PALUBA
July 17, 2019, 10:06:25 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News:
Glavni pokrovitelj foruma Paluba
kompanija
Protexi Group System
http://www.protexigroup.co.rs/
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  [1] 2   Go Down
  Print  
Author Topic: SNAR-10 (Big Fred)  (Read 41895 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 914« on: June 10, 2012, 10:41:10 am »

Nakon dugih i žuč­nih rasprava — za i protiv, koje su trajale sve od ’70-ih godina, ti­jekom ’80-ih godina u vojsku bivšeg SSSR-a uveden je nadzorni boj­ni sustav SNAR-10. Vrlo brzo, nabavile su ga i ostale zemlje — članice bivšeg Varšavskog pakta (VP), tako da je postao standardni nadzorni bojni radar­ski sustav te skupine zemalja. Osim zemalja članica bivšeg VP in­tenzivno ga je rabila i vojska bivše Jugoslavi­je. Ovaj sustav osim te­meljnog naziva SNAR -10 ima još nekoliko imena, tako da je na primjer u NATO termi­nologiji poznat pod na­zivom »Big Fred«, a Is­točni Nijemci su ga zva­li AFMS-10 (Artillerie Funk Meß Station).


* snar-1.jpg (65.05 KB. 800x411 - viewed 546 times.)

U početku, ovaj je sustav bio konstruiran isključivo kao sustav za motrenje bojišnice i ni­je imao mogućnost »snimanja« trajektorije leta topničkih projekti­la, odnosno proračunavanja i određivanja mjesta ispaljenja top­ničkog projektila na te­melju snimljene trajek­torije.
Nadzorni bojni ra­darski sustav SNAR-10 ponajprije je namije­njen za otkrivanje sta­jaćih i pokretnih nepri­jateljevih paljbenih to­čaka (utvrđeni objekti, oklopna bojna vozila) te drugih ciljeva (logis­tička vozila i osta­lo) na prvoj crti bojišni­ce (forward edge the battle area — FEBA) ili u dubini neprijatelj evog rasporeda (skladiš­ta, radarske postaje, središta veze, zapovjed­na mjesta i ostalo ako postoji optička vidljivost). U tom modu rada, operator usmjeri radarsku antenu tako da prati samo ciljeve na razini zemlje, dok druge ciljeve (one u zraku) ignorira.
Za precizno određi­vanje vrsti i pozicije ci­lja koriste se dvije po­staje SNAR-10 koje mo­raju međusobno biti udaljene najmanje 200—300 m i raditi u pa­ru. Tada, zapovjednik prve postaje je ujedno i zapovjednik voda, što predstavlja temeljni us­troj radarskih postrojbi opremljenih ovakvim nadzornim bojnim sus­tavima.


* snar-2.jpg (125.95 KB. 800x570 - viewed 637 times.)

Vod SNAR-10 obično se pridaje pješačkim ili topničkim postrojbama kojima pomoću radio primo-predajnika daju podatke o ciljevima, a zapovjednik postrojbe — dodjeljuje ciljeve (za­daće) podređenima i donosi odluku o otvara­nju paljbe po njima.
Osim ciljeva na razi­ni zemlje, nadzorni boj­ni radarski sustavi SNAR-10 mogu otkriva­ti ciljeve na vodi (bilo da se radi o ukotvlje­nim ili plovećim objek­tima) kao i nisko leteće objekte (zrakoplove i helikoptere koji lete ili lebde).
Pri radu, postaje nad­zornog bojnog radar­skog sustava SNAR-10 ne smiju biti blizu nad­zemnih (zračnih) elek­tričnih vodova visokog napona (dalekovoda) ili drugih izvora jakog elektromagnetskog po­lja u vezi mogućih smetnji i krivog pokazi­vanja otkrivenih cilje­va.

Opis vozila MT-LB

Nadzorni bojni ra­darski sustav SNAR-10 ugrađen je na amfibijsko gusjenično vozilo MT-LB koje je konstrui­rano još davne 1964. go­dine i korišteno kao bazno vozilo za više inačica oklopnih bojnih vozila. To vozilo ima šest potpornih kotača čije je vješanje riješeno s torzij skim polugama i hidrauličkim ublaživačima udara na prvom i šestom potpornom ko­taču. Pogonski kotač je sprijeda, a ljenivac koji ujedno služi za napinja­nje gusjenica je straga.


* snar-8.jpg (33.77 KB. 640x480 - viewed 657 times.)

Kupola je napravlje­na od zavarenih čelič­nih ploča. Sprijeda, prema zadnjem dijelu
raspored u vozilu je or­ganiziran po sljedećem: transmisija je skroz na­prijed, zatim dolazi od­jel vozača za dva člana posade, zatim motorni odjel (pregradak) i na kraju je odjel specijalne namjene. Kod vozila s ugrađenim nadzornim radarskim sustavom SNAR-10 radarski dio je smješten u polovici odjela specijalne na­mjene gdje se nalazi i radna postaja zapov­jednika (s lijeve strane), odnosno operatora ra­darske postaje (s desne strane kupole). Desno, straga nalazi se gene­rator. Vozač, kako je to već spomenuto, nalazi se u prednjem lijevom dijelu gusjeničkog vozi­la i za upravljanje ko­risti tri papučice (spoj­ka, kočnica i gas) i po­lugu za upravljanje bočnim spojkama (um­jesto volana). Mjenjač je klasičan (nije auto­matski) sa šest stupnje­va prijenosa naprijed i jednim za vožnju na­zad. Iznad vozača je po­klopac (luk vozača) koji služi za ulaz—izlaz voz­ača iz vozila. Motrenje okoline, vozaču je omo­gućeno pomoću tri prizmatična periskopa od kojih se na srednji mo­že postaviti IC uređaj za vožnju noću, a na svjetla (farove) se po­stavlja IC filtar. U mir­nodopskim uvjetima ili u dubini vlastitog ras­poreda noću, koriste se postojeća svjetla ili tzv. ratna svjetla, pri čemu se ugrađena svjetla prekrivaju metalnim poklopcem koji na sebi ima mali prorez za os­vjetljavanje prostora iz­ravno ispred vozila.
Vozilo MT-LB pokre­će osam cilindrični (V8) 177 kW-tni (240 KS) Dieselov motor s predgrijanjem i hlađen vodom.
Dva spremnika smješ­tena straga (sa svake strane po jedan) ukup­nog volumena 475 lita­ra, omogućuju mu da prijeđe 475 km. Jedna od mana ovog vozila je u tome što ne može pli­vati i nema ni uređaj za zadimljavanje, odnosno bacače granata zbog vlastite zaštite.
Mala kupolica s prednje desne strane vozila opskrbljena je stojnicom 7,62 mm PKT maksimalne elevacije 35° i može gađati ciljeve na zemlji, dok je djelo­vanje po nisko letećim objektima uvelike ogra­ničeno.
Oklop ovog vozila debljine do 10 mm je ta­kođer slab i pruža skromne mogućnosti zaštite.
Tijekom osamdesetih godina, to je vozilo dokompletirano RBK de­tektorom s promjenji­vim pragom osjetljivos­ti (ugrađenom s pred­nje strane kupole) i RBK ventilacijskim sus­tavom. Iako dobar za zaštitu od radiološke kontaminacije, ovaj sustav ne osigurava do­voljan stupanj zaštite od kemijskih otrova i bioloških agenasa. Dekontaminacijski kom­plet, kao i kod većine ruskih oklopnih vozila smješten je u unutrašnjosti vozila i pruža mogućnost potpune de­kontaminacije vozila koristeći energiju is­pušnih plinova za svoj rad.


* snar-4.jpg (100.64 KB. 640x398 - viewed 606 times.)

Za vezu s drugim po­stajama i postrojbama, to je vozilo opskrbljeno radio uređajem R-123M (frekvencijskog opsega 20—51.5 MHz), za unu­tarnju vezu posade ure- dajem R-124, a s osoba­ma izvan vozila može se stupiti u vezu preko priključaka smještenim na stražnjem dijelu vozila koji je povezan s dva radio/telefona u kupoli (slijeva i zdesna po jedan). Antene ra­dio/telefona i radio uređaja R-123M instali­rane su: jedna na tijelo vozila iza kupolice, a druga na okretnu ku­polu radarskog sustava iza radarske antene.
Kao napajanje radar­skog sustava koristi se generator snage 4 kW smješten u stražnjem desnom dijelu vozila, a postoji i mogućnost ko­rištenja vanjskog izvo­ra el. energije napona 220 V i frekvencije 400Hz preko za to predvi­đenog kabela.
SNAR-10 da bi mo­gao dati poziciju otkri­venog cilja (zemljopis­ne koordinate — zem­ljopisnu širinu i dulji­nu), mora imati podat­ke o vlastitom položaju u prostoru. Te podatke dobiva od ugrađenog elektro-mehaničkog ži­ro kompasa izvedenog pomoću trostupnjevanog žiroskopa. Položaj vozila ucrtan je na topokarti  razmjera 1:50.000, 1:100.000 ili 1:200.000.
Podatci o cilju dobivaju se kao kosa daljina (da­ljina do cilja i njegov azimut), preračunavaju se u računalu, tako da zapovjednik dobiva po­ziciju cilja u obliku svjetle točke na karti svog »radnog sto­la« i putem elektro-mehaničkog pokazivača u obliku numeričkog iz­nosa zemljopisne širine i duljine.

« Last Edit: June 10, 2012, 10:47:59 am by SOLARIS 1972 » Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 914« Reply #1 on: June 10, 2012, 10:47:05 am »

Radarski sustav

Radarski sustav radi na nosećoj frekvenciji od 35 GHz kao dvo protežni pulsni radar. Ot­krivanje ciljeva zasniva se na pulsnom načelu i Dopplerovu učinku. Pri radu u pulsnom modu, reflektirani val se odbi­ja od neke prepreke i taj se val registrira na pokazivaču. Od veliči­ne reflektirajuće po­vršine ovisi i jačina do­bijenog vala, a prema tome se prepoznaje obi­lježje cilja (čovjek, ma­nje vozilo, tank, kami­on itd.). Kao i svi radari i ovaj ima mogućnost brisanja stalnog odraza (šuma, pojedino drveće, nepomični objekti, pla­nine i si.), tako da se na pokazivaču pokazuju samo pokretni ili novi ciljevi.
Dopplerov učinak je jednostavan i temelji se na razlici odašiljane i primljene frekvencije. Naime, ako radarska antena (sustav) emitira frekvenciju »f0« i po­vršina od koje se odbija radarski val miruje, od­bijena frekvencija bit će isto »f0«. Ako se po­vršina od koje se odbija emitirani radarski val kreće prema radaru, tada će odbijeni radar­ski val imati frekvenci­ju fr = fQ + fd, odnosno ako se kreće od radara tada će reflektirani ra­darski val imati frek­venciju fr = fG — fd (fr — frekvencija reflektira­nog vala, fd — Dopplerova frekvencija). Na temelju te razlike u frekvenciji određuje se smijer i brzina kretanja »osvijetljenog« cilja (reflektirajuće površi­ne).


* snar-3.jpg (98.02 KB. 800x451 - viewed 699 times.)

Ovaj je sustav do 1982. godine imao mo­gućnost motrenja samo ciljeva na razini zemlje, a od 1982. godine od­nosno od kada je ante­na 1RL-127-1 zamijenje­na s antenom 1RL- -232-1, ovaj nadzorni bojni radarski sustav ima mogućnost motre­nja i ciljeva u zraku.
Antena je postavljena na stražnjem dijelu ku­pole i u pohodnom po­ložaju je spuštena, od­nosno preko nje se po­stavlja zaštitna ceradna navlaka. Pri radu, navlaka se skida a ante­ne pomoću elektrome­haničkih sklopova ili ručno postavlja u radni položaj (izdiže se). Širi­na odašiljanog radar­skog snopa je 0,36° u užem modu ili 1,32° u ši­rem modu rada, dok se antena zakreće (skanira) u opsegu ± 13,2°.


* snar-6.jpg (105.91 KB. 640x454 - viewed 212 times.)

Operator radarskog sustava nalazi se u ku­poli, a njegova radna postaja opremljena je cijelom »šumom« preki­dača, preklopnika i tip­ki, te s dva pokazivača od kojih je onaj s lijeve strane »A« pokazivač i služi za određivanje da­ljine i obilježja cilja, dok drugi — »B« poka­zivač omogućava ope­ratoru i očitavanje azimuta cilja. Operator ra­darskog sustava pomo­ću jednostavnog pre­klopnika može birati da li će radarski sustav raditi u pulsnom ili Dopplerovom modu. Za motrenje bojišnice gdje se očekuje veći broj ci­ljeva obično se koristi Dopplerov mod jer je povoljniji i brži i lakše se može odrediti smjer i brzina kretanja pojedi­nog cilja, dok pulsni mod rada zahtijeva do­datna računanja. U po­četku, kad se motri bo­jišnica, operator bira najširi sektor motrenja Od 26,4° (13,2° + 13,2° = 26,4°) a nakon uočava­nja nekog od ciljeva može selektirati uži mod rada i temeljitije ga motriti pri čemu ta­da saznaje obilježja ci­lja i smjer njegovog eventualnog kretanja.


* snar-7.jpg (130.17 KB. 542x800 - viewed 296 times.)

Ukoliko operator ima zadaću motrenja zrač­nog prostora, tada on pomoću preklopnika is­pod B pokazivače pre­baci u mod motrenja zračnog prostora i po­moću drugog preklop­nika selektira jedan od šest ponuđenih opsega motrenja. Opsezi mot­renja zračnog prostora su sljedeći: 0—10 km, 0—26 km, 8—18 km, 16—26 km, 24—50 km, ili ±2 km. Ovaj posljed­nji opseg se koristi na­kon uočavanja cilja za preciznije određivanje njegovog položaja i smjera kretanja, odnos­no za registriranje da li bojno djeluje ili ne.

Kao mjere zaštite od elektronskog ometanja, operatoru su ponuđene tri opcije.
Prva je rad na minimalnoj potreb­noj snazi izlaznog ra­darskog vala od 14 do 70 kW. druga je rad u opsegu odašiljanih frekvencija od 34,55 GHz do 35,25 GHz, a kao treća opcija ponu­đena e duljina rada radara od 10, 20, 30, 40 ili 60 sekundi s pauzom iz­među emitiranja serije radarskih signala od 1, 2, 3, 5 ili 10 sekundi. Sve mjere protuelektronske zaštite operator poduzi­ma na temelju zapovi- jedi nadređenog ili sa­mostalno, a postavlja ih ručno.
Kad radarski sustav radi u modu širokokutnog motrenja, a pro­motri se cilj, tada se na B pokazivaču pojavi svjetla točka. Da bi se odredile polarne koor­dinate cilja, operator zaustavlja antenu rada­ra i prelazi na uskokut- ni mod rada. Pomoću potenciometara miče vodoravnu svjetlu crtu po zaslonu, dok ne po­krije svjetlu točku. Ti­me se dobiva daljina do cilja. Zatim, pomiče okomitu svjetlu crtu sve dok je ne poklopi sa svjetlom točkom (svjetle crte križaju se točno na svjetloj točki). Na taj način dobivena je i kut­na pozicija cilja u odno­su na radarsku antenu, odnosno polarne koor­dinate promotrenog ci­lja koje se mogu očita­ti na instrumentima smještenim na ploči is­pod B pokazivača. Pre­tvorba polarnih koordi­nata u pravokutne ko­ordinate izvodi se po­moću elektromehanič­kog računala izrađe­nog isključivo za rješa­vanje ovakvih zadaća i prikazuju se u radnoj postaji zapovjednika na stolu gdje je pričvršćen zemljovid (1:50.000) u obliku svjetle točke, od­nosno na ploči zapov­jednika kao X i Y koor­dinate.
Određivanje obilježja promotrenog cilja mo­že izvoditi operator ra­darskog sustava preko jačine odraza na poka­zivaču A, za što je po­trebno veliko iskustvo, ili ako je omogućena optička vidljivost onda tu zadaću može izvršiti zapovjednik pomoću optičkog sustava za
motrenje TV-240. Ovaj je sustav ugrađen na kupolu i dopušta mica­nje optičke osi samo u okomitom smjeru (po elevaciji), pa je za točno motrenje potrebno ku­polu s radarskom ante­nom usmjeriti točno prema cilju.

Umjesto zaglavka

Ovaj nadzorni radar­ski sustav je tipičan za vrijeme i mjesto svog nastanka. Naime, neu­dobnost i skromne oso­bine glavne su značaj­ke bivše sovjetske teh­nike. Neshvatljivo je da gusjenično vozilo koje je korišteno za mnoge inačice oklopnih bojnih vozila u ovoj inačici ne može svladavati vode­ne prepreke plivanjem, a namijenjen je za mot­renje i otkrivanje cilje­va na prvoj crti bojišni­ce.
Sam nadzorni radar­ski sustav zahtijeva od operatora radarskog sustava veliko iskustvo u prepoznavanju otkri­venih ciljeva jer mala pogreška može dovesti do teških posljedica, pogotovo ako se tank ili neko drugo bojno vozi­lo zamijeni s kamio­nom ili sličnim neborbenim vozilom.

Žiro kompas

* snar-5.jpg (94.52 KB. 629x480 - viewed 219 times.)

Nadalje, način i me­tode određivanja koor­dinata ciljeva su rela­tivno netočne (moguća je i veća pogreška jer se pozicija cilja u prostoru određuje pomoću topokarte 1:50.000, a 1 mm na zemljovidu predstavlja 50 m u prirodi), predaja koordinata drugim po­strojbama nije imuna na ometanja i spora je (jer se vrši radio-uređajima i šifriranim tek­stom). U vrijeme svog nastanka ovaj je nad­zorni sustav odgovarao potrebama, ali danas u vrijeme primjene viso­kih tehnologija u vojnoj tehnici vrata nekog od muzeja širom su mu ot­vorena. ■

Logged
lovac
Stručni saradnik za brodska oružja i sisteme
kapetan korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 6 039


« Reply #2 on: June 10, 2012, 01:25:57 pm »

Radar SNAR-10 je korišten za otkrivanje ciljeva i korekciju vatre pokretne obalske artiljerije, topova 130mm u JRM.
Na osnovu odraza od ''gejzira'' projektila koji su padali u more blizu cilja vršila se korekcija vatre. Sve korekcije su vršene maltene ručno uz pomoć SUVOA M.70.

Interesantno je da radar radi sa veoma visokom frekvecijom - preko 30 GHz, a antena ne rotira stalno, već se ručno zakreće prema sektoru koji se osmatra.

Sam radar je mogao biti perspektivan u obalskoj artiljeriji, da je izvršena implementacija u neki sofisticiraniji računarsko - komandni sistem za praćenje situacije i upravljanje gađanjem. Na tome se počelo raditi sredinom osamdesetih godina prošloga veka, ali projekat nije završen ....Logged
Bozo13
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 15 760« Reply #3 on: June 10, 2012, 06:17:40 pm »

                     
   Radar         
   Tip antene      Parabolična   
   Band      "K" (35,5 do 35,25 GHz)   
   Daljina odkrivanja gibajučih ciljeva brez MTI (Moving target indication)         
   Vozila      16 km   
   Brodovi      30 km   
   Granate      10 km   
   Daljina odkrivanja gibajučih ciljeva sa MTI (Moving target indication)         
   Vozila      10 km   
   Vreme zasedanja VP      5 min   
   Vreme odlaska sa VP      5 min   
                     * snar-10_152.jpg (173.49 KB. 800x674 - viewed 266 times.)

Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 914« Reply #4 on: June 11, 2012, 05:43:39 pm »

Taktičko-tehničke karakteristike:

Radarski sustav

•   Najveća daljina otkrivanja cilja:

—   bojna vozila   16 km

—   brodovi   30 km

—   granate (< 100 mm)   10 km

•   Preciznost određivanja pozicije cilja u polarnim koordinatama:

—   vrijeme određivanja   <2ms

—   pogreška pozicije   < 20 m

                                                        pravokutnim koordinatama:

—   pogreška pozicije   < 30 m

•   Izlazna snaga na anteni:   14—70 kW

•   Frekvencijski opseg rada:   34,5—35,25 GHz

•   Frekvencija ponavljanja odašiljanog signala:

—   cilj bliži od 26 km:   4,41 KHz

—   cilj dalji od 24 km:   2,54 KHz

•   Prilagođavanje odašiljane frekvencije: ručno i automat.

•   Vrijeme otkrivanja cilja:   20 s

•   Širina sektora motrenja:   26,4°

•   Širina radarskog snopa:   0,360x1,30

•   Minimalna rezolucija između dva cilja:

—   kutna:   6°

—   daljina:   50 m

•   Neprekidno vrijente rada:   12 h

•   Spremnost za rad uz koordinate radara

—   određene:   5 min

—   neodređene •   < 20 min

•   Određivanje intervala

—   odašiljanja radar, signala:   1,2,5,10 s

—   ponavljanja odašiljanja radar, signala: 10,20, 30,40 i 60 s

•   Klizanje frekvencije (wobbling):   4,41 KHz

Vozilo

» Brojnost posade: _   4 člana

•   Protežnosti vozila (D/Š/V):

—   pohodni položaj:   6430/2850/2360 mm

—   radni položaj   6430/2850/2890 mm

•   Težina vozila:   12,61

•   Najveća brzina:

—   po cestama:   60 km/h

—   izvan cesta:   30 km/h

•   Prijeđeni put s 1. punjenjem spremnika   475 km

•   Manevarske osobine

—   svladavanje uspona   35°

—   najveći bočni nagib:   25”

—   okomite prepreke:   610 mm

—   iskopine, najveće širine:   2410 mm

—   klirens:   400 mm

—   vodene prepreke (svladavanje gazom):   1300 mm

•   Motor   V8, dizel, hlađen vodom

•   Tip:   3aMZ-238V

•   Izlazna snaga:   177 kW(240 KS) pri 2100 o/min

•   Omjer snaga/težina:   14(19) kW/t (KS/t)

•   Širina gusjenica:   350 mm

•   Duljina nalijeganja gusjenica na tlo:   3700 mm

•   Ostvareni tlak:   46 (0,46) kPa (kp/cmJ)

Dodatna oprema

•   Oznaka dekontaminacijskog kompleta:   DK-4 ili DK-4K

•   Radiološki detektor i dozimetar:   DP-3B

•   RBK ventilacijski sustav:   FPT-200M

•   Manometar:   DTNMP-10

•   Strojnica PKT 7,62 mm

—   djelovanje u okomitoj ravnini (elevacija):   —5° do +35”

—   djelovanje u vodoravnoj ravniji   360“ Periskopi: PP-61B

—   polje vida:   13“

—   povećanje   8 x

•   Sustav motrenja zapovjednika: TV-240

—   polje vida:   23°

—   povećanje   2,3 x

•   Genertor: AM-4-0/230 Tsh-400-A4/220

—   izlazni napon:   220 V

—   izlazna frekvencija:   400 Hz

—   izlazna snaga:   4 kW

—   spremište   451

—   potrošnja   31/h, mot. benzina

•   Radio-uređaji:   2xR-123M

•   Telefoni:   2xTA-57

•   Uređaj za unutarnju vezu:   R-124

•   Navigacijski sustav:

—   žiroskopski:   1G13M s ucrtavanjem prijeđenog puta

—   žiro-kompas   -   1G25-1 (prije 1G11N)

•   Topnička busola:   PAB-2M

•   Sustav za grijanje:   OV-65G
« Last Edit: June 11, 2012, 06:02:02 pm by SOLARIS 1972 » Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 914« Reply #5 on: June 11, 2012, 05:59:07 pm »

<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/7CYb8GV59Vc?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nije samo SNAR ali ljepo za vidjeti.

<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/HpR65viYT0Q?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

poz.
Logged
duje
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 17 894« Reply #6 on: January 19, 2013, 07:52:41 am »

Snar 10


* snar10.jpg (130.11 KB, 800x600 - viewed 427 times.)
Logged
nradukic
mornar
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 5


« Reply #7 on: August 22, 2013, 01:03:46 am »

Nisam znao gde da postavim pitanje, pa cu ovde.
2002. godine sam imao prilike da vidim veoma slican sistem, manjih dimenzija koji nije bio na MT-LB vec na nekom drugom gusenicaru. Video sam ga u krugu kasarne gde sam radio kao VpU. Cini mi se da sam to vozilo video i u varijanti artiljerijskog traktora, ali kazem opet manji je i od MT-LB i od AT59. Da li neko slucajno zna o cemu je rec???
Hvala* 216600_import-snar-2.jpg (25.37 KB. 448x300 - viewed 1775 times.)

P.S. nasao sam, u pitanju je najverovatnije SNAR-2. Ali nista nisam od podataka uspeo da nadjem o njemu.

Izvor

« Last Edit: August 22, 2013, 05:03:08 pm by leut » Logged
nradukic
mornar
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 5


« Reply #8 on: August 22, 2013, 01:45:06 am »

A evo i linka ka zanimljivom sajtu gde uz modernizaciju pod nazivom SNAR-10M mozete naci i ostale proizvode kompanije Strela.
http://www.npostrela.com/en/products/76/182/
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 145« Reply #9 on: August 22, 2013, 05:04:14 pm »

Nisam znao gde da postavim pitanje, pa cu ovde.
2002. godine sam imao prilike da vidim veoma slican sistem, manjih dimenzija koji nije bio na MT-LB vec na nekom drugom gusenicaru. Video sam ga u krugu kasarne gde sam radio kao VpU. Cini mi se da sam to vozilo video i u varijanti artiljerijskog traktora, ali kazem opet manji je i od MT-LB i od AT59. Da li neko slucajno zna o cemu je rec???
Hvala


[ Attachment ]
P.S. nasao sam, u pitanju je najverovatnije SNAR-2. Ali nista nisam od podataka uspeo da nadjem o njemu.

Izvor

Zna li netko je li nekadašnja JNA zaista imala ovo vozilo i ako je, u kojem broju?
Logged
trpe grozni
Moderator
kapetan korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 6 097« Reply #10 on: August 23, 2013, 06:50:32 am »

Ja ga do sada nisam sreo u JNA inventaru, ali to ne mora nista da znaci. Smiley
Logged
nradukic
mornar
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 5


« Reply #11 on: August 25, 2013, 08:24:56 pm »

Nisam, ni ja i bas sam se zbunio. Bilo je parkirano u delu jednog magacina u Pantelejskoj kasarni u Nisu. Jedino sto nisam siguran da li je Snar-2 ili Snar-6 jer spolja izgledaaju isto. Ulazio sam unutra i igrao se sa rucnim podizanjem antene  Grin
Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 32 807« Reply #12 on: April 19, 2014, 03:50:18 pm »

Jedna mala. SNAR-10 JNA/VJ u priobalju.


* snar-10_01.jpg (16.87 KB. 340x218 - viewed 1789 times.)

Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 914« Reply #13 on: April 19, 2014, 04:24:43 pm »

Ranije se postavilo pitanje u vezi SNAR-2/6 u JNA, pa evo potvrde.

JNA - ARTILJERIJSKI RADAR SNAR-6 : (OPIS, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE)


* snar-6.JPG (116.64 KB. 715x887 - viewed 196 times.)


poz.

« Last Edit: April 19, 2014, 06:26:47 pm by SOLARIS 1972 » Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 32 807« Reply #14 on: April 27, 2014, 07:46:11 am »

Još jedan SNAR-10.


* snar-10_03.jpg (109.73 KB. 531x356 - viewed 197 times.)

Logged
Pages:  [1] 2   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.029 seconds with 25 queries.