PALUBA
July 04, 2020, 03:31:45 am *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Upozorenje za sve članove
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10   Go Down
  Print  
Author Topic: Vojno zdravstvo - vesti  (Read 22803 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Kuzma®
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 9 909« Reply #105 on: December 23, 2017, 09:54:18 am »

Нови скенер на ВМА умањује листе чекања за 50 одсто

Извор: Политика.рс
Аутор: Данијела Давидов-Кесарсреда, 20.12.2017. у 21:11


Уређај има 75 одсто смањену дозу зрачења, са одличним квалитетом слике и краћим временом снимања. – Објављен конкурс за пријем лекара и медицинских техничара

Вој­но­ме­ди­цин­ска ака­де­ми­ја ју­че је пу­сти­ла у рад нај­са­вре­ме­ни­ји ске­нер, за­хва­љу­ју­ћи ко­ме ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду до­ћи за 50 од­сто до сма­ње­ња ли­ста че­ка­ња за пре­глед на апа­ра­ту. Но­ви ске­нер, ко­ји се на­ла­зи на Ин­сти­ту­ту за ра­ди­о­ло­ги­ју ВМА, ко­штао је око 60 ми­ли­о­на ди­на­ра. За­хва­љу­ју­ћи на­бав­ци овог уре­ђа­ја, ВМА је по­ста­ла пр­ва уста­но­ва у Ср­би­ји ко­ја под јед­ним кро­вом има по­зи­ци­о­ни­ра­на чак че­ти­ри ске­не­ра. Го­ди­шње се на овом ме­сту оба­ви око 15.000 сни­ма­ња.

Ка­ко ис­ти­че пу­ков­ник про­фе­сор др Ми­ро­слав Ву­ко­са­вље­вић, за­ступ­ник на­чел­ни­ка Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је, пре на­бав­ке но­вог апа­ра­та, са два ске­не­ра днев­но тре­ти­ра­но је нај­ма­ње 60 па­ци­је­на­та, што зна­чи да се оба­вља­ло нај­ма­ње 120 про­це­ду­ра. Сре­дом, ка­да ВМА збри­ња­ва хит­не слу­ча­је­ве, пре­глед ске­не­ром је нео­п­хо­дан за још нај­ма­ње 30 па­ци­је­на­та.

– Вој­на ли­ца су че­ка­ла на пре­глед на ске­не­ру ме­сец да­на, ак­тив­на вој­на ли­ца од се­дам до 10 да­на, ци­ви­ли од два до шест ме­се­ци, за­ви­сно од ди­јаг­но­зе, а при­о­ри­тет­ни слу­ча­је­ви знат­но ма­ње. Са но­вим ске­не­ром би­ће пре­гле­да­но 30 па­ци­је­на­та днев­но, што ће у про­се­ку за 50 по­сто да убр­за пру­жа­ње здрав­стве­них услу­га и сма­њи вре­ме че­ка­ња на пре­гле­де и про­це­ду­ре. На­да­мо се да ће до­ћи и до уки­да­ња ли­ста че­ка­ња – на­гла­сио је др Ву­ко­са­вље­вић.

....


Ова вој­но­здрав­стве­на уста­но­ва пла­ни­ра да уско­ро пу­сти у рад и нај­но­ви­ји тип маг­нет­не ре­зо­нан­це, али и дру­гих апа­ра­та, по­пут спе­ци­јал­них ренд­ген уре­ђа­ја за­хва­љу­ју­ћи ко­ји­ма ће ле­ка­ри мо­ћи „као на дла­ну” да ви­де про­ме­не на те­лу па­ци­јен­та. Пла­ни­ра­но је отва­ра­ње оч­не бан­ке јер се уско­ро за­вр­ша­ва­ју гра­ђе­вин­ски ра­до­ви у ВМА где ће се она на­ла­зи­ти, а за­хва­љу­ју­ћи че­му ће тран­сплан­та­ци­је ро­жња­че по­ста­ти ру­ти­на.

Про­шле не­де­ље ВМА је об­ја­ви­ла кон­курс за при­јем но­вих ле­ка­ра и ме­ди­цин­ских тех­ни­ча­ра, а др Ми­ро­слав Ву­ко­са­вље­вић сма­тра да је пи­та­ње по­пу­не ме­ди­цин­ског ка­дра јед­но од кључ­них пи­та­ња срп­ског здрав­ства да­нас.


Остатак вести на линку
Logged
HrcAk47
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 662« Reply #106 on: December 23, 2017, 03:21:48 pm »

Kakav skener? Novinari, novinari...
Logged
Kuzma®
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 9 909« Reply #107 on: December 23, 2017, 04:38:43 pm »

Kakav skener? Novinari, novinari...


U delu teksta koji nisam preneo, pretpostavljam da nacelnik klinike zna o cemu se radi

Quote
Пре­ма ре­чи­ма пу­ков­ни­ка др Дра­га­на Ду­ло­ви­ћа, на­чел­ни­ка Кли­ни­ке за ра­ди­о­ло­ги­ју ВМА, нај­но­ви­ји 160-слајс­ни апа­рат са на­пред­ним софт­вер­ским ала­ти­ма омо­гу­ћа­ва вир­ту­ел­не ен­до­скоп­ске пре­гле­де (брон­хо­ско­пи­ја, ко­ло­но­ско­пи­ја), 4Д сни­мак ор­га­на са убри­зга­ва­њем теч­но­сти, мор­фо­ло­шке и функ­ци­о­нал­не кар­ди­о­ло­шке ана­ли­зе, а све са 75 од­сто сма­ње­ном до­зом зра­че­ња уз одр­жа­ва­ње истог ква­ли­те­та сли­ке и кра­ћег вре­ме­на сни­ма­ња.
Logged
Kuzma®
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 9 909« Reply #108 on: January 18, 2018, 08:53:31 am »

140 godina Vojne bolnice u Nišu

Autor:M. Z.Izvor:Južne vesti


* vojna-bolnica-2.jpg (83.38 KB. 620x412 - viewed 38 times.)


Najstarija zdravstvena ustanova na jugu Srbije, Vojna bolnica u Nišu, osnovana je 22. januara 1878, samo desetak dana nakon oslobođanja Niša od Turaka. Bila je utočište ranjenicima u svim ratovima od tad, prošla je i "albansku golgotu", a i promenila je desetak naziva.

Osnovana je pod nazivom “Velika niška vojna bolnica”, na predlog načelnika Saniteta srpske vojske pukovnika Vladana Đorđevića, a po naredbi Vrhovnog štaba srpske vojske. Tako je ulaskom u Niš, srpska vojska donela pored slobode i zdravstvenu zaštitu. Na početku, pored Đorđevića, radilo je 7 lekara, 2 pomoćnika, 1 apotekar, komandir bolnice i 2 pisara.

Do 1881. godine, kako piše na sajtu Vojne bolnice, bila je jedina bolnica, kada je dala presudan doprinos formiranju Okružne bolnice, kao i Pasterovog zavoda 1900.

Quote
Vojna bolnica Niš spada u najstarije i najuglednije medicinske i vojne ustanove u Srbiji. Od vremena njenog osnivanja do današnjih dana prošla je dug i trnovit put kroz sedam ratova koje je vodio srpski narod. Sa njom je započelo i razvijalo se zdravstvo i zdravstvene ustanove, ne samo Niša, već i čitavog regiona - piše na sajtu bolnice.

Bila je utočište za ranjenike u srpsko-bugarskom ratu 1885-1886, kao i u Balkanskim ratovima 1912-1913. U toku Prvog svetskog rata u Nišu je 6 meseci vladala epidemija pegavog tifusa, pa se pored ranjenika lečilo i oko 3.000 pacijenata, a dnevno ih je umiralo i do 36.

Prvi vazdušni transport nekoliko pacijenata u jednom ratu, kako piše na sajtu bolnice, obavljen je 1915, a uradila ga je “francuska aeroplanska četa” na relaciji Beograd - Niš. Vojna bolnica bila je jedina srpska sanitetska formacija koja je prošla “albansku golgotu” i stigla na ostrvo Vido, gde je nastavila rad. Bila je “učesnik” i proboja Solunskog fronta, a posle oslobođenja 1918, nastavila je svoj rad na starom mestu, pored Ćele-kule.

Ranjene i bolesne niški vojni lekari zbrinjavali su i u Drugom svetskom ratu, naročito posle savezničkih bombardovanja i bitaka na Sremskom frontu. Isti zadatak Vojna bolnica obavljala je i tokom NATO bombardovanja 1999.

Svi nazivi Vojne bolnice kroz istoriju
Velika niška vojna bolnica (1878-1880);

Stalna niška vojna bolnica (1880-1895);

Moravska stalna vojna bolnica (1895-1926);

Armijska stalna vojna bolnica (1926-1941);

Vojna bolnica (1941-1944);

Bolnički centar broj 1 (1944-1946);

Armijska bolnica u Nišu (1947-1956);

Područna vojna bolnica u Nišu (1956-1968);

Vojna bolnica Niš od 1968. godine.

Logged
Kuzma®
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 9 909« Reply #109 on: February 14, 2018, 05:30:41 pm »

Evo da prenesem iskustvo od jutros sa VMC Novi Beograd.

Supruga i ja smo kod iste doktorke pa istovremeno zakazujemo preglede i odlazak po produzenje terapije. Jutros smo imali zakazano za 08:05 odnosno 08:15. Doktorka je na bolovanju ali je njene pacijente preuze nacelnik sluzbe opste medicine. Supruga je prozvana u 07:56, ja sam usao par minuta posle. U apoteci su prvi put imali sve prepisane lekove pa se prvi put desilo da mi nisu overavali recepte za podizanje lekova u civilnim apotekama. I prvi put za ovih par godina su imali i kese da se lekovi ne nose u rukama, po dzepovima itd. Zgradu VMC-a smo napustili vec u 08:10.
Eh, da je srece da uvek tako bude.
Logged
vitez koja
Stručni saradnik - istorija
potporučnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2 822« Reply #110 on: February 14, 2018, 07:54:01 pm »

Evo da prenesem iskustvo od jutros sa VMC Novi Beograd.

Supruga i ja smo kod iste doktorke pa istovremeno zakazujemo preglede i odlazak po produzenje terapije. Jutros smo imali zakazano za 08:05 odnosno 08:15. Doktorka je na bolovanju ali je njene pacijente preuze nacelnik sluzbe opste medicine. Supruga je prozvana u 07:56, ja sam usao par minuta posle. U apoteci su prvi put imali sve prepisane lekove pa se prvi put desilo da mi nisu overavali recepte za podizanje lekova u civilnim apotekama. I prvi put za ovih par godina su imali i kese da se lekovi ne nose u rukama, po dzepovima itd. Zgradu VMC-a smo napustili vec u 08:10.
Eh, da je srece da uvek tako bude.


E, Kuzma..

Ocigledno ti dobro krenuo danasnji dan....!
Logged
Kuzma®
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 9 909« Reply #111 on: February 14, 2018, 08:02:33 pm »

A moze biti Kojo, moze biti. Jos jednom sam imao nesto slicno, gde god sam tog dana usao svud su bili toliko ljubazni da nisam mogao da verujem sta se desava.
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 18 572


« Reply #112 on: February 16, 2018, 08:01:07 pm »

Моје искуство са ВМЦ-ом  Нови Београд је доста позитивно. Преглед код лекара опште праксе се заказује (ја то урадим телефоном) и онда се чека највише 10-15 минута. Пре месец дана сам био код интернисте где је обично гужва. Међутим, био сам изенађен да је тог дана било врло мало пацијената и да сам од пријаве до одласка кући (ради се обавезно и ЕКГ) провео 35 минута. Највише се чека код зубара, посебно протетичара. Дођеш у заказано време па онда чекаш сат времена.
Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 36 442« Reply #113 on: February 24, 2018, 09:01:10 pm »

Вулин: Војно здравство, добро лице наше војске
субота, 24.02.2018.

Акција бесплатних лекарских прегледа за све грађане настављена је у Војномедицинском центру Церак где је више од 280 грађана заказало и обавило специјалистичке лекарске прегледе.

Након обиласка, министар одбране Александар Вулин је истакао да је војно здравство наш начин да покажемо цивилству колико је добро и колико је вредно улагати у војску, саопштило је Министарство одбране.

„Војска Србије је ту за своје грађане. У оквиру акција бесплатних прегледа у војном здравству, прегледано је преко 3.000 наших пацијената и заиста са поносом могу да кажем да имамо велико задовољство и да то говори колико се војно здравство цени и колико се верује војном лекару и колико се верује у све оно што Војска ради”, рекао је Вулин.

Он је навео и да је ове године за набавку лекова, за набавку медицинске опреме, предвиђено око две милијарде динара.

Најавио је да ће бити нађена и буџетска средства да се изврши и далеко темељнија реконструкција центара, купи нова опрему и прими већи број здравствених радника.

„Све оно што што нам недостаје у војном здравству мора да буде обезбеђено, јер, војно здравство се не брине само о 114.000 наших корисника и 40.000 наших корисника у Београду, већ се брине и око 300.000 цивила који су прегледани кроз наш систем, о 20.000 цивила који се налазе и у нашим болницама. Дакле, војно здравство је наш начин да покажемо колико смо организовани, колико вредимо својој земљи, и колико можемо да помогнемо читавом нашем становништву и целој нашој земљи”
, рекао је Вулин.

Он је, такође, нагласио да је војно здравство добар начин да покажемо једно организовано, добро лице, лице наше војске које грађани, уосталом, толико воле и толико искрено цене.

Лекар специјалиста опште медицине др Биљана Рабреновић захвалила је Вулину за иницијативу за организовање бесплатних лекарских прегледа и промоцију војног здравства.

„Ово је четврта акција бесплатних прегледа под покровитељством Центра војномедицинских установа. Изузетно смо поносни великим одзивом и задовољством грађанства добијеним услугама”, рекла је др Рабреновић нагласивши да су у току данашњег дана грађанима били доступни лекари девет специјалности и лабораторија.

Међу грађанима Београда који су искористили данашњу акцију бесплатних прегледа у ВМЦ Церак била је и докторка у пензији Марија Плечеш, која ову акцију оцењује као сјајну иницијативу система одбране.

„Нигде не чекате, све можете урадити на једном месту и то врло брзо. Сви су љубазни и перфектно организовани. Ја сам била код интернисте, који ме је упутио на ултра-звук штитне жлезде"“, рекла је она, нагласивши да ће оне прегледе које би у цивилном сектору чекала месецима урадити данас за два сата.

У време када је и заказана, у ординацију код неуролога улази и Љиља Паовица.

Данашњем обиласку ВМЦ Церак присуствовали су и државни секретар у Министарству одбране Бојан Јоцић, начелник Управе логистике Генералштаба Војске Србије бригадни генерал Жељко Нинковић и начелник Управе за војно здравство пуковник Угљеша Јовичић.

Министарство одбране крајем прошле и почетком ове године у више наврата отворило је врата својих здравствених центара у Београду, Новом саду, Нишу, Краљеву, Врању и Бачкој Тополи током којих су војни лекари-специјалисти прегледали више од 3.000 грађана Србије пружајући им врхунске здравствене услуге.

Акција бесплатних прегледа грађана и даље наилази на велико интересовање у свим градовима у којима је била организована, најпре због професионалности и квалитета рада запослених у војним здравственим центрима, а затим и могућности да се у једном дану одраде прегледи на које се неретко чека и месецима.

Следеће недеље ће, поводом 2. марта, Дана Војномедицинске академије, лекари клиника за кардиологију, ендокринологију, реуматологију, као и Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију ВМА бесплатно прегледати грађане сваког дана у времену од 14 до 19 часова. (Танјуг)

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 36 442« Reply #114 on: May 27, 2018, 07:54:46 pm »

Злат­ни стандар­ди Војне бол­нице у Ни­шу
Аутор: Тома Тодоровић субота, 26.05.2018.

Отво­рен опе­ративни блок за минимал­но инвазив­но-ендоскопску хирур­гију у којем ће, осим војних оси­гураника, бити збриња­вана и цивил­на лица

Ниш – По­сле отва­ра­ња но­ве и мо­дер­не опе­ра­тив­не са­ле за ар­тро­скоп­ску хи­рур­ги­ју у ор­то­пед­ском бло­ку, пре ме­сец и по да­на, у Вој­ној бол­ни­ци од ју­че је у функ­ци­ји и све­ча­но је пре­дат на ко­ри­шће­ње ре­кон­стру­и­сан и нај­са­вре­ме­ни­ји про­стор за ми­ни­мал­ну ин­ва­зив­но-ен­до­скоп­ску амб­до­ми­нал­ну хи­рур­ги­ју.

На при­год­ној све­ча­но­сти, ко­јој су при­су­ство­ва­ли ми­ни­стар од­бра­не Алек­сан­дар Ву­лин, на­чел­ник Вој­ног здрав­ства пу­ков­ник др Угље­ша Јо­ви­чић, управ­ник Вој­не бол­ни­це пу­ков­ник др Јо­ви­ца Ста­ној­ко­вић, пред­сед­ник Скуп­шти­не гра­да Ни­ша мр Ра­де Рај­ко­вић и дру­ги, на­чел­ник Оде­ље­ња за хи­рур­шке бо­ле­сти ове вој­не здрав­стве­не уста­но­ве пу­ков­ник др Не­бој­ша Ђе­нић ре­као је да ће ми­ни-ин­ва­зив­на ен­до­скоп­ска хи­рур­ги­ја, ко­ја је по­ста­ла „злат­ни стан­дард” у број­ним хи­рур­шким обла­сти­ма, убу­ду­ће би­ти до­ступ­на не са­мо вој­ним оси­гу­ра­ни­ци­ма, већ и свим гра­ђа­ни­ма Ни­ша и ју­га и ју­го­и­сто­ка Ср­би­је.

– Као што смо не­дав­ном адап­та­ци­јом и мо­дер­ни­за­ци­јом обез­бе­ди­ли вр­хун­ско збри­ња­ва­ње свих па­ци­је­на­та на на­шој ор­то­пе­ди­ји и у уре­ђе­ној опе­ра­ци­о­ној са­ли, опре­мље­ној нај­са­вре­ме­ни­јим ви­део ар­тро­ско­пом с пра­те­ћим се­то­ви­ма, ство­ри­ли вр­хун­ске усло­ве за од­ре­ђе­не ре­кон­струк­ци­је згло­бо­ва, та­ко ће и овај но­ви ре­кон­стру­и­сан про­стор би­ти на­ме­њен ле­че­њу вој­ни­ка и вој­них ста­ре­ши­на, али и ци­вил­них оси­гу­ра­ни­ка. На тај на­чин ство­ре­ни су усло­ви за лак­ше, бр­же и ефи­ка­сни­је ла­па­ро­скоп­ске опе­ра­ци­је жуч­не ке­се, ки­ле и све­га дру­гог чи­ме се обез­бе­ђу­је ефи­ка­сни­ји опо­ра­вак па­ци­је­на­та и њи­хов брз по­вра­так у рад­ну сре­ди­ну и оба­ве­за­ма на по­слу. Исто­вре­ме­но на нај­бо­љи на­чин по­пу­ња­ва­мо пра­зни­ну ко­ја по­сто­ји у Ни­шу за ни­во ле­че­ња и збри­ња­ва­ња гра­ђа­на у се­кун­дар­ном здрав­ству – ре­као је пу­ков­ник др Ђе­нић.

За­вр­шет­ком ре­кон­струк­ци­је овог де­ла ни­шке Вој­не бол­ни­це окон­ча­на је пр­ва фа­за мо­дер­ни­за­ци­је Оде­ље­ња хи­рур­ги­је ове вој­не здрав­стве­не уста­но­ве, ре­као је ми­ни­стар од­бра­не Алек­сан­дар Ву­лин. Ре­кон­стру­и­сан је про­стор од око 150 ква­драт­них ме­та­ра, у шта је уло­же­но пре­ко 13 ми­ли­о­на ди­на­ра, и на­ба­вље­на је нај­мо­дер­ни­ја опре­ма ко­ја ће омо­гу­ћи­ти уна­пре­ђе­ње ква­ли­те­та ра­да и при­ме­ну нај­са­вре­ме­ни­јих ме­то­да ле­че­ња у Вој­ној бол­ни­ци у Ни­шу, ко­ја је, ре­као је ми­ни­стар, стуб здрав­стве­не за­шти­те при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је и гра­ђа­на овог де­ла на­ше зе­мље.

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 36 442« Reply #115 on: July 03, 2018, 07:37:27 am »

Ветерани 63. падобранске бригаде потписали донорске картице
Аутор: М.Г.понедељак, 02.07.2018.

У оквиру традиционалног окупљања ветерана 63. падобранске бригаде, Управа за војно здравство представила је програм завештања органа.

Овом приликом потпуковник др Драгослав Стојановић из Војне болнице Ниш одржао је трибину о завештању органа и значају лечења трансплантацијом, а заинтересовани су имали прилику да потпишу донорске картице и подрже Републички програм завештања органа. Ветерани 63. падобранске бригаде, као и припадници 63. падобранског батаљона Специјалне бригаде потписали су 36 донорских картица и на овај начин се прикључили хуманој акцији. Током догађаја одржана је и акција добровољног прикупљања крви у организацији трансфузиолошке службе Војне болнице Ниш и прикупљена је 31 јединица крви.

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 36 442« Reply #116 on: July 07, 2018, 06:47:02 am »

И медицинске сестре под војничком заклетвом
Аутор: Јелена Попадић петак, 06.07.2018.

До краја месеца отворен конкурс Министарства одбране за пријем 130 професионалних војника санитетске службе, који ће морати да прођу војну обуку

Пацијенти Војномедицинске академије убудуће ће бити под будним оком медицинских сестара које ће бити у потпуности и војно обучене. Министарство одбране недавно је објавило конкурс за пријем професионалних војника санитетске службе, тачније медицинских техничара. To значи да ће кандидати који желе да раде у некој од војноздравствених установа морати да имају завршену медицинску школу, да одслуже војни рок, прођу строге безбедоносне провере и здравствени преглед. Реч је о уобичајеној процедури коју пролазе сви кандидати који желе да се запосле у Војсци Србије. Овај позив биће отворен до 31. јула, а заинтересовани младићи и девојке биће упућени на добровољно служење војног рока у септембарској класи. Сви они могу да се јаве центру Министарства одбране у општини становања.

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 36 442« Reply #117 on: July 07, 2018, 09:22:00 pm »

Dopuna prethodne vesti.

--------------------------------------------------

И медицинске сестре под војничком заклетвом
Аутор: Јелена Попадић петак, 06.07.2018.

До краја месеца отворен конкурс Министарства одбране за пријем 130 професионалних војника санитетске службе, који ће морати да прођу војну обуку


Пацијенти Војномедицинске академије убудуће ће бити под будним оком медицинских сестара које ће бити у потпуности и војно обучене. Министарство одбране недавно је објавило конкурс за пријем професионалних војника санитетске службе, тачније медицинских техничара. To значи да ће кандидати који желе да раде у некој од војноздравствених установа морати да имају завршену медицинску школу, да одслуже војни рок, прођу строге безбедоносне провере и здравствени преглед. Реч је о уобичајеној процедури коју пролазе сви кандидати који желе да се запосле у Војсци Србије.

Овај позив биће отворен до 31. јула, а заинтересовани младићи и девојке биће упућени на добровољно служење војног рока у септембарској класи. Сви они могу да се јаве центру Министарства одбране у општини становања. У војномедицинским установама места има за 130 војника санитетске службе, који су по образовању: медицински техничари општег и педијатријског смера, лабораторијски или фармацеутски техничари. Највећи број њих биће запослен на Војномедицинској академији (114), а остали ће бити распоређени у Војним болницама у Нишу и Новом Саду, као и у Центру војномедицинских установа Београд.

Пуковник професор др Мирослав Вукосављевић, заступник начелника ВМА, у разговору за наш лист објашњава да је прва класа војника санитетске службе примљена прошле године. Недавно је 25 младића и девојака потписало уговоре о раду, добило чин разводника и почело да ради у некој од побројаних установа. Примљена је 21 девојка и четири младића, што је и очекивано због природе посла. Осим тога, њих 21 је у поступку пријема.

– Ако имамо војно здравство, морамо имати и обучене војноздравствене раднике. То није ништа ново. Пре неколико деценија људи који су се запошљавали у нашим здравственим установама морали су да прођу војну обуку. У наредних неколико година видећемо да ли смо донели исправну одлуку, али мислим да ћемо од ње сви имати користи. Не само пацијенти и држава, већ и наши здравствени радници, који добијају значајне привилегије – речи су професора Вукосављевића. Он је додао да су професионални војници санитетске службе неопходни, између осталог, и због учешћа наше земље у мировним мисијама.

Кандидати који су потписали трогодишње уговоре радиће посао медицинског техничара, али ће имати плату војника по уговору, која сада износи око 39.000 динара. Ова плата је већа од примања искусне медицинске сестре у некој од цивилних здравствених установа. Осим тога, као и сва војна лица, имаће бенефициран радни стаж и право на накнаду за превоз. Након што заврше одређене курсеве могу да напредују и постану подофицири, што подразумева стално запослење.

– Рад у војноздравственим установама пружа могућност за стално стручно усавршавање, учешће у мировним мисијама у иностранству, као и похађање студија за струковне медицинске сестре на Медицинском факултету ВМА – речи су нашег саговорника. На ВМА, како каже, тренутно ради око 300 људи који су ангажовани на основу уговора о привремено-повременим пословима. Већина њих је медицинске струке, тако да сви могу да се пријаве на овај конкурс, одслуже војни рок и регулишу свој статус. Иако велики број здравствених установа кубури са одливом кадрова, ова друштвена појава, како каже др Вукосављевић, није угрозила рад ВМА. У овој здравственој установи запослено је око 3.000 људи, попуњеност медицинским техничарима износи око 77 одсто, а од почетка године ВМА је напустило 28 медицинских радника. Реч је, како нам је речено, о уобичајеном годишњем просеку када је у питању одлив кадрова.

Услови за пријем

На добровољно служење војног рока могу се јавити особе које су рођене 1989. године и млађе. Кандидати који су заинтересовани за место професионалног војника санитетске службе морају имати завршену средњу медицинску школу и положен стручни испит, за занимања за која је то неопходно. Добровољно служење војног рока траје шест месеци. Првих месец и по кандидати пролазе општу војну обуку у неком од центара (Сомбор, Ваљево или Лесковац) у који се упућују по територијалном принципу. После тога почиње специјалистичка обука за санитетску службу у Нишу, која такође траје месец и по дана. По завршетку ове обуке војници се упућују у једну од четири војноздравствене установе на тромесечну колективну обуку, да би по завршетку добровољног служења били потпуно оспособљени за рад у систему војног здравства

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 36 442« Reply #118 on: September 17, 2018, 09:36:09 am »

Врхунска опрема за нишку Војну болницу
Аутор: Т. Тодоровић недеља, 16.09.2018.

После реконструкције и набавке најсавременијих уређаја за хирургију и ортопедију, модерни апарати користе се и на Одељењу радиологије ове установе

Ниш – Последња реч технике у дигиталној радиодијагностици, врхунски рендгенски апарати, свечано су предати на употребу у Војној болници у Нишу и у најскорије време омогућиће увођење нових дијагностичких процедура у раду великог броја стручњака ове војне здравствене установе. У реконструисаном делу досадашњег Одељења за радиологију нишке Војне болнице уграђена је опрема последње технолошке генерације, а портабл рендген апарати инсталирани су на хируршком и интерном одељењу. Истовремено, на свечаности којој су присуствовали министар одбране Александар Вулин и начелник Управе за војно здравство бригадни генерал др Угљеша Јовичић, речено је да је комплетна радиолошка дијагностика у нишкој Војној болници умрежена у јединствену целину.

– Набавком најмодерније опреме значајно ће бити унапређен ниво радиодијагностичких процедура, којима се постиже већа сигурност, прецизност, безбедност и квалитет услуга. Војни осигураници у сваком тренутку морају да знају да ће убудуће добијати најбољу могућу медицински негу, а свако ко уђе у састав Војске Србије и свој живот веже за одбрану своје земље знаће да се о њему најбоље брине и да ће имати добру униформу, добру плату, најбоље системе наоружања на којим ће с обучавати и бранити домовину, а он и његова породица и најбољу здравствену заштиту и негу – рекао је министар Александар Вулин.

Министар Вулин је посебно нагласио да је после пуних 30 година престало планско урушавање војног здравственог система како не би били испуњаване потребе великог броја корисника, исто као што је уништавана и српска војска како не би испуњавала своје редовне одбрамбене обавезе. Великим улагањима стварају се најбољи услови за рад медицинског особља и збрињавање пацијената. У Војној болници, која је најочитији пример уништавања једне изузетне установе у претходне три деценије, Министарство одбране је захваљујући напорима Владе Србије и врховног команданта и председника републике Александра Вучића само у последњој години за набавку најсавременије и врхунске опреме, али и реконструкцију објеката уложено више од милион евра. И наставиће се како би ова војна медицинска установа поново била са врхунским стручњацима који раде у њој једна од најбољих у Србији на задовољство становника наше земље, посебно југа и југоистока Србије, рекао је министар одбране Александар Вулин.

Izvor: www.politika.rs
Logged
lovac
Stručni saradnik za brodska oružja i sisteme
kapetan korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 6 796


« Reply #119 on: August 06, 2019, 08:03:18 pm »

Imam jedno ozbiljno pitanje. Možda se ne odnosi direktno na ovaj topic, ali se tiče zdravstvene zaštite vojnih penzionera u Sr.

Radi se o sledećem:
ceo svoj radni vek sam proveo u vojsci, penzionisao sam se u Crnoj Gori, neosredno pre raspada Državne zajednice. Pre nekoliko meseci sam se iz CG preselio u Sr. Prijavio se na novoj adresi, dobio Sr ličnu kartu, prebacio sam penziju, i rešio ostale formalnosti vezano za preseljenje. Odjavio sam se iz CG, u svakom pogledu. Zdravstveno osiguranje u Sr još nisam rešio zbog administrativnih formalnosti, ali mislim da ću ovih dana dobiti zdravstvenu knjižicu, na osnosvu međudržavnog sporazuma između SR i CG, po kojem penzioneri kada se presele iz jedne u drugu državu, ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje.

Klasić, vojni penzioner u SR mi je pre neki dan pričao da se on kao penzioner leči u vojnim zdravstvenim ustanovama, jer je u njima zdravstvena zaštita bolje rešena nego u civilnim domovima zdravlja.
Napominjem, da u Cg više nema izdvojenog vojnog zdravstva, država je sve nekadašnje zdravstvene ustanove prisvojila i objedinila u zajednički sistem zdravstva.

Pitanje je sledeće: imali iko od palubaraca ideju kako bih, na koji način mogao ostvariti vojno zdravstveno osiguranje u SR? Gde da počnem, odakle da krenem da ostvarim to pravo?
Zaboravih napomenuti, da sam se doselio i nastanio u prigradskom naselju Novog sada.

Logged
Pages:  1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.026 seconds with 25 queries.