog stožera OS RH, general zbora  Drago Lovrić.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović naglasio je važnost ove suradnje, današnjeg potpisivanja Sporazuma i započinjanja provedbe studijskog programa. „S obzirom na naše mjesto i ulogu u Europskoj uniji i NATO-u, ovo je velik dan, i to ne samo za OSRH i Sveučilište nego i šire. Ovakva suradnja akademske zajednice i OSRH pokazuje da Republika Hrvatska može i  treba biti konkurentan i uvažen član međunarodnih integracija. Svi razgovori koji su prethodili današnjem potpisivanju Sporazuma bili su izuzetno kvalitetni i učinkoviti, a oni su u konačnici doveli do realizacije dvaju programa koji su impresivni i po tome što imaju izrazitu interdisciplinarnost. Hvala svima koji su u ovome sudjelovali, a posebno zahvaljujem ministru Anti Kotromanoviću koji je velikim žarom gurao ovaj projekt prema zacrtanom cilju“, rekao je Jovanović.

[attachment=1]

   MORH (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 06, 2014, 09:17:02 pm
6.2.2014.

Znanstveno-stručni časopis HVU-a

Na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ 4. veljače 2014. godine održan je inicijalni sastanak s temom Uređivanje i izdavanje znanstveno-stručnog časopisa HVU-a. Sastanak je vodio ravnatelj HVU-a general-pukovnik Slavko Barić, a nazočila mu je skupina od 8 znanstvenika iz sustava Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH. Temeljno se raspravljalo o načinu uređivanja i oblikovanju časopisa, o potrebnim pravilnicima i drugim aktima povezanim s uređivanjem i izdavanjem časopisa, te nužnim prvim koracima za izdavanje.

Zaključeno je kako će prvi korak biti izrada konzistentnog prijedloga, upoznavanje načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga i ministra obrane s inicijativom te ishođenje njihove suglasnosti u vezi s izdavanjem znanstveno-stručnog časopisa Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski.

[attachment=1]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski" dobilo je i svoje web stranice, zasada u okviru morh.hr (http://www.morh.hr/).
Adresa je: http://www.morh.hr/hr/hrvatsko-vojno-uciliste/pocetna.html


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 25, 2014, 05:03:54 pm
Vijest s kraja prošle godine. Nakon što je Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski" u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu pokrenulo dva studijska programa Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, a u pripremi je i suradnja sa Pomorskim fakultetom Sveučilišta u Splitu na programu za potrebe HRM, radi se iskorak i prema srednjoškolskom obrazovanju za vojne potrebe.


VOJNA ŠKOLA U POŽEGI

Škola će upisati 80 polaznika koji će pohađati tehničke nastavne programe

Prvi upisi u školu bit će u u školskoj godini 2015./2016., najavio je general pukovnik Slavko Barić.

[attachment=1]Foto: Dušan Mirković /Pixsell

Autor: Ljiljana Marić

Od školske godine 2015./2016. u Požegi bi trebala s radom početi Srednja vojna škola, najavio je to general pukovnik Slavko Barić, ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta za današnje posjete požeško-slavonskom županu Alojzu Tomaševiću.

-Vjerujem da ćemo vrlo brzo u Požegi početi s obrazovanjem dočasnika kroz srednjoškolsko obrazovanje na Tehničkoj školi u Požegi. Sljedeće godine obavit ćemo pripremu nastavnih planova i programa te organizacijsku pripremu. U školu će se moći upisati oko 80 polaznika iz cijele Hrvatske. Oni bi pohađali nastavu na Tehničkoj školi, a obuku bi prolazili u vojarni gdje bi i stanovali. Obuku će provoditi Dočasnička škola u Požegi. Nakon završetka srednje škole, najbolji polaznici će upisati studijske programe, a dio njih će odmah krenuti u postrojbe kao dočasnici dok će jedan dio raditi kao stručnjaci na održavanju tehnike – objasnio je general pukovnik Barić.

Župan Alojz Tomašević izrazio je zadovoljstvo što će se ovako značajan projekt realizirati u Požegi. –Presretan sam i kao župan i kao general u mirovini. Ovo je povijesni događaj za naš grad i okolicu. Dajemo maksimalnu potporu ovom programu jer ovaj program školovat će ljude za poznatoga "naručitelja". Pripremamo mlade ljude koji će biti sposobniji za izlazak na tržište, za život i rad koji se od njih očekuje. Važno je da ti ljudi koji dođu u Požegu znaju da će biti zaposleni u oružanim snagama. Kroz ovaj model mi ćemo zaposliti i nove profesore. Svaki novozaposleni je za nas pobjeda – poručio je župan Tomašević zahvalivši general pukovniku Bariću i njegovim suradnicima.

Zoran Galić, ravnatelj Tehničke škole istaknuo je da nje njihova škola spremna za provođenje jednog ovakvog projekta. -Škola je kadrovski i materijalno opremljena. Pojedine praktikume ćemo prilagoditi i doraditi. Neupitna je postojanost upisnih kvota, a otvara se i mogućnost novih zaposlenja – kazao je ravnatelj Galić.

Večernji.hr (http://www.vecernji.hr)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 26, 2014, 02:38:00 pm
16. NARAŠTAJ RATNE ŠKOLE

26.2.2014.

Predavanje veleposlanika Države Izrael u Hrvatskoj

[attachment=1]
Polaznicima Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ u srijedu 26. veljače 2014. godine predavanje je održao veleposlanik Države Izrael u Hrvatskoj - H. E. Yosef Amrani.

Veleposlanik Amrani je u nazočnosti brigadnog generala Slavena Zdilara, dr. sc., zamjenika ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7440.0.html) i zapovjednika Ratne škole održao predavanje s tematskim cjelinama:

1. Osvrt na događaje pod nazivom „Arapsko proljeće“,

2. Hegemonije i njihovo preslagivanje na Bliskom istoku (uz zaseban osvrt na Qatar, Iran i Tursku),

3. Arapsko-izraelski konflikt, tj. izraelsko-palestinski sukob.

Na kraju predavanja H. E. Yosef Amrani odgovarao je na niz pitanja polaznika, a potom se upisao u Knjigu posjeta Ratne škole „Ban Josip Jelačić“.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 06, 2014, 02:16:59 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

04.03.2014.

Zimski kamp II za kadete HVU-a

Provedba Zimskog kampa II za kadete Kadetske bojne Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ započela je 3. ožujka 2014. godine uvodnim sastankom, upoznavanjem s vojarnom, paljenjem svijeća i molitvom kod spomen-križa u vojarni, za sedamdeset i četiri poginula specijalca, kao i za sve poginule branitelje koji su tijekom Dom. rata položili svoje živote.

Bojna za specijalna djelovanja i ove je godine domaćin, organizator i provoditelj aktivnosti koja će se provesti od 3. do 14. ožujka 2014. godine. Predavači i instruktori su iz sastava 2. satnije za specijalna djelovanja, Desetine za obuku i Zapovjedne satnije Bojne za specijalna djelovanja. Mjesto provedbe aktivnosti obuke Zimskog kampa II planirano je na tri lokacije: vojarna “Drgomalj” Delnice, šire područje oko vojarne, Grobničko polje, strelište “Kovačevo” te područje skijališta Platak, vojni objekt ,,Guslica“.

 Dvotjedna obuka kadeta sastavljena je od teorijskog i praktičnog dijela što zajedno čini jednu cjelinu koja obuhvaća teme: zemljopis i značajke planina, pješačko oružje sa zadaćama gađanja, topografiju, taktiku, prvu pomoć, alpinizam, kretanje u planinsko-zimskim uvjetima, improvizirana skloništa u snijegu, obuku preživljavanja u zimskim uvjetima, boravak u planinsko-zimskim uvjetima te tjelovježbu za sve sudionike kampa. Način obuke podupire misiju postrojbe kojoj je za cilj pružanje vojne pomoći (Military Assistance - MA). Na ovogodišnjoj provedbi Zimskog kampa II sudjelovat će 40 kadetkinja i kadeta s njihovim voditeljem iz Kadetske bojne časničkim namjesnikom Mihaelom Brindzejom. Cilj obuke je osposobiti kadete osnovnim vještinama i tehnikama nužnima za uspješno djelovanje i preživljavanje u zimskim uvjetima.

[attachment=1][attachment=2]

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 06, 2014, 02:20:31 pm
04.03.2014.

Tečaj strategijskog planiranja 2014

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) "Petar Zrinski", u utorak, 04. ožujka 2014. godine uručena su Uvjerenja polaznicima 12. naraštaja Tečaja strategijskog planiranja.

Tečaj je organizirao i proveo Dekanat HVU-a, na čelu s voditeljem Tečaja, nastavnikom strategijskog upravljanja obranom iz Katedre nacionalne sigurnosti i vojne strategije brigadirom Sinišom Šimićevim.

Tečaj je uspješno završilo 16 polaznika, djelatnika MORH-a i GS OS RH.

Tečaj se provodio za časnike koji obnašaju najviše dužnosti unutar obrambenog sustava i OS RH, a program je obuhvatio strateško promišljanje, strategijsko planiranje i upravljanje, donošenje odluka na strategijskoj razini i određivanje potrebitih vojnih sposobnosti u odnosu na trenutni ustroj OS RH.

Uvjerenja je polaznicima uručio zamjenik ravnatelja HVU, ujedno Zapovjednik Ratne škole „ Ban Josip Jelačić „ brigadni general dr. sc. Slaven Zdilar koji je u prigodnom obraćanju naglasio važnost ovog tečaja za cjelokupni MORH i OS RH.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 07, 2014, 06:55:03 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

ZAVRŠETAK TEMELJNE DOČASNIČKE IZOBRAZBE

Zahtjevna vježba vrhunac obuke budućih zapovjednika desetina

Budući zapovjednici desetina i drugih dočasničkih dužnosti iste razine, ujedno polaznici 44. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe, na poligonu "Gakovo" praktično su prikazali znanja i vještine usvojene tijekom izobrazbe, a istodobno su dobili izvrsnu priliku razvijanja suradnje i koordinacije između rodova. U ovom naraštaju obrazovali su se dočasnici iz rodova vojne policije, pješaštva, veze, inženjerije, nuklearno-kemijsko-biološke obrane, motrenja i navođenja te tehničke službe svih grana naših Oružanih snaga...

[attachment=1]
Završna vježba od 10. do 14. veljače na vojnom poligonu "Gakovo" označila je kraj školovanja još jedne generacije budućih zapovjednika desetina i drugih dočasničkih dužnosti iste razine. Naime, polaznici 44. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe na poligonu su praktično prikazali znanja i vještine usvojene tijekom izobrazbe, a istodobno su dobili izvrsnu priliku razvijanja suradnje i koordinacije između rodova jer su na vježbi, u provedbi bojnog djelovanja, surađivali borbeni rodovi i rodovi borbene potpore. U ovom naraštaju obrazovali su se dočasnici iz rodova vojne policije, pješaštva, veze, inženjerije, nuklearno-kemijsko-biološke obrane, motrenja i navođenja te tehničke službe svih grana naših Oružanih snaga. Kada bi se jednom rečenicom morali iskazati zahtjevi postavljeni pred dočasnike na bilo kojoj razini, pa tako i pred zapovjednika desetine, može se reći da je dočasnik vođa svojih vojnika, njihov prvi obučavatelj pa obvezno mora biti tehnički i taktički stručan kako bi uspješno vodio svoje ljude.

U iznimno zahtjevnim klimatskim i terenskim uvjetima, polaznici su tijekom pet dana bili pod budnim okom ocjenjivača te su izveli niz zadaća klasičnih bojnih djelovanja desetine i zadaća koje se provode u međunarodnom okružju. Poseban je naglasak bio na individualnim sposobnostima vođenja, orijentacije i radiokomunikacije, a odrađene su i vježbe zbrinjavanja i evakuacije ozlijeđenih. Tijekom svih tih aktivnosti posebna pozornost bila je usmjerena na poštivanje svih odredbi međunarodnog humanitarnog i ratnog prava. Polaznici su, uz potrebno naoružanje i tehnička sredstva, pokazali taktiku upotrebe tih sredstava, kao i sve ostale postupke djelovanja unutar postrojbe.

[attachment=2]
Voditelj Odsjeka Temeljne dočasničke izobrazbe, stožerni narednik Denis Zekić, naglasio je da su polaznici uspješno izvršili sve pred njih postavljene zadaće. "Polaznici su pokazali izuzetnu razinu motivacije, želje za učenjem i osobnog truda, u vrlo zahtjevnim uvjetima, a samu vježbu i rad polaznika možemo ocijeniti visokom ocjenom", zaključio je stožerni narednik. U osposobljenost i zajedničko djelovanje dočasnika različitih rodova uvjerio se i prvi dočasnik OSRH, časnički namjesnik Mario Mateljić, koji je 12.veljače s prvim dočasnicima grana, ZzP-a i HVU-a kao domaćinom, obišao polaznike na Gakovu. On je na kraju posebno istaknuo i mogućnost da u završnoj vježbi u idućem naraštaju Temeljne dočasničke izobrazbe sudjeluju i ostali dočasnici službi logistike.

[attachment=3]
Integracija izobrazbe dočasnika i instruktora

Ovogodišnja temeljna časnička izobrazba dobila je i jednu sasvim novu dimenziju u odnosu na prijašnje godine. Naime prvi je put sukladno novom konceptu izobrazbe dočasnika, ostvarena integracija temeljne izobrazbe dočasnika i izobrazbe 10. naraštaja polaznika Tečaja za instruktore. Instruktori-polaznici tečaja, uz mentoriranje i nadzor instruktora Dočasničke škole, izravno su sudjelovali u jednom dijelu obuke rodova odnosno službi. Uz samu izobrazbu dočasnika, instruktori-polaznici su dobili priliku da u realnom okruženju odrade praktični dio svojih nastavnih sadržaja. Time su stekli stručne i metodičke sposobnosti za provedbu izobrazbe u svojim postrojbama u budućnosti.

[attachment=4]
Polaznici 44. naraštaja TDI

Mlađi vodnik Vlatko Jaćimović, pripadnik OS Crne Gore - rod vojne policije

"Želio bih istaknuti visoku profesionalnost instruktora Dočasničke škole i mojih kolega polaznika te njihov odnos prema meni kao stranom državljaninu. Od svih sam dobio bezrezervnu podršku i pomoć, prihvaćen sam kao član tima i osim znanja, na ovom sam školovanju stekao i mnogo prijatelja. Izobrazba je bila intenzivna, zahtjevna, ali istodobno i dinamična i zanimljiva. Posebno bih istaknuo provedbu završne vježbe na poligonu "Gakovo", gdje sam imao priliku u realnim uvjetima vidjeti i naučiti puno o zadaćama različitih rodova i zajedničkog djelovanja."


Skupnica Renata Marjančević, pripadnica GMTBR - rod veze

"Kroz izobrazbu smo proveli puno praktičnih vježbi, a na završnoj, zajedničkoj vježbi mogli smo vidjeti rezultate našeg rada. Vježba je provedena prema dobrom scenariju i mogli smo uvidjeti sve specifičnosti različitih rodova. Posebno važnim smatram potporu instruktora, stalne sugestije i suradnju, kao i svakodnevne raščlambe nakon vježbe u kojima smo mogli puno naučiti."


Skupnik Kristijan Filipović, pripadnik BSD - rod pješaštva

"Posebno značajnim smatram specifičan način rada na školovanju, posebno u rodovskom dijelu izobrazbe, gdje je zajednička vježba na kraju bila jako dobro zamišljena i provedena sa svim rodovima. Stekao sam nove spoznaje i nova iskustva koja će mi zasigurno koristiti u daljnjem radu. Općenito, program dočasničkog školovanja smatram dobrim, dinamika rada nije bila prezahtjevna i uvijek ima dovoljno vremena za prilagodbu, pripremu i učenje."

[attachment=5]

Pripremila Petra KOSTANJŠAK, fotoarhiva Dočasničke škole, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 11, 2014, 07:36:23 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

6.3.2014.

Promocija polaznika TDI i Tečaja za instruktore

[attachment=1][attachment=2]

U vojarni 123. brigade HV-a u Požegi, 20. veljače 2014. godine upriličena je promocija završetka 44. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe i 9. naraštaja Tečaja za instruktore.

Temeljnu dočasničku izobrazbu uspješno je završio 81 polaznik od kojih je bio i jedan polaznik Oružanih snaga Crne Gore. Najboljim polaznikom proglašen je pripadnik Bojne za specijalna djelovanja skupnik Kristijan Filipović. Za ostvarene rezultate zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Zdenko Šakota pohvalio je skupnicu Renatu Marijančević i skupnicu Andreu Drugčević.

Izobrazbu Tečaja za instruktore završilo je 19 polaznika. Osim polaznika iz Oružanih snaga RH Tečaj su završili jedan pripadnik OS Crne Gore, jedan pripadnik OS BiH te jedan pripadnik OS Republike Slovenije. Najboljim polaznikom Tečaja za instruktore proglašen je pripadnik Pješačke pukovnije narednik Zlatko Kovačić.

Svečanosti je nazočio prvi dočasnik Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" časnički namjesnik Ivan Cestarić.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 14, 2014, 08:06:23 pm
14.3.2014.

Sastanak s doktorima znanosti

Na temelju poziva ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general-pukovnika dr. sc. Slavka Barića, u maloj dvorani Časničkog doma HVU-a u petak 14. ožujka 2014. godine održan je radni sastanak s doktorima znanosti – zaposlenicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.

Zamjenik ravnatelja brigadni general dr. sc. Slaven Zdilar i dekan Učilišta brigadir mr. sc. Željko Akrap nazočne su upoznali s elementima novih studijskih programa koji će započeti s održavanjem na Hrvatskom vojnom učilištu tijekom akademske 2014./2015. godine, a prezentaciju novih vojnih programa Vojno vođenje i upravljanje (VViU) te Vojno inženjerstvo (VI) održao je pukovnik dr. sc. Mirko Jakopčić.

Ravnatelj HVU-a general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić je nakon prezentacije i rasprave istaknuo da je potrebno da se u nastupnom periodu osobe sa znanstveno-nastavnim zvanjem doktora znanosti aktivno uključe u nove studijske programe kako bi svojim znanjem te iskustvom iz MORH-a i OSRH kvalitetu nastave zajednički podigli na najvišu moguću razinu.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 01, 2014, 04:22:39 pm
16. NARAŠTAJ RATNE ŠKOLE

28.03.2014.

Ratna škola u Belgiji

[attachment=1]
U sklopu studijskog putovanja 16. naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić" u Kraljevinu Belgiju i radnog obilaska tijela i zapovjednih struktura NATO-a od 24. do 27. ožujka 2014. godine, polaznici su na čelu sa zapovjednikom Ratne škole "Ban Josip Jelačić" brigadnim generalom Slavenom Zdilarom posjetili Stalno predstaništvo RH pri EU, Savezničko zapovjedništvo za operacije ACO SHAPE i Stalno predstavništvo RH pri NATO i EU.

U organizaciji Vojnog predstavnika RH pri NATO i EU general pukovnika Mirka Šundova, dr. sc., nazočili su okruglim stolovima s eminentnim predavačima kao što su gđa Kolinda Grabar Kitarović, pomoćnica glavnog tajnika za javnu diplomaciju, veleposlanik RH pri NATO-u mr. sc. Boris Grigić, veleposlanik RH pri EU gospodin Mato Škrabalo, g. Andrewa Budda iz DPP NATO HQ te druge uvažene osobe.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 09, 2014, 08:01:20 am
ČASNIČKA ŠKOLA

9.4.2014.

Polaznici TČI na taktičkoj vježbi na vježbalištu Podoštra u Gospiću

[attachment=1]Foto: MORH/ T. Brandt

U vojarni "Eugen Kvaternik" u Gospiću, na vježbalištu - strelištu Podoštra, polaznici Temeljne časničke izobrazbe (TČI) roda pješaštva provode taktičke vježbe i uvježbavanja u rukovanju i upravljanju minobacačima 82mm, protuoklopnim vođenim raketnim sustavima FAGOT i METIS te browning 12,7mm.

Ovaj dio praktične časničke izobrazbe koju polazi 20 polaznika započeo je 19. ožujka, završit će 11. travnja 2014., a provodi se u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" i podređenih postrojbi Hrvatske kopnene vojske, Gmtbr, 1. motorizirane bojne "Vukovi".

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 09, 2014, 08:02:46 am
ČASNIČKA ŠKOLA

Polaznici TČI na taktičkoj vježbi na vježbalištu Podoštra u Gospiću

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 09, 2014, 08:03:50 am
ČASNIČKA ŠKOLA

Polaznici TČI na taktičkoj vježbi na vježbalištu Podoštra u Gospiću

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 09, 2014, 08:04:59 am
ČASNIČKA ŠKOLA

Polaznici TČI na taktičkoj vježbi na vježbalištu Podoštra u Gospiću

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on April 18, 2014, 06:45:33 am
Vir: "Slobodna Dalmacija" (http://www.slobodnadalmacija.hr/default.aspx) Split

Splitsko Sveučilište pokreće studij za potrebe Oružanih snaga

Senat Sveučilišta u Splitu u četvrtak je odobrio pokretanje postupka ustrojavanja studija za potrebe Ministarstva obrane. Riječ je o studijima vojne nautike i vojnog brodostrojarstva, koji bi se izvodili u sklopu Pomorskog fakulteta.

Bit će to četverogodišnji studiji koji će nositi 240 ECTS bodova, a na njima će se školovati kadrovi za potrebe hrvatskih Oružanih snaga, kao i oružanih snaga zemalja iz regije.

Stoga će se nastava održavati na hrvatskom i na engleskom jeziku, a kako je najavio rektor prof. dr. Ivan Pavić, ti bi studiji mogli donijeti i lijepu zaradu.

Dobra je vijest i da se radovi na zgradi triju fakulteta, takozvanoj mamutici na Kampusu, odvijaju predviđenom dinamikom.

–Nadamo se da će sve biti gotovo do sredine lipnja. Jučer su postavljeni i transformatori i električni kabeli – izvijestio je prorektor prof. dr. Tomislav Kilić.

Također, definirano je da će se sljedeća sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, na kojoj će se tajnim glasanjem birati novi rektor, održati 22. svibnja.

A za 6. lipnja najavljena je svečana sjednica Senata na kojoj će se proslaviti 40. godišnjica Sveučilišta, koja je trebala biti održana 13. lipnja, ali je pomaknuta za raniji termin jer se poklapala s početkom Svjetskog nogometnog prvenstva.

Sveučilište je obavijestilo i dobitnike stipendija Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2013./2014. da im je u četvrtak 17. travnja, novac uplaćen na njihove žiroračune.

Potvrđeni profesori

Članovi Senata potvrdili su izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovnog profesora (prvi izbor) sljedećim do sada izvanrednim profesorima: Ivica Boko (FGAG), Damir Jukić (FGAG), Deni Karelović (MF), Ante Tonkić (MF) te Marko Trogrlić.

Odlukom Senata također je potvrđen izbor dr. sc. Smiljane Goreta-Ban u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice.

D. BARBARIĆ

[attachment=1]Foto: Ilustracija CROPIX


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 25, 2014, 02:37:34 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

23.4.2014.

Polaznici Temeljne časničke izobrazbe gađali iz RPG 22

[attachment=1]
Polaznici 13. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe roda pješaštva proveli su u utorak 22. travnja 2014. na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja bojno gađanje iz ručnog bacača RPG 22.

Bilo je to njihovo prvo gađanje s RPG-om, a gađali su na cilj udaljen 170 m.

Cilj ove aktivnosti, između ostalog, je bio provjera dosada usvojenih znanja tijekom obuke koju su u Gospiću s polaznicima Temeljne časničke izobrazbe provodili zapovjednici desetina i časnici 1. motorizirane bojne Vukovi Gardijske motorizirane brigade-Gmtbr u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem, te obuke na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik".

U obuci koja je prethodila gađanju polaznici su se između ostalog upoznali i sa organizacijom i osiguranjem gađanja te primjenom mjera sigurnosti.  

Pripadnici 1. Motorizirane bojne Vukovi za polaznike Temeljne časničke izobrazbe izveli su i pokazno gađanje protuoklopnim vođenim raketnim sustavima FAGOT i METIS.

Rukovatelj gađanja bio je pukovnik Luka Vujadinović voditelj Odsjeka HKoV-a na katedri rodova grana HVU-a.

[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 25, 2014, 02:38:48 pm
Polaznici Temeljne časničke izobrazbe gađali iz RPG 22

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on April 25, 2014, 02:50:53 pm
Dobra je prva slika  ;D

poz.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on April 25, 2014, 03:56:38 pm
Dobra je prva slika  ;D

poz.
A i ti svaku vidiš.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 01, 2014, 01:09:05 pm
ZAPOVJEDNO STOŽERNA ŠKOLA

24.4.2014.

Zapovjedno stožerna škola u Austriji

[attachment=1]
Polaznici 22. naraštaja intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“, na čelu sa zapovjednikom Škole brigadirom Ivanom Zelićem, 22. i 23. travnja 2014. godine posjetili su Akademiju nacionalne obrane Austrijske vojske u Beču. Dio je to programa školovanja polaznika intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe s ciljem upoznavanja izobrazbe i obuke u susjednim zemljama.

Domaćin posjete bio je direktor administracije i osoblja Akademije nacionalne obrane Austrijske vojske brigadir Thomas Rapatz.

Na uvodnoj prezentaciji brigadir Thomas Rapatz upoznao je polaznike s organizacijskom strukturom i misijom Akademije nacionalne obrane, a pukovnik Roch prezentirao je sustav obuke i izobrazbe u Akademiji nacionalne obrane Republike Austrije. Akademija nacionalne obrane najviša je vojna obrazovna i znanstvena institucija u Republici Austriji utemeljena davne 1656. godine. Akademija je smještena u Beču.

Tijekom studijskog putovanja polaznici intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe obišli su kulturno-povijesne znamenitosti grada Beča te su posjetili vojno-povijesni muzej Austrijske vojske.

[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 01, 2014, 01:12:06 pm
30.4.2014.

Završila izobrazba petog naraštaja vojno strukovne izobrazbe časnika

[attachment=1]Foto: OSRH/J. Đivan Perković

Dodjelom diploma i svjedodžbi na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" danas, 30. travnja 2014. svečano je obilježen završetak izobrazbe petog naraštaja vojno strukovne  izobrazbe časnika u funkcionalnom području.

Svečanosti su nazočili zamjenik ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" i zapovjednik Ratne škole "Ban Josip Jelačić" brigadni general Slaven Zdilar, zapovjednik Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro" brigadir Ivan Zelić, predstavnici uprava Glavnog stožera Oružanih snaga te načelnici katedri i nastavnici koju su proveli izobrazbu.

Vojno strukovna izobrazba časnika treća je razina vojne izobrazbe, a cilj programa je osposobljavanje polaznika za obnašanje stožernih i rukovoditeljskih dužnosti.

Program se sastojao od tri modula: općeg, strukovnog i Tečaja za višeg stožernog časnika. Nositelj provedbe 1. i 3. modula bilo je Hrvatsko vojno učilište, a 2. modula uprave Glavnog stožera OS RH.

Peti naraštaj vojno strukovne izobrazbe trajao je četiri mjeseca odnosno 450 nastavnih sati. Izobrazbu je uspješno završilo 50 polaznika iz svih grana Oružanih snaga.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Predstavljena knjiga Tajne pregovaranja

Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" 17. je travnja predstavljena knjiga "Tajne pregovaranja" čiji je autor bojnik Josip Kužir. Tom je prigodom recenzent, prof.dr.sc. Marinko Ogorec, istaknuo da je riječ o vrlo dobroj, stručnoj i kompleksnoj knjizi koja otvara nova pitanja i zastupa nova gledišta u području pregovaranja.

Knjiga, čiji su izdavači Ministarstvo obrane RH i Glavni stožer OSRH, ima osam poglavlja i na 160 strana uvodi čitatelja u pojmove, problematiku i dinamiku psiholoških i komunikoloških procesa koji utječu na uspješnost pregovaranja i komuniciranja.

Bojnik Josip Kužir, inženjer je elektrotehnike, na dužnosti je stožernog operativnog časnika u Zapovjedno-operativnom središtu GS OSRH, dragovoljac je rata te, u civilnom životu, nositelj certifikata iz neurolingvističkog programiranja (NLP).

L. PULJIZEVIĆ, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 26, 2014, 12:58:18 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

23.5.2014.

Kadetkinja Luketić osvojila drugo mjesto na Konferenciji mladih vojnih znanstvenika

[attachment=1]
Kadetkinja Anica Luketić osvojila je drugo mjesto na Konferenciji mladih vojnih znanstvenika CEFME - JUNIOR (Central European Forum on Military Education), koja se održava od 21. do 23. svibnja 2014. godine u Liptovský Mikulášu u Slovačkoj Republici.

Među brojnim izlagačima na konferenciji, kadetkinja Luketić je sudjelovala sa svojim znanstvenim člankom na temu: „Uzroci i učinci ukrajinske krize u 2014“.

Na konferenciji sudjeluje izaslanstvo Kadetske bojne Časničke škole Hrvatskoga vojnog učilišta "Petar Zrinski" predvođeno zapovjednicom Kadetske bojne bojnicom dr. sc. Vlastom Zekulić, kadetkinjom Anicom Luketić i kadetom Josipom Miočem.

U sklopu konferencije provode se sadržaji visokog vojnog obrazovanja s ciljem stvaranja zajedničkog foruma za razmjenu znanstvenih rezultata i znanja između kadeta, studenata i vojnih znanstvenika unutar CEFME institucija.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 15, 2014, 06:06:50 pm
9.6.2014.

Zapovjedno stožerna škola Turske posjetila HVU

[attachment=1]
Polaznici Zapovjedno stožerne škole mornarice Oružanih snaga Republike Turske, 6. lipnja 2014. godine posjetili su Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“.

U izaslanstvu je bilo njih pedeset i dvoje, a predvodio ih je zapovjednik Zapovjedno stožerne škole mornarice komodor Tayyar Ertem i vojni izaslanik Republike Turske u Republici Hrvatskoj brigadir Enver Topal.

Goste is Republike Turske dočekao je zapovjednik HVU-a general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić i zapovjednik Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro" brigadir Ivan Zelić s polaznicima 22. naraštaja Zapovjedno stožerne škole "Blago Zadro".

Gostima iz Republike Turske priređen je obilazak Učilišta te im je održana prezentacija o razvoju, zadaćama, ustroju i modelima izobrazbe na Hrvatskom vojnom učilištu s posebnim naglaskom na izobrazbu u Zapovjedno stožernoj školi „Blago Zadro“.

Tijekom studijskog putovanja u Republici Hrvatskoj gosti iz Turske posjetili su Dubrovnik.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 27, 2014, 03:25:43 pm
18.6.2014.

Svečana promocija polaznika vojnih škola na HVU

[attachment=1]
U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski", 18. lipnja 2014. godine tradicionalno je održana svečanost promocije polaznika vojnih škola kojoj su prisustvovali predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Ivo Josipović, ministar obrane Ante Kotromanović, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Drago Lovrić, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general pukovnik Slavko Barić te ostali visoki vojni i civilni dužnosnici kao i obitelji promoviranih pripadnika.

Ove školske godine vojnu izobrazbu završilo je 377 polaznika, od čega je bilo 59 žena, a školovalo se i 15 polaznika stranih oružanih snaga:
4 iz Bosne i Hercegovine,
3 iz Crne Gore,
2 iz Kosova,
4 iz Makedonije,
1 iz Slovenije i
1 iz Srbije.

Nagrade su uručene najboljim polaznicima i najboljem instruktoru.

Tom je prigodom predsjednik Josipović čestitao svim polaznicima i nastavnicima, a posebno je uputio čestitku polaznicima programa iz partnerskih i savezničkih zemalja. „Činjenica da se zajedno školuju pripadnici naših oružanih snaga govori puno o napretku koji je učinjen na uspostavljanju mira i suradnje u regiji“, rekao je Predsjednik i naglasio da se ta suradnja posebice mogla vidjeti u nedavnim događajima vezanima uz poplave. „Ljudi su najvažniji, i upravo zato znanje i vještine koje ste stekli jamče da ćete svoju domovinu braniti, čuvati i zastupati na najbolji mogući način“, istaknuo je Predsjednik.

Čestitajući na uspješnom završetku školovanja ministar obrane Ante Kotromanović istaknuo je da će Ministarstvo nastaviti ulagati u razvoj Hrvatskog vojnog učilišta. „Od rujna krećemo s novim studijskim programima i vojnom izobrazbom čime smo pokazali da pratimo trendove“, rekao je ministar obrane.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Drago Lovrić je, uz čestitke svima, istaknuo da od Hrvatskog vojnog učilišta i u budućnosti očekuje doprinos u stvaranju budućih lidera koji će imati viziju i dobre menadžerske sposobnosti, kojima će etičnost i pravednost biti modus operandi i koji će biti sposobni djelovati u složenom multikulturalnom i međunacionalnom okružju. „Visoki etički standardi naših budućih dočasnika i časnika uz odgovarajuće znanje mogu dati odgovor na sve izazove.“ - naglasio je general Lovrić koji im je poručio: „Budite lideri koji će uvažavati ljude, biti etični i pravedni, principijelni i dosljedni.“ Posebno je zahvalio obiteljima – „ Hvala vam što ste odgojili mlade ljude i podržali ih u odluci da postanu časnici Oružanih snaga koji služenje Domovini prepoznaju kao svoj poziv i životnu karijeru.“ General Lovrić je najavio da se od akademske 2014./2015. godine u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu pokreću hrvatski vojni studiji, Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo što će biti značajan iskorak u obrazovnom procesu časnika.

Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general pukovnik Slavko Barić je, u svom obraćanju uoči glavne svečanosti, čestitao svim polaznicima na uspješnom završetku školovanja te im je zaželio uspješnu karijeru u budućnosti. Poručio je da ulaskom u EU i NATO, Hrvatska uz domaće zadaće, preuzela zadaće i odgovornost za mir u regiji, Europi i svijetu. „Vi ste dočasnici i časnici Republike Hrvatske, ali i snaga EU-a i NATO-a i imate sposobnosti i znanja da upravo tako i djelujete“, poručio je general pukovnik Barić i istaknuo da su novi vojni studiji izvrstan početak transformacije našeg sustava vojnog školovanja.

[attachment=2]
Skupnica Snježana Jelenčić, najbolja polaznica 45. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe, izjavila je da se osjeća odlično i da je ponosna na svoje ostvarenje, kao i na činjenicu da je pripadnica elitne postrojbe koja je sljednica 1. Gardijske brigade Tigrovi.

"Naša postrojba je prva koja odgovara na najteže izazove i naši pripadnici su uvijek među najspremnijima na svakom školovanju. Biti pripadnikom gardijske brigade zaista je neizmjerna čast." rekla je skupnica Jelenčić i dodala kako se i u budućnosti želi nastaviti truditi i zalagati i biti uvijek među najboljima.

[attachment=3]
Poručnik Tomislav Baturina, najbolji pripadnik 18. naraštaja kadeta vojnih pilota, izjavio je da mu današnji dan predstavlja ispunjenje sna i da osjeća veliko zadovoljstvo što je danas ovdje i pogotovo što je najbolji polaznik svog naraštaja.

"Roditelji su iznimno ponosni na mene. Njima zahvaljujem što su se odricali i što su bili uz mene, što su me poduprli u mojoj nakani da postanem vojni pilot." rekao je poručnik Baturina te dodao kako će po povratku u Zemunik letjeti na školskom helikopteru Bell-206.

"Preostaje mi još godina dana školovanja i nakon toga ću postati instruktor letenja. Nakon toga, tko zna što će mi budućnost donijeti." rekao je mladi poručnik.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 27, 2014, 03:34:34 pm
Svečana promocija polaznika vojnih škola na HVU - 2014.


Ove školske godine vojnu izobrazbu završilo je 377 polaznika, od čega je bilo 59 žena, a školovalo se i 15 polaznika stranih oružanih snaga: 4 iz Bosne i Hercegovine, 3 iz Crne Gore, 2 iz Kosova, 4 iz Makedonije, 1 iz Slovenije i 1 iz Srbije.

Nagrade su uručene najboljim polaznicima i najboljem instruktoru.


22. naraštaj Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro" (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,8782.0.html)

Nagrada predsjednika RH (sat) - najbolji polaznik
• bojnik Tomislav Kasumović

Pohvala ministra obrane – drugi po rezultatu
• bojnik Goran Lugar

Pohvala načelnika GS OS – treći po rezultatu
• bojnik Davor Turković

Pohvala zapovjednika HVU – četvrti po rezultatu
• satnik Ivan Žgela
• pukovnik Samir Nukić – polaznik iz Bosne i Hercegovine

[attachment=1]

13. naraštaj Napredne časničke izobrazbe

Pohvala ministra obrane – najbolji polaznik
• natporučnik Josip Vuletić

Pohvala načelnika GS – drugi po rezultatu
• natporučnica Marija Milardović Dogan

Pohvala zapovjednika HVU – treći po rezultatu
• natporučnik Željko Kocijan


13. naraštaj Temeljne časničke izobrazbe

Nagrada predsjednika RH (sat) - najbolji polaznik
• poručnik Boris Živković

Pohvala ministra obrane – drugi po rezultatu
• poručnik Mislav Boroš

Pohvala načelnika GS – treći po rezultatu
• poručnik Deni Dugandžić

Pohvala zapovjednika HVU – četvrti po rezultatu
• poručnik Alen Rebrović

Dodjela časničkih bodeža po granama Oružanih snaga:
- Hrvatska kopnena vojska - 87
- Hrvatska ratna mornarica - 16
- Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i PZO - 7

[attachment=2]

Vojni piloti-kadeti 18. naraštaj Temeljne časničke izobrazbe HRZ-a i PZO-a

• 5 kadeta - pilota

Nagrada predsjednika RH (sat) - za najboljeg kadeta-pilota
• poručnik Tomislav Baturina

[attachment=3]

12. naraštaj Visoke dočasničke izobrazbe

Nagrada predsjednika RH (sat) - najbolji polaznik
• stožerni narednik Davor Kotromanović

Pohvala ministra obrane – drugi po rezultatu
• stožerni narednik Davor Biškup

Pohvala načelnika GS – treći po rezultatu
• stožerni narednik Jerko Ajhenberger

Pohvala zapovjednika HVU – četvrti po rezultatu
• stožerni narednik Denis Nikolaš

[attachment=4]

30. naraštaj Napredne dočasničke izobrazbe

Pohvala ministra obrane – prva po rezultatu
• narednica Blaženka Kasalo-Banić

Pohvala načelnika GS – drugi po rezultatu
• narednik Darko Guskić

Pohvala zapovjednika HVU – treći po rezultatu
• narednik Željko Živković

[attachment=5]

45. naraštaj Temeljne dočasničke izobrazbe

Pohvala ministra obrane – prva po rezultatu
• skupnica Snježana Jelenčić

Pohvala načelnika GS – drugi po rezultatu
• skupnik Vlaho Kovačić

Pohvala zapovjednika HVU – treći po rezultatu
• skupnik Antonio Nađ

[attachment=6]

Najbolji instruktor u školskoj godini 2013./2014.

• nadnarednik Željko Vuksanić


osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 27, 2014, 04:51:52 pm
Svečana promocija polaznika vojnih škola na HVU - 2014.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 27, 2014, 04:53:59 pm
Svečana promocija polaznika vojnih škola na HVU - 2014.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on June 27, 2014, 08:23:09 pm
Quote
stožerni narednik Davor Kotromanović

Неки министров рођак или само презимењак?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 08, 2014, 01:46:09 pm
7.7.2014.

Zapovjednik HVU-a primio kadetkinju Luketić

[attachment=1]
Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić primio je u ponedjeljak, 7. srpnja 2014. kadetkinju Anicu Luketić koja je osvojila drugo mjesto na Konferenciji mladih vojnih znanstvenika CEFME-JUNIOR (Central European Forum on Military Education) u Liptovský Mikulášu u Slovačkoj Republici.

Kadetkinja Anica Luketić sudjelovala je sa svojim znanstvenim člankom na temu: „Uzroci i učinci ukrajinske krize u 2014“.

U sklopu konferencije provode se sadržaji visokog vojnog obrazovanja s ciljem stvaranja zajedničkog foruma za razmjenu znanstvenih rezultata i znanja između kadeta, studenata i vojnih znanstvenika unutar CEFME institucija.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on July 08, 2014, 06:15:06 pm
Да ли је тај текст, макар у сажетку негде јавно објављен или доступан?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 14, 2014, 10:23:38 am
Да ли је тај текст, макар у сажетку негде јавно објављен или доступан?

Koliko mi je poznato, nije. Nisam uspio pronaći niti sažetak.
Hrvatsko vojno učilište uopće nema svoje web stranice već samo jedan odjeljak na morh.hr (http://www.morh.hr/):
- Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski" (http://www.morh.hr/hr/hrvatsko-vojno-uciliste/o-nama-hvu.html)

Također, postoji i web stranica za nove vojne studije:
- Vojni studiji - Sveučilište u Zagrebu (http://vojni.unizg.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 14, 2014, 10:34:01 am
11.7.2014.

Stručno usavršavanje nastavnika vojnih studija

[attachment=1]
Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“ održava stručno usavršavanje nastavnika vojnih studija od 10. do 12. srpnja 2014. godine na Malom Lošinju. Na usavršavanje su pozvani budući predavači na novopokrenutim vojnim studijima sa Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog vojnog učilišta. Tijekom trodnevnog rada obradit će se različite teme od važnosti za uspješno pokretanje novih studija od iduće akademske godine.

Kao predavači i moderatori rasprave angažirani su profesori sa Sveučilišta u Zagrebu predvođeni prorektoricom prof. dr. Blaženkom Divjak, Hrvatskog vojnog učilišta predvođeni zapovjednikom general pukovnikom dr. Slavkom Barićem, prof. dr. Vlatko Cvrtila, dekan Veleučilišta VERN u Zagrebu i dr. Amadeo Watkins s King's Collegea u Londonu. Na skupu također sudjeluju i profesor Siniša Tatalović, savjetnik Predsjednika Republike i brigadni general dr. Ivica Kinder, pročelnik Vojnog kabineta Predsjednika Republike, koji su također uključeni u nove vojne studije kao predavači.

Drugog dana rada, u petak 11. srpnja 2014. godine sudionicima izobrazbe pridružio se i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general zbora Drago Lovrić.

General Lovrić se obratio nazočnim profesorima te im je na početku izlaganja zahvalio na trudu koji su uložili u kreiranje novih studijskih programa. Naglasio je da novi programi predstavljaju iskorak u školovanju za potrebe Oružanih snaga jer će omogućiti školovanje novih časnika koji će biti u stanju svojim znanjem i sposobnostima odgovoriti izazovima neizvjesne budućnosti. Od njih će se u budućnosti očekivati djelovanje u novom, kompleksnom okruženju, u kojem će provoditi klasične kinetičke vojne operacije, ali i operacije potpore miru i izgradnji državnih i socijalnih struktura.

General Lovrić je u svojem izlaganju naglasio da će ovi programi, uz nove programe koji će se razviti sa Sveučilištem u Splitu za potrebe Hrvatske ratne mornarice, zaokružiti sustav školovanja za potrebe Oružanih snaga. „Već sada očekujemo sudjelovanje polaznika iz zemalja našeg okruženja, a izvedbom nastave na engleskom jeziku moći ćemo naše programe nuditi i zemljama izvan regije. Time bismo postali zemlja koja drugima izvozi znanje, što bi doprinijelo našem ugledu, ali bi omogućilo i financijske učinke koji bi se ulagali u standard naših vojnih škola“, naglasio je general Lovrić.

Na kraju svojeg izlaganja general Lovrić je svima zahvalio na sudjelovanju na izobrazbi, na naporima koje ulažu te je svima zaželio uspjeh u njihovim očekivanim ishodima koji su povezani uz nove studijske programe.

Kao dio izobrazbe održat će se i radionice usmjerene na obnavljanje vještina i znanja potrebnih za rješavanje konfliktnih situacija, koje moderiraju pukovnica Vesna Trut, profesorica psihologije na Hrvatskom vojnom učilištu i prof. Boris Hudina, psiholog i bivši vojni psiholog.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 15, 2014, 01:49:47 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

15.7.2014.

Kadeti na tradicionalnom mimohodu u Parizu

[attachment=1]
Dan pada zatvora Bastille u Parizu 14. srpnja 1789. godine Francuska obilježava tradicionalno vojnim mimohodom. Ove godine u Parizu se istovremeno obilježavalo i 100 godina od početka Prvog svjetskog rata (WW I).

Zbog toga su vojnici i zastave iz 76 zemalja koje su sudjelovale u Velikom ratu (WW I) kao saveznici i protivnici zajedno prošetali niz Champs-Elysees u Parizu, kao simbol zajedništva i mira. U toj ceremoniji zastavu Republike Hrvatske su nosila tri pripadnika Počasno zaštitne bojne Oružanih snaga RH.

Kao dio svečanog mimohoda, organiziran je i dio parade mladih koji su plešući i puštajući u zrak na stotine bijelih golubica svečano zaključili ceremoniju.

Hrvatski predstavnici mladih bili su pripadnici Kadetske bojne Oružanih snaga RH: kadet Matija Merkaš, kadetkinja Marijana Bogović, kadet Ante Vrdoljak i kadetkinja Anamaria Ćurković.

[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 28, 2014, 09:54:57 am
ČASNIČKA ŠKOLA

21.7.2014.

Kadetski ljetni kampovi

[attachment=1]
U Pješačkoj pukovniji Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,13560.0.html), na vojnom poligonu „Gašinci“, započela je prva faza obuke kadeta na KAMPU 1 (53 kadeta 11. naraštaja) i KAMPU 2 (39 kadeta 10. naraštaja).

Cilj KAMPA 1 je utvrđivanje temeljnih vojnih znanja za razini vojnika pješaštva i mornara Oružanih snaga RH. Ovaj se kamp provodi nakon 1. akademske godine kroz tri faze: 1. faza je temeljna vojna obuka od 21. srpnja do 2. kolovoza 2014., potom slijedi temeljna mornarska obuka od 3. do 9. kolovoza 2014. U ove dvije faze sudjeluje svi kadeti. U 3. fazi granske obuke koja traje od 10. do 17. kolovoza 2014. kadeti se dijele u skupine za obuku za potrebe Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

KAMP 2 provodi se nakon druge akademske godine s ciljem utvrđivanje temeljnih vojnih znanja razvijenih tijekom godišnje vojne obuke, ali s naglaskom na razvoju temeljnih vještina vođenja i zapovijedanja provođenjem taktičkih radnji i zadaća.

Trideset devet kadeta 10. naraštaja kadeta prolazi gransku obuku u razdoblju od 21. srpnja do 9. kolovoza 2014. godine na tri lokacije: na vojnom poligonu „Gašinci“, Središtu za obuku „Rudolf Perešin“ (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7352.0.html) u Zemuniku Donjem te u vojarni „Sv. Nikola“ u Splitu.

Zanimljivost ovog kampa je i sudjelovanje kadeta Oružanih snaga SAD-a koji u sklopu CULP programa - razumijevanje kulture i znanja jezika - sudjeluju u obuci s hrvatskim kolegama. Na vojnom poligonu „Gašinci“ nalazi se 15 pripadnika Kopnene vojske SAD-a.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 28, 2014, 10:01:28 am
ČASNIČKA ŠKOLA

28.7.2014.

Kamp 2 na VP Gašinci

[attachment=1]
Trideset i devet polaznika 10. naraštaja programa civilno-vojnog školovanja Kadet nalazi se na granskoj obuci na vojnom poligonu Gašinci. Za obuku kadeta zaduženi su djelatnici Pješačke pukovnije Zapovjedništva za obuku i doktrinu "Fran Krsto Frankopan" koji će ih tijekom tri tjedna obučiti za temeljne vještine vođenja i zapovijedanja te obaviti provjeru naučenog. Našim kadetima priključilo se i 15 kadeta Kopnene vojske Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u sklopu CULP programa (Program razumijevanja kulture i znanja jezika).

Hrvatski kadeti dolaze ponajviše s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, no ima i FER-ovaca i studenata Fakulteta prometnih znanosti. Slično je i s američkim kadetima, dolaze iz svih krajeva SAD-a, od studenata sa Sveučilišta New York na istoku do UCLA-a na zapadnoj obali.

Nakon pripremnog gađanja iz HS 2000, tijekom 25. srpnja 2014. godine, kadeti su proveli pripremno gađanje s ciljem provjere obučenosti strijelca u rukovanju strojnicom M-84. Gađanje je na udaljenosti 100 m u ciljničku točku promjera 10 cm na meti 1x1 m. Čeka ih i atraktivna obuka u radu na očekujućem području i taktička zadaća napada pješačke desetine.

Polaznici KAMPA 2 ocijenili su ovaj obučni ciklus sadržajnim i korisnim, a mogućnost razmjene iskustava i dojmova s američkim kolegama dodatno obogaćuju njihov boravak u Gašincima. Američke kolege predvodi simpatična satnica Joelle Quiapo koja predaje vojnu znanost studentima druge godine na Sveučilištu Temple.

Svim kadetima obuka na VP Gašinci predstavlja dodatnu motivaciju za dovršetak školovanja kako bi se mogli posvetiti svojoj vojnoj karijeri.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 02, 2014, 05:42:34 pm
2.9.2014.

Indonezijski institut nacionalne obrane posjetio HVU

[attachment=1]Foto: HVU/ M. Sever

Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“ posjetilo je danas, u utorak, 2. rujna 2014. izaslanstvo indonezijskog Instituta nacionalne obrane Lemhannas, a koje je primio zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general pukovnik Slavko Barić.

Indonezijsko izaslanstvo predvodili su Kisnu Haryoa i veleposlanik Indonezije u Republici Hrvatskoj Agus Sardjana.

Indonezijsko izaslanstvo tom je prilikom predstavilo Institut Lemhannas i indonezijsku obrambenu industriju, a predstavljanju je prisustvovao i načelnik Glavnog stožera OS RH, general zbora Drago Lovrić.

Dekan Hrvatskog vojnog učilišta brigadir Željko Akrap predstavio je sustav vojnog školovanja u Republici Hrvatskoj, a direktor Agencije Alan Ivica Nekić  predstavio je mogućnosti hrvatske vojne industrije, njezine perspektive i razvoj u proizvodnji oružja i vojne opreme.

Najpoznatiji proizvođači oružja i vojne opreme u Republici Hrvatskoj indonezijskoj  strani prezentirali su svoje proizvode.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 16, 2014, 02:22:19 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

16.9.2014.

Prisega kadeta i obilježavanje početka novih studijskih programa na HVU

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski", danas je, 16. rujna 2014., održano svečano obilježavanje početka novih studijskih programa i svečana prisega prvog naraštaja kadeta novih sveučilišnih studijskih programa.

Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Ivo Josipović, ministar obrane Ante Kotromanović, načelnik Glavnog stožera OSRH, general zbora Drago Lovrić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar, rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš, te mnogi drugi ugledni gosti.

Prisegnulo je 97 novih kadetkinja i kadeta, a njih 91 obrazovat će se prema jednom od dva nova studijska programa: Vojno inženjerstvo ili Vojno vođenje i upravljanje.

Šest kadeta obrazovat će se za zvanje vojnog pilota. Programi se odnose na preddiplomske sveučilišne studije namijenjene za obrazovanje budućih časnika OSRH. Razvijeni su u suradnji OSRH-a i Sveučilišta u Zagrebu.

U nove programe bit će uključeno i četvero kadeta iz stranih zemalja, dvoje iz Bosne i Hercegovine, jedan iz Crne Gore i jedan iz Makedonije.

Vojni sveučilišni preddiplomski studiji traju osam semestara i njihovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova. U nove programe su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u kopnenoj vojsci.

Studijski programi najvećim se dijelom izvode u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta i nastavno-obučnim središtima i poligonima Oružanih snaga RH-a, a manjim dijelom u specijalističkim nastavnim prostorima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Svi studenti-kadeti imaju podmirene cjelokupne troškove studiranja, mjesečnu stipendiju, smještaj, prehranu, literaturu, vojnu odoru kadeta i sportsku opremu, gradski prijevoz te podmirene troškove prijevoza u mjesto prebivališta.

U prigodnom govoru nakon polaganja prisege, predsjednik Josipović istaknuo je da je pristupanje kadeta Oružanim snagama RH važna i velika zadaća, te je izrazio uvjerenje da će je oni ispuniti na najbolji mogući način. Veliki izazov je i pred hrvatskim dužnosnicima, OSRH i akademskom zajednicom jer kadetima treba osigurati najbolje uvjete za rad, s obzirom da su oni, naglasio je, naša budućnost u današnjem svijetu prepunom ozbiljnih izazova. „Bilo je iznimno važno da vojno znanje uklopimo u akademsko i da vaše diplome vrijede kao i sve druge. No, one imaju i dodatnu vrijednost pripadnosti Oružanim snagama i posebnih znanja koja su važna za našu obranu“, zaključio je predsjednik Josipović.

Ministar Kotromanović rekao je hrvatskim kadetima da prisegom postaju dio elite, pobjedničke hrvatske vojske i NATO-a. „Vi ste budući zapovjednici Pauka, Tigrova, Gromova i drugih elitnih postrojbi. Strateško opredjeljenje MORH-a je ulaganje u ljude. Prije godinu i pol dana donijeli smo odluku da krenemo u reformu. Danas imamo potpuno novi sustav školovanja koji će biti kvalitetniji i omogućiti stvaranje potpuno novog časnika Oružanih snaga RH, naglasio je ministar obrane, dodavši da će Hrvatsko vojno učilište imati izvrsne uvjete za učenje i život u što je već uloženo mnogo sredstava.  

Načelnik Glavnog stožera OS RH, general zbora Drago Lovrić obvezao je kadete na čuvanje svih vrednota na kojima su utemeljene Oružane snage RH. „Novi programi omogućit će nam stvaranje vojnih vođa za 21. stoljeće“, istaknuo je načelnik Glavnog stožera OSRH, naglasivši da HVU mora pratiti trendove i s njima usklađivati svoje programe. „Naše buduće časnice i časnici ne moraju imati samo viziju i povjerenje podređenih, nego i dobre menadžerske sposobnosti i raditi prave stvari na pravi način. Etičnost i pravednost bit će im temeljni princip rada, uz sposobnost građenja optimalne organizacije uz racionalno korištenje resursa“, naglasio je general Lovrić.

Zapovjednik Hrvatskog vojno učilišta, general pukovnik Slavko Barić, današnji je dan nazvao značajnim za Oružane snage i Ministarstvo obrane RH, ali i za sve kadete koji su se odlučili za iznimno častan poziv. „Pred vama su godine kada ćete svojim zalaganjem, učenjem i ulaganjem u svoju budućnost postati časnici koji će biti prepoznati i u civilnom i vojnom sustavu, ali i u međunarodnom okruženju“, rekao je general Barić.

Ministar Mornar je istaknuo važnost vojne struke te podsjetio i na aktualne okolnosti prirodnih katastrofa, u kojima će jednoga dana organizacijske i zapovjedne sposobnosti budućih časnika itekako dobro doći.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: OSRH/ S. Brigljević, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 16, 2014, 02:27:20 pm
Dvije slike sa osrh.hr (http://www.osrh.hr/):

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 19, 2014, 01:03:05 pm
19.9.2014.

NATO tim za obrazovne programe posjetio HVU

[attachment=1]
U radnom posjetu Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski“ od 15. do 18. rujna 2014. godine boravio je NATO Defence Education Enhancement Program tim (DEEP). DEEP tim provodi savjetovanja NATO članica i partnerskih zemalja u izgradnji, transformaciji i razvoju njihovih nacionalnih obrazovnih institucija na području nacionalne sigurnosti i obrane.

Cilj posjeta bio je upoznati DEEP tim s transformacijom hrvatskog vojno-obrazovnog sustava te ostvariti suradnju s međunarodnim stručnjacima koji imaju bogato iskustvo u obrazovanju na području nacionalne sigurnosti i obrane. Uz Jean dꜞ Anduraina (Međunarodno osoblje NATO HQ, Brisel), u multinacionalnom timu bili su i dr. sc. Alan Stolberg (SAD, RAND Corporation), brigadir dr. sc. Pavel Foltin (Univerzitet Obrane, Češka Republika), brigadir Alessandro Carile (Centar za strateške studije, Republika Italija), pukovnik Klaus Huttker (Ratna škola, SR Njemačka) i g. Andreas Wannemacher (Ministarstvo obrane, Republika Austrija).

U radu s DEEP timom sudjelovali su predstavnici HVU-a, Sveučilišne zajednice, GS OSRH i MORH-a. Ispred HVU-a sudjelovali su: zapovjednik HVU-a general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić, zamjenik zapovjednika HVU-a komodor Tihomir Erceg, dekan brigadir mr. sc. Željko Akrap, načelnik Centra za obrambene i strateške studije brigadir dr. sc. Jugoslav Jozić, načelnici škola, te načelnici katedri Dekanata.

Kako se HVU nalazi u transformaciji, zatražena je asistencija DEEP tima zbog pitanja procjene kurikuluma za novopokrenute sveučilišne vojne studije te za Zapovjedno stožernu i Ratnu školu, kao i procjenu definiranih zadaća i organizacijske strukture novoosnovane sastavnice HVU-a, Centra za obrambene i strateške studije.

Tijekom tri dana održano je niz prezentacija i rasprava na zadane teme. Na kraju je predložen i konkretan program buduće dinamične suradnje između HVU-a i NATO DEEP tima.

Tekst: OSRH/Jugoslav Jozić, Foto: OSRH/ Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 24, 2014, 01:06:50 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

22.9.2014.

Kadetima novih studijskih programa započela nastava na HVU

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" u Zagrebu, 22. rujna 2014. godine započela je nastava 1. naraštaja kadeta novih sveučilišnih studijskih programa.

Na oba studija svoje školovanje započelo je 94 kadeta i kadetkinja, od kojih su i polaznici iz partnerskih zemalja: dvoje iz Bosne i Hercegovine, jedan iz Crne Gore i jedan polaznik iz Republike Makedonije.

Kadeti vojnog inženjerstva (49 polaznika) započeli su svoje školovanje satom matematike, dok su kadeti vojnog vođenja i upravljanja (45 polaznika) svoje školovanje započeli satom tjelesnog odgoja.

Kadetima vojnog inženjerstva obratio se prodekan za suradnju i razvoj Dekanata Hrvatskog vojnog učilišta brigadir Slobodan Čurčija, a dr. sc. Anamari Nakić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva održala je prve satove iz matematike.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst: OSRH/Zdravko Lovašen, Fotografije: OSRH/Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 06, 2014, 12:59:56 pm
6.10.2014.

Prezentirani novouređeni objekti Kampusa Hrvatskog vojnog učilišta

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) "Petar Zrinski" je danas, u ponedjeljak 6. listopada 2014., održana prezentacija novouređenih objekata učilišta te budućeg uređenja Kampusa HVU-a.

Prezentaciji su prisustvovali ministar obrane RH Ante Kotromanović, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Drago Lovrić i zapovjednik HVU-a general pukovnik Slavko Barić, koji je prisutne upoznao s do sada obavljenim aktivnostima te dinamikom i smjerom nastavka uređenja Kampusa.

U skladu s planom za ovu godinu, u kompleksu HVU-a uređen je niz učionica, kabineta, prostorija za boravak i spavaonica. General Barić je najavio nastavak izgradnje garaže, bazena, dodatnog prostora za vojni arhiv te smještajnih objekata Kampusa HVU-a, koji će u skoro vrijeme, prema planovima, uz Središte za strane jezike "Katarina Zrinska" i Centar za strateška istraživanja imati više od 5700 četvornih metara sportskih terena, dvorane za borilačke sportove, više od 30 učionica, 7 amfiteatara te brojne druge vojne kabinete. Procjenjuje se da će ukupni trošak ove investicije biti 100 milijuna kuna, te da će na taj način biti izgrađen najmoderniji Kampus koji će zadovoljavati najviše standarde.

Nakon završetka prezentacije i obilaska novouređenih objekata, ministar Kotromanović je izrazio svoje zadovoljstvo i najavio kako je plan na HVU-u stvoriti centar izvrsnosti  u kojem će vladati najbolji uvjeti za život i rad kadeta, dočasnika i časnika, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u regiji. "Do sada smo u izgradnju objekata uložili 22 milijuna kuna, a budući da smo potpisali sporazum s Fondom za okoliš dobit ćemo povrat sredstava koje ćemo opet reinvestirati u druge objekte. Važno je naglasiti da sve poslove na gradnji rade hrvatske tvrtke, što je bio jedan od ciljeva", rekao je ministar Kotromanović te dodao kako je hrvatski model vojnog školovanja do sada dobio brojne pohvale.

Načelnik Glavnog stožera OS RH general Lovrić je istaknuo kako je HVU započeo značajnu i sveobuhvatnu transformaciju čiji je cilj ulaganje u ljudski potencijal kao najveći potencijal hrvatskih oružanih snaga. "HVU je počelo značajnu transformaciju koja se ogleda u transforamaciji hardvera i softvera. Hardverski dio je izgrađivanje objekata, njihovo uređenje i stvaranje uvjeta koji će biti najbolji u RH za školovanje vojnika, dočasnika i časnika, a softver su studijski programi koje smo zajedno sa Zagrebačkim sveučilištem prilagodili izgradnji dočasnika i časnika koji će biti sposobni odgovoriti svim izazovima", rekao je general zbora Lovrić te najavio kako će do 2017. godine na HVU biti preko 400 kadeta.

[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 06, 2014, 01:01:27 pm
Prezentirani novouređeni objekti Kampusa Hrvatskog vojnog učilišta

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on October 06, 2014, 02:59:34 pm
Na učilištu se do Ilice spava samo kad je na semaforu crveno. Jesu li to uspili riješiti?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on October 06, 2014, 08:13:21 pm
Откуда овај ружни назив "Кампус"? Барем су Хрвати до сада држали до чистоте језика.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on October 06, 2014, 08:32:16 pm
Откуда овај ружни назив "Кампус"? Барем су Хрвати до сада држали до чистоте језика.
To ti dođe od krampus.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: jadran2 on October 06, 2014, 08:52:57 pm
Kampus - zvuci jako zamamno. Kada dodju strani predavaci biti ce kao doma.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on October 06, 2014, 09:16:27 pm
"Камп" је (војни) логор под шаторима. На латинском језику реч "campus" значи равница, пољана, поље, морска пучина.

Мислим да се требала задржати традиционална реч "војарна" (касарна), можда "склоп објеката" ХВУ или само ХВУ, као и до сада.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Adler on October 06, 2014, 09:25:27 pm
Pojmom kampus označava se univerzitetski kompleks u okviru koga se nalaze zajedno objekti za izvođenje nastave (amfiteatri, slušaonice, čitaonice...) i smeštaj studenata.

Nego, šta je tačno HVU, tj. čemu je ekvivalent - vojnoj akademiji, univerzitetu odbrane ili nečem trećem?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on October 06, 2014, 09:49:12 pm
Quote
Pojmom kampus označava se univerzitetski kompleks

Ма, Адлер знам ја то, али то је ипак термин који се овде никада није користио. Преузет је из енглеског и то оног "америчког" и више означава  простор где су размештени објекти за становање и рад (учење) студената. Вероватно је смисао речи да асоцира на уређеност и дисциплину (војну - војни логор, камп). Навео сам шта изворно значе речи "кампус (campus)" и "камп (camp)", па сада ти види има ли то смисла и логике. Но, биће сигурно онако како одлуче надлежни у ХВ, односно Влади РХ (МО).


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Bojnik on October 06, 2014, 09:51:37 pm
Pojmom kampus označava se univerzitetski kompleks u okviru koga se nalaze zajedno objekti za izvođenje nastave (amfiteatri, slušaonice, čitaonice...) i smeštaj studenata.

Nego, šta je tačno HVU, tj. čemu je ekvivalent - vojnoj akademiji, univerzitetu odbrane ili nečem trećem?

Vojnoj akademiji. Do sad je u Hrvatskoj postao i vjerovatno će i dalje paralelno sa ovim postojat sustav civilno-vojnog školovanja. Odnosno, učenik je nakon srednje škole upisao neki civilni fakultet koji je vojska tražila, npr elektrotehniku ili strojarstvo-brodogradnja, on je dobio stipendiju, knjige, smještaj , novac itd i dužnost mu je bila da bude uspješan na tom civilnom fakultetu i da uspješno polaže ispite. Paralelno sa civilnim fakultetom ti kadeti su redovno odlazili na razne vojne obuke što unutar vojnih učilišta, što na terenu u vidu kampova itd i tako tokom cijelog fakultetskog školovanja. Nakon završetka civilnog fakulteta bio bi raspoređen unutar HV-a kao časnik i išao bi na daljnje specijalizacije ovisno o rodu vojske gdje će služit. To je zapadni model koji je zapravo dobar. Jer jednog dana ako dobije otkaz u vojsci ili dođe do nekih drugih razloga zbog kojih mora napustit vojsku, pa čak i redovnim umirovljenjem, on kao visoko-školovani civil npr sa statusom magistra elektrotehnike može lako naći posao u civilnoj struci na visokoj razini i tako ne predstavlja problem za državu u vidu njegovog zbrinjavanja, penzije itd. Pretpostavljam da će takav model civilno-vojnog školovanja i dalje redovno teći paralelno sa ovim novim programom.

E sad, što se tiče te nove ajmo je nazvat "vojne akademije". Tu će oni od prve do zadnje godine školovanja na fakultetu biti dio vojnog sistema i neće pohađati civilni fakultet, već odmah nakon srednje škole uspiju vojni fakultet koji se za sad podijelio na dva nivo-a koji ne obuhvaća ni jedan civilni fakultet u RH zbog određene specifičnosti dotičnih studija. To su:

Vojno inženjerstvo - struktura studija obuhvaća:
  
pješaštvo
oklopništvo
topništvo
inženjerija
NBKO
veza
motrenje i navođenje
protuzračna obrana
tehnička služba.

Vojno vođenje i upravljanje - struktura studija obuhvaća:

pješaštvo
vojna policiju
vojnoobavještajni rod


Evo jedan prilog iz dana kad im je počelo školovanja, vidi se da je sve dosta dobro organizirano, da imaju nove uniforme, dobro opremljene učionice , dobar smještaj itd.

http://www.youtube.com/watch?v=5GnvQ5CsUoASve u svemu, po informacijama koje ja imam, navala na ove fakultete (veoma dobri uvjeti tokom školovanja, stipendija, knjige, smještaj, siguran posao itd) je bila velika i primani su samo najbolji sa najboljim ocijenama, najbolje položenim psiho-testovima i testovima fizičke spreme, trebali bi u budućnosti predstavljati temelj elitne časničke naobrazbe u HV-u unutar gore spomenutih rodova. Sve u svemu, neka im je sa srećom i neka što bolje uče i prate moderne trendove iz vojne nauke i vojnog naoružanja.

U ovom se videu spominje da u regiji ovakav tip visokog vojnog školovanja imaju samo Srbija i Hrvatska, dakle to bi se odnosilo na vojnu akademiju koju Hrvatska od raspada SFRJ nije imala na ovom nivou koliko ja znam.

PS,  radi se mahom o ljudima rođenim 92,93 i 94 godine.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Adler on October 06, 2014, 11:20:53 pm
Драги џумба, шта се све раније није користило у војној терминологији па се сад користи (без икакве потребе). Скоро смо помињали "декларисане" јединице/снаге. И ми имамо "менаџмент у одбрани" уместо "руковођења одбраном" и још мали милион таквих "ситница" (не знам јесу ли избацили брифинг/дебрифинг који су увели уместо реферисања пре пар година).

Бојних, захваљујем на одговору.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 22, 2014, 01:22:43 pm
17. NARAŠTAJ RATNE ŠKOLE

22.10.2014.

Ratna škola u posjetu ZOD-u „F.K.F“ u Osijeku

Polaznici 17. naraštaja Ratne škole „Ban Josip Jelačić“, 22. listopada 2014. posjetili su Zapovjedništvo za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ u Osijeku u sklopu studijskog putovanja po istočnoj Slavoniji.

Njihov domaćin bio je brigadir Željko Žeželj, načelnik Stožera u Zapovjedništvu ZOD-a "F.K.F." s najbližim suradnicima. Goste je upoznao s poviješću ove postrojbe, njezinom organizacijom, razmještajem, misijom i zadaćama. Objašnjavajući način djelovanja ZOD-a "F.K.F.", napose u području obuke, brigadir Žeželj je ovo zapovjedništvo nazvao „vratima Oružanih snaga Republike Hrvatske“ jer upravo u ovoj postrojbi civili kroz dragovoljno vojno osposobljavanje savladavaju temeljne vojne vještine na kojima počiva njihova buduća vojna karijera.

Na drugom kraju obučne piramide nalaze se brojni nacionalni, ali i međunarodni tečajevi za sudjelovanje u operacijama potpore miru pod okriljem UN-a i NATO-a. Na njima, pored pripadnika Oružanih snaga RH sudjeluju i pripadnici stranih vojski te civilnih ustanova koje prirodom svog posla često surađuju upravo s Oružanim snagama Republike Hrvatske.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 22, 2014, 01:26:24 pm
17. NARAŠTAJ RATNE ŠKOLE

Dan ranije, polaznici 17. naraštaja Ratne škole Ban Josip Jelačić posjetili su Gardijsku oklopno mehaniziranu brigadu u vojarni "Bosut", u Vinkovcima.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 24, 2014, 02:38:24 pm
15.10.2014.

Načelnik GS OS Poljske posjetio HVU

U sklopu posjeta Republici Hrvatskoj načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Poljske general zbora Mieczysław Gocuł susreo se 15. listopada 2014. godine sa zapovjednikom Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general-pukovnikom dr. sc. Slavkom Barićem.

General Barić i general Gocuł razgovarali su o mogućoj hrvatsko-poljskoj suradnji u narednoj godini koja obuhvaća razmjenu kadeta dviju zemalja, gostovanje predavača na najvišim razinama vojne izobrazbe kao i suradnju znanstveno-istraživačkih institucija Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Republike Poljske.

Prodekan za suradnju i razvoj Dekanata HVU-a brigadir Slobodan Čurčija prilikom posjeta održao je izlaganje na temu „Nadležnosti i aktivnosti HVU-a u području izobrazbe“.

[attachment=1] Foto: KNGS/Stjepan Brigljević


Predstavnik NATO Defence Collegea iz Rima u posjetu HVU

Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić 15. listopada 2014. godine primio je u radnom posjetu dr. sc. Guillaumea Lasconjariasa, znanstvenog savjetnika NATO Defence Collegea u Rimu.

Svrha i ciljevi radnog posjeta dr. sc. Lasconjariasa je suradnja NATO Defence Collegea i Hrvatskog vojnog učilišta. Posebni razgovori vodili su se na temu „Staff Ridea“, svestranog obrazovnog alata kojemu je svrha daljnje stručno usavršavanje vojnih vođa.

Tijekom radnog posjeta dr. sc. Guillaume Lasconjarias razgovarao je i s načelnikom Centra za obrambene i strateške studije HVU-a kapetanom bojnog broda dr. sc. Jugoslavom Jozićem.

[attachment=2]Foto: HVU/Marija Sever

Tekst: HVU/Zdravko Lovašen, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 24, 2014, 02:45:52 pm
24.10.2014.

General Barić na godišnjem zasjedanju CEFME

[attachment=1]
Ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski” general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić, od 20. do 23. listopada 2014. boravio je na godišnjem zasjedanju CEFME (Central European Forum on Military Education) u Varšavi.

Između ostalog, na Konferenciji se raspravljalo o NATO Defence Education Enhancment programu (DEEP), o kurikulumu i standardima za profesionalno vojno obrazovanje (naučene lekcije, nacionalne perspektive, izazovi, primjena), o programu Erasmus i suradnji između zemalja članica CEFME, suradnji i zajedničkoj potpori usmjerenoj na znanstvene časopise, pregledu međunarodnih događaja čiji će domaćin/organizator biti pojedinačni CEFME sudionik, o prijedlozima za proširenje suradnje te o znanstvenim konferencijama/natjecanjima studenata kao alatima za promociju studenata, nastavnika i institucija.

Konferenciji su nazočili predstavnici Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Srbije, Slovačke, Slovenije, BALTDEFCOL-a i NATO-a.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 26, 2014, 04:02:36 pm
24.10.2014.

Vojni predstavnik Njemačke pri NATO-u održao predavanje na HVU

[attachment=1]
Tijekom službenog boravka u Republici Hrvatskoj vojni predstavnik SR Njemačke pri NATO-u general pukovnik Markus Bentler 23. listopada 2014. godine na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" održao je predavanje na temu “NATO NRF Concept and EUBG“.

U pratnji vojnog izaslanika SR Njemačke u Republici Hrvatskoj pukovnika Jörga Raubera generala Bentlera dočekao je zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" komodor Tihomir Erceg.

Predavanju su u Časničkom domu HVU-a nazočili djelatnici zapovjedništva grana i Uprava Ministarstva obrane i Glavnog stožera OSRH, djelatnici Hrvatskog vojnog učilišta te polaznici Zapovjedno-stožerne škole.

U svom izlaganju general Bentler predstavio je koncept NATO snaga za brzi odgovor i koncept Europskih borbenih grupa.

[attachment=2]
Tekst: HVU/Zdravko Lovašen, Fotografije: HVU/Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 21, 2014, 01:15:22 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

20.11.2014.

General Lovrić obišao polaznike Izobrazbe za razvoj vođa

[attachment=1]
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Drago Lovrić u pratnji zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" general-pukovnika Slavka Barića, prvog dočasnika Oružanih snaga RH časničkog namjesnika Davora Peteka i prvog dočasnika HVU-a časničkog namjesnika Ivana Grudenića, 20. studenoga 2014. obišao je polaznike Izobrazbe za razvoj vođa na vojnom poligonu Gakovo.

Na izobrazbi se trenutno nalazi 40 vojnika (trideset i sedam vojnika i tri vojnikinje) koji kroz četiri tjedna izobrazbe prolaze program osposobljavanja za prvu dočasničku dužnost. Uspješnim završetkom ostvaruju zakonske uvjete za prijam na dočasničku dužnost i dodjelu čina skupnika.

Voditelji naraštaja i instruktori upoznali su načelnika GS OS RH s načinom odabira polaznika i s ciljevima izobrazbe te je nakon toga general Lovrić nazočio dijelu praktične izobrazbe iz predmeta taktike.

U svom obraćanju polaznicima, general Lovrić je naglasio da su oni budućnost Oružanih snaga Republike Hrvatske te da od njih očekuje da kao buduće vođe svojim primjerom osiguraju kvalitetnu provedbu zadaća, poštivanje svih propisa na snazi u OS RH kao i brigu o vojnicima koje će u budućnosti voditi. Ovom prilikom, posebno je čestitao nekolicini polaznika koje su njihove kolege istaknuli kao najkvalitetnije u dosadašnjem tijeku izobrazbe.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst i foto: OSRH/Davor Petek, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 18, 2014, 01:48:52 pm
18.12.2014.

Počelo obilježavanje obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ u četvrtak, 18. prosinca 2014. počelo je svečano obilježavanje 23. obljetnice osnivanja i ustrojavanja Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“.

Svečanost je započela služenjem svetem mise zornice, a nakon toga je delegacija HVU-a na čelu sa zapovjednikom general-pukovnikom dr. sc. Slavkom Barićem položila vijenac i zapalila svijeću ispred poprsja Petra Zrinskog.

U Knjižnici HVU-a održana je prezentacija i promocija programske podrške za knjižnično poslovanje Zaki i elektroničkog kataloga u Knjižnicama HVU-a „Petar Zrinski“. Zaki je mrežni informacijski sustav kojeg su pokrenule Knjižnice grada Zagreba i informatička tvrtka Viva info d.o.o. koji se danas koristi u preko 250 knjižnica u cijeloj Hrvatskoj. Knjižnice HVU-a u Zagrebu, Splitu i Zadru broje oko 200 000 svezaka knjižnične građe iz područja obrane i vojnih znanosti, ali i drugih područja i ovim načinom elektroničkog uvezivanja postaju vidljive, pretražive i dostupne svim zainteresiranim korisnicima na mreži.

Tekst: HVU/Zdravko Lovašen, osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 20, 2014, 03:24:22 pm
19.12.2014.

Obilježena 23. obljetnica osnutka Hrvatskog vojnog učilišta

[attachment=1]Foto: MORH/ T. Brandt

Na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) "Petar Zrinski" danas, 19. prosinca 2014. godine, svečano je obilježena 23. godišnjica osnutka HVU-a.
Svečanosti su prisustvovali izaslanik predsjednika RH i načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Drago Lovrić, zapovjednik HVU-a general pukovnik Slavko Barić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu Ivana Čuković-Bagić, djelatnici zagrebačkog Sveučilišta, pripadnici i djelatnici HVU-a, Oružanih snaga RH i MORH-a te polaznici programa vojnog obrazovanja.

U svom obraćanju načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Drago Lovrić osvrnuo se na cjelokupno djelovanje i doprinos HVU-a kroz 23 godine njegovog postojanja, naglasivši kako je izobrazba prepoznata kao jedna od najvažnijih karika u lancu razvoja ljudskih potencijala. „Stečeno znanje koje se stalno potvrđuje u praksi pokazuje da se Hrvatsko vojno učilište profiliralo u kvalitetnu, organiziranu i cijenjenu instituciju, koja je uvijek prednjačila u usvajanju i prijenosu mnogih znanja nužnih za stvaranje naših Oružanih snaga“, rekao je general Lovrić. Osvrnuo se i na nove sveučilišne studije, izrazivši želju da Učilište s istom snagom i vjerom nastavi dalje s realizacijom novih programa. „Od vas očekujem da Hrvatsko vojno učilište bude prepoznatljivo po svim kriterijima, ne samo u Hrvatskoj, nego i na međunarodnoj razini“, zaključio je general Lovrić. 

Čestitavši djelatnicima HVU-a 23. obljetnicu osnutka, general pukovnik Slavko Barić podsjetio je, da je Hrvatsko vojno učilište u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu ove školske godine započelo s projektom novih studijskih programa – Vojnog vođenja i upravljanja i vojnog inženjerstva, kojima će doći do transformacije sustava vojnog školovanja. „Naša zadaća je stvoriti novog časnika koji će imati dovoljnu akademsku širinu, sposobnost i vještine da prihvati ono što je zahtjev modernog vojnog školovanja, a to je intelektualna interoperabilnost sa svim časnicima koji se školuju u partnerskim zemljama članicama NATO-a i EU-a“, rekao je general Barić te pritom pohvalio pripadnike i djelatnike HVU-a iza kojih je izuzetna godina, puna novih zadaća i aktivnosti. Najavio je i daljnji rad na pokretanju diplomskog programa te programa za potrebe Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

U sklopu obilježavanja 23. obljetnice HVU-a uručena su odlikovanja, promaknuća i pohvale istaknutim pripadnicima OS RH i MORH-a te su uručene zahvalnice zaslužnim predstavnicima Sveučilišta u Zagrebu. 

morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 11, 2015, 01:45:29 pm
3.2.2015.

Završio Tečaj strategijskog planiranja

[attachment=1]
Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić je 3. veljače 2015. uručio Uvjerenja polaznicima 13. naraštaja Tečaja strategijskog planiranja.

Tečaj je organizirao i proveo Dekanat HVU-a na čelu s voditeljem Tečaja, nastavnikom obrambene politike na Katedri strategije brigadirom Sinišom Šimićevim. Tečaj je uspješno završilo 16 polaznika iz Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Glavnog stožera Oružanih snaga.

Tečaj se provodio za časnike koji obnašaju najviše dužnosti unutar obrambenog sustava i OS RH, a program je obuhvatio strateško promišljanje, strategijsko planiranje i upravljanje, donošenje odluka na strategijskoj razini i određivanje potrebitih vojnih sposobnosti u odnosu na trenutni ustroj OS RH.

Tekst: Zdravko Lovašen, Foto: Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 26, 2015, 03:02:04 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

17.2.2015.

Dočasnička škola u posjetu HRZ-u i PZO-u

[attachment=1]
Polaznici 13. naraštaja IV. razine izobrazbe dočasnika (VDI) Dočasničke škole Hrvatskog vojnog učilišta, 16. veljače 2015. posjetili su Zapovjedništvo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7217.0.html) i 91. zrakoplovnu bazu HRZ-a i PZO-a (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7150.0.html) u vojarni Pukovnik Marko Živković na Plesu.

Tom prilikom zapovjednik HRZ-a i PZO-a general-bojnik Dražen Ščuri predstavio je ustroj, zadaće i planove u budućem razvoju grane HRZ-a i PZO-a. U izlaganju je naglasio doprinos HRZ-a i PZO-a u sustavu nadzora zračnog prostora RH kao članice NATO saveza, potporu ostalim granama OS RH te civilnom društvu kroz sve oblike letačkih zadaća (medicinski letovi, traganje i spašavanje, protupožarna zaštita i sl.). Prvi dočasnik HRZ-a i PZO-a časnički namjesnik Mario Mateljić prezentirao je povjesnicu stvaranja grane. Govorio je i o načinu i djelovanju Dočasničkog zbora HRZ-a i PZO-a te o najznačajnijim aktivnostima dočasnika u potpori za 2014. i 2015. godinu.

Voditelj Odsjeka operativnih poslova Zapovjedništva 91. zb pukovnik Nikola Mostarac održao je predavanje o organizaciji rada u zrakoplovnoj bazi te zadaćama postrojbi 91. zb. Prvi dočasnik baze časnički namjesnik Damir Vidaković upoznao je polaznike VDI s mjestom i ulogom Dočasničkog lanca potpore (DLP) u 91. zb.

Prvi dočasnici Eskadrile borbenih aviona i Zrakoplovno-tehničke bojne 91. zb upoznali su polaznike VDI sa zrakoplovno-tehničkim sredstvima te trenutnim obučnim aktivnostima svojih postrojbi.

Polaznici su također upoznati s radom Dežurnog borbenog dvojca te su im objašnjene taktičko-tehničke karakteristike aviona MiG-21bisD koji se nalazi u sastavu Dežurnog borbenog dvojca.

U zrakoplovno-tehničkoj bojni polaznici su upoznati s načinom i vrstama održavanja aviona i helikoptera u drugom stupnju kao i ostalim zadaćama bojne kao što su potpora letenju, održavanje padobrana, održavanje izbacivih sjedišta i održavanje zrakoplovnih akumulatora.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst i foto: OS RH/ HRZ I PZO/ Goran Seretin, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 26, 2015, 03:05:07 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

23.2.2015.

Promocija Tečaja za instruktore

[attachment=1]
U Dočasničkoj školi u Požegi 6. veljače 2015. održana je svečana promocija završetka 11. naraštaja Tečaja za instruktore.

Tečaj je proveden od 10. studenoga 2014. do 6. veljače 2015., a uspješno ga je završilo 14 polaznika od kojih su dva polaznika iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Republike Kosovo.

Zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Zdenko Šakota čestitao je polaznicima na uspješnom završetku tečaja i pismeno pohvalio najboljeg polaznika desetnika Tomislava Šimića, pripadnika Središta za temeljnu obuku.

Pukovnik Šakota je za zalaganje pismeno pohvalio nadnarednika Vahidina Brigića iz Bosne i Hercegovine i nadnarednika Atnana Qailia iz Republike Kosovo.

Tekst: OSRH/Zdravko Lovašen, Foto: OSRH/Dočasnička škola, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 26, 2015, 03:19:26 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

25.2.2015.

Promocija polaznika 46. naraštaja TDI

[attachment=1]
U Dočasničkoj školi Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" u Požegi 6. veljače 2015. održana je svečana promocija završetka 46. naraštaja polaznika II razine dočasničke izobrazbe – Temeljna dočasnička izobrazba (TDI).

Izobrazba je provedena u vremenu od 29. rujna 2014. do 6. veljače 2015. kroz dva modula, opći i rodovski. Izobrazbu je uspješno završio 41 polaznik iz Oružanih snaga Republike Hrvatske te jedan pripadnik Kosovskih sigurnosnih snaga.

Zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Zdenko Šakota čestitao je polaznicima na uspješnom završetku izobrazbe i pismeno pohvalio najbolje polaznike. Najbolji polaznik 46. naraštaja je skupnik Stjepan Budim pripadnik Gardijsko oklopno mehanizirane brigade, drugi u naraštaju je skupnik Igor Florijan također iz Gardijsko oklopno mehanizirane brigade dok je treći skupnik Goran Samac pripadnik Zapovjedništva specijalnih snaga.

Tekst: OS RH/Zdravko Lovašen, Foto: OS RH, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 27, 2015, 01:09:42 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

9.3.2015.

Kadeti na zimskom kampu u Delnicama

[attachment=1]
Kadeti devetog i desetog naraštaja Kadetske bojne Časničke škole Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“, od 23. veljače do 6. ožujka 2015. sudjelovali su u programu zimskog kampa 2 u vojarni „Drgomalj“ u Delnicama.

U programu kampa sudjelovalo je 39 kadetkinja i kadeta pod vodstvom zapovjednika kampa prvog dočasnika Kadetske bojne časničkog namjesnika Mihaela Brindzeja te voditelja kadeta stožernog narednika Krešimira Maslaća i narednika Krešimira Zrnića. Na kampu je sudjelovao i pripadnik Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država satnik Brian A. Devlin koji je kadetima prenio svoja iskustva iz preživljavanja. Cjelokupnu obuku s kadetima proveli su pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga.

Zimski kamp obuhvaća osposobljavanje kadeta u naprednim tehnikama skijanja te osnovnim vještinama i tehnikama nužnima za uspješno djelovanje i preživljavanje u ekstremnim zimskim uvjetima.

Posebni naglasak u obuci je stavljen na boravak, kretanje i preživljavanje u ekstremnim planinsko-zimskim uvjetima te na samo borbeno djelovanje zbog što boljeg usvajanja znanja i vještina koje su neophodne za dulji boravak u navedenim uvjetima, a samim time i uspješno izvršavanje borbenih zadaća za koje se kadeti obučavaju kroz napredne oblike usavršavanja.

Kruna Zimskog kampa 2 bila je provedba završne vježbe "SITEX" u trajanju od 48 sati gdje su kadeti podijeljeni u tri desetine izvršili zadaću kretanja po snijegu uporabom krplji, prelaska opasnog područja i uspostave i osiguranja patrolne baze. Nakon toga su desetine krenule na svoje pojedinačne zadaće: pronalazak materijalno-tehničkih sredstava i prenošenje MTS-a do patrolne baze, izradu skice i izviđanje područja.

Ova obuka predstavlja zadnju obuku kadeta tijekom njihovog školovanja u programu Kadet i objedinjuje sve naučene i stečene vještine i sposobnosti kroz tri godine programa. Tijekom obuke kadeti su morali primijeniti tehnike, taktike i procedure na razini voda pješaštva.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst: OSRH/HVU/Zdravko Lovašen, Foto: OSRH/HVU/Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 27, 2015, 01:11:52 pm
Kadeti na zimskom kampu u Delnicama

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OSRH/HVU/Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 27, 2015, 01:12:34 pm
13.3.2015.

Posjet dekana BALTDEFCOL Hrvatskom vojnom učilištu

[attachment=1]
Zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ komodor Tihomir Erceg, 13. ožujka 2015. primio je u radnom posjetu dekana Baltic Defence College iz Estonije dr. Augustina Meahera.

Komodor Erceg i dekan Meaher razgovarali su o budućoj suradnji dviju vojno obrazovnih institucija i razmijenili iskustva po pitanju razvoja i unapređenja vojnog školovanja i izobrazbe.

Prodekan za suradnju i razvoj Dekanata HVU-a brigadir Slobodan Čurčija održao je prezentaciju na temu: „Mogućnosti koje HVU daje u smislu izobrazbe i obuke vojske, dočasnika i časnika te stranih polaznika, uz postojeću i buduću suradnju s partnerima“, dok je dekan Meaher održao izlaganje o organizaciji i načinu rada i upravljanja u Baltic Defence College. Tijekom posjete HVU dr. Meaher obišao je vojarnu i upoznao se sa kapacitetima, mogućnostima i daljnjem razvoju kampusa.

Tekst: Zdravko Lovašen, Foto: Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 27, 2015, 01:30:43 pm
26.3.2015.

Zamjenik zapovjednika HVU-a u Poljskoj

[attachment=1]
Zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“, komodor Tihomir Erceg, od 23. do 25. ožujka 2015. boravio je u Mornaričkoj akademiji Republike Poljske u Gdanjsku.

U pratnji komodora Ercega bili su djelatnici Hrvatskog vojnog učilišta, prodekan brigadir Slobodan Čurčija i kapetan fregate Boris Kero.

Tijekom posjeta, komodor Erceg je s djelatnicima Mornaričke akademije Republike Poljske razgovarao o procesima akreditacije nastavnih planova i programa te o sveukupnoj suradnji između ove dvije institucije.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 13, 2015, 09:09:17 am
ZAPOVJEDNO STOŽERNA ŠKOLA

10.4.2015.

Polaznici Zapovjedno stožerne škole posjetili Mađarsku

[attachment=1]
Polaznici 23. naraštaja Intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“, predvođeni zapovjednikom brigadirom Ivanom Zelićem, 8. i 9. travnja 2015. posjetili su Fakultet vojnih znanosti i izobrazbe časnika Republike Mađarske u Budimpešti.

Dio je to programa školovanja polaznika Intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe sa ciljem upoznavanja izobrazbe i obuke u susjednim zemljama, posebice u zemljama k
oje su članice NATO saveza.

Fakultet vojnih znanosti i izobrazbe časnika dio je Nacionalnog sveučilišta državne službe i smješten je u Budimpešti. Domaćin posjete bio je dekan Fakulteta brigadir Gábor Boldizsár. Na uvodnoj prezentaciji brigadir Gábor Boldizsár upoznao je polaznike s organizacijskom strukturom i misijom Fakulteta vojnih znanosti. Zapovjednik zapovjedno stožernog tečaja brigadir Béla Tamási, prezentirao je sustav izobrazbe Zapovjedno stožernog tečaja, a izvanredni profesor pukovnik Zoltán Jobbágy održao je predavanje o izobrazbi i obuci časnika na nižim razinama.

Tijekom studijskog putovanja izaslanstvo Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“ posjetilo je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Budimpešti gdje ih je primio veleposlanik dr. Gordan Grlić Radman. Polaznici Intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe obišli su i kulturno-povijesnu baštinu grada Budimpešte.

Tekst: OS RH/Z. Lovašen, Foto: OS RH/ZSŠ, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 10, 2015, 05:48:35 pm
7.5.2015.

HVU na konferenciji mladih vojnih znanstvenika u Poljskoj

[attachment=1]
Izaslanstvo Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ na čelu s časnikom za znanost i razvoj brigadirom dr. sc. Darkom Možnikom sudjeluje na Konferenciji mladih vojnih znanstvenika u okviru CEFME-15 (Central European Forum of Military Education), koja se održava od 4. do 8. svibnja 2015. u Varšavi u Republici Poljskoj.

U sklopu Konferencije provode se sadržaji visokog vojnog obrazovanja s ciljem stvaranja zajedničkog foruma za razmjenu znanstvenih rezultata i znanja između kadeta, studenata i vojnih znanstvenika unutar CEFME institucija.

Među brojnim izlagačima na konferenciji, hrvatski kadet Domagoj Javorović postigao je zapažen rezultat u izlaganju i prezentiranju svog rada. Ovo je treće sudjelovanje kadeta Hrvatskog vojnog učilišta na konferenciji mladih vojnih znanstvenika te je ovime naše Učilište nominirano za domaćinstvo CEFME u 2016. godini, što je veliko priznanje za Republiku Hrvatsku i Hrvatsko vojno učilište.

U sastavu izaslanstva HVU-a na konferenciji sudjeluju i zapovjednik Kadetske bojne bojnik Tomoslav Kasumović i provedbena časnica natporučnica Tina Orlović.

Foto: OS RH, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 01, 2015, 08:37:12 am
14.5.2015.

Veleposlanik SAD-a Merten održao predavanje na HVU

[attachment=1]
Veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Kenneth Merten 14. svibnja 2015. godine na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" održao je predavanje na tri teme: “Američka vanjska politika prema Ukrajini i krizi u Ukrajini“, „Promjena naglaska američke vanjske politike na Aziju“ i „Iskustva i naučene lekcije iz Haitija“.

Visokog gosta dočekao je zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general- pukovnik Slavko Barić, vojni izaslanik obrane SAD-a u RH brigadir Douglas Faherty i šefa Ureda za obrambenu suradnju američkog veleposlanstva u Zagrebu pukovnik Ryan Fayweather.

Predavanju su u Časničkom domu HVU-a nazočili zamjenik zapovjednika HVU-a komodor Tihomir Erceg, čelnici ustrojstvenih jedinica Zapovjedništva HVU-a, djelatnici Dekanata HVU-a, djelatnici Centra za obrambene i strateške studije HVU-a i polaznici Ratne škole „Ban Josip Jelačić“.

Nakon predavanja veleposlanik Merten obišao je novouređene prostore Ureda za obrambenu suradnju (Office of Defense Cooperation - ODC) američkog veleposlanstva u Zagrebu.

Tekst: HVU/Zdravko Lovašen, Foto: HVU/Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Što li im je rekao?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 01, 2015, 08:40:42 am
19.5.2015.

Posjet kineskog izaslanstva HVU

[attachment=1]
Izaslanstvo Ministarstva obrane Narodne Republike Kine na čelu s general bojnikom Kong Liom i vojnim izaslanikom NR Kine u Republici Hrvatskoj brigadirom Chunlu Jingom posjetilo je 18. svibnja 2015. Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski".

U sastavu kineskog izaslanstva bili su predstavnici mornarice, zrakoplovstva, kopnene vojske kao i Nacionalnog obrambenog sveučilišta.

Izaslanstvo MO NR Kine dočekao je i primio zamjenik zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, komodor Tihomir Erceg.

Tijekom posjete od strane izaslanstva Kine održane su prezentacije na tri teme: “Kineska obrambena politika“, „Razvoj kineske vojne strategije“ i „Kineske pomorske snage i sigurnosna politika“.

Predavanju su u Časničkom domu HVU-a nazočili predstavnici Ministarstva obrane Republike Hrvatske , djelatnici HVU-a i polaznici Ratne škole „Ban Josip Jelačić“.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst: Zdravko Lovašen, Foto: Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 01, 2015, 08:42:37 am
Posjet kineskog izaslanstva HVU

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: Zdravko Lovašen, Foto: Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on June 25, 2015, 04:10:53 pm
Vir: MORH (http://www.morh.hr/hr/)

25.6.2015.

Promocija polaznika vojnih škola

Prigodnim programom sa svečanim postrojavanjem polaznica i polaznika vojnih škola u vojarni Hrvatskog vojnog učilišta (HVU) Petar Zrinski u Zagrebu danas je, 25. lipnja 2015., obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske i završetak školske godine 2014./2015.

Uz polaznike, članove njihovih obitelji, nastavnike i druge djelatnike HVU-a svečanosti su nazočili i brojni gosti i uzvanici, uključujući predsjednicu RH i vrhovnu zapovjednicu Oružanih snaga (OS) RH Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leku, predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića, ministra obrane RH Antu Kotromanovića, načelnika Glavnog stožera (GS) OS RH generala zbora Dragu Lovrića, predstavnike MORH-a, OSRH-a, MUP-a, akademske zajednice, diplomatskog i vojnodiplomatskog zbora i druge.

Program se sastojao od dva dijela. Prvo je održana promocija polaznika Temeljne, Napredne i Visoke dočasničke izobrazbe te Napredne časničke izobrazbe i Zapovjedno-stožerne škole Blago Zadro.

Drugi dio obuhvaćao je središnju svečanost, promociju polaznika Ratne škole Ban Josip Jelačić, Temeljne časničke izobrazbe, Temeljne časničke izobrazbe zdravstvene službe opće medicinske specijalnosti te podjelu nagrada i pohvala najboljim polaznicima, kao i najboljem instruktoru.

U prigodnom obraćanju, predsjednica Republike istaknula je želju, motiv za učenjem, izvrsnošću i napredovanjem polaznika, no uspješno školovanje je zasluga i njihovih obitelji, te HVU-a i Republike Hrvatske koja im je pružila priliku za napredovanjem. HVU je utemeljen u teškim, ratnim uvjetima, a u poratnom se razdoblju uspješno afirmirao u široj vojnoj, a u posljednjih nekoliko godina i u sveučilišnoj zajednici, pokretanjem novih studijskih programa. HVU daje snažan doprinos ukupnoj uspješnosti OSRH, zaključila je predsjednica Grabar-Kitarović, dodavši da je promocija dodatno uveličala Dan državnosti RH.

Predsjednik Vlade RH Milanović podsjetio je da OSRH prije svega brane hrvatsku cjelovitost, suverenitet i slobodu, iako kao odgovorna članica NATO-a i EU-a Republika Hrvatska sudjeluje i u međunarodnim misijama i operacijama. Govoreći o HVU-u, Milanović je podvukao da ga, integriranog u sustav visokog obrazovanja, prije svega čine ljudi koji ulažu u sebe, u svoje znanje i postavljaju pred sebe najviše moguće ciljeve. Želim vam puno uspjeha, da čuvate Hrvatsku i da nikada ova znanja koja ste stekli ne morate primjenjivati u praksi, poručio je polaznicama i polaznicima predsjednik Vlade.

Načelnik GS OSRH istaknuo je uspješni razvoj i transformaciju HVU-a, naročito kad je riječ o novim studijskim programima, zahvaljujući kojima je Učilište u samo godinu dana postalo jedno od najpoželjnijih mjesta za studiranje u Hrvatskoj. Nikad se ne smijemo umoriti u stjecanju novih znanja, jer samo znanjem možemo integrirati naše djelovanje na kopnu, moru, zraku i u cyber-dimenziji modernog ratovanja, rekao je general zbora Lovrić istaknuvši cjeloživotno, sveobuhvatno i suvremeno obrazovanje  dočasnika i časnika kao ključno za učinkovite odgovore na sve aktualne i buduće zadaće koje se postavljaju pred oružane snage.

HVU je nastojao pružiti polaznicima sve ono što im je bitno u budućoj karijeri i poslu, naglasio je domaćin svečanosti, zapovjednik HVU-a general pukovnik Slavko Barić. Podsjetivši da se aktivno radi na daljnjem razvoju HVU-a i novim studijskim programima, general Barić je rekao da je glavna smjernica Učilišta stvaranje dočasnika i časnika koji imaju jasni vojnički karakter, etičku opredijeljenost i jasnu viziju svojeg služenja Oružanim snagama i Hrvatskoj.

U školskoj godini 2014./2015. izobrazbu na HVU-u je završilo 314 polaznica i polaznika, od kojih 294 polaznika iz OS RH, 1 polaznik iz MUP-a i 19 polaznika stranih OS (Bosna i Hercegovina 6, Crna Gora 1, Kosovo 3, Makedonija 6, Njemačka 1, Slovenija 1, Srbija 1).

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 12, 2015, 09:53:38 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Broj 476 | 19.06.2015

Završna vježba Temeljne časničke izobrazbe - Mač 2015

Cilj vježbe bila je provjera osposobljenosti polaznika 14. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe praktičnom primjenom teorijskih spoznaja, stečenih znanja i vještina usvojenih tijekom izobrazbe, kao i provjera učinkovitosti vođenja i zapovijedanja s čime će se budući mladi časnici susretati u obnašanju svojih prvih časničkih dužnosti. Od 230 sudionika, 60 je pripadnika TČI-ja....


[attachment=1]
Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" od 8. do 12. lipnja 2015. provedena je završna vježba na zemljištu s postrojbama polaznika 14. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe, Mač 2015. Nositelj provedbe vježbe bilo je Hrvatsko vojno učilište ”Petar Zrinski“, a potporu su im davali borbeni rodovi, rodovi borbene potpore iz Hrvatske kopnene vojske, ostalih ustrojstvenih jedinica OSRH te službe i struke Zapovjedništva za potporu.

Provjeravana je osposobljenost polaznika ovog naraštaja TČI-ja praktičnom primjenom teorijskih spoznaja, stečenih znanja i vještina usvojenih tijekom izobrazbe, kao i učinkovitost vođenja i zapovijedanja s čime će se budući mladi časnici susretati u obnašanju svojih prvih časničkih dužnosti.

U vježbi je korištena jurišna puška VHS, vozilo Patria AMV; minobacač LMB 120 mm; PZ top 20 mm; specijalno NBKO vozilo TAM 150 T11; sustav za vezu SINCGARS; besposadne letjelice Skylark te daljinski upravljan robotiziran sustav za promatranje, izviđanje i onesposobljavanje eksplozivnih sredstava sa sigurne udaljenosti "tEODor".

Od 230 sudionika, 60 je pripadnika TČI-ja, a sudjelovali su svi nastavnici Katedre rodova, dio nastavnika Katedre logistike, časnici iz Dekanata, te djelatnici Časničke škole i Zapovjedništva HVU-a.

[attachment=2]
Direktor vježbe pukovnik Predrag Omrčen na kraju vježbe naglasio je njezinu važnost i razliku koju ona ima za polaznike 14. naraštaja TČI-ja u odnosu na prethodne naraštaje. ”Mač 2015 važna je vježba zato što smo prvi put u našoj školskoj izobrazbi imali mogućnost prethodne upotrebe simulacijskog središta i simulacijskih sredstava, a zatim je nakon uvježbavanja na simulatorima uslijedio izlazak na teren i završna vojna vježba. Zbog toga je ovo velik iskorak jer smo mladim ljudima, polaznicima 14. naraštaja TČI-ja, prvoj razini časničke izobrazbe, pomogli lakše preuzeti početne dužnosti i odgovornosti koje će imati nakon završetka izobrazbe i njihove promocije 25. lipnja. Kad odu u postrojbe gdje će biti raspoređeni, bit će im puno lakše raditi uz ovakvu vježbu. Osnovna je razlika između ove i prijašnjih generacija TČI-ja što sada imamo i praktična uvježbavanja uz teorijska iskustva - to znači bolje i kvalitetnije kompetencije: samostalnost, odgovornost, znanje, vještine. Važnost je i u tome što je ovo prvi put da radimo kao višerodni sastav: u vježbu je bilo uključeno pješaštvo, inženjerija, NBKO, veza, PZO, logistika, vojnoobavještajni rod i vojna policija,” rekao je pukovnik Omrčen izrazivši želju da ovakve, zajedničke i uspješne vježbe postanu tradicija.

[attachment=3]
"Ova će se vrsta izobrazbe ubuduće implementirati u novim studijskim programima, s kadetima, koji će u četiri godine vojne izobrazbe uz teorijska znanja stjecati i praktična znanja. Nadam se da će ovakve vježbe razine voda i satnijskog tima postati naša tradicija i da ćemo u budućnosti postizati sve bolje rezultate - jer je naš cilj imati što kvalitetnije časnike." Svoje je zadovoljstvo na kraju vježbe izrazio i brigadir Boris Trnski, prodekan za vojnu izobrazbu HVU-a, rekavši kako vježbu smatra iznimno uspješnom. Zahvalio je svim sudionicima na njihovu trudu i visokom angažmanu.

[attachment=4]
Natporučnica Martina Ivanović, zapovjednica 2. voda 2. satnije 2. bojne Gromovi GMTBR-a
Kao odgovorna osoba 2. bojne Gromovi vodila sam mehanizirani vod Patrija, logističku satniju te jedan vod paljbene potpore 120 mm. Davali smo potporu polaznicima Temeljne časničke izobrazbe u njihovoj vrlo kompleksnoj vježbi koja je zahtijevala puno rada i dobru suradnju. Jako sam zadovoljna, a vjerujem da će i onima koji uskoro završavaju TČI sve što su ovdje vidjeli biti korisno. Mislim da su na vježbi svi oni pokazali da su spremni preuzeti svoje nove zadaće.

Razvodnik Robert Marijanović, polaznik TČI-ja
Šest sam godina djelatna vojna osoba u VOB-u, a sada sam u sastavu TČI-ja. Zadnjih petnaestak godina nije bilo završne vježbe TČI-ja, vježba je uspješno provedena i sve je prošlo odlično. Osjećam se jako dobro, pri kraju smo, još je nekoliko dana ostalo do promocije i sretan sam što je sve uspješno završilo.

Ivana Novak, polaznica TČI-ja
Mač 15 združena je vježba svih rodova koji su sudjelovali na Temeljnoj časničkoj izobrazbi. U rodu sam pješaštva i uz potporu Patrija, odnosno pripadnika Gromova koji su nas odlično upoznali s Patrijama, sve je prošlo u najboljem redu i vrlo sam zadovoljna.


Napisala i snimila Lada Puljizević, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 13, 2015, 05:45:40 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

Broj 473 | 15.05.2015

Izobrazba za razvoj vođa

Zaslužiti čin dočasnika, postati vođa, samo je po sebi motivirajuće. Ulazak u Dočasnički lanac potpore mladim je polaznicima i iznimno bitan za budući posao profesionalnog vojnika, a čin skupnika temelj im je za daljnji razvoj...


[attachment=1]
U početku ih je bilo sto pedeset. Nisu to samo najbolji vojnici i vojnikinje OSRH, nego oni koji su prepoznati kao mogući vođe, dočasnici, i uzeti zato u obzir kao kandidati za Izobrazbu za razvoj vođa (IRV). Stigli su u Požegu, u ruke ljudima koji su vođe postali prije više vremena, onima koji su zaslužili zvanje instruktora u Dočasničkoj školi Hrvatskog vojnog učilišta. Ulazna testiranja trajala su četiri dana. Testiranje iz vojne službe sastoji se od pismenog ispita. Tjelesna sprema provjerava se prema kategoriji 3 za djelatne vojne osobe, s trčanjem na 270 i 3200 metara, pregibima i sklekovima. Kompleksna je i provjera temeljnih vojničkih pojedinačnih zadaća unutar sedam programskih područja (veza, pješačko oružje, NBKO, vježbovnik OS, prva pomoć, vojna topografija, taktika). Nezadovoljavajuće znanje, izvedba ili priprema, makar i u promilu od traženog, makar u samo jednoj od tematskih cjelina, automatski je eliminacijsko. Strogim je kriterijima udovoljilo 109 kandidata i njihovi su rezultati poslani u Središnjicu za upravljanje osobljem koja je morala zaključiti rang-listu onih koji će biti odabrani kao polaznici u novom naraštaju. Krajem travnja na vojni je poligon "Gakovo" na kojem se održava IRV stiglo 38 vojnika i osam vojnikinja. Od kandidata su postali polaznici i ponovno su došli pod pasku istih instruktora, na čelu s voditeljem izobrazbe stožernim narednikom Slobodanom Sambolom.

Dok nam stožerni narednik Sambol u improviziranom uredu objašnjava detalje IRV-a, iz hodnika se kroz zatvorena vrata čuje prava dočasnička vika, gromki glas instruktora koji požuruje vojnike na postrojavanje. Ponedjeljak je ujutro, četverotjedna izobrazba ulazi u drugu polovinu i zahuktava se, teorija sve više ustupa mjesto prijenosu uživo. Svi su još puni snage i entuzijazma, a tako će sigurno biti do samog kraja. Zaslužiti čin dočasnika, postati vođa, samo je po sebi motivirajuće. Ulazak u Dočasnički lanac potpore mladim je polaznicima iznimno bitan za budući posao profesionalnog vojnika.

Instruktori svoj posao ne rade samo da bi izvršili profesionalnu zadaću. Motivirani su da ojačaju svoj lanac potpore, da bude barem jednako kvalitetan kao što je danas. "Što se tiče instruktorskog kadra, to su sve provjereni dočasnici koji iza sebe imaju mnogo iskustva, rada i ciklusa izobrazbe. Najbitnije je da sve to mogu prenijeti na polaznike," kaže nam stožerni narednik Sambol.

[attachment=2]
Kako je već uobičajeno na raznim razinama vojničke, dočasničke i časničke izobrazbe, ustroj je kao u postrojbi, polaznici su podijeljeni u desetine. Međutim, koliko god je moguće, prilikom izobrazbe stavlja se naglasak na timove jer razvoj vođe u velikoj mjeri podrazumijeva vođe timova. IRV se tehnički sastoji od pet programskih područja: taktike, vojne topografije, vojne službe, vođenja i pješačkog oružja. Unatoč svim tim bitnim segmentima vojničke struke, voditelj IRV-a priznaje da je za instruktore najteži dio stvoriti vođu, čovjeka kojem će ljudi vjerovati i slijediti ga: "Moramo u polaznicima izazvati klik, prelazak iz vođenog u vođu. Drilamo ih svim mogućim informacijama o tome tko i što vođa treba biti, što i kako treba raditi, kako razmišljati i o sebi i o drugima. Vođenje je implementirano u sva ostala područja." Da bi došlo do klika potrebna je toliko puta spominjana, ali neprijeporna instruktorska strogost i pravednost. "Vojska smo i ljudi to prihvaćaju, nije loše reći da strogoća i disciplina određuju vojnika. Ako imalo popustiš u stezi, to se može pogrešno shvatiti, pogotovo u ovakvim, terenskim uvjetima poligona koji je prilično izdvojen od većih naselja", kategoričan je stožerni narednik Sambol. Sa zadovoljstvom, međutim, ističe da nikakvih otklona od stege dosad nije bilo. Rekli smo, polaznici su itekako motivirani, svjesni što je na kocki i ispunjavaju sve svoje obveze. Čin skupnika temelj im je za daljnji profesionalni razvoj.

[attachment=3]
Tijekom boravka na poligonu "Gakovo", ekipa Hrvatskog vojnika nazočila je dijelu praktične obuke IRV-a. Pratili smo desetinu tijekom taktičkog kretanja, a najzanimljivija je bila simulacija prilično komplicirane situacije. Dakle, desetina je izložena NBK napadu i svi su vojnici oslijepljeni osim zapovjednika koji leži teže ranjen, ali lucidan. Pola ljudi iz desetine ima streljivo u rinfuzi, a pola rastavljene puške. Skupine su međusobno razdvojene na udaljenosti od nekoliko desetaka metara. Zavezanih očiju moraju staviti streljivo u spremnike, odnosno sastaviti pušku. Potom oni s oružjem trebaju proći kroz simulirano minsko polje slijedeći samo upute zapovjednika koji ranjen teško vidi situaciju iz ležećeg položaja. Kroz prepreke moraju stići do kolega sa streljivom i kompletirati oružje. Zanimljivo, izazovno i atraktivno, a to je samo jedna od inačica vježbe koja traži snalaženje bez osnovnog osjetila, ali i povjerenje u zapovjednika i njegove odluke!


Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 13, 2015, 05:49:54 pm
Postoje li slične obuke (mislim na izobrazbu za razvoj vođa) i u ostalim vojskama u okruženju i, ako da, kako su organizirane? Je li i u nekadašnjoj JNA postojalo nešto slično?

Izobrazbu za razvoj vođa danas provodi Dočasnička škola Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinsku", a prije toga je, pod nazivom Tečaj razvoja temeljnih sposobnosti vođenja, provodilo Središte za temeljnu obuku Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV "Fran Krsto Frankopan".

Inače, zanimljiva mi je ova vježba.

Tijekom boravka na poligonu "Gakovo", ekipa Hrvatskog vojnika nazočila je dijelu praktične obuke IRV-a. Pratili smo desetinu tijekom taktičkog kretanja, a najzanimljivija je bila simulacija prilično komplicirane situacije. Dakle, desetina je izložena NBK napadu i svi su vojnici oslijepljeni osim zapovjednika koji leži teže ranjen, ali lucidan. Pola ljudi iz desetine ima streljivo u rinfuzi, a pola rastavljene puške. Skupine su međusobno razdvojene na udaljenosti od nekoliko desetaka metara. Zavezanih očiju moraju staviti streljivo u spremnike, odnosno sastaviti pušku. Potom oni s oružjem trebaju proći kroz simulirano minsko polje slijedeći samo upute zapovjednika koji ranjen teško vidi situaciju iz ležećeg položaja. Kroz prepreke moraju stići do kolega sa streljivom i kompletirati oružje. Zanimljivo, izazovno i atraktivno, a to je samo jedna od inačica vježbe koja traži snalaženje bez osnovnog osjetila, ali i povjerenje u zapovjednika i njegove odluke!


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on July 28, 2015, 05:39:23 am
Vir: MORH (http://www.morh.hr/hr/)

Obuka za borbenog plivača kadeta OS RH, SAD i Poljske u Splitu

U vojarni "Sveti Nikola" u Splitu u utorak, 28. srpnja 2015. godine održat će se Dan za medije Tečaja za borbenog plivača kadeta, s početkom u 11,00 sati.

Tečaj zajedno provode Kadetska bojna Hrvatskog vojnog učilišta, Središte za obuku HRM-a i Zapovjedništvo specijalnih snaga, a polazi ga 14 kadeta iz Hrvatske, osam kadeta iz SAD-a i šest kadeta iz Poljske.

Tečaj je namijenjen kadetima Oružanih snaga RH viših godina studija, koji su svladali sveukupne obuke iz područja temeljnih vojnih i mornarskih vještina, ali i kadetima iz savezničkih i partnerskih vojnih akademija.

Riječ je o posebnom obliku obučavanja kadeta vještinama djelovanja i preživljavanja na moru koji objedinjuje napredne sadržaje svladavanja vodenih prepreka plivanjem i veslanjem, te dodatno razvija prethodno usvojene temeljne mornarske vještine. Ovom prigodom prezentirat će se neki od elemenata obuke, kao što su veslanje u gumenim čamcima, zatim provedba desanta na obalu, infiltraciju uz neprijateljsko područje kao i borbeno plivanje s puškom.

Pozivamo predstavnike medija zainteresirane za praćenje obuke kadeta da dođu u utorak, 28. srpnja 2015. na ulaz kod kružnog toka kod Spaladium Arene u Splitu, najkasnije do 10,45 sati.

Osoba za kontakt je časnik za odnose s javnošću Obalne straže HRM-a, bojnik Vladimir Škarica, mob: 099 502 7718.

[attachment=1]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 28, 2015, 04:06:35 pm
28.07.2015.

Tečaja za borbenog plivača hrvatskih, američkih i poljskih kadeta

[attachment=1]
U vojarni "Sv. Nikola" u Splitu, danas, u utorak, 28. srpnja 2015. godine održana je prezentacija Tečaja za borbenog plivača hrvatskih, američkih i poljskih kadeta, na kojoj su predstavljeni neki od elemenata obuke, kao što je veslanje u gumenim čamcima, provedba desanta na obalu, skokovi i borbeno plivanje s puškom.

Riječ je o tečaju koji se provodi od 19. do 31. srpnja 2015. godine, a koji zajednički provode Kadetska bojna Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ (HVU), Središte za obuku Hrvatske ratne mornarice (HRM-a) i Zapovjedništvo specijalnih snaga. Uz četrnaest kadeta Oružanih snaga RH, na tečaju sudjeluje osam kadeta iz SAD-a te šest iz Poljske.

Tečaj za borbenog plivača poseban je oblik obučavanja kadeta vještinama djelovanja i preživljavanja na moru. Objedinjuje napredne sadržaje svladavanja vodenih prepreka plivanjem i veslanjem, te dodatno razvija prethodno usvojene temeljne mornarske vještine. U prvom dijelu tečaja provedena je obuka kadeta iz svih elemenata vezanih za plivanje, zarone i skokove u vodu, zaključno sa situacijskom vježbom na moru, dok je cilj drugog dijela tečaja, provesti obuku kadeta iz svih elemenata vezanih za veslanje, osnove navigacije na moru te spašavanja i pružanje prve pomoći unesrećenima na moru, zaključno sa situacijskom vježbom na moru.

Tečaj je namijenjen hrvatskim kadetima viših godina koji su svladali sveukupne obuke iz područja Temeljnih vojnih i mornarskih vještina te kadetima iz savezničkih i partnerskih vojnih akademija.
 
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
Foto: MORH/Tomislav Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on September 16, 2015, 07:18:52 pm
Vir: "24 sata" (http://www.24sata.hr/) hr

Vojni studij: Želimo postati časnice i služiti domovini

Ove se godine 100 kadeta, među kojima i 25 djevojaka, upisalo na Vojno učilište ‘Petar Zrinski’. Dižu se u cik zore i ne smiju izostajati s predavanja


Piše: Željka Krmpotić  
 
Meni su i otac i djed bili u Domovinskom ratu, a život u Vukovaru u meni je probudio domoljubne osjećaje pa sam se odlučila za vojnu karijeru. Rekla nam je to Roberta Kalac (19) iz Vukovara, jedna od 25 kadetkinja koja je upisala Vojno učilište “Petar Zrinski”.

 Dobila sam priliku biti časnica, obrazovati se i služiti domovini – kaže Roberta koja studira zajedno s budućom časnicom vojske Bosne i Hercegovine, kadetkinjom Nedžminom Dervišević (19). Obje djevojke spremno ističu da imaju potporu članova obitelji i prijatelja te da su se zaista prepoznale i pronašle u vojnoj struci.

-Radi domoljubnih razloga odlučila sam se za vojnu karijeru, no kad sam dolazila, nisam imala pojma gdje idem. Moram reći da je obuka ovdje nadmašila sva moja očekivanja. Bilo je tu i stresa i novih stvari, ali stekla sam prijatelje kakve ne bih nigdje drugdje pronašla – rekla nam je kadetkinja Nedžmina, koja je na drugoj godini.

Moraju biti u vrhunskoj formi

Sustav upisa na Vojno učilište je kao i kod svih drugih fakulteta, ali studenti prolaze psihofizičke testove i selekciju.

-Naši kandidati prošli su rigorozne zdravstvene, psihotestove i testove tjelesne spremnosti. Prethodnih godina vladao je manji interes za ovu vrstu studija, ali od lani, kad je ustrojen sveučilišni preddiplomski studij, imamo doista navalu i višestruki broj prijava u odnosu na broj kandidata koji u konačnici upisuju studij. Ove godine imamo 100 kadeta, a među njima je 25 djevojaka – rekao je satnik Mario Pavlak (39), zapovjednik ljetnog kampa. Od prošle godine studenti Vojnog učilišta “Petar Zrinski” mogu upisati dva studijska programa: vojno inženjerstvo te vojno vođenje i upravljanje.

Mjesečne stipendije za sve

Prilikom upisa potpisuju ugovor s MORH-om koji im jamči povlastice, ali i penale u slučaju odustajanja. Ugovorom se obvezuju nakon završetka studija još osam godina raditi za MORH, a beneficije koje ih razdvajaju od vršnjaka u općoj studentskoj populaciji su višestruke. Imaju besplatan smještaj, hranu, knjige, vojnu odoru i sportsku opremu te dobivaju stipendiju. Na prvoj godini je to mjesečni džeparac od 800 kuna, na drugoj 1000 kuna, na trećoj 1200 kuna i na posljednjoj godini 1300 kuna.

-Oni koji ostaju ovdje prihvaćaju naša pravila. No moram istaknuti da su među našim kandidatima vrhunski učenici i prvaci svoje generacije koji su se već dokazali na raznim državnim i županijskim natjecanjima iz različitih predmeta. Drago nam je da smo postali fakultet kojem gravitiraju takvi ljudi jer, u konačnici, oni su budućnost profesije – objasnio je časnik za odnose s javnošću, bojnik Zdravko Lovašen. Govoreći o uspjehu programa, dodao je da, uz domaće kadete, imaju i mlade ljude iz susjednih zemalja. Tako su u novom naraštaju troje kadeta iz Bosne i Hercegovine te dva s Kosova. Jurica Bilić (22) iz Zagreba i Ivan Dejanović (21) iz Soljana završili su treću godinu studija i pred njima je temeljna časnička obuka. Za manje od godinu dana postat će zapovjednici.

Međunarodna karijera u NATO-u

-Razlika između civilnog studija i vojnog prilično je velika. Naš dan je u cijelosti isplaniran i popunjen, a neki civili ne mogu prihvatiti stegu koja se veže uz ovaj naš način života. Nema odgovaranja nadređenom, nema objašnjavanja. Primjerice, na civilnom faksu si možeš dopustiti da preskočiš nekoliko predavanja jer ti se baš danas ne ide ili bi radije pio kavu. Ovdje na sva predavanja moraš doći i nema isprika za odsustvo. Onaj tko ovdje dođe samo zbog novca brzo se razočara i ode – govore Ivan i Jurica dodajući da kao studenti moraju uložiti mnogo truda. Prednost života u vojnom kampusu je i u tome što su sva predavanja u učilištu i profesori im dolaze na predavanja, dok kadeti izlaze jedino na specifične laboratorijske vježbe ili predavanja koja se ne mogu održati u njihovim učionicama. Nakon završetka studija započinje im služba na zapovjednim dužnostima, a mnogi od njih će svoj put pronaći u vrhu MORH-a ili čak NATO-a.

Nakon ljetnog kampa neki i ostanu

Prije potpisivanja ugovora svi kadeti prolaze ljetni vojni kamp u kojem se upoznaju s vojničkim načinom života i oružjem.

- Mnogi tada shvate da su pogriješili u odabiru. To poštujemo i takvim kandidatima uvijek ostaje jesenski upisni rok za druge fakultete - kaže bojnik Lovašen.  

[attachment=1]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on September 16, 2015, 08:09:36 pm
Тако је то било и у бившој држави. Уговором си се обавезивао да ћеш остати у активној војној служби најмање 8 година. У супротно, сразмерни броју година који нису "одслужио", враћаш новац уложен у тебе.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 17, 2015, 12:50:05 pm
15.09.2015.

Zapovjednik HVU-a primio strane polaznike

[attachment=1]
Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general-pukovnik dr. sc. Slavko Barić primio je u utorak, 15. rujna 2015. polaznike stranih oružanih snaga koji se školuju na Hrvatskom vojnom učilištu.

Uz generala Barića prijemu su nazočili i zamjenik zapovjednika HVU-a brigadni general Zdravko Klanac i dekan HVU-a brigadir Željko Akrap.

U ovoj školskoj godini na HVU se školuje ukupno 14 stranih polaznika. Na Ratnoj školi „Ban Josip Jelačić“ nalaze se tri strana polaznika iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Na Ratnoj školi nalazi se i jedan polaznik iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Zapovjedno stožernu školu „Blago Zadro“ polazi sedam stranih polaznika, iz Bosne i Hercegovine tri polaznika, Crne Gore dva polaznika te jedan polaznik iz Kosova i Makedonije.

Na Visokoj dočasničkoj izobrazbi školuju se četiri strana polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Slovenije.

U prigodnom obraćanju general Barić polaznicima je zaželio dobrodošlicu na Hrvatsko vojno učilište te ih upoznao sa sustavom školovanja.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst: Zdravko Lovašen, Fotografije: Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: torpedo011 on September 21, 2015, 03:19:55 pm
Петар Зрински мења име у Фрањо Туђман.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on September 21, 2015, 03:23:57 pm
Tako je! Moderator bi mogao promijeniti naziv teme i staro ime staviti u zagradu?

Vir: MORH (http://www.morh.hr/hr/)

19.9.2015.

Prisegnuo 13. naraštaj kadeta OSRH na Hrvatskom vojnom učilištu

Na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu danas je, 19. rujna 2015. godine, održana  svečana prisega 13. naraštaja kadeta Oružanih snaga RH te je obilježen početak akademske godine preddiplomskih vojnih sveučilišnih studija.

Tom je prigodom na učilištu otkrivena i spomen ploča dr. Franji Tuđmanu po kojem će odsad HVU nositi ime.

Svečanosti su, uz kadete, roditelje i prijatelje, prisustvovali izaslanik predsjednice i vrhovne zapovjednice OSRH Miroslav Tuđman, ministar obrane Ante Kotromanović, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar, načelnik Glavnog stožera OSRH general zbora Drago Lovrić, zapovjednik HVU-a general pukovnik Slavko Barić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu Ivana Čuković-Bagić te brojni uzvanici.

Izaslanik predsjednice RH i vrhovne zapovjednice OSRH, Miroslav Tuđman, prenio je čestitke predsjednice ovim mladim ljudima koji su danas postali kadetkinje i kadeti tese odlučili školovati za buduće časnike OSRH.Vi ste odabrali služiti svojoj domovini, to je misija koja vas od danas neraskidivo povezuje s budućnošću domovine. Za zadaće koje su pred vama trebate se dobro pripremiti jer je svijet izložen novim rizicima i novim vrstama ugroze", rekao je izaslanik predsjednice Tuđman.

"Više od 1000 ljudi prijavilo se na natječaj za kadete OS RH, a mi smo izabrali vas 85. Sada je na vama da izgradite uspješnu časničku karijeru. Ispred vas su veliki izazovi, stoga učite, upijajte znanje i trudite se", rekao je ministar Kotromanović i dodao da su prisegom kadeti postali dio pobjedničke hrvatske vojske.

Ministar obrazovanja i sporta Vedran Mornar u obraćanju je poručio kako je znanje je nešto najvrjednije jer je ono neotuđivo. "Dragi roditelji, vjerujem da ste danas ponosni na svoju djecu, cijela je Hrvatska ponosna na njih, a vi dragi kadeti dajte da to tako i ostane", rekao je ministar obrazovanja Mornar.

Načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Drago Lovrić poručio je kadetima da su danas krenuli stazom časti i poštenja. "Krenuli ste na životni put na kojem očekujem da budete ponos Hrvatske. Dragi roditelji, hvala vam što ste nam dali povjerenje i zato vam posebno čestitam na njihovoj svečano položenoj prisezi i vjernosti domovini", rekao je general Lovrić.

Zapovjednik HVU-a general pukovnik Slavko Barić pozdravio je sve prisutne goste i poželio im dobrodošlicu na HVU. "Pred nama stoji 85 mladih ljudi koji su odlučili da njihov poziv bude časna služba domovini i služba svom narodu. Upravo su na to prisegnuli i time započeli svoj vojnički put", istaknuo je general Barić. Dodao je i da je suradnja koju imaju sa Sveučilištem u Zagrebu i Splitu dovoljna garancija vrlo visokih akademskih standarda koje će novi kadeti usvojiti. Poručio je da HVU i OSRH žele izvrsnog časnika, domoljuba, časnika s karakterom, uz poštivanje svih vrijednosti koje zapadna civilizacija i RH ističu i cijene.

Prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu Ivana Čuković-Bagić pozdravila je sve u ime rektora  i čestitala povodom prisege. "Zajedničkim naporima Sveučilišta, Hrvatskog vojnog učilišta i OSRH te uz pravu potporu Ministarstva obrane uspjeli smo uspostaviti dva studijska programa. O njihovoj kvaliteti i atraktivnosti svjedoči podatak da je kvota popunjena izvrsnim kandidatima te da je interes za studije vrlo velik", rekla je prorektorica koja je kadetima poručila da budu marljivi, dosljedni i profesionalni.

Svečanu prisegu položilo je 85 kadetkinja i kadeta 13. naraštaja, od kojih je 73 kadeta 2. naraštaja vojnih sveučilišnih studijskih programa vojnog vođenja i upravljanja i vojnog inženjerstva te 6 kadeta kandidata za vojne pilote. Po prvi put u Republici Hrvatskoj svoje školovanje započinje i šest kadeta iz partnerskih zemalja Bosne i Hercegovine i Republike Kosova.

Na kraju svečanosti na ulazu u učilište oktrivena je spomen ploča dr. Franji Tuđmanu. "Danas je veliki dan za Hrvatsko vojno učilište i za hrvatsku vojsku jer obilježavamo imenovanje Hrvatskog vojnog učilišta imenom našeg prvog predsjednika i vrhovnog zapovjednika u Domovinskom ratu, dr. Franje Tuđmana", rekao je načelnik GS OS RH general zbora Drago Lovrić.

Ministar obrane Ante Kotromanović je na prijedlog Glavnog stožera OSRH i uz suglasnost predsjednice RH, donio Odluku o imenovanju HVU-a imenom dr. Franje Tuđmana.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: torpedo011 on September 21, 2015, 03:27:24 pm
Само што ја нисам рекао са одушевљењем....


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: duje on September 21, 2015, 03:31:58 pm
Само што ја нисам рекао са одушевљењем....

Ma pusti, svatko neka imenuje kako želi. Nisam bio ni ja oduševljem kad su preimenovali kod nas (SLO) kasarne, ali neka doći će nova vlast pa će opet mijenjat.....


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: torpedo011 on September 21, 2015, 03:35:11 pm
Да. Чуо сам да су мењали имена партизана.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Bozo13 on September 21, 2015, 07:48:05 pm
Menjali imena Partizana? Iz "Franc Rozman Stane" u "Jovo Rozman Stane"? ;D

Menjali imena kasarni, ali ostale i neke kasarne poimenovane po Partizanima.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 23, 2015, 10:04:06 am
Prisegnuo 13. naraštaj kadeta OSRH na Hrvatskom vojnom učilištu

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 23, 2015, 11:06:35 am
Svečana prisega 13. naraštaja kadeta

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OSRH/Stjepan Brigljević i Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: torpedo011 on September 23, 2015, 01:10:36 pm
Menjali imena Partizana? Iz "Franc Rozman Stane" u "Jovo Rozman Stane"? ;D

Menjali imena kasarni, ali ostale i neke kasarne poimenovane po Partizanima.

Edvard Peperko.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Bozo13 on September 23, 2015, 01:51:36 pm
Menjali su naziv kasarne, ne imena partizana. ;)

Inače kasarna Franc Rozman Stane je sada u Celju.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: torpedo011 on September 23, 2015, 01:54:27 pm
Лоше сам написао. Мислио сам да су мењали име касарне која је раније носила име партизана. Сад је боље написано и јасније је. Била је и касарна Ивана Цанкара, а сада се зове 26. октобар.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Bozo13 on September 23, 2015, 02:02:58 pm
Kasarna ivan Cankar je još uvjek u Vrhniki, dok za kasarnu 26.oktobar nemam informaciju da postoji. Spisak kasarni SV možeš nači ovde link (http://www.slovenskavojska.si/o-slovenski-vojski/vojasnice/).

Da ne idemo više u OT.

LPB


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on September 23, 2015, 06:39:11 pm
Мало коментара стројевог изгледа војника на приказаним сликама.

Гледајући ове слике, закључујем да би за генерале и адмирале (осим једнога на слици) требало организовати часове стројеве обуке. По мом суду једино онај  високи и крупни адмирал (други с десна) поздравља баш онако војнички. Остали, оцене од један до четири :D.

Оне са црвеним береткама (вероватно почасна бојна) требало би мало послати на вежбе трбушњака.

Кадети су већ знатно бољи. Генерали могу да се угледају на њих. Ипак, чини ми се да би Хрватска треба да врати "класични" став мирно (са опруженим рукама) јер тако стоји већина кадета, што сасвим лепо изгледа. Садашњи "службени став "мирно" са мало повијеним рукама у лактовима је доста "тежак" за изведбу јер је то тешко уједначити. Неко то чини наглашеније ("капларски") а неко мало блаже (како и треба).


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on September 23, 2015, 06:54:03 pm
Što se tiče dzumbinog komentara mogu reći da se Opća pravila OS baš i ne prorađuju. A tamo je sve objašnjeno.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 07, 2015, 04:34:07 pm
06.10.2015.

General Barić u posjetu Akademiji „General Milan Rastislav Štefanik“ u Slovačkoj

[attachment=1]
Od 30. rujna do 2. listopada 2015. zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general-pukovnik Slavko Barić s izaslanstvom boravio je u službenoj posjeti Akademiji „General Milan Rastislav Štefanik“ u Slovačkoj, Liptovsky Mikulaš.

Tijekom posjeta hrvatsko izaslanstvo je imalo priliku upoznati se s ustrojem Akademije, a kroz prezentaciju su upoznati s provedbom akademske nastave koja se organizira putem odjela koji obuhvaćaju: sigurnost i obranu, elektroniku (gdje se provodi istraživanje i razvoj u cilju zadovoljavanja potreba Oružanih snaga Republike Slovačke), informatike, managementa, strojarstva, društvenih znanosti i stranih jezika, kao i tjelovježbe i sporta.

U razgovorima je potvrđena dosadašnja suradnja koja će se unaprijediti kroz poziv zapovjednika HVU-a rektoru slovačke Akademije da posjeti naše Učilište ove akademske godine i održi predavanje polaznicima Ratne škole. Uz to je upućen poziv rektoru slovačke Akademije da odobri slanje do pet kadeta i voditelja (5+1) tijekom sljedeće godine na Međunarodni tečaj borbenog plivača u Splitu. S druge strane Slovaci će uputiti poziv za sudjelovanjem naših kadeta (5+1) na 10. međunarodno natjecanje kadeta „All Rounder 2016“ u Liptovskom Mikulašu.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on October 20, 2015, 12:16:18 pm
19.10.2015.

Na HVU konferencija o znanstveno-tehnološkim inovacijama u obrani (IDDE)

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) "dr. Franjo Tuđman" danas je, 19. listopada 2015., otvorena dvodnevna međunarodna konferencija "Znanstveno-tehnološke inovacije u kontekstu obrane i sigurnosti".  

Konferenciju organizira izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, uz potporu Ministarstva obrane RH i Oružanih snaga RH, u suradnji s NATO STO (Science and Technology Organization) i HVU-om. Konferencija je namijenjena znanstvenoj zajednici s ciljem implementacije znanstveno-istraživačkog rada u sustav obrambene sigurnosti i razvijanju novih tehnologija. Na Konferenciji sudjeluje dvadesetak predavača iz šire znanstvene zajednice iz RH i inozemstva.

Uz izlagače i druge predstavnike znanstvene zajednice, fakulteta, instituta te namjenskih tvrtki, Konferenciji su nazočili i izaslanik Predsjednice RH brigadir Damir Terzić, predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, zamjenica ministra obrane Višnja Tafra, predsjedavajući NATO-ove Organizacije za znanost i tehnologiju (STO) belgijski general bojnik Albert Husniaux, voditelj izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Boris Blažeković i zamjenik zapovjednika HVU-a brigadni general Zdravko Klanac.

Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko istaknuo je da će Konferencija donijeti nove znanstveno-tehnološke spoznaje te da se u modernom svijetu mnoga znanstvena otkrića prvo primjenjuju u vojne svrhe. „Osim za rješavanje kriznih situacija, inovacije se svakako mogu koristiti za prevenciju pojave takvih kriza, ali bezuvjetno legalno, bez utjecaja na civile i ljudsko zdravlje općenito“, rekao je Leko.

Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra naglasila je da su znanost i inovacije uvijek imale posebno mjesto u obrani te će i ubuduće biti vrlo bitne za razvoj obrambenih sposobnosti, koje su odgovor na sadašnje i buduće sigurnosne izazove.

Govoreći o značaju konferencije general bojnik Albert Husniaux naglasio je da su Saveznici posvećeni razvoju znanosti, što je ključno kako bi NATO ostao učinkovit za sigurnost i u budućnosti. „Potrebno je osigurati što veću bazu znanstveno-tehnoloških znanja u području obrane i sigurnosti“, zaključio je Husniaux.

Voditelj izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Boris Blažeković rekao je da je iznimno zadovoljan što je Konferencija dobila široku podršku Sabora, MORH-a, hrvatske znanstvene zajednice, privatnih tvrtki i NATO-a.  „Pozitivan odziv doveo je do razmišljanja da bi se konferencija ovakvog tipa mogla održavati i ubuduće, barem svake dvije godine. Ona promovira razvoj znanosti, ali i razvoj odnosa između znanstvenih, vojnih i gospodarskih tijela. Bez ulaganja u sigurnost, sigurnosti nema“, rekao je Blažeković.

Tijekom Konferencije raspravljat će se o tri teme: Konstrukciji i proizvodnji naprednih materijala: nove metode u senzorici i detekciji, zatim o besposadnim vozilima/besposadnim letjelicama/robotici te o Informatičkim tehnologijama. Na kraju Konferencije održat će se zaključna panel-diskusija.

morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)

Web stranica Konferencije:  http://www.morh.hr/hr/idde.html


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 12, 2015, 09:36:51 pm
[attachment=1]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 16, 2015, 02:19:12 pm
14.11.2015.

Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"

[attachment=1]
U sklopu Smotre Sveučilišta koja se održava od 12. do 14. studenoga 2015. godine u Studentskom centru u Zagrebu, na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) "Dr. Franjo Tuđman" u subotu, 14. studenoga 2015. godine održan je Dan otvorenih vrata HVU-a.

Uvodno obraćanje održao je prodekan za suradnju i razvoj dekanata HVU-a brigadir Slobodan Čurčija koji je posjetitelje upoznao s radom Kadetske službe i Kampusa HVU-a, kao i s uvjetima kako postati Kadet Oružanih snaga Republike Hrvatske.

U nastavku je zapovjednik druge satnije Kadetske bojne natporučnik Tomislav Vučak održao multimedijalnu prezentaciju programa Kadet.

Posjetiteljima su predstavljeni sveučilišni studijski programi Sveučilišta u Zagrebu i HVU-a Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje te program civilno-vojnog školovanja za vojne pilote.

Tom prigodom posjetitelji su razgledali objekte Kampusa, sportsku dvoranu, knjižnicu, kapelicu i prostorije u kojima kadeti spavaju i borave. Također, posjetitelji su razgledali i taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme kadeta te su se upoznali s topografijom, upotrebom zaštitne maske, školskih mina i sredstvima za prvu pomoć.

[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: HVU/ M. Sever, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 16, 2015, 02:20:53 pm
Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HVU/ M. Sever, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: mandalina on November 16, 2015, 03:05:05 pm

Zanima me sledeće:

- koliko traje školovanja za častnika HV ?

- koliko traje školovanje za dočasnika HV ?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on January 22, 2016, 12:09:02 am
Obilježena 24. godišnjica Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"

Prije mjesec dana (18.12.15.) obilježen je dan i 24. godišnjica osnutka HVU. Vijest jest malo stara, no izdvojit ću dio o ustroju novih studija za potrebe HRM i HRZ I PZO:

General Barić je ukratko podsjetio nazočne na tijek nastanka HVU, a potom se osvrnuo na proces transformacije HVU u istraživačku i visoko obrazovnu ustanovu integriranu u Zagrebačko sveučilište. Istakao je značajna ulaganja u infrastrukturu kojom su značajno poboljšani uvjeti života i rada na HVU. Najavio je da se u suradnji sa sveučilištima u Zagrebu i Splitu provode pripreme za pokretanje novih preddiplomskih i diplomskih studija za potrebe OS RH. U suradnji sa Sveučilištem u Splitu pokreće se integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo, sa smjerovima Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo. Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu studija Aeronautike na studijskom modulu Vojna aeronautika, planira se akreditirati poslijediplomski specijalistički, odnosno doktorski studij.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
morh.hr (http://www.morh.hr/hr/) & osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on January 22, 2016, 12:22:48 am
Po drugi put u dva mjeseca...

18.01.2016.

Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta

[attachment=1]
Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ održan je 16. siječnja 2016. U organizaciji Udruge srednjoškolaca Republike Hrvatske na HVU „Dr. Franjo Tuđman“ stiglo je oko 120 srednjoškolaca zainteresiranih za vojni poziv.

U ime zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta general-pukovnika Slavka Barića, srednjoškolce, kao i nekoliko roditelja koji su stigli u pratnji svoje djece, pozdravio je brigadir Slobodan Čurčija, prodekan za studijske programe. Nakon toga, prezentaciju kadetskog života i rada prikazao je bojnik Tomislav Kasumović, zapovjednik Kadetske bojne. U sklopu njegove prezentacije prikazan je i kratak film o životu kadeta HVU-a kojeg su osmislili i snimili sami kadeti.

Zatim su posjetitelji, podijeljeni u četiri skupine, obišli razne dijelove i objekte Hrvatskog vojnog učilišta koji su svi dio svakodnevnog života kadeta. Tako su imali priliku obići knjižnicu i čitaonicu, kapelicu sv. Mihovila, restoran i kantinu te smještajne objekte i sportsku dvoranu. U svakom objektu su ih dočekali djelatnici HVU-a s kadetima koji su im rado objasnili sve što ih je zanimalo te su zorno prikazali postupanje s oružjem i tjelesnu pripremljenost.

Poseban interes mladi posjetitelji su iskazali u prostoru gdje su imali prilike ući u borbena vozila, ali i uzeti u ruke pušku VHS i pištolj HS2000. Nazočnim kadetima su postavili mnoštva pitanja o svakodnevnom životu, hrani, predavanjima te korištenju slobodnog vremena.

Novouređeni smještajni objekti su također izazvali veliko zanimanje, naročito nazočnih roditelja, koji su se tako uvjerili da će njihova djeca imati izvrsne uvjete ne samo za školovanje već i za život u Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: OSRH/HVU/Vesna Iveković, Foto: OSRH/HVU/Darko Sertić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 05, 2016, 03:51:24 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

4.3.2016.

Kadeti OS RH na Zimskom kampu

[attachment=1]Foto: HVU/ R. Krušelj

Kadeti Oružanih snaga RH uz pratnju instruktora Kadetske bojne u periodu od 22. veljače do 4. ožujka 2016. sudjelovali su na Zimskom kampu 2, koji se održavao u Delnicama.

U suradnji sa Zapovjedništvom specijalnih snaga kadeti su prošli teme iz topografije, prve pomoći, alpinizma i taktike, proveli su i instinktivno gađanje iz VHS i HS9 te obuku preživljavanja. Najzahtjevniji dio Zimskog kampa predstavljala je situacijska vježba, boravak u ekstremnim zimsko-planinskim uvjetima, koji je objedinio prethodno stečena znanja i vještine već cjelokupne obuke kroz tri godine.

U vrijeme održavanje situacijske vježbe kadete su posjetili zapovjednik HVU "Dr. Franjo Tuđman" general-pukovnik Slavko Barić, načelnik Centra vojnih škola "Petar Zrinski" brigadir Ivan Zelić, zapovjednik Časničke škole "Andrija Matijaš Pauk" brigadir Elvis Burčul, zapovjednik Kadetske bojne bojnik Tomislav Kasumović.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 25, 2016, 08:13:19 pm
Kadeti na zimskom kampu u Delnicama

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OS RH/Klaudio Simonović, Rebeka Krušelj, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on March 25, 2016, 08:15:01 pm
Kadeti na zimskom kampu u Delnicama

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OS RH/Klaudio Simonović, Rebeka Krušelj, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 20, 2016, 05:19:36 pm
13.05.2016.

Na HVU provedena vježba „Stribor“

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ (HVU) u petak, 13. svibnja 2016. završila je vježba „Stribor“. Vježba je provedena u sklopu predmeta Operacije odgovara na krizu, a sudjelovali su polaznici 24. naraštaja Intergranske zapovjedno-stožerne izobrazbe i 14. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe.

Vježbu su planirali, organizirali i proveli nastavnici Odsjeka združenih vojnih operacija, Katedre operativnog umijeća Dekanata HVU-a, koji su tijekom vježbe mentorirali polaznike.

Cilj vježbe bio je razumjeti i u praksi provesti NATO proces planiranja operacija odgovora na krizu, a obuhvaćala je razumijevanje krize i operativnog okružja, razumijevanje misije i ciljeva operacije, razvoj operativne ideje i dizajna operacije, vrednovanje i odabir inačica djelovanja te prosudbu rizika. Također, polaznici su dobili teorijske spoznaje iz predmeta modula operativnog umijeća koji obuhvaća združene operacije, informacijske operacije, suvremeni vojni koncepti i operacije odgovora na krizu.

[attachment=2]
Tekst: OS RH/Zdravko Lovašen, Foto: OS RH/Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 17, 2016, 09:24:59 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

17.06.2016.

Promocija polaznika Izobrazbe za razvoj vođa

[attachment=1]
U Dočasničkoj školi „Damir Tomljanović Gavran“ u Požegi 17. lipnja 2016. svečano je obilježen završetak šestog naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa.

Svečanosti su nazočili zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ general-pukovnik Slavko Barić, zapovjednik Dočasničke škole „Damir Tomljanović Gavran“ pukovnik Zdenko Šakota, zapovjednik Središnjice Komunikacijsko-informacijskih sustava brigadir Miro Zeljko, zapovjednik Pukovnije Vojne policije brigadir Mato Radoš, prvi dočasnici grana Oružanih snaga i pristožernih postrojbi te vojni kapelan Željko Volarić.

Nakon provedene selekcije, izobrazba je započela 16. svibnja 2016. i trajala je pet tjedana. Izobrazbu je uspješno završilo 94 vojnika te su im uručena uvjerenja o uspješno završenoj izobrazbi. Izobrazba za razvoj vođa predstavlja najvažniji korak u profesionalnom razvoju svakog vojnika. Riječ je o prvoj razini dočasničke izobrazbe kojom vojnici stječu kompetencije za uspješno obnašanje prvih dočasničkih dužnosti i ostvaruju uvjete za mogućnost rasporeda na odgovarajuću dočasničku dužnost.

Zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Šakota, pismeno je pohvalio najuspješnije polaznike. Najboljim polaznikom naraštaja proglašen je vojnik Vladimir Čagalj iz Gardijske motorizirane brigade. Drugi najuspješniji polaznik je vojnik Davorin Jurišić iz Gardijske motorizirane brigade, dok je treći bio vojnik Nikola Šajnović također iz Gardijske motorizirane brigade.

„Izobrazba je bila zahtjevna ali i kvalitetna i smatram da je svakom od nas donijela neka nova znanja i vještine. Napokon, cilj izobrazbe je bio da od kvalitetnih vojnika, koji su selektirani i odabrani od svojih postrojbi stvori vođe, odnosno temelj za razvoj kvalitetnih vođa i instruktori su u tome potpuno uspjeli. Ja sam osobno ponosan što sam izabran za najboljeg polaznika. Velikim dijelom to mogu zahvaliti svojoj postrojbi iz koje sam donio kvalitetno predznanje i drago mi je da je i ovo pokazatelj da radimo dobro i da časno nosimo ime „Pauci“: rekao je najbolji polaznik naraštaja vojnik Vladimir Čagalj.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: OS RH/Zdravko Lovašen, Foto: OS RH/Dočasnička škola, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 02, 2016, 01:12:53 pm
25.6.2016.

Obilježen Dan državnosti i promocija polaznika vojnih škola HVU

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" je danas, u subotu 25. lipnja 2016., održana svečanost povodom završetka školske godine 2015/2016 te promocija polaznika vojnih škola koji su završili svoje vojno školovanje.

Uz predsjednicu RH i vrhovnu zapovjednicu OS RH Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednika Hrvatskog sabora Željka Reinera, ministra obrane Josipa Buljevića koji je ujedno bio i izaslanik predsjednika Vlade, načelnika GS OS RH generala zbora Mirka Šundova te brojne druge visoke uzvanike i goste, svečanosti su nazočili i brojni prijatelji i članovi obitelji polaznika vojnih škola.

Za najbolje polaznike vojnih škola HVU-a u školskoj godini 2015/2016 odabrani su bojnik Davor Vladović (24. Naraštaj Zapovjedno–stožerne škole „Blago Zadro“), poručnik Ivan Dejanović (15. Naraštaj Temeljne časničke izobrazbe), poručnik Robert Matok (19. Naraštaj vojnih pilota – kadet pilot), stožerni narednik Dalibor Dumbović (14. Naraštaj Visoke dočasničke izobrazbe).

U školskoj godini 2015/2016 izobrazbu na svim razinama na HVU je završilo 240 polaznika među kojima 222 polaznika iz OSRH (20 žena), 1 polaznik MVEP-a, 17 polaznika iz stranih oružanih snaga (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija, Republika Slovenija, Republika Srbija).   

Također, danas tijekom prijepodneva na Hrvatskom vojnom učilištu održana je i svečana promocija Temeljne, Napredne i Visoke dočasničke izobrazbe i Intergranske zapovjedno stožerne škole te su uručene pohvale i nagrade najboljim polaznicima i najboljem instruktoru.

Svečana promocija polaznika vojnih škola održana je u sklopu obilježavanja Dana državnosti, koje je započelo u jutarnjim satima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, svečanom sjednicom Hrvatskog sabora te svetom misom za Domovinu u crkvi Sv. Marka. Oružane snage RH u obilježavanju su sudjelovale ispaljivanjem počasnih plotuna na Medvedgradu te mimoplovom pet brodova Hrvatske ratne mornarice (HRM) od luke Lora do splitske gradske luke, tijekom kojeg su pripadnici Hrvatske ratne mornarice, postorojeni na palubama, točno u podne uputili pozdrav Domovini.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 02, 2016, 01:14:43 pm
Obilježen Dan državnosti i promocija polaznika vojnih škola HVU

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 02, 2016, 01:15:59 pm
Obilježen Dan državnosti i promocija polaznika vojnih škola HVU

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on July 02, 2016, 01:47:00 pm
Quote
ministra obrane Josipa Buljevića koji je ujedno bio i izaslanik predsjednika Vlade

Nazalost g. Buljevic nije nista a ponajmanje ministar u nekoj vladi.
Koliko se sjecam, toj vladi je izglasano nepovjerenje a nisam cuo da im je itko dao ovlasti da nastave sa radom (volio bih da me netko demantira).

poz.

Ps: ispricavam se zbog zadiranja u politiku.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: dzumba on July 03, 2016, 06:59:15 pm
Влада којој је изгласано неповерење или је дала оставку (и министри у њој), настављају са радом, у тзв. техничком мандату, док не буде изгласана (изабрана) нова влада, односно министри. Мора постојати континуитет власти. Тако је и у Хрватској.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on July 04, 2016, 02:03:02 pm
Quote
Mora postojati kontinuitet vlasti

Sa ovime se slazem apsolutno ali ipak se moraju postovati neka zakonska/ustavna pravila.


Quote
Vlada kojoj je izglasano nepoverenje ili je dala ostavku (i ministri u njoj),
nastavljaju sa radom, u tzv. tehničkom mandatu, dok ne bude izglasana (izabrana) nova vlada, odnosno ministri.

Vi ste naveli dvije situacije od kojih jedna postoji u zakonu a druga ne (ili ja barem nisam nasao objasnjenje).

Da ukratko vidimo kako se stvari odigravaju u RH vezano za dolazak i odlazak vlade.

Mislim da administracija nebi smjela imati previse zamjerki sta ovo pisem
jer u krajnjem slucaju ovo nije politika vec jednostavno tehnikalije.

Znaci dogode se izbori, netko dobije vecinu i ode do predsjedni-ka/ce.
Ona mu da mandat za sastavljanje vlade, on sastavi vladu i odlazi pred sabor i trazi povjerenje.

Sad dolazimo do dvije situacije (mislim da trece kombinacije nema).
1a. vlada dobiva povjerenje sabora i pocima sa radom.
1b. vlada ne dobiva povjerenje i ta vlada vise ne postoji i ide se u ponovne pokusaje.
Ovisno o uspjehu dogovora dolazimo ponovo do tocke 1a. i imamo vladu, ako ne ide se na nove izbore.

Odlazak vlade je definiran takodje koz dvije situacije koliko sam ja uspio naci.
2a. standardni istek mandata, raspisuju se izbori, sabor se raspusta a trenutna vlada preuzima tehnikalije po inerciji.
2b. premijer podnosi ostavku, sabor je prihvaca i vlada preuzima tehnikalije do formiranja sljedece.

U trenutnoj situaciji imamo vladu kojoj je sabor izglasao nepovjerenje.
Meni to jedino mirise na situaciju 1b, znaci vlada je dobila sup kartu i ta vlada vise prakticki ne postoji.

Postojala su (po meni) dva rjesenja:
-premijer podnosi ostavku i dolazimo do slicne situaacije kao 2b.(ne iste ali ajde) ali to se nije desilo.
-Predsjedni-k/ca ili sabor vladi (kojoj su izglasali nepovjerenje) daju ovlasti da nastavi raditi kao tehnicka ali ni to se nije desilo.

Ukratko, trenutno je na vlasti The Muppet Show ili nesto slicno.

poz.

PS: Ispricavam se zbog mlacenja prazne slame, evo jedna lijepa slikica.

[attachment=1]


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 05, 2016, 05:37:16 pm
Broj 502 | 16.06.2016

Provedena vježba na zemljištu Mač 2016

Cilj vježbe Mač 2016, čiji je nositelj bilo Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman", bilo je utvrđivanje osposobljenosti polaznika Temeljne časničke izobrazbe, praktična primjena teorijskih znanja i kompetencija koje su usvojili te provjera učinkovitosti vođenja i zapovijedanja pri obnašanju prve časničke dužnosti u provedbi zadaće u terenskim i bojnim uvjetima...


[attachment=1]
Na vojnom poligonu "Crvena zemlja" kod Knina provedena je od 30. svibnja do 3. lipnja vježba na zemljištu Mač 2016 čiji je nositelj bilo Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman". Sudjelovalo je 47 polaznika Temeljne časničke izobrazbe koji su bili u ulozi primarne obučne skupine te 50 djelatnika HVU-a i 160 djelatnika iz postrojbi Oružanih snaga u ulozi sekundarne obučne skupine. Organizirana je kao dvostrana s imitacijskim aparatom, a cilj nije bilo ocjenjivanje, nego priprema polaznika TČI-ja za prvu časničku dužnost. Svrha vježbe bila je provjera obučenosti i uvježbanosti primarne obučne skupine s pripadnicima pridodanih postrojbi Hrvatske kopnene vojske i ostalih ustrojstvenih cjelina Oružanih snaga RH kao sekundarne obučne skupine u ulogama zapovjednika desetina i vodova u pripremi i provedbi vježbe primjenom procedura zapovijedanja u uvjetima međurodovskog djelovanja tijekom napadne operacije.

Cilj je bio planiranjem, pripremom, provedbom i raščlambom vježbe utvrditi osposobljenost polaznika TČI-ja kroz praktičnu primjenu teorijskih spoznaja i kompetencija koje su usvojili tijekom izobrazbe te provjera učinkovitosti vođenja i zapovijedanja pri obnašanju prve časničke dužnosti u provedbi zadaće u terenskim i bojnim uvjetima.

Časnik za raspoređivanje vježbe (OSE) bio je zapovjednik Časničke škole brigadir Elvis Burčul, časnik za provedbu vježbe (OCE) načelnik Katedre taktike pukovnik Predrag Omrčen, a direktor vježbe (EXDIR) voditelj Odsjeka kopnenih operacija na Katedri taktike brigadir Marijan Kretić.
Časnik za provedbu vježbe istaknuo je da su polaznici ispunili sve propisane standarde koji su pred njih bili postavljeni prilikom izvršavanja traženih zadaća.

[attachment=2]
Zdravko Lovašen, Foto: Dražen Volarić, Hrvatski vojnik (https://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 05, 2016, 05:38:55 pm
Provedena vježba na zemljištu Mač 2016

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: Dražen Volarić, Hrvatski vojnik (https://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on July 05, 2016, 06:32:10 pm
Slika 502-5 landrover?

poz.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: vozilo on July 05, 2016, 06:45:33 pm
Slika 502-5 landrover?

poz.

Da od VP.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 31, 2016, 02:23:31 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

Broj 505 | 28.07.2016

Ljetni kamp kadeta

Na Ljetnom kampu 2 i Ljetnom kampu 3, koji su provedeni od 3. do 16. srpnja na poligonu "Gakovo", boravilo je ukupno 158 kadetkinja i kadeta 12. i 13. naraštaja. Kampovi su iznimno zahtjevni i koncipirani tako da traže velike napore, ali su, kako ističu sami kadeti, i najzanimljiviji dio školovanja...


[attachment=1]
"Nakon što sam izvršio sve svoje akademske obveze na prvoj godini studija, dobio sam dva tjedna slobodno i došli smo ovamo na Kamp," objašnjava nam kadet OSRH Eugen Pranjić na vojnom poligon "Gakovo". Lice mu je obojeno maskirnim bojama i, usprkos mladosti, djeluje vrlo ozbiljno. Još je maloprije bio na terenu i sudjelovao u nekoliko napornih vježbi i obuka, držeći pušku VHS i preskačući prirodne i improvizirane zapreke na vrućem srpanjskom suncu. Da, to je jedna od velikih razlika između studenata studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje u odnosu na studente civilnih fakulteta. Kad potonji polože svoje ispite u roku još u ljeto, čeka ih odmor i dvomjesečno uživanje. Za kadetkinje i kadete, naprotiv, dolazi teren na kojem u praksi trebaju pokazati velik dio onog što su naučili u učionicama, na pistama, u radionicama i hangarima Hrvatskog vojnog učilišta. Kadet Pranjić govori da mu je Kamp među najzanimljivijim dijelovima kadetskog života, a drukčije nije niti njegovim kolegama, tako da lakše podnose napore koji se traže od vojnika na terenu, klimatske uvjete i općenito život izvan udobnosti svojih soba u vojarni "Petar Zrinski". "Kampovi su iznimno zahtjevni. Naši su ih zapovjednici i instruktori koncipirali tako da traže velike napore. Međutim, to je najzanimljiviji dio školovanja kadeta jer za njih se traži dobra fizička i psihička pripremljenost, poznavanje naoružanja i vojne opreme, kretanja... Sve im to daje za pravo da budu još zahtjevniji i traže još više znanja. Bez obzira na visoke kriterije i zahtjevnost, kampovi su takvi da ih kadeti mogu završiti, a nakon njih osjećaju se mnogo sposobniji i jači, spremniji za svoje zadaće," objašnjava zapovjednik HVU-a general-pukovnik Slavko Barić koji je 12. srpnja u društvu ministra obrane Josipa Buljevića i načelnika Glavnog stožera OSRH generala zbora Mirka Šundova obišao kadete na poligonu "Gakovo".

[attachment=2]
Samo nekoliko sati na izoliranom vojnom poligonu teško može dati potpun uvid u sve što prolaze kadeti na Ljetnom kampu, ali čini se da im je dan itekako ispunjen. Uz zapovjednika Kadetske bojne i Kampa bojnika Tomislava Kasumovića te časnike zapovjednike, u cijeli program koji od mladića i djevojaka treba učiniti sposobne, pripremljene i stručne zapovjednike uključeni su i dočasnici – instruktori iz Bojne. Među njima prepoznajemo nekadašnje pripadnike gardijskih brigada i specijalnih postrojbi Hrvatske vojske iz Domovinskog rata i danas aktivne u OSRH, u drukčijoj, ali itekako važnoj misiji stvaranja časnika budućnosti. Upravo je teren poput Gakova mjesto na kojem oni najviše dolaze do izražaja. "Naši su instruktori profesionalni, puni neprocjenjivog znanja i iskustva koje žele svim snagama prenijeti na nas," kaže nam kadet skupnik Nikola Tabain, dodajući da su posebno zanimljiva iskustva iz Domovinskog rata. "Instruktori nam mogu dati i mnoge praktične savjete, oni su davno prošli neke stvari koje mi ovdje nastojimo izvesti prvi put", zaključuje skupnik Tabain koji se iskazao pred visokim gostima prezentacijom koju je održao u improviziranom operativnom središtu svoje Satnije, postavljenom u jednom od šatora u kojima su boravili kadeti. Da, osim vojničke, moderni hrvatski časnik treba usvojiti i takve vještine u kojima se traži rječitost, sigurnost u nastupu i jasnoća izražaja, a našim kadetima toga ne nedostaje. Od njih smo dobivali vrlo korisne i zanimljive informacije na radnim točkama po kojima su nas vodili ne bismo li stekli što bolji uvid u njihove aktivnosti na Kampu. Scenarij je, među ostalim, obuhvatio desetinu u obrani, prelazak opasnog područja, zasjedu, transport ranjenika, prelaske zapreka... Nije nedostajalo ni tipične buke kakvu uglavnom čujemo na Slunju ili Gašincima, izazvane pucnjavom vježbovnim streljivom.

[attachment=3]
Inače, ljetni kamp je neslužbeni naziv. Riječ je o Ljetnom kampu 2 i Ljetnom kampu 3 i oba su se provodila od 3. do 16. srpnja na poligonu "Gakovo", a sudjelovalo je ukupno 158 kadetkinja i kadeta. Ljetni kamp 2 podrazumijeva 13. naraštaj kadeta, tj. studente koji su na kraju prve godine i čine I. satniju Kadetske bojne, ukupno njih 73. Cilj Kampa bilo je usvajanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za vođenje tima/desetine u provedbi taktičkih zadaća malih postrojbi. Nadalje, nadograđivali su temeljne vojne vještine kombinirajući ih s taktičkim radnjama i pripremnim te bojnim gađanjima. Usložnjavali su se elementi taktičkog djelovanja, ali i dalje su se provodili kroz "puzajući – hodajući – trčeći" ciklus, ponavljanjem radnje do usvajanja standarda. Provodio se unutar 14 taktičkih zadaća razine desetine, podijeljenih u radne točke.

Na Ljetnom kampu 3 nalazili su se nešto iskusniji kadeti, njih 85 iz 12. naraštaja, studenti na kraju 2. godine studija, znači pripadnici II. kadetske satnije. Usavršavali su se za višu razinu, tj. za zapovijedanje vodom u provedbi taktičkih zadaća. Osim toga, nadograđivali su i učvršćivali znanja i vještine na polju planiranja, zapovijedanja i provođenja složenijih taktičkih radnji. Naglasak je bio na samostalnom radu kadeta, pri čemu instruktori nisu sudjelovali u planiranju, nego isključivo u nadzoru i raščlambi odrađenih taktičkih zadaća. Obuhvaćao je 11 taktičkih zadaća razine desetina/vod podijeljenih u radne točke.

[attachment=4]
"Čuo sam sve najbolje o vama, a sad sam to i vidio. Jako sam zadovoljan načinom na koji radite i obučavate se. Hvala vam na trudu koji ulažete, vi ste budućnost OSRH, nastavite i dalje biti takvi i bit ćete doista najbolji," poručio je kadetima ministar Buljević, dodajući da pohvale zaslužuju i instruktori te zapovjednici Kadetske bojne.

General Šundov istaknuo je da su ga prezentacije i vojničke vještine kadeta impresionirale: "Obuka je kvalitetna i sadržajem i načinom rada. Ako tako nastavite raditi, ne sumnjam da ćete postati vrlo dobro osposobljeni za prvu dužnost zapovjednika voda. Vaša mladost, želja i motivacija da budete časnici dostojni pobjedničke vojske oduševljava."

https://www.youtube.com/watch?v=_P5aAxf79bk

Domagoj Vlahović; foto: Stjepan Brigljević, Josip Kopi, Hrvatski vojnik (https://hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on January 13, 2017, 07:57:25 pm
Broj 517 | 13.01.2017

Kadetski klub – multifunkcionalni ambiciozni projekt s brojnim sadržajima

Kadetski klub nazvan "Četiri stupa" nastao je u zapuštenom prostoru stare vojne radionice u vojarni "Petar Zrinski", a obavljajući sve potrebne građevinske radove na adaptaciji prostora stvarali su ga sami kadeti. Zamišljen je kao prostor koji će kadetima služiti za druženje i opuštanje, ali i za okupljanje, rad i predstavljanje aktivnosti i postignuća koja nisu unutar strogih granica njihovih akademskih i vojnih obveza...


[attachment=1]
Kad je predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović krajem prosinca prošle godine u okviru programa obilježavanja 25. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" svečano otvorila Kadetski klub, bio je to za kadete, ali i sve one koji su s njima na projektu Kluba radili, dan za sjećanje. Bila je to njihova pobjeda.

A priča koja je prethodila trenutku ozarenih lica i osmijeha s dana otvaranja, uhvaćenom na velikoj fotografiji istaknutoj u Klubu, započela je puno ranije, kao rastuća svijest o potrebi postojanja prostora koji će kadetima služiti za druženje i opuštanje, ali i za okupljanje, rad i predstavljanje aktivnosti i postignuća koja nisu unutar strogih granica njihovih akademskih i vojnih obveza.

Svijest o potrebi, ideja, razrada ideje, sastanci: Tko će?, Gdje će?, Kako će? – etape su se smjenjivale, jedna je vodila drugoj. Početna vizija ubrzo se razgranala, dobila je formu konkretnog prostora, skica, projektnih crteža, cjenika… i sve skupa preraslo je u ozbiljan, pravi, ambiciozni projekt. Vodio ga je predsjednik Kadetskog zbora kadet narednik Anto Tomić, a provedbu projekta u svim njegovim radnim fazama nadzirao je mentor brigadir Tihomir Tandarić. Ničega, naravno, ne bi bilo bez razumijevanja i potpore Zapovjedništva HVU-a s general-pukovnikom Slavkom Barićem na čelu, ali niti bez inicijative, želje i upornosti kadeta te zapovjednika Kadetske bojne pukovnika Tomislava Kasumovića. Kadetski klub nazvan "Četiri stupa" nastao je u zapuštenom prostoru stare vojne radionice u vojarni "Petar Zrinski", uz vodstvo mentora, majstora iz sastava Oružanih snaga: ZzP-a, Remontnog zavoda, Opslužne bojne, Bojne za logističku potporu. Prvi zvukovi čekića i bušilica začuli su se u staroj radionici u proljeće 2016., i odonda do prosinca nerijetko su svjetla na tom gradilištu svijetlila do sitnih jutarnjih sati – kadeti, njih oko 100, tijekom tog vremena smjenjivalo se i sudjelovalo u radovima.

[attachment=2]
U prostranom Klubu koji još miriše na boju razgovaramo s kadetom narednikom Antom Tomićem, kadetom koji je kao voditelj projekta, ali i kao jedan od predanih sudionika u svim etapama rada, zadnjih mjeseci danonoćno bdio na gradilištu, te glavnim mentorom u projektu uređenja i izgradnje Kadetskog kluba brigadirom Tihomirom Tandarićem, načelnikom Odjela za logistiku Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman". Za obojicu su tu provedeni mjeseci rada i postignuti rezultati puno više od pukog posla ili izvršavanja vojničkih zadaća. Kadet Anto Tomić prisjeća se kako je prostor izgledao prije intervencija, opisuje kako se radilo, pokazuje nam jedinstveni šank na postolju od tenkovskih kotača i gusjenica i kaže: "Jako sam ponosan na šank, mnogi misle da nam je to netko dovukao i stavio, ali nije. Mi smo to sami, komad po komad, članak po članak, čekićima, svojim rukama sastavljali" – a onda, na kraju, ne bez sjete kaže: "Eto, i sad kad smo to sve napravili – ja prestajem biti kadet. Za tri mjeseca završavam školovanje. Bit će mi žao otići odavde." I brigadir Tandarić ne skriva zadovoljstvo. Objašnjava kako je od zapuštene vojne radionice koju nitko nije uređivao tridesetak godina nastao multifunkcionalan prostor koji se sastoji od nekoliko cjelina. "Kadeti su htjeli urediti prostor, ali i očuvati njegov postojeći identitet pa smo tako tražili rješenja prateći industrijski dizajnerski trend. Bio je to velik posao, uz minimalne troškove, a interijer je uređivan od starih stvari i dijelova koji su tako, umjesto da odu na otpad, u otpis, iskorišteni ovdje," objašnjava brigadir Tandarić pa zaključuje: "Jako sam zadovoljan svim što smo ovdje napravili, no moram priznati da me najviše oduševila iznimna volja i interes mladih kadeta za sve etape realizacije projekta."

[attachment=3]
Zašto naziv Kadetski klub "Četiri stupa"?

Osim što predstavlja četiri stupa koja stoje nasred Kluba definirajući tako velik dio prostora, naziv "Četiri stupa" ima i drugo značenje. Naime, u Kadetskoj bojni kadeti se "odgajaju" na temelju akademskog, vojnog, psihofizičkog te moralno/etičkog stupa – a oni, svi zajedno predstavljaju one prave vrijednosti za koje mislimo da ih suvremeni časnik ili časnica trebaju imati. U skladu s tim, prema tim načelima, odlučili smo svoj klub nazvati "Četiri stupa".

Projekt je vodio predsjednik Kadetskog zbora kadet narednik Anto Tomić, a provedbu projekta u svim njegovim radnim fazama nadzirao je mentor brigadir Tihomir Tandarić. Ničega, naravno, ne bi bilo bez razumijevanja i potpore Zapovjedništva HVU-a s general-pukovnikom Slavkom Barićem na čelu, ali niti bez inicijative, želje i upornosti kadeta te zapovjednika Kadetske bojne pukovnika Tomislava Kasumovića. I kad su se sve te vizionarske energije, dobre volje i upornosti spojile – Kadetski klub nazvan "Četiri stupa" otvorio je svoja vrata.

Predsjednik Kadetskog zbora kadet narednik Anto Tomić, voditelj projekta Kadetskog kluba

Kadetski zbor kojem sam na čelu bavi se u prvom redu izvannastavnim i izvanobučnim problemima i projektima kadeta pa je u okviru toga nastao i projekt Kadetskog kluba "Četiri stupa". Uz pomoć svih kadeta koji su željeli sudjelovati, i uz pomoć mentora, časnika koji su nas usmjeravali, mi smo ovo sami dizajnirali i doveli do ovog stupnja uređenosti. Ja sam vodio radove, u svemu sudjelovao i baš sam dan-noć bio ovdje. Ono što planiramo među prvim aktivnostima u Klubu bit će organiziranje dolaska predstavnika svih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – to su naši kolege s kojima se susrećemo, ali oni zapravo vrlo malo znaju o tome što mi kao kadeti radimo, kako živimo. Ovo će biti prilika da nas bolje upoznaju. Osim toga, ovdje ćemo predstavljati naše projekte; recimo, jedan od kontinuirano otvorenih projekata jesu humanitarne donacije u kojima se mi kao kadeti odričemo dijela svojih marendi i redovito ih darujemo nezbrinutoj djeci ili drugima kojima to može pomoći. Klub će se, tako želimo i zamišljamo, dalje unapređivati, a svaki naraštaj kadeta koji dođe nakon nas imat će priliku nešto nadograditi, urediti, ostaviti ovdje neki svoj trag.

Kadet skupnik Matej Hohoš

Radili smo puno, a zadnjih pet-šest dana prije otvaranja radovi su bili najintenzivniji i radili smo danonoćno. Bojili smo podije, sastavljali smo šank, bojili smo kupolu, postavili maskirnu mrežu, sami smo radili sjedala od paleta, radili smo stolove koristeći tenkovske spremnike, brusili smo ih i bojili. Sve su to bile naše, kadetske ideje. Osobno, radovalo me da sudjelujem u svemu tome: ja sam kadet, ovo je Kadetski klub, ponekad smo ovdje ostajali i radili do četiri ujutro – ali svi zajedno beskrajno smo ponosni na ono što smo napravili.

Kadetski dar Predsjednici RH

[attachment=4]
Budući da u Kadetski klub mogu ulaziti samo kadeti, oni su odlučili napraviti iznimku te predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović darovati "Ključ Kadetskog kluba". Taj simboličan dar znak je da je ona uvijek dobrodošla u Klub i znak je zahvalnosti što ga je službeno otvorila. Ključ su dizajnirali kadet narednik Anto Tomić i kadet Srđan Boschi, nakon čega je kadet narednik Tomić napravio računalni model ključa te ga je, u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, izradio 3D printerom. Polimerna verzija ključa koristila je kao pramodel za lijevanje u kalup, za što je korišten aluminij. Lijevanje je također napravljeno na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Brigadir Tihomir Tandarić, načelnik Odjela za logistiku Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman", glavni mentor u projektu uređenja i izgradnje Kadetskog kluba

Projekti u službi razvoja budućih časnika

Hrvatsko vojno učilište ulaže velik napor da kadetima koji se na njemu školuju osigura najvišu moguću razinu i kvalitetu obrazovanja, ali i života i rada. Ta težnja ne zadržava se samo u okvirima akademskih i vojnih znanja, nego kontinuirano radimo i na širenju mogućnosti zadovoljavanja brojnih drugih interesa. Tako se na Učilištu kadeti mogu pronaći u širokom rasponu sadržaja, od sportskih aktivnosti, preko brojnih tehničkih radionica do društvenih sekcija; od upravljanja motornim vozilima do mogućnosti stjecanja znanja uređenja i dizajniranja prostora, logističkog upravljanja, financijskog praćenja aktivnosti i sl. Aktivnosti kojima razvijamo kompetentnost i spremnost kadeta oblikovane su u brojne projekte. Jedan od takvih, vrlo uspješnih projekata, bilo je pokretanje lista Kadet, a zadnji u nizu je projekt Kadetskog kluba. Potičući razvoj osobnih interesa i sklonosti, uz akademski i vojni aspekt rasta, mi njegujemo duh zajedništva i stvaramo poticajno okruženje u kojem stasaju mladi, potpuni, formirani časnici s brojnim znanjima i vještinama, visokim kompetencijama te vještinama potrebnim za timski rad.

[attachment=5]
Razlozi pokretanja projekta Kadetskog kluba

Projekt Kadetskog kluba nastao je kao rezultat uočavanja poteškoća zbog nedostatka adekvatnog prostora koji može objediniti brojne aktivnosti kadeta. Kadetski klub, koji je zasad uređen i otvoren tek u trećini planiranih prostora, u nastavku realizacije ideje bit će prostor u kojem će biti smještene sekcije sportskih klubova, uredništvo kadetskog lista, prostor za multimedijalne sadržaje, kreativne radionice, a moći će se razvijati i drugi projekti za koje se tijekom vremena pokaže interes i potreba. Naravno, tu je i mogućnost provođenja slobodnog vremena i druženja kadeta te mogućnost druženja i provođenja zajedničkih aktivnosti sa studentima, polaznicima drugih fakulteta Sveučilišta, ugošćavanje stranih kadeta i sl.

Izazovi na koje je trebalo odgovoriti

U građevinskom i arhitektonskom dijelu aktivnosti su provodili zainteresirani kadeti, a davanjem smjernica i upućivanjem u pravila struke vodili su ih i nadzirali mentori, majstori iz sastava Oružanih snaga: ZzP-a, Remontnog zavoda, Opslužne bojne, Bojne za logističku potporu. Na taj način kadeti su zajednički svladavali i provodili brojne aktivnosti majstorskih vještina i obrtničkih zanimanja, od stolarije, soboslikarskih radova, ličilačkih radova, elektroinstalaterskih radova, keramičarskih radova i sl. Posebno je zahtjevna bila potreba za poštivanjem opće arhitekture zadanog prostora. Prostor smješten u staroj vojnoj radionici zahtijevao je specifičan dizajn, sa što manje zahvata na prenamjeni, zadržavanje starog duha prostora, ali je, ujedno, bilo potrebno osigurati prostor koji će odgovarati potrebama korisnika. Središnji prostor tako je oblikovan u višenamjenski prostor uz mogućnost brze prenamjene.

Posebno izazovno bilo je uređivanje interijera uz načelo maksimalnog korištenja otpisanih i neperspektivnih predmeta iz vojarne ili vojnog okruženja. Tu je posebno došla do izražaja kreativnost, inovativnost i snalažljivost kadeta koji su, naravno, i to sami radili. Tako su kadeti, uz pomoć časnika mentora i magistara strojarstva Remontnog zavoda ZzP-a, prostor Kluba uredili jedinstvenim dizajnerskim komadima, kao što je recimo šank izrađen s elementima i u obliku tenka T-55.

[attachment=6]
https://www.youtube.com/watch?v=VmIlCTYzE5c

Lada Puljizević, Snimio Tomislav Brandt, arhiva Kadetskog zbora, Hrvatski vojnik (https://hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on January 13, 2017, 08:29:50 pm
Tko se među gusjenicama i paletama može ugodno opustiti?


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 31, 2017, 02:20:47 pm
Da malom oživimo temu, dvije vijesti o posjetama i suradnji...

8.5.2017. - Dekan Fakulteta vojnih znanosti i časničke izobrazbe Mađarske posjetio HVU

Dekan Fakulteta vojnih znanosti i časničke izobrazbe (Faculty of Military Science and Officer Training) Mađarske, brigadir dr.sc. Arpad Pohl, posjetio je 8. svibnja 2017. Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“. U izaslanstvu je bio i prodekan za znanost i međunarodne odnose, brigadir dr.sc. Zoltan Jobbagy.

Goste iz Mađarske primio je dekan HVU-a, brigadir Slobodan Čurčija sa svojim suradnicima. Razgovori su vođeni o sustavu izobrazbe časnika u Oružanim snagama Republike Hrvatske te provedba navedene izobrazbe na HVU. Također, vođeni su razgovori o studijskim programima Vojnom inženjerstvu i Vojnom vođenju i upravljanju kao i viziji razvoja Učilišta. Mađarsko izaslanstvo obišlo je kampus Učilišta, Središte za strane jezike „Katarina Zrinska“ i Simulacijsko središte.

Fakultet vojnih znanosti i časničke izobrazbe (Faculty of Military Science and Officer Training) s još četiri fakulteta sastavni je dio Nacionalnog sveučilišta javnih službi (National University of Public Service).

Fakultet vojnih znanosti i časničke izobrazbe osposobljava profesionalne časnike na području više rodova, ali je odgovoran i za obrazovanje civilnih stručnjaka u nacionalnim i međunarodnim obrambenim odnosima na području inženjerske ili sigurnosne politike.

[attachment=1]
[attachment=2]
Tekst: HVU/Zdravko Lovašen, Foto: HVU/Marija Sever, osrh.hr (http://osrh.hr/)


9.5.2017. - Dekanica Tehničkog fakulteta iz Rijeke posjetila HVU

Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, general-pukovnik Slavko Barić primio je 9. svibnja 2017. izaslanstvo Tehničkog fakulteta Rijeka na čelu s dekanicom, prof.dr.sc. Jasnom Prpić-Oršić.

Nastavak je to suradnje dviju institucija na zajedničkim razvojnim projektima te u visokoobrazovnom procesu. General Barić upoznao je dekanicu s trenutnim stanjem na Učilištu kao i daljnjom vizijom razvoja HVU-a. Posebno je iskazan interes Tehničkog fakulteta za uključivanje njegovog znanstveno-nastavnog osoblja u bazu eksperata za uključivanje u programe NATO STO. Tijekom posjete izaslanstvo je obišlo kampus Učilišta, nastavne prostore i kabinete oklopništva i pješačkog naoružanja kao i Centar za obrambene i strateške studije „Janko Bobetko“.

[attachment=3]
Tekst: HVU/Zdravko Lovašen, Foto: HVU/Dražen Jožef, osrh.hr (http://osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 31, 2017, 02:42:19 pm
11.5.2017.

Na HVU održana međunarodna konferencija mladih vojnih znanstvenika

[attachment=1]
Na Hrvatskome vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu, od 8. do 11. svibnja 2017. održana je međunarodna konferencija mladih vojnih znanstvenika „CEFME Students' Scientific Conference 2017“.

Konferenciju je otvorio zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ general-pukovnik Slavko Barić koji je zaželio dobrodošlicu svim sudionicima kao i uspješan rad konferencije.

Na konferenciji je sudjelovalo dvadeset i tri kadeta i studenata vojnih sveučilišta i akademija iz Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Prijavljen je dvadeset i jedan rad koji su kadeti prezentirali kroz tri panela: vojno vođenje, vojno inženjerstvo i hibridno ratovanje. Radove je ocjenjivao međunarodni ocjenjivački tim, a za tri najbolja rada iz svakog panela kadeti su dobili nagrade zapovjednika Učilišta generala Barića.

Konferencije mladih vojnih znanstvenika održavaju se od 2013. godine na kojima Hrvatsko vojno učilište redovito sudjeluje i postiže zapažene rezultate. Svakako je vrijedno za istaknuti prvo mjesto kadeta Ivana Lovrića i njegovog mentora brigadira dr. sc. Darka Možnika koji je ponovio prošlogodišnji rezultat iz Brna kada je isto bio najbolji u području vojnog inženjerstva.

[attachment=2]
Rezultati natjecanja:

Panel vojno inženjerstvo
1. mjesto – kadet Ivan Lovrić, Hrvatska, s radom „Unmanned systems as factors in hybrid threats“
2. mjesto – kadet Csongor Mészáros, Mađarska, s radom „Medium ranged SAM (surface-to-air-missile) systems which can be integrated into Hungarian Defense Forces“
3. mjesto – kadet Dániel Nagy, Mađarska, s radom „The Hungarian short range air defense system, change of air threats“

Panel hibridno ratovanje
1. mjesto – kadet Luka Jenič, Slovenija, s radom „Hybrid warfare“
2. mjesto – kadetkinja Adriana Stubičar i kadet Petar Antolović, Hrvatska, s radom „New threats in hyrbid warfare“
3. mjesto – kadet Miloš Maksimović, Srbija, s radom „Migrant crisis as a new weapon of hybrid warfare“

Panel vojno vođenje
1. mjesto – kadetkinja Tea Bizjak, Slovenija, s radom „Contemporary challenges in military leadership
2. mjesto – kadet Jakub Černik, Češka Republika, s radom „Ideas of military secondary school students about a soldier career
3. mjesto – kadetkinja Leona Kárasková, Češka Republika, s radom „Presentation about results of analysis Ex-stream“

[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: HVU / Zdravko Lovašen, Foto: HVU / Marija Sever, osrh.hr (http://osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: jadran2 on May 31, 2017, 06:03:46 pm
Ima li tko da vidi te lose stube od kulira. Ispred casnickog doma trebaju biti dobre stepenice od biranog kamena. Neka vide one kod zelj. podhodnika. Za vjecnost.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: brodarski on May 31, 2017, 07:04:46 pm
Sad ti skale smetaju. Nije ti smetalo kad si glanca teracin s mašću za parkete.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: jadran2 on May 31, 2017, 08:22:50 pm
U Varazdinu nije bilo kulira. Sad su tamo studenti (i studentice).


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 26, 2017, 01:54:34 pm
22.9.2017.

108 kadeta i kadetkinja položilo svečanu prisegu na HVU

[attachment=1]
Svečana prisega 15. naraštaja kadeta Oružanih snaga Republike Hrvatske i svečano obilježavanje početka akademske godine 2017./2018. održano je na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu danas, u petak, 22. rujna 2017. godine.

Svečanosti su prisustvovali predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar-Kitarović, izaslanik predsjednika Vlade potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera OS RH, general zbora Mirko Šundov, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnik Drago Matanović i drugi visoki uzvanici, kao i obitelji kadeta te obitelji heroja Blage Zadra i Predraga Matanovića.

Današnju svečanu prisegu položilo je 108 kadetkinja i kadeta 15. naraštaja od kojih je 98 kadeta 4. naraštaja sveučilišnih studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, te 10 kadeta za zvanje vojni pilot. Iako nisu polagali prisegu, među njima je i šest kadeta iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Svi navedeni programi odnose se na preddiplomske sveučilišne studije namijenjene za obrazovanje budućih časnika OS RH, a razvijeni su u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" i Sveučilišta u Zagrebu.

U prigodnom govoru nakon polaganja svečane prisege, predsjednica RH i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je kako je pristupanje kadeta Oružanim snagama RH njihova važna, velika i časna zadaća. "Čestitam svim kadetkinjama i kadetima ovaj poseban dan i sigurna sam kako ćete nakon polaganja ove svečane prisege i dalje dokazivati svoje  vjerno i časno služenje Domovini. Neka vam uspomena na sve one koji su svoje živote položili za Lijepu našu bude motiv za prihvaćanje svakog novog izazova i izvršenja svake zadaće koja se pred vas postavi. Prihvatite sve zadatke kao nagradu jer vas svaki od njih vodi prema napretku. Vi ste jamci sigurnosti i stabilnosti, a s obzirom na promjene unutar međunarodnog sigurnosnog okruženja i izazova s kojima se susrećemo, jasno je kako vojni poziv postaje sve složeniji."

Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević naglasio je kako hrvatskoj vojsci trebaju visoko obrazovani kadrovi "kako bismo pravovremeno i učinkovito mogli odgovoriti na sve ugroze i rizike i pružiti adekvatnu zaštitu našem narodu."

Također, ministar je najavio i predstojeću transformaciju Hrvatskog vojnog učilišta u sveučilište te potpunu integraciju u Sveučilišnu zajednicu Republike Hrvatske, "gdje ćete biti ravnopravni i priznati kao i svi ostali studenti na ostalim sveučilištima u Hrvatskoj. Ja vam kao ministar obrane, dajem riječ da će vaši napori biti prepoznati, cijenjeni i nagrađeni. Vrednovat će se svaki sat proveden nad knjigama i svaka kap prolivenog znoja, svako vaše ulaganje u sebe i vlastiti razvoj kao ljudi, časnika i budućih vođa u Oružanim snagama.“, poručio je Krstičević.

Načelnik Glavnog stožera OS RH, general zbora Mirko Šundov kadete je još jednom podsjetio na čuvanje svih vrednota na kojima su utemeljene Oružane snage RH.

"Budite ponosni danas na sve što ste postigli i vodite se onom poznatom Euripidovom izrekom – Nikad se nemoj umoriti u davanju domovini. Sada ćete pokazati sve vještine koje ste stekli i od vas će se zahtijevati stečena znanja primijeniti u konkretnim situacijama. Nije važna samo vaša vojna obuka i sposobnost, već i socijalna inteligencija koju ćete upotrijebiti u međunarodnom okruženju poštujući pritom kulturološke razlike i norme."

Zapovjednik Hrvatskog vojno učilišta, general pukovnik Slavko Barić, današnji je dan nazvao značajnim za Oružane snage i Ministarstvo obrane RH, ali i za sve kadete koji su se odlučili za iznimno častan poziv. "Hvala vašim roditeljima koji su svoju djecu usmjerili prema ovom časnom zanimanju i davanju Domovini. Pred vama su godine kada ćete svojim zalaganjem, učenjem i ulaganjem u svoju budućnost postati časnici koji će biti prepoznati i u civilnom i vojnom sustavu, ali i u međunarodnom okruženju. Budite dinamični i zahtijevajte od svojih nadređenih nova znanja", rekao je general Barić.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: MORH/ M. Čobanović, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 02, 2017, 03:52:11 pm
24.11.2017.

Promocija polaznika Temeljne časničke izobrazbe zdravstvene službe

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ održana je, 24. studenoga 2017. svečana promocija završetka izobrazbe 5. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe – zdravstvene službe.

Na svečanosti su nazočili zamjenik zapovjednika HVU-a brigadni general Zdravko Klanac, savjetnik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga za zdravstvo brigadni general Boris Zdilar, načelnik Personalne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga brigadni general Ivan Zelić, zapovjednik Časničke škole „Andrija Matijaš Pauk“ brigadir Mirko Stošić, prodekan za vojnu izobrazbu brigadir Miro Čolić, načelnik Ratne škole, načelnici katedri i nastavnici koji su provodili izobrazbu.

Osposobljavanje za časnika zdravstvene službe trajalo je dva mjeseca, a nakon završetka časničke izobrazbe, kandidati su primljeni u djelatnu vojnu službu, te im je dodijeljen prvi časnički čin i raspored na časničku dužnost zdravstvene službe.

Izobrazbu je završilo šest doktora medicine, od kojih su tri žene.

[attachment=2]
Tekst: pk Zdravko Lovašen, Foto: Marija Sever, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on December 02, 2017, 04:04:06 pm
29.11.2017.

Sporazumi o suradnji na području obrazovanja, znanosti i istraživanja

[attachment=1]Foto: HVU/ M. Sever

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske sklopilo je sporazume o suradnji s obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim institucijama u srijedu, 29. studenoga 2017., + na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“.

U ime potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića sporazume je potpisao zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general-pukovnik Slavko Barić. Potpisivanju sporazuma nazočili su pomoćnik ministra obrane za ljudske resurse Zoran Piličić, direktor Glavnog stožera Oružanih snaga kontraadmiral Robert Hranj, zamjenik zapovjednika HVU-a brigadni general Zdravko Klanac, načelnica Sektora za naoružanje i opremu brigadirka Jasmina Čaušević i predstavnici institucija potpisnica sporazuma.

Sporazumima o suradnji MORH-a s obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim institucijama definiraju se načela i područja dugoročne suradnje na zajedničkim projektima obrazovanja, znanosti i istraživanja, a suradnja unutar svakog područja od zajedničkog interesa provodit će se u okviru pojedinačnih projekata kojima će se detaljno regulirati prava i obveze sporazumnih strana.

Sporazume s Ministarstvom obrane potpisali su Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ (http://www.pilar.hr/) iz Zagreba, Institut „Ruđer Bošković“ (http://www.irb.hr/) iz Zagreba, Hrvatski veterinarski institut (http://www.veinst.hr/) iz Zagreba, Tehnički fakultet (http://www.riteh.uniri.hr/) Sveučilišta u Rijeci, Kineziološki fakultet (https://www.kif.unizg.hr/) Sveučilišta u Zagrebu, Tehničko veleučilište (https://www.tvz.hr/) iz Zagreba, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ (http://www.lzmk.hr/) iz Zagreba, Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (https://hkkoi.hr/) i Hrvatski geološki institut (http://www.hgi-cgs.hr/) iz Zagreba.

General Barić u svom je obraćanju naglasio da je ovo važan korak za HVU prema samostalnoj obrazovnoj instituciji, kao i za razvoj sigurnosno-obrambenog sustava i ljudskih potencijala. „Potpisivanjem ovih sporazuma stvaraju se zajednički interesi Ministarstva obrane i institucija koje su potpisale sporazum“, istaknuo je general Barić.

Pomoćnik ministra Zoran Piličić rekao je kako je potpisivanje sporazuma još jedan korak koji doprinosi razvoju obrane i nacionalne sigurnosti, kao i procesu transformacije HVU-a prema samostalnoj instituciji kao budućem nositelju obrazovanja iz područja obrane i sigurnosti.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Istria 052 on December 16, 2017, 07:44:59 pm
Krupni admiral je svojevremno bio na paradi "Pobeda 1985", gazio strojevi korak u prvom redu podesalona pitomaca mornararicke vojne akademije, znaci ima podlogu, drugo, iz vojnicke je familije, sin zastavnika JNA-JRM.
Ako me sjecenje ne vara, treci ili cetvrti u rangu u svojoj klasi MVA.

Мало коментара стројевог изгледа војника на приказаним сликама.

Гледајући ове слике, закључујем да би за генерале и адмирале (осим једнога на слици) требало организовати часове стројеве обуке. По мом суду једино онај  високи и крупни адмирал (други с десна) поздравља баш онако војнички. Остали, оцене од један до четири :D.

Оне са црвеним береткама (вероватно почасна бојна) требало би мало послати на вежбе трбушњака.

Кадети су већ знатно бољи. Генерали могу да се угледају на њих. Ипак, чини ми се да би Хрватска треба да врати "класични" став мирно (са опруженим рукама) јер тако стоји већина кадета, што сасвим лепо изгледа. Садашњи "службени став "мирно" са мало повијеним рукама у лактовима је доста "тежак" за изведбу јер је то тешко уједначити. Неко то чини наглашеније ("капларски") а неко мало блаже (како и треба).


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 25, 2018, 07:15:16 pm
ČASNIČKA ŠKOLA

21.2.2018.

Na Zimskom kampu u Udbini obučava se 79 kadeta

[attachment=1]
U vojarni "Josip Jović" u Udbini, u razdoblju od 11. do 23. veljače 2018. godine, 79 kadeta 12. i 13. naraštaja Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" obučava se na Zimskom kampu.

Pred mlade kadetkinje i kadete stavlja različite izazove, privikavanje na rad i život u otežanim klimatskim uvjetima na nepoznatom terenu te primjenu stečenih znanja iz taktike, pješačkog naoružanja, vođenja i zapovijedanja. Na zimskom kampu sudjeluje 79 kadeta od čega je 73 kadeta iz 13. naraštaja, odnosno studenata treće godine studija Vojno vođenje i upravljanje te Vojno inženjerstvo, a njih šest iz 12. naraštaja. Među kadetima nalazi se 21 kadetkinja.

"Prije odlaska na Udbinu kadeti su prolazili intenzivnu obuku koliko god je to bilo moguće zbog njihovih fakultetskih obveza. Po tri sata tjedno provodili smo s njima u teoriji kako bi na Udbini mogli provesti u praksi", ispričao je zapovjednik Zimskog kampa 3 satnik Mirko Ištuk i rekao kako kadeti zadaće odrađuju ozbiljno i kvalitetno. U sklopu temeljne obuke iz preživljavanja u zimskim uvjetima uče se kako napraviti sklonište, zapaliti vatru, pronaći hranu i vodu, čuvati opremu, znati iskoristiti sve što nađu u prirodi.

"Prošle godina kadeti su na otvorenom proveli samo jednu noć, a ove godine provest će na otvorenom dvije noći. Samostalno grade nastambe gdje će prespavati i sve to prilagođeno zimskim uvjetima, odnosno niskim temperaturama. Uz navedeno, uče primjerice hodati s krpljama te sve ono što im je potrebno za snalaženje u zimskim uvjetima jer je ovdje na terenu sada preko metar snijega", rekao je zapovjednik Ištuk.

U sklopu Zimskog kampa 3 kadeti prolaze taktiku na razini pješačkog voda, i to tako da sami planiraju i provode zadaću te se u sklopu obuke iz vođenja i zapovijedanja stavljaju u uloge zapovjednika satnije, voda i desetine te vođa timova. Posebna pažnja, kao i na svakoj ovakvoj obuci, posvećena je upravo sportskoj spremi kadetkinja i kadeta pa je u sklopu zimskog kampa održan i sportski dan, gdje su se kroz razne vještine - gađanja iz zračne puške i pištolja, bacanja školske bombe te vojne hodnje - natjecali između desetina.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 04, 2018, 08:16:43 pm
15.3.2018.

Predavanje o materijalima u vojnoj industriji na HVU

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" danas je, 15. ožujka 2018., održano predavanje pod nazivom "Materijali u vojnoj industriji" u organizaciji Kadetskog zbora HVU-a i Udruge studenata inženjerstva materijala (SOME) s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Riječ je o projektu koji je nastavak desetogodišnje suradnje OS RH i Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a koja je dosad urodila mnogim projektima na polju vojne industrije. Kadeti su iskoristili priliku da se povežu s civilnim studentima i inženjerima iz hrvatskih tvrtki kako bi u skoroj budućnosti mogli s njima surađivati na znanstvenim radovima na području vojne tehnologije i inženjerstva općenito.

Na početku predavanja zapovjednik HVU-a general-bojnik Mate Pađen pozdravio je okupljene, a potom su im se obratili voditelj projekta vojnik Anto Tomić i dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zvonimir Guzović.

Dekan Zvonimir Guzović istaknuo je važnost činjenice da se vojna industrija odaziva na ovakva događanja i svoje znanje dijeli s mlađim naraštajem: "Gospodarstvo je prepoznalo da ovi mladi ljudi imaju veliki potencijal. Puni su znanja, inovativni su i sigurno trebamo to iskoristiti za dobrobit naše Hrvatske."

Kao prvi predsjednik Kadetskog zbora te član SOME-a, vojnik Tomić naglasio je potencijal suradnje tih dviju udruga: "Ako se danas rodi samo jedna dobra ideja za neki novitet u tehnologiji koji će pomoći našoj Hrvatskoj u napretku, onda smo uspjeli."

Predstavnici tvrtki Šestan-Busch, DOK-ING i HS Produkt te Remontnog zavoda Zapovjedništva za potporu OSRH-a održali su izlaganja o materijalima i tehnologijama koje koriste pri izradi svojih proizvoda. Predavanje je završeno obraćanjem predsjednika SOME-a Matije Piska i predsjednika Kadetskog zbora, kadeta desetnika Eugena Pranjića. Uzvanici su zatim obišli izložbu proizvoda, opreme i oklopnih vozila u kabinetu topništva i kabinetu oklopništva na HVU-u.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
Foto: MORH/ M. Čobanović, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 05, 2018, 10:45:42 am
30.3.2018.

Ministar obrane i dekan FPZ-a o proširenju studija aeronautike

[attachment=1]
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević sastao se u petak, 30. ožujka 2018. u Ministarstvu obrane RH s dekanom Fakulteta prometnih znanosti prof.dr.sc. Hrvojem Goldom.

Sastanku su prisustvovali i načelnik Glavnog stožera RH general zbora Mirko Šundov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Mato Mikić i ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" general-bojnik Mate Pađen, te predstavnici Fakulteta prometnih znanosti, prodekan za znanost prof.dr.sc. Ernest Bazijanac i voditelj studija aeronautike prof.dr.sc. Doris Novak.

Na sastanku se razgovaralo o razvoju i proširenju studija aeronautike za potrebe školovanja vojnih pilota u svjetlu povećanog interesa zbog nabave borbenih aviona F-16 C/D Barak.

Posebno je istaknut zajednički interes za korištenje ove prilike, koja je izravno vezana uz nabavu višenamjenskog borbenog aviona od Države Izrael, za transfer tehnologije i kompetencija te ukupni razvoj školovanja zrakoplovnog osoblja u Republici Hrvatskoj. Isto tako, naglašeno je kako je riječ o jedinstvenoj prilici za tehnološki iskorak kako za Hrvatsku vojsku, tako i za cijelu akademsku zajednicu.

Sastanak u Ministarstvu obrane RH prvi je konkretan korak u smjeru razvoja novih sposobnosti, nakon Vladine Odluke o nabavi višenamjenskih borbenih aviona od Države Izrael.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 21, 2018, 02:21:42 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

20.6.2018

Promocija polaznika dočasničkih izobrazbi u Požegi

Svečana promocija polaznika dočasničkih izobrazbi Dočasničke škole "Damir Tomljanović Gavran" održana je u srijedu 20. lipnja 2018. godine u vojarni 123. brigade u Požegi.

Svečanosti su nazočili izaslanik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta (HVU) "Dr. Franjo Tuđman" dekan brigadir Slobodan Čurčija, načelnici odjela na HVU brigadirka Olivera Tokić i brigadir Dražen Čovran, izaslanik 1. dočasnika OSRH časnički namjesnik Dražen Klanac, 1. dočasnik HVU-a časnički namjesnik Ivan Grudenić i drugi.

Izobrazbu je završilo 14 polaznika, od kojih je osam polaznica, 3. naraštaja Slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe Vojnih specijalista kojima su ovom prigodom uručene svjedodžbe, uvjerenja, ukazi o dodjelu čina skupnika Vojnog specijaliste zdravstvene službe te rasporedi dužnosti. Cilj ove izobrazbe je stjecanje kompetencija - znanja, vještine samostalnost i odgovornost za obnašanje dužnosti vojnih specijalista- dočasnika.

Također, izobrazbu je završilo 76 polaznika i pet polaznica 53. naraštaja temeljne dočasničke izobrazbe kojima su uručene svjedodžbe i uvjerenja te značke o završenoj izobrazbi. Isto tako, 23 polaznika steklo je dodatnu osposobljenost za zvanje instruktora te im je dodijeljena značka instruktora. Najbolji polaznik naraštaja pripadnik je GMBR, skupnik Boris Andžaković, drugi najbolji polaznik je pripadnik GMBR skupnik Davorin Jurišić, a treći najbolji je pripadnik ZzP-a skupnik Domagoj Bura.

U 38. naraštaju Napredne dočasničke izobrazbe, izobrazbu je završilo 46 polaznika od koji su četiri žene, kojima su uručene svjedodžbe i uvjerenja te značka o završenoj izobrazbi. Trojica polaznika stekli su dodatnu osposobljenost za zvanje Višeg instruktora te im je dodijeljena značka Višeg instruktora. Najbolji polaznik naraštaja je pripadnik PVP, narednik Damir Sertić, drugi najbolji polaznik je pripadnik PVP narednik Tomislav Pritišanac, te treći najbolji polaznik je pripadnik ZSS narednik Ivan Korajac.

Izaslanik zapovjednika HVU "Dr. Franjo Tuđman" dekan brigadir Slobodan Čurčija, zapovjednik Dočasničke škole "Damir Tomljanović Gavran" pukovnik Zdenko Šakota uručili su pohvale i nagrade najboljim polaznicima te pohvalu zapovjednika HVU i značku najboljeg instruktora u školskoj godini 2017/18. naredniku Deanu Čikvaru.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OSRH, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 21, 2018, 02:23:43 pm
DOČASNIČKA ŠKOLA

Dočasnička izobrazba

Dočasnička škola "Damir Tomljanović Gavran" ustrojstvena je jedinica Hrvatskog vojnog učilišta zadužena za školovanje dočasnika po modelu slijedno rastuće institucionalne izobrazbe te izradu i ažuriranje nastavnih planova i programa izobrazbi.

Cilj i zadaća Dočasnička škola "Damir Tomljanović Gavran" osposobiti je polaznike za višu ustrojbenu dužnost kroz četverorazinsku dočasničku izobrazbu:

I. razina izobrazbe dočasnika – Izobrazba za razvoj vođa
II. razina izobrazbe dočasnika – Temeljna dočasnička izobrazba
III. razina dočasničke izobrazbe – Napredna dočasnička izobrazba
IV. razina izobrazbe dočasnika – Visoka dočasnička izobrazba.

Dodatno se dočasnici osposobljavaju provedbom specijaliziranih tečajeva.

Visoka dočasnička izobrazba

Visoka dočasnička izobrazba najviša je razina dočasničke izobrazbe. Izobrazba je intergranska, odnosno u svom sadržaju ujedinjuje sve grane Oružanih snaga RH. Namijenjena je izobrazbi polaznika za najviše dočasničke dužnosti u OS RH, od dužnosti prvog dočasnika bojne, brigade, grana i GS OS RH, za rad u stožerima brigada, ustanovama, zapovjedništvima grana i upravama GS OS RH. Polaznici stječu znanja i sposobnosti za učinkovito funkcioniranje u združenom nacionalnom i multinacionalnom okružju.

U 16. naraštaju Visoke dočasničke izobrazbe izobrazbu je završilo 17 polaznika, od kojih:

13 polaznika iz OS RH-a
četiri polaznika iz stranih OS (jedan polaznik iz BiH, jedan polaznik iz Kosova, jedan polaznik iz Republike Makedonije i jedan polaznik iz Republike Slovenije)

Od ukupnog broja polaznika 16. naraštaja Visoke dočasniče izobrazbe, jedna je žena.

Napredna dočasnička izobrazba

Napredna dočasnička izobrazba treća je razina dočasničke izobrazbe namijenjena za osposobljavanje dočasnika za više dočasničke dužnosti unutar grana OS RH. Izobrazba se sastoji od općeg i granskog djela. Opći dio zajednički je za sve polaznike gdje polaznici stječu znanja i vještine grana OS RH. Cilj izobrazbe je poučiti polaznike znanjima i vještinama potrebnima za rad na višim dočasničkim dužnostima kroz opće sadržaje upravljanja obukom, taktikom, geografsko-informacijskim sustavima, vođenja i tjelovježbe i posebnih znanja i vještina iz granskog dijela OS RH iz kojega dolaze polaznici.

U 38. naraštaju Naprednu dočasničku izobrazbu završilo je 46 polaznika, od kojih su četiri žene.

Temeljna dočasnička izobrazba

Temeljna dočasnička izobrazba druga je razina dočasničke izobrazbe namijenjena izobrazbi dočasnika za dužnost zapovjednika desetine/posade i ostalih dužnosti iste razine ustrojbenog čina te je sastavljena od općeg i rodovskog dijela.

Cilj izobrazbe je poučiti polaznike temeljnim i vojnostručnim znanjima i vještinama u rodu, odnosno službama te ih osposobiti za uspješno obnašanje dužnosti zapovjednika desetine/posade i drugih sličnih dužnosti istog ustrojbenog čina kroz opće sadržaje zapovijedanja desetinom/posadom, metodikom, vojnom topografijom, vođenjem, taktikom i tjelovježbom i posebnih znanja i vještina iz roda iz kojeg dolaze polaznici.

U 53. naraštaju Temeljnu dočasničku izobrazbu uspješno je završio ukupno 81 polaznik, od kojih je pet žena.    

Promocija polaznika 38. naraštaja Napredne i 53. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe održat će se u srijedu, 20. lipnja 2018., u Dočasničkoj školi "Damir Tomljanović Gavran" u Požegi.

Izobrazba za razvoj vođa

Izobrazba za razvoj vođa prva je razina izobrazbe dočasnika namijenjena djelatnim vojnim osobama na vojničkim dužnostima koja ima za zadaću osposobiti ih temeljnim znanjima i vještinama potrebnima za vođenje tima/skupine. Izobrazba je psihofizički iznimno zahtjevna i prolazi kroz nastavne sadržaje iz predmeta vojne službe, vođenja, vojne topografije, pješačkog oružja i taktike koja će osigurati uspješan prijelaz iz statusa vođeni u status vođa.

U 12. naraštaju Izobrazbe za razvoj vođa ukupno je završilo 99 dočasnika i dočasnica OS RH.

Promocija polaznika 12. naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa održana je u petak, 15. lipnja 2018., u Dočasničkoj školi "Damir Tomljanović Gavran" u Požegi.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 23, 2018, 02:54:38 pm
Svečana promocija

[attachment=1]
Povodom Dana državnosti RH u Vukovaru će se u srijedu i četvrtak, 20. i 21. lipnja 2018. godine prigodnim programom obilježiti završetak školske godine 2017./18. te promocija polaznika vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman".

Izobrazbu na vojnim školama uspješno je završilo ukupno 153 polaznika, od kojih:

- 130 polaznika pripadnika Oružanih snaga RH
- jedan polaznik Ministarstva unutarnjih poslova i jedan polaznik Državne uprave za zaštitu i spašavanje
- 21 polaznik stranih zemalja (Bosna i Hercegovina – devet, Crna Gora – dva, Republika Kosovo – dva, Savezna Republika Njemačka – jedan, Republika Makedonija – četiri, Republika Slovenija – dva i Republika Srbija - jedan)

Od ukupnog broja polaznika, izobrazbu je uspješno završilo 24 žena, što čini oko 16% od njihovog ukupnog broja.

Riječ je o polaznicima koji su završili izobrazbu u časničkim i dočasničkim školama.

Časnička izobrazba:

    20. naraštaj Ratne škole "Ban Josip Jelačić" (17 polaznika)
    26. naraštaj Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro" (32 polaznika)
    17. naraštaj Temeljne časničke izobrazbe (84 polaznika)
    21. naraštaj Temeljne časničke izobrazbe HRZ-a - vojni piloti (tri polaznika)

Dočasnička izobrazba:

    16. naraštaj Visoke dočasničke izobrazbe (17 polaznika)
    12. naraštaj Izobrazbe za razvoj vođa (99 polaznika)
    38. naraštaj Napredne dočasničke izobrazbe (46 polaznika)
    53. naraštaj Temeljne dočasničke izobrazbe (81 polaznik)

(Promocija polaznika Visoke dočasničke izobrazbe održat će se u četvrtak, 21. lipnja 2018. godine u Vukovaru.

Promocija polaznika Izobrazbe za razvoj vođa održana je u petak, 15. lipnja 2018., a polaznika Napredne i Temeljne dočasničke izobrazbe održat će se u srijedu, 20. lipnja 2018. godine u Dočasničkoj školi "Damir Tomljanović Gavran" u Požegi.)

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 23, 2018, 03:08:14 pm
Svečana promocija polaznika vojnih škola Vukovar 2018.

Ratna škola "Ban Josip Jelačić"

Ratna škola "Ban Josip Jelačić" najviša je vojna škola u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz Republike Hrvatske i inozemstva za sudjelovanje u procesu donošenja strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Uz pripadnike Oružanih snaga RH, u Ratnoj školi školuju se najviši dužnosnici drugih tijela državne uprave te inozemni vojni ili civilni dužnosnici.

Polaznici Škole moraju zadovoljiti visoke kriterije, uzimajući u obzir da je završena Ratna škola jedan od uvjeta za promaknuće u generalske činove.

U 20. naraštaju Ratne škole izobrazbu je završilo 17 polaznika, od kojih:

    osam polaznika iz OS RH-a,
    jedan polaznik MUP-a
    jedan polaznik iz DUZS-a
    sedam stranih polaznika OS (jedan iz BiH, jedan iz Crne Gore, dva iz Republike Makedonije, jedan iz Savezne Republike Njemačka, jedan iz Republike Slovenije i jedan iz Republike Srbije)

[attachment=1]
Zapovjedno-stožerna škola "Blago Zadro"

Zapovjedno stožerna škola "Blago Zadro" školuje časnike za obnašanje intergranskih zapovjednih, stožernih i drugih funkcionalnih dužnosti na združenoj razini u nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima, operacijama na bojištu, mirovnim operacijama te za potrebe drugih tijela obrambenog sustava na operativnoj i strategijskoj razini.

Težište u izobrazbi usmjereno je na planiranje, pripremu, organizaciju i provedbu operacija u zemlji te NATO/EU i UN vođenih operacija.

U 26. naraštaju Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro" izobrazbu je završilo 32 polaznika, od kojih:

    22 polaznika iz OS RH-a
    10 polaznika iz stranih OS (sedam polaznika iz BiH, jedan polaznik iz Crne Gore i jedan iz Republike Makedonije)

Od ukupnog broja polaznika 25. naraštaja Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro" jedna je žena.

Najboljem polazniku Zapovjedno-stožerne škole koja nosi ime Blago Zadro, poručniku bojnog broda Stipi Mornaru na svečanoj promociji polaznika vojnih škola bit će dodijeljena plaketa Grada Vukovara i novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kn, koju će poručnik bojnog broda Mornar dodijeliti u humanitarne svrhe.

[attachment=2]
Časnička škola "Andrija Matijaš Pauk"

Časnička škola "Andrija Matijaš Pauk" HVU-a obrazovna je ustanova u kojoj se školuju kadeti i kandidati za časnike za temeljne časničke dužnosti te časnici za niže stožerne, zapovjedne i funkcionalne dužnosti.

Časnička škola odgovorna je za provedbu programa "Kadet", takozvane nulte razine vojnog školovanja.

Program "Kadet" sustav je civilno-vojnog školovanja budućih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji se provodi u suradnji s visokoškolskim i drugim civilnim institucijama u Republici Hrvatskoj i kao takav primarni je oblik školovanja budućih časnika.

Temeljna časnička izobrazba

Temeljna časnička izobrazba prva je razina izobrazbe časnika. Sastoji se od općeg i specijalističkog dijela, tečaja za prvu časničku/zapovjednu dužnost, stažiranja i ostalih sadržaja.

Polaznike se uči općim temeljnim vojnostručnim znanjima, sposobnostima i vještinama potrebnima za obnašanje prve časničke/zapovjedne dužnosti.

Za pristupanje temeljnoj časničkoj izobrazbi kandidati moraju prethodno imati završenu odgovarajuću civilnu izobrazbu. Nakon završetka izobrazbe dodjeljuje se prvi časnički čin.

U 17. naraštaju Temeljne časničke izobrazbe izobrazbu je završilo ukupno 84 polaznika, od kojih je 21 žena, što čini 25% od njegovog ukupnog broja.

U 21. naraštaju Temeljne časničke izobrazbe HRZ i PZO-a izobrazbu je završilo tri polaznika, od kojih je jedna žena.
   
[attachment=3]   
Dočasnička škola "Damir Tomljanović Gavran"

Visoka dočasnička izobrazba

Visoka dočasnička izobrazba najviša je razina dočasničke izobrazbe. Izobrazba je intergranska, odnosno u svom sadržaju ujedinjuje sve grane Oružanih snaga RH. Namijenjena je izobrazbi polaznika za najviše dočasničke dužnosti u OS RH, od dužnosti prvog dočasnika bojne, brigade, grana i GS OS RH, za rad u stožerima brigada, ustanovama, zapovjedništvima grana i upravama GS OS RH. Polaznici stječu znanja i sposobnosti za učinkovito funkcioniranje u združenom nacionalnom i multinacionalnom okružju.

U 16. naraštaju Visoke dočasniče izobrazbe izobrazbu je završilo 17 polaznika, od kojih:

    13 polaznika iz OS RH-a
    četiri polaznika iz stranih OS (jedan polaznik iz BiH, jedan polaznik iz Kosova, jedan polaznik iz Republike Makedonije i jedan polaznik iz Republike Slovenije)

Od ukupnog broja polaznika 16. naraštaja Visoke dočasniče izobrazbe, jedna je žena.   

[attachment=4]
Foto: MORH / J. Kopi, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 23, 2018, 03:44:28 pm
Koji je točno naraštaj vojnih pilota promoviran prekjučer u Vukovaru, 21. ili 22.?

U gornjim člancima navodi se 21. naraštaj u kojem su tri pilota, od kojih jedna žena, i to bi trebala biti poručnica Ćurković, a istovremeno se prije par dana u dva navrata pisalo o završetku školovanja (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7151.msg491878.html#msg491878) i svečanoj dodjeli letačkog znaka (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7217.msg492467.html#msg492467) pripadnicima 22. naraštaja koji broji šest polaznika, od kojih jedna žena, pogađate poručnica Ćurković, a za koje je najavljeno da će biti promovirani na (prekjučer održanoj) promociji u Vukovaru. Inače, u 21. naraštaju je prve samostalne letove bilo odradilo 8 pilota.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 22, 2018, 02:42:37 pm
20.7.2018.

Kadeti na sportskom natjecanju u Njemačkoj

[attachment=1]
Predstavnici Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ (HVU) sudjelovali su od 16. do 20. srpnja 2018. na međunarodnom sportskom natjecanju Saveznog vojnog učilišta Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke “Helmut Schmidt“ u Hamburgu, Njemačka.

HVU su predstavljali zapovjednik kadetske satnije satnik Mirko Ištuk te kadeti Karlo Smontara i Mateo Martinović. Pored hrvatskih natjecatelja, sudjelovali su i predstavnici iz Belgije, Češke, Finske, Litve, Nizozemske, Poljske, Rumunjske te domaćina
Njemačke.

U natjecanju za sportsku značku kandidati su se natjecali u atletskim disciplinama skok u dalj, skok u vis, trčanje na 100 i 3000 metara. Nakon toga uslijedilo je natjecanje za značku izvrsnosti koja se sastoji od hodnje s naoružanjem i opterećenjem od 20 kg, trčanja 3000 metara u odori i gađanju iz pištolja i jurišne puške.

U vrlo jakoj konkurenciji, predstavnici HVU-a ostvarili su odlične rezultate i osvojili tri zlatne značke izvrsnosti te jednu zlatnu i dvije srebrne sportske značke. Svojim rezultatima na natjecanju u Njemačkoj, predstavnici HVU-a na najbolji mogući način predstavili su Hrvatsku vojsku.

[attachment=2]
Tekst i foto: HVU, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 22, 2018, 02:48:07 pm
20.7.2018.

Upisan novi naraštaj kadeta

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" (HVU) i Pomorskom fakultetu u Splitu, 18. i 19. srpnja 2018. proveden je upis novog naraštaja kadeta na vojno studijske programe.

Na HVU je upisano 47 kadeta za sveučilišni preddiplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja, od kojih je sedam kadeta iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Kosova.

Na sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo upisalo se 39 kadeta, od kojih su četiri kadeta iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Crne Gore.

Na Pomorskom fakultetu u Splitu za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo upisalo se 28 kadeta iz Hrvatske i dva iz Crne Gore. Nakon upisa kadeti su potpisali Ugovor o kadetskoj službi te Ugovor o redovitom studiranju sa Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Splitu.

Novim kadetima u rujnu 2018. slijedi pripremni kamp u trajanju od tri tjedna i polaganje svečane prisege dok akademska godina počinje 24. rujna 2018.

Nositelj sveučilišnih studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje je Sveučilište u Zagrebu, a Vojnog pomorstva Sveučilište u Splitu.

Foto: HVU / D. Volarić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: Solaris on July 22, 2018, 03:12:34 pm

[attachment=2]


Koja je ovo maica leute? Nisam do sad vidjao na slikama.
Ok. Nisam u zadnje vrijeme nesto aktivan. Simpatican dizajn.

poz.


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on July 22, 2018, 04:15:45 pm
Iskreno, i ja sam je danas prvi put vidio. Zato sam i postavio baš tu sliku.

LP


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on August 22, 2018, 10:21:33 pm
22.8.2018.

Započeo Tečaj za borbenog plivača

[attachment=1]
U splitskoj vojarni „Admiral flote Sveto Letica - Barba“ započela je 19. kolovoza 2018. provedba dvotjednog Tečaja za borbenog plivača. Nositelj i organizator tečaja je Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, a u potpori sudjeluje Hrvatska kopnena vojska, Hrvatska ratna mornarica, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Zapovjedništvo specijalnih snaga.

Na tečaju je 25 kadeta, od kojih je 16 iz Hrvatske, dva iz Njemačke, tri iz Poljske, dva iz Slovačke i dva iz Slovenije. Voditelj Tečaja je zamjenik zapovjednika 5. Kadetske satnije poručnik fregate Hrvoje Repušić, a u potpori su instruktori Kadetske bojne i Zapovjedništva specijalnih snaga.

Tečaj za borbenog plivača poseban je oblik obučavanja kadeta vještinama djelovanja i preživljavanja na moru i kopnu. Objedinjuje napredne sadržaje svladavanja vodenih prepreka plivanjem i veslanjem, te dodatno razvija prethodno usvojene temeljne mornarske vještine kao i tehnike, taktike i procedure djelovanja na kopnu.

Kadeti tijekom tečaja trebaju svladavati sadržaje iz više programskih područja koje obuhvaća plivanje, plivanje u odori s naoružanjem, veslanje i postupanje s gumeno-neoprenskim čamcima i kajacima, uporaba suhih i izrada priručnih kontejnera, ronjenje na dah, skokovi u vodu, osnove pomorske navigacije, prva pomoć i spašavanje na moru, provedba pripremnih i bojnih gađanja, tehnike, taktike i procedure uporabe transportnog helikoptera, situacijske vježbe te tjelesne i kondicijske pripreme.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Tekst: pk Zdravko Lovašen, Foto: sžn Dražen Volarić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on August 31, 2018, 06:47:27 pm
Broj 557 | 26.07.2018

”Što je obuka izazovnija, kadeti se više angažiraju“

Kadeti 14. i 15. naraštaja vojnostudijskih programa Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo boravili su na vojnim poligonima ”Gakovo“ i ”Gašinci“ gdje su u sklopu Ljetnog kampa 1 i Ljetnog kampa 2 nakon završetka akademskog dijela godine teorijska znanja primjenjivali na terenu


[attachment=1]
Kretanje na bojištu u svim vremenskim uvjetima, osnove topografije, osnove naoružanja, prve pomoći, korištenje signala rukama, maskiranje - samo su neke od vještina koje je na vojnom poligonu ”Gakovo“ u sklopu Ljetnog kampa 1 od 8. do 20. srpnja svladavalo ukupno 93 kadeta 15. naraštaja. Prema dojmovima studenata prve godine studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje boravak u kampu, odnosno naporna vježba i obuka najzanimljiviji su im dio školovanja.

Poručnica Doroteja Klinžić, o. d. zapovjednika 3. kadetske satnije pojasnila nam je da su kadeti na Gakovu prolazili temeljene vojničke vještine koje su prethodno obradili na Zimskom kampu 1, a radi se o obuci pojedinca, maksimalno do razine tima, odnosno četiri osobe. ”Ovisno o obuci dan je bio podijeljen na četiri ili pet radnih točki na kojima su se kadeti izmjenjivali. Uvježbavali su taktiku, odnosno kretanje na bojištu, zaštitu, kako koristiti signale rukama, zemljovid, orijentaciju pomoću kompasa, jedna radna točka bilo je rukovanje osobnim naoružanjem… Ova prva godina bila je specifična po tome što smo u obuku uveli najstarije kadete narednike s četvrte godine koji su učili kako svladati vještine predavanja, mentorstva pa su oni bili u ulozi asistenata obuke uz nadzor instruktora, iskusnih dočasnika,” rekla je poručnica Klinžić. Ističe kako je za funkcioniranje kampa iznimno važna bila suradnja s dočasnicima, odnosno instruktorima Kadetske bojne koji su sa svojim 20-godišnjim vojnim iskustvom postigli da kamp bude zanimljiv i ono, što je najvažnije, da kadeti budu zadovoljni. ”Kadeti su odlični, trude se maksimalno, angažirani su od 5 ujutro do 22 sata i njihov je rad za svaku pohvalu,” naglasila je poručnica Klinžić.

Radom i angažmanom kadeta zadovoljan je i instruktor, nadnarednik Željko Vinšćak koji ističe kako je obuka koncipirana sukladno nastavnim planovima i programom koji se provode u programu dragovoljnog osposobljavanja ročnika. ”Kao instruktoru mi je normalno da tražim više i bolje, ali jako sam zadovoljan angažmanom kadeta. Zadovoljstvo mi je gledati kako rastu i razvijaju se. Mi instruktori trudimo se da je obuka najsličnija realnim uvjetima pa smo primjerice iz prve pomoći osigurali lutke te su svi kadeti vježbali reanimaciju. Unatoč tome što je obuka iznimno zahtjevna, treba naglasiti da je kadeti jedva čekaju. Što je obuka izazovnija, kadeti se više angažiraju. Poslije akademskog dijela jedva čekaju da se posvete radu na terenu,” objašnjava ovaj iskusni instruktor.

[attachment=2]
Da im je nakon cjelogodišnjeg boravka u učionicama Hrvatskog vojnog učilišta, boravak na terenu velik izazov i zadovoljstvo, potvrdila nam je i kadetkinja Mirta Kevo, studentica prve godine Vojnog inženjerstva. ”Neke radne točke zahtijevaju više tjelesnu, neke više psihičku izdržljivost. Osobno su mi bile najnapornije hodnje s punom opremom, a najviše mi se sviđa rukovanje osobnim naoružanjem. Osim toga, dosta smo radili na povezanosti cijelog voda i satnije jer je to vrlo važno za naš osobni napredak. Tijekom akademskog dijela godine, ne stignemo se zbog učenja previše družiti, a ovdje moramo surađivati pa se tako izgrađujemo u cjelini,” smatra kadetkinja. Njezin kolega Josip Banek kaže kako je obuka zanimljiva i zahtjevna, a nakon njezina završetka kadeti su osposobljeni kao svi drugi vojnici. ”Na HVU-u učimo teoriju koju ovdje na kampu pretvaramo u praksu. Sve naučeno mnogo je zanimljivije kad se provodi na terenu,” zaključuje kadet Banek.

Osim Ljetnog kampa 1 na vojnom poligonu ”Gakovo”, ekipa Hrvatskog vojnika posjetila je i Ljetni kamp 2 na vojnom poligonu ”Gašinci“ na kojem je na obuci bilo 83 kadeta 14. naraštaja. Radi se o kadetima koji su završili drugu godinu vojnostudijskih programa Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, a na kampu su uvježbavali zapovijedanje i upravljanje timom i desetinom. ”Ljetni kamp 2 planiran je na drugoj godini studija. Sastoji se od triju faza – Zimskog kampa, Ljetnog kampa i obuke tijekom godine. Cilj je kampa uvježbati kadete da zapovijedaju i upravljaju timom i desetinom, znači pješačkim timom. Kamp je koncipiran tako da je bilo teorijskih izlaganja i prakse na terenu, a završetak kampa bio je planiran kao situacijska vježba u stvarnim uvjetima što znači da su kadeti bili 24 sata neprekidno na terenu,” objašnjava zapovjednik Ljetnog kampa 2 satnik Hrvoje Šimleša. Završna vježba, nastavlja satnik Šimleša, bila je planirana tako da obuhvati sva znanja i vještine koje kadeti moraju imati nakon završetka kampa što znači da su morali znati upravljati timom i desetinom, formacije i tehnike kretanja desetine, reakcija na izravnu i neizravnu vatru, prelazak opasnih područja, reakcija na napad i zaposjedanje područja obrane i desetina u napadu.

”Dosta smo radili na samom planiranju. Učili smo kadete kao buduće časnike i zapovjednike vodova da pravilno planiraju, pravilno izdaju zapovijedi te da traže od podređenih razumijevanje zapovijedi koju su izdali, kaže zapovjednik Ljetnog kampa 2 i pokazuje nam vojnu nastambu u šumi u kojoj su kadeti spavali. Radi se o klasičnoj vojnoj maskiranoj nastambi koja služi za boravak u prirodi do najviše 24 sata, a kako vojnici u njoj mogu koristiti samo svoju osobnu opremu, ne djeluje nimalo udobno. No, kadeti su, kako nam sami kažu, u tome uživali. Dok nam satnik Šimleša pojašnjava koje su sve taktike kadeti polaznici kampa svladavali, sami kadeti spremaju se na provedbu završne vježbe. Zapovjednik desetine provjerava jesu li svi njegovi podređeni shvatili svoje uloge u zadaći, dodatno se analizira neprijatelj te utvrđuje kako se protiv njega boriti i poraziti.

[attachment=3]
Nakon što su izvršili svoju zadaću, razgovaramo s kadetom skupnikom Matijom Kosom koji je u završnoj vježbi imao ulogu zapovjednika desetine. ”Danas smo provodili napadno djelovanje, osvajali smo jedno brdo. Kao zapovjedniku desetine, moja je uloga bila koordinirati zapovjednicima timova. Izvršili smo zadaću i s ponosom se možemo vratiti na Hrvatsko vojno učilište,” kaže kadet Kos. Dodaje kako je kamp bio iznimno naporan, ali i poučan. ”Svaki smo dan učili nešto novo, događale su se nove izvanredne situacije, morali smo se njima prilagođavati, razmišljati na neki novi način. Nikad nismo znali gdje nas očekuje neka zadaća i neprijatelj. Instruktori su dali sve od sebe da nam ovaj kamp učine zanimljivim. Kako smo se približavali kraju, bili smo dosta iscrpljeni, ali smo svi iščekivali trenutak kad smo prespavali vani kao prava vojska,” sažeo je svoje dojmove o kampu kadet Kos. Njegova kolegica skupnica Katarina Šušnja dodaje kako je ovaj kamp, za razliku od onih prethodnih, bio zahtjevniji i iziskivao je mnogo više napora. ”Prije se od nas tražila samo tjelesna spremnost, a sad se uz to traži i planiranje, razmišljanje i improvizacija,” zaključuje kadetkinja Šušnja.

Da su kadeti uspješno završili sve pred njih postavljene zadaće, potvrđuje zapovjednik Ljetnog kampa 2 te ističe njihovu iznimnu motiviranost. ”Radili smo minimalno 10 do 12 sati dnevno. Uz iznimnu motiviranost kadeti pokazuju predanost poslu, veliko domoljublje, što nam je jako važno. Vole ovaj poziv, teže usvojiti nova znanja, biti svaki dan sve bolji i bolji i pravi je užitak raditi s njima. Kao zapovjedniku vrlo mi je važno odgajati kadete, odnosno izgrađivati njihov karakter i njihove sposobnosti vođe kako bi jednog dana kao vođe motivirali podređene, bili im primjer. Uz sve bazične osobine, koje budući časnik zapovjednik mora imati, potrebna je nadogradnja profesionalnih vještina. Kombinacijom tih dviju sposobnosti sigurno ćemo imati budućeg časnika pobjedničke Hrvatske vojske,” smatra satnik Šimleša te posebno ističe i veliku ulogu instruktora. ”Radi se o instruktorima poteklim iz Domovinskog rata koji s velikim žarom prenose svoje iskustvo ovim mladim ljudima,” zaključuje zapovjednik Ljetnog kampa 2.

[attachment=4]
Martina Butorac; foto Tomislav Brandt, Hrvatski vojnik (https://hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 28, 2018, 06:16:52 pm
Međunarodni Tečaj za borbenog plivača

Tečaj za borbenog plivača poseban je oblik obučavanja kadeta vještinama djelovanja i preživljavanja na moru i kopnu. Objedinjuje napredne sadržaje svladavanja vodenih prepreka plivanjem i veslanjem, te dodatno razvija prethodno usvojene temeljne mornarske vještine kao i tehnike, taktike i procedure djelovanja na kopnu.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
[attachment=11]
[attachment=12]
[attachment=13]
Foto: sžn Dražen Volarić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on September 28, 2018, 07:28:01 pm
21.9.2018.

Prisegnuo 16. naraštaj kadeta HVU-a u Splitu

[attachment=1]
U vojarni "Admiral flote Sveto Letica Barba" u Splitu u petak, 21. rujna 2018. godine održana je svečana prisega 16. naraštaja kadeta Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman".

Svečana prisega prva je koja je održana u Splitu. Danas svoje školovanje započinje 135 kadetkinja i kadeta 16. naraštaja, od toga 94 kadeta 5. naraštaja sveučilišnih studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, 33 kadeta 1. naraštaja sveučilišnog studijskog programa Vojno pomorstvo, a osmero ih se obrazuje za zvanje vojnog pilota. S njima školovanje započinje i 16 kadeta iz partnerskih zemalja Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova.

Svečanosti su prisustvovali izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i savjetnik predsjednice RH za obranu i nacionalnu sigurnost Vlado Galić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov, posebni savjetnici ministra obrane Božo Kužul i Ivica Ušljebrka, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" general-bojnik Mate Pađen, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, predstavnici Ministarstva obrane, OS RH, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu i udruga proizašlih iz Domovinskog rata te rodbina i prijatelji kadeta.

https://youtu.be/YkDICHAwGaA

Čestitavši kadetima na položenoj prisezi, ministar Krstičević je izrazio zadovoljstvo čestitkom koju su kadetima uputili Hrvatska ratna mornarica i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. "Drago mi je što je danas kadete u Splitu pozdravila Hrvatska ratna mornarica oglašavanjem brodskih sirena, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo preletom aviona Pilatus PC-9M, a obećavam vam da će vas za pet godina pozdraviti i piloti u avionu F-16", poručio je ministar Krstičević.
 
U svom obraćanju naglasio je važnost odabira vojske kao životnog poziva, kao i pokretanja novog studijskog programa Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu.
 
"Vojno pomorstvo studij je od velike važnosti za Hrvatsku, koja je pomorska zemlja", izjavio je ministar dodavši: "Hrvatske institucije, zahvaljujući ovom studiju, dobit će kvalitetne pomorske kadrove, koji će biti dostojni nastavljači hrvatske pomorske tradicije."
 
Također, naglasio je kako su upravo kadeti, uz kvalitetno osmišljene studijske programe, jamci budućnosti Hrvatske vojske te poručio: "Znanje je moć i imperativ u razvoju Hrvatske vojske. Imajte vjeru u svoje talente i mogućnosti!"

[attachment=2]
Zapovjednik kadetske satnije satnik Hrvoje Šimleša izrazio je zadovoljstvo što je prva generacija kadeta-studenata Vojnog pomorstva prisegu položila upravo u Splitu, u vojarni koja će im biti dom narednih pet godina.

U sklopu svečanosti, u vojarni "Admiral flote Sveto Letica Barba" izložen je taktičko-tehnički zbor, a Počasno-zaštitna bojna izvela je pokaznu vježbu.

Studiji Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje preddiplomski su sveučilišni studiji koje su zajednički razvili OS RH i Sveučilište u Zagrebu. Oba studija kombiniraju akademske, vojno-obučne i vojno-stručne sadržaje s ciljem razvoja budućih časničkih kadrova u OS RH. Traju osam semestara, a njihovim završetkom stječu se akademska titula sveučilišnog prvostupnika vojnog inženjerstva, odnosno vojnog vođenja i upravljanja te čin poručnika.

Studij Vojnog pomorstva integrirani je preddiplomski i diplomski studij u trajanju od deset semestara. Nastao je u suradnji OS RH i Sveučilišta u Splitu, a provodi se od akademske godine 2018./2019. Kadeti mogu birati između dva smjera: vojne nautike i vojnog brodarstva. Po završetku studija stječe se titula magistra inženjera vojnog pomorstva te se dodjeljuje prvi časnički čin.

Budući vojni piloti obrazuju se u sklopu modela civilno-vojnog školovanja u kojem kadeti istovremeno prolaze obuku za vojnog pilota i pohađaju petogodišnji studij aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, koji im temeljem ugovora o stipendiranju financira Ministarstvo obrane.

[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
[attachment=11]
[attachment=12]
[attachment=13]
[attachment=14]
Foto: MORH / M. Čobanović, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 06, 2018, 01:24:36 pm
29.10.2018.

Zapovjednik HVU-a na godišnjoj konferenciji CEFME u Austriji

[attachment=1]
Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ general-bojnik Mate Pađen sudjelovao je u razdoblju od 24. do 25. listopada 2018. na međunarodnoj godišnjoj konferenciji "Central European Forum on Military Education" (CEFME) u Beču, kojoj je bio domaćin Austrian National Defence Academy.

Na konferenciji se raspravljalo rezultatima i učincima prošle konferencije koja je održana u Sloveniji, ali i o budućim aktivnostima CEFME u 2019. godini. Domaćini su prezentirali sustav izobrazbe časnika u austrijskoj vojsci, kao i sustav izobrazbe stranih jezika gdje je posebna pozornost posvećena učenju na daljinu i učenju u virtualnim učionicama.

Na konferenciji su također sudjelovala izaslanstva Hrvatske, Češke, BALDEFCOL-a (Estonija, Latvija i Litva), Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovenije i Srbije.

CEFME je dobrovoljna asocijacija vojnih sveučilišta s područja Srednje Europe osnovana 2007. godine, čiji je cilj podupirati razvoj izobrazbe i obuke profesionalnih vojnih osoba te suradnja između sveučilišta u izobrazbi, istraživanju, razmjeni predavača i studenata, kao organizacija zajedničkih događanja.

Foto: Austrian National Defence Academy, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on November 06, 2018, 01:29:29 pm
6.11.2018.

Studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika na Hrvatskom vojnom učilištu

[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" (HVU) u ponedjeljak, 5. studenoga 2018. počela je nastava za polaznike Izvanrednog specijalističkog diplomskog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika.

Uvodnom dijelu početka nastave nazočili su zapovjednik HVU-a general-bojnik Mate Pađen, dekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu Goran Malčić, prodekan za vojnu izobrazbu HVU-a brigadir Miro Čolić i voditelj studija Marinko Žagar. Tom prigodom general Pađen i dekan Malčić obratili su se polaznicima studija, zaželjevši im uspješno školovanje.

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika pokrenut je temeljem Sporazuma o suradnji na području visokog obrazovanja, znanstveno-stručnim i istraživačko-razvojnim projektima između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Tehničkog veleučilišta iz Zagreba (https://www.tvz.hr/), koji je potpisan 2017. godine na HVU-u. Sukladno Sporazumu, između Ministarstva obrane RH i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor o suradnji na području visokog obrazovanja u izvođenju navedenog studija.

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika traje četiri semestra. Tehničko veleučilište iz Zagreba podmiruje troškove studiranja 20 pripadnika MORH-a i OSRH-a koji su studij upisali u akademskoj godini 2018./2019., a HVU osigurava učioničke i laboratorijske kapacitete za izvođenje nastave.

Foto: HVU / M. Sever, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on April 24, 2019, 04:44:02 pm
5.4.2019.

Promocija polaznika 14. naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa

[attachment=1]
U Dočasničkoj školi "Damir Tomljanović Gavran" u Požegi u petak, 5. travnja 2019. svečano je obilježen završetak 14. naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa koju je uspješno završilo 89 polaznika.

Tim povodom, polaznicima su uručena uvjerenja o završenoj izobrazbi, dodijeljeni činovi skupnika i odluke o rasporedu na prve dočasničke dužnosti.

Svečanosti su nazočili zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" brigadni general Željko Dadić, zapovjednik Dočasničke škole "Damir Tomljanović Gavran" pukovnik Zdenko Šakota, obnašatelj dužnosti prvog dočasnika Oružanih snaga časnički namjesnik Michael Fanuko, prvi dočasnik HVU-a časnički namjesnik Ivan Grudenić, prvi dočasnici grana Hrvatske vojske i pristožernih postrojbi, nastavnici i instruktori koji su proveli izobrazbu te ostali djelatnici Dočasničke škole.

General Dadić u svom je govoru skrenuo pozornost polaznicima da nikada ne smiju zaboraviti da su bili vojnici jer vođe žive i dišu sa svojim vojnicima kao jedna cjelina.

Zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Šakota čestitao je svim polaznicama i polaznicima na završenoj izobrazbi, a posebno najboljima.
„Biti hrvatski vojnik časna je profesija, a postati dočasnik znači zaslužiti tu čast naglasio je o. d. prvog dočasnika OSRH časnički namjesnik Michael Fanuko, dok je najbolji polaznik skupnik Nikola Knežević završio svoj govor riječima: "Jer mi smo kralježnica vojske – dočasnici, profesionalci, vođe vojnika", naglasivši ulogu koja im je povjerena dodjelom prvog dočasničkog čina.

Izobrazba za razvoj vođa prva je razina dočasničke izobrazbe i predstavlja najvažniji korak u profesionalnom razvoju svakog vojnika. Uspješnim završetkom izobrazbe polaznik stječe kompetencije za uspješno obnašanje prvih dočasničkih dužnosti i prelazi iz statusa vođenog u status vođe. Izobrazba je psihofizička iznimno zahtjevna, a polaznici prolaze kroz više nastavnih sadržaja iz predmeta vojne službe, vođenja, vojne topografije, pješačkog oružja i taktike.
   
Najboljim polaznikom naraštaja proglašen je skupnik Nikola Knežević iz Zapovjedništva specijalnih snaga, drugi je skupnik Dominik Šulc pripadnik Flotile Hrvatske ratne mornarice, a treći skupnik Toni Klapež iz Gardijske mehanizirane brigade.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: Dočasnička škola, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on June 05, 2019, 09:33:54 pm
14.5.2019.

Kadeti HVU-a na međunarodnom natjecanju u Poljskoj

[attachment=1]
Kadeti Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" nadnarednica Rea Tomina Skender i narednik Karlo Smontara sudjelovali su od 7. do 11. svibnja 2019. na međunarodnom natjecanju "Multinational Sports and Shooting Competition" u Varšavi, čiji je domaćin bila poljska akademija "Wojskowa Akademia Techniczna".

Kadetkinja Rea Tomina Skender osvojila je prvo mjesto u streljaštvu u disciplini zračni pištolj, a kadet Karlo Smontara, u timu s kadetom Olehom Ivanenkom iz "Zhytomir Military University" iz Ukrajine, osvojio je četvrto mjesto u crossfitu.

Natjecanje je održano u okviru multinacionalne suradnje NATO članica, sa svrhom upoznavanja i druženja kadeta različitih NATO akademija kroz sport.

Discipline u kojima su se natjecali kadeti bile su gađanje iz zračnog pištolja, cross-workout, savladavanje poligona s preprekama, orijentacijsko trčanje i plivanje.

Dvočlani natjecateljski timovi bili su miješanih nacionalnosti, osim gađanja iz zračnog pištolja koje je održano kao pojedinačno natjecanje.

Uz hrvatske kadete, na natjecanju u Varšavi sudjelovali su i kadeti iz Belgije, Bugarske, Grčke, Nizozemske, Rumunjske, Ukrajine te domaćina Poljske.

Foto: Kadetska bojna, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on August 12, 2019, 04:35:01 pm
19.07.2019.

Upisan 17. naraštaj kadeta na vojne studijske programe

Na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ (HVU) u Zagrebu i Splitu, proveden je upis novog 17. naraštaja kadeta na vojne studijske programe


[attachment=1]
Na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ (HVU) u Zagrebu i Splitu, 18. i 19. srpnja 2019. godine proveden je upis novog 17. naraštaja kadeta na vojne studijske programe.

U Zagrebu je upisano 48 kadeta na sveučilišni preddiplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja od kojih je devet iz Bosne i Hercegovine.

Na sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo upisalo se 29 kadeta od kojih je pet iz Bosne i Hercegovine. Za oba studijska programa bit će raspisan natječaj za jesenski upisni rok.

Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo u Splitu, upisalo se 25 kadeta za potrebe Ministarstva obrane RH i dva kadeta za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nakon upisa, kadeti su potpisali Ugovor o kadetskoj službi te Ugovor o redovitom studiranju sa Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Splitu. Novim kadetima u rujnu slijedi pripremni kamp u trajanju od tri tjedna i polaganje svečane prisege dok akademska godina počinje 23. rujna 2019. godine.
Upisan 17. naraštaj kadeta na vojne studijske programe

Foto: HVU / sžn. D. Volarić, morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on August 12, 2019, 04:46:02 pm
29.07.2019.

Kadeti HVU-a na međunarodnom vojnom natjecanju u Hamburgu

Trojica kadeta s Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ sudjelovali su na 3. međunarodnom vojnom natjecanju održanom od 21. do 26. srpnja u Hamburgu u Njemačkoj, gdje su ostvarili zapažene rezultate.


[attachment=1]Nakon 2 tjedna iscrpljujućeg ljetnog kampa na vojnom vježbalištu „Gakovo“ tri kadeta s Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ – kadeti desetnici Matija Mršo, Matija Kos i Ivan Plazibat, sudjelovali su na 3. međunarodnom vojnom natjecanju održanom u Hamburgu, u Njemačkoj

Uz natjecatelje iz Hrvatsku i Njemačke, sudjelovali su i predstavnici Velike Britanije, Danske, Finske, Poljske, Litve, Latvije, Rumunjske, Nizozemske, Slovačke i Češke. Po tri natjecatelja iz svake zemlje natjecali su se pojedinačno i timski, a Hrvatsku su predstavljali kadeti desetnici Matija Mršo, Matija Kos i Ivan Plazibat.

Nakon dvotjednog iscrpljujućeg ljetnog kampa na vojnom vježbalištu „Gakovo“, uputili su se na natjecanje pod nazivom Military Sport and Shooting Challenge (MSSC), na kojem su se okušali u različitim vještinama, od prelaska prepreka i gađanja pa sve do atletskih disciplina i plivanja.

Po dolasku na njemačko sveučilište Helmut Schmidt, natjecatelji su se upoznali s rasporedom natjecanja i ostalim natjecateljima, a idućeg dana uslijedila je i prva zadaća – Field March, hodnja duga 12 km s teretom od 15 kg, čija se težina povremeno provjeravala tijekom cijele trase.

„Dogovorili smo se kao tim da ćemo hodati cijelim putem, međutim kada je hodnja počela sve ekipe su počele trčati pa smo i mi cijelu utrku pretrčali s timskim vremenom od 1 sat i 15 minuta.“

Uslijedila je teorijsko-praktična vježba s njemačkim naoružanjem G-36 i P-8, kao i testiranje za njemačku sportsku značku u sklopu kojega je trčanje 3 km, bacanje kugle i skok u dalj, a potom i provjera tjelesne spremnosti koja je uključivala sprinteve 11×10 m, trčanje 1 km i izdržaj u zgibu.

[attachment=2]
Drugog dana natjecanja provedeno je gađanje iz puške i pištolja te poligon s pješačkim preprekama, koje su naši kadeti uspješno svladali.

Treći dan provedena su pojedinačna i timska natjecanja. Vojni crossfit podrazumijevao je trčanje na 800 m, podizanje tereta, nošenje ranjenika i opreme te bacanje bombe. Iduća disciplina bila je plivanje u odori na 100 m te sprint na 25 m, a potom je provedena i NBK vježba u kojoj su se natjecali timovi.

Najzahtjevnija disciplina natjecanja bila je orijentacijska hodnja s 15 kg opreme na duljini oko 12 km.

[attachment=3]
Zadnji dan natjecanja trebalo je svladati dvoranske prepreke koje su bile slične dvoranskom parkuru i njemački allrounder u kojemu je po jedan pripadnik svakog tima morao trčati s pancirkom, nositi spremnike napunjene vodom koji teže 40 kg i ranjenika od oko 50 kg te na kraju držati pivo kao simbol Njemačke što dulje može, čime su se dobivali dodatni bodovi.

Kadet Ivan Plazibat osvojio je 1. mjesto u pojedinačnoj konkurenciji, a kadet Matija Mršo 4. mjesto, dok su timski sva trojica osvojili 5. mjesto. Također, sva trojica hrvatskih kadeta osvojili su obje zlatne značke – Njemačku značku izvrsnosti i Njemačku sportsku značku, za koje su morali postići određene rezultate u okviru zadanog vremena. Hrvatska ekipa jedina je u kojoj su svi predstavnici osvojili obje zlatne značke.

Za sve natjecatelje organiziran je i obilazak grada u sklopu kulturnog dijela programa, a slobodno vrijeme natjecatelji su iskoristili za međusobna upoznavanja i razmjenu iskustava u sustavu školovanja.

Naime, natjecanje je osmišljeno za mlade časnike i kadete, a glavni je cilj ostvariti što bolji timski i pojedinačni rezultat te zadovoljavanje kriterija za Njemačku značku izvrsnosti i Njemačku sportsku značku. Konkurencija je bila iznimno jaka jer je svaka zemlja poslala svoje najbolje i najspremnije kadete, a kao tim najspremniji su bili Poljaci koji su pobijedili u svim timskim disciplinama.

[attachment=4]
morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on February 05, 2020, 06:39:25 pm
29.01.2020.

Na Hrvatskom vojnom učilištu počeo Tečaj strategijskog planiranja

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” (HVU) u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. počela je izobrazba 18. naraštaja Tečaja strategijskoga planiranja.


[attachment=1]
Tečaj je otvorio dekan HVU-a brigadir Boženko Đevoić uz nazočnost voditelja tečaja, nastavnika obrane i nacionalne sigurnosti na Katedri strategije brigadira Bože Vukasovića.

Tečaj pohađa 20 polaznika iz Ministarstva obrane, Glavnog stožera i Hrvatske vojske.

Cilj i zadaća Tečaja strategijskog planiranja je sistematizirati i proširiti znanja i vještine iz područja planiranja na strateškoj razini te shvaćanja interakcije niza struktura, funkcija i procesa koji se odvijaju u formuliranju strategije i izboru načina njenog ostvarenja, kao i usvojiti znanstveni pristup u strategijskom upravljanju organizacijom i odlučivanju te unaprjeđivanje sposobnosti planiranja kroz radionice po zadanim temama.

Predavanja izvode predavači s Hrvatskog vojnog učilišta, Ministarstva obrane i sveučilišne zajednice, a nastavljaju se raspravama i radionicama u kojima sudjeluju svi polaznici. Time dobivaju priliku čuti različita iskustva i poglede na strategiju i stratešku razinu te se kroz tečaj potiče kritičko i kreativno promišljanje u formuliranju strategije.

morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: Hrvatsko vojno učilište (HVU) - novosti
Post by: leut on May 14, 2020, 06:46:58 pm
07.05.2020.

Vlada usvojila Prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti

Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište za obranu i sigurnost “Dr. Franjo Tuđman” od posebnog je državnog interesa


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u četvrtak, 7. svibnja 2020. godine usvojila Nacrt prijedloga Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti te ga uputila u Hrvatski sabor.

Predstavljajući prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević istaknuo je: “Od početka mandata ove Vlade čovjek je stavljen u fokus kao središte obrambenog sustava stoga je ova transformacija dokaz ustrajnosti na ulaganju u znanje, obrazovne programe, obuku i razvoj sposobnosti Hrvatskog vojnika jer ljudi su najvažniji dio Hrvatske vojske.”

Krstičević: Transformacija HVU u Sveučilište obrane i sigurnosti od posebnog je državnog interesa

“Moramo težiti što kvalitetnijem obrazovnom sustavu i na taj način pridonijeti razvoju moderne Hrvatske vojske stvaranjem osoblja koji će stečenim znanjem dobiti svu potrebnu širinu neophodnu za kvalitetno vođenje i upravljanje prilikom izvršenja svih zadaća koje nas čekaju u budućnosti”, rekao je ministar Krstičević te poručio kako je slijedeće godine velika trideseta obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske i transformacija Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište za obranu i sigurnost „Dr. Franjo Tuđman“ od posebnog je državnog interesa.
 
Ministrica Divjak: Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje podršku i aktivno je uključeno u ustrojavanje Sveučilišta obrane i sigurnosti

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak dala je punu potporu osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti istaknuvši kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Ministarstvom obrane od početka uključeno u ovaj značajan projekt. “Do sada se izvode kvalitetni studijski programi u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i sa Sveučilištem u Splitu u području društvenih i tehničkih znanosti i ovo je najbolja preporuka i baza za ovakav veliki projekt. Dajem punu podršku da se ovo Sveučilište korak po korak kvalitetno ustroji.”
 
Zakonom o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti stvaraju se ključni uvjeti za daljnji razvoj sposobnosti Hrvatske vojske i vojnog umijeća kao znanosti

Predloženim Zakonom o osnivanju Sveučilišta za potrebe obrane i sigurnosti stvaraju se ključni uvjeti za daljnji razvoj sposobnosti Hrvatske vojske i vojnog umijeća kao znanosti, što je prepoznato i u Strategiji nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske koju je donijela ova Vlada 2017. godine.

Sustav obrane i nacionalne sigurnosti nalazi se u stalnom procesu prilagodbe i transformacije kako bi kroz razvoj odgovarajućih sposobnosti bio u stanju pružiti odgovor na konstantne promjene u sigurnosnom okruženju te na sve vrste ugroza.

Proces razvoja sustava vojnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja u Ministarstvu obrane i Hrvatskoj vojsci traje od listopada 1991. godine te je prolazio kroz nekoliko razvojnih faza. Sve faze su imale isti cilj – poboljšanje stručne osposobljenosti hrvatskih časnika, prihvaćanje međunarodnih standarda te usklađivanje s civilnim znanstveno-obrazovnim standardima i institucijama. Prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti nastavak je tog procesa.

Hrvatsko vojno učilište do sada je bilo partner studijskih programa sveučilišta u Zagrebu i Splitu, a osnivanjem Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” bit će nositelj tih programa jer to omogućuje daljnje jačanje Hrvatske vojske. Sveučilišta u Zagrebu i Splitu i dalje će pružati potporu u obrazovnom procesu.

Kao nositelji, osim unaprjeđenja sustava obrazovanja časnika, Sveučilište će omogućiti razvoj nastavnog osoblja za područje vojnog umijeća i znanosti, a moći će aplicirati i za fondove Europske unije, što se do sada nije moglo.

Sveučilište će omogućiti i snažnu afirmaciju Hrvatske vojske na međunarodnoj sceni.

Kao Sveučilište lakše će surađivati sa stranim sveučilištima na zapadu nego što je to bilo do sada. Time će se stvoriti i kvalitetniji uvjeti za razmjenu naših kadeta i nastavnog osoblja sa stranim sveučilištima, kako bi dodatno proširili njihova znanja i vještine.

Pokretanje sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Domovinska sigurnost

Također, Sveučilište će, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, izvoditi i sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Domovinska sigurnost te će time Sustav domovinske sigurnosti dobiti snažnu razvojnu potporu.

Za provedbu ovoga Zakona osigurana su financijska sredstva u sklopu dosadašnjeg djelovanja Hrvatskog vojnog učilišta na poziciji Ministarstva obrane te nisu potrebna dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.

morh.hr (https://www.morh.hr/)