PALUBA

Ratna mornarica => Brodska oružja i sistemi => Topic started by: lovac on February 20, 2010, 06:41:07 pm

Za eventualne probleme prilikom registracije, obratite se na e-mail adresu broker824@gmail.com ili webmaster@paluba.info Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, to može potrajati najviše do 24 h.

Title: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 20, 2010, 06:41:07 pm
Obzirom da sam u prethodnom postu započeo priču o raketnom sistemu Rubež-E, predstavljanjem krilatih raketa P-21 i P-22, red je da nastavim dalje sa istim sistemom i da ukratko prikažem osnovne karakterisitke borbenog sistema i TT karakteristike samohodnog obalskog protivbrodskog lansera (SOPL).

Odmah na početku moram da razjasnim još neke skraćenice koje se koriste u kontekstu ovog teksta.

PORS – pokretni obalski raketni sistem
BROM – baterija raketa obala more

BROM je osnovna vatrena jedinica u sastavu raketnih jedinica obalske odbrane i bila je namenjena za nanošenje raketnih udara protivbrodskim raketama po neprijateljskim površinskim brodovima, prvenstveno krstaricama, razaračima, fregatama, transportnim i desantnim brodovima.
U pojedinim slučajevima može se upotrebiti za nanošenje udara po nekim ciljevima na obali.
U sastav raketne baterije ulaze posada, borveno vozilo (SOPL), rakete P-21 i P-22 i ukrcna oprema. Posadu SOPL čine jedan oficir i 4 podoficira. 

Bivša Yuga je 1979. godine kupila 10 SOPL-ova koji su bili raspoređeni u 5 BROM-ova. BROM-ovi su bili stacionirani u Boki (Radovići), na Lastovu, na Visu, na Malom Lošinju i rezervni u Divuljama. BROM-ovi u Boki i na Lastovu su se oslanjali na 69. raketnu bazu na Prevlaci, a ostali na 55. raketnu bazu u Drnišu, radi popune i provere raketa. 
 
U toku rata devedesetih godina, devet  SOPL-ova je predislocirano u Boku, jedan je ostao u Hrvatskoj. Od ovih devet predislociranih, sedam komada je prodato Egiptu 2005. – 2006. godine i sada su u operativnoj upotrebi, dva su još uvek u Radovićima (neispravni, nepokretni i nekompletni) i ne zna se njihova sudbina.
Onaj jedan što je ostao u Hrvatskoj, navodno služi kao muzejski eksponat (nemam pouzdanih podataka). Nije nikada imao borbenu vrednost za Hrvatsku mornaricu pošto su tokom rata sve rakete P-21 i P-22 i većina rezervnih delova prebačene u Boku. 
SOPL-ovi nisu bili posebno rasprostranjeno oružje u zemljama koje su se u nabavci naoružanja oslanjali na bivši SSSR. Bilo ih je u SSSR, DDR, Libiji, Rumuniji, Poljskoj, SFRJ, iako se sistem naširoko ugrađivao u razne brodove, prvenstveno u Koni klasu.

Konstruktivna izvedba PORS „RUBEŽ-E“ omogućava izvršavanje sledećih zadataka:
- Premeštanje SOPL-ova sa jednog na drugi vatreni položaju u marševskom poretku uz zadržavanje borbene gotovosti, sa ukrcanim raketama, bez dopunskih provera.
- Izlaz na vatreni pložaj, orjentacija i razvoj SOPL u borbeni poredak.
- Rad SOPL u dežurnom režimu na vatrenom položaju.
- Otkrivanje ciljeva i određivanje njihovih parametara kretanja.
- Podelu ciljeva između SOPL-ova.
- Izradu početnih podataka za gađanje.
- Start rakete.
- Obezbeđenje veza sa KM i između SOPL-ova na borbenom zadatku.
- Prinudno odbacivanje KR (u slučaju kvara na KR)

Po ciljevima na moru može da se dejstvuje na daljinama radarske vidljivosti po vlastitim sredstvima osmatranja ili izvan granica radarske vidljivosti, po podacima koji se dobiju od isturenog osmatrača (avion, brod, obalski osmatrački sistemi, operativni centri, drugi SOPL).
Svaki SOPL saglasno taktici primene može biti u ulozi gađača i isturenog osmatrača - za pokazivanje ciljeva drugim borbenim vozilima SOPL, koji gađaju sa zaklonjenih vatrenih položaja ili otvorenih položaja po grupnim i pojedinačnim ciljevima.
Sistem ima veliku mobilnost, autonomnost, sposoban je gađati sa neuređenih vatrenih položaja i može obavljati kako odbrambene tako i ofanzivne zadatke.

Osnovni TT podaci sistema Rubež

-   maksimalna daljina gađanja..........................................................      80 km
-   min. daljina gađanja od obalnog ruba u ovisnosti od nadmorske visine je:
                 
   Nadmorska visina   Minimalna daljina
           800         22 km
      600         18 km
      400         13 km
      200         11 km
      150         8   km

-   maksimalna udaljenost SOPL-a od obalnog ruba .............................    do19 km
-   marševska visina leta KR iznad mora .............................................   25 ili 50m
                        iznad kopna ............................................   250 m
-   verovatnoća pogotka u pojedinačni brod tipa krstarica ili razarač iznosi ne manje od 80%.
-   daljina otkrivanja ciljeva radarom „HARPUN-BE“ iznosi .............   100 km
-   Broj raketa u plotunu .......................................................................    2 kom

 Uslovi borbene upotrebe

-   otvoreni i zaklonjeni vatreni položaji, inžinjerijski uređeni i neuređeni sa gustoćom tla 2-3
     kp/cm2, nagiba vatrenog položaja do 4 stepena
-   brzina kretanja cilja............................................................................   do 80 km 
-   stanje mora u rejonu cilja...................................................................    do 5 bofora
-   brzina vetra iz bilo kojeg pravca......................................................   do 20 m/sek
-   svi meteo uslovi (kiša,sneg,magla,grmljavina)
-   tepperatura vanjskog vazduha..................................................             – 20° do + 40°
-   vreme razvoja SOPL-a na vatreni položaj........................................   15 minuta
-   vreme neprekidnog rada SOPL-a u dežurnom režimu...................    do 2 časa
-   vreme spremnosti za dejstvo iz dežurnog režima............................   60 sek.
-   Vreme prikupljanja SOPL-a ..............................................................   10 min.
-   Interval između lansiranja raketa s jednog SOPL  .........................   7-9 sek.
-   Sektor gađanja  sa desnog boka   ....................................................   - 35° do + 45° 
                              sa levog boka  ........................................................   ± 45°  stepeni


SOPL je specijalno borbeno vozilo PORS "RUBEŽ-E" i namenjeno je za izvođenje raketnih udara protivbrodskim raketama P-21 i P-22. Potpuno je autonoman u domenu izvršavanja svih namenskih zadataka, a odlikuje se vrlo visokim stepenom žilavosti.
Konstruktivno SOPL predstavlja vozilo MAZ 543M visoke prohodnosti, na kojem je montirana lansirna rampa i komandno – upravljačka kabina sa sistemima, uređajima i agregatima smeštenim u njoj (unutra i izvana).

Sastav SOPL-a:

a)   Podvozak MAZ 543M namenjenog za prevoz sredstava
b)   Lansirna rampa KT-161 kontejnerskog tipa namenjena za čuvanje, održavanje i lansiranje KR.
c)   Komandno upravljačka kabina (KUK) namenjena za smeštaj sistema, uređaja i agregata potrebnih za izvršenje raketnog udara.
U komandno upravljačkoj kabini je smešten kompletan sistem za upravljanje raketnim gađanjem koju čine: radarska stanica "HARPUN-BE", uređaj za upravljanje raketnim gađanjem (UURG) "KORAL-BE", aparatura za predstartnu pripremu i proveru raketa "RPK-E", uređaj za mjerenje nagiba vozila "RDU-AE", sredstva radio-telefonske veze, uređaj za orijentaciju vozila GMK (žiromagnetni kompas) i ostali neophodni prateći sistemi.

Osnovni taktičko-tehnički podaci SOPL:

-   Maksimalna težina SOPL, sa dve ukrcane KR - 40124 kg
-   Težina SOPL bez raketa - 34910 kg
-   Maksimalna brzina kretanja SOPL, po putu sa tvrdom podlogom iznosi više od 60 km na čas
-   Srednja brzina kretanja SOPL, po delimično uređenom putu 25 - 30 km/h
-   Radijus dejstva bez popune - 635 km
-   Dužina SOPL    13950 mm   
-   Širina SOPL    3150 mm
-   Visina SOPL sa spuštenom radarskom antenom 4 m, sa dignutom 7 m.
-   Vozilo savlađuje uspon i nizbrdicu do 28 stepeni
-   Posadu SOPL-a čini 5 ljudi (komandir - oficir, vozač ujedno poslužilac bloka kontejnera (KT-161 E ), radarski tehničar ujedno poslužilac sredstava veze, operator električar i poslužilac uređaja za upravljanje raketnim gađanjem (UURG "KORAL-BE") i aparature za predstartnu pripremu i provjeru raketa (RPK-E)
-   Broj mjesta u kabini vozila 2
-   Broj mjesta u komandno upravljačkoj kabini (KUK) - 4
-   Sektor gađanja (ne računajući poslestartni žiro ugao):
       a) desni bok 60 ± 1° do 130 ± 1°
       b) levi bok  50 ± 1° do 130 ± 1°
Broj raketa na vozilu – 2  protivbrodske rakete KR P-21 i P-22

Radar "HARPUN-BE" je namenjen za otkrivaje površinskih ciljeva. Radar određuju njihove koordinate, parametre kretanja i predaje podatke o cilju u elektro – mehanički računar "KORAL-BE". Njime se može ručno i automatski pratiti izabrani cilj.

Može da otkrije površinske ciljeve na udaljenostima:
- 40 do 45 km u normalnim uslovima rasporostiranja radio talasa i razmeštaja SOPL na nadmorskoj visini – 0 m.
- do 100 km kada je SOPL razmešten na nadmorskoj visini do 600 m ili u uslovima povišene radarske vidljivosti na nadmorskoj visini – 0 m.
Srednje greške određivanja koordinata površinskih ciljeva na navedenim daljinama otkrivanja:
- po daljini………………………………………………………………   75 m
- po pravcu……………………………………………………………   3-5 hiljaditi 
Maksimalne greške određivanja parametara kretanja površinskih ciljeva na daljinama do 80 km i brzinama do 80 čvorova:
- po daljini ………..……………………………………………………    2-3 m/s
- po azimutu…………………………………………………………………    2-4 m/s


Uređaj za upravljanje raketnim gađenjem "KORAL-BE" obezbeđuje upravljanje gađanjem i izradu početnih podataka za gađanje. Njime se dobija kontrolna indikacija stanja borbene spremnosti raketa na SOPL i kontrola predaje komandi ostalim SOPL-ovima u toku upravljanja gađanjem.

Uređaj "KORAL-BE" obezbeđuje izradu početnih podataka i rešenje zadatka gađanja u sledećim granicama:
-   po daljini do cilja………………………………………………       0 - 100 km,
-   po daljini do isturenog osmatrača cilja…………………………      do 20 km,
-   po vremenu autonomneg leta rakete……………………………       5 - 250 sek,
-   po brzini cilja……………………………………………………     do 80 čv,
-   po daljini od obalnog ruba……………………………………         0 - 20 km,
-   po brzini vetra……………………………………………………    0-21 m/s
-   po daljini uključivanja GSN do cilja…………………….………    3,5 - 20 km,
-   po žiro-uglu rakete u ravni gađanja……………………………       ±5°

Uređaj obezbeđuje odbravljenje slobodnih žiroskopa u autopilotu raketa i start raketa u dijapazonu ±5° po kanalu kursa, ± 6° po kanalu bočnog nagiba /krena/, ±4°po kanalu uzdužnog nagiba /tangaža/

Aparatura za predstartnu pripremu i kontrolu raketa RPK-E je namenjena za
-   automatsku predstartnu kontrolu i pripremu sistema za upravljanje letom raketa,
-   obuku i trenaž posade SOPL u izvođenju automatske kontrole rakete bez uključivanja aparature rakete, uz pomoć imitatora rakete;
-   proširenu kontrolu aparature raketa prilikom izvođenja obaveznih, periodičnih radova;
-   režim lansiranja neproverenih raketa, u slučaju kvara na raketi.

Uređaj za merenje uglova nagiba RDU-AE služi za merenje uglova nagiba lansirne rampe KT-161E i površine na kojoj je postavljen radar "HARPUN-BE" u odnosu na horizontalnu ravan i predaju električnih signala proporcionalnih veličini izmerenih uglova u računar.
Uređaj za merenje uglova nagiba RDU-AE se sastoji od :
-   RDU-1 - elektronski deo, služi za obradu signala,
-   RDU-2 - elektromehanički deo, senzorski deo.

Izvori električne energije na SOPL-u su :
-   AIP autonomni (osnovni) izvor napajanja
-   RIP rezervni izvor napajanja
-   Akumulatori vozila, koji se uključuju u sistem napajanja SOPL, kada se zadaci izvršavaju sa rezervnim izvorom napajanja.

SOPL se može napajati električnom energijom iz formacijskog vanjskog izvora napajanja koji se priključuje na električnu mrežu ili elektro agregat.

Autonomni izvor napajanja AIP je osnovni izvor energije za SOPL, kada se on nalazi na vatrenom položaju. Namenjen je  za snabdevanje potrošača izmeničnim električnom energijom 220 V i istosmernom električnom energijom 27 V. Sistem se sastoji od agregata AG-42 i bloka aparature za upućivanje i regulaciju. AG-42  se sastoji od turbogasnog motora na koji su mehanički vezana dva generatora istosmerne struje i jedan generator izmenične struje.

Turbogasni motor služi za pogon generatora i ima sledeće tehničke karakteristike:
•   Nominalna snaga.........................................   110 KS
•   Vreme izlaska na režim rada........................   60 sek
•   Potrošnja....................................................     do 76 kg/čas

Napajanje istosmernom električnom energijom obezbeđuju generatori GS-18NO (2 kom). Jedan od generatora G-S-18NO služi kao starter za upućivanje motora sa gasnom turbinom, a u generatorskom režimu zajedno s drugim generatorom istog tipa obezbeđuje sisteme SOPL istosmernom električnom energijom. Sistem istosmerne struje automatski održava napon u tački regulacije 28,5V ±10%. Sumarna snaga obaju generatora istosmerne struje je 32 kW.
Sistem napajanja izmeničnom električnom energijom sastoji se od generatora izmenične struje GT40P46 i aparature za regulaciju, a održava napon u tački regulacije 220 V +/- 5% pri snazi 22 kW, i frekvenciji 400.
 
Rezervni izvor napajanja služi za snabdevnje potrošača SOPL električnom energijom prilikom borbene upotrebe SOPL, a takođe na maršu u slučaju kvara autonomnog izvora napajanja.
Kao rezervni izvor napajanja koristi sejedan generator GS-18NO  istosmerne struje, koji dobija pogon preko kutije za izbor snage od pogonskog motora SOPL.
Usled ograničene snage generatora GS-18NO za obezbedenje rada SOPL prilikom borbene upotrebe, paralelno s generatorom GS-18NO uključuju se akumulatori vozila.

Hidraulična oprema SOPL je namenjena za držanje u horizontalnoj ravni i skaniranje antene radara "HARPUN-BE" (kružno i sketorsko) i dovođenje lansirne rampe KT-161E u radni položaj, upravljanje poklopcima lansera i podizanje lansera za ugao starta.

Pogonski motor SOPL, odnosno podvoska MAZ 543M je 12 cilindrični dizel motor snage 520 KS. Radi se o istom motoru koji se koristio u tenku T-55.


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 20, 2010, 06:43:03 pm
Naredna slika prikazuje opšti izgled SOPL


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: alfa on February 20, 2010, 06:57:24 pm
[attachment=1]
[attachment=2]

Mislim da je ruski...


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 20, 2010, 07:00:35 pm
Sledi nekoliko fotografija SOPL

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 20, 2010, 07:03:31 pm
Alfa, odkakle ta slika SOPL koju si postavio? Kojoj mornarici pripada SOPL sa slike? Vidim da je uslikan na nekoj izložbi naoružanja.


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Gazda on February 20, 2010, 08:54:39 pm
Alfa, odkakle ta slika SOPL koju si postavio? Kojoj mornarici pripada SOPL sa slike? Vidim da je uslikan na nekoj izložbi naoružanja.
sudeći po registraciji,riječ je o egipatskom primjerku


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 20, 2010, 10:21:13 pm
Gazda, nije egipatski, njih znam ponaosob, poimenično i po nadimku .....  Šalim se!
Egipatski su drugačije obojeni i ima sitnih detalja koji nisu isti kao na ovom, lanser se malo razlikuje!
Moraš znati da kod Rusa ništa nije identično, svi se SOPL-ovi razlikuju po sitnim detaljima.
Ovaj što sam ga sada postavio je iz Egipatske RM, neposredno pred raketno gađanje prošle godine.


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: alfa on February 21, 2010, 09:30:23 am
[attachment=1]

[attachment=2]

Ovo su definitivno ruski...??
A imam i slike rumunjskih i ko bi znao čijih..???


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: alfa on February 21, 2010, 12:06:04 pm
Rumunjski SOPL-ovi,ne možeš pogrešiti,njihove žive boje,da te oči zabole....

[attachment=1]

[attachment=2]


Ja se izvinjavam,ali meni vaš način postavljanja slika ne radi?!...


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Gazda on February 21, 2010, 12:12:40 pm
Gazda, nije egipatski, njih znam ponaosob, poimenično i po nadimku .....  Šalim se!
haha,neznam,nagađao sam,jbg


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 21, 2010, 09:26:52 pm
Na ovoj poslednjoj slici su dva Rumunska SOPL-a na vojnoj paradi u Bukureštu. Vidi se da su SOPL-ovi i rakete posebno adaprirani za paradu po nekom specijalnom vojnom receptu: demontirani su poklopci lansera, što je nespojivo sa praksom. U lanseru se vide rakete, sveže opiturane u nebo plavu boju - jedna P-21 i jedna P-22.

Ima li neko saznanja o tome da li rumunska mornarica još uvek drži SOPL-ove u naoružanju ili supovučeni iz operativne upotrebe. Ako jesu kakva je bila njihova sudbina?


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 21, 2010, 09:42:04 pm
Sledeći niz fotografija koje sam postavio predstavlja start rakete P-21. Fotogradije su snimljene u novembru 2007. godine na raketnom gađanju egipatske RM.

Obratite pažnju: tokom starta rakete radi samo buster (slike 1 do 7) i on sam gura raketu iz lansera. Krila rakete su sklopljena. Njihovo rasklapanje započinje tek 0,5 sek nakon početka kretanja rakete u lanseru.
Na 8. slici vidi se smeđi dim iza repa rakete - to je početak rada marševskog motora. Na 9. slici se jasno vidi da je marševski motor prihvatio - veliki oblak smeđeg dima i narandžasti plamen.
Piropatron koji pokreće sled za aktiviranje marševskog dobija električni impuls čim se raketa počne kretati u lanseru, a vreme potrebno da marševski motor izađe na radni režim je oko 0,4 sek.
Na osnovu ovih podataka može se lepo analizirati sled fotografija starta rakete.  

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9]


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on February 21, 2010, 10:07:13 pm
Stvarno moćno izgleda. Hvala ti na ovim slikama lovac :klap :klap :klap


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: alfa on February 22, 2010, 04:56:04 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

E za ove ne bi znao čiji su!?
Na prvoj slici se lepo vidi kako je marševski motor več upaljen...


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 22, 2010, 07:17:36 pm
Jeste, startovao je tamo gde se vidi onaj smiđi dim ispred lansera.


Title: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 22, 2010, 09:25:30 pm
Imamo još fotografija SOPL-ova.

Prva slika prikazuje upućivanje turbogasnog agregata - trenutak kada turbina počinje da radi.
[attachment=1]

Sledeće dve slike su slikane u kontrolno - upravljačkoj kabini
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 24, 2010, 10:20:56 pm
Priprema za raketno gađanje: tehnički pregled SOPL-ova pre ukrcaja raketa.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 27, 2010, 10:16:34 pm
Sledeće fotografije prikazuju kako se krilate rakete ukrcavaju na SOPL.
 
Da bi se raketa mogla ukrcati lanser se okrene bočno za 900, i postavlja se horizontalno. Na prednji kraj lansera se pričvršćuje mehanička platforma takozvani ukrcni uređaj koji na sebi ima klizače - iste onakve na kakvima raketa klizi unutar lansera. Prilikom postavljanja ukrcnog uređaja njeni klizači se čvrsto vežu sa klizačima lansera. Kada se to uradi, na ukrcni uređaj se dizalicom spusti raketa, zatim se sajlom uvuče u lanser gde se fiksira. Iskrcavanje rakete iz lansera se vrši na istu način, samo obrnutim redosledom.
Ukrcni uređaj je sastavni deo opreme koja ide uz svaki SOPL.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 10, 2010, 05:08:13 pm
Čuvena slika kbb Pražića - lansira nje P-21 iz SOPL 1996. godine

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: alfa on March 13, 2010, 10:51:32 am
[attachment=1]
[attachment=2]
Za ove mi isto nije poznato čiji su?!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 13, 2010, 02:20:32 pm
Ovo nisu ''naši'' SOPL-ovi, kod naših je lanser drugačiji nego kod ovih. Libijski nisu, nisu ni Rumunski ......


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: dexy on March 13, 2010, 04:34:26 pm
Prema izvoru (http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?134950-Yugoslav-People-s-Army-Read-the-first-post-carefully%21&p=3475457&viewfull=1#post3475457), ovo su naši SOPL-ovi:

[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on March 13, 2010, 05:56:08 pm
Prema izvoru (http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?134950-Yugoslav-People-s-Army-Read-the-first-post-carefully%21&p=3475457&viewfull=1#post3475457), ovo su naši SOPL-ovi:

Prve dve fotke su SOPL-ovi Volksmarine (http://www.paluba.info/smf/flotne-liste/volksmarine/)

Još jedan SOPL DDR-a

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 13, 2010, 07:06:05 pm
Dexy, ovi bi trebali da budu ''naši''


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 14, 2010, 10:10:03 pm
Dva Egipatska SOPL-a, ekipa vrši redovan tehnički pregled na njima


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: pvanja on March 15, 2010, 04:02:18 pm
Koliko ovih sistema imaju Egipcani.
Koliko su zadovoljni sa njima ?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 16, 2010, 08:39:00 pm
Bivša Yuga je imala 10 SOPL-ova. Kada je počeo rat 9 komada je predislocirano u Boku, 1 je ostao u Hrvatskoj, ali bez ijedne rakete.
Kada se SRJ (SCG) raspala SOPL-ovi su oglašeni suvišnim i ponuđeni su na prodaju. Egipatska RM je kupila 7 komada i određeni broj krilatih raketa P-21 i P-22, sa pripadajućom opremom za održavanje i bojevu pripremu. Dva SOPL-a su još uvek u kasarni Radovići, nepokretni, neispravni i nekompletni. Njihova daljnja sudbina je neizvesna..... Egipćani još nisu zaključili svoj spisak želja i nije isključeno da će se i ta dva naći u stroju njihove RM. Mada, nije isključena ni opcija, da će ih stručne ekipe rastaviti, iskoristiti šta valja i pretvoriti to rezervne delove, pa tako prodati Egipćanima, obzirom da je teško doći do rezervnih delova na tržištu (SOPL-ovi su stari 30 godina i zahtevaju veoma dobro održavanje i obilje rezervnih delova da bi bili u operativi - sa druge strane treba im skinuti kapu - zaista su neuništivi........).
 
Najgora i najgluplja solucija za CG bi bila da se unište kao i mnogo toga do sada.
Videćemo, vreme će uskoro pokazati.......

Kako su Egipćani zadovoljni sa sistemom?
Od kada im je sistem isporučen imali su nekoliko raketnih gađanja i sva su bila uspešna. Moram dodati da su sva gađanja izvedena uz asistenciju naših ljudi.
Trenutno, SOPL-ovi su im jedini operativan obalski sistem. Sve ostalo što imaju (Otomat, P-15 - obalsku varijantu) je van funkcije što zbog isteka resursa, što zbog nedostatka stručnog kadra za održavanje i rezervnih delova.
Slična stvar je i sa Harpoon-om kojim su opremljeni njihovi brodovi američkog porekla. Resursi su istekli, stručnog kadra za održavanje nema, a da im ameri vrate sistem u operativno stanje - potrebne su ogromne pare.

Zbog toga, u njihovoj mornarici na SOPL-ove gledaju kao u Boga. Doduše, ni sa njima ne bi bila drugačija situacija da nema naših ljudi koji redovno održavaju i vozila i rakete.   
   


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on March 16, 2010, 08:57:00 pm
Mene zanima sa kojih su se obalskih lansera ispaljivale rakete P-15. Ja sam našao samo ovu fotografiju na netu, jel to šminka ili su lanseri za te rakete stvarno ovako izgledali?

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Boro Prodanic on March 16, 2010, 09:07:56 pm

Kada se SRJ (SCG) raspala SOPL-ovi su oglašeni suvišnim i ponuđeni su na prodaju.
   

Druže, dozvoli da te malo dopunim: SOPL-ovi su oglašeni suvišnim i prodati Egiptu za vreme postojanja DZ SCG - 2004. i 2005. godine, a ne tek nakon raspada državne zajednice.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 16, 2010, 10:09:54 pm
Boro, izvini, malo sam pobrkao tajming .....

Što se tiče obalskih lansera P-15, ne znam da li su ih Sovjeti ikada imali u svom naoružanju.
Video sam snimke i slike Kineske vojske koja korisiti razne varijante i modifikacije P-15, pa tako i modifikaciju te rakete: obala more.
Lanseri su kod nas (u Bosni) ravijeni modifikacijom lansera PA rakete Volkov. Obzirom da je Volkov ogromna i teška raketa, njen lanser je dovoljno masivan da izdrži start rakete P-15. Lanser je modifikovan tako da su na postojeću tegleću platformu navareni identični klizači kakvi su u brodskim lanserima, a sistem za upravljanje raketnim gađanjem je ugrađen u kamion sa kabinom. Zatim je dodat agregat i radar, i to je to.
Sličnu modifikaciju koriste i Egipćani.
Ono što se vidi na priloženoj slici su kamioni ZIL-131 sa konstrukcijom za transport raketa. Ta konstrukcija nije predviđena za lansiranje. Pre nego što se raketa lansira mora se prekrcati na odgovarajući lanser (ili brod).   


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: pvanja on March 17, 2010, 09:18:33 am
Bivša Yuga je imala 10 SOPL-ova. Kada je počeo rat 9 komada je predislocirano u Boku, 1 je ostao u Hrvatskoj, ali bez ijedne rakete.
Kada se SRJ (SCG) raspala SOPL-ovi su oglašeni suvišnim i ponuđeni su na prodaju. Egipatska RM je kupila 7 komada i određeni broj krilatih raketa P-21 i P-22, sa pripadajućom opremom za održavanje i bojevu pripremu. Dva SOPL-a su još uvek u kasarni Radovići, nepokretni, neispravni i nekompletni. Njihova daljnja sudbina je neizvesna..... Egipćani još nisu zaključili svoj spisak želja i nije isključeno da će se i ta dva naći u stroju njihove RM. Mada, nije isključena ni opcija, da će ih stručne ekipe rastaviti, iskoristiti šta valja i pretvoriti to rezervne delove, pa tako prodati Egipćanima, obzirom da je teško doći do rezervnih delova na tržištu (SOPL-ovi su stari 30 godina i zahtevaju veoma dobro održavanje i obilje rezervnih delova da bi bili u operativi - sa druge strane treba im skinuti kapu - zaista su neuništivi........).
 
Najgora i najgluplja solucija za CG bi bila da se unište kao i mnogo toga do sada.
Videćemo, vreme će uskoro pokazati.......

Kako su Egipćani zadovoljni sa sistemom?
Od kada im je sistem isporučen imali su nekoliko raketnih gađanja i sva su bila uspešna. Moram dodati da su sva gađanja izvedena uz asistenciju naših ljudi.
Trenutno, SOPL-ovi su im jedini operativan obalski sistem. Sve ostalo što imaju (Otomat, P-15 - obalsku varijantu) je van funkcije što zbog isteka resursa, što zbog nedostatka stručnog kadra za održavanje i rezervnih delova.
Slična stvar je i sa Harpoon-om kojim su opremljeni njihovi brodovi američkog porekla. Resursi su istekli, stručnog kadra za održavanje nema, a da im ameri vrate sistem u operativno stanje - potrebne su ogromne pare.

Zbog toga, u njihovoj mornarici na SOPL-ove gledaju kao u Boga. Doduše, ni sa njima ne bi bila drugačija situacija da nema naših ljudi koji redovno održavaju i vozila i rakete.   
   

Hvala Lovac na ovim insajdersikim informacijama i ovim odlicnim slikama.
Zanci arapi su arapi. Nema tehnicke kulture pa to ti je.
Ovako na papiru Egipatska moranarica deluje dosta interesantno a kad malo zagrebes ....

Jedini razlog zasto im nasi odrzavaju je pretpostavljam veoma povoljna cena odzavanja ili je to bilo u sklopu prodaje tj uokviru cene da im odrzavamo sisteme odredjen broj godina :)

Sta ce biti kada ovo malo naseg kadra ode u penziju.

Da li neko zna sta su hrvati uradili sa tim jednim SOPL-om? Da li je u zivotu ili ... ?Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: marinero on March 30, 2010, 10:14:46 pm
Lovac, na sto je kao cilj gadjao ovaj SOPL na vjezbi "Laser 96" kada je i nastala ova cuvena fotka autora kbb Djordja Prazica ?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on March 31, 2010, 12:58:01 pm
Jedno laičko pitanje. Kada se lanser nalazi pod uglom prilikom gađanja, šta drži raketu da ne sklizne ?
Ako je već odgovoreno, izvinjavam se.

A propos tehničke kulture i obučenosti Arapa, postoji li bar neki segment gde im nije potrebna pomoć
i gde mogu samostalno da rade? Znaju valjda da voze SOPL i da sipaju gorivo? Šta ih najviše muči?

Hvala !


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Rade on March 31, 2010, 02:57:49 pm
Raketu bi trebali da drže srezni vijci... ako se dobro sećama predavanja. Davno je bilo.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on March 31, 2010, 05:12:39 pm
Raketu bi trebali da drže srezni vijci... ako se dobro sećama predavanja. Davno je bilo.

Jeste. Vec je objasnjeno na drugoj diskusiji..
http://www.paluba.info/smf/brodska-oruzja-i-sistemi/protivbrodske-rakete-u-naoruzanju-jrm/


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 31, 2010, 09:33:35 pm
Marinero, na vežbi ''laser 96'' meta za raketno gađanje je bio trup rashodovanog torpednog čamca shershen. Po celoj dužini borda je razvučena žičana mreža visine nekoliko metara, da bi se na taj način simulirao fizički veći brod, obzirom da je silueta torpednog čamca dosta niska. Osim toga, na brod su montirana tri radarska reflektora (Pramac, podnožje jarbola i krma) da bi se povećala ukupna radarska refleksna površina broda. Nisam siguran, ali mislim da su bile postavljene dve takve mete, ali nije ostvaren ni jedan direktan pogodak.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 31, 2010, 10:26:21 pm
times12, tvoje pitanje vezano za arape - već pomalo zalazi u domen vojne tajne.
O čemu se radi: ceo svet zna da su oni kupili 7 SOPL-ova, određen broj raketa, svi znaju sve relevantne tehničke podatke o tom sistemu, ali malo ko (ili niko) sa strane ne zna koliko obučenih posada imaju, kako su im posade obučene, u kakvom su (trenutno) tehničkom stanju vozila, kako održavaju rakete, kakva im je doktrina i taktika upotrebe itd ... sve su to pitanja koja su puno značajnija od obične statistike.

Naravno da znaju voziti SOPL-ove i da znaju sipati gorivo, znaju uključiti radar i znaju lansirati raketu.

NJihova najveća falinka o čemu smem pričati jeste nedostatak inženjera i tehničara (elektroničara i mašinaca) zaduženih za tehničko održavanje tih sredstava. Sistem Rubez je veoma kompleksan borbeni sistem.
Da bi bilo jasno o čemu ja pričam, naglasiću da su kod nas SOPL-ovi i rakete bili oslonjeni na tehničko održavanje od strane nekoliko remontnih ustanova: Remontni zavod Kosmos iz Banja Luke, Mornarički elektronski zavod (Split, pa zatim SA-KO), TRZ Čačak i naravno mornaričko - tehnička raketna baza kao neposredni nosilac održavanja i bojeve pripreme raketa. MOžete misliti koliko je inženjera i tehničara iz tih ustanova bilo uključeno, direktno ili indirektno na održavanje SOPL-ova i raketa i kompletne pripadajuće zemaljske opreme. Arapima sve to (osim raketne baze - koja nije ni sena naše) potpuno nedostaje.
I zbog toga su oni još uvek oslonjeni na nas i biće tako dok im sistem bude u naoružanju.   


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Rade on March 31, 2010, 10:30:21 pm
Bitno je da umeju da ga upotrebe. Takodje, ne verujem da im je redovno održavanje strano...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: FF on April 01, 2010, 02:39:44 pm
Quote
... na vežbi ''laser 96'' meta za raketno gađanje je bio trup rashodovanog torpednog čamca shershen.

Ovo je jedan od brodova-meta nastalih pregradnjom rashodovanog torpednog čamca klase Shersen, iz sastava crnomorske flote RM Ruske Federacije, neposredno nbakon pogotka protivbrodske rakete bez bojeve glave, koja ga je prepolovila na pola:

[attachment=1]

Jasno se ističu radarski deflektori na pramcu i mostu, a verovatno je bio i jedan na krmi, ali je uništen pogotkom. Interesantna su ova dva "dimnjaka" koji najverovatnije emituju toplotu, za navođenje IC samonavodećih raketa.

Još neki od brodova-meta iz sastava Crnomorske flote, nastalih pregradnjom torpednih čamaca tipa Shershen i raketnih čamaca tipa Osa:

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

[attachment=6]

 


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: pvanja on April 01, 2010, 04:21:38 pm
Da li ovo znaci da sa raketama P-20,22 (znaci sa aktivnim radarskim samonavodjenjem) bilo tesko pogoditi (ostvariti zahvat) mali cilj kakav je RC, RTOP, Korveta ?

Pominje se da su Indijci upsesno potopili Pakistanski minolovac sa P-15.

P-20-22 bi treablo da imaju ipak malo kvalitetnije radar?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: FF on April 01, 2010, 04:30:38 pm
Pa ipak su dizajnirane za napade na kapitalne, a ne na male i brzo pokretne ciljeve.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 01, 2010, 09:00:44 pm
Pvanja, raketna gađanja nisu svakodnevna aktivnost, čak ni u najbogatijim mornaricama sveta. Takav događaj, osim ako se radi o optinom gađanju, uvek je propraćen i ''političkim'' elementima: obično se pozivaju najviši funkcioneri države, vojni izaslanici iz okruženja, pa tu su i raznorazni špijuni, i zbog svega toga poduzimaju se mnoge aktivnosti da bi gađanje bilo 100% uspešno. Običo ima nekoliko pripremljenih gađača, sa po nekoliko raketa (u slučaju da dođe do neke nepredviđene tehničke smetnje ili kvara na gađaču - ili raketi), meta se uvek ''frizira''.
Naravno, posmatrači sve to ne vide i ne znaju...... Jednom rečju, od raketnih gađanja se obično pravi javna predstava - šou za neznalice!
Dalje, raketna gađanja protivbrodskim raketama se najčešće vrše bez ugrađenih bojevih glava. Bliski promašaji u takvim slučajevima se ne mogu evidentirati, osim radarom kojim se prati let rakete, pa se mogu smatrati potpunim promašajem. Zbog toga se ide na to da se posebnim merama povećaju fizičke veličine cilja. Ugrađuju se specijalni radarski reflektori radi povećanja ukupne radarske refleksne površine i razvlači se metalna mreža po celom nadgrađu, da bi se ostvario direktan pogodak u metu. 
Jednom rečju - mirnodopska gađanja su predstava za široki auditorijum.
U stvarnoj situaciji (ratu) cilj se gađa pravom bojevom glavom, i bliski promašaj može da bude poguban, posebno kod raketa kao što su Styx familija, pošto imaju ogromnu - moćnu bojevu glavu. Zatim, gađa se plotunom, sve dok se odabrani cilj ne potopi ili neutrališe.

Opitna gađanja su opet nešto sasvim drugo: ona imaju cilj da se ispitaju i u praksi provere određene tehničke karaktertistike nekog sistema. Tu nema varanja u cilju poboljšanja rezultata, već se obično imitira najgora stvarnost da bi sistem mogao dokazati svoje deklarisane tehničke mogućnosti. 


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: pvanja on April 01, 2010, 11:31:24 pm
@Lovac
ovaj prvi deo za vezbaona gadjanja znam ali me vise interesuje ovaj deo oko opitnih gadjanja tj iskustva.

pricali su mi davno raketasi neka iskustva ali proslo je dosta vremena od tad.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 02, 2010, 11:54:44 am
Pvanja, izvini, ali nisam shvatio pitanje......


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 02, 2010, 08:46:48 pm
Prilažem nekoliko fotografija sa lica mesta: ex raketni čamac korišten kao meta za rakeno gađanje.
Vidi se da je opremljen radarskim reflektorima radi povećanja radarskog odraza i metalnom mrežom iznad nadgrađa radi povećanja fizičkih dimenzija ...
ostale detalje ne moram da komentarišem.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 04, 2010, 06:23:22 pm
Zaboravio sam naglasiti da je ista ova meta u viđenom stanju korištena za još jedno raketno gađanje. Tada je dobila direktan pogodak u nadgrađe, ali nije potonula ni tada (zaista je nauništiva). Uspeli su da je dovuku do luke, pokušaću da je fotografišem ili da se dokopam njenih slika, pa da vididmo kako izgleda .....


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on April 04, 2010, 06:36:22 pm
Lovac, druže, jel ovo kod nas gađano?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 04, 2010, 10:01:15 pm
Gađano je kod braće arapa ....


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on April 04, 2010, 10:32:27 pm
Gađano je kod braće arapa ....

Hvala. :)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: merlin on April 05, 2010, 02:28:41 pm
Nekako mi je ova rupa mala,jedino ako raketa nije imala bojnu glavu


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 05, 2010, 06:01:05 pm
Ove rupe što se vide na brodu: radilo se o bliskom promašaju protivbrodske rakete. Nije definitivno i jednoznačno potvrđen direktan pogodak, jer posmatrači sa helikoptera nisu prišli blizu mete zbog lošeg vremena, izgubili su je. Na osnovu radarskog praćenja situacije tvrdilo se da je raketa direktno udarila u cilj. Međutim, kada je meta dotegljena u luku postalo je jasno da direktnog pogotka nije bilo.
Na osnovu pregleda mete nakon gađanja zaključeno je da je raketa udarila u površinu mora neposredno ispred mete i raspala se u param parčad pošto je ceo brod bio izbušen, i po njemu komadi - delovi rakete. Naravno, da se gađalo sa bojevom glavom situacija bi bila sasvim drugačija ... mete više ne bi bilo. 


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: pvanja on April 06, 2010, 05:03:48 pm
Pvanja, izvini, ali nisam shvatio pitanje......

Interesuje me kakave su mogucnosti raketa (P-20,22) da pogodi ovako mali cilj (RC, RTOP) bez "friziranja" tj bez dodavanja radarskih reflekotra,mreza itd jer sa tim dodacima ove mete "glume" dosta vece brodove.

Da li je bilo takvih eksperimenanta kod nas ili neka mozda isksutva iz inostrastva.

Naravno ove rakete su prvenstveno predvidjenje za borbu protiv vecih brodova (Fregate, Razaraci) a ne protiv mali i brzih ali ipak bilo bi interesanto ako je bilo takvih gadjanja.Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Dreadnought on May 10, 2010, 08:49:24 pm
[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: marinero on September 17, 2010, 02:30:09 pm
Dvije lose fotke jednog od preostala dva SOPL-a koji trunu u kasarni u Radovicima kod Tivta. Nazalost, hangar je zakljucan, a kroz rupe izmedju vrata i zida se ne moze napraviti dovoljna distanca da cio SOPL "stane" u objektiv fotoaparata.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: marinero on September 17, 2010, 02:37:14 pm
Dva ex YU SOPL-a tokom remonta u Tivatskom Arsenalu, prije isporuke Egiptu. Snimljeno u februaru 2007.Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on September 18, 2010, 08:17:16 pm
Još nekoliko slika preostala dva SOPL-a CG RM; čekaju svoju sudbinu u kasarni Radovići .... ako budu imali sreće biće remontovani i prodati, ako ne idu na rezanje!
Iako je svakome jasno da je rezanje najgore moguće rešenje - njihova sudbina je u rukama odgovorne gospode iz MO CG.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Bozo13 on September 18, 2010, 08:35:09 pm
Po mom skromnom mišlenju, ali ipak bi odgovorni mogli bar da organiziraju redovno održavanje, koje ne traži previše novca (probušena guma, malo masti za podmazivanje, redovna kontrola ulja, pranje vozila, zatvaranje vrata i slično..)

Razumem da generalno nema buđeta za to, ali sa malo dobre volje i profesionalnosti moglo bi se bar usporiti propadanje MTS i držati jih koliko toliko na nivoju.


LPB


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: pvanja on January 04, 2011, 10:29:07 pm
Evo jednog teksta iz "Vojske" 2003 god.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: marinero on January 24, 2011, 01:33:48 pm
Dva SOPL-a RM VSCG u remontu pred isporuku Egiptu. Slikano u tivatskom Arsenalu.Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on January 28, 2011, 01:10:34 pm
marinero,

pretpostavljam da ove poslednje slike koje si postavio datiraju iz ranijeg perioda i nije u pitanju remont pre isporuke Egiptu.
Mislim da se radi o redovnom godišnjem održavanju SOPL-ova od strane ekipe MEZ i KOSMOS za potrebe naše vojske, dok su SOPL-ovi bili u operativnoj upotrebi.
Mada, ne isključujem mogućnost da je u pitanju remont SOPL-ova iz prve isporuke (5 komada) u toku 2005. godine


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: marinero on January 28, 2011, 01:37:40 pm
Postavicu jos neke fotke koje imam iz tog perioda, pa ces onda mozda mci utvrditi da li je u pitanju redovno odrzavanje za nase, ili remont za potrebe Egipcana....


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on July 23, 2011, 05:42:04 pm
Rubeži Volksmarine.

http://www.youtube.com/watch?v=gN5_1K5hRys


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: sremac on September 02, 2011, 10:26:18 am
Dva raketna lansera koja se nalazila u Radovicima sada se nalaze u Lepetanima u skladistu kod trajektnog pristanista!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Рашо on October 27, 2011, 02:50:53 pm
Vatreni položaj na vrhu Obostnik, Luštica. Motivi iz nekog drugog vremena, nekadašnje pesnice Ratne mornarice. Drage bivše kolege raketaši...

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: marinero on November 04, 2011, 08:32:48 pm
Za rasha, lovca i ostale raketase, jedan od dva posljednja SOPL-a u CG, u krugu kasarne u lepetanima.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on November 05, 2011, 06:05:47 pm
Oba preostala ex YU SOPL-a su u Lepetanima.
Odatle ne verujem da će više bilo gde otići na sopstveni pogon. Njihova sudbina je pretvaranje u sekundarne sirovine. Dovedeni su u takvo stanje da im više oporavka nema!
Eventualno .... moglo bi se sa njih poskidati još koječega za rezervne delove, pa onda u železaru!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Рашо on November 05, 2011, 06:11:44 pm
A odavde su nekada vrebali...

[attachment=1]
[attachment=2]

Tuneli za SOPL-ove na Obostniku.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on November 05, 2011, 06:30:33 pm
Za rasha, lovca i ostale raketase, jedan od dva posljednja SOPL-a u CG, u krugu kasarne u lepetanima.
Čudo da su i njih dva ostala. Nisam ni znao za njih. Valjda ih na vrijeme nisu uspjeli "utopiti".
Naravno, što kaže "lovac", to sada ničemu ne služi. Em propalo od stajanja, em nema ljudi za posluživanje, a to nije
TV ili Veš mašina, em nema ko da ih i održava. Možda bi opet bilo dobro da se pojavi neko da bar jednog odvuče i
stavi u neki otvoreni muzej. Slovenci, braćo, gde ste... :help


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: madmitch on November 05, 2011, 06:49:37 pm
Nemam vozačku dozvolu za taj tip prometala, može li neko drugi, molim.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Bozo13 on November 05, 2011, 06:54:16 pm
Moj tast je celi radni staž bio kamiondžija. Može on ;)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on November 05, 2011, 07:24:03 pm
Drugari, nije problem u vozaču već u vozilu!
Vozača još uvek ima, našlo bi se veštih momaka, ali SOPL-ovi su definitivno ''usidreni''. U takvom su stanju, da bi ih se moglo pokrenuti samo uz temeljit remont, naravno, kada bi neko isporučio poveći kontingent rezervnih delova!
No, za to nema zainteresovanih - prema tome njihova sudbina je (izgleda) definitivno zapečaćena.
Ukoliko Egipat iskaže potrebe za delove vozila MAZ, i delove elektronike koja je ugrađena na tim sistemima, nije isključeno da će se rastaviti i iskoristiti sa njih sve što se može.

I to im je jedina šansa da produže svoje bivstvovanje .....


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on November 05, 2011, 07:44:08 pm
Dali je neki Rubež postavljen kao eksponat u pokojnom Arsenalu?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on November 06, 2011, 07:12:32 am
Quote
Možda bi opet bilo dobro da se pojavi neko da bar jednog odvuče i
stavi u neki otvoreni muzej. Slovenci, braćo, gde ste... :help
Ma pogrešno ste me razumjeli. Ja sam pozvao braću Slovence da se
pojave i da bar jedan odvezu i pretvore u muzejski eksponat kao
onu podmornicu... ;)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on November 06, 2011, 06:05:27 pm
Motorista, ni jedan rubež nije izložen u Porto Montenegro kao muzejski eksponat, niti se to za sada planira.

SOPL-ovi jesu bili oružni sistem u sastavu mornarice, ali nisu u direktnoj vezi sa onim što Porto Montenegro predstavlja i izlaže kao eksponate.

Sudbina SOPL-ova je rastavljanje, pa u rezervne delove ili kompletno u staro gvožđe. Verujem da ćemo vrlo brzo znati rasplet!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on January 14, 2012, 03:51:20 pm
Sa nekog Njemačkog foruma.

[attachment=1]

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on March 06, 2012, 06:31:09 pm
Čini mi se da nije bilo.

http://www.youtube.com/watch?v=0r943aS-jSA


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on March 07, 2012, 09:19:05 am
Nije bilo do sada. Čiji su ovo Rubeži, Rumunski?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on April 01, 2012, 12:43:03 pm
Jedna prekrasna u bojama.. ;D

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on April 01, 2012, 12:54:18 pm
Jedna, "rasporene" P21. Pretpostavljam da bi ovo trebao biti sam
vrh rakete, glava za samonavođenje. Ali pošto ovo nije moje područje
ako grešim, "lovac" bi trebao da me korigira.. ;)

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 01, 2012, 04:02:40 pm
Ovo je moja fotografija - snimio sam je pre nekoliko godina na Pristanu, u potkopu.

Ćiro, odakle si je skinuo, gde li je lutala na netu? Bila je postavljena na Palubi ....


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on April 01, 2012, 08:50:25 pm
Ovo je moja fotografija - snimio sam je pre nekoliko godina na Pristanu, u potkopu.

Ćiro, odakle si je skinuo, gde li je lutala na netu? Bila je postavljena na Palubi ....
Našao sam je  ovde (http://www.festung-schweiz.ch/), pod stavkom "Igel im ausland".
Potom, Croatija, Lastovo.
Nije sa Palube. Pa gde je postavljena na Palubi, uputi me... ;)

Inače sajt je fenomenalan. Mene je inače na njega uputio kolega "Solaris...", hvala majstore. ;)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 01, 2012, 09:37:20 pm
Otvori topic o protivbrodskim raketama u JRM, 1. strana, i prelistaj slike u mojim postovima ....


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on April 01, 2012, 09:45:58 pm
Otvori topic o protivbrodskim raketama u JRM, 1. strana, i prelistaj slike u mojim postovima ....
Svaka čast,  ista je slika (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8506.msg52693#msg52693).
Ima ih još na onom stranom sajtu. Znači pokupili su ih stranci sa Palube.
A dobro, internet je inače svjetsko tobro pa neka uživaju. Ja sam slučajno odabrao priloženu sliku jer je
dosad nisam nigde video, a bila mi je kao radaristi interesantna.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on April 06, 2012, 08:15:01 pm
Još jedan rumun.

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 06, 2012, 08:45:04 pm
Ovo je veoma lepa slika - i zahteva dodatna objašnjenja!

Vidi se da startni motor još uveliko radi, marševski motor je izašao na radnim režim, ali ima jedna misterija - odakle oblak dima pri sredini rakete?

O čemu se radi: rasklapanje krila kod raketa P-21/22 se vrši barutnim punjenjem koje se pali 0.5 sekundi nakon početka kretanja rakete po klizačima lansera. Barutni kolač u tzv. gasogeneratoru kontrolisano izgara i vrši pritisak na klip mehanizma za rasklapanje krila. Da se mehanizam za rasklapanje krila ne bi suvše ''žestoko'' pokrenuo, pritisku barutnih gasova suprotstavlja se hidraulični amortizer.
Kako raste pritisak u gasogeneratoru krila se počinju širiti, hidraulično ulje ističe u vazduh kroz kalibrisan otvor ...

Na postavljenoj slici vidi se dim gasogeneratora i ''magla'' od hidrauličnog ulja, u trenutku kada su se krila potpuno rasklopila i zabravila. 


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: arhiv on April 06, 2012, 11:12:25 pm
U dijelu dokumentarnog filma koji je postavio kolega SHOOTER,

od 30:15 do 30:26 kratak snimak gadjanja, mozda neko zna detalje?

http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=18261.0;topicseen
 
Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: dexy on April 06, 2012, 11:18:03 pm
Pogrešno si postavio snimak, najbolje bi bilo da ga uploaduješ na youtube ili da napišeš koji deo da se gleda (od kog trenutka do kog).


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: arhiv on April 06, 2012, 11:29:24 pm
Pogrešno si postavio snimak, najbolje bi bilo da ga uploaduješ na youtube ili da napišeš koji deo da se gleda (od kog trenutka do kog).
Hvala, ispravljena greska.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on April 07, 2012, 10:34:38 am
U dijelu dokumentarnog filma koji je postavio kolega SHOOTER,

od 30:15 do 30:26 kratak snimak gadjanja, mozda neko zna detalje?

http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=18261.0;topicseen
 

 ;)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on April 07, 2012, 10:46:49 am
Kamenice na Lastovu, snimljeno vjerovatno sa rta Velje more.
Pokušat ću pronaći neku sliku potkopa.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on April 07, 2012, 11:23:59 am
Moralo bi biti to.

[attachment=1]
[attachment=2]

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150186596202991.309910.98772027990&type=3

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Мишко on July 29, 2012, 12:21:29 pm
Tek sam se registrovao i prvi put da pišem nešto ovde. Sve vas pozdravljam uz pitanje ima li na forumu nekoga ko je služio u Radovićima u ORD-u 93/94 (kod kbb Pražića), ili uopšte, baš bih voleo da znam za pojedine ljude gde su?
Inače forum je super, ja sam "natrčao" na njega tražeći slike SOPL-ova da pokažem sinu gde sam služio vojsku...
 


Title: Re: RE: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on March 27, 2013, 12:06:06 am
[attachment=1]

[attachment=2]

E za ove ne bi znao čiji su!?
Na prvoj slici se lepo vidi kako je marševski motor več upaljen...

Ово су источнонемачки лансирни системи. Знам по ознаци сидра на предњем делу МАЗ-а. Мислим да је Источна Немачка успела да преправи Рубеж да може да гађа циљеве на земљи.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 27, 2013, 09:51:04 pm
Prema osnovnoj nameni sistem je namenjen za gađanje površinskih ciljeva na moru, ali i proizvođač naglašava da se može upotrebiti za gađanje ciljeva na kopnu.

Ovo se prvenstveno odnosi na rakete a ne na SOPL.

Ne isključujem mogućnost da su stručnjaci u DDR izvršili određene modifikacije na sistemu za vođenje raketa, da bi one bile efikasnije protiv kopnenih ciljeva. I u JRM su počeli takvi pokušaji. Na žalost tačka 11. je ih je potpuno omela.

Moramo imati na umu da su u BiH rakete P-15 pripremane za gađanje zemaljskih ciljeva. Na svu sreću nikada nisu imale borbenu upotrebu!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on March 27, 2013, 10:10:12 pm

Da, pad P-15 na prostorni cilj tipa naselja imao bi efekat blockbustera (ne mislim na muzički hit, schlager, itd), bez obzira na verovatni CEP od jedno pola kilometra.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on March 28, 2013, 01:00:06 pm
А је л можете да ми објасните шта је тачка 11?

Је л ЈНА односно ВРС спремала П-15 за дејства на копну?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: trpe grozni on March 28, 2013, 01:09:26 pm
Izvod iz pravilnika Paluba Info foruma:

Quote
11. Zabranjeno je pokretanje diskusija o dogadjajima na teritoriji bivše Jugoslavije iz vremena gradjanskih ratova, uključujući i Drugi svetski rat.

Nalazi se ovde (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=42.0), gde mozes da procitas i ostale tacke pravilnika.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on March 29, 2013, 11:24:36 am
Prema izvoru (http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?134950-Yugoslav-People-s-Army-Read-the-first-post-carefully%21&p=3475457&viewfull=1#post3475457), ovo su naši SOPL-ovi:

[attachment=1][attachment=2]

Прва два лансера су из Источне Немачке, а трећи је наш.

Прочитао сам сада правилник форума. Хвала на обавештењу.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on April 25, 2013, 05:21:52 pm
Jedna sa neta... ;)

Prizor sličan već mnogima. Ali možda ipak neko sa dobrim okom i primjeti
šta pametno za dodati.. :D

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on April 25, 2013, 05:30:28 pm
Eeeemmm, na toj slici se ne vidi more, mada je baltička obala niska i muljava.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Perun on May 04, 2013, 04:20:20 pm
kakvo je bilo stanje sa pokretljivoscu na otocima i priobalju, s obzirom da su siroki a svi znamo da u dalmaciji van cesta bas i nema nekog mista za manevriranje tako dugih i sirokih kamiona..ako su uopce bili namijenjeni za neka velika putovanja i manevriranja


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on May 04, 2013, 04:35:05 pm

Da su široki, vrlo su široki, čini mi se oko 4 metra. Dužina oko 14m?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on May 04, 2013, 04:41:58 pm
kakvo je bilo stanje sa pokretljivoscu na otocima i priobalju, s obzirom da su siroki a svi znamo da u dalmaciji van cesta bas i nema nekog mista za manevriranje tako dugih i sirokih kamiona..ako su uopce bili namijenjeni za neka velika putovanja i manevriranja

Ma za kretanje su im bile dovoljne postojeće auto ceste. Pa nisu letjeli da bi došli na položaje.
Na položajima su postojala uređena skloništa za iste i odgovarajući lansirne pozicije. Glavne i
rezervne.
Fazon je bio u tome, što su to vozila kojim se stvarno, bez obzira na masu, lako upravljalo i bili su
stabilni. Gledao sam kako su ih "vrtili" formacijski vozači (starješine), ko fiće... ;D


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on May 04, 2013, 05:02:59 pm

Pa sa motorom od preko 500 konja, torzionim vešanjem... Ipak to nije samohodna haubica, već lanser raketa, sa mnogo elektronike, velikih gabarita, ali ne prevelike specifične mase. On nije bio samopokretan, već samohodan, brzina po putu je mogla biti preko 60km/h.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: jadran2 on May 04, 2013, 05:12:52 pm
s neta....
[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on May 04, 2013, 05:37:56 pm
s neta....
[attachment=1]

Uh..., koja slika. Odlična, mogu se na raketi i priključci i šrafovi prebrojati... ;)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Perun on May 04, 2013, 06:00:10 pm
kakvo je bilo stanje sa pokretljivoscu na otocima i priobalju, s obzirom da su siroki a svi znamo da u dalmaciji van cesta bas i nema nekog mista za manevriranje tako dugih i sirokih kamiona..ako su uopce bili namijenjeni za neka velika putovanja i manevriranja

Ma za kretanje su im bile dovoljne postojeće auto ceste. Pa nisu letjeli da bi došli na položaje.
Na položajima su postojala uređena skloništa za iste i odgovarajući lansirne pozicije. Glavne i
rezervne.
Fazon je bio u tome, što su to vozila kojim se stvarno, bez obzira na masu, lako upravljalo i bili su
stabilni. Gledao sam kako su ih "vrtili" formacijski vozači (starješine), ko fiće... ;D

znaci nije bilo zamisljeno previse voze, samo iz bunkera do vatrenog polozaja i opet u bunker.
zna li neko jesu li imali rezerne rakete u bunkeru ili su rakete bile u raketnoj bazi?

i jos jedno pitanje, zanima me organizacija 108. brigade, je li se svako vozilo racunalo ko bitnica ili je bitnica imala 2 vozila?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on May 04, 2013, 06:03:09 pm
s neta....
[attachment=1]

Vau...sjajna...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on May 04, 2013, 06:39:44 pm
kakvo je bilo stanje sa pokretljivoscu na otocima i priobalju, s obzirom da su siroki a svi znamo da u dalmaciji van cesta bas i nema nekog mista za manevriranje tako dugih i sirokih kamiona..ako su uopce bili namijenjeni za neka velika putovanja i manevriranja

Ma za kretanje su im bile dovoljne postojeće auto ceste. Pa nisu letjeli da bi došli na položaje.
Na položajima su postojala uređena skloništa za iste i odgovarajući lansirne pozicije. Glavne i
rezervne.
Fazon je bio u tome, što su to vozila kojim se stvarno, bez obzira na masu, lako upravljalo i bili su
stabilni. Gledao sam kako su ih "vrtili" formacijski vozači (starješine), ko fiće... ;D

znaci nije bilo zamisljeno previse voze, samo iz bunkera do vatrenog polozaja i opet u bunker.
zna li neko jesu li imali rezerne rakete u bunkeru ili su rakete bile u raketnoj bazi?

i jos jedno pitanje, zanima me organizacija 108. brigade, je li se svako vozilo racunalo ko bitnica ili je bitnica imala 2 vozila?

Pročitajte Vi malo ovu temu. I naći će te sve odgovore. Inače će te ovako morati čekati...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on May 04, 2013, 08:52:34 pm
Zaista je lepa ova poslednja slika lansiranja P-21!

Ato se tiče postavljenih pitanja na poslednje dve strane - preporučujem pitačima da pročitaju sve o rubežima, počevši od 1. stranice ovog topica i naći če sve odgovore!

(Tek toliko da ne bi duplirali tekstove i bez potrebe zauzimali prostor)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: bljust on May 08, 2013, 07:43:21 am
Par riči o ovome.U tekstovima se spominje da je jedan ostao u Hrvatskoj.Uoči rata odlučeno je da se veliki remont ovog sistema izvede u Velimir Škorpiku.Prvotni je plan bio sagraditi novu halu ,ali se odustalo i adaptirana je jedna stara.Posao je dobro odrađen,radiona je obojana ,napravljeni izviri specijalnih napona ,montirani pultovi,novi sanitarni čvorovi ,čak je i podignita dva metra visoka pregrada da obična "boranija" ne gleda previše u to .
Trebalo je oformiti posebne ekipe koje bi se bavile samo sa time ,i jasam bio određen ,kao početnik u elektro grupi.
Prvi SOPL je došao i počelo je rastavljanje ali počeo je i rat.Sjećam se one kamionske mrcine i specifičnog mirisa u njemu.Radilo se sve manje ,pa ništa.Onda se 1995 godine,nakon kolovoza -augusta i uspješno završene vojne akcije neko sjetio ove sprave ,odlučeno da se ovaj sistem kao reaktivira.Radilo se pod presingom ,čak i noću -rezultat je bio zastrašivač.
Straga su montirane "kašete"od raketa rbs 15 ,čudo je krenulo prema kako sam čuo -Slavoniji.
Neman ja pojma di je doša ,di je sad ,ili dali uopće postoji.

Pogon je prepušten propadanju ,da bi koncesionar u njega stavio par tokarskih strojeva ,ostale je prodao.Općenito mu te hale -do menze dugoročno služe za remont. Sve ostalo bit će iznajmljeno.

Ostat će mi uvijek u sjećanju sicevi iz ove naprave ,bili su podesljivi,čak i rukohvati ,koji su na kraju imali malenu pepeljaru.Te stolice se nebi zastidjele putničkog aviona.Neko komadi elektroopreme ,razbucani i devastirani ,i sad se vjerojatno nalaze u smetlištu koje bi kao trebalo opšluživati "HRM".


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on May 08, 2013, 07:56:21 am
Par riči o ovome.U tekstovima se spominje da je jedan ostao u Hrvatskoj.Uoči rata odlučeno je da se veliki remont ovog sistema izvede u Velimir Škorpiku.Prvotni je plan bio sagraditi novu halu ,ali se odustalo i adaptirana je jedna stara.Posao je dobro odrađen,radiona je obojana ,napravljeni izviri specijalnih napona ,montirani pultovi,novi sanitarni čvorovi ,čak je i podignita dva metra visoka pregrada da obična
............................
Nije mi jasno iz kojih razloga je trebalo to praviti iznova, kad su već sve to imali u Lori ispod nove zgrade
nekadašnjeg MEZ-a u. Usput ko i gde se remontuju sadašnji pokretni obalski lanseri u HRM.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: bljust on May 08, 2013, 12:52:06 pm
Pošto sam ja bio novi ,nisam bio pretjerano upućen.To ljeto bi me obično "uputili" ( svi smo imali krpnene torbe za alat) na minolovac" Vukov Klanac" ,po pivu ,valjda je imao impozantan hladnjak ,pa su išli i drugi.

Pričali su mi da su oni išli na remonte ,da su čak spravu unišanjivali noću prema zvjezdama ,da nebi pokvareni Amerikanci snimili iz satelita taj sistem, šta se tu može konkretno unišaniti ,nemam blage veze ,ja sam onda bio početnik ,koji vidi čudo od kamiona...
Neznam koliki je nivo remonta bio obuhvaćen kod vas, kako se počelo raditi u Škorpiku  trebalo ga je razbucati do zadnjeg vijka ,vađeni su pultovi ,spomenuti stolci ...,radar se sigurno nebi dirao ,to bi valjda radio MEZ.Skinut je stražnji lanser ,bila je šuma kablova.Valjda je to bila filozofija JRM ,mali remont ,posli toliko godina ,veliki posli toliko...Jedini radar koji koliko ja znam se radio u remontu je ono jaje sa topova AK 230.Velki remont i mali imali su i te kakve svrhe ,na upravo spomenutim topovima ,četverocjevcima -svugdje di je more,a nema kupole.
Ovaj lanser nije bio na nekom žalu i izgledao je sasvim dobro ,zašto se to radilo ,koliko je koštalo ?

Ja nemam nikakvih saznanja da ova država ima lansere( iskreno i nepratim to baš) ,koji je tip ,koliko,dali se isti održavaju ukoliko postoje.Ako postoje valjda su negdje sklonjeni ,a servis će obavljati ljudi iz inozemstva.To je moje mišljenje i naravno da nemora odgovarati stvarnosti.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on May 09, 2013, 09:36:16 pm
Bljust - ja sam već dosta puta upozoravao posetioce i aktivne članove ovog foruma da se ovde radi o ozbiljnom forumu i o ozbiljnim diskusijama.

Molim te, svoje postove prilagodi tome!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: bljust on May 10, 2013, 05:11:40 pm
Ja tu i tamo dodam koji dodatak ,koji se ne drži striktno teme da razbijem monotoniju,čisto onako da nebude samo nabrajanje podataka i da ne zvuči da prepisujem iz neke knjige ili nedaj bože sa nekog pamfleta kojeg izdaje Ministarstvo Obrane RH .Ja sve pišem iz svoje glave ,odnosno ono šta znam ,ja ne listam i prepisujem da bih ispao sveznjući ,ono malo dokumentcije šta sam imao uglavnom sam bacio ,zašto bih čuvao ,za koga ? Sve slike koje sam postavio sam sam snimio,možda i njih jednom izbrišem ?
Ukratko ,nemogu obećati neki veliki zaokret u svom stilu pisanja ,jer sam svjedok kako da se izrazim jedne degeneracije nečega i nikog apsolutno nije briga za to .Ironija ili neka zlobna doskočica je ništa za tu gospodu.

Adminisrtratori su tu pa nek brišu i banuju .Što se mene tiče ,mogu ići do kraja u tome,odmah ,bez upozorenja.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: FF on May 11, 2013, 12:30:07 pm
Bez uvrede, ali kada se pročitaju uvodni postovi na ovoj temi, koje je pisao lovac, i to sa velike vremenske distance, koristeći se znanjem i iskustvom stečenim pre 20 i više godina u "onom" sistemu, a onda iskustva vas koji ste bili u ovom poslu od 90-tih pa na ovamo, i laiku je jasno koliko je u "ona" vremena operativno osoblje bilo profesionalnije, obrazovanije i organizovanije od vas koji ste došli posle njih, da ne govorim o onom koji danas egzistira, jer i ne postoji. Ali to mi ne smeta toliko koliko mi onda smetaju upadnice i zluradi komentari upravo na račun "onog" sistema, koji je za vas (nas) bio majka Mara. Da ostavim ideologiju po strani (jer nisam nostalgičan niti ideološki obojen), ali takav sistem je izrodio ljude poput lovca, ćire, vladimira16 i njima sličnih koji su znali šta rade i kako rade, a imali su i sa čime da rade. Daleko da je u "ona" vremena sve bilo idelano (a gde pa to i jeste bilo i biće), ali sa današnje tačke gledišta lako je zlurado je podsmevati se ruskim krilatim raketama b-b koje su uvođenje na brodove JRM krajem 70-tih, i topovima sa mrtvim poljem dejstva na topovnjačama, kad nismo u stanju ni kutiju šibica proizvesti.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: duje on May 11, 2013, 02:31:23 pm
Bez uvrede, ali kada se pročitaju uvodni postovi na ovoj temi, koje je pisao lovac, i to sa velike vremenske distance, koristeći se znanjem i iskustvom stečenim pre 20 i više godina u "onom" sistemu, a onda iskustva vas koji ste bili u ovom poslu od 90-tih pa na ovamo, i laiku je jasno koliko je u "ona" vremena operativno osoblje bilo profesionalnije, obrazovanije i organizovanije od vas koji ste došli posle njih, da ne govorim o onom koji danas egzistira, jer i ne postoji. Ali to mi ne smeta toliko koliko mi onda smetaju upadnice i zluradi komentari upravo na račun "onog" sistema, koji je za vas (nas) bio majka Mara. Da ostavim ideologiju po strani (jer nisam nostalgičan niti ideološki obojen), ali takav sistem je izrodio ljude poput lovca, ćire, vladimira16 i njima sličnih koji su znali šta rade i kako rade, a imali su i sa čime da rade. Daleko da je u "ona" vremena sve bilo idelano (a gde pa to i jeste bilo i biće), ali sa današnje tačke gledišta lako je zlurado je podsmevati se ruskim krilatim raketama b-b koje su uvođenje na brodove JRM krajem 70-tih, i topovima sa mrtvim poljem dejstva na topovnjačama, kad nismo u stanju ni kutiju šibica proizvesti.

FF, potpisujem. Treba biti bolji i sposobniji itek onda se rugati drugome! :klap


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on May 11, 2013, 09:45:32 pm
FF hvala za ono što si napisao! Mislimo isto!

Meni lično najviše je žao, što nisu stvoreni uslovi da omladina od nas preuzme znanja i iskustva i da nastavi sa nadogradnjom.

Samo da ilustrujem svoju misao: ne može se naučiti ništa o nekom novom (naprimer) raketnom sistemu ili radaru ako nemaš bazična znanja na kojima je sve to temeljeno i građeno.
Fizički principi vođenja i samonavođenja zapadnih i istočnih raketa se temelje na istim znanjima. Tehnologija izrade sredstava se razlikuje - ali to ne znači da su jedni bolji od drugih.

Već sam kroz svoje postove naglasio da je tehnika uvek sasvim dobra i dovoljno dobra, samo je pitanje kako će je ljudi upotrebiti.
(primer: kako je F-117 oboren sa Nevom)

Mi, inženjeri i tehničari starijih generacija imali smo sreću, jer smo svoja znanja sticali u školama i ustanovama koja su temeljena na nauci. U naše doba nije bilo privatnih škola i fakulteta.

Danas, na žalost, nauka je često u drugom planu!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: ORIĆAREB on May 11, 2013, 10:18:16 pm
Bez uvrede, ali kada se pročitaju uvodni postovi na ovoj temi, koje je pisao lovac, i to sa velike vremenske distance, koristeći se znanjem i iskustvom stečenim pre 20 i više godina u "onom" sistemu, a onda iskustva vas koji ste bili u ovom poslu od 90-tih pa na ovamo, i laiku je jasno koliko je u "ona" vremena operativno osoblje bilo profesionalnije, obrazovanije i organizovanije od vas koji ste došli posle njih, da ne govorim o onom koji danas egzistira, jer i ne postoji. Ali to mi ne smeta toliko koliko mi onda smetaju upadnice i zluradi komentari upravo na račun "onog" sistema, koji je za vas (nas) bio majka Mara. Da ostavim ideologiju po strani (jer nisam nostalgičan niti ideološki obojen), ali takav sistem je izrodio ljude poput lovca, ćire, vladimira16 i njima sličnih koji su znali šta rade i kako rade, a imali su i sa čime da rade. Daleko da je u "ona" vremena sve bilo idelano (a gde pa to i jeste bilo i biće), ali sa današnje tačke gledišta lako je zlurado je podsmevati se ruskim krilatim raketama b-b koje su uvođenje na brodove JRM krajem 70-tih, i topovima sa mrtvim poljem dejstva na topovnjačama, kad nismo u stanju ni kutiju šibica proizvesti.

Sta reci povodom ovoga posta u kojem sam i ja pomenut?
Mnogo toga bi mogao reci. Ali da nebi previse umarao okolinu, samo da kazem, da sam zahvalan sudbini
da sam ziveo u ono vrijeme kad mi je tehnika omogucila moje zvezadne trenutke. Mogao sam ja i
puno vise kao staresina postici, ali ja sam upravo zeleo ono na cemu sam ostao. I nikad nisam zazalio i
kad bi se ponovo rodio, ponovo bi odabrao isto.
Samo mi je zao, sto nam je sudbina sviju  bila takva, da su nas zlotvori skrsili, a posle nas ostala je
pustos. I nikom nismo mogli ostaviti u nasledje nase znanje, niti je kome trebalo....


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on June 22, 2013, 05:37:41 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on June 23, 2013, 01:33:26 pm
Zaista je lepa ova poslednja slika lansiranja P-21!

Ato se tiče postavljenih pitanja na poslednje dve strane - preporučujem pitačima da pročitaju sve o rubežima, počevši od 1. stranice ovog topica i naći če sve odgovore!

(Tek toliko da ne bi duplirali tekstove i bez potrebe zauzimali prostor)

Moram se izvinuti kolegama sa foruma:

Kada sam prvi put pogledao sliku sa neta, koju je postavio jadran2, dao sam pogrešan komentar na nju.
Tek sada, kada sam stigao kući i detaljnije pogledao sliku, na velikom monitoru svog desktop računara - konstatovao sam da se radi o lansiranju P-22. Razlika u odnosu na P-21 se vidi po belom optičkom naglavku na nosu rakete P-22.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: stef74 on July 12, 2013, 06:49:42 pm
Nekoliko slika objavljenih u Vojsci tokom devedesetih
AKo neko zna zašto je samo 22768 ( na 4. slici) imao amblem? Takođe kakvo značenje ima reč koja je iznad broja?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Rade on July 12, 2013, 06:58:43 pm
Lokalna zahebancija.... tranex je lek za smirenje.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on July 12, 2013, 07:51:00 pm
Lokalna zahebancija.... tranex je lek za smirenje.
Bogami da. Gde udari bojna glava od pola tone, sa sve ostacima raketnog goriva ... na tom mestu bude mirno, da ne može mirnije biti.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: trpe grozni on July 12, 2013, 10:28:06 pm
Tek kada popadaju ostatci koji lete vazduhom. ;D ;D ;D


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on November 24, 2013, 11:49:26 am
Malo iz Fronta.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 23, 2014, 12:55:14 pm
Начин употребе рубежа у борби. Ко зна руски нек преведе.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 23, 2014, 12:57:08 pm
Рубеж у ДДР-у.

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5] Последње 2 фотографије су са парада у Источном Берлину из 1984 и 1989.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 23, 2014, 12:59:50 pm
Рубеж ДДР поново.[attachment=1][attachment=2][attachment=3]

На прве две фотографије се види последња вежба одржана у околини Ростока у марту 1990. На последњој су припадници јединице пред њено гашење 10. септембра 1990.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 23, 2014, 01:07:27 pm
Од рубежа у ДДР-у остао је сачуван један у Дрездену који се налази у сталној поставци музеја. Рубеж је ремонтован и исправан и повремено се извози из гараже како би се показао посетиоцима. [attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 23, 2014, 01:09:13 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 23, 2014, 08:04:00 pm
Na skicama rubezplan 1 i 2 koje je postovao torpedo, prikazana je pojednostavljena šema trajektorije leta rakete, u nekoliko varijanti, sa svim komandama koje se izdaju iz programskog mehanizma u aparaturu za upravljanje letom:

- kada SOPL gađa neposredno, sa obale mora i sa vatrenog položaja iz dubine teritorije (iza brda)
- kada SOPL gađa posredno - na osnovu podataka koje dobija od isturenog osmatrača. Istureni osmatrač je u ovom slučaju drugi SOPL.

Ako nekoga interesuje značenje komandi, koje su nabrojane na skici, koji uređaj izdaje i šta se dešava nakon pojedine komande, mogu dati dodatna objašnjenja, mada, u tom slučaju priča je dosta dugačka i zahteva osnovno poznavanje načina vođenja ovih raketa. Ipak - to nije baš za široki auditorijum.

Fotografije iz muzeja prikazuju jednu KR P-22, kao izložbeni eksponat, u preseku. Čudi me zašto su izvadili glavu za samonavođenje iz nje.

Na slici 6 prikazan je kompletan turbogasni agregat, koji je namenjen za autonomno napajanje SOPl-a električnom energijom. On se sastoji iz gasne turbine (na slici se vidi levo - dobro se vidi usisnik vazduha, sa mrežom), 2 DC generatora, 27V, svaki po 18 KW (vide se desno na slici), i jednog AC generatora 220V 400Hz, 17 KW (ne vidi se na slici), i naravno ostalih potrebnih uređaja za automatsko upravljanje i komutaciju napajanja i mehaničkog reduktora (takođe se vidi na slici, desno od usisnika za vazduh), koji deli snagu gasne turbine na 3 generatora.

Slika motor 2 prikazuje boš pumpu za glavni motor SOPL. To je donekle modifikovani dizel motor iz tenka T-55, snage 525 KS.

Slika 7 prikazuje trenutak starta tog dizel motora. Kad je hladan, on baš dobro dimi, i šprica ulje na sve strane iz auspuha.

Moram naglasiti, da je DDR imala 10 SOPL-ova, isto kao i SFRJ. Od tih 10 kom, jedan je sačuvan kao muzejski eksponat, u Drezdenu. 2 SOPL-a su sa određenim brojem KR predata USA. Oni su vršili gađanja iz tih SOPL-ova. Šta je sa ostalima - nije mi poznato.
  


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on February 23, 2014, 08:14:13 pm
Ako nekoga interesuje značenje komandi, koje su nabrojane na skici, koji uređaj izdaje i šta se dešava nakon pojedine komande, mogu dati dodatna objašnjenja, mada, u tom slučaju priča je dosta dugačka i zahteva osnovno poznavanje načina vođenja ovih raketa. Ipak - to nije baš za široki auditorijum.

Ako imaš volje i vremena... :)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 23, 2014, 08:15:16 pm
Ја мислим да су остали уништени. Овај је био у катастрофалном стању кад су га довукли у музеј. Ту су га скрпили и поново покренули. На форуму се налазе слике ДДР рубежа у Америци на тестирању 1993 негде на почетку теме.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 23, 2014, 08:23:42 pm
Дај нек се нађе и ово.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 23, 2014, 08:29:54 pm
Ove dve slike prikazuju unutrašnjost Kuk (kontrolno - upravljačka kabina).

Na 1. slici se vidi pult za upravljanje elektroopremom SOPL, turbogasnim agregatom i lanserima.

2. slika prikazuje isti pult, a sa desne strane se vidi deo elemenata za upravljanje radarom harpun. Pored vrata (desno) se vide elementi žiromagnetskog kompasa.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 23, 2014, 08:37:35 pm
Добро. Ево и ових слика мада би могле да иду у другу тему, али нека модератор одлучи.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 23, 2014, 08:56:21 pm
Ako nekoga interesuje značenje komandi, koje su nabrojane na skici, koji uređaj izdaje i šta se dešava nakon pojedine komande, mogu dati dodatna objašnjenja, mada, u tom slučaju priča je dosta dugačka i zahteva osnovno poznavanje načina vođenja ovih raketa. Ipak - to nije baš za široki auditorijum.

Ako imaš volje i vremena... :)

Evo, ukratko:

- kom. 0 – izdaje ga programer leta – označava start svih radnji i početak rada programera
- kom. 3 – izdaje ga programer leta – prenosni odnosi autopilota se menjaju, i uključuju se integrirajući mehanizmi u kanalu kursa i poprečnog nagiba, njihov signal se prosleđuje na kormila
- tH2 – izdaje ga programer leta – zapoveda se radio visinomeru da se prelazi na visinu leta H2 – 50m
- tH3 – izdaje ga programer leta – zapoveda se radio visinomeru da se prelazi na visinu leta H3 – 25m
- kom. 9 – izdaje ga programer leta – signal sa integrirajućih mehanizama u kanalu visine se prosleđuje na kormila
- kom. 10 – izdaje ga programer leta – radar počinje da zrači u prostor
- kom. 4 – izdaje ga programer leta – početak pretraživanja po kursu i daljini
- kom. antena levo 5 – izdaje ga RGSN – proširuje se sektor pretraživanja
- kom. antena levo 10 – izdaje ga RGSN – sektor pretraživanja se širi na čitav dijapazon
- kom. zahvat – izdaje ga RGSN – zahvat cilja i početak praćenja u dve ravni (kurs i visina)
- kom. SK – izdaje ga RGSN – prelazak na režim samonavođenje u kanalu kursa
- kom RGUK – izdaje ga RGSN – početak proračunavanja preticanja u kanalu kursa
- kom. SV – izdaje ga RGSN – prelazak na režim samonavođenje u kanalu visine
- kom. RGUV – izdaje ga RGSN – početak proračunavanja preticanja u kanalu visine
- kom tV – izdaje ga programer leta – skidaju se sva ograničenja preraživanja po daljini i sve vrste selekcije.

Opisao sam samo u najkaćim crtama značenje komandi - detaljna objašnjenja i stvarno značenje svega toga zahteva puno prostora i zalazi u tehničke detalje, koji baš i nisu za ovakvu javnu raspravu.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on February 23, 2014, 09:01:17 pm
Hvala. :)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Jester on August 19, 2014, 01:52:58 pm
[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on September 23, 2014, 03:35:11 pm
Руси мало шенлучили. Између осталог и из Рубежа, ако сам добро препознао. На почетку и на крају снимка.

http://www.youtube.com/watch?v=6SHE4sjSszc


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on May 12, 2015, 07:50:23 pm
[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 10, 2015, 12:18:08 pm
Тестирање источнонемачког рубежа у САД-у 1993. године. Да ли је нормално да се МАЗ онолико заноси након лансирања?

https://youtu.be/5lWGJHIlk9k


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on June 10, 2015, 12:38:41 pm

Pitajte Lovca, on tačno zna koliki je impuls sile startnog motora pri lansiranju. Veliki je. MAZ ima 4 osovine, nezavisno torziono vešanje, prilično elastično, na šasiji velike prohodnosti. Kada su ga projektovali, svi ti parametri klaćenja lansera po uzdužnoj osi uzeti su u obzir, inače ga ne bi ni napravili.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on June 10, 2015, 02:09:38 pm
Тестирање источнонемачког рубежа у САД-у 1993. године. Да ли је нормално да се МАЗ онолико заноси након лансирања?


Ovi snimci su zaista veličanstveni!

Što se tiče pitanja, vezano za klaćenje vozila nakon starta:
MAZ 543 je teretno vozilo opšte namene i nije pravljen za Rubež već je prilagođen potrebama tog sistema.
Težina vozila kod sistema rubež je oko 36 t, a sa 2 ukrcane rakete preko 40 t.
Svaka raketa je teška oko 2, 6 t, i pričvršćena je na lanser sa po 2 komada kidljivih vijaka (srezni vijci) koji pucaju pri sili od oko 7,5 t (pojedinačno).
Impuls startnog motora je 40 t.

Nisam nikada sabirao impulse, niti se bavim matematikom, ali mi se čini sasvim logično da kada lanser potegne sila od 15 t (tek tada pucaju srezni vijci), celo vozilo mora da se zaklati.
Gledao sam dosta raketnih gađanja uživo - i to se tada ne uočava, nego tek na usporenim snimcima.
Imam nekoliko snimaka, svaki povelik (nekoliko desetaka MB), veoma lepa raketna gađanja Egipatske i Libijske RM. Ne znam kako da ih postujem, da bi ih podelio sa vama!?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 10, 2015, 10:43:56 pm
Поставите их на јутјуб па онда на Палубу. То је један од начина.

Ловац да ли Рубеж може да гађа ''на празно''? Читао сам у теми о ракетним чамцима да је РМВЈ испалила неколико оштећених П-15 ракета у правцу отвореног мора користећи само стартне моторе без нишањења. Да ли нешто слично може да се изведе на рубежу, али и са укључивањем и маршевског мотора?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on June 11, 2015, 01:44:00 pm
Start rakete iz SOPL (broda) može da bude:

1. normalan start, kada je aparatura za predstarnu kontrolu proverila raketu, i potvrđeno je da je raketa ispravna i spremna za start, a nakon toga računar ubacio početne elmente o cilju.

2. kada aparatura za predstartnu kontrolu kaže da je aparatura rakete neispravna, (ali se ona može smatrati funkcionalno ispravnom), ne ubacuju se elementi o cilju i ona se ispaljuje praktično naslepo, pa šta mu bog da.

3. prinudno odbacivanje - kada se aktivira samo startni motor i izbacuje raketu iz lansera na bezbednu udaljenost od broda.

Što se tiče postovanja tih video zapisa o kojima sam govorio - neću da ih postujem na you tube, ipak vezuje me neka obaveza poslovne tajne prema tim mornaricama gde sam radio kao stručni saradnik. You tube je potpuno javan, može svako da im pristupi.
Paluba je ipak u neku ruku zatvoren forum, pa bi ih tu postovao ako postoji tehnički način za to.   


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 11, 2015, 02:46:17 pm
Значи под 2. ОК.

Ако имате обавезу чувања пословне, државне или службене тајне онда не смете то ни овде да објавите јер је ово отоворено за јавност. Свако ко приступи сајту може да види.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on June 11, 2015, 03:05:58 pm
Ono što si čitao o ispaljenju nekoliko raketa P-15 prema otvorenom moru, samo sa startnim motorom, desilo se sredinom devedesetih godina, kada smo bili pod potpunom blokadom međunarodne zajednice.

Svi brodovi RM VJ su bili popunjeni bojevim raketama, a bili su u MTRZ Sa-Ko Tivat. Nesretnim okolnostima opaljen je jedan rafal iz brodskog topa AK-230 sa jednog RČ prema ostalim čamcima u luci i konstatovano je da je nekoliko raketa P-15 oštećeno. Sva sreća nije se desila neka veće eksplozija u luci, jer bi sigurno stradalo dosta ljudi.

Odlučeno je da se izvrši prinudno odbacivanje oštećenih raketa, u najkraćem roku.
To je rutinska operacija, ali je problem bio u tome što su brodovi međunarodne zajednice, koji su vršili blokadu naše obaje, vršljali upravo ispred CG obale. Kako će oni protumačiti ispaljivanje salve protivbrodskih raketa ka otvorenom moru?

No, na kraju sve je prošlo OK: mislim da su 2 ili 3 RČ na ulazu u zaliv odbacili po jednu raketu - i sve je završilo sa tim.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 11, 2015, 06:17:56 pm
Могу да протумаче као отпочињање напада...Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 15, 2015, 10:24:13 pm
Enter the BROM

[attachment=1]

Прочитао сам да је ЈНА успела да извуче електронику из БРОМ кога су Хрвати касније заробили у МЕЗ-у. Делови су коришћени за одржавање осталих 9 који су пребазирани у Боку. Ако је то истина шта су Хрвати хипотетички могли да раде са камионом и лансером? Да ли су могли да га оспособе за евентуално дејство или прераде да лансира РБС-15?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on June 16, 2015, 03:59:19 pm
Za mene je isto novina da je nekompletan BROM lanser ostao u RH.
Bilo bi zanimljvo saznati sta se desilo sa njim a ujedno bi to bi odlican muzejski eksponat kojeg bih i ja volio vidjeti uzivo. :super


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on June 17, 2015, 07:56:14 pm


Прочитао сам да је ЈНА успела да извуче електронику из БРОМ кога су Хрвати касније заробили у МЕЗ-у. Делови су коришћени за одржавање осталих 9 који су пребазирани у Боку. Ако је то истина шта су Хрвати хипотетички могли да раде са камионом и лансером? Да ли су могли да га оспособе за евентуално дејство или прераде да лансира РБС-15?

Torpedo, brkaš pojmove:

BROM, jeste skraćenica za bateriju raketa obala more - a čine ga 2 SOPL-a.

SOPL je skraćenica za samohodni obalski protivbrodski lanser.

To znači da je u Hr početkom devedesetih ostao jedan SOPL, a ne BROM.

Nešto uređaja i delova od SOPL-ova jeste izvučeno iz MEZ, ali ne verujem da se radi o uređajima sa tog jednog SOPL.
Šta je kasnije Hr uradila sa tim jednim SOPl, zaista ne znam. Bio je neupotrebljiv, jer su sve rakete P-21 22 prebačene u Boku.

Što se tiče nekog preuređenja za neki drugi raketni sistem - o tome nema reči.

Da je bilo pameti - prodali bi ga, jer je u toba bilo zainteresovanih, ili su ga mogli pretvoriti u muzejski eksponat.
Pošto se nigde ne pojavljuje kao muzejski eksponat, verovatno je ona moja prva pretpostavka, barem delimično tačna! Ne verujem da su ga baš celog batalili i razrezali!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 17, 2015, 08:33:29 pm
Ја правим разлику између БРОМ-а и СОПОЛ-а, али се израз БРОМ одомаћио као назив за рубежа. То је писало и у Радићевом чланку из Арсенала, али у сваком случају хвала на исправци.  :)

Можда су одустали од рубежа због лансирне платформе тј. самог камиона јер је татра лакша за одржавања, мање троши, брже иде и мањих је габарита, а може да смести 4 ракете РБС. МАЗ, претпостављам, има боље возне карактеристике ван путева и има сигурно већу носивост.

Било би интересантно када би неко открио шта се десило са тим лансером...

Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: l555bat on June 18, 2015, 06:05:55 pm
U ljeto 2000. godine sam vidio nešto slićno ( veliki kamion s kabinom na jednoj strani, poprilično zapušten i s izdušenim gumama) u raketnoj bazi u Žrnovnici. Možda netko može to potvrditi?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Jester on June 18, 2015, 06:11:12 pm
Jedan SOPL je bio smješten u Splitu, da li je bio stacioniran u Žrnovnici i da li je baš taj ostao i gdje je završio pojma nemam.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 18, 2015, 06:22:03 pm
Носио је број 22762.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on August 13, 2015, 01:57:08 pm
Тражећи податке о заробљеном рубежу бр. 22762 наишао сам на видео снимак покрета Хрватске војске према српским положајима у Источној Славонији. Између осталог на снимку се види камион МАЗ са управљачком станицом и ракетама РБС-15 на обртном постољу што ме доводи до закључка да је то исти онај рубеж кога је ЗНГ заробио 1991. Колико сам ја разумео рубеж је требао да се користи као систем земља-земља у овом случају.

Фотографија:

[attachment=1]

Видео снимак:

https://youtu.be/nTBBvQBvbCc

Извињавам се због Главаша и Т 11., али без тога није могло.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 13, 2015, 02:14:35 pm
"beogradjanka"

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on August 13, 2015, 02:26:10 pm

"Beograđanka" je po meni samo raketa P-15 na šinskom lanseru  navodno prilagođenom za lansiranje sa zemlje. Ovo sa RBS-15 prvi put vidim. Pre bih rekao da je u pitanju samo "budževina" bez realnih mogućnosti. Inače, vidi se Strela-1 na vozilu LOV, a takođe prolazi i jedan BOV 20/3. PVO raketa na LOV nije SA-13, jer je znatno kraća.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 13, 2015, 02:32:56 pm
Koliko se sijecam lovac je negdje napisao da niti jedna P15 nije ostala u RH.

Ispaliti robota kao balisticki projektil mi djeluje prenapuhano ali mozda je i moguce.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 13, 2015, 02:40:21 pm
Evo dvije slicice , jedna kao lanser izgleda kutija robota a druga P15, cini mi se obje na lanseru dvine.

[attachment=1]
[attachment=2]
Ali ovo je sve debeli ot, bilo bi jedino interesantno saznati gdje je zavrsio kamion rubeza.

poz.Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on August 13, 2015, 03:15:23 pm
Не разумем се толико у електронику, али је можда могуће повезати РБС-15 са совјетским системима на МАЗ-у и тако направити систем обала-море. Овај хрватски хибрид носи свега 2 ракете на обртном постољу.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on September 05, 2015, 12:38:01 pm
Једини преостали рубеж у Црној Гори. Фотографија настала прошлог месеца.

[attachment=1]Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on September 05, 2015, 02:57:27 pm
Bit ce velika steta ako ne zavrsi u onom muzeju sa podmornicama u Tivtu.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on September 05, 2015, 03:04:43 pm
Тражећи податке о заробљеном рубежу бр. 22762 наишао сам на видео снимак покрета Хрватске војске према српским положајима у Источној Славонији. Између осталог на снимку се види камион МАЗ са управљачком станицом и ракетама РБС-15 на обртном постољу што ме доводи до закључка да је то исти онај рубеж кога је ЗНГ заробио 1991. Колико сам ја разумео рубеж је требао да се користи као систем земља-земља у овом случају.

Фотографија:

[attachment=1]

Видео снимак:

https://youtu.be/nTBBvQBvbCc

Извињавам се због Главаша и Т 11., али без тога није могло.

Vrlo cudnovato i nigdje se nije pojavljivalo u medijima i literaturi iako su ovakve stvari bile funkcionalne ili ne bile mnogo koristene u propagandne svrhe.
Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on September 05, 2015, 03:09:43 pm
Evo dvije slicice , jedna kao lanser izgleda kutija robota a druga P15, cini mi se obje na lanseru dvine.

[attachment=1]
[attachment=2]
Ali ovo je sve debeli ot, bilo bi jedino interesantno saznati gdje je zavrsio kamion rubeza.

poz.mislim da je na prvoj slici drvena maketa tzv Beogradjanka a na drugoj je budzevina SVK.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on September 06, 2015, 11:04:34 am
Torpedo, u CG ima 2 rubeža.
Oba su u jadnom stanju, nepokretna, raskupusana i neupotrebljiva, stoje u skladištu u Lepetanama. Svojevremeno su Egipćani hteli da kupe jedan od ta dva (uz onih 7 koje su kupili 2004. - 2006.), a drugi da se pretvori u rezervne delove, pa da i to kupe, međutim, od tog posla se odustalo, iz ko zna kojih razloga.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on September 06, 2015, 08:17:56 pm
Обрис је написао ове године да је један продат. Значи није истина.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on September 07, 2015, 09:03:07 am
Izvješće Vojnog muzeja MORH


6. Drniš - prilikom preuzimanja terenskih vozila za Muzej pregledana je vojna lokacija na kojoj je pronadena njemacka haubica 105 mm M18/40 u vrlo dobrom stanju i jedna raketa - brod P-20,
posljednja u Hrvatskoj.

http://www.mdc.hr/UserFiles/File/Izvjesca/2005/vojni.pdf


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on September 07, 2015, 05:56:48 pm
Обрис је написао ове године да је један продат. Значи није истина.

Kad je to napisano?
Nisam upoznat, iako pratim tu problematiku. Doduše, već sam 3 meseca odsutan iz CG, pa nije isključeno da se u međuvremenu nešto promenilo.
Cofis je kupio jedan (platio avans), odavno, ali pošto nije uspeo da proda arapima, verovatno su mu iz MO CG uzeli sredstvo i vratili deo avansa.

Nema interesenata, jer su vozila neispravna i nekompletna.
Ko će da kupi razvaljeni krš!?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on September 07, 2015, 09:34:49 pm
http://obris.org/regija/crnogorska-rasprodaja-viskova-naoruzanja/

Onaj kome je potreban taj i kupuje. Za delove itd.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on September 08, 2015, 06:18:23 pm
Te informacije su tačne u smislu da su pojedina sredstva bezecovana na tenderima za navedenu cenu, ali to ne znači da su sredstva prodata i izvezena iz CG. Naime, ako neko od ovlaštenih firmi na tenderu dobije pravo da kupi određeno sredstvo, on je dužan da uplati 10 posto od navedene vrednosti, i da nakon toga sredstvo još godinu (i više) dana ostane u vojnom skladištu. Nakon toga se raskida ugovor, ''kupcu'' se vraća određeni deo uplaćenog novca i sredstvo ponovo ide na prodaju.
Konkretno, takva situacija je sa rubežima, Cofis je, bezecovao jedan, pa posle toga i drugi a nije ni jedan isplatio, jer nije našao kupca za njih. Ako imam tačne iformacije, MO CG će sa Cofis raskinuti ugovor, jer Cofis nije ispoštovao svoje obaveze.
Ista je situacija i sa DBM-241: Cofis je uplatio avans za brod pre mnogo godina, nadajući se da će ga Egipat kupiti. Posao sa Egiptom nije realizovan, brod je u međuvremenu potpuno devastiran - i šta sada?

Na žalost, 2 rubeža i dalje stoje i trunu na otvorenom u Lepetanama, i veoma su male šanse da će iko sa njih išta kupiti. Sve će to otići u furdu!Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on September 08, 2015, 06:40:06 pm
Зашто министарство одбране користи посредника за куповину никада ми неће бити јасно.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: suponik on September 08, 2015, 07:28:42 pm
Зашто министарство одбране користи посредника за куповину никада ми неће бити јасно.
Ne radi to samo MO, vec i sve ostale drzavne institucije i preduzeca u CG, prilikom uvoza ili izvoza.
Npr. EPCG kod uvoza nedostajucih kolicina elektricne energije, Ministarstvo zdravlja kod uvoza ljekova/medicinskih sredstava i opreme, itd.
Jednostavno tako se najlakse ugradjuje tj. prosto receno stavljaju pare u privatni dzep-krade.Jer su firme koje vrse uvoz/izvoz uglavom u vlasnistvu(stvarnom) ljudi iz vlasti ili bliskih vlasti.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on September 08, 2015, 07:54:27 pm
Jer su firme koje vrse uvoz/izvoz uglavom u vlasnistvu(stvarnom) ljudi iz vlasti ili bliskih vlasti.

Firma ne mora da bude u vlasništvu ljudi iz vlasti, ali kada neko od preprodavaca dobije posao, plaća dobru otpremninu onome (onima) koji odlučuju.

Konkretno, Simon PS nema nikakve veze sa CG vlastima, ali je zato direktni zastupnik Yugoimporta u CG. Nikolas je samostalni strelac, ponekad nešto odradi za Cofis. MDI je u rukama čoveka iz vlasti, a Cofis je firma iz Bgd, a pod zaštitom je nekih ljudi koji su visoko kotirani u CG. Osim toga, Cofis je dobio sudski spor protiv države CG, po kojem mu država mora nadoknaditi veliku sumu para, zbog gubitaka u ranijim poslovima, pa mu sada gledaju kroz prste.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on September 15, 2015, 09:11:54 pm
Лансер.

[attachment=1]

Са ракетом

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on September 15, 2015, 09:26:18 pm
Украјински. По први пут видим једног из те земље...

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on September 15, 2015, 09:47:23 pm
Совјетски и ДДР рубеж ономад.

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on September 18, 2015, 07:47:03 pm
Украјински. По први пут видим једног из те земље...


Lanser je malo drugačiji u odnosu na naše SOPL-ove, verovatno je iz neke kasnije serije. Uočili slabosti u plastičnoj oblozi lansera i malo su je ojačali.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on September 18, 2015, 07:56:58 pm
Где је пластична облога? Са унутрашње или спољшње стране? Мени логика говори да је са спољашње јер верујем да би је млаз из стартног мотора истопио приликом лансирања. Можда грешим, исправите ме.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on September 18, 2015, 08:10:16 pm
Uporedi fotografiju lansera naših i ovih Ukrajinskih SOPl-ova, pa će ti biti sve jasno.
Lanser je iznutra metalne konstrukcije. Konstrukcija je obučena u materijal koji liči na staklenu vunu i sve to je upakovano u palstičnu oblogu.
Kod naših SOPl-ova je ta plastična obloga bila dosta slaba, pucala je i trebalo je često popravljati. Naši su to radili običnom stakloplastikom, mada mislim da nisu potefili originalni materijal koji je koristio proizvođač.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: stef74 on October 02, 2015, 07:48:40 pm
U pregledu ostvarenih prihoda prodajom NVO, Vojske CG u 2013 stoji između ostaloga i 1 Rubež
[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Perun on October 03, 2015, 10:08:58 am
imas li ukupan popis


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on October 03, 2015, 10:51:28 am
Где си нашао овај списак?

Ловац хвала на објашњењу.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on October 03, 2015, 02:07:28 pm
Ovo je isečak iz neke šire liste i ne zna se da li se odnosi na SOPL-ove koje je Cofis kupio ranije (5 + 2 kom - prodati Egiptu), ili se odnosi na jedan od preostala dva u skladištu Lepetane, za koje je Cofis takođe uplatio avans, ali ih nije kupio, jer nije za njih našao kupca.
Najverovatnije će ta dva SOPL-a ponovo na tender, pošto su ''oduzeti'' Cofisu, jer nisu uplatili kompletan iznos i nisu ''makli'' robu iz skladišta godinu dana nakon uplaćenog avansa.

Verujem da je ovo izvod iz nekog starijeg spiska, jer je municiju za AK-230 Cofis kupio pre više godina, i ta municija je isporučena krajnjem korisniku.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: stef74 on October 03, 2015, 03:52:14 pm
Izvešzaj se odnosi na ostvaren promet u 2013., kada je roba avansirana nema podataka.
Celi izveštaj (pdf) https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwix2vrExabIAhUhi3IKHR8cA3I&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.me%2FResourceManager%2FFileDownload.aspx%3FrId%3D164035%26rType%3D2&usg=AFQjCNGYFWc7Hne3a_qSK2pDbZbPr5G1cg&cad=rja (https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwix2vrExabIAhUhi3IKHR8cA3I&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.me%2FResourceManager%2FFileDownload.aspx%3FrId%3D164035%26rType%3D2&usg=AFQjCNGYFWc7Hne3a_qSK2pDbZbPr5G1cg&cad=rja)Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Perun on October 03, 2015, 06:44:15 pm
hvala


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on January 31, 2016, 06:06:51 pm
Neznam gdje bi ovo stavio pa možda ovdje dobijem odgovor.
Diskutiralo se negdje i o Rubežima na Lošinju i opći zaključak je bio da su bili smješteni po hangarima a ne u potkopima kao na ostalim lokacijama.
Istražujući tako neke druge stvari naletim na dva kaponira iznad Velopina (koji se izgleda prodaje, pa nije neka vojna tajna b.d.v.), jedan veći i do njega manji.

[attachment=1]
[attachment=2]
Dali je moguće da je ovo bilo sklonište za SOPL?

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on February 07, 2016, 09:37:48 am
Kaponir bi morao biti velik da bi primio BROM i trebali bi biti barem 2 komada za dva lansera.
I ja sam primjetio ove kaponire prije na GE ali zbog visine polozaja (ima tamo i neki odasiljac?) mislio sam da se radi o nekim sklonistima za sredstva veze ??


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on February 08, 2016, 11:49:32 am
A odavde su nekada vrebali...

[attachment=1]
[attachment=2]

Tuneli za SOPL-ove na Obostniku.

Ovo nije sa Obostnika, ovo su moje analogne fotografije simljene 2003. na Visu, Rt Stupišće, a koje sam tada objavio na forumu ABG !


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on May 04, 2016, 07:37:26 am
https://www.youtube.com/watch?v=hJaM904SBkU


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on May 04, 2016, 12:35:14 pm
Odlični snimci, vide se detalji aktivnosti radarsite i operatora na računaru neposredno pre gađanja i lepe snimke starta rakete, paljenja marševskog motora. Pri kraju zapisa lepo se vidi kako raketa zauzima zadatu marševsku visinu (spušta se sa 50 na 25 m).


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on March 27, 2017, 05:06:37 pm

Zna li se tko pise ove nebuloze od clanaka? Poslao bih mu besplatno gumeni cekic!

http://jugoslavenska-narodna-armija.blogspot.ba/2016/09/adsbygoogle-window_3.html?m=1


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on March 27, 2017, 05:26:28 pm
Znači, trač se i dalje širi.  ;D

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on March 27, 2017, 07:50:44 pm
Gluposti, za neuke!  ;D


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on April 19, 2018, 09:29:25 am
Рубеж након ремонта и пред испоруку Египту.

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on April 19, 2018, 05:44:48 pm
Da, lepa slika u kasarni Radovići.
Ukrcane rakete P-21 i P-22 radi kontrole svih sistema nakon remonta i uvežbavanja egipatskih posada.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on November 23, 2018, 08:39:03 pm
Volksmarine DDR

1. Ракета П-21 на колицима;
2. Покретна испитна апаратура на камиону ЗиЛ-131М (Контрольно- Измерительные Приборы и Запчасти (КИПЗ));
3. Покретна радионца са резервним деловима на камиону ЗиЛ-131М;
4. Цистерна за оксидатор на камиону КрАЗ 255Б;
5. Покретни агрегат снаге 40 kWh;
6. Дизелкомпресор на камиону IFA W50;
7. Возило за чишћење на камиону ЗиЛ-131М;
8. Возило за превоз горива на камиону ЗиЛ-131М;

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on November 23, 2018, 08:42:38 pm
Испитна опрема за проверу исправности ракете П-21

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on November 24, 2018, 08:22:10 pm
Interesantne slike, torpedo!

Na prvoj slici je deo opreme za opsluživanje KR P-21/22  na terenu, u poljskim uslovima. Mislim da je nešto sa te slike pogrešno interpretirano, ali u suštini to je to.
Prva dva vozila smo mi u JRM zvali KIPS-PRE (Kontrolno Ispitna Proveročnaja Stancija) - imali smo jedan komplet te opreme, prodata je Egiptu. Na prvom vozilu je bila ugrađena sva elektronska oprema za proveru i održavanje raketa, a drugo vozilo je služilo za smeštaj i transport alata i rezervnih delova za elektroniku, elektriku i mehaniku, potrebne kablaže, mernih uređaja i na njemu su bili ugrađeni posebni izvori napajanja električnom energijom (115V 400Hz i 27 V).
Agregat i kompresor su standardna oprema bez čega se u terenskim uslovima ne može raditi. Uz kompresor je uvek bio priključen i tzv. punioc vazduha (banka vazduha visokog pritiska u čeličnim bocama), pošto se rakete nikada nisu punile vazduhom visokog pritiska iz kompresora, već iz rezervoara vazduha.
Kod nas su se gorivo i oksidator čuvali u specijalnim rezervoarima, a ne u autocisternama, što je logičnija varijanta, obzirom na toksičnost tih pogonskih komponenti. Na vozilima su bile specijalne pupe za baždareno punjenje raketa (na slici se ne vidi dobro, mislim da je i ovde isti slučaj). Pogonske komponente su se punile se iz rezervoara, uz pomoć pumpnih i mernih uređaja na vozilima.
Ne znam koja je je funkcija vozila za čišćenje - verujem da je to auto cisterna sa vodom (mi smo to zvali neutralkom), koja je bila obavezan sastavni deo opreme za punjenje raketa sa pogonskim komponentama.

Druga slika predstavlja kontrolno ispitnu aparaturu DK-150RE. Ona je služila za proveru, pripremu, i podešavanje svih elektronskih i električnih sklopova raketa P-21/22, tokom bojeve pripreme i opravke kvarova. u JRM su kupljene 4 takve aparature - sve su sada u Egiptu.  

Obe slike su pozirane, što se može zaključiti iz nekih detalja, koje su se u praksi morali poštovati.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on November 25, 2018, 12:06:27 am
Quote
Ne znam koja je je funkcija vozila za čišćenje - verujem da je to auto cisterna sa vodom (mi smo to zvali neutralkom), koja je bila obavezan sastavni deo opreme za punjenje raketa sa pogonskim komponentama.

То је то - Neutralisations. Други назив који су Немци користили је Spülfahrzeug, али је то више термин за возило које исисава прљавштину из канала, шахотва и одвода.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on November 26, 2018, 07:44:23 pm
Раније током расправе наведено је да је у Хрватској у ремонтом заводу остао један некоплетан ''рубеж'' са кога је уклоњена електроника. Касније се исти примерак појавио наоружан ракетама РБС-15 на ауто-путу према Осијеку. Моје питање гласи: Да ли је било могуће оспособити лансер ''пресађивањем'' опреме са заробљених ракетних чамаца типа ОСА и њиховим увезивањем са лансерима за РБС-15 (што је моја претпоствака)? Ово питам јер сам приметио да је део опреме за лансирање сличан или исти код чамаца и самог ''рубежа''.

[attachment=1]

Југословенски 4к51 на положају


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on November 26, 2018, 09:01:08 pm
RBS i Stix su dva svijeta, nema tu uvezivanja.

Quote
Југословенски 4к51 на положају

Hm, neuređeni položaj, gdje bi ovo moglo biti?

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on November 26, 2018, 09:08:06 pm
Sa RČ se verovatno malo šta moglo koristiti.
Za ''prenaoružavanje'' SOPL je iskorištena oprema za novokupljeni sistem RBS-15, koji je krajem osamdesetih nabavljen za nove topovnjače, a koji je kompletno ostao u HR. I to je ukomponovano i montirano na podvozak MAZ, kada je uklonjena oprema od rubež.

Tokom T-11 je evidentno postojao neki dogovor među tadašnjim vodećim vojskovođama, tako da je sve što se ticalo RBS, ostalo u HR, a sva ruska mornarička tehnika je prebačena na jug. Izuzev sredstava, koji su bili nepokretni tokom ''migracije'' (rastavljeni, u remontu i sl.)

Ovo je moje lično mišljenje.
Molim ne replicirajte, ili neka moderatori izbrišu.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on November 26, 2018, 10:00:34 pm
RBS i Stix su dva svijeta, nema tu uvezivanja.

Quote
Југословенски 4к51 на положају

Hm, neuređeni položaj, gdje bi ovo moglo biti?

poz.

Вис или Ластово.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on November 27, 2018, 05:08:26 pm
Вис или Ластово.

Lošinj?
Od tamo nema potvrđene slike a bili su.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on November 27, 2018, 09:42:52 pm
Bili su na Lošinju, Visu, Lastovu, Obosniku - na uređenim položajima. Obilazio sam sve te pozicije - veoma su slične.
Ova slika je negde  u divljini.
Treba imati na umu da su SOPL-ovi bili namenjeni da gađaju sa bilo koje pozicije na obali. Uređeni položaji su bili namenjeni za mir, a ne za rat.
U ratu bi se uređeni položaji napuštali, SOPL - ovi bi se posakrivali negde na dohvat obale, a mogli bi dejstvovati bi bilo od kuda ... prvenstveno sa odabranih, pozicioniranih položaja, a po potrebi, gde god da stanu.
Postojala su pravila gađanja, koja su se poštovala, ali SOPL, kao sistem, sa raketama P-21/22, imao je toliku slobodu i autonomsnot da je mogao dejstvovati bukvalno sa bilo koje pozicije sa otoka i priobalja.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: galeb on November 27, 2018, 10:35:13 pm
Quote
Ne znam koja je je funkcija vozila za čišćenje - verujem da je to auto cisterna sa vodom (mi smo to zvali neutralkom), koja je bila obavezan sastavni deo opreme za punjenje raketa sa pogonskim komponentama.

То је то - Neutralisations. Други назив који су Немци користили је Spülfahrzeug, али је то више термин за возило које исисава прљавштину из канала, шахотва и одвода.

  Spülfahrzeug = vozilo za ispiranje


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: galeb on November 27, 2018, 10:40:14 pm
Вис или Ластово.

Lošinj?
Od tamo nema potvrđene slike a bili su.

poz.

 Gde su bazirani bili na Lošinju ? 


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on November 27, 2018, 10:50:49 pm
Quote
Ne znam koja je je funkcija vozila za čišćenje - verujem da je to auto cisterna sa vodom (mi smo to zvali neutralkom), koja je bila obavezan sastavni deo opreme za punjenje raketa sa pogonskim komponentama.

То је то - Neutralisations. Други назив који су Немци користили је Spülfahrzeug, али је то више термин за возило које исисава прљавштину из канала, шахотва и одвода.

  Spülfahrzeug = vozilo za ispiranje

Тако је.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on November 28, 2018, 05:40:08 pm
Вис или Ластово.

Lošinj?
Od tamo nema potvrđene slike a bili su.

poz.

 Gde su bazirani bili na Lošinju ? 

Kovčanje, možda?

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: barba on November 29, 2018, 04:53:39 pm
Вис или Ластово.

Lošinj?
Od tamo nema potvrđene slike a bili su.

poz.

 Gde su bazirani bili na Lošinju ?  

Kovčanje, možda?

poz.


Tocno. I jos nesto - na Losinju je bio samo jedan uredjeni polozaj, ali nije imao podkop.Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on December 01, 2018, 09:47:57 pm
Volksmarine: лансирање пројектила на здруженој вежби са Својетском армијом 80-тих година.

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on December 04, 2018, 08:14:25 pm
4К51 Volksmarine

[attachment=1]Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on December 05, 2018, 06:38:40 pm
4К51 ЈНА

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on December 19, 2018, 09:23:31 pm
Volksmarine 1990

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on February 05, 2019, 03:04:24 pm
Претпостављам да је и ово Рубеж-Е. Фотографија је из руске базе на острву Котельный у Северном леденом океану.
Остале слике из базе на https://sdelanounas.ru/blogs/63978/
Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on February 05, 2019, 04:31:56 pm
Jeste, Rubež je.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: galeb on February 05, 2019, 05:39:56 pm
Kako se ne ošteti vozilo, prilikom startanja rakete (gume ??) ?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on February 05, 2019, 06:09:53 pm

Lanser je okrenut u stranu, pa su krajevi lansirnog kontejnera dalje od šasije, samim tim i od točkova. Pretpostavljam da se spuste hidraulične stope, a ovjes isključi. U takvoj situaciji je oštećenje šasije malo verovatno. Sigurno izgori farba na delu koji zahvati plamen motora, ali daljih oštećenja ne bi trebalo biti.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 06, 2019, 08:15:58 pm
Pretpostavljam da se spuste hidraulične stope, a ovjes isključi. U takvoj situaciji je oštećenje šasije malo verovatno.

Ništa od toga, sve stoji spremno za pokret nakon lansiranja.
Sam proces starta je toliko kratak, da se vozilo i lanser malo ogarave - i ništa više.

Raketa samo klizne po klizačima i napusti lanser, vozilo se malo zanjiše i to je sve!

Kad li su ove slike uslikane? Nije valjda da Rusi još uvek imaju rubeže u operativnoj upotrebi.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on February 07, 2019, 11:31:23 am
Слике су новије, настале сигурно после 2013/14. Тада су Руси почели да обнављају старе совјетске базе и своје присуство на Арктику. И мене је зачудио Рубеж, па сам опрезно изразио претпоставку. Мада, можда им је и он довољан јер је тамо океан залеђен током већег дела године па је очекивани правац напада вероватно ограничен.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 07, 2019, 03:15:51 pm
Iako su rakete zastarele, sistem se i danas može smatrati moćnim.

Najbitnije: sve je na jednom veoma mobilnom vozilu (kompletan sistem za upravljanje raketnim gađanje, radar za otkrivanje i praćenje ciljeva, lanser, rakete).
Obučena posada, nakon gađanja, za manje od sat vremena popuni lansere, pregleda sistem, i vozilo je spremno za novi raketni udar, sa neke nove lokacije.
Uz okrilje i zaštitu avijacije rubež će sigurno zatvoriti bilo kojih prilaz nekoj kritičnoj zoni. Posebno ako se raketni udar po ciljevima izvodi masovno - odbrane nema.

Verujem da Rusi imaju toga u izobilju - pa ih koriste gde im je najpogodnije, da se ''popune rupe'' u odbrani.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on February 07, 2019, 03:35:56 pm
Одличан снимак. Најпре изглед базе, па Рубеж (види се колико се возило њише), Панцир и нешто мало бродови.

http://www.youtube.com/watch?v=bHcQFKkosdk


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: galeb on February 07, 2019, 04:28:58 pm
Prvi put sam pogledao slike Rubeža na prvoj stranici. Kako je već rečeno, žive boje, a glave raketa plave , ne znam dali možda samo za paradu..

I egipatski, šareni ko žirafa, a obala svjetlo žuti pjesak, dali nije logički, da bi bili komplet ofarbani u ovoj boji ?

Neko ko je služio JNA na Lastovu, je negdje napisao, da kad je prvi put čuo dolaziti SOPL, se čulo ko da je došao (dizel) željeznički voz na otok  ;D


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 07, 2019, 08:31:49 pm
Kako je već rečeno, žive boje, a glave raketa plave , ne znam dali možda samo za paradu..

I egipatski, šareni ko žirafa, a obala svjetlo žuti pjesak, dali nije logički, da bi bili komplet ofarbani u ovoj boji ?


Nosni deo rakete je od specijalne plastične mase, koja veoma malo utiče na propagaciju radarskog zračenja (ima malo gušenje i nema uticaja na polarizaciju i fazu radarskog snopa), a ima dovoljnu mehaničku čvrstoću. Ostali delovi planera su od specijalne aluminijske legure. Nosni deo rakete se stručno zove radio prozračni opstrujnik, i obično je drugačije boje u odnosu na trup. (ovo se odnosi na P-21).
Kod P-22 opstrujnik je od aluminijuma, osim belog stakla na vrhu, iza kojeg je smešten optički prijemnik.

Egipćani su prilikom kupovine tražili, da se njihovi SOPL-ovi ofarbaju pustinjsko žutom bojom (doneli su uzorak). Mi smo to tako i učinili i prilikom isporuke svi njihovi SOPL-ovi su bili jednobojni, žućkasti, kao pustinjski pesak.
Kada smo prvi put otišli kod njih, radi remonta, imali smo šta videti: oni su ručno prefarbali zelene maskirne šare preko žute podloge ....
Činjenica je da obalni deo pustinje ima dosta zelenog žbunja, tako da se njihova maskirna šara može uklopiti u okolinu.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on February 07, 2019, 08:35:08 pm

Rusi imaju raketa "Termit" sigurno na hiljade. Što se tiče običnih P-15, moj drug je sa Muzila otišao u Drniš u ono skladište pod Troglavom. Tamo su bile P-15, a možda i novije. Navodno ih je izbrojao na stotine!? Ja nemam pojma koliko ih je i kada nabavljano, mogu samo da pretpostavim, a to nije baš neki podatak.

Termit P-21/22 je zastarela raketa, da ne govorimo o osnovnoj P-15. Moglo bi se računati isključivo na "saturaciju" - zasićenje neprijateljskih senzora, ED, PED i mamaca velikim brojem raketa iz raznih pravaca. Inače... mrka kapa.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on February 07, 2019, 10:45:49 pm
Pa ako je lansera bilo 88 ako sam dobro u glavi sabrao (20 BROM, 16 VPBR, 12 RTOP I 40 RC) i ako je predvidjeno 3 bk po lanseru to je cca 250 raketa po magacinima. I ako su po 2 predvidjene to je opet cca 160 krilatih raketa.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 08, 2019, 06:36:23 pm
Nisi puno pogrešio sa onom prvom cifrom, što se tiče ukupnog broja raketa (od P-15 do P-22).

(Pouzdana informacija)  :pilot :marinero


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on November 24, 2019, 06:08:54 pm
Египатски Рубежи постројени на смотри у војној бази "Мухамед Нагиб".
Неколико секунди после 25:57. Од 32:42 око минут са прекидима.

https://youtu.be/KkcfMRNSRQ8

---
Још мало ...
https://egypt.liveuamap.com/en/2019/16-april-egyptian-navy-4k51-rubezhc3-styx-costal-defense


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on November 24, 2019, 08:36:04 pm
Nabrojah 7 SOPL-ova, toliko su kupili od nas.

Naše ekipe ne odlaze u Eg na održavanje tih lansera već 5 godina.
Na osnovu tada zatečenog stanja (zapravo, svaki put kada smo došli po njihovom pozivu na remont i opravke), uvek je najmanje 2 - 3 SOPL-a bilo van funkcije.
Baš me čudi kako su ih sada sve osposbili i poslali na paradu.
Nije isključeno da su Rusi umešali svoje prste, jer poznavajući EG infrastrukturu i ljudske i remontne kapacitete, deluje neverovatno da su im svi SOPL-ovi pokretni.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: brodarski on November 24, 2019, 10:09:53 pm

Rusi imaju raketa "Termit" sigurno na hiljade. Što se tiče običnih P-15, moj drug je sa Muzila otišao u Drniš u ono skladište pod Troglavom. Tamo su bile P-15, a možda i novije. Navodno ih je izbrojao na stotine!? Ja nemam pojma koliko ih je i kada nabavljano, mogu samo da pretpostavim, a to nije baš neki podatak.

Termit P-21/22 je zastarela raketa, da ne govorimo o osnovnoj P-15. Moglo bi se računati isključivo na "saturaciju" - zasićenje neprijateljskih senzora, ED, PED i mamaca velikim brojem raketa iz raznih pravaca. Inače... mrka kapa.
Troglav je malo dalje od Trbounja. Trbounje je ispod Promine. Ponovi zemljopis i orijentaciju u prirodi.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: upreiser on January 14, 2020, 03:55:11 pm
Nabrojah 7 SOPL-ova, toliko su kupili od nas.

Naše ekipe ne odlaze u Eg na održavanje tih lansera već 5 godina.
Na osnovu tada zatečenog stanja (zapravo, svaki put kada smo došli po njihovom pozivu na remont i opravke), uvek je najmanje 2 - 3 SOPL-a bilo van funkcije.
Baš me čudi kako su ih sada sve osposbili i poslali na paradu.
Nije isključeno da su Rusi umešali svoje prste, jer poznavajući EG infrastrukturu i ljudske i remontne kapacitete, deluje neverovatno da su im svi SOPL-ovi pokretni.

Prikazani su u stajacoj formi. Ako su i pokretni ne mora znaciti da su im svi sustavi ispravni. A i ako nisu pokretni , za paradu su mogli biti poneki i doslepani. No to je manje vjerojatno.
Uostalom zasto podcjenjivati Egipcane? Kako vidimo imaju tu prikazane tehnike o kojoj vecina zemlja j. vojski moze samo sanjati.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on January 14, 2020, 07:01:49 pm
Šlepati se ne mogu, a u vreme dok su naše ekipe odlazile u Eg oni nisu imali odgovarajući teški kamion (vučni voz) na koji bi se SOPL mogao ukrcati ) zbog gabarita i težine).
Što znači: pokretni su, voze na svoj pogon.

Mene čudi što nisu prikazali nešto savremenije.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on January 14, 2020, 07:51:38 pm
Mene čudi što nisu prikazali nešto savremenije.

Imaju li nešto savremenije?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on January 14, 2020, 10:05:16 pm
Pa, imali su harpun i otomat.  ;D
One su tehnološki savremenije od rubeža.

Ne znam da li su im Rusi prodali nešto novo u međuvremenu ?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 01, 2020, 06:54:38 pm
Lepa slika


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on February 01, 2020, 08:31:34 pm
Čiji su?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 01, 2020, 08:58:16 pm
Nepoznato.  8)
 


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 01, 2020, 11:48:03 pm
Вијетнам. 680. бригада.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on February 02, 2020, 09:16:20 am
Hvala.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 02, 2020, 08:06:15 pm
Na osnovu čega zaključuješ? Podeli informacije.  ;D


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 02, 2020, 08:36:08 pm
На први поглед због шеме бојања и околине. Онда сам узео фотографију, убацио у Google images и избацио ми је резултат који је исти мом закључку.

ДДР не мож бити јер га нема као ни Југославије, а фотографија је новија. Египат и Румунија не могу бити јер је шема бојања другачија. Остаје Русија и Вијетнам. Вијетнам пре због терена и боје самог лансера.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 02, 2020, 08:37:27 pm
Ево чланка о обалској артиљерији Вијетнама:

https://defense-studies.blogspot.com/2019/12/coastal-missile-defence-of-vietnam.html


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on February 02, 2020, 09:04:28 pm
 :klap :klap :klap

Treba znati koristiti internet!


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on February 02, 2020, 09:54:43 pm
Двајес година искуства...  8) Гугл има моћ да препознаје фотографије. Некада погреши, али и када не може да да 100% тачан одговор онда да прибилижан. Нпр. ако не може да да тачан модел авиона, тенка или борда даће ти податак да се ради о авиону, тенку или броду. На овај начин можеш да установиш и да ли је неко поставио туђу фотографију на свој профил тј. да ли је преузео фотографију већ са интернета коју је неко радније објавио. Можеш да тражиш исту фотографију у већој резолуцији. Можеш да тражиш текст на основу фотографије (тако сам ја нашао ово о Вијетнаму).

Иначе, нисам знао нити сам помишљао да Вијетнам има бастион и др. системе.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: barba on May 26, 2020, 02:34:30 pm
Malo maketarstva
[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on May 26, 2020, 09:07:15 pm
Lepa maketa. Ko je tvorac?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: barba on May 27, 2020, 12:06:49 pm
Trumpeter


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Perun on May 31, 2020, 09:15:10 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]

Vozačka kabina MAZ-543 ( od raketnog sustava Elbrus )


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on June 04, 2020, 08:38:23 pm
U vozačkoj kabini MAZ 543, kod rubeža, bilo je pokazivača sistema za orijentaciju, žiro magnetskog kompasa i uređaja unutrašnje veze. Možda iskopam neke slike iz arhive, pa ću ih postovati da se vidi razlika (dodaci).


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on June 11, 2020, 03:03:51 pm
https://bnr.bg/sr/post/101291715/kriza-nee-pogoditi-planiranu-vou-potroshu

Криза неће погодити планирану војну потрошњу
објављено 11.6.20. 16.52

Први пут после 18 година у Бугарској су се одржала експериментална гађања противбродског лансера „Рубеж“. Командирима флота кажем велико браво за ово што су нам данас показали. Желим да грађани Бугарске знају да у нашој војсци раде велики професионалци. То је написао на свом Фејсбуку премијер Борисов, који је присуствовао паљби. Планско повећање плата војних лица ће остати, упркос језовитој светској кризи. Можемо се снаћи финансијски и није потребно да заустављамо велике војне пројекте. Убедио сам се да је наша војска врло добро припремљена и бугарски народ може да спава мирније, нагласио је Борисов.

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on June 11, 2020, 07:19:04 pm
Boga mi! Posle 18 godina ''spavanja'' aktivirati sistem- nije jednostavna stvar. To govorim, pošto poznajem kritične elemente kod raketa i lansera.

Problem je ljudstvo, koje se rasipa. Treba obnoviti znanje i rutinu. Same rakete, elektronika i mehanika nisu neki problem: kreneš u provere, deo po deo, i na kraju od 2 skolpiš 1 ispravnu. Tako nešto se može napraviti i sa SOPL-ovima.
Pitam se kako su se snašli sa pogonskim komponentama (čvrstim i tečnim) i pirotehnikom. Kod tih komponenti starenje znači nesigurnost i neupotrebljivost.
Naravno, ako imaju dobru industrijsku logistiku - i to se može rešiti, ali to košta.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on June 11, 2020, 07:43:01 pm
Znaci bugarski Rubezi su jedini NATO Rubezi?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kumbor on June 12, 2020, 07:18:55 am

Имала их је и источна Немачка у време уједињења. Систем Рубеж ни тада није био нека тајна. да се СССР није распао, развој обалског система на бази ракете Уран Х-35 - систем Бал, био би много брже завршен и заменио би Рубеж, јер је и замишљен као "Harpoonski", систем доступан земљама ВУ. Пошто је и код ракета термит реч о технологији раних 70их, мислим да Бугарска нема проблем да направи чврсто гориво за стартни и течно за маршевски мотор.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 12, 2020, 07:19:45 pm
Znaci bugarski Rubezi su jedini NATO Rubezi?

Није. И Румунија има рубеж систем.

4к51 није коришћен у Бундесверу. Када је ДДР укључен и састав СРН, јединице које су користиле "рубеж" су распуштене.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on June 12, 2020, 08:39:34 pm
Znaci bugarski Rubezi su jedini NATO Rubezi?

Није. И Румунија има рубеж систем.

4к51 није коришћен у Бундесверу. Када је ДДР укључен и састав СРН, јединице које су користиле "рубеж" су распуштене.

Pitanje da li kod rumuna sistem aktivan?

Što se tiče DDr, oni su raspustili jedinicu, neke rubeže su stavili u muzej. Verujem da čuvaju i odeređeni broj raketa.
Nešto od opreme je otišlo u USA, na proučavanje.
U USA su gađali sa sistemom.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 12, 2020, 10:53:00 pm
Систем је био приказан у Букурешту на паради пре неку годину.

У Немачкој један "рубеж" је у Дрездену. Додуше није тренутно јавно изложен. Ракете су такође сачуване.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: torpedo011 on June 12, 2020, 11:01:10 pm
Систем је активан. План је да остане у оперативној употреби најмање до 2022. године. Фотографија је са параде из 2017. године.

https://www.rumaniamilitary.ro/programul-de-inzestrare-sistem-de-instalatii-mobile-de-lansare-rachete-antinava-aprobat-in-sedinta-guvernului-romaniei


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on August 10, 2020, 02:37:51 pm
Pametni ljudi! Zašto uništavati nešto što još uvek valja - makar kao sredsto odvraćanja!

Nego, jade nam, molim te, prevedi tekst koji si postovao, da ga razumemo.  ;D ;D ;D


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on November 30, 2020, 06:08:40 pm
Pa ako je lansera bilo 88 ako sam dobro u glavi sabrao (20 BROM, 16 VPBR, 12 RTOP I 40 RC) i ako je predvidjeno 3 bk po lanseru to je cca 250 raketa po magacinima. I ako su po 2 predvidjene to je opet cca 160 krilatih raketa.
Citam ovaj clanak
https://obris.org/hrvatska/raketno-oruzje-jrm-istina-obmane-i-lazi/
I sjetih se svojih napametnih prebrojavanja pa nadjoh neku slucajnu ili neslucajnu podudarnost? :marinero


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on November 30, 2020, 08:31:49 pm
Poznajem autora lično, odavno, još dok smo bili na školovanju; veoma ambiciozan oficir, ali svoju ambicioznost uvek je prilagođavao okruženju, i trenutnim aktuelnim zahtevima okoline. To je i dokazao u svojoj karijeri - dogurao je do visokih dužnosti u HRM. Zameram mu što tematiku koju obrađuje ne analizira objektivno, bez uplitanja politike, već kao nacionalno zadojen visoki oficir Hrvatske RM, koji govori ono što se očekuje od njega.
Dok smo sarađivali stručno: on kao operativac na brodovima, a ja kao pozadinac koji sam mu doturao sredstva, kojima on izvršava zadatke - nije tako govorio!
Ali to su bila drugačija vremena...  :c

No, da ne zalazimo dublje u T11!

Tekst je tehnički sasvim korektan.

Vezano za obalske rakete SS-N-3: to je novinarska patka našeg ambasadora Lazanskog. Te rakete nisu bile u naoružanju JRM.
Taj sistem nije bio spojiv ni sa tadašnjom doktrinom odbrane, ni sa tehničkim mogućnostima tadašnje mornarice.   


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: times12 on December 24, 2020, 11:07:01 pm
Две слике Рубежа у арктичким условима. Скинуто одавде https://vk.com/album-78436325_203938595

Замењени су Бастионима 2018.
Quote
Новые комплексы сменили устаревшие установки «Рубеж», которых на флоте больше не осталось.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on December 26, 2020, 08:48:44 pm
Nas osnovu prve fotografije i putokaza sa označenom kilometražom - može se zaključiti da im je položaj stvarno Bogu iza leđa.

Primećujem neki novi dodatak iznad vozačke kabine, na svim vozilima. Ne znam šta je u pitanju, verovatno  antena za neki novi uređaj. Vidi se i kabel prema kabini.Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Kubovac on December 26, 2020, 09:02:30 pm
Sredina oktobra 98-me...Posedamo položaje sa raketnom baterijom Kub-M na polustrvu Luštica, na brdu iznad Radovića.
U kasarni Radovići je bila "baza".
Bio sam zadužen da dopratim vučnim vozom 2 SLO (samohodna lansirna oruđa) od kasarne Danilovgrad do kasarne u Radovićima.
Sa zadnjom turom, stigao sam negde oko 12. ili 13. oktobra.
U kasarni Radovići vršimo pretovar raketa na SLO i odmah na položaj u brdima, koji je već uređen od strane "prethodnice".. ;)

Dok smo vršili pretovar raketa, pitam komandira baterije: "Ima li šta novo na vestima"? On mi odgovara: "Navodno će nas za 96 sati napasti"!

Mi zabrinuti završavamo pretovar, a pored nas se parkira nekakva "grdosija".
Pitam nekog vodnika koji izlazi ispred: "Kolega, ako dozvoljavaš, šta je ovo? Kakav je ovo raketni lanser?"
Odgovara mi: "Ovo je SOPL "Rubež" sa 2 rakete P-21....I tu malo ćaskali o mogućnostima tog protivbrodskog sistema.

Ukratko bio sam impresioniran... :)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Bozo13 on December 27, 2020, 12:35:00 pm
Nas osnovu prve fotografije i putokaza sa označenom kilometražom - može se zaključiti da im je položaj stvarno Bogu iza leđa.

Primećujem neki novi dodatak iznad vozačke kabine, na svim vozilima. Ne znam šta je u pitanju, verovatno  antena za neki novi uređaj. Vidi se i kabel prema kabini.


GPS/Glonass?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on December 29, 2020, 08:37:48 pm
Malo sam detaljnije pogledao postavljene slike, i vidim da na krovu komandno upravljačke kabine takođe ima novosti: dve štap antene koje na vozilu 621 štrče u nebo.
Vidim da je još uvek prisutna antena od radio uređaja R-123 (položena preko cele kabine), mada sumnjam da taj prastari uređaj koriste. Mi smo davnih dana imali dosta problema sa njim.

Antena (konstrukcija) o kojoj sam pisao u svom prethodnom tekstu je ispred vojnika sa zastavom. Deluje kompleksno.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on December 29, 2020, 11:04:45 pm
Ova dva vozila nisu ista, razlikuju se kabine i nisu isto ofarbana- kamuflazno?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on January 14, 2021, 07:58:31 pm
Ova dva vozila nisu ista, razlikuju se kabine i nisu isto ofarbana- kamuflazno?

Iste su kabine - jedan sa desne, drugi sa leve strane - gledaju se ''oči u oči''.

Što se tiče bojenja: verovatno je u pitanju neka maskirna šara, nesimetrična.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on January 14, 2021, 10:48:28 pm
Da u pravu si zaboravio sam na nesimetriju.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 17, 2021, 08:43:25 am
Spremiste za Rubez e na Losinju je bilo u hangarima u kasarni na Kopcanjama a jedno spremiste/garaza da tako nazovem je bilo negdje oko vrhova 242m /243m Grgoscak i Pogled vise prema uvali Mrtvaska,pogled prema otoku Ilovik, vidi se na google mapu i pored ceste je ulaz pod pravim kutem. Bio sam svjedok ispaljivanja rakete sa polozaja na polu-otoku Kurile nedaleko od losinjskog aerodroma negdje godine 1986 do 1989 ne sjecam se tocno , a pogodjena je meta negdje oko Zadra. Ja sam radio na aerodromu i policija je blokirala pristup mjestu ispaljivanja a nas sa aerodroma su pustili.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 17, 2021, 08:49:49 am
Koordinate spremista za Rubez su 44.5012,14.50894 na google map-u ne znam kao da uploadam sliku.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 17, 2021, 12:47:37 pm
To je ova lokacija?
Da li se radi o ukopanom, poluukopanom, betonskom objektu ili obicnom limenom hangaru?
[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 17, 2021, 02:31:19 pm
Betonskom objektu . Imam slike ulaza ali ne znam kako da ih up lodam?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 17, 2021, 03:18:55 pm
U osnovi ti je jako jednostavno. Klikni na link.

Uputstvo za postovanje slika, šema, skica... na forum (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=6148.msg31844#msg31844)

Naj vaznije je da tacno znas gdje ti se nalazi slika u kompjuteru da je mozes oznaciti.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 17, 2021, 04:29:53 pm
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 17, 2021, 04:34:08 pm
Hvala na pomoci...[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 17, 2021, 04:35:44 pm
[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 17, 2021, 04:46:11 pm
"Wepb" ne ide, u stvari ide ali nije vidljiva direktno.
Drži se "jpg" i nećeš imati problema.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 17, 2021, 05:14:18 pm
Veliko je to ali čini mi se da tu nije mogao ući rubež ??

[attachment=1]
poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 17, 2021, 05:35:17 pm
[attachment=1]
Svaka čast Milane na otkriću, do sad neviđen tip objekta.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 17, 2021, 05:39:35 pm
Ovo nije postojalo na GE prije 2011.g.
Objekt za mol??

Ali nije to taj objekt, desni zid ne vidim na snimkama.
 ???

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 17, 2021, 06:30:00 pm
Neki se Teodor potpisao 14.11.2003. ;D
Cudno je da je ulaz okrenut prema moru.
Objekt je odrzavan jer nije zarastao kao ostali koji su napusteni 90-ih.
BROM vjerojatno nije mogao u uci ali ako je sagrađeno za JNA tada bi mogao posluziti za popunu raketama?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 17, 2021, 07:11:30 pm
Neki se Teodor potpisao 14.11.2003.  ;D

Da vidio.  :D

Quote
Cudno je da je ulaz okrenut prema moru.

Dobro primjećeno, i nema uopće nikakav grudobran ili nešto.

Evo sad vidim, ni onaj čovječuljak na GE ga ne vidi.  ???

Nešto čudno.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 17, 2021, 08:14:46 pm
Do 1991 sam zivio na Losinju i cuo sam price da se po noci pod pratnjom policije vozaju po otoku sa Rubezom i da kao sto kazu mjestani na brdu Umpiljak/Kalvarija postoji polozaj za vjerojatno Rubez???
To sam cuo i jedini prikladni objekt za taj sistem mi se cini ovaj. A da li Rubez stane unutra ne znam, ali gledano prema ovome djecaku bas i nisu mala vrata?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 17, 2021, 08:20:43 pm
Kao sto sam vec napisao,bio sam svjedok ispaljivanja rakete sa polozaja na polu-otoku Kurile nedaleko od losinjskog aerodroma negdje godine 1986 do 1989 ne sjecam se tocno , a pogodjena je meta negdje oko Zadra. Ja sam radio na aerodromu i policija je blokirala pristup mjestu ispaljivanja a nas sa aerodroma su pustili. JNA je dosta brizno cuvala Rubeze i nije ih se lako vidjalo, iako se znalo da su na otoku. Mislim da su ih svako malo selili i van otoka sa DTM-cima na druga mjesta ili remont.
Logicno je da sa dobrog povisenog polozaja se moze bolje gadjati brodove. Vise od toliko ne znam.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Kubovac on August 17, 2021, 08:36:12 pm
@milan55

Može li preciznije oko mesta lansiranja? Kako je ta raketa uopšte došla do mete blizu Zadra? Postoje ostrva u blizini, kako je radar držao zahvat na cilj preko ostrva? Domet je skoro 80 km (možda i više), što je krajnji domet po daljini....itd...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 18, 2021, 05:03:02 am
Jako precizno ne znam.Sjecam se da je to bilo izvan turisticke sezone, nema turista, samo mi domorodci,jesen ili proljece. Mi smo radili na aerodromu Losinj od 10.00 do 18.00 ali smo vec oko cca 09.30 bili na aerodromu. Ispaljivanje je bilo nesto izmedju 10.30 i 11.30. Nama su rekli kada se tocno ispaljuje jer smo svi bili vani i gledali raketu kako ide. Mislim da sam i vidio booster kada je odpao. Raketa je ispaljena prema otvorenom moru, nama su rekli da je meta  negdje kod Zadra, i u smjeru Jug-Jugoistok i krenula je sa polozaja Sjever-Sjeverozapad od aerodroma i preletjela je prag piste okrenut prema moru,i let prema moru. Naravno da stvarni polozaj ne znam ali recimo cca 44.57216,14.389258


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 18, 2021, 10:57:39 am
Ovo nije postojalo na GE prije 2011.g.
Objekt za mol??

Ali nije to taj objekt, desni zid ne vidim na snimkama.
 ???

poz.
Solaris ti si u pravu ovo na fotkama nije objekt sa GE. Ovo na GE je svjeze napravljen objekt sa tek nasutom zemljom. Mozda je cak vodosprema u pitanju.
Na fotkama iza se vide antene vjerojatno GSM mreze.
Ovaj polozaj je sjevernije i postoje polozaji za pretpostavljam mobilni OROSt a ima i ta antena. Ulaz ne gleda na otvoreno more i ima idetican ovaj ulazni betonski dio sa ušima.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Jester on August 18, 2021, 11:49:22 am
@Solaris @kosmonaut

Buni nas to šta imamo dva različita objekta jedan je na Velom Lošinju i to ovaj noviji Vodosprema "Grgošćak" izgrađena 2013. godine. (https://www.google.com/maps/@44.5010782,14.5084848,260a,46.8y,1.49t/data=!3m1!1e3!5m1!1e4)


A ovaj drugi na Malom Lošinju kojeg je postavio kosmonaut je objekt nazovimo ga "Teodor" (https://www.google.com/maps/place/44%C2%B031'15.0%22N+14%C2%B029'01.0%22E/@44.5218977,14.4833684,288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.5208333!4d14.4836111) koji je iz prohujalih vremena

[attachment=1]Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 18, 2021, 12:36:22 pm
Izmedju gradova Mali losinj i Veli Losinj, mislim blize M.Losinju se jos od izgradnje vodovoda , negdje sezdesetih godina, doprema vode iz na srecu za otok slatkovodnog Vranskog jezera voda za pice i od tada je izradjen vodospremnik koji se u medjuvremeneu sigurno obnavljao i modernizirao. Tako da je na tom brdu i vodospremnik, ali nema veze sa ovim spremistem sa zeljeznim vratima.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 18, 2021, 01:23:55 pm
Izmedju gradova Mali losinj i Veli Losinj, mislim blize M.Losinju se jos od izgradnje vodovoda , negdje sezdesetih godina, doprema vode iz na srecu za otok slatkovodnog Vranskog jezera voda za pice i od tada je izradjen vodospremnik koji se u medjuvremeneu sigurno obnavljao i modernizirao. Tako da je na tom brdu i vodospremnik, ali nema veze sa ovim spremistem sa zeljeznim vratima.
Ali si nam dao koordinate ove lokacije


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 18, 2021, 03:30:12 pm
Kosmonaut, Jester, bravo momci, a hvala i milanu55, bez njega ne bi znali da ovo postoji.
Ali ako dobro vidim na drugoj kosmonautovoj slici su dva potkopa.  :o

Kako ovo do sad nismo uocili, pogledam bolje kad dodjem do boljeg kompa.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Jester on August 18, 2021, 04:09:12 pm
@Solaris

U pravu si dva su, sad jel svaki za sebe ili je "potkova" vrag će ga znati.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 18, 2021, 04:31:09 pm
Da, da, tu su bili. Super otkriće.
Ne vjerujem da je potkova ali su možda bili povezani nekim prolazom.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 18, 2021, 04:52:50 pm
Kojem objektu na slikama pripadaju vrata , ne mogu sa sigurnoscu reci, jer sam fotke uzeo sa foruma o Losinju , a ja na tom brdu nisam bio od izleta sa skolom prije 50-setak godina. Mislim da je i JNA tada napravila makadamsku cestu po otoku, do kraja otoka. Sigurno je da je vodospremnik na tom brdu, i pricalo se da vojska gradi " tamo nesto?", mislilo se na neke rakete. Na proslave u uvali Pijesak gdje su se prvo ali po drugi put iskrcali Partizani se tada nije moglo doci cestom nego samo barkama i trabakulima. Takodjer i u poznatu pjescanu uvalu Krivica u kojoj vojska nije dozvoljavala nikakvu gradnju zbog moguceg sakrivanja RC,TC i manjih plovila jer se sa mora ne vide. iz istog razloga nije dozvoljavano bilo kakvo prosirivanje kanala, pokretnih mostova na Prevlaci i u Osoru. tako da mala plovila RC, TC i sl. mogu kroz njih a potencijalni neprijatelj sa vecim plovilima  ne. Ako netko ide na Losinj moze na licu mjesta provjeriti stanje stvari. Sada se planira luka za prihvat brodova u uvali Mrtvacka na krajnem dijelu otoka Losinja, tako da brodovi tzv "veza" Pula, Rijeka, Zadar, Losinj ne gube vrijeme ulazeci u luku M.Losinj cca 5NM duga, oko 8 km ,nego da pristanu u Mrtvacki pa da se putnici dalje u grad voze sa autobusima.Kao i u svemu drugome neki su za a neki protiv ali ce se luka vjerojatno napraviti. Pitanje je kako ce biti pristajanje po jakom vjetru i valovima??


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 18, 2021, 04:55:53 pm
Vidim konacno su pronadjena spremista za Rubez a i logicno je da su dva kada su i dva bila na Losinju kao baterija...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 18, 2021, 05:24:22 pm
Uvijek me cudilo da su baterije: Vis, Lastovo i Obosnik imali sklonista za popunu a Losinje ne!. Osim toga Losinj je imao status VPU kao Vis i Lastovo. :super


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 19, 2021, 05:40:32 pm
Da završimo objekt, nije nikakav teodor  ;D, čuka je Umpiljak 170 m.
Savršeni pogled na kompletan sjeverni dio Jadrana, ovo su pretpostavljam lansirne pozicije.

[attachment=1]

I jedna šta sam iskopao po netu.

[attachment=2]
poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 19, 2021, 07:34:57 pm
Solaris, Jester je fiktivno nazvao objekat Teodor po grafitu , imenu napisanom kod ulaznih vrata. Mene je moram priznati zbunilo da su oba spremista za Rubez relativno blizu gradu M. Losinj, odnosno cesta koja ide od soping-centra prema pripremnicama za hranu i hladnjaca od "Jadranke". Spremista su nisko a kada bi gadjali vjerojatno bi se penjali na vise tocke 273 m nadmorske visine. Naknadno je netko napravio vidikovac za turiste jer je pogled prekrasan, i taj nije daleko od spremista za Rubeze. Onaj prvi koji sam postavio dalje negdje u visini uvale Krivica je na vecoj nadmorskoj visini i vjerojatno je isto bivsi vojni objekat, ali je pre mali za Rubeza. to je sve naknadno napravljeno osamdestih godina jer prije smo do Umpiljka kojeg si spomenuo isli kozjom stazom . Tada nije bilo mobitela pa ni antena za njih. Evo karte za bolju orijentaciju.
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 20, 2021, 04:48:57 pm
Topo iz osamdesetih.

[attachment=1]

GE 85 g.

[attachment=2]

Pretpostavka je da je sagrađen negdje početkom osamdesetih.
A bio je blizu grada jer je dolje negdje bio hangar za popunu.
Ovo su dvije obične garaže, skloništa, 20x6m, taman za SOPL.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: stef74 on August 24, 2021, 08:22:04 am
Da li su ovi kaponiri na Lošinju imali ulaz i sa druge strane? Ne deluje mi praktično da vozilo te veličine treba uveti u kaponir vožnjom unazad, pogotovo na ovom relativno uskom putu, gde je ulaz pod 90 stepeni.

Zakloni za ove sisteme na Visu i Lastovu su imali dva ulaza / izlaza i generalno izgledali su drugačije, čudi me da ovi na Lošinju nisu "tipski".

Vis:
https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPdlt9JdT7bhdFQR8qtwJpPL792J3e69lxKZCgJ=w1440-h1440-pd (https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPdlt9JdT7bhdFQR8qtwJpPL792J3e69lxKZCgJ=w1440-h1440-pd)

Lastovo:

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNe7bF2um_gO80QOuZ8P29eSWGGWC7BNGmzllfH=h1440 (https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNe7bF2um_gO80QOuZ8P29eSWGGWC7BNGmzllfH=h1440)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 24, 2021, 08:34:58 am
Ono sto je bitno kod potkopa na Visu i Lastovu (a vjerojatno i na Obosniku) je to da se unutar njih nalazi sticeno skladiste raketa gdje se mogla skloniti i posada. Na stropu je bila dizalica kojom su se lanseri popunjavali raketama. Također svaki objekt je imao i cisternu sa vodom.
Znaci objekt nije moga pruziti sigurnu zastitu za same lansere narocito ako bi oba usla u potkop jer nije imao pancirna vrata na ulazu/izlazu. Pruzao je sigurnost raketama te relativnu sigurnost pri punjenju lansera.
Kako su ovo zamislili na Losinju, ne znam. Treba objekte jos istraziti iznutra i saznati koja je bila prava namjena.
Kako je izgledalo logisticko vozilo za pretovar raketa na lanser u otvorenom prostoru?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 24, 2021, 08:10:19 pm
Da li su ovi kaponiri na Lošinju imali ulaz i sa druge strane? Ne deluje mi praktično da vozilo te veličine treba uveti u kaponir vožnjom unazad, pogotovo na ovom relativno uskom putu, gde je ulaz pod 90 stepeni.

Treba znati voziti,  ;D MAZ543M je veliki ali u osnovi je jako pokretan za tu veličinu.
Meni ova dva skloništa djeluju ko kaponiri za avione.
Parkiran, izletiš, pucaš i onda dalje negdje na dopunu.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 24, 2021, 08:12:39 pm
Kako je izgledalo logisticko vozilo za pretovar raketa na lanser u otvorenom prostoru?

Bile su negdje slike pretovara sa nekom dizalicom ali ko će sad naći.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on August 24, 2021, 08:32:19 pm

Kako je izgledalo logisticko vozilo za pretovar raketa na lanser u otvorenom prostoru?

Obična auto dizalica nosivosti 5 t.
Ukrcni uređaj koji se montirao na sami lanser je ulazio u kompet BROM.

Na otocima se u normalnim uslovima nalazilo 2 bk raketa, za po 2 SOPL-a.

Obično je jedan bk bio potpuno opremljen (napunjen sa O i G), a drugi bk je bio napunjen samo sa G. To je rađeno iz razloga da se produži resurs raketama. Naime, one su se mogle čuvati u punoj bg (napunjene sa O i G) najviše 2 godine, posle tog perioda su se morale prazniti i ići na remont gorivno - vazdušnog sistema.
Rakete napunjene samo sa G su se čuvale do 5 god. Posle isteka tog vremena G se moralo prazniti, pa je raketa išla na remont GVS.
I tako je kombinovano: prvo ih napuniš sa G, pa sa O, pa ih čuvaš na lanseru 2 godine. Zatim puniš sa O one koje su bile napunjene samo sa G, pa i njih čuvaš 2 godine ...

Sa sadašnjeg aspekta nelogično je zašto se toliki broj raketa čuvao u punoj bg. Da li je postojala realna opasnost i potreba za tako nešto?
Gledajući objektivno: u potpuno mirnodopskim uslovima, SFRJ je na uporištima BROM imala spremno za lansiranje 10 protivbrodskih raketa, ne računajući rakete ukrcane na brodovima u punoj bg.

Zaista, da li je to bilo neophodno? 

Baterije na otocima su bile snabdevene opremom i obučene za punjenje O, ako se naredi. O je čuvan u potkopima u formacijskim rezervoarima.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on August 25, 2021, 06:55:37 am
Koliko je trajalo punjenje rakete sa O ili G?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: pvanja on August 25, 2021, 01:29:24 pm
Pitanje za lovca

Pre jedno 15+ godina (mozda 2002/3) sam gledao pretovar raketa u luci Bar sa topovnjaca radni dan kisovit januar ili februar.
Da li je to u to vreme bilo uobicajeno - pretpostavljam da su bile bojeve i napunjene gorivom.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 25, 2021, 05:08:36 pm
Trebali su nabaviti raketne sisteme sa cvrstim gorivom i problem bi bio rijesen.
Isto tako su ta tekuca goriva otrovna, nestabilna a i korozivna vjerojatno.?
Ako je kazu isti raketni motor kap na SA-2 Guideline oli ti S-75 Dwina.
Cijela prica me podjeca na Messerschmit 163 Komet i njegovo gorivo. Ima snimak kada punioc samo kapne na otvor za jedno gorivo sa drugim i Buuummm.

Da li su te tekucine O I G bile eksplozivne kod rukovanja/punjenja?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Kubovac on August 25, 2021, 05:14:12 pm
@milan

Evo mali podsetnik o problemima integracije raketa sistema PVO S-75M Volhov, na brod....

Upravljački sistem "Korvet-Sevan", koji je stabilizovan sistem, opremljen automatskim punjačem raketama lansera tipa SM-64 i sa 10 raketa 13DM (V-753) smeštenih ispod palube. Rakete 13D prilagođene su upotrebi novog lansera SM-64 (rakete postavljene ispod lansirnih rampi), uzimajući u obzir specifičnosti pomorskih uslova i obezbeđivanje zaštite od požara u stalnom skladištu ispod palube, uz stalno punjenje jedne raketa sa gorivom.

Glavna spoljna razlika od kopnene verzije "S-75" postala je novi lanser. Izrada prvog mornaričkog lansera tipa SM-64 započela je 07.10. 1956. godine. Bio je to dvostruki žiroskopski stabilizovan lanser, opremljen sistemom za punjenje. Prosek bi trebao biti do 44 rakete sklopljene na brodu.
Ipak bilo je problema...

Nije sve išlo po planu. Zbog toga što, na primer, nije uspela konstrukcija sistema automatskog raketnog punjenja goriva direktno ispod lansera SM-64, morao je biti razvijen rezervni sistem za ručno punjenje raketa dole u skladištu ispod palube (bunaru) pre nego što ih pošalju u lansirni uređaj SM-64, tj. ispod njega u sistem za punjenje raketa. Međutim, ovo tehničko rešenje nije udovoljilo zahtevima zaštite od požara, ali nije postojalo drugo rešenje.

Prema rezultatima ispitivanja M-2 tokom 1959-60, sistem je u velikoj meri ispunjavao propisane zahteve. Ali postojali su i izvesni nedostaci. Iznad svega, M-2 je pretežak i velikih dimenzija, čak i za brodove klase “Dzeržinskog”. Drugi faktor koji je ograničavao mogućnosti sistema bio je mala brzina paljbe, s obzirom na velike vremenske intervale potrebne za ponovno punjenje lansera kao i uzak prečnik dejstva sistema raketama. Pored toga, upotreba raketa sa dve komponente tečnog goriva sa visokom zapaljivošću značajno je povećala rizik od požara i eksplozije.

Međutim, zbog eksperimentalne prirode sistema M-2, ovi nedostaci nisu bili kritični, a brod naoružan ovim sistemom mogao bi se koristiti kao plutajuće „radno mesto za učenje“ gde su svoje prvo iskustvo stekli operateri budućih mornaričkih brodskih sistema za PVO.


PS. Inače, načelno, rakete sa tekućim gorivom i oksidansom imaju duži vek upotrebe od raketa na čvrsto gorivo. Sve ima svoje....


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 25, 2021, 08:13:32 pm
Puno hvala kubovac ,na objasnjenju. Rusi su na svojim balistickim podmornicama dugo imali rakete punjene tekucim gorivom a amerikanci sa cvrstim gorivom.
Pokazale su se rakete sa cvrstim gorivom stabilnije u eksploataciji i manje podlozne kvarovima i nesrecama , najcesce pozarima pogotovo na podmornicama.
Mislim da su i kopnene balisticke rakete dugo bile tekuce i kod Kineza i N.Koreje ali su u zadnje vrijeme presli na kruto gorivo. Presudno je kao sto si lijepo objasnio i vrijeme potrebno za punjenje i priprema rakete. Od velike je vaznosti vrijeme reagiranja a u tome su rakete sa cvrstim gorivom u prednosti.
Interesantno je ako se ne varam da mali motori za manevriranje u nosu Space Shuttlea ili Apollo i druge su jos uvijek kao na Me 163 sa dvije tekucine koje se direktno spajau i nije potreban izvor paljenja...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: barba on August 27, 2021, 09:39:56 am
Koliko ja znam, na Losinju je bio BROM sa 2 SOPL. Oba su bazirala na Kovcanjima u kasarni.
Na Losinju nije bilo potkopa za uskladistavanje raketa P-21/22, kao na Obosniku, Lastovu i Visu.
Gadjanje raketom P-21 sa jednog losinjskog SOPL-a izvseno je u jesen 1988. Meta je bila jedan Pbr u visini Dugog otoka na udaljenosti oko 40 NM.
Raketa je ispaljena sa privremeno uredjenog polozaja kod losinjskog aerodroma.
Ja nisam siguran da su objekti prikazani u prijasnjim postovima u ikakvoj vezi sa uredjenim skoloistima za SOPL-ove i rakete.
Uostalom previse su izlozene za napad avijacije. Ako vidite uredjene baze na Losinju i Lastovu, one su napravljene sa svim mogucim pravilima struke.
BROM je bio koncipiran da se moze lansirati sa svakog polozaja, po potrebi. Neuredjeni i maskiran bolje, nego neki rascisceni prijedjeli koji se i sa mjeseca vide golim okom.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on August 27, 2021, 06:23:56 pm
Unutrašnjost Rubeža Volksmarine.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Kubovac on August 27, 2021, 07:08:43 pm
@Motorista

Odlične fotke, nisam nikada video SOPL iznutra.
Nego, nešto mi se čine malecki oni indikatori...znam da je brod cilj sa velikim odrazom. Možda zato...
Kakva li je rezolucija slike? Imamo li nekoga na Palubi da je imao prilike to da vidi?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on August 27, 2021, 07:13:41 pm
Ko zna šta ima na drugoj strani kabine.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on August 27, 2021, 08:36:27 pm
Koliko je trajalo punjenje rakete sa O ili G?

Obučena posada obavi obe aktivnosti za sat vremena, ako su radna mesta unapred pripremljena.

Pvanja, brodovi i Soplovi su imali borbena dežurstva otprilike do 2003 - 04 godine. Dakle, do toba se baratalo sa bojevim raketama.
Davno je to bilo, i ne mogu tačno da se setim kada su poslednje bojeve rakete ispražnjene. Bilo je to pre 2005. godine, kada sam pošao u penziju...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on August 27, 2021, 08:48:08 pm
@Motorista

Odlične fotke, nisam nikada video SOPL iznutra.
Nego, nešto mi se čine malecki oni indikatori...znam da je brod cilj sa velikim odrazom. Možda zato...
Kakva li je rezolucija slike? Imamo li nekoga na Palubi da je imao prilike to da vidi?

Ove slike predstavljaju samo deo uređaja u upravljačkoj kabini.
Na prvoj slici se vidi upravljačka konzola radara (desno), sa dva pokazivača. Desno je panoramski pokazivač, levo je precizni, pomoću kojeg se vrši zahvat i ručno praćenje cilja.
Levo pored ulaznih vrata se vidi pult za upravljanje elektroopremom, generatorima, lanserima ...
Isti pult se vidi i na dve sledeće slike.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 29, 2021, 08:41:10 am
Koliko ja znam, na Losinju je bio BROM sa 2 SOPL. Oba su bazirala na Kovcanjima u kasarni.
Na Losinju nije bilo potkopa za uskladistavanje raketa P-21/22, kao na Obosniku, Lastovu i Visu.
Gadjanje raketom P-21 sa jednog losinjskog SOPL-a izvseno je u jesen 1988. Meta je bila jedan Pbr u visini Dugog otoka na udaljenosti oko 40 NM.
Raketa je ispaljena sa privremeno uredjenog polozaja kod losinjskog aerodroma.
Ja nisam siguran da su objekti prikazani u prijasnjim postovima u ikakvoj vezi sa uredjenim skoloistima za SOPL-ove i rakete.
Uostalom previse su izlozene za napad avijacije. Ako vidite uredjene baze na Losinju i Lastovu, one su napravljene sa svim mogucim pravilima struke.
BROM je bio koncipiran da se moze lansirati sa svakog polozaja, po potrebi. Neuredjeni i maskiran bolje, nego neki rascisceni prijedjeli koji se i sa mjeseca vide golim okom.
U blizini ovih objekata su uređeni polozaji koji me asociraju na radarske polozaje za pokretni OROSt. Ako objekti nemaju veze sa BROM-om, pitanje je koja im je namjena?
Negdje su se morale cuvati rezervne rakete a to bi trebao biti štićeni objekt. Cak i za jeftine mine tipa SAG bili su presviđeni podzemni objekti.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 29, 2021, 04:59:38 pm
Šta smatraš pokretnim OROSt-om, KR radar + vozilo veze?

Sad se ne mogu sjetiti ali negdje se spominjalo gdje je trebao biti KR na Lošinju.
Zaboravio.  :P

Poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 29, 2021, 10:20:03 pm
Mislio sam na sve sto je moglo biti na kamionu ili prikolici a to je vecina radarske tehnike. Osim onih radara u balon ljuskama.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 30, 2021, 06:37:18 am
Šta smatraš pokretnim OROSt-om, KR radar + vozilo veze?

Sad se ne mogu sjetiti ali negdje se spominjalo gdje je trebao biti KR na Lošinju.
Zaboravio.  :P

Poz.

Jedini stalni radarski polozaj je bio na brdu Tovar (stari talijanski naziv Asino), i mislim da je bio kao prikolica ???


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on August 30, 2021, 10:36:36 am
Na Tovaru su ostatci vučnog baterijskog nišanskog radara 3Mk-7 na prikolici.
Ovo na postaji je valjda fiksno.
http://www.paluba.info/smf/index.php?action=dlattach;topic=13287.0;attach=201434;image


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 30, 2021, 10:57:34 am
Na Tovaru su ostatci vučnog baterijskog nišanskog radara 3Mk-7 na prikolici.
Ovo na postaji je valjda fiksno.
http://www.paluba.info/smf/index.php?action=dlattach;topic=13287.0;attach=201434;image

Ovo sto si postavio je novijeg datuma. Mislim da to nije postojalo u doba BROM-a na Losinju i to je sada za kontrolu granica Hrvatske.
Ako je na Tovaru bio samo bateriski nisanski radar onda je sluzio za topove obalne artiljerije na Tovar tzv."Cuvarice Kvarnera" jer su sa baterijom u Puli zatvarale Kvarner, govorilo se sa retroaktivnom granatom???.
Koliko se sjecam Antena je bila velika, cca kao tri duzine prikolice,vozila..


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 30, 2021, 11:36:06 am
[attachment=1]

Mislim da je na Tovaru bilo ovako nesto??


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 30, 2021, 04:39:04 pm
Mečka na Lošinju  :o, e ovo je nešto do sad nespomenuto.
Ako je bila ona onda je moralo biti nešto od PVO uz nju, valjda.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 30, 2021, 04:56:42 pm
Mozda je bilo nesto drugo, ali velika antena. Od ispod brda se tesko vidi kakvo vozilo. Mozda je bila i prikolica. Neki radar iz sistema Obalnog osmatramja je sigurno bio.
Od PVO bilo je desetak trocjevaca 3x20 mm i pedesetak lansera sa ramena Strijela ili slicno. Ne mogu reci sa sigurnoscu jer nisam posebno obracao paznju..
Ali radar je bio i to ne fiksni kao sada na Osorscici.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on August 30, 2021, 05:43:25 pm
Da li si viđao nešto ovako možda?

https://en.wikipedia.org/wiki/9K31_Strela-1

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Kubovac on August 30, 2021, 06:20:58 pm
@milan

Možda si Milane video ovo:

OAR M-61 Fruška Gora

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on August 30, 2021, 07:33:49 pm
Verujem da je video radar 9KR409


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 30, 2021, 09:36:17 pm
Mozda, najbolje da netko kaze koji tocno zna koji je bio na Tovaru. Antena se jos i vidjela ali vozilo slabo..


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 31, 2021, 10:29:14 am
Ne znam da li to sto mijenja na stvari oko radara na Tovaru , ali koliko se sjecam Tovar i Velopin su bile mornaricke kasarne a Kovcanje KoV, barem po uniformama koje su vojnici nosili ,mada je bilo i mijesanja, jer je u luci Losinj je jos bila Barkasa i Patrolni brod-granicar. Kao sto je postojao VOJiN tako je postojalo i OSOJ- da ne pogrijesim Obalska sluzba osmatranja i javljanja. Mozda je taj radar na Tovaru bio u funkciji OSOJ-a pa je i imao veci domet, tko ce ga znati...
Antena je bila poveca ali nikako da se sjetim vozila. Vise mi se cini da je bila kao prikolica ili kontejner ali nisam vise siguran???


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: MOTORISTA on August 31, 2021, 10:35:34 am
Ako je bilo VOJiN jedinica tamo onda si možda video radare P-15 ili P-18. Oni imaju ogromne antene na vozilima.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on August 31, 2021, 06:47:39 pm
 8)Pogledao sam slike na netu od sugeriranih radara P-15 i P-18.
Nije ni jedan od ta dva. P-15 nije jer je imao takvu ovalnu antenu ali ne dvije nego jednu a P-18 ne bih rekao jer je antena bila ovalna a ne dipolska.
Radar je bio ali kakav vise nisam siguran. Proslo je dosta vremena...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Kubovac on August 31, 2021, 06:59:41 pm
8)Pogledao sam slike na netu od sugeriranih radara P-15 i P-18.
Nije ni jedan od ta dva. P-15 nije jer je imao takvu ovalnu antenu ali ne dvije nego jednu a P-18 ne bih rekao jer je antena bila ovalna a ne dipolska.
Radar je bio ali kakav vise nisam siguran. Proslo je dosta vremena...

A jesi li pogledao sliku od OAR M-61 Fruška Gora? Imaš u mom prethodnom komentaru. On se koristio i u RV i PVO (ARJ PVO i VOJ) i u KoV-u (ARJ PVO) i u RM.

A evo i obalskog 9KR409:

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on September 01, 2021, 11:11:40 am
Nevidim antenu jer je sklopljena a za ovo nisam ni znao da postoji!!!
Trazio po netu, taj 9KR409 nikada nisam vidio, ali bi ovaj OAR M-61 Fruška Gora, mogao da su uzme u obzir da je bio na Tovaru..


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: barba on September 01, 2021, 11:22:43 am
[attachment=1][attachment=2]
8)Pogledao sam slike na netu od sugeriranih radara P-15 i P-18.
Nije ni jedan od ta dva. P-15 nije jer je imao takvu ovalnu antenu ali ne dvije nego jednu a P-18 ne bih rekao jer je antena bila ovalna a ne dipolska.
Radar je bio ali kakav vise nisam siguran. Proslo je dosta vremena...

A jesi li pogledao sliku od OAR M-61 Fruška Gora? Imaš u mom prethodnom komentaru. On se koristio i u RV i PVO (ARJ PVO i VOJ) i u KoV-u (ARJ PVO) i u RM.

A evo i obalskog 9KR409:


Jedan radar 9KR409 koji je bio u sastavu 5.VPS Pula, bazirao je u Puli i sluzio je kao pokretni OROSt za potrebe komande VPS-a.
Stacionarni OROSt-i u sastavu 5. VPS-a su bili na:
- Savudriji Decca 1226
- Brioni (Brijuni) na trv. Teger (Fort Tegetthoff), Decca 1216
- Tovar na Losinju, Decca 1226
Pokretna obalna baterija 130 mm imala je u sastavu jedan radar SNAR-10
Stacionarna baterija na Tovaru je imala u svom sastavu nisanski / akvizicijski stari britansi radar 3Mk7


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on September 01, 2021, 11:32:48 am
Barba, hvala na odlicnim podacima.
Pokretna baterija 130mm u tom rejonu je bila Barbariga i Cres-Grmov?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: barba on September 01, 2021, 01:54:02 pm
Barba, hvala na odlicnim podacima.
Pokretna baterija 130mm u tom rejonu je bila Barbariga i Cres-Grmov?
Pokretna baterija topova 130 mm bila je stacionirana u kasarni na Barbarigi, ali je imala nekoliko uredjenih polozaja. Jedan od tih polozaja bio je na Cresu u rejonu Grmov, zatim Kavran, itd..
Topovi su bili vucni, a teglili su ih kamioni KRAZ 255b ili FAP 2026.
Uz uredjene polozaje, baterija se mogla razviti i na neuredjenim polozajima. Baterija je bila direktno podredjena komandi VPS-a.
U 5. VPS bila je jedna aktivna baterija tih topova. Uz BROM, koji je bio na Losinju, bili su to najsnaznije jedinice u sektoru.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on September 01, 2021, 03:42:19 pm
Hvala Barba super podaci. Za 130 mm topove na Grmovu sam znao. Na Tovaru je bila jedna mala niska zgrada na kojoj je bio taj Decca radar, kao na brodovima, ali to je bilo za kontrolu otoka i ulaska u luku. Svaki ratni brod koji je ulazio u luku se je morao signalima javiti toj stanici. Stanica je imala jarbol kao na brodovima pa je dizala i signalne zastavice a nocu se davala lozinka i sa svjetiljkom Morse. Ali iza te male zgrade je bio kao poravnati plato na kojem je bio veliki pokretni radar sa pokretnom antenom. Da li su ih sa vremena na vrijeme mijenjali, ne znam?? Moguce.
Taj akvizicijski stari britansi radar 3Mk7 sam vidjao na otoku, nekada je na Tovaru bio dolje blizu obale . Vjerojatno su ga vukli na popravke, ali mi se on cini pre mali da ga sa golim okom vidim sa aerodroma Losinj. Taj koji je tamo bio bar od 1985 pa do 1992 g. je imao puno vecu antenu. Ali svasta je moguce, sjecanje cesto vara.
Ako se ne varam 3Mk7 sam vidjao u Zagrebu uz Bateriju Boforsa 40mm??? I dok sam bio na TVA Crnomerec i njega bih prepoznao, ali mi je pre mali za onaj sto je bio na Tovaru...


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on September 13, 2021, 03:14:05 pm
Ako smo pogodili za ona dva podkopa za rubez onda skica za njih bi ovako izgledala:

[attachment=1]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on September 13, 2021, 05:55:33 pm
Ako se dobro sjećam ovo je skica podzemnih skloništa na Visu i Lastovu.

poz.


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on September 14, 2021, 07:27:46 am
Ako smo pogodili za ona dva podkopa za rubez onda skica za njih bi ovako izgledala:

[attachment=1]
Prošlo je više od 20 godina od kada sam postavio ovu skicu na ABG. Tada smo još imali dial-up. ;)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on September 23, 2021, 10:28:57 am
Ako smo pogodili za ona dva podkopa za rubez onda skica za njih bi ovako izgledala:

[attachment=1]
Prošlo je više od 20 godina od kada sam postavio ovu skicu na ABG. Tada smo još imali dial-up. ;)


Sto je dial-up?
BTW dimenzije na ovoj skici su mi cudne ako se uzmu gabariti Rubeza:

Duzina cca 14m,Sirina cca 3,2 m  visina sa spustenom antenom 4m sa podignutom cca 7m?
Bas ne odgovara opisu skice ili su to neke druge dimenzije?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kilezr on September 23, 2021, 07:36:14 pm
Ako smo pogodili za ona dva podkopa za rubez onda skica za njih bi ovako izgledala:

[attachment=1]
Prošlo je više od 20 godina od kada sam postavio ovu skicu na ABG. Tada smo još imali dial-up. ;)


Sto je dial-up?

BTW dimenzije na ovoj skici su mi cudne ako se uzmu gabariti Rubeza:

Duzina cca 14m,Sirina cca 3,2 m  visina sa spustenom antenom 4m sa podignutom cca 7m?
Bas ne odgovara opisu skice ili su to neke druge dimenzije?

Čovek je verovatno mislio na pristup internetu . Tada je bio samo takav .


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: lovac on September 23, 2021, 07:56:22 pm
Boravio sam na Lastovu mnogo puta, radi tehničkog pregleda raketa koje su bile u bojevoj gotovosti.
Rakete su skladištene u potkopu, i unutar potkopa smo radili i provere, što znači da smo tamo smestili kontrolno ispitnu aparaturu, sa svim pripadajućim uređajima, a pored nje raketu, kablažu, imitator cilja....
I sve to je zahtevalo prostor od oko 40 m2.
Ova skica mi ne liči na prostor gde smo tada radili.
(davno je to bilo, ali je ostalo u glavi ponešto)


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on September 25, 2021, 09:36:17 am
Postovani Milane
Dial up znas sta je samo se nismo razumjeli a to bi bilo bolje da objasni neki IT ja sam samo korisnik PC u zadnje 24 godine.
Sto se tice skice sklonista za BROM tj rakete za isti, one su iz ove knjige.[attachment=1][attachment=2]
U njoj ima dosta primjera o utvrđivanju ali ne vjerujem da je nesto autenticno preneseno.
Nisam siguran iako sam bio davno da li su na Visu 2 spremista za rakete u sklonistu na Stupiscu i isto pitanje za Lastovo gdje nisam bio?
Ne znam dimenzije BROM-a ali sirina hodnika od 5 metara je valjda dovoljna. Ne vidim na skici nigdje visinu?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: Solaris on September 26, 2021, 02:58:11 pm
Možda je ovo neka skica koju su dobili od sovjeta pa je u praksi izvedeno nešto drukčije.

Da li je poznato jesu li neke druge vojske radile ove potkope za rubeže?

pozdrav


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on September 27, 2021, 10:38:07 am
DUT je radio projekte za ove stvari.
Ne vjerujem da su ista Sovjeti dostavljali JNA sto se tice projekata utvrđivanja.
To bi bila analogija, kupio sam 100 Mig-21 dobio sam skicu Željave.
Sve se kopiralo od Švedske a bilo je dosta domacih rjesenja kao za BROM.
Ne vjerujem da itko drugi nesto slicno radio. Ako jeste onda na drugi nacin, mozda S. Koreja?


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on October 05, 2021, 07:58:39 am
Ovo nije postojalo na GE prije 2011.g.
Objekt za mol??

Ali nije to taj objekt, desni zid ne vidim na snimkama.
 ???

poz.
Solaris ti si u pravu ovo na fotkama nije objekt sa GE. Ovo na GE je svjeze napravljen objekt sa tek nasutom zemljom. Mozda je cak vodosprema u pitanju.
Na fotkama iza se vide antene vjerojatno GSM mreze.
Ovaj polozaj je sjevernije i postoje polozaji za pretpostavljam mobilni OROSt a ima i ta antena. Ulaz ne gleda na otvoreno more i ima idetican ovaj ulazni betonski dio sa ušima.
[attachment=1]
[attachment=2]

Kako se vidi na Google ima dva podkopa i otraga tri zaklona, predpostavljam za rakete na prikolicama za pupunu. Princip je da kod skladistenja eksploziva se stjenke rade cvrsto a krov je slab da se u slucaju eksplozije udarni val usmjeri na gore sa sto manjom stetom uokolo.Ova tri zaklona su najvjerojatnije bila pokrivena kod upotrebe maskirnom mrezom. Ja sam uvjeren da su to bili potkopi za dva Rubeza.Par stotina metara i na vrhu si brda odkle bi pucali i pregled je na sve strane. Vrata su visoka oko 8m i mislim da je za Rubes dovoljno. Resetke iznad vratiju su da se moze vec u zaklonu upaliti motor a da se ne podave od ispusnih plinova.Tko bi drugi tako nesto radio ako ne vojska. "Jadranka" ima dovoljno svojih skladista i pripremnica da joj ovo nije trebalo.Slike je napravio Seawolf sa svojim juniorom, hvala!.

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9][attachment=10]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on October 05, 2021, 08:04:58 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9][attachment=10]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on October 05, 2021, 08:10:59 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9][attachment=10]


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: milan55 on October 05, 2021, 08:23:36 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9][attachment=10]

 :marinero :marinero :marinero :marinero :marinero :marinero  Bye Adieu Farewell Goodbye Bye  :pilot :pilot :pilot :pilot :pilot :pilot

Bye ,Adieu ,Farewell ,Goodbye ,Bye


Title: Re: Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E
Post by: kosmonaut on October 05, 2021, 07:35:35 pm
Hvala na fotkama Milane.
Rekao bih da ova potencijalna sklonista za rakete nisu natkrivena zbog  manipulacije sa dizalicama pri punjenju.
Vjerojatno nakon skupih objekata za SOPL sa Visa, Lastova i Obosnika, islo se na neku jeftiniju verziju za VPU Losinj?