PALUBA

Ostalo => Licni dokumenti (vojni i civilni) => Topic started by: vitez koja on January 21, 2013, 11:09:40 pm



Title: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:09:40 pm

Osnovna licna dokumenta gradjana su licna karta (za utvrdjivanje identiteta) i pasos (putna isprava).


Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može da služi i kao putna isprava umesto pasoša.


Sadržaj i obrazac
U ličnu kartu se upisuju podaci imaoca lične karte, i to: ime i prezime, pol, dan mesec i godina rođenja, mesto opštine i država rodjenja, kao i jedinstveni matični broj građana. U obrazac lične karte unose se i slike biometrijskih podataka imaoca te isprave (fotografija, otisak prsta i potpis), kao i datum izdavanja lične karte sa rokom njenog važenja. Obrazac lične karte štampa se na maternjem jeziku, ćiriličnim/latiničnim pismom, i na engleskom jeziku, a u skladu sa zakonom i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Regulacija i nadležni organi
Organi unutrašnjih poslova vode razne evidencije o elementima ličnog statusa građana, posebno o prebivalištu i boravištu, evidencije državljana, evidencije ličnih karata i putnih isprava, ličnih(matičnih) brojeva građana, registar motornih vozila. Opštinski organ unutrašnjih poslova vodi evidenciju o primljenim zahtevima i izdatim ličnim kartama. U gradovima sa više opština može se voditi jedinstvena evidencija o izdatim ličnim kartama za celu teritoriju grada.
Utvrđivanje indetiteta lica i vođenje evidencije o izdatim ličnim kartama, kao posebna upravna materija, regulisani su Zakonom o ličnoj karti. Prema ovom zakonu, lični indetitet dokazuje se ličnom kartom, koja je javna isprava, a može služiti i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:11:22 pm

Primeri licnih karata na ovim prostorima:

Primer licne karte u kraljevini Jugoslavije iz 1937.godine


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:12:05 pm
Primer licne karte iz vremena II svetskog rata

Licna karta iz 1941.g. iz talijanske okupacione zone – Kastel Novi


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:13:20 pm
Licna karta iz vremena Nezavisne drzave Hrvatske


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:15:13 pm
Primer licne karte iz period neposrednog oslobodjenja Jugoslavije, prva polovina 1945.g.

Osobna legitimacija izdata u Splitu od strane N.O.O. Split i
Licna legitimacija izdata u Novom Beceju od strane N.O.O. Novi Becej


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:16:21 pm
Licna karta izdata od strane Komande grada Beograda 1945.godine [attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:17:55 pm
Ovakav oblik LK karte po neproverenim podacima je zadrzan do pocetka pedesetih godina proslog veka, a onda se krenulo sa izdavanjem licnih karata u novoj formi i obliku.


Naslovna strana


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:18:58 pm
Primer licne karte nobelovca Ive Andrica


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:19:48 pm
Obrazac lične karte štampao se na maternjem jeziku, ćiriličnim/latiničnim pismom, u skladu sa zakonom i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
Evo jos jednog primera.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:21:19 pm
Ovaj oblik i forma LK se zadrzao od sedamdesetih pa do pred raspad SFRJ. Obrazac štampao se ćiriličnim, odnosno latiničnim pismom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:26:24 pm
Pocetkom devedesetih godina krenulo sa izdavanjem licnih karata u obliku knjizice, koji se u pojedinim republikama bivse SFRJ zadrzao sve do 2000 i neke godne.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:27:57 pm
Nakon raspada SFRJ u Srbiji je zadrzana forma dotadasnje licne karte, s tim da je doslo do promene grba na naslovnoj strani i unutrasnjosti.


Lična karta na starom obrascu je izdata sa rokom važnosti do 27. 7. 2011. godine. Izmenama Zakona o ličnoj karti važnost ovih ličnih karata je produžena do 31. decembra 2016. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:29:17 pm
Na sednici Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, 14. jula 2006. godine, donet je zakon o ličnoj karti. Po njemu Lična karta je javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet. U skladu sa zakonom, lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može da služi i kao putna isprava.

Pravo na ličnu kartu ima svaki državljanin Republike Srbije stariji od 16 godina života. Pravo na ličnu kartu ima i državljanin stariji od deset godina života. Državljanin stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu.

Zakonom je dalje propisano vazenje licne karte, nadleznost za izdavanje, obrazac licne karte, postupak izdavanja, posebne obaveze u vezi sa izdavanjem licne karte, evidencija i koriscenje podataka, kaznene odredbe,  prelazne i zavrsne odredbe.

U kaznenim odredbama je propisano da ce se novčanom kaznom ili kaznom zatvora kazniti za prekršaj lice:
1) koje suprotno utvrđenoj dužnosti nema ličnu kartu;
2) koje u određenom roku ne podnese zahtev za izdavanje lične karte;
3) koje u zahtevu za izdavanje lične karte navede neistinite podatke;
4) koje koristi ličnu kartu koju ne sme da koristi;
5) koje upotrebi ličnu kartu suprotno zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave;
6) koje odbije da pokaže ličnu kartu službenom licu ovlašćenom za legitimisanje;
7) koje ličnu kartu da drugom licu da se njome služi kao svojom, odnosno služi se tuđom ličnom kartom kao svojom ili je na drugi način zloupotrebljava.
Novčanom kaznom kazniće se za prekršaj lice:
1) koje u propisanom roku ne vrati ličnu kartu nadležnom organu radi poništenja;
2) koje ne nosi ličnu kartu a dužno je da je ima;
3) koje bez odlaganja ne prijavi nestanak ili pronalazak lične karte.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:29:59 pm
Proces izdavanja LK u Srbiji

Pravo na ličnu kartu ima svaki državljanin Republike Srbije stariji od 16 godina života, kao i državljanin stariji od 10 godina. Ona se izdaje sa rokom važenja od 5 godina, a deci sa rokom važenja do 2 godine, a najkasnije do kraja meseca u kalendarskoj godini kada pune 16 godina života.
Ličnu kartu izdaje opštinski organ unutrašnjih poslova na čijem području ima prebivalište lice koje traži ličnu kartu. Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se u roku od 15 dana po navršenoj 16. godini života. Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se lično na propisanom obrascu. Za dete, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev za izdavanje lične karte podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik. Pre izdavanja lične karte utvrđuje se indetitet lica koje zahteva izdavanje lične karte i istinitost drugih činjenica navedenih u zahtevu za izdavanje lične karte. Lice koje podnosi zahtev za izdavanje lične karte dokazuje svoj indetitet i druge činjenice starom ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih, kao i drugim dokazima koje zatraži organ uprave nadležan za izdavanje lične karte. Opštinski organ unutrašnjih poslova dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva izda ličnu kartu, a u hitnim slučajevima ili iz drugih opravdanih razloga, ako su za to ispunjeni propisani uslovi, nadležni organ je dužan da ličnu kartu izda i u kraćem roku.

Izvor: http://sr.wikipedia.org/sr-


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:30:49 pm
Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta. Građani se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte izjašnjavaju da li žele ličnu kartu sa čipom ili bez čipa.  

Izgled licne karte gradjanina Srbije:
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:31:12 pm
U skladu sa Zakonom o ličnoj karti imalac lične karte je dužan da ukoliko se promene njegovi lični podaci, podnese zahtev za izdavanje nove lične karte u roku od 15 dana od dana nastupanja promene.

Građani koji izaberu ličnu kartu na obrascu u koji je ugrađen mikrokontroler (čip), nisu u obavezi da prilikom promene adrese prebivališta podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo plaćaju naknade za izdavanje iste, dok građani koji poseduju ličnu kartu bez čipa, prilikom svake promene adrese prebivališta podnose i zahtev za izdavanje nove lične karte.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:33:23 pm
LICNE KARTE ZEMALJA IZ OKRUZENJA

Austrijska licna karta

Austrijska licna karta izdaje se austrijskim gradjanima. Moze se koristiti i kao putna isprava prilikom posete zemljama Evropske unije,evropske ekonomske zone i Svajcarske.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:38:30 pm
Licna karta  Bosne i Hercegovine

Bosansko-hercegovacka legitimacija (bosanski:Licna karta, hrvatski: Osobna iskaznica, srpski cirilicni: Licna karta) je legitimacija izdata u Bosni. Svi gradjani koji su stanovnici Bosne i Hercegovine i stariji su od 15 godina imaju pravo na nacionalnu licni kartu, a svi bosansko-hercegovacki gradjani koji su stariji od 18 godina moraju imati licnu kartu izdatu od strane policije (Ministarstva unutrasnjih poslova) od strane mesta prebivalista.


Izvor: http://www.infolive.ba
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian-Herzegovinian_identity_card


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:39:51 pm
Bugarska licna karta

Bugarska legitimacija (licna karta) je obavezna legitimacija izdata u Bugarskoj. Dokument izdaje policija u ime Ministarstva unutrasnjih poslova i glavni je oblik identifikacije na teritoriji Bugarske. Svi Bugari su obavezni po zakonu da nose stalno licnu kartu sa sobom, inace podlezu kaznama.

Od 01.januara 2007.godinebugarska licna karta moze da se koristi i za putovanje unutar Evropske unije i sengenskog prostora umesto bugarskog pasosa. Pored toga, bugarska licna karta je prihvacena kao putna isprava od strane Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Srbije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:41:15 pm
Lična karta Crne Gore


Lična karta je obavezan dokument, koji se izdaje crnogorskom državljaninu, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, a navršio je 18 godina života.Crnogorski državljanin stariji od šest godina, a ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu. Zahtev za njega podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj.
Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici ili filijali za upravne unutrašnje poslove u mestu svog prebivališta.

Izvor: http://www.dijasporacg.me



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:42:15 pm
Grcka licna karta

Grcka identifikaciona kartica je zvanicni dokumenat Grcke I koristi se za potvrdu necijeg identiteta u svakoj prilici. Posedovanje ovog dokumenta je obaveza za sve Grke koji imaju preko 12 godina starosti. Gradjani su duzni da je uvek nose sa sobom i pokazu na zahtev policije. Pasos se smatra jednakom vrednoscu licne karte kod potvrde necijeg identiteta.

ID kartica je vazeca putna isprava izmedju zemalja Evropske unije i zemalja koje su potpisale posebne ugovore sa grckom vladom, kao sto je Turska. Grcka ID kartica se koristi za identifikaciju gradjana kod lokalnih ili EU izbora. ID kartica vazi 15 godina.

Vojna lica, pripadnici policije, vatrogasci, obalska straza i pripadnici obavestajne sluzbe nose posebne ID legitimacije do penzionisanja ili do prestanka sluzbe.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:43:32 pm
Osobna iskaznica Hrvatske
Izvor: Wikipedija

Osobna iskaznica je licni dokument, kojeg je izdala država za identifikaciju državljana. Međunarodnim sporazumima, moguće je da osobna iskaznica posluži umesto putovnice. U Hrvatskoj osobne iskaznice za maloletnike ne postoje. Na iskaznici piše ime osobe, datum rođenja i trajno prebivalište.

Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba starija od 15 godina života. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inostranstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, pola, datuma rođenja i adrese stanovanja dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu, kao i osoba starija od 16 godina koja nije izvadilaosobnu iskaznicu kažnjava se novčanom kaznom za prekršaj.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:44:25 pm
Kosovska licna karta

Kosovska licna karta se izdaje gradjanima tzv. Republike Kosovo u cilju utvrdjivanja njihovog identiteta, dokaza o prebivalistu, prava na rad i prava na javne beneficije


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:45:18 pm
Madjarske licne karte

Madjarske licne karte su obavezne za madjarske gradjane od 14 godina starosti, mada se mogu dobiti i ranije. Od 01.januara 2006.g. sa ovom licnom karton gradjani mogu da putuju u okviru sengen zone,EU i u neke druge evropske zemlje (kao sto je Makedonija) koristeci samo ovu kartu.

Trenutno postoje tri vrste vazecih licnih dokumenata. Najstariji dokumenat (tvrd povez)je izdat pre 1989.g. od strane Narodne Republike Madjarske; drugi tip je meki povez, izdat nakon demokratskih promena u zemlji. Oba dokumenta sadrze originalnu fotografiju vlasnika, sa originalnim potpisima vlasnika i predstavnika lokalne policije. Treci dokumenat, je u upotrebi od 2000.g. u obliku plasticne kartice (obicno se naziva licna karta) sa fotografijom i potpisom vlasnika digitalno reprodukovanog.

Kartica pokazuje puno ime, datum rodjenja i mesto, majcino ime, pol, rok vazenja kao I overu lokalnog drzavnog organa koji je izdao LK. LK jedinstvenidentifikacioni niz sastavljen od sest brojeva I dva pisma.Na ovoj karti nema nikakvih informacija o adresi vlasnika i njegovom JMBG. U Madjarskoj se JMBG vise ne koristi kao identifikacioni broj, vec sluzi samo u statisticke svrhe-popis.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:47:33 pm
Македонска лична карта
ИД је лични документ у Републици Македонији који доказује идентитет, држављанство, место пребивалишта и адресу грађанина државе. Документ издат од стране Министарства унутрашњих послова (МУП). Сваки грађанин који је навршио 18 година има право на личну карту. ИД картица се може издати држављанину који је навршио 15 година, на лични захтев, уз претходну сагласност родитеља, законског старатеља или старатеља.



Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_identity_card


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:49:01 pm
Nemacka licna karta

Nemacka licna karta (German: Personalausweis) se izdaje nemackim gradjanima od strane lokalnih kancelarija za registraciju. Obaveza za sve nemacke drzavljane starosti 16 godina i vise je da poseduju LK ili pasos, ali d sa sobom nose jedan dokumenat.

Nemacki gradjani mogu da putuju unutar EU i sengen zone sa LK umesto pasosa. Nemacke LK vaze 10 godina (sest godina vaze ako je vlasnik mladji od 24 godine.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:49:47 pm
Poljska licna karta

Svaki gradjanin Poljske preko 18 godina, nastanjen u Poljskoj, mora imati licnu kartu izdatu od strane lokalne uprave. Poljska licna karta se izdaje na period od 10 godina (ako je vlasnik mladji od 18 godina, vaznost je onda 5 godina).

Nova elektronska LK od jula 2013.godine imace elektronski cip, koji ce ujedno funkcionisati i kao elektronski potpis. Isti ce moci da se koristi za identifikaciju preko Interneta. Poljska LK moze se koristiti kao putna isprava za putovanje u zemlje unutar EU, kao i clanice sengen zone.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 21, 2013, 11:54:02 pm
Licna karta Velike Britanije

Zakonom o legitimaciji iz 2006.g. Parlament Ujedinjenog Kraljevstva je propisao nacionalnu identifikacionu karticu, kao licni identifikacioni dokumenat, ujedno i kao putnu ispravu za putovanje u zemlje EU. Ista bi bila povezana sa bazom podataka, poznatom kao nacionalnim registrom identiteta.

O uvodjenju ove LK mnogo se raspravljalo od strane aktivista za zastitu ljudskih prava, strucnjaka iz oblasti bezbednosti, IT strucnjaka i politicara. Rasprava je vodjena vise o mestu i ulozi baze podataka nego o LK. Zakon je precizirao 50 kategorija informacija koje bi nacionalni registar identiteta imao o svakom gradjaninu, otiske svih 10 prstiju, digitalizono skeniranje lica i zenice oka, podatke o mestima boravka i stanovanja svih stanovnika V.Britanije tokom njihovog zivota.

Konzervativna, Liberalno demokratska koalicija formirana posle opstih izbora 2010.godine najavila je ukidanje licnih karata, sto je i realizovano zakonom od 21.januara 2011.g. Medjutim V.Britanija i dalje od strane stanovnika van EU zahteva licni dokumenat u skladu sa njihovim Zakonom o drzavljanstvu i imigraciji iz 2007.g. odnosno 2009.g.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on January 22, 2013, 08:16:54 am
Ovakav oblik LK karte po neproverenim podacima je zadrzan do pocetka pedesetih godina proslog veka, a onda se krenulo sa izdavanjem licnih karata u novoj formi i obliku.


Naslovna strana

Koliko me sjećanje služi vrijedila je do 67-68. godine. Imali su je moja mater, otac, baka, djed. Negdje 67. u drugoj polovici su izlazile plastificirane.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on January 22, 2013, 01:17:50 pm
Osobna iskaznica Hrvatske
Izvor: Wikipedija

Osobna iskaznica je licni dokument, kojeg je izdala država za identifikaciju državljana. Međunarodnim sporazumima, moguće je da osobna iskaznica posluži umesto putovnice. U Hrvatskoj osobne iskaznice za maloletnike ne postoje. Na iskaznici piše ime osobe, datum rođenja i trajno prebivalište.

Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba starija od 15 godina života. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inostranstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, pola, datuma rođenja i adrese stanovanja dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu, kao i osoba starija od 16 godina koja nije izvadilaosobnu iskaznicu kažnjava se novčanom kaznom za prekršaj.

Osobna iskaznica RH izrađena je u ID3 formatu, mogu je imati djeca s 12 godina, obvezna je nakon 16, tako da su to iskaznice i za maloljetnike, osoba koja može dokazati svoj identitet i ukoliko nema kod sebe važeću OI ne podliježe prekršajnom postupku, ali podliježe ukoliko nije pravodobno podnijela zahtjev za izdavanje ili zamjenu OI, trenutno služi kao putna isprava za Italjiu, Sloveniju, Mađarsku, BiH i Crnu GOru, a nakon 1.7.2013 vrijediti će i za sve ostale zemlje EU.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on January 22, 2013, 01:20:20 pm
Grcka licna karta

Grcka identifikaciona kartica je zvanicni dokumenat Grcke I koristi se za potvrdu necijeg identiteta u svakoj prilici. Posedovanje ovog dokumenta je obaveza za sve Grke koji imaju preko 12 godina starosti. Gradjani su duzni da je uvek nose sa sobom i pokazu na zahtev policije. Pasos se smatra jednakom vrednoscu licne karte kod potvrde necijeg identiteta.

ID kartica je vazeca putna isprava izmedju zemalja Evropske unije i zemalja koje su potpisale posebne ugovore sa grckom vladom, kao sto je Turska. Grcka ID kartica se koristi za identifikaciju gradjana kod lokalnih ili EU izbora. ID kartica vazi 15 godina.

Vojna lica, pripadnici policije, vatrogasci, obalska straza i pripadnici obavestajne sluzbe nose posebne ID legitimacije do penzionisanja ili do prestanka sluzbe.


Grčka koristi dvije vrste OI, stare ispisane samo grčkim pismom koje nemaju rok valjanosti, ali su je nositelji dužni prilagođavati svom trenutnom fizičkom izgledu - ne vrijede kao PI i nove istog formata dvojezične - engleski koje služe kao PI unutar Schenghenske zone.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on January 22, 2013, 01:24:55 pm
Nemacka licna karta

Nemacka licna karta (German: Personalausweis) se izdaje nemackim gradjanima od strane lokalnih kancelarija za registraciju. Obaveza za sve nemacke drzavljane starosti 16 godina i vise je da poseduju LK ili pasos, ali d sa sobom nose jedan dokumenat.

Nemacki gradjani mogu da putuju unutar EU i sengen zone sa LK umesto pasosa. Nemacke LK vaze 10 godina (sest godina vaze ako je vlasnik mladji od 24 godine.



Ova plava je osobna iskaznica (lična karta) građana ex DDR-a


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on January 22, 2013, 01:37:39 pm
Vojna legitimacija vojnih lica (osoba) u SFRJ. Ova je izdata u Puli 1974. godine. Prilikom izdavanja osobama nisu uzimani prstni otisci (za civilne legitimacije bilo je to obvezno). Legitimacija je presvučena finom mekom kožom sa utisnutim grbom SFRJ, dimenzija 67x91mm.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on January 22, 2013, 01:45:28 pm
Ova druga, malo je izmjenjena i izdata je u Splitu 1979. godine, istih je dimenzija. Korice su manje kvalitetne, a na prednjoj strani je osim grba SFRJ i natpis "Socialistička Federativna Republika Jugoslavija", malo je izmjenjena i unutrašnjost, uz ostale podatke unosila se i adresa stanovanja- što kod starijih nije bilo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on January 22, 2013, 01:52:21 pm
Hvale vrijedna tema koju je otvorio i nesebicno popunjava Vitez Koja i drugi Palubarci.
Bilo je takvih dokumenata iz vremena IISR na nekom drugom topiku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on January 22, 2013, 02:23:52 pm
Nešto malog postavljao u temi Lični dokumenti iz 2 SR u Sloveniji (https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=19912.0)


Mislim da bi vojna knjižica i vojna lična karta zaslužile svoje teme, samo još nisam imao vremena da jih otvorim (oko vojnih knjižica)

LPB


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on January 22, 2013, 02:29:57 pm
Ove vojne sam imao prilike vidjeti. Bile su malog formata.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on January 22, 2013, 02:49:26 pm
Nove, biometrijske lične karte SR i CG su oličenje formalne gluposti birokratije u tim zemljama.

Naime, na prednjoj strani tog dokumenta je unesen datum rođenja osobe, a na pozadini je upisan jedinstveni matični broj, koji u sebi sadržava isti broj.
Identična je situacija i sa CG pasošem gde u istom redu stoje datum rođenja i JMBG.

Mislim da dodatni komentari nisu potrebni!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on January 22, 2013, 02:53:36 pm
Sabacka Sicherheitspolizei radi LK po starim pravilima...
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on January 22, 2013, 03:02:42 pm
Nešto malog postavljao u temi Lični dokumenti iz 2 SR u Sloveniji (https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=19912.0)


Mislim da bi vojna knjižica i vojna lična karta zaslužile svoje teme, samo još nisam imao vremena da jih otvorim (oko vojnih knjižica)

LPB

Onda se moze otvoriti i tema sa knjizicama boraca NOB-a/NOP-a.....


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on January 22, 2013, 07:03:52 pm
Ову из доба немачке окупације у Другом светском рату сам већ поставио у неку "историјску" тему. Може и овде:

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on January 22, 2013, 07:27:24 pm
Sabacka Sicherheitspolizei radi LK po starim pravilima...
[attachment=1]
Slična iskaznica postojala je od 41.-43. u Šibeniku. Samo u toj iskaznici ima liktorskih snopova ko šiblja uz Savu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 01:44:29 pm
Nešto malog postavljao u temi Lični dokumenti iz 2 SR u Sloveniji (https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=19912.0)


Mislim da bi vojna knjižica i vojna lična karta zaslužile svoje teme, samo još nisam imao vremena da jih otvorim (oko vojnih knjižica)

LPB

Imam materijal za ovu temu, samo mi treba vremena da sve to obradim i pripremim za predstavljenje. Bice i toga...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 01:53:44 pm
Evo sad nesto o putnim ispravama (pasosima).

Dokumenti koji omogućavaju prelazak državnih granica pominju se još u davnoj prošlosti. Persijski vladar Artakserks je 450. godine p.n.e. svome slugi koji je trebalo da putuje u Judeju dao pismo "za vladare preko reke", tražeći siguran prolaz dok putuje preko njihove zemlje.

Sama reč pasoš (pasport na velikom broju jezika) verovatno potiče od reči pas i porte, što je značilo proći kroz vrata u gradskim zidinama (porte) ili luku (port). Prvi pasoši su obično bili overeni pečatom neke važne ličnosti, što je smatrano dovoljnim stepenom zaštite.

U srednjovekovnoj Evropi su takav dokument putnicima izdavale gradske vlasti. U pasoš je obično upisivan opis izgleda vlasnika.

Porast popularnosti putovanja vozom u drugoj polovini XIX veka doveo je do pravog raspada sistema pasoša i viza. Gotovo sve evropske zemlje su tada opozvale pasoše, a granice su se prelazile lako i bez posebnih procedura i dokumenata. Do 1914. godine pasoši praktično nisu ni bili u upotrebi u Evropi, osim unutrašnjih pasoša za putovanja unutar određene zemlje, na primer u carskoj Rusiji i Otomanskoj imperiji.

Prvi svetski rat je ponovo vratio pasoše u masovnu upotrebu, a nove procedure ostale su na snazi i posle rata. Britanski turisti su još dvadesetih godina XX veka protestovali zbog "dehumanizacije putovanja" i zahteva da u pasošima bude fotografija vlasnika. Liga naroda je 1920. godine dala smernice koje su uticale na izgled modernih pasoša u svim zemljama.



Putna isprava je javna isprava koja državljaninu doticne drzave služi za prelazak državne granice, radi putovanja i boravka u inostranstvu i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu.

Putne isprave su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš i putni list.

Pasoš je putna isprava – obavezan dokument za put u inostranstvo, dokument kojim gradjanin dokazuje državljanstvo i potvrđuje svoj identitet prilikom prelaska državne granice i tokom boravka u inostranstvu.

U određenim situacijama, pasoš se može koristiti kao identifikacioni dokument i u zemlji izdavaocu pasoša.

Svaki građanin ima pravo na pasoš, i to pravo mu se može uskratiti samo iz precizno definisanih razloga.

Posedovanje pasoša nije obavezno, osim, naravno, prilikom putovanja u inostranstvo.

Vrste pasoša su:
-Diplomatski pasoš se izdaje državljanima koji u skladu s međunarodnim pravom u inostranstvu imaju status diplomatskog agenta, konzularnog funkcionera, funkcionera međunarodnih organizacija, diplomatskog kurira, kao i najvišim državnim funkcionerima. Pasoš se izdaje radi efikasnog obavljanja državnih poslova u inostranstvu.

-Službeni pasoš se izdaje službenicima diplomatskih ili konzularnih predstavništava, kao i državnim službenicima, državnim službenicima na položajima i rukovodećim radnicima sa posebnim ovlašćenjima u drugim državnim organima, kada putuju u inostranstvo službenim poslom koji zahteva posedovanje službenog pasoša. Pasoš se izdaje radi efikasnog obavljanja sluzbenih poslova u inostranstvu.

-Putni list je putna isprava koja se izdaje državljaninu doticne zemlje koji je u inostranstvu bez putne isprave radi povratka u maticnu državu.

-Putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora: u tu svrhu putnom ispravom smatra se i brodarska knjižica člana posade plovila unutrašnje plovidbe, kao i pomorska knjižica člana posade pomorskog broda, ako je u nju uneta viza.


Viza je dokument, kojim se daje dozvola ulaska, boravka ili tranzita stranog državljanina na teritoriji određene države, koja mu izdaje vizu. Viza se upisuje (ili lepi kao nalepnica) u pasoš stranog državljanina, ili se izdaje kao poseban dokument u obliku obrasca, koji je potrebno pokazati prilikom ulaska u državu. Neke države zahtevaju posedovanje izlaznih viza, kod svojih građana, za izlazak iz države.

Postoji nekoliko vrsta viza: putna viza, tranzitna viza, grupna viza, diplomatska viza i službena viza.


Veliki broj država je za svoje gradjane uveo biometrijske pasoše. Biometrijski pasoš poznat i kao ePasoš (ePassport) i e-Pasoš (e-Passport) je vrsta pasoša koja koristi biometrijske podatke kako bi se označio identitet vlasnika.

Podaci se pored zapisa na papiru pasoša zapisuju i u poseban čip. U čipu su, u zavisnosti od verzije zabeležene informacije potrebne za prepoznavanje geometrije lica, otiska prsta i izgled mrežnjače oka.

Iako je uvođenje biometrijskog pasoša nailazilo na otpor organizacija za zaštitu ljudskih prava ova vrsta pasoša je uvedena u većini razvijenih zemalja, ali i u mnogim drugim zemljama.

Prvi biometrijski pasoš izdala je Malezija 1998 godine.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 01:56:46 pm
PASOSI KROZ ISTORIJU

Izgled pasos iz 1838.g.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 01:57:59 pm
Pasos iz 1887.g.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 01:59:02 pm
Pasosi Crne Gore:


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:01:06 pm
Pasosi Knezevine Srbije:

U vreme Kneževine Srbije važili su unutrašnji pasoši za Srbiju i Otomansku imperiju koje je izdavala Kneževa kancelarija. U Arhivu Srbije nalaze se dokumenti iz 1834. sa molbama da se izda pasoš za odlazak u Karavlašku trgovcu Karadžiću Kosti da bi se video sa rodbinom, Za odlazak u Požarevac zbog naplate duga, Odlazak u Svilajnac zbog traženja posla.

U naređenju kneza Miloša iz 1837. o Dužnostima policije između ostalog stoji: Policija je dužna ispravno uvoditi u tevter pasoše i turske teskere (putne isprave).

U Arhivu Srbije se nalaze dva pasoša Vuka Karadžića, izdata 1852. i 1856. godine. Prvi pasoš je izdat "Gospodinu Vuku Stef. Karadžiću, penzioneru knjažestva srpskoga, doktora filosofije, članu više učenih društava... Polazi odavde preko Zemuna u Beč." Pasoš je važio godinu dana, samo do označenog mesta, sa napomenom da se u slučaju nužde mogla dati dozvola za promenu. Tekst je bio napisan na srpskom i nemačkom jeziku, na dva lista papira bledozelene boje.

Izvor: www.vreme.rs/cms
           www.archives.org.rs



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:05:14 pm
Pasos Kraljevine Srbije:


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:07:25 pm

Srpski pasoši Tomaša Masarika

U arhivu Akademije nauka u Pragu čuvaju se dva pasoša Kraljevine Srbije sa kojima je u vreme Prvog svetskog rata po svetu putovao Tomaš Garik Masarik, jedna od najznačajnijih ličnosti novije češke istorije.

Ovaj veliki intelektualac i humanista, bio je blizak južnim Slovenima, posebno Srbima i Hrvatima.
Mnogima je bio univerzitetski profesor, učitelj politike, branio je i odbranio Srbe u čuvenom veleizdajničkom procesu.
Tokom Prvog svetskog rata posle odlaska iz Praga 1915. godine, gde mu je pretilo hapšenje, Masarik je počeo da koristi pasoše Kraljevine Srbije i radi na stvaranju Čehoslovačke.

Radi se o dva srpska pasoša, oba sa slikom nosioca i na njegovo ime. Prvi je Masariku 1915. izdat u poslanstvu Srbije u Parizu i predat u Ženevi, a drugi je 1917. godine dobio u Londonu.

U pasošu koji je Masariku izdat u poslanstvu Srbije u Londonu podaci su mu donekle frizirani, verovatno da bi se izbegla neprijatna pitanja u stilu "Moravska, a u Srbiji". U drugom pasošu prezime je promenjeno u Tomas Džordž Marti, dok u rubrici zanimanje stoji "pisac", a kao mesto rođenja naveden je Bruklin (SAD).
Umesto adrese, stoji da mu je otac poreklom iz Srbije, pa je ispalo da je Masarik po svetu putovao kao srpski sin. Masarik je imao veliku ulogu u razbijanju Austro-Ugarske, samim tim i u stvaranju Jugoslavije.
Imao je veliki autoritet i među Srbima i Hrvatima, koji su često između dva rata bezuspešno pokušavali da ga uvuku u svoje rasprave i nateraju da arbitrira.

Izvor: www.rts.rs




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:09:15 pm
Pasos prestlonaslednika Aleksandra Kradjordjevica iz 1919.g.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:11:05 pm
Iseljenicki pasos Kraljevine SHS iz 1924.g.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:12:29 pm
Pasos Kraljevine Jugoslavije:


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:12:50 pm
Diplomatski pasos Koce Popovica 1945.g.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:15:17 pm
Pasosi na prostoru nekadasnje Jugoslavije 1945-92.g.:

Istorija se na ovim prostorima u poslednjih nekoliko decenija silno ubrzala, pa pasoš nikako nije stizao da isprati realnu situaciju na terenu. Na tom dokumentu je uglavnom pisalo ime države koja je već prestala da postoji.

Nakon Drugog svetskog rata postojao je vizni režim od strane zemalja Varšavskog pakta, koji se posle Rezolucije Informbiroa 1948. godine pretvorio u potpunu blokadu granica prema Jugoslaviji. Iako je pedesetih godina počelo izvesno popuštanje u viznom režimu zapadnih zemalja prema Jugoslaviji, odlazak na tu stranu sveta bio je rezervisan uglavnom za diplomate i one koji su išli na službena putovanja.

Izvor: http://www.vreme.rs/cms


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:18:38 pm
Pasoš SFRJ važio je sve do kraja 2001. godine, iako je njen prestanak ozvaničen 27. aprila 1992, formiranjem Savezne Republike Jugoslavije.

Do najudaljenijih kutaka tog sveta može se stići lako i brzo, ali granice najbližih država su zbog viza postale barijere koje se teško prelaze. Zato nije čudno da je crveni SFRJ pasoš sada simbol koji budi nostalgiju i podseća na neka vremena. U kolektivnoj svesti, ta vremena su počela šezdesetih godina XX veka. Pre toga, jugoslovenski pasoš nije bio tražena roba. Šezdesetih godina se sve promenilo. Sa velikim brojem zemalja potpisani su međudržavni ugovori o međusobnom ukidanju viza. Vize su bile potrebne jedino za Grčku i Albaniju – za Grčku zbog nerešenog "makedonskog pitanja", za hermetički zatvorenu Albaniju zbog političkih problema sa režimom Envera Hodže. Vlasnik jugoslovenskog pasoša imao je privilegiju da može da bira stranu na koju će krenuti. Kada su odnosi sa socijalističkim zemljama otoplili, Jugosloveni su i po tom delu sveta mogli da se kreću bez problema, što je tada za stanovnike zapadnih zemalja bilo nezamislivo. Dobri odnosi sa nesvrstanim zemljama učinili su da je i u udaljenim krajevima planete pokazivanje crvenog jugoslovenskog pasoša otvaralo mnoga vrata, za druge čvrsto zatvorena. Ostaci tog poštovanja i danas se mogu naći u tim zemljama kada se pomene Jugoslavija. Zlatno doba crvenog pasoša završilo se raspadom drzave devedesetih godina, kada su gotovo preko noći rampe na granicama pale.

U drugoj polovini devedesetih izdavala se skraćena verzija SFRJ pasoša sa 28 strana, dok je original imao četrdeset.


Izvor: http://www.vreme.rs/cms


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:21:13 pm

Pasoš Savezne Republike Jugoslavije, koji se pojavio krajem devedesetih, opet je kaskao za događajima. Mada je država tog imena potrajala zvanično do 2003, svima je bilo jasno da je kraj SRJ vec stigao. Plavi SRJ pasoš istorija je zvanično pregazila 4. februara 2003, proglašenjem državne zajednice Srbije i Crne Gore. Pasoš te države nikada se nije pojavio, a oni koji su se javno kleli u zajedništvo s pravom su računali da ova tvorevina neće dugo potrajati, i da se nove pasoše ne isplati praviti.

Izvor: http://www.vreme.rs/cms


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:27:53 pm

PASOS SRBIJE:
Daleko pre pojave savremenih pasosa u Srbiji je postojala u srednjem veku vrsta putnih isprava koje se zvala tzv. knjiga verovana (u latinskim ispravama littere credentials – otuda danas akreditivno pismo), takvu putnu ispravu su nosili zvanicni predstavnici zemlje u raznim misijama.

U Karadjordjevo doba ponovo se uvode putne isprave kao odobrenje da vojvode mogu putovati u Rusiju ili Austriju kao vozdovi predstavnici. Sa sobom su morali da nose pismo tzv. objavlenije. Ovakvo pismo su morali da nose i trgovci, a bilo je potrebno i kod putovanja u nahije koje jos nisu bile oslobodjenje. Ako su diplomatski predstavnici morali da putuju u Tursku, morali su od turskih vlasti dobiti dozvolu teskeru. Isto tako i njihovi predstavnici kad su putovali u Srbiju morali su imati teskeru.

Naziv pasos, vrlo rano je poceo da se koristi, pogotovu za putovanja u Austriju. U Milosevo doba, kada su 1833-34.g. odredjivane granice drzave uvodi se pasos koji lici na savremene evropske putne isprave tog doba. Pasos, kao javna putna isprava, tokom svih ovih godina menjao je svoj obrazac i izgled. Zakonom je propisivano, kako da izgleda, koje podatke da sadrzi, koliki mu je rok vaznosti, nacin overe, odnosno potvrda verodostojnosti.

Gradjanski zakonik iz Srbije iz 1844.g. regulisao je pitanje drzavljanstva, a kasnijim zakonima je regulisano i izdavanje pasosa. Zakonom iz 1850.g. regulisano je da svi putnici, bez obzira gde putuju, moraju imati pasos. To su tzv. mali pasosi. Godine 1865.g. srpski drzavljani su oslobodjeni placanja takse za vizu pri ulasku u austrougarsku drzavu.

Ovakva organizacija izdavanja putnih isprava ostala je na snazi sve do posle I sv.rata i stvaranja Kraljevine SHS. 1919.g. donete su nove uredbe o organizaciji ministva unutrasnjih dela, pa i novine za nove putne isprave. Postojali su jos uvek mali pasosi koji su sluzili za putovanje po unutrasnjosti Kraljevine. Kasnije uredbe su izjednacile sve podanike koji su morali imati jedinstven pasos za putovanje u inostranstvo.

Nakon II sv.rata i promene drustvenog uredjenja vazio je isti princip, s tim sto su naglaseni simboli karakteristicni za novonastalu drzavu i njna ideoloska obelezja.

Posle raspada zajednicke drzave Srbija se vraca tradiciji sopstvene drzavnosti. Prema novom Zakonu o putnim ispravama uvodi se novi biometrijski pasos u skladu sa propisima Evropske unije.


Izvor:www.archives.org.rs



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:29:29 pm

Pasoš Republike Srbije je javna putna isprava koja se državljaninu Srbije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Pasoš Srbije se izdaje za neograničen broj putovanja.

Republika Srbija je 01.10. 2007. godine donela Zakon o putnim ispravama, kojim su regulisane putne isprave za putovanje državljana Republike Srbije u inostranstvo, određene vrste putnih isprava i način njihovog izdavanja.


Izgled pasoša:
Korice: ime i grb Republike Srbije, natpis "pasoš" napisan u zlatnoj boji ćirilicom i oznaka da je pasoš biometrijski. Na unutrašnjoj strani korica naizmenično ćirilično i latinično je ispisano "Srbija", vidljivo samo na UV svetlu.

Prvi list u pasošu je polikarbonatni (napravljen od više slojeva plastike) i tvrđi je u odnosu na ostale listove. Sadrži kinegram, optički varijabilne boje, u procesu laminacije unose se mat i sjajni elementi. Podaci se urezuju laserom, ali ne na prvi, već na donje slojeve polikarbonata. Sa druge strane nalaze se lični podaci vlasnika (ime, prezime, fotografija, mesto i datum rođenja, serijski broj, JMBG, prebivalište, datum izdavanja i isteka itd.)

Ostale strane, kojih ima ukupno 32, namenjene su za pečate i vize i prošivene su na specijalan način i specijalnim koncem koji je fluoroscentan. Sadrže grb Srbije, vodeni žig i druge skrivene elemente.
Novi pasoš sadrži nevidljivi čip sa biometrijskim podacima vlasnika.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:33:11 pm


Diplomatski pasoš Republike Srbije
Diplomatski pasoš se izdaje državljanima Republike Srbije koji u skladu s međunarodnim pravom u inostranstvu imaju status diplomatskog agenta, konzularnog funkcionera, funkcionera međunarodnih organizacija, diplomatskim kuririma, kao i najvišim državnim funkcionerima.



Službeni pasoš Republike Srbije
Službeni pasoš se izdaje službenicima diplomatskih ili konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i državnim službenicima, državnim službenicima na položajima i rukovodećim radnicima sa posebnim ovlašćenjima u drugim državnim organima, kada putuju u inostranstvo službenim poslom koji zahteva posedovanje službenog pasoša.

Izvor: http://sr.wikipedia.org/sr
http://www.mup.gov.rs/cms_lat/dokumenta.nsf



Pasoš i putni list izdaju se na lični zahtev, a diplomatski pasoš i službeni pasoš na zahtev nadležnog državnog organa.

Za izdavanje biometrijskog pasoša za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta, odnosno u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu, pri čemu je potrebno priložiti prateća dokumenta.

Nadležni organ je dužan da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pisanu saglasnost drugog roditelja. Maloletnim licima pasoš se izdaje sa rokom važenja, i to:
licima mlađim od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine; licima od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina; ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on January 24, 2013, 02:41:03 pm
Pasos Kraljevine Jugoslavije:


Pasosi na prostoru nekadasnje Jugoslavije 1945-92.g.:

Istorija se na ovim prostorima u poslednjih nekoliko decenija silno ubrzala, pa pasoš nikako nije stizao da isprati realnu situaciju na terenu. Na tom dokumentu je uglavnom pisalo ime države koja je već prestala da postoji.

Nakon Drugog svetskog rata postojao je vizni režim od strane zemalja Varšavskog pakta, koji se posle Rezolucije Informbiroa 1948. godine pretvorio u potpunu blokadu granica prema Jugoslaviji. Iako je pedesetih godina počelo izvesno popuštanje u viznom režimu zapadnih zemalja prema Jugoslaviji, odlazak na tu stranu sveta bio je rezervisan uglavnom za diplomate i one koji su išli na službena putovanja.

Izvor: http://www.vreme.rs/cms


Prve putovnice/pasoši FNRJ tiskani su na obrascima Kraljevine Jugoslavije, ovo drugo je Saborska službena iskaznica Sabora NR Hrvatske..

[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:47:39 pm
PASOSI ZEMALJA U OKRUZENJU:

Pasoš Austrije

Pasoš Austrije je javna putna isprava koja se državljaninu Austrije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Austrije. Austrijski pasoš se izdaje za neograničen broj putovanja. Preduslov za izdavanje pasoša  je austrijsko državljanstvo. Zahtev za pasoš mora biti podnet lično.

Pasoš se ne izdaje direktno, već  se dostavlja u roku od prib¬ližno pet radnih dana poštom na adresu podnosioca zahteva. Pasoš važi deset godina.

Austrija je potpisnica Šengena, pa građani Austrije mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Pasoš je ispisan nemačkim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrži:
-Sliku nosilac pasoša
-Tip („P“ za pasoš)
-Kod države
-Serijski broj pasoša
-Prezime i ime nosioca pasoša
-Državljanstvo
-Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
-Pol (M za muškarce ili F za žene)
-Mesto rođenja
-Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
-Potpis nosioca pasoša
-Datum isteka (DD. MM. GGGG)
-Autoritet



Izvor: Wikipedia


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:50:13 pm
Pasoš Australije
 
Pasoš Australije je javna putna isprava koja se državljaninu Australije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Australije. Pasoš Australije se izdaje za neograničen broj putovanja.

Pasoš je ispisan na engleskom. Francuski prevod nalazi se na strana podataka nosioca pasoša, kao i na strani opservacije, čip centra i stranama za beleške.


Stranica sa ličnim podacima nosioca pasoša sadrzi:
•   Sliku nosilac pasoša
•   Tip („P“ za pasoš)
•   Kod države (AUS za Australiju)
•   Serijski broj pasoša
•   Prezime i ime nosioca pasoša
•   Državljanstvo (AUSTRALIAN [Australijsko])
•   Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
•   Pol (M za muškarce ili F za žene)
•   Mesto rođenja (Samo grad rođenja je napisana, iako je nosioca pasoša rođen van Australije)
•   Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
•   Potpis nosioca pasoša
•   Datum isteka (DD. MM. GGGG)
•   Autoritet (AUSTRALIA ako je pasoš izdat u Australiji, ili ime diplomatske misije ako su izdate u inostranstvu - npr. DUBLIN).


Tipovi pasoša:
Standardni pasoš (Crni omot) - Izdaje se svim građanima Australije. Sadrži 32 strane i važi 10 godina za punoletne osobe, odnosno 5 godina za lica mlađa od 18 godina.

Pasoš čestih putnika - Izdaje se licima koji često putuju, kao što su poslovni ljudi, i sadrži 64 strane. Cena ovih pasoša iznosi malo više od standardnih pasoša sa 32 strane.

Seniorski pasoš - Izdaje se osobama starijim od 75 godina. Traju 5 godina, sadrže 32 strane i koštaju oko pola cene standardnog pasoša.

Seniorski pasoš čestih putnika - Izdaje se licima starijim od 75 godina. Sadrži 64 strane.

Diplomatski pasoš (Crveni omot) - Izdaje se Australijskim diplomatama, skupštinskim službenicima visokog ranga i diplomatskim kuririma. Sadrži 32 strane.

Izvor: http://sh.wikipedia.org/wiki

Službeni pasoš (Sivo-zeleno omot) - Izdaje se licima koju predstavljaju Vladu Australije na zvaničnim putovanjima. Sadrži 32 strane.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:54:15 pm
Pasoš Bosne i Hercegovine
 
Pasoš Bosne i Hercegovine je javna putna isprava koja se državljaninu Bosne i Hercegovine izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine.

Pasoš Bosne i Hercegovine se izdaje za neograničen broj putovanja.

Građanima Bosne i Hercegovine nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju, Republiku Tursku, Republiku Albaniju, Republiku Hrvatsku, kao i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma.

Pasoš je ispisan srpskim, hrvatskim, bošnjačkim i engleskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Tip ('P' za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M/M za muškarce ili Ž / F za žene)
Mesto i država rođenja
Prebivalište
Izdat od (naziv policijske uprave koja je izdala dokument)
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Potpis i fotografiju nosioca pasoša


Izvor: Iz Vikipedije,


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:55:55 pm
Pasoš Bugarske


Pasoš Bugarske je javna putna isprava koja se državljaninu Bugarske izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Bugarske.

Pasoš Republike Bugarske se izdaje za neograničen broj putovanja.

Bugarska je potpisnica Šengena, ali ugovor sa Bugarskom još nije primenjen.

Pasoš je ispisan bugarskim i engleskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Autoritet

Izvor: Wikipedia


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 02:56:59 pm
Pasoš Crne Gore
Izvor: Vikipedija

Pasoš Republike Crne Gore je javna putna isprava koja se crnogorskom državljaninu izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom nosiocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Crne Gore.

Građanima Republike Crne Gore je potrebna samo lična karta za ulazak u Republiku Srbiju.

Pasoš je ispisan crnogorskim, engleskim i francuskim jezikom.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Slika nosioca pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Organ izdavanja



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:00:25 pm
Pasoš Francuske

Pasoš Francuske je javna putna isprava koja se državljaninu Francuske izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Francuske.

Pasoš Francuske se izdaje za neograničen broj putovanja.

Francuska je država potpisnica Šengena, i prema tome građani Francuske mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Pasoš je ispisan engleskim i francuskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Autoritet

Izvor: Wikipedia


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:01:58 pm


Pasoš Grčke

Pasoš Grčke je javna putna isprava koja se državljaninu Grčke izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu.

Pasoš Republike Grčke se izdaje za neograničen broj putovanja.

Grčka je potpisnica Šengena, i prema tome slovački građani mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.
Pasoš je ispisan grčkim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
•   Sliku nosilac pasoša
•   Tip („P“ za pasoš)
•   Kod države
•   Serijski broj pasoša
•   Prezime i ime nosioca pasoša
•   Državljanstvo
•   Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
•   Pol (M za muškarce ili F za žene)
•   Mesto rođenja
•   Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
•   Potpis nosioca pasoša
•   Datum isteka (DD. MM. GGGG)
•   Autoritet

Izvor: http://sh.wikipedia.org/wiki/


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:04:18 pm
Pasoš Hrvatske

Pasoš Republike Hrvatske (sh. Hrvatska putovnica) je javna putna isprava koja se državljaninu Hrvatske izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Hrvatske.

Pasoš Hrvatske se izdaje za neograničen broj putovanja.

Pasoš je ispisan na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, dok su lični podaci nosioca pasoša ispisani hrvatskim jezikom.

Izvor: Wikipedia



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:06:07 pm
Pasoš Italije

Pasoš Republike Italije je javna putna isprava koja se državljaninu Italije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o italijanskome državljanstvu.

Pasoš Italije se izdaje za neograničen broj putovanja.

Italija je potpisnica Šengena, i prema tome italijanski građani mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Pasoš je ispisan italijanskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Izvor: http://sh.wikipedia.org/wiki/Pasos _Italije




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:07:56 pm
Kosovski pasoš

Kosovski pasoš (алб. Pasaporta e Kosovës) je putna isprava koja se izdaje građanima sporne Republike Kosovo. Isprava olakšava putovanja u inostranstvo a takođe služi kao dokaz o državljanstvu. Izdavanje pasoša je isključivo pravo Ministarstva unutrašnjih poslova, s izuzetkom diplomatskih pasoša koje izdaje Ministastvo inostranih poslova Republike Kosovo.

Kosovski pasoš ispunjava sve, od strane Organizacije međunarodnog civilnog vazduhoplovstva (ICAO), preporučene standarde za kompjuterski čitljive pasoše (kao što su veličina, tehnologija, bezbednost, raspored, itd.), ali kod zemlje/državljanstva RKS nije u okviru ISO 3166 i dakle nije sertifikovan od ICAO.

Izgled pasoša je objavljen 14. marta 2008. Prvi pasoši izdati su 30. jula 2008.godine.  Reč "Pasoš" je ispisana na koricama isprave na albanskom, srpskom i engleskom. Svi značajne informacije o identitetu nosioca su takođe odštampane na ovim jezicima. 

Za građane, koji su 18 ili više godina stari, pasoš važi 10 godina od datuma izdavanja.

Pre uvođenja novih nacionalnih pasoša, izdavane su putne isprave od strane administracije Ujedinjenih nacija sa vremenom važenja od maksimalno 2 godine. Te putne isprave, iako se više ne izdaju, ostaju u važnosti do njihovog datuma isteka.


Postoje četiri vrste pasoša: Uobičajeni, Zvanični, Diplomatski i Putna isprava.
Diplomatski
Izdavana Predsedniku republike, Premijeru, članovima Vlade, Predsedniku Ustavnog suda, Predsedniku Vrhovnog suda, ambasadorama kao i ostalom diplomatskom osoblju u ambasadama i konzulatima širom sveta, Ombudsmanu, članovima državnih delegacija po potrebi, Vladinim zvaničnicima postavljenim za predstavnike u različitim međunarodnim organizacijama, diplomatskim kuririma propisano po zakonu, i osobama od interesa propisano po zakonu sa maksimumom vremena važenja od 5 godina.
 
Putna isprava
Izdat građanima Kosova ako je originalni pasoš izgubljen ili ukraden, i/ili istekao. Takođe može biti izdat za grupna putovanja od 5 do 50 osoba. Putna isprava ima maksimum vremena važenja od 5 godina.

Strana nosioca pasoša sadrži sledeće informacije:
Vrsta [P]
Kod [Kod zemlje: RKS]
Broj pasoša
Prezime(na)
Ime(na)
Mesto rođenja
Datum rođenja
Državljanstvo [Kosovar]
Pol
Visina
Boja očiju
Ovlašćeni izdavač
Lični broj
Datum izdavanja/isteka
Osim slike lica nosioca, otisak prsta i potpis nosioca se takođe nalaze na strani 3.


Izvor: http://sr.wikipedia.org/wiki


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:09:52 pm
Pasoš Mađarske

Pasoš Mađarske je javna putna isprava koja se državljaninu Mađarske izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu.

Pasoš Republike Mađarske se izdaje za neograničen broj putovanja.

Mađarska je potpisnica Šengena, pa mađarski građani mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Pasoš je ispisan mađarskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Autoritet

Izvor: Wikipedia


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:11:24 pm

Pasoš Republike Makedonije

Pasoš Republike Makedonije je javna putna isprava koja se makedonskom državljaninu izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Makedonija.

Pasoš Republike Makedonije se izdaje za neograničen broj putovanja.

Pasoš je ispisan makedonskim, francuskim i engleskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Autoritet


Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_identity_card


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:12:19 pm

Pasoš Nemačke


Pasoš Republike Nemačke je javna putna isprava koja se nemačkom državljaninu izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o nemačkom državljanstvu.

Pasoš Nemačke se izdaje za neograničen broj putovanja.

Savezna Republika Nemačka je potpisnica Šengena, i prema tome građani Nemačke mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Pasoš je ispisan nemačkim, engleskim i francuskim jezikom kao i lične informacije nosioca

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Autoritet

Izvor: http://sh.wikipedia.org/wiki


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:13:19 pm
Pasoš Rumunije

Pasoš Rumunije je javna putna isprava koja se državljaninu Rumunije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Rumunije.

Rumunski pasoš se izdaje za neograničen broj putovanja.

Rumunija je potpisnica Šengena i građani Rumunije mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Pasoš je ispisan rumunskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Autoritet

Izvor: Wikipedia


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:16:04 pm
Pasoš Rusije


Pasoš Ruske Federacije je javna putna isprava koja se državljaninu Ruske Federacije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Rusije.

Pasoš Rusije se izdaje za neograničen broj putovanja.

Građanima Ruske Federacije nije potrebna viza za ulazak u mnoge zemlje, između ostalih i u Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru.

Pasoš je ispisan ruskim i engleskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Autoritet

Izvor: Wikipedia


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:18:21 pm


Pasoš Sjedinjenih Američkih Država

Pasoš SAD je javna putna isprava koja se državljaninu SAD izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju.
Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o američkom državljanstvu.

Pasoš SAD se izdaje za neograničen broj putovanja.

Građanima SAD nije potrebna viza za ulazak u mnoge zemlje sveta.

Pasoš je ispisan engleskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG)
Autoritet

Izvor: http://sh.wikipedia.org/wiki


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:21:27 pm
http://sh.wikipedia.org/wiki


Pasoš Slovenije
Izvor: Wikipedia
Skoči na - Скочи на: navigacija- навигација, pretraga - претрага

 
Novi slovenački biometrijski pasoš

Pasoš Republike Slovenije (slv. Potni list Republike Slovenije) je javna putna isprava koja se državljaninu Slovenije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju.

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Slovenije.

Slovenija je potpisnica Šengena[1][2], i prema tome slovenački građani mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Slovenačka lična karta može da se koristi i za putovanje u Norvešku, Island, Lihtenštajn, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Švajcarsku, Makedoniju i Albaniju.[3]





Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 24, 2013, 03:25:37 pm
Pasoš Španije

Pasoš Španije je javna putna isprava koja se državljaninu Španije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o španskom državljanstvu.

Pasoš Španije se izdaje za neograničen broj putovanja.

Španija je potpisnica Šengena, pa španski građani mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.
Pasoš je ispisan španskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacima sadrzi:
Sliku nosilac pasoša
Tip („P“ za pasoš)
Kod države
Serijski broj pasoša
Prezime i ime nosioca pasoša
Državljanstvo
Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
Pol (M za muškarce ili F za žene)
Mesto rođenja
Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
Potpis nosioca pasoša
Datum isteka (DD. MM. GGGG


Izvor: Wikipedia


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on January 24, 2013, 03:46:55 pm
Stari austrijski putni list
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on January 24, 2013, 04:07:44 pm
Hrvatska ima i Sluzbenu putovnicu koja olaksava vizni rezim prema nekim zemljama
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on January 24, 2013, 05:11:35 pm
http://sh.wikipedia.org/wiki


Pasoš Slovenije
Izvor: Wikipedia
Skoči na - Скочи на: navigacija- навигација, pretraga - претрага

 
Novi slovenački biometrijski pasoš

Pasoš Republike Slovenije (slv. Potni list Republike Slovenije) je javna putna isprava koja se državljaninu Slovenije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju.

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Slovenije.

Slovenija je potpisnica Šengena[1][2], i prema tome slovenački građani mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Slovenačka lična karta može da se koristi i za putovanje u Norvešku, Island, Lihtenštajn, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Švajcarsku, Makedoniju i Albaniju.[3]





Slovenski pasoš se izrađuje u dvije "debljine". Za one koji putuju više, mogu uzeti onaj sa više unutarnjih listova, ili za one koji putuju manje onaj sa manje unutarnjih listova. Razlika u cijeni je minimalna.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on January 24, 2013, 06:41:48 pm
Viteže Kojo, svaka čast za ovaj sveobuhvatni prikaz ličnih dokumenata - nastavi dalje, ako imaš materijala!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on January 24, 2013, 08:03:17 pm
Stvar uređena, a i nepotrebni postovi.

Molim preskočimo to.

Božo13
Global moderator


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kaćo on January 30, 2013, 02:01:31 pm
Kakva je bila procedura putovanja u inostranstvo oficira JNA?
Da li se dozvola za putovanje dobijala sa većeg "nivoa" ili kako?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on January 30, 2013, 03:55:00 pm
Ja koliko znam, bilo je neophodno tražiti odobrenje neposredne komande za putovanje u inostranstvo.Vojna lica imala su pasoš identičan kao i svi ostali građani.
Naravno pre i posle putovanja sledili su obavezni razgovori sa organom bezbednosti neposredne komande-jedinice.
Pre putovanja u cilju pripreme a posle da se vidi jeli bilo zanimljivih aktivnosti.
Ovi razgovori bili su obavezni kako kod službenih tako i kod privatnih putovanja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on January 30, 2013, 03:57:47 pm
Ja koliko znam, bilo je neophodno tražiti odobrenje neposredne komande za putovanje u inostranstvo.Vojna lica imala su pasoš identičan kao i svi ostali građani.
Naravno pre i posle putovanja sledili su obavezni razgovori sa organom bezbednosti neposredne komande-jedinice.
Pre putovanja u cilju pripreme a posle da se vidi jeli bilo zanimljivih aktivnosti.
Ovi razgovori bili su obavezni kako kod službenih tako i kod privatnih putovanja.

Samo da dopunim. Po zavrsetku putovanja, pisao se i izvestaj pretpostavljenoj komandi kako je proteklo putovanje. Bar je to moje iskustvo...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on January 30, 2013, 04:06:20 pm
Ja koliko znam, bilo je neophodno tražiti odobrenje neposredne komande za putovanje u inostranstvo.Vojna lica imala su pasoš identičan kao i svi ostali građani.
Naravno pre i posle putovanja sledili su obavezni razgovori sa organom bezbednosti neposredne komande-jedinice.
Pre putovanja u cilju pripreme a posle da se vidi jeli bilo zanimljivih aktivnosti.
Ovi razgovori bili su obavezni kako kod službenih tako i kod privatnih putovanja.

Ja sam redovno putovao u inostranstvo (privatno) svake dvije godine (ponekad i svaku godinu). Nikad nisam bio ni na kavom razgovoru ili pripremi, niti sam pisao izvještaje. Nisam i deponirao pasoš u svojoj jedinici, več je stajao kod mene kući. Koliko sam čuo, obično se išlo na pripremu, ako se putovalo službeno. Vjerovatno je su postojale razlike od jedinice do jedinice, iaku vjerujem, da su upustva bila jedinstvena za cijelu armiju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kaćo on January 30, 2013, 04:09:30 pm
U Lori su oficiri tražili dozvolu,i nakon dolaska nazad u zemlju,pisali su izvještaj.Imao je slučaj da se jednom oficiru nije dozvolilo putovanje u Italiju.
Samo je bilo bzv što su isti taj "esej" morali da pišu i vojnici na odsluženju vojnog roka,a koji su zbog prirode posla bili u inostranstvu.
Meni je npr komadant broda rekao da moram da pazim da napišem u koje sam sve zemlje bio(na kadeturi) jer ako izostavim koju,da bih u slučaju provjere mogao da imam problema.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ORIĆAREB on January 30, 2013, 05:13:11 pm
Ja koliko znam, bilo je neophodno tražiti odobrenje neposredne komande za putovanje u inostranstvo.Vojna lica imala su pasoš identičan kao i svi ostali građani.
Naravno pre i posle putovanja sledili su obavezni razgovori sa organom bezbednosti neposredne komande-jedinice.
Pre putovanja u cilju pripreme a posle da se vidi jeli bilo zanimljivih aktivnosti.
Ovi razgovori bili su obavezni kako kod službenih tako i kod privatnih putovanja.

Samo da dopunim. Po zavrsetku putovanja, pisao se i izvestaj pretpostavljenoj komandi kako je proteklo putovanje. Bar je to moje iskustvo...

Koliko se nešto malo sjećam, do sredine 80-tih godina nije se ni moglo ići privatno u inostranstvo. Mislim za vojna lica.
Poslije se moglo i na godišnji ali svako dvije godine, mislim, uz traženje odobrenja. Naravno, po povratku se pisao
izvještaj komandi. U principu se svakom odobravalo ko je tražio, ukoliko nije bilo nekog specijalnog bezbedonosnog razloga.
Nakon Balkanskog cunamija moglo se ići  bez problema (ko je imao šoldi... ;D ).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on January 30, 2013, 05:16:33 pm
U Lori su oficiri tražili dozvolu,i nakon dolaska nazad u zemlju,pisali su izvještaj.Imao je slučaj da se jednom oficiru nije dozvolilo putovanje u Italiju.
Samo je bilo bzv što su isti taj "esej" morali da pišu i vojnici na odsluženju vojnog roka,a koji su zbog prirode posla bili u inostranstvu.
Meni je npr komadant broda rekao da moram da pazim da napišem u koje sam sve zemlje bio(na kadeturi) jer ako izostavim koju,da bih u slučaju provjere mogao da imam problema.


Kaćo, pa ja sam bio u Lori. Vjeruj, da je u mom slučaju bilo tako kao što sam napisao. Nikad nisam imao problema, nit me ko šta pitao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kaćo on January 30, 2013, 05:36:22 pm
Vjuruj ti meni da jedan oficir nije dobio dozvolu za putovanje u Italiju,tako da sam kada je on bio dežurni u kućici ,a ja pomoćnik dežurnog(valjda se tako zvalo) cijelu noć sam slušao njegovu priču o tome.

Pasoš SFRJ ,bilo nekad pa se spominjalo.
Zadnja moja "viza za sve zemlje svijeta"-pomorska,na SH jeziku,izdata 1988 god.
A sada (hvala bogu šengen),mora se imati i usa,i kraljice majke-engleska.
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on January 30, 2013, 05:56:03 pm
Vjuruj ti meni da jedan oficir nije dobio dozvolu za putovanje u Italiju,tako da sam kada je on bio dežurni u kućici ,a ja pomoćnik dežurnog(valjda se tako zvalo) cijelu noć sam slušao njegovu priču o tome.

Pasoš SFRJ ,bilo nekad pa se spominjalo.
Zadnja moja "viza za sve zemlje svijeta"-pomorska,na SH jeziku,izdata 1988 god.
A sada (hvala bogu šengen),mora se imati i usa,i kraljice majke-engleska.
[attachment=1]

Pa je vjerujem, da su postala ograničenja. Čak su se molbe odbijale bez objašnjenja. Valjda su na to imali pravo organi bezbjednosti.
Ja sam reagirao na tvoje da je to bilo pravilo: U Lori su oficiri tražili dozvolu,i nakon dolaska nazad u zemlju,pisali su izvještaj. Znači to nije bilo pravilo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ORIĆAREB on January 30, 2013, 07:06:21 pm
Nemojmo filozofirati bez veze.

Ako je postojalo zakonsko ograničenje za odlazak u inostranstvo, nije se moglo ići i kvit.
Kad se moglo ići niko ti nije mogao zabraniti, pa ni bezbednjaci, ako nije bilo opravdanog razloga.
U svakom slučaju pisao se izveštaj po povratku u jedinicu. I to je sve.

Sa godinama se to sve više i više liberaliziralo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on January 30, 2013, 07:16:35 pm
Рестрикција путовања активних припадника ЈНА у иностраство је ублажавана протоком времена од 1945. па до 1991. године. У почетку се није ни могло путовати, осим службено. Касније, највероватније крајем 60-тих се већ могло путовати али уз писање молбе. Молбе су одбраване рестриктивно. Већ средином 70-тих су молбе одобравене чешће. Не сећам се баш тачно, али крајем 80-тих се већ није ни писала молба, већ се само пријављивало путовање. Након сваког путовања у принципу се писао извештај, али је садржина и обим зависио (говорим за период 80-тих година) од самог официра безбедности. Негде се инсистрало на детаљима, негде је то било формално. Ипак, неки мало сумњивијег понашања (најчешће због шверца, а као такви и потенцијална мета врбовања) су били "дриблани". Рекао бих са правом.

Поређења ради, припадници оружаних снага неких НАТО земаља чак и данас (на пример Канаде), дужни су да пријаве путовање (ипак, одобрење није потребно, али се пријављивање сматра службеном обавезом коју нико не доводи у питање) а по повратку напишу детаљан извештај, ако путују од неких земаља које су на списку "сумњивих", а то су пре свега Русија, па до скора и већина земаља "Западног Балкана". Такође, дужни су да пре путовања у те земље прођу припрему којом приликом добијају и упутство шта их све може тамо снаћи, како га могу врбовати и сл. Тако се мушкарци упозоравају на контакте са женама (могу им бити подметнуте) и сл. Питања на која мора одговорити по повратку су тежа и интимнија него  да их је Стаљин лично саставио (имао сам негде тај њихов упитник). Ово све говори о томе да се питању безбедности приступа озбиљно и систематски  и ником не пада на памет да то подводи под људска права. Припадник војске је био упознат да постоје рестрикције, па је приступањем војсци то и прихватио. Код нас су се рестрикције другачије тумачиле - као део комунистичке репресије. Чак и данас многи реагују на тако нешто као атак на приватност.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on January 31, 2013, 10:29:50 am
Pocetkom devedesetih godina krenulo sa izdavanjem licnih karata u obliku knjizice, koji se u pojedinim republikama bivse SFRJ zadrzao sve do 2000 i neke godne.

Mala ispravka u SR Srbiji se sa izdavanjem ovakvih LK počelo već na početku 80-tih, možda čak i 78/79 da bi potom svi prešli na ovaj obrazac.U drugim Republikama su se predhodni plastificirani obrasci (oblik starih čekovnih kartica ili propusnica) sačuvali nešto duže.

Isti obrazac ali sa promenjenim grbom se u SRJ,SCG i R.Srbiji zadržao do ranog proleća 2008 kada je počelo izdavanje a važećim je važnost produžena neko je već o tome pisao do kog datuma.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on January 31, 2013, 11:11:01 am
Malo podsećanja, čuveni crveni pasoš SFRJ je davao privilegiju bezviznog putovanja skoro po celom svetu.Od zemalja današnjih pripadnica EU viza se morala tražiti samo za Grčku i Francusku.

I podsetilo me je na još nešto.Organ unutrašnjih poslova je imao diskreciono pravo da odbije izdavanje putne isprave podnosiocu zahteva.
Iako na prvi pogled nije postojao zvanični službeni razlog (vođenje istražnih radnji na primer ili zabrana napuštanja granica zemlje ili određena sudska zabrana prema podnosiocu).

Radilo se naime o sprečavanju određenih subjekata (čitaj lica) sa problematičnim ponašanjem (ili proslošću) da u inostranstvu činjenjem kriminalnih dela ili dela protiv javnog morala,kaljaju ugled zemlje (osim onih sa političkim ili teškim kriminalnim deliktima iz prošlosti pod ovo su najčešće podpadali: šverceri,besposličari (teški socijalni slučajevi),neobrazovani-nepismeni,osobe sklone prostituciji,prošnji ili krađi,neuračunjive osobe kao i osobe sklone nasilničkom (silovatelji) i delikventskom ponašanju) a pogotovo lica koja su prilikom ranijeg boravka u inostranstvu prinudno iz sličnih razloga vraćani (proterivani) u SFRJ.I to je bio takođe jedan od praktičnih razloga zbog čega su imaoci tog čuvenog crvenog SFRJ  pasoša bili poštovani i mogli da putuju uglavnom bez viza.Razlog odnosno lista prestupa za ovakvu restriktivnost nije bila zakonski i taksativno navedena ali je ostavljeno na slobodnu diskrecionu procenu odgovornog lica koje je zahtev obrađivalo u nadležnom SUP-u gde se zahtev i podnosio.Takođe neki kojima je jednom zahtev odbijen mogli su nakon određenog vremenskog perioda koji bi im bio saopšten (ali ovo nije uvek bilo obavezno) da ponovo podnesu zahtev za izdavanje putne isprave.

Sa jedne strane propisi EU ne dozvoljavaju više ovakve restriktivnosti zbog neprikosnovenog demokratskog ljudskog prava na slobodu kretanja a sa druge strane članice EU prete ukidanjem bezviznog režima za naše građane (i time im na neki način prete ukidanjem tog istog demokratskog prava).Jer upravo pripadnici nekih od gore navedenih grupa stanovnika zloupotrebljavaju instituciju Azila, radi socijalne pomoći koja se odobravanjem statusa azilanta dobija u zemljama EU, i na taj način ruše ugled zemlje a kada bi moglo da se primeni predhodno opisano diskreciono pravo problem bi bio vrlo lako rešiv.

I na kraju opet bude nije šija nego vrat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Plavnik on January 31, 2013, 11:55:51 am
Izdavanje "pasoša" i putovanje u inostransvo za pripadnika JNA (AVL) bilo je regulirano propisima. Ne znam kojima ali bilo je regulirano. Ja sam za vrijeme službe u JNA tijekom 80-tih godina želio izvaditi putovnicu ali sam u Splitu na policiji bio odbijan jer sam imao vojnu legitimaciju. Naime da bi mi se izdala putovnica trebao sam odobrenje ili potvrdu izdanu od strane zapovjednika određene razine. Uglavnom tek 1990. godne zapeo sam da hoću putovnicu i sa obitelji putovati u inostranstvo što sam i ostvario.
Uglavnom, sjećam se da sam k-dantu brigade podmornica podnio zahtjev sa obrazloženjem a on je to dalje sa svojim mišljenjem proslijedio u k-du Flote. Iz k-de Flote dobio sam pisano odbrenje da mi se odobrave putovanje u inostranstvo i izdavanje putovnice. Odobrenje je potpisao k-dant Flote. Sa tim odobrenjem išao sam na policiju gdje mi je izdana putovnica negdje u proljeće 90.
Ljeti te godine bio sam u Italiji i Austriji a po povrtku nisam nikome pisao nikakvo izvješće mada me je tadašnji bezbednjak pitao jesam li bio vani. Zastavnik koji je u brigadi vodio kancelariju tražio me da predam putovnicu jer je on čuvao putovnice na razini brigade. Putovnicu nisam htio predati, rekao sam mu da sam ja putovnicu platio i da ju ne dam nikome a bježati u inostranstvo ne namjeravam. Nakon toga me i zapovjednik brigade upozorio da nisam predao putovnicu na što sam mu ja odgovorio isto kao i zastavniku. Uglavnom, nisam ju dao više nikome.
Slijedeći puta putovao sam u inostranstvo 1991. u trećem mjesecu kada smo bili na skijanju na Bovcu u Sloveniji. Za to putovanje nisam nikoga pitao niti tražio odobrenje a nisam bio ni jedini. Bilo nas je četvorica koji smo autom gotovo svakodnevno išli u Italiju i Austriju (naravno nijedan nije tražio odobrenje). Kupovali smo svašta, uglavnom smo se čudili šoping centrima. Usput, jedan od nas bio je i lovac pa je jednom prilikom u Austriji kupio municiju za lovački karabin i to bez ikakve procedure.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:09:08 pm
Da nastavim temu vezanu za licna dokumenta gradjana sa vozackom dozvolom.

Nesto uopsteno o vozackoj dozvoli.

Nacelno svaki gradjanin vozac mora imati vozacku dozvolu, a u zavisnosti od potreba i medjunarodnu vozacku dozvolu.

Nacionalna vozačka dozvola predstavlja konačno rešenje nadležnog organa kojim je nekom licu priznato pravo na upravljanje motornim vozilima određene kategorije. Takođe, vozačka dozvola je i isprava (legitimacija) kojom vozač u saobraćaju dokazuje to svoje pravo.
Rešavajući u upravnim stvarima izdavanja vozačkih dozvola, ovlašćena lica u okviru nadležnog Ministarstva, primenjuju propise o vozačkim dozvolama i na osnovu utvrđenih činjenica i drugih okolnosti, kao i na osnovu ocene priloženih dokaza, odlučuju o pravu na upravljanje motornim vozlima.
Pravo da samostalno upravlja motornim vozilom u saobraćaju na putu, vozač stiče izdavanjem vozačke dozvole koje se sastoji u upisivanju u vozačku dozvolu podataka o vozaču i roku važenja vozačke dozvole, overi u vozačkoj dozvoli kategorija motornih vozila kojim vozač ima pravo da upravlja i upisivanjem tih podataka u evidencije o vozačima( registar vozača i kartoteku vozača.

Kad upravlja motornim vozilom, vozač mora kod sebe da ima odgovarajuću važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:10:15 pm
Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom.

(MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja.

MVD je štampana na maternjem, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku. Izdavanje MVD se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika.

MVD se izdaje državljanima matične države i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u državi prebivalista, s tim što strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u toj državi.

MVD važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.

U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, odnosno onaj auto-moto klub koji je prvobitno izdao ovaj dokument.

Ukoliko se radi o MVD koje se koriste u Rusiji, neophodno je da se overi predmetna kategorija na svim listovima u MVD. Ukoliko postoji zabrana vožnje za određenu kategoriju, u napomenu se unosi tekst u kome se precizira trajanje zabrane, i za tu kategoriju MVD se izdaje tek po isteku zabrane.

Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije, a na stranicu "Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire" ne unose se nikakvi podaci jer ove rubrike služe saobraćajnim organima u inostranstvu u slučaju prekršaja nosioca MVD koji za sobom povlači lišavanje prava važnosti na teritoriji dotične zemlje.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:10:47 pm
Mnoge evropske zemlje zahtevaju da vozaci motornih vozila u toku voznje sa sobom imaju vazecu vozacku dozvolu. U Velikoj Britaniji, nije neophodno da vozaci tokom voznje imaju vozacku dozvolu sa sobom. Medjutim ako ga zaustavi sluzbeno lice, duzan je u roku od sedam dana da dostavi svoju vozacku dozvolu na uvid nadleznoj policijskoj stanici. Pojedine evropske zemlje zahtevaju da odrasla lica nose stalno sa sobom vozacku dozvolu, be obzira da li voze ili ne, kao identifikacioni dokumenat, mada vozacka dozvola nije u svakoj evropskoj zemlji validan identifikacioni dokumenat.

U zemljama Evropske unije od 19. januara 2013.g., umesto dosadašnjih 110 različitih modela vozačkih dozvola, počinje uvođenje jedinstvenih vozačkih dozvola u vidu plastične kartice sa integrisanim mikročipom, koji beleži podatke o vozaču.

Dozvole će imati rok važenja 10 ili 15 godina, a za profesionalne vozače 5 godina, I produzavace se bez ponovnog polaganja vozačkog ispita ali kod svakog produzenja vozači će morati proći lekarski pregled. Zamena vozačkih dozvola vršiće se do 2033. godine, posle čega će biti ukinuta papirna dokumenta. U međuvremenu važiće aktuelne vozačke dozvole u zemaljama EU.

Građanin EU kojemu je vozačka dozvola oduzeta, zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, drugih razloga kršenja zakona ili iz zdravstvenih razloga, tako sada više ne smije prijeći granicu i zatražiti izdavanje nove u drugoj zemlji članici, što je dosad bio slučaj u Europi. Postrožit će se pravila i za izdavanje dozvola za vožnju motocikala. Za upravljanje skuterima polagat će se teorijski ispit.
Vozački ispit za veće motocikle moći će polagati osobe s navršene 24 godine, umjesto 21, koliko je sada.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:12:25 pm
Primeri vozackih dozvola iz ranijih vremena!

Vozacka (ujedno i saobracajna) dozvola prvog srpskog vozaca iz 1913.g.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:13:17 pm
Prvi srpski vozac

U srpskoj istoriji 1903.godina je bila veoma znacajna iz oblasti automobilizma. Prvi automobile je stigao u Beograd 03.04.1903.godine u 06,30 kombinovanim vozom broj 211. Transportovan je vozom, jer tada u Srbiji nije bilo uredjenih puteva za automobile. Uvezao ga je (platio ga je 12.000 kruna u zlatu) trgovac Boža Radulović, iako je bio rezervni oficir, nije se osmelio da vozi ovo čudo od tehnike, nego je unajmio Sretu Kostića. Sa autom iz Austrije je došao i vozač koji je ostao mesec dana i obučio Sretu da vozi. Kasnije je Sreta i zvanično dobio dozvolu, polagao je pred ministrom saobraćaja, profesorima Visoke tehničke škole. Zanimljivo je znati šta su ga oni pitali na polaganju jer ni oni nisu baš mnogo znali o automobilima. Sreta Kostić je tada položio i tako postao prvi srpski šofer.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:14:31 pm

Vojna soferska isprava pripadnika vojske Kraljevine Jugoslavije


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:15:06 pm

Vozacka dozvola za profesionalnog vozaca iz vremena FNRJ



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:16:37 pm

Vozacka dozvola iz perioda SFRJ i SRJ


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:17:16 pm

Vozacka dozvola iz perioda SCG


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:19:15 pm

U obradi materijala za vozacku dozvolu maisao sam i na ovu gotografiju. Navodno je to predlog kakva je trebala biti vozacka dozvola da se odrzala SCG!?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:20:00 pm

Izgled vozacke dozvole R.Srbije po osamostaljenju


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:20:32 pm

Medjunarodna vozacka dozvola iz vremena SFRJ


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:26:12 pm

Molim da mi ne zamerite sto sam teziste po nekim pitanjima stavio na Srbiji. Jednostavno materijal za obradu mi je bilo najlakse naci, mada sam se trudio i za druge zemlje (nesto sam nasao u globalu, a iskreno nisam znao gde bih detaljnije moga naci podatke). Zato predlazem da svi oni koji poznaju bolje ovu problematiku sa drugih prostora, temu dopune.

Vozacka dozvola u Srbiji

Nakon raspada drzavne zajednice SCG, u Srbiji je zadrzana vozacka dozvola po formi i obliku iz predhodnog perioda stim sto je na naslovnoj strani bio odstampan grb Srbije, naziv Republika Srbija i medjunarodna oznaka za Srbiju.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:27:31 pm

Dana 14.01.2011. usvojen je pravilnik o izadavanju vozačkih dozvola. Istim je propisan postupak izdavanja, izgled, sadržina i karakteristike obrasca vozačke dozvole i probne vozačke dozvole i način vođenja evidencija o vozačima kojima su izdate te vozačke dozvole.

Obrazac vozačke dozvole je jednodelan, pravougaonog oblika, dimenzija 85,6 x 54 mm. Izrađuje se od polikarbonata u formatu identifikacione kartice ID-1, u skladu sa srpskim standardima za identifikacione kartice.Materijal od koga se izrađuju vozačke dozvole i podaci koji se upisuju u vozačku dozvolu su  takvog kvaliteta da pri redovnoj upotrebi njihovo trajanje odgovara roku na koji je izdata vozačka dozvola, kao i da onemoguće falsifikovanje vozačke dozvole.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:29:21 pm

Obrazac probne vozačke dozvole je dvodelan i izrađuje se na zaštićenom papiru pravouganog oblika, svetloplave boje dimenzija 148 x 105 mm, a kada se presavije - 105 x 74 mm. Probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.

Takodje je propisano da se licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaje probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine. Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina. Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima "B" kategorije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:30:45 pm
Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Od 15-og januara 2011. godine sa obukom za B kategoriju otpočeli su i kandidati sa navršenih 16 godina, a pravo polaganja se stiče sa navršenih 17 godina. Kandidati koji su u fazi obuke ili su završili obuku za B kategoriju, a nisu punoletni (imaju 17 godina) mogu polagati i teoretski i praktični deo vozačkog ispita.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:31:55 pm

Skupština Republike Srbije je 29. maja 2009. Godine, usvojila novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Zakon je doneo mnogo novosti, strožije kazne za saobraćajne prekršaje, sistem kaznenih bodova, promene u obuci i načinu pologanja vozačkih ispita, nove vozačke kategorije. Zakon reguliše korišćenje tehnologija i uređaja koji su bili nepoznati za stari ZOBS. Zabranjeno je upotrebljavati radar detektore i jammere, zabranjeno je telefonirati u toku vožnje sem uz pomoć hands free-a.
Interesantno, razgovaranje telefonom je zabranjeno i pešacima dok prelaze ulicu.

Kazneni poeni, kao jedna od najvecih novina koje predvidja Zakon o bezbednosti saobracaja, primenjuju se od 1.januara. Kazneni bodovi vode se u bazi podataka u mestu u kome je izdata vozacka dozvola, a maksimalan broj negativnih poena koje vozac moze da sakupi je 18. U tom slucaju se protiv vozaca pokrece upravni postupak i on privremeno ostaje bez vozacke dozvole.
Kada vozac sakupi 18 kaznenih poena i dobije presudu o zabrani upravljanja, morace prvo da plati novcane kazne za sve prekrsaje koje je pocinio, a zatim da izdrzi i zastitnu meru, koju odredjuje sud.

Nakon toga mu nece biti dozvoljeno upravljanje vozilom jos 90 dana, da bi potom usledio lekarski pregled, zatim predavanja u Agenciji za bezbednost u saobracaju i na kraju polaganje strucnog ispita iz unapredjenja znanja iz bezbednosti saobracaja. Tek nakon toga, moci ce da mu se vrati vozacka dozvola.

Negativni poeni za saobracajne prekrsaje ponistavaju se posle dve godine, ukoliko se u tom roku ne napravi isti prekrsaj, ali u evidenciji ostaju svi kazneni poeni koji se eventualno dobiju u medjuvremenu.Vozac odjednom moze da dobije maksimalno 17 negativnih poena.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:35:21 pm

Zakon o bezbednosti u saobraćaju sadrži novu kategorizaciju dozvola u zavisnosti od vrste vozila. Dosadašnje kategorije imaju i posebne nove potkategorije koje će, uz dosadašnju oznaku, imati broj jedan, a uvodi se i dodatna oznaka sa slovom E.


Vozačku dozvolu za kategoriju BE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.
Vozačku dozvolu za kategoriju C1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1.
Vozačku dozvolu za kategoriju CE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C.
Vozačku dozvolu za kategoriju D1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D1.
Vozačku dozvolu za kategoriju DE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D.
Vozačku dozvolu za kategorije C i C1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.
Vozačku dozvolu za kategoriju D mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C najmanje 2 godine.
Vozačku dozvolu za kategoriju D1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1 najmanje 2 godine.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:36:37 pm

Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom.

Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine. Ovaj dokument se može izdati samo osobama sa vozačkom dozvolom izdatoj u R.Srbiji. Međunarodna vozačka dozvola je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Međunarodna vozačka dozvola  se nece izdati licu ako je u nacionalnoj vozačkoj dozvoli uneta zabrana za neku od kategorija. Odnosno, međunarodna vozačka dozvola se može izdati samo sa kategorijama na kojima nije uneta zabrana upravljanja. U međunarodnoj vozačkoj dozvoli se naknadno ne mogu unositi bilo kakve izmene. Ovo se posebno odnosi na slučajeve kada korisnik međunarodne vozačke dozvole posle izdavanja stekne pored postojeće još neku kategoriju za upravljanje vozilom. U takvim slučajevima se izdaje nova međunarodna vozačka dozvola i nikako se ne ispravlja postojeća.
U slučaju ako nacionalna vozačka dozvola ističe pre ovog roka važnost međunarodne vozačke dozvole biće do isteka nacionalne vozačke dozvole.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:41:00 pm

Vozacke dozvole zemalja iz okruzenja


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:42:02 pm

Bugarska vozacka dozvola

Starosna dob za dobijanje vozacke dozvole u Bugarskoj je 18 godina.

Vazeca vozacka dozvola (шофьорска книжка) je obavezna za svaku vrstu motornog vozila na putevima Bugarske. Vozac je mora imati sa sobom i na zahtev policijskog sluzbenika mora je pokazati, u suprotnom moze zavrsiti u pritvoru.

Stranci mogu voziti u Bugarskoj sa vazecom vozackom dozvolom svoje zemlje u tjanju do godine dana. Posle godinu dana, dozvola mora biti zamenjena sa bugarskom vozackom dozvolom, a ako to nije moguce, stranac mora polagati po vazecim bugarskim propisima. Voznja sa isteklom stranom vozackom dozvolom duze od godinu dana podleze novcanoj kazni.

Vozačka dozvola je osnovni dokument kojim vozač dokazuje da smije upravljati određenom vrstom i kategorijom motornog vozila. Kategorije motornih vozila kojima vozač ima pravo upravljati su pri izdavanju navedene u vozačkoj dozvoli.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:46:44 pm
Izgled Francuske, Grcke i vozacke dozvole r.Kosovo


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:49:06 pm

Vozačka dozvola u R.HRVATSKOJ

Vozačka dozvola je osnovni dokument kojim vozač dokazuje da sme upravljati određenom vrstom i kategorijom motornog vozila. Kategorije motornih vozila kojima vozač ima pravo upravljati moraju biti overene pečatom nadležnog tela u vozačkoj dozvoli. Za vreme upravljanja motornim vozilom, vozač mora uvek imati sa sobom vozačku dozvolu i dužan  je na zahev službene osobe pokazati.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:52:21 pm
 
Vozacke dozvole Makedonije i Madjarske


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:53:55 pm
Vozacka dozvola Nemacke


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 01, 2013, 11:58:02 pm
Vozacka dozvola Poljske i Rumunije


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 02, 2013, 12:00:11 am

Vozacka dozvola Rusije

Rusija je bila jedna od prvih zemalja koja je usvojila vozacku dozvolu. Prve dozvole su izdate 1900.godine. 1909.g. potpisala je medjunarodnu konvenciju, ali zbog malog broja automobila neka orhanizovana evidencija je bila sporadicna i ogranicena na velike gradove (centre). Sveobuhvatan sistem licenciranja vozaca je poceo da se primenjuje od 1936.godine, kada je sovjetska vlast konacno organizovala i standardizovala saobracaj i propise.

Do marta 2011.g. u Ruskoj federaciji je bilo samo pet kategorija motornih vozila koji su zahtevali vozacku dozvolu:
   A –sve vrste motocikala,
   B – motorna vozila ispod 3,5 tone,
   C - motorna vozila preko 3,5 tone,
   D – autobusi (vozila sa vise od 8 sedista),
   E – motorna vozila A,B,C i D kategorije sa prikljucnim vozilima (prikolicom).

Od marta 2011.godine postoji decet kategorija motornih vozila koji su zahtevali vozacku dozvolu:
   A - sve vrste motocikala,
   B - motorna vozila ispod 3,5 tone, (opciono sa prikolicom),
   C - motorna vozila preko 3,5 tone, (opciono sa prikolicom do 750 kg),
   D - autobusi (vozila sa vise od 8 sedista), (opciono sa prikolicom do 750 kg),
   BE - motorna vozila ispod 3,5 tone sa teskom prikolicom,
   CE - motorna vozila preko 3,5 tone sa teskom prikolicom,
   DE - autobusi sa teskom prikolicom,
   Tramvaj – tramvaj,
   Trolejbus – trolejbus.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 02, 2013, 12:02:44 am
Vozacka dozvola Slovenije i V.Britanije


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 02, 2013, 12:04:51 am

Uz vozacku dozvolu, svaki vozac poseduje i nosi sa sobom kada vozi motorno vozilo i saobracajnu dozvolu.

Saobracajna dozvola

Saobracajna dozvola je isprava u koju se upisuju podaci o vlasniku vozila i podaci o vozilu, a dokazuje se i tehnička ispravnost i registracija vozila nakon što je vozilo prošlo tehnički pregled. Prema zakonu saobracajnu dozvolu nije dozvoljeno ostavljati u vozilu bez nadzora za što je propisana kazna.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 02, 2013, 12:09:25 am
Kako su izgledale:

Automobilska dozvola iz 1932.godine, preteca saobracajne dozvole!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 02, 2013, 12:10:51 am
Saobracajna dozvola


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on February 02, 2013, 07:09:57 am
Vozacka dozvola Slovenije i V.Britanije

Nova vozačka dozvola Slovenije


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Solaris on February 02, 2013, 05:55:49 pm
Saobracajna dozvola je isprava u koju se upisuju podaci o vlasniku vozila i podaci o vozilu, a dokazuje se i tehnička ispravnost i registracija vozila nakon što je vozilo prošlo tehnički pregled. Prema zakonu saobracajnu dozvolu nije dozvoljeno ostavljati u vozilu bez nadzora za što je propisana kazna.

 ???
Meni je uvjek u autu, za ovo prvi put čujem.

poz.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on February 02, 2013, 06:40:28 pm
Saobracajna dozvola je isprava u koju se upisuju podaci o vlasniku vozila i podaci o vozilu, a dokazuje se i tehnička ispravnost i registracija vozila nakon što je vozilo prošlo tehnički pregled. Prema zakonu saobracajnu dozvolu nije dozvoljeno ostavljati u vozilu bez nadzora za što je propisana kazna.

 ???
Meni je uvjek u autu, za ovo prvi put čujem.

poz.

Neka osiguravajuča društva ne nadoknađuju štetu (krađu vozila) ako je prometna dozvola ukradena sa vozilom, iako je vozilo tako osigurano. (Barem u Sloveniji)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on February 03, 2013, 05:45:06 pm
U suštini mnogima je lakše da saobraćajnu dozvolu ostave u autu kao i set rezervnih ključeva u kaseti ali je tako i eventualnim "pozajmljivačima" lakše da posle manipulišu sa vozilom.

U Srbiji inače u Zakonu o bezbednosti saobraćaja stoji da je vozač vozačka dokumenta (tu spadaju po novom: lična karta,vozačka i saobraćajna dozvola) dužan da pri kontroli ima kod sebe a kako bez posebne dozvole službenog lica nije dozvoljeno izlaziti iz vozila potegla se rasprava da li je uopšte zakonski ispravno dokumenta držati u novčaniku, koji se recimo nalazi u torbi u prtljažniku ili je automatski načinio dva prekršaja.Prvi koji se može odnositi na to da ista nije imao kod sebe nego u torbi/prtljažniku a drugi kad bi bez pitanja izašao iz vozila da iste uzme otvorivši prtljažnik.A ista dilema je bila i za fosforocentni prsluk.Jer piše da se mora imati u vozilu (ne kaže se gde,prtljažnik ili kabina?) pa se polemiše da ako je obaveza da se prsluk ima ako se stoji pored vozila da li se onda pravi prekršaj ako se prvo izađe uzme isti iz prtljažnika pa onda obuče ili se mora obući u kabini.Gomila nonsensa, složiteće se.

Kad budem stigao postaviću nova vozačka dokumenta Srbije gde je i saobraćajna dozvola u obliku kreditne kartice pa i nije neki problem da se stalno ima u novčaniku, nije više glomazna.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Solaris on February 03, 2013, 05:55:15 pm
Ali zar ne postoje dvije knjižice, knjižica vozila-koju bi trebalo čuvati kući.
I saobraćajna/prometna-kojom dokazuješ ispravnost vozila. Zašto bi je vukao sa sobom  ???

poz.





Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on February 03, 2013, 06:42:58 pm
Ali zar ne postoje dvije knjižice, knjižica vozila-koju bi trebalo čuvati kući.
I saobraćajna/prometna-kojom dokazuješ ispravnost vozila. Zašto bi je vukao sa sobom  ???

poz.





To ima za sada, što ja znam, u Hrvatskoj, mi u Sloveniji imamo samo prometnu i vozačku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 03, 2013, 06:47:53 pm


Kad budem stigao postaviću nova vozačka dokumenta Srbije gde je i saobraćajna dozvola u obliku kreditne kartice pa i nije neki problem da se stalno ima u novčaniku, nije više glomazna.

Imam spremljeno sve o saobracajnoj dozvoli i registarskim tablicama (pojam i namena-postavio, SD i RT kroz istoriju, SD i RT u Srbiji, i naravno u zemljama u okruzenju). Sutra cu postaviti ovo ostalo.

Pozdrav.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Solaris on February 03, 2013, 06:56:59 pm
Ali zar ne postoje dvije knjižice, knjižica vozila-koju bi trebalo čuvati kući.
I saobraćajna/prometna-kojom dokazuješ ispravnost vozila. Zašto bi je vukao sa sobom  ???

poz.
To ima za sada, što ja znam, u Hrvatskoj, mi u Sloveniji imamo samo prometnu i vozačku.
Ok, očigledno razlika u propisima, evo vidim vitez koja sprema materijale, pa prilog temi ovo bi više bio dokument vozila.

[attachment=1]
[attachment=2]
poz.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 03, 2013, 07:09:11 pm
Naravno Solaris.

Knjizica vozila je dokument vezan za vozilo, a saobracajna-prometna dozvola je vise vezana za licnost-osobu.
Vec sam ranije izneo:
Saobracajna dozvola je isprava u koju se upisuju podaci o vlasniku vozila i podaci o vozilu, a dokazuje se i tehnička ispravnost i registracija vozila nakon što je vozilo prošlo tehnički pregled.

Knjižica vozila je isprava u koju se upisuje vlasnik vozila, eventualna odjava vozila i podaci o vozilu. U knjižicu vozila se beleže sve promene vlasnika vozila, eventualne odjave vozila kao i osnovni tehnički podaci o vozilu.

Konkrektno, u Srbiji ne postoji knjizica vozila.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Solaris on February 03, 2013, 07:14:43 pm
Ok, hvala, samo ti radi dalje na temi pa ćemo kasnije prodiskutirati o propisima i njihovoj praktičnosti.

poz.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on February 04, 2013, 09:00:28 am
Samo jedan ispravka. Novom saobracajnom (prometnom) dozvolom koja se koristi u Srbiji vise se ne dokazuje da je vozilo registrovano i dokle je registrovano. Za to je namenjena registraciona nalepnica u vidu vinjete koja se lepi na prednej vetrobransko staklo. Dakle u ove nove saobracajne se vise ne upisuje datim do kada  vazi registracija ali se zato upisuje vrsta pogonskog goriva ili npr. ukupna dozvoljena masa vozila (kako kod teretnih, sto je i logicno, tako i kod putnickih vozila sto nema veze sa mozgom).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on February 04, 2013, 09:52:29 am
Samo jedan ispravka. Novom saobracajnom (prometnom) dozvolom koja se koristi u Srbiji vise se ne dokazuje da je vozilo registrovano i dokle je registrovano. Za to je namenjena registraciona nalepnica u vidu vinjete koja se lepi na prednej vetrobransko staklo. Dakle u ove nove saobracajne se vise ne upisuje datim do kada  vazi registracija ali se zato upisuje vrsta pogonskog goriva ili npr. ukupna dozvoljena masa vozila (kako kod teretnih, sto je i logicno, tako i kod putnickih vozila sto nema veze sa mozgom).

Slične naljepnice bile su kod nas u Sloveniji u upotrebi dvije - tri godine. Več nekoliko godina ih nema više.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:09:56 am
Saobraćajna dozvola Srbije
Od 3. januara 2011. godine građani Srbije dobijaju nove, biometrijske saobraćajne dozvole.

Saobraćajna dozvola po izgledu podseća na novu ličnu kartu,  urađena je po standardima Evropske unije, a sadrže i brojne zaštite koje će onemogućiti falsifikovanje saobraćajnih dozvola.
Na saobraćajnoj dozvoli, pravougaonog oblika, dimenzija 54 x 85,6 mm, na kojoj prema standardima EU, preovlađuje zelena boja, u kombinaciji sa žutom, nema fotografije, čip je s leve strane, a na pozadini, u hologramu je datum izdavanja dokumenta.

U čip saobraćajne dozvole podaci se unose na način koji omogućava čitanje podataka čitačima identifikacionih kartica.

Do 10. juna 2014. godine svi vozači moraju da zamene starsaobracajnu dozvolu novom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:10:33 am
REGISTRACIONA NALEPNICA

Prilikom prve registracije vozila, kao i prilikom produžavanja važenja registracije, za vozilo se izdaje registraciona nalepnica.
Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom, sa unutrašnje strane, na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.
Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl, spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod uređaja za osvetljavanje, a na priključno vozilo, spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu.
Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo.

Registraciona nalepnica je pravougaonog oblika, dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:11:42 am
Nestanak saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice

Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak. Ako je saobraćajna dozvola, odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano, organ nadležan za registraciju vozila kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola, odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde.

Zahtev za izdavanje nove, umesto nestale, saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice, vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila.
Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena, vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice, a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:18:58 am
PRIVREMENA REGISTRACIJA VOZILA

Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila. Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:20:52 am
Saobracajne dozvole BiH i Kosova


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:22:24 am
Hrvatska

Prometna dozvola

Prometna dozvola je osnovni dokument kojeg vozač uvek mora imati za vozilo kojim upravlja. Prilikom svake promene vlasnika izdaje se nova Prometna dozvola. Prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo nadležno državno telo, kojom se dokazuje pravo označivanja određenog vozila određenim registarskim tablicama i vlasništvo tih tablica, njegova tehnička ispravnost za sigurno ucesce u saobracaju kao i ispravnost saobracajne dozvole.

U prometnu dozvolu upisuju se podaci o vlasniku vozila i podaci o vozilu, dokazuje se i tehnička ispravnost i registracija vozila nakon što je vozilo prošlo tehnički pregled. Prema zakonu prometnu dozvolu nije dopušteno ostavljati u vozilu bez nadzora za što je propisana kazna.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:26:38 am
Knjižica vozila

Knjižica vozila je javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo određenog vozila, njegove tehničke i druge osobine i karakteristike.

Knjižica vozila je isprava u koju se upisuje vlasnik vozila, eventualna odjava vozila i podaci o vozilu. U knjižicu vozila se bilježe sve promjene vlasnika vozila, eventualne odjave vozila kao i osnovni tehnički podaci o vozilu. Vozač nije dužan nositi knjižicu vozila sa sobom u automobilu.
Vozač je nije dužan nositi sa sobom u automobile.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:31:20 am

Svako registrovano motorno vozilo pored saobracajne-prometne dozvole mora imati i registarske tablice-plocice. Pa da nesto kazem i o njima:

Par fotografija reg.tablica pre II svetskog rata


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:34:15 am
Registarske oznake-tablice u Srbiji

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

Za registrovano vozilo izdaje se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka rokavaženja registracione nalepnice.

Upis u jedinstveni registar vozila, izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice obavlja teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta,odnosno sedišta vlasnika vozila.

Za vozila koja se registruju izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:
1) registarske tablice za motorna vozila, osim za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, traktore, radne mašine i motokultivatore,
2) registarske tablice za motocikle, teške tricikle,
3) registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle,
4) registarske tablice za motokultivatore,
5) registarske tablice za traktore i radne mašine,
6) registarske tablice za priključna vozila,
7) registarske tablice priključnog vozila za traktor,
8 ) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Srbiji i njihovog osoblja,
9) registarske tablice za motorna i priključna vozila Vojske Srbije,
10) registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila,
11) privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije,
12) registarske tablice za motorna i priključna vozila organa unutrašnjih poslova,
13) registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina, visina), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja.

Sve vrste registarskih tablica su jednoobrazne na celoj teritoriji Republike Srbije.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:34:40 am
Privremeno se registruju motorna i priključna vozila koja su privremeno uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Republici Srbiji radi izvoženja u inostranstvo, motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prevoznika, kao i motorna I priključna vozila radi učešća na sajmovima i sportskim takmičenjima.

Privremena registracija vozila vrši se najviše na period od jedne godine, prema odobrenju nadležnog carinskog organa o privremenom uvozu, uz ispunjenje uslova za upis vozila u jedinstveni registar vozila i izdavanje registracione nalepnice. Za privremeno registrovana vozila izdaju se registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila, potvrda o privremenoj registraciji sa odredjenim rokom važenja.





Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 10:35:16 am


Od 3. januara 2011. godine u Srbiji je na snagu stupio novi Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila, koji predviđa nov izgled saobraćajnih dokumenata i registarskih tablica, i uvodi registarsku nalepnicu.

Rok važenja nove saobraćajne i vozačke dozvole  je 10 godina. Nove registarske tablice važe sedam godina, dok se registarska nalepnica menja svake godine.

Novina kod tablica je da se na njima, uz doplatu, mogu birati posebna slova i brojevi.

Nove registarske tablice su dimenzija 520,5x112,9 milimetara, sa međunarodnom oznakom Republike Srbije - “SRB”, dvoslovnom latiničnom oznakom registracionog područja, grbom Republike Srbije - crvenim štitom sa četiri ocila, ispod koga je manja ćirilična oznaka registarskog područja, iza koje sledi registarski broj. Registarski broj vozila sastoji se od kombinacije tri cifre (cifre od 0 do 9) i kombinacije dva slova između kojih je horizontalna crtica. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova "X", "Y" i "W".

Oznaka registracionog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličnom pismu, ispod utisnutog crvenog štita. Taksi vozila imaće na dve poslednje pozicije tablice oznaku TX.

Za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila, kao i za traktore, motokultivatore i radne mašine izdaju se dve registarske tablice. Za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, priključna vozila i priključna vozila za traktor izdaje se jedna registarska tablica.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:08:14 am
Registarska tablica za motorno vozilo i prikljucno motorno vozilo


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:09:29 am
REGISTARSKA TABLICA ZA PRIKLJUČNO VOZILO
 
Registarska tablica za priključno vozilo, u pogledu oblika, boje, dimenzije i oznaka, istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo, s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila.
Ako je na motornom vozilu, osim na motociklu, izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviđena ovim pravilnikom, na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica.

Registarska tablica za priključno vozilo u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:10:15 am
REGISTARSKA TABLICA ZA MOTOCIKLE


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:12:52 am
REGISTARSKA TABLICA ZA TRAKTORE I RADNE MASINE

Registarske tablice za traktore i radne mašine zelene su boje, dimenzija 341,8 x 202,8 mm, oivičene crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela i na njima je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisana registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije svih slova latiničnog pisma srpskog jezika i latiničnih slova: "X", "Y" i "W" na tri pozicije i arapskih brojeva od "0" do "9" na dve pozicije i razdvojenih znakom "-".

TRAKTOR SA ZELENIM TABLICAMA- UKOLIKO SE KREĆE SAMO PO OBRADIVIM POVRŠINAMA (NJIVI)
TRAKTOR SA BELIM TABLICAMA- UKOLIKO SE UKLJUČUJE U SAOBRAĆAJ

Izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Skupstina R.Srbije je 2011.g. ukinula stalnu godišnju registraciju traktora. Umesto registracije obavezan je samo tehnički pregled, a prema obrazloženju Vlade Srbije, taj zakon je izmenjen jer su osiromašena poljoprivredna domaćinstva bila opterećena registracijom traktora svake godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:13:51 am
REGISTARSKA TABLICA PRIKLJUCNOG VOZILA ZA TRAKTORE

Registarska tablica za priključno vozilo za traktor zelene je boje, dimenzija 341,8 x 202,8 mm, oivičene crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. U gornjem delu registarske tablice sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu. U donjem delu registarske tablice ispisana je registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije arapskih brojeva od "0" do "9" na dve pozicije i svih slova latiničnog pisma srpskog jezika i latiničnih slova: "X", "Y" i "W" na tri pozicije razdvojenih znakom "-".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:15:52 am
REGISTARSKA TABLICA ZAORGANE UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Registarska tablica za određeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, belim slovima, ćiriličkim pismom, upisanu oznaku "P" i registarski broj. Između oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta.

Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila organa unutrašnjih poslova određuje ministar unutrašnjih poslova.

Registarska tablica za priključno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, u pogledu oblika, boje, dimenzije i oznaka, istovetna je sa registarskom tablicom na slici iznad , s tim što je na njoj upisana oznaka "P" posle registarskog broja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:17:55 am
TABLICE ZA PRIVREMENU REGISTRACIJU

Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica.

Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima ispisana meñunarodna oznaka Republike Srbije, sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, registarski broj, slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:18:58 am
Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije

Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji, i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, natpis RPE, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije .


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:21:38 am
PROBNE TABLICE

Za novoproizvedena, prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila; za vozila koja se kreću od mesta gde su proizvedena do mesta dorade, prepravke ili prodaje; za vozila koja se voze na tehnički pregled, na sajam ili carinjenje, kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana, izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima.

Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice.

Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana.

Organ nadležan za registraciju vozila izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom, svrhu upotrebe vozila, relaciju na kojoj će vozilo saobraćati, vrstu, marku i tip vozila, broj šasije, broj motora, boju karoserije i rok upotrebe probne tablice.

Probna tablica je bele boje, sa oznakama i brojevima crne boje, i u gornjem delu sadrži natpis "Proba", a u donjem delu -oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj.

Probna tablica izrađena je od kartona.

Samo probne tablice za vozila kojima se, na osnovu posebnog odobrenja, vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon, izradjene su od metala.
Probne tablice izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila, sa rokom upotrebe do godinu dana.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:25:33 am
REGISTARSKA TABLICA ZA VOZILA STRANACA U SRBIJI

Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja, kao i stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja), brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji, slovnu oznaku delatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima, registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija.

Slovne oznake delatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće:
1) "A" -za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status;
 
2) "M" -za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, a nemaju diplomatski status.
 
3) "P" -za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava, stranih dopisništava, stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima.
 
4) "E" -za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima.
 



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:26:58 am
Uz registarsku tablicu sa oznakom "A" izdaje se i dopunska registarska tablica elipsastog oblika, i to:

-za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije -tablica sa slovima "CMD"
 
-za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom -tablica sa slovima "CD"
 
-za vozilo koje koristi konzularni funkcioner -tablica sa slovima "CC"
 


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:28:10 am
Registarske tablice za motocikle stranaca.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:29:21 am

Registarska tablica za vozila stranaca kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti, pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:31:41 am

Da se malo podsetimo kako je to nekad bilo u zajednickoj drzavi:

Registarske tablice iz perioda 60-tih godina


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:34:16 am
Registarske tablice iz perioda SFRJ

Aktuelni standard (oznaka grada + 6 brojeva) je, inače, prihvaćen davne 1961. godine.

Registarske oznake u SFRJ su imale dva ili tri slovna znaka (geografski kod) i dve grupe brojeva odvojene crticom, sa petokrakom između slova i brojeva. Kombinacije brojeva su mogle biti: trocifreni i trocifreni, na primer BG*123-456, trocifreni i dvocifreni, na primer BG*123-45 i dvocifreni i dvocifreni, na primer BG*12-34.

Šest godina nakon nestanka SFRJ, zvezda petokraka zamenjena je zastavom SRJ, pri čemu su tablice menjane prilikom redovnog registrovanja do kraja 1999. kada su stare prestale da važe. Istovremeno su promenjene i oznake za gradove kojima su vraćena stara imena (Jagodina, Podgorica i Užice).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:36:17 am
Registarske tablice nakon raspada zajednicke drzave

Nakon Raspada SFRJ sve bivše članice su odbacile zvezdice, ali su u većini zemalja slabo izmenjene tablice.

Registarske oznake u Bosni i Hercegovini
U Bosni su 1998. registarske oznake promenili u drugačiji format, na primer 123-M-456

Registarske oznake u Hrvatskoj
Hrvati nisu previše promenili svoje registarske oznake. Format registarskih oznaka u Hrvatskoj je: Geografski kod, 3 ili 4 broja i 2 slova, na primer ZG:1234-AA

Registarske oznake u Makedoniji
Makedonci takođe nisu previše promenili registarske tablice. Format njihovih tablica je: Geografski kod, 3 broja i 2 slova, na primer SK:123-AA

Registarske oznake na AP Kosovu i Metohiji
Na Kosovu je UNMIK izdavao tablicu sa formatom: 3 broja, slova KS, i 3 broja. Nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, krenule su da se izdaju tablice sa formatom: Brojčani geografski kod (umesto slova brojevi), tri broja i dva slova)(01(Priština)123-AA) . Od 1.Novembra 2011. srpske tablice su prestale da važe i od tada Srbi koriste UNMIK-ove tablice.

Registarske oznake u Crnoj Gori
Format Crnogorskih tablica je: Geografski kod, 2 slova i 3 broja, na primer PG:AB-123

Registarske oznake u Srbiji
Srbi su do 2011. zamenili samo zvezdicu sa zastavom SCG, a od 2011., format je: geografski kod, 3 ili 4 broja i dva slova, na primer BG:123-AA

Registarske oznake u Sloveniji
Format registarskih oznaka u Sloveniji je: geografski kod, 1 slovo i broj, i tri broja, na primer LJ:A1-123.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:37:21 am
Bosna i Hercegovina


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:37:51 am
Crna Gora


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:38:36 am
Hrvatska


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:39:11 am
Kosovo


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:39:48 am
Makedonija


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:40:12 am
Slovenija


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:40:41 am
Srbija


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:42:38 am
Nekadasnje registarske tablice vojnih motornih vozila


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:46:11 am
I jos


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:51:10 am
Izgled sadasnjih tablica za vojna motorna vozila Slovenije


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:51:45 am
Izgled sadasnjih tablica za vojna motorna vozila Hrvatske


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:52:34 am
Izgled sadasnjih tablica za vojna motorna vozila Srbije


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:54:24 am
Izgled registarskih tablica nekih zemalja iz naseg okruzenja


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:55:28 am
Jos malo...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:56:50 am
Neke neobicne i interesantne registarske tablice


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 11:59:14 am
Neke neobicne i interesantne registarske tablice


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 12:00:27 pm
Budi majstor pa reci sta ovde pise...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 12:11:12 pm
Jos neka...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 12:13:25 pm
Decje registarske tablice!!!!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on February 04, 2013, 12:26:16 pm
Registarske pločice Slovenije

-Stara još uvjek važeča
-Nova
-Geografska pripadnost reg. pločica (gradovi sa registarskog područja imaju svoje grbove), tako, da tablica npr: LJ može imati i neki drugi grb, ne zmaja kao na slici - koji je grb grada Ljubljane)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on February 04, 2013, 12:34:24 pm
U Sloveniji postoje i negeografske pločice sa oznakama:

-P= policija
-PR= privremena registracija
-CMD=vozila u vlasništvu diplom. predstavništva i međunarod. organizacija koje upotrebljava vođa tog predstavništva
-CD= vozila koja upotrebljavaju osobe sa diplomatskim statusom
-CC= konzularna predstavništva
-M= vozila u vlasništvu stranaca koji rade kao admin. ili teh. osoblje u diplomat. ili konzul. predstavništvima
-SV= slovenska vojska
 


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 02:33:10 pm

Duje, odlicno! Hvala na dopuni podatataka.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: buva on February 04, 2013, 05:00:07 pm
Izgled sadasnjih tablica za vojna motorna vozila Hrvatske

netočno. HV žute tablice  ;)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 06:55:56 pm
Izgled sadasnjih tablica za vojna motorna vozila Hrvatske

netočno. HV žute tablice  ;)

Moguce. Ovaj podatak sam nasao na Wikipediji. Ako mozes postavi pravu fotografiju kako izgledaju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Rade on February 04, 2013, 07:08:37 pm
Onaj beli BMW sa novopazarskim tablicama na kojima piše MUFTY je Zukorlićev automobil...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 07:13:29 pm
Onaj beli BMW sa novopazarskim tablicama na kojima piše MUFTY je Zukorlićev automobil...

Da. Njegov.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: buva on February 04, 2013, 07:19:25 pm
Izgled sadasnjih tablica za vojna motorna vozila Hrvatske

netočno. HV žute tablice  ;)

Moguce. Ovaj podatak sam nasao na Wikipediji. Ako mozes postavi pravu fotografiju kako izgledaju.

https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8845.msg58061#msg58061


http://hr.wikipedia.org/wiki/Registarske_oznake_za_vozila_u_Republici_Hrvatskoj


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 04, 2013, 07:32:03 pm
Ispravka posta 178

Izgled sadasnjih tablica za vojna motorna vozila Hrvatske

Na vozilima Vojske Republike Hrvatske podloga je žuta, a slova su crna. No, vojna vozila nemaju oznaku iz kojega su grada, nego oznaku HV. Registracija kod diplomatskih vozila je ponešto drugačija, odnosno podloga je plava, a slova i brojke su žute. Registarske pločice MUP-a Republike Hrvatske sastoje se od šest plavih brojki koja su na dva jednaka dijela podijeljena Grbom Republike Hrvatske
Sve navedene pločice su napravljene od metala.

Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Registarske_oznake_za_vozila_u_Republici_Hrvatskoj



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on February 04, 2013, 09:10:50 pm
Ispravka posta 178

Izgled sadasnjih tablica za vojna motorna vozila Hrvatske

Na vozilima Vojske Republike Hrvatske podloga je žuta, a slova su crna. No, vojna vozila nemaju oznaku iz kojega su grada, nego oznaku HV. Registracija kod diplomatskih vozila je ponešto drugačija, odnosno podloga je plava, a slova i brojke su žute. Registarske pločice MUP-a Republike Hrvatske sastoje se od šest plavih brojki koja su na dva jednaka dijela podijeljena Grbom Republike Hrvatske
Sve navedene pločice su napravljene od metala.




Ono što je bilo u prvom postu predstavljeno kao rag.oznake MORH-a (HV) je reg.oznaka negdašnje polulegalne državne tvorevina u BiH tkzv . Hrvatske republike Herceg - Bosne - pandanu  Rapublici srpskoj, Oznake MUP-a - Policije u RH: prva tri broja su oznake policijske uprave dok su druga tri razlikovni brojevi. BTW stare (90-te) makedonske su zapravo oblikom i formatom, osim sadržajem identične hrvatskim, naime i za jedne i za druge alate je izradio zagrebački KONČAR, usput prve makedonske su imale prvotnu makedonsku (Samuelovo sunce) zastavu odsnosno stilizirani grb koji je naknadno pritiskom Grčke maknut sa stijega i s reg.pločica gdje je zamjenjen ćiriličnim slovima koja su ispisana na reg,pločicama latinicom...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on February 04, 2013, 09:24:13 pm
Inače u Republici Hrvatskoj nedavno su uvedene još dvije kategorije reg. pločica: PRENOSIVE PLOČICE, koje se prenose s jednog vozila na drugo, svako vozilo mora imati potvrdu o tehničkoj isparvnosti , a sva imaju "kolektivno" osiguranje o autoodgovornosti koje naravno ima nešto višu premiju, prvenstveno su namjenjena auto kućama, građevinskim poduzećima kod prijevoza vozila s i na radilište, mogu se koristiti kod izmjene priključnih vozila, npr imate prikolicu za svaki dan i kamp kućicu ili trailer za prijevoz glisera na more. Druge su pločice za Old-timere i znače POVIJESNO VOZILO, za njih se izdaju posebne prometne dozvole i registracijske naljepnice..

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on February 04, 2013, 09:49:49 pm
U RH ima i jedan jedinstven slučaj, da jedan grad ima dvije različite reg.oznake naime PS i SL su reg. oznake Grada - Slatina, PS se ne izdaje od kada je naziv grada promijenjen iz Podravska Slatina u Slatina. Slatina ima novu oznaku SL, ali oznaka PS još uvijek vrijedi i može se vidjeti na vozilima čiji vlasnici nemaju obvezu zamjene.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kaćo on February 04, 2013, 09:53:23 pm
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on February 04, 2013, 10:02:00 pm
Jedan budući dokument....

Koliko je bilo sreće kad je "crveni pasoš" 1992 zamjenjen plavim, čine se da nam opet ne gine crveni, naime ulazak u EU Hrvatskoj donosi i nova pravila. Od 1. srpnja 2013. počet će izdavanje novih putovnica za građane. Propisi EU jasno određuju izgled korica putovnice i njihov sadržaj. Tako je, kod boje, “čvrsta preporuka” Unije da one budu crvene kakve putovnice smo imali dok je Hrvatska još bila dio Jugoslavije. Ipak, upućeni uvjeravaju kako ta odluka nije konačna jer odluku o boji putne isprave Zagreb još nije donio. S plavim putovnicama moći će se putovati sve do njihova isteka, za promjenu iz plave u crvenu EU će ostaviti prijelazno razdoblje, ali je potreba usklađenosti s ostakom EU neupitna. Ogledni primjerci su već izrađeni u Kraljevini Nizozemskoj u tvrtci koja i inače izrađuje hrvatske putne isprave.....

[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on February 05, 2013, 10:03:13 am
Jedna zanimljiva slovenacka tablica - ako se procita cirilicno.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on February 05, 2013, 09:30:44 pm
Sve je ovo ipak van teme, ali da i ja dodam. Pirotske tablice "PI" su vrlo inspirativne sa nastavcima: PI VO, PI CA, PI CE, PI ĆE, PI ZD, PI LE, PI ČE, PI TE i dr.

Evo jedne

[attachment=1]

Imam ih još negde, ali me mrzi da tražim.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on February 06, 2013, 08:20:54 pm

Mislim da smo sa ovim reg.tablicama otisli previse izvan teme o personalnim dokumentima. Prilikom obrade saobracajnih-prometnih dozvola, kao rezultat njihovog dobijanja za motorna vozila su registarske tablice-plocice, pa sam ih kao takve i prikazao!

Ipak da se mi vratimo pravoj temi i damo doprinos razmatranju i predstavljanu licnih-personalnih dokumenata, a sto se tablica tice, mozda mozemo otvoriti posebnu temu.

Pozdrav svim forumasima!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Vladimir Ivanović on February 14, 2013, 04:06:48 pm
Budi majstor pa reci sta ovde pise...

[attachment=1]

Al Saudija

LA3M 367


Drugi put pitaj prije nego postavš sliku.

Vlado


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on February 14, 2013, 04:43:52 pm
To je čitano s desna?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Vladimir Ivanović on February 14, 2013, 05:15:24 pm
Tekst se čita sa desna na lijevo, a brojevi sa lijeva na desno. Nema velikih i malih slova, ali svako slovo se drugačije piše zavisno da li stoji na početku, u sredini ili na kraju riječi.

Ovo slovo kao udica je L, ovo nakon njega nema u našem jeziku, ali je kao neko stenjanje, kao kad izdahneš a hoćeš da kažeš slovo A, a označava se kao A3, nakon toga je ovo kao štap za hodanje slovo M.

Ovaj znak sasvim lijevo je broj 3. Broj 2 je sličan, samo nema ovaj roščić u sredini. Ovaj broj u sredini je 6, a kad bi ga okrenuli to bi bio broj 2. Nakon njega je broj 7. Strelica okrenuta dole. Isti znak, strelica okrenuta gore je broj 8.

Ovaj tekst gore je Al Saudija, što bi u prevodu bilo "Od Saudijske Arabije", ili "iz Saudijske Arabije".

Nemoj samo da neko pokrene temu : Učimo strane jezike.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on February 14, 2013, 05:27:19 pm
Hvala na objašnjenju Vlado.
Cijeli život sam bio u zabludi da su arapske brojke univerzalne. Sad vidim da ima i arapskijih brojki od onih koje sam naučio u školi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on February 14, 2013, 08:18:35 pm
..ovo nakon njega nema u našem jeziku, ali je kao neko stenjanje, kao kad izdahneš a hoćeš da kažeš slovo A..

Nema tog slova, ali ima taj zvuk ;D


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on August 31, 2013, 08:18:05 am
Vjuruj ti meni da jedan oficir nije dobio dozvolu za putovanje u Italiju,tako da sam kada je on bio dežurni u kućici ,a ja pomoćnik dežurnog(valjda se tako zvalo) cijelu noć sam slušao njegovu priču o tome.

Pasoš SFRJ ,bilo nekad pa se spominjalo.
Zadnja moja "viza za sve zemlje svijeta"-pomorska,na SH jeziku,izdata 1988 god.
A sada (hvala bogu šengen),mora se imati i usa,i kraljice majke-engleska.
[attachment=1]

Pa je vjerujem, da su postala ograničenja. Čak su se molbe odbijale bez objašnjenja. Valjda su na to imali pravo organi bezbjednosti.
Ja sam reagirao na tvoje da je to bilo pravilo: U Lori su oficiri tražili dozvolu,i nakon dolaska nazad u zemlju,pisali su izvještaj. Znači to nije bilo pravilo.

Moj djed je sredinom 1979. kao AVL tražio i dobio pasoš, ali uz  pisanje molbi i po povratku iz inozemstva je pasoš morao vratiti oficiru bezbjednosti uz pisanje nekog izvještaja, ali mogao se dobiti. Isto je morao vojnu legitimaciju ostaviti kući jer se ona nije smjela nositi
izvan zemlje, a ako su ga negdje pri kontroli pitali što je po zanimanju morao je reči da je službenik.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on August 31, 2013, 09:05:40 am
Tačno tako kako ti je rekao deda.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Rade on August 31, 2013, 09:53:39 am
I pretpostavljam da bi ga pripadnici bezbednosti odmah okarakterisali i pratili kao neprijatelja poretka i države... bar izvesno vreme, za svaki slučaj. Džaba ti onda odlaska u inostranstvo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on August 31, 2013, 10:48:11 am
I pretpostavljam da bi ga pripadnici bezbednosti odmah okarakterisali i pratili kao neprijatelja poretka i države... bar izvesno vreme, za svaki slučaj. Džaba ti onda odlaska u inostranstvo.

Pa, Rade, nije to bas sve tako bilo. Zvek i Dzumba su u svojim postovima vec naveli kako je to nacelno funkcionisalo. Mada je sve ovo malo krenulo sa temom u off, navescu svoje iskustvo.

Kao mlad oficir, poceo sam svoju vojnicku karijeru u Puli 1979.g., pocetkom osamdesetih godina sam bez ikakvih problema (u procedure kao i svaki drugi gradjanin) podneo zahtev i dobio pasos. Po dobijanju pasosa, organu bezbednosti u jedinici sam to prijavio, ali je isti bio kod mene sve vreme. Trst i Monfalkone, (Italija) su na nekih 100 km od Pule, i u to vreme sa redovnim dnevnim autobuskim linijama. U periodu kad se to moglo (mislim na finansije) isao sam cesto u nabavku potrebstina za Trst i Monfalkone bez ikakvih problema. Putovanje bih najavio svom pretpostavljenom, a po povratku organa bezbednosti, usmeno obavestio gde sam bio (i to koliko se secam samo prvi put). Ovo se nije odnosilo samo na mene vec i na ostale moje kolege. "Shoping u inostranstvu" nam je bio gotovo uobicajena stvar, pa je i najava i izvestavanje o tome postalo stvar formalne prirode.

Ovo je moje iskustvo, i ne tvrdim da to negde nije bilo drugacije. Od tada pa sve do (penzionisanja) 2006.g. apsolutno nisam imao nikakvih problema oko putovanja u inostranstvo. Napominjem, da sam u tom period pasos uvek imao kod sebe i da nikada nije bio "na cuvanju" kod organa bezbednosti.

Vojnu legitimaciju onda,a danas licnu kartu nikada nisam ni nosio u inostranstvo, jer pasos je osnovni dokument koji potvrđuje identitet lica prilikom prelaska državne granice i tokom boravka u inostranstvu.

Nisam upucen detaljno kakva je sada situacija, ali mislim da se nije nesto posebno promenila. Naime, supruga radi u VS kao vojni sluzbenik i kod svakog odlaska na letovanje (Grcka) to usmeno najavi organu bezbednosti, a po povratku dostavlja formalizovan izvestaj (gde je i kada bila, s kime, u kom mestu je boravila, da li imala kakvih problema i sl.).

Ovo sam naveo samo kao primer. Da se ne bi stvarala nenakva fama oko putovanja pripadnika vojske u inostranstvo i posedovanja pasosa.
Po meni, nista posebno, klasicna i uobicajena stvar.



 




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Boro Prodanic on August 31, 2013, 10:54:58 am
Moja iskustva su identična Kojo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on August 31, 2013, 10:57:43 am
Moja iskustva su identična Kojo.

Boro, pa bili smo sto se kaze " u isto vreme na istom mestu"!

Pozdrav!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Boro Prodanic on August 31, 2013, 11:00:47 am
Moja iskustva su identična Kojo.

Boro, pa bili smo sto se kaze " u isto vreme na istom mestu"!

Pozdrav!

Jeste, ali u zavisnosti od stava komandanta i organa službe bezbednosti, bilo je i drugačijih, manje pozitivnih primera.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on August 31, 2013, 02:34:28 pm
Moja iskustva su slična onima koja je naveo "vitez koja". Niti sam pisao izvještaj niti me tko pitao gdje sam bio, nisam ga ni predavoa u komandi jedinice. Pasoš u JRM sam upotrebljavao bez problema od 1974-1991 (naravno nisam tražio produženje nego novi poslije isteka valjanosti). Kao što kaže Boro, možda je negdje bilo drukčije (ja mogu govoriti o jedinicama u kojima sam bio ja).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 03:27:27 pm
Evo i legitimacije onih koji su nas pazili, nadam se da je original takvu sam je kupio
na sajmu antika.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 03:47:55 pm
Evo kada smo bili kod pasoša, dobili ga i lijepo obavili šoping u inozemstvu, na povratku nas je pored
milicijske kontrole čekala i Carina. To nam je obično bila veća briga jer uvijek bi se kupilo ponešto
više od dozvoljenog. Pa evo jedne službene legitimacije carinika s ovlaštenjima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 04:06:07 pm
Imali smo i poslanike u saveznoj skupštini pa evo i jedne njihove legitimacije s pravima
i imunitetom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 04:22:41 pm
Pored poslanika u Saveznoj Skupštini imali smo i narodne predstavnike - zastupnike u republičkim skupštinama,
pa evo jedne legitimacije Zastupnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 04:39:20 pm
Evo i jedne legitimacije službenika Ministarstva financija Narodne Republike Hrvatske,
tzv Službeničke knjižice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 05:02:43 pm
Za odlazak u inozemstvo oni "sretnici" koji su živjeli u prigraničnim općinama imali su malogranične
propusnice s kojima su mogli prelaziti granicu susjedne države. Evo jedne takve za Jugoslavensko
Mađarsku granicu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 05:23:36 pm
Evo i jedne Hrvatske diplomatske putovnice - pasoša. To je ono prethodno izdanje, novi još vrijedi
pa ga nisam skenirao i postavljao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 05:44:22 pm
[attachment=1][attachment=1][attachment=1][attachment=1]Evo nas na prvim poslijeratnim pasošima Nove Jugoslavije, ovaj je iz 1946. Tada se vrlo teško mogao
dobiti, uglavnom za službena putovanja i uz mnogo prethodnih provjera.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 05:58:30 pm
Za grupna putovanja, npr. učenika ili studenata postojali su i grupni ili kolektivni pasoši.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 06:18:01 pm
Djeca su u SFRJ mogla biti na pasošu od roditelja ili imati svoj dječji pasoš. Vidimo da su se
ovi dječji pasoši izdavali i dosta dugo nakon raspada SFRJ u preostalim republikama SRJ.
U Hrvatskoj su od 1991. bila samo na putovnici roditelja (mogla su biti i na putovnici oca
i na putovnici majke istovremeno), a kasnije su dobivala svoju putovnicu, dječja nije više
postojala.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 07:44:56 pm
Ovako je izgledao službeni pasoš državljana FNRJ iz 1952. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 08:00:59 pm
A ovako je izgledao diplomatski pasoš SFRJ izdan 1967. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 08:18:07 pm
Ovako je izgledao službeni pasoš građana SFRJ izdan 1979. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 31, 2013, 08:37:33 pm
I konačno stigoh i do diplomatskog pasoša SFRJ izdanog 1986. godine s rokom važenja do 1991.
Mislim da su svi kasnije izdavani do raspada 1991. bili kao ovaj.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 01, 2013, 09:16:52 am
Ako se vratim malo više vremena u natrag dolazim do 1941. godine kada je Kraljevina Jugoslavija
bila okupirana i rasparčana. U tadašnjoj NDH izdavali su Putnice (današnje putovnice) - pasoše
pa prilažem nekoliko skenova jedne takve putnice-pasoša. Ne znam kakve putne isprave su bile
u to vrijeme izdavane u drugim dijelovima zemlje. Čuo sam da su se na području Srbije koristili
pasoši Kraljevine Jugoslavije ali drugačije vizirani. Nisam imao priliku vidjeti takvu ispravu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 01, 2013, 09:38:45 am
U nastavku evo i jedne putovnice iz vremena osamostaljenja R. Hrvatske s kraja 1991. godine.

Zanimljivo je uočiti na zadnjem skenu da je umjesto tiskanog obrasca za službenu ovjeru bio
davan pečat u obliku vize. Ne znam da li je stranica za službene bilješke bila pogreškom
preskočena ili ne nije? S takvom putovnicom imao sam krajem 1991. par puta zanimljive
doživljaje kada su me naši policajci posebno tretirali govereći mi da vide da idem u inozemstvo
službeno jer imam takvu vizu.

Prve putovnice (kao prikazana) nisu preko podataka imale naljepljenu sigurnosnu foliju sa
grbom RH kao zaštitnim elementom, već samo prozirnu foliju.

Same korice su bile iz tvrdog kartona.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 01, 2013, 10:05:54 am
[attachment=5][attachment=4]Ovo je novija putovnica RH iz 2001. Korice su iz mekog kartona-fleksibilne, u podatcima se još
uvijek upisuje JMBG, fotografija vlasnika je skenirana više se ne lijepi original.

U putovnici nije više predviđeno mjesto za djecu ili osobu koja putuje zajedno s nositeljem, sada
i dijeca dobivaju svoju putovnicu ali na kraći rok 2 ili 5 godina.

Više ne postoji niti stranica za službenu zabilješku i ovjeru.

Putovnice iz 2006. su iste kao ove iz 2001. samo se više na stranci s podacima nije unosio JMBG.

Sada se izdaju putovnice koje su tzv biometrijske, upisuje se OIB građana, putovnica je "kruta"
radi stranice u kojoj je ugrađen čip s podacima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 01, 2013, 10:14:33 am

Primeri licnih karata na ovim prostorima:

Primer licne karte u kraljevini Jugoslavije iz 1937.godine

Evo jedne lične karte iz vremena okupacije Beograda izdane u Julu 1941. Ona je dvojezična
a na poleđini je kasnije ovjeravana, čak ima i jednu ovjeru od strane nove vlasti-partizana.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 01, 2013, 10:37:24 am
Ovo je primjer osobne iskaznice-lične karte iz vremena kada je Istra po oslobođenju 1945.
bila privremeno pod Anglo-Američkom okupacijom pa su izdavane osobne isprave na četiri
jezika, engleskom, talijanskom, hrvatskom i slovenskom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on September 01, 2013, 11:14:39 am
Interesantno je, a i lako objašnjivo, da je tzv NDH napustila francuski kao međunarodni diplomatski jezik uobičajen za pasoše i preuzela njemački i talijanski. Rijetkost je i da se obrazac pasoša ispunjava dvojezično. Njemačka gramatika i ortografija u krasopisu službenika nije ponajbolja. Npr. "seks" (ni više ni manje) umjesto "sechs" za "šest". Također, imena mjeseca pisana su malim slovom što se na njemačkom piše Velikim.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on September 01, 2013, 11:36:39 am
Bravo "zpetrov9" za postavljene dokumente. Vrijedi se podsjetiti i naučiti nešto novo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 01, 2013, 08:12:43 pm
Bravo "zpetrov9" za postavljene dokumente. Vrijedi se podsjetiti i naučiti nešto novo.

Hvala. Imam ja još raznih izdanja pasoša iz Kraljevine Jugoslavije (prije SHS) i kasnije
od DFJ do SFRJ, ali najteže je sve to skenirati i svesti na dozvoljenih 600kb. Ali ako
postoji interes probati ću u slobodno vrijeme još po neki dokument postaviti. Isto je
i sa osobnim iskaznicama-ličnim kartama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 02, 2013, 05:27:41 am
I pretpostavljam da bi ga pripadnici bezbednosti odmah okarakterisali i pratili kao neprijatelja poretka i države... bar izvesno vreme, za svaki slučaj. Džaba ti onda odlaska u inostranstvo.

Pa, Rade, nije to bas sve tako bilo. Zvek i Dzumba su u svojim postovima vec naveli kako je to nacelno funkcionisalo. Mada je sve ovo malo krenulo sa temom u off, navescu svoje iskustvo.

Kao mlad oficir, poceo sam svoju vojnicku karijeru u Puli 1979.g., pocetkom osamdesetih godina sam bez ikakvih problema (u procedure kao i svaki drugi gradjanin) podneo zahtev i dobio pasos. Po dobijanju pasosa, organu bezbednosti u jedinici sam to prijavio, ali je isti bio kod mene sve vreme. Trst i Monfalkone, (Italija) su na nekih 100 km od Pule, i u to vreme sa redovnim dnevnim autobuskim linijama. U periodu kad se to moglo (mislim na finansije) isao sam cesto u nabavku potrebstina za Trst i Monfalkone bez ikakvih problema. Putovanje bih najavio svom pretpostavljenom, a po povratku organa bezbednosti, usmeno obavestio gde sam bio (i to koliko se secam samo prvi put). Ovo se nije odnosilo samo na mene vec i na ostale moje kolege. "Shoping u inostranstvu" nam je bio gotovo uobicajena stvar, pa je i najava i izvestavanje o tome postalo stvar formalne prirode.

Ovo je moje iskustvo, i ne tvrdim da to negde nije bilo drugacije. Od tada pa sve do (penzionisanja) 2006.g. apsolutno nisam imao nikakvih problema oko putovanja u inostranstvo. Napominjem, da sam u tom period pasos uvek imao kod sebe i da nikada nije bio "na cuvanju" kod organa bezbednosti.

Vojnu legitimaciju onda,a danas licnu kartu nikada nisam ni nosio u inostranstvo, jer pasos je osnovni dokument koji potvrđuje identitet lica prilikom prelaska državne granice i tokom boravka u inostranstvu.

Nisam upucen detaljno kakva je sada situacija, ali mislim da se nije nesto posebno promenila. Naime, supruga radi u VS kao vojni sluzbenik i kod svakog odlaska na letovanje (Grcka) to usmeno najavi organu bezbednosti, a po povratku dostavlja formalizovan izvestaj (gde je i kada bila, s kime, u kom mestu je boravila, da li imala kakvih problema i sl.).

Ovo sam naveo samo kao primer. Da se ne bi stvarala nenakva fama oko putovanja pripadnika vojske u inostranstvo i posedovanja pasosa.
Po meni, nista posebno, klasicna i uobicajena stvar.



 




Što se tiče izdavanja pasoša aktivnim vojnim licima, moj otac je 1979. u Puli prvi put dobio pasoš. Znam da se dvoumio da li da
pokrene postupak i da je pisao neki zahtjev - molbu oficiru bezbjednosti. Nakon nekog vremena dobio je odobrenje i neku potvrdu
ili dozvolu za izdavanje pasoša, ja sam to osobno nosio u SUP jer je on bio na poslu i on je kasnije za jedno 15 dana išao da ga
sam podigne. Kada smo se vratili s puta on je pisao neki izvještaj za službu bezbjednosti i morao je pasoš predati u svojoj jedinici.
Tako je bilo svaki put sve do ljeta 1981. kada mi je rekao da ga više neće predavati natrag u jedinicu, pretpostavljam zato jer
mu je aktivna služba prestajala 31. 12. 1981.

Svaki put je dosta nevoljko išao na put u inozemstvo radi toga što je poslije morao pisati te izvještaje, a pretpostavljam da su ga
možda i u jedinici bezbjednjaci tražili da piše te izvještaje detaljno što baš nije volio.

Isto znam da bih u Trstu početkom osamdesetih sretao dosta poznanika koji su tada bili u aktivnoj službi i dosta njih mi je reklo
da oni više ne vračaju pasoš već samo napišu neki izvještaj, reda radi. Pretpostavljam da su se propisi promjenili, a sigurno je ovisilo
i od jedinice do jedinice i od nadležnog oficira bezbjednosti.

Isto se sječam da je otac morao prijaviti posjetu rodbine iz inozemstva svaki put kada bi nam došli u goste, osobito za rodbinu
koja je dolazila iz Australije, posebno u vrijeme 1971-1972.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 03, 2013, 06:25:53 am
Bravo "zpetrov9" za postavljene dokumente. Vrijedi se podsjetiti i naučiti nešto novo.

Hvala. Imam ja još raznih izdanja pasoša iz Kraljevine Jugoslavije (prije SHS) i kasnije
od DFJ do SFRJ, ali najteže je sve to skenirati i svesti na dozvoljenih 600kb. Ali ako
postoji interes probati ću u slobodno vrijeme još po neki dokument postaviti. Isto je
i sa osobnim iskaznicama-ličnim kartama.

Pa treba se potruditi i objaviti još po loju staru ličnu kartu i pasoš. Da li imate sve "varijante" jugoslovenskih pasoša još od 1918. pa do kraja 1991.? Bilo bi interesantno pogledati ih.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 06:27:45 am
Bravo "zpetrov9" za postavljene dokumente. Vrijedi se podsjetiti i naučiti nešto novo.

Hvala. Imam ja još raznih izdanja pasoša iz Kraljevine Jugoslavije (prije SHS) i kasnije
od DFJ do SFRJ, ali najteže je sve to skenirati i svesti na dozvoljenih 600kb. Ali ako
postoji interes probati ću u slobodno vrijeme još po neki dokument postaviti. Isto je
i sa osobnim iskaznicama-ličnim kartama.

Pa treba se potruditi i objaviti još po loju staru ličnu kartu i pasoš. Da li imate sve "varijante" jugoslovenskih pasoša još od 1918. pa do kraja 1991.? Bilo bi interesantno pogledati ih.

Pa imam toga dosta ali uvijek je problem u vremenu za skeniranje i uređenje slika, čim nađem malo vremena postaviti ću.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:12:51 am
Bravo "zpetrov9" za postavljene dokumente. Vrijedi se podsjetiti i naučiti nešto novo.

Hvala. Imam ja još raznih izdanja pasoša iz Kraljevine Jugoslavije (prije SHS) i kasnije
od DFJ do SFRJ, ali najteže je sve to skenirati i svesti na dozvoljenih 600kb. Ali ako
postoji interes probati ću u slobodno vrijeme još po neki dokument postaviti. Isto je
i sa osobnim iskaznicama-ličnim kartama.



Pa treba se potruditi i objaviti još po loju staru ličnu kartu i pasoš. Da li imate sve "varijante" jugoslovenskih pasoša još od 1918. pa do kraja 1991.? Bilo bi interesantno pogledati ih.

Pa imam toga dosta ali uvijek je problem u vremenu za skeniranje i uređenje slika, čim nađem malo vremena postaviti ću.

Kako sam obećao, skenirao sam razne legitimacije i iskaznice s područja nekadašnje države Jugoslavije
pa ću ih probati postaviti po nekom vremenskom redu, to naravno nisu sve ali mislim da će onima koji
to područje dokumenata prate biti zanimljivo.

Počet ću s legitimacijom iz Kraljevine Jugoslavije 1933. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:23:16 am
Nastavio bih s osobnom iskaznicom NDH iz 1943. Različite Župe i gradovi su tijekom rata imali razne osobne
iskaznice, ovo je samo jedan primjer.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:26:52 am
Postavljam i legitimaciju Komande grada Beograda iz 1945. godine. Dosta zanimljiv dokumenat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:29:55 am
Evo i službene legitimacije koje je izdavala Narodna Vlada Hrvatske 1945.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:33:12 am
Ovo je legitimacija Federalne Hrvatske kakva je izdavana 1946. godine


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:38:50 am
Ovo je dozvola-legitimacija za prijelazak iz Sušaka u Rijeku iz 1946. godine. Kako je prije
rata tu bila granica s Italijom za prijelaz mosta trebala je dozvola i ako su i Rijeku i Istru
oslobodili partizani, saveznici su tada još komplicirali, a i naši su tražili dozvole.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:42:04 am
Evo i primjera osobne karte iz prigraničnog područja Jugoslavije s Italijom izdane 1950. koja je
dvojezična.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:45:27 am
A ovako je izgledala "obična" osobna karta građana Jugoslavije - NR Hrvatska u 1957. godini.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:49:10 am
Evo i jednog nepopunjenog obrasca Lične karte Republike Srpske krajine izdavane od kraja 1991.
pa do 1995. godine. Ne znam za kasnije u periodu tzv. mirne reintegracije da li su još bile ovakve
ili su se izdavale neke druge.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 09:58:41 am
Evo i jedne vozačke dozvole iz 1965. godine. Tada su još bile trodijelne.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 10:11:04 am
Evo i jedne vozačke dozvole iz 1965. godine. Tada su još bile trodijelne.

A evo i vozačke dozvole iz doba SFRJ izdane 1986. Sada je dvodijelna, nije na kartonu
već na nekom materijalu poput platna.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 10:26:02 am
Odmah po osamostaljenju Hrvatske izdane su i nove vozačke dozvole, sada su opet bile trodijelne.
Povučene su vrlo brzo između ostaloga i zato što je na prvoj strani kao znak države bilo upisano
CRO, a to je već bilo zauzeto pa su mjenjalo u HR.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 10:40:44 am
Odmah po osamostaljenju Hrvatske izdane su i nove vozačke dozvole, sada su opet bile trodijelne.
Povučene su vrlo brzo između ostaloga i zato što je na prvoj strani kao znak države bilo upisano
CRO, a to je već bilo zauzeto pa su mjenjalo u HR.

Već 1993. su izdane opet nove vozačke dozvole, koje vrijede i danas (do 65 godina starosti), isto
su trodijelne.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 10:43:19 am
Sada ću si uzeti malo odmora, a poslije ću skenirati i stare pasoše-putovnice pa ću i njih
postaviti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 12:15:33 pm
Evo sada još malo pasoša. Prvo ću postaviti pasoš Kraljevine Jugoslavije iz 1937. koji
je izdan u ondašnjoj Dravskoj Banovini (Slovenija) pa je zato pisan na slovenskom.
Zanimljivo je uočiti na stranici za vize gdje se izričito naglašava da se s njim ne može
putovati u Španjolsku u kojoj je tada bio građanski rat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 12:20:10 pm
Evo sada još malo pasoša. Prvo ću postaviti pasoš Kraljevine Jugoslavije iz 1937. koji
je izdan u ondašnjoj Dravskoj Banovini (Slovenija) pa je zato pisan na slovenskom.
Zanimljivo je uočiti na stranici za vize gdje se izričito naglašava da se s njim ne može
putovati u Španjolsku u kojoj je tada bio građanski rat.

Po izbijanju II sv. rata i nastanku NDH ista osoba dobiva Službenu putnicu NDH 1942.
godine i njome se koristi, pa prikazujem i tih par skenova službene putnice. U to doba
se putnica teško dobivala i rijetko se putovala jer bio je rat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 12:35:27 pm
Evo sada i pasoša putne isprave Kraljevine Jugoslavije iz 1938. godine izdane na
Srpskom govornom području pa je zato domicilni tekst pisan ćirilicom na srpskom
jeziku. I ovdje je naravno unesena zabrana putovanja u Španiju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on September 03, 2013, 12:38:04 pm
Na zadnjoj slici je interesantan pečat graničnog prelaza Rakek. To je danas naselje između Ljubljane i Postojne, a onda granica sa Italijom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 12:52:50 pm
Na zadnjoj slici je interesantan pečat graničnog prelaza Rakek. To je danas naselje između Ljubljane i Postojne, a onda granica sa Italijom.

Da ima tu zanimljivih detalja na pečatima i vizama. Npr. na NDH putovnici su hrvatski
ulazni i izlazni pečati mjesta Gyekenyeš, što znaći da je tada (1943.) Gyekenyeš bio u
NDH, a danas je to mađarski gradić i u pasošu imam mađarske pečate. Nije mi jasno
kako je to tada bilo ali pečati su tu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 12:59:53 pm
Evo i pasoša - putne isprave Kraljevine Jugoslavije iz 1936. godine izdane u zagrebu,
savska Banovina pa je ovaj dokument domicilno štampan na hrvatskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 01:09:12 pm
Evo koria sve tri vrste redovnih pasoša Kraljevine Jugoslavije, vidimo da su se pasoši izdavali
na jeziku i pismu banovine u kojoj su izdani što znači na Srpskom govornom području su bili
na ćirilici, a na Hrvatskom i Slovenskom govornom području su bili na latinici, na hrvatskom
ili slovenskom jeziku. Znači ipak su se poštivala neka prava naroda.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 01:41:14 pm
Evo još jedne neuobičajene putne isprave iseljeničke putnice NDH iz 1943. godine.
Zaista u to vrijeme usred svjetskog rata dobiti iseljeničku putnicu mora da je bilo
jako komplicirano, da ne govorimo i kako otići, pretpostavljam. Vjerojatno je radio
u Njemačkoj.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 01:42:07 pm
Evo još jedne neuobičajene putne isprave iseljeničke putnice NDH iz 1943. godine.
Zaista u to vrijeme usred svjetskog rata dobiti iseljeničku putnicu mora da je bilo
jako komplicirano, da ne govorimo i kako otići, pretpostavljam. Vjerojatno je radio
u Njemačkoj.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 01:43:05 pm
Evo još jedne neuobičajene putne isprave iseljeničke putnice NDH iz 1943. godine.
Zaista u to vrijeme usred svjetskog rata dobiti iseljeničku putnicu mora da je bilo
jako komplicirano, da ne govorimo i kako otići, pretpostavljam. Vjerojatno je radio
u Njemačkoj.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 01:59:33 pm
E, a sada bih se vratio "Tamo daleko..." još u vrijeme Kraljevine Srbije pa evo jednog
Srpskog pasoša iz 1915. godine. neću ništa brisati radi autentičnosti te starine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 02:18:28 pm
[Prvi svjetski rat je prošao i stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pa su
odštampani i novi pasoši, dosta imaju sličnosti sa prethodnim iz Kraljevine Srbije.
Ovaj je iz 1921.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 02:35:48 pm
[Prvi svjetski rat je prošao i stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pa su
odštampani i novi pasoši, dosta imaju sličnosti sa prethodnim iz Kraljevine Srbije.
Ovaj je iz 1921.

A evo i iseljeničkog pasoša iz Kraljevine SHS izdanog 1927. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 02:50:10 pm
I evo i jednog konzularnog pasoša Kraljevine Jugoslavije iz 1933. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on September 03, 2013, 04:20:25 pm
Što se tiče legitimacije za prijelaz iz Sušaka u Rijeku (post #247) treba reći da je stara granica s Italijom koja je utvrđena 1920. i 1924. po međunarodnom pravu to i ostala do februara 1947., kada je sklopljen Ugovor o miru. Dakle, samim činom oslobađanja Rijeke i Istre 1945. ta područja nisu automatski pripala Jugoslaviji. Ostala su formalno talijanska iako pod okupacijom Jugoslavenske armije (Zona B, koja je kasnije u Slobodnom Teritoriju Trsta svedena na područje Kopra i Buja). Zato je i postojao pogranični režim. Po Haaškom pravilniku o suhozemnom ratovanju iz 1907. samo se mirovnim ugovorima mogu mijenjati granice. Zaposjedanje ne utječe na suverenitet iako ga de facto suspendira.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 03, 2013, 05:33:20 pm
Što se tiče legitimacije za prijelaz iz Sušaka u Rijeku (post #247) treba reći da je stara granica s Italijom koja je utvrđena 1920. i 1924. po međunarodnom pravu to i ostala do februara 1947., kada je sklopljen Ugovor o miru. Dakle, samim činom oslobađanja Rijeke i Istre 1945. ta područja nisu automatski pripala Jugoslaviji. Ostala su formalno talijanska iako pod okupacijom Jugoslavenske armije (Zona B, koja je kasnije u Slobodnom Teritoriju Trsta svedena na područje Kopra i Buja). Zato je i postojao pogranični režim. Po Haaškom pravilniku o suhozemnom ratovanju iz 1907. samo se mirovnim ugovorima mogu mijenjati granice. Zaposjedanje ne utječe na suverenitet iako ga de facto suspendira.

Zahvaljujem na pojašnjenju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 04, 2013, 10:12:12 am
Evo kratkog pregleda korica Jugoslovenskih pasoša od 1946. godina pa na dalje, stavljam samo
korice-prvu stranu radi pregleda.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 04, 2013, 10:15:11 am
I nastavak;


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 04, 2013, 10:17:33 am
I par starijih i novijih prigraničnih propusnica.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on September 04, 2013, 10:59:47 am
Na postovima 272 i 273 se na grbovima vidi različit broj plamenica u grbu (FNRJ i SFRJ)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 04, 2013, 11:13:32 am
Na postovima 272 i 273 se na grbovima vidi različit broj plamenica u grbu (FNRJ i SFRJ)

To ste točno uočili, ako se dobro sječam to je zato što BiH u doba FNRJ nije imala
svoju "baklju". To sam primjetio i na ordenima gdje stariji ordeni iste vrste-reda
imaju samo pet plamenova. To je kasnije od 1963. u SFRJ korigirano-dodano.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 04, 2013, 11:27:44 am
Evo kratkog pregleda korica Jugoslovenskih pasoša od 1946. godina pa na dalje, stavljam samo
korice-prvu stranu radi pregleda.

Detaljna i zanimljiva prezentacija "evolucije" građanskih pasoša u Novoj Jugoslaviji nakon 1945.
Još kada bi se videli i skenovi unutarnjih stranica? Možda i to možete?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 04, 2013, 11:35:48 am
Evo kratkog pregleda korica Jugoslovenskih pasoša od 1946. godina pa na dalje, stavljam samo
korice-prvu stranu radi pregleda.

Detaljna i zanimljiva prezentacija "evolucije" građanskih pasoša u Novoj Jugoslaviji nakon 1945.
Još kada bi se videli i skenovi unutarnjih stranica? Možda i to možete?

Pa to bi tražilo puno vremena za skeniranje, ali dosta unutarnjih stranica prikazanih pasoša su već u prethodnim prezentacijama
postavljene. Jednom kada nađem malo više vremena probati ću za "izvedbe" pasoša kojima nisam već do sada priložio skenirane
unutarnje stranice da to uradim, dotle molim za malo strpljenja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 04, 2013, 11:44:03 am
Ovaj oblik i forma LK se zadrzao od sedamdesetih pa do pred raspad SFRJ. Obrazac štampao se ćiriličnim, odnosno latiničnim pismom.

Ja sam mislio da su u SR Srbiji već krajem sedamdesetih godina napustili te plastificirane lične karte i da su uveli lične
karte u obliku malih knjižica tamno crvene boje. Sjećam se da bi kolege koji su kao vojni stipendisti dolazili ljeti na
sistematske preglede u MVA Split imali lične karte u obliku knjižica, ali isto tako su i neki kolege iz Šibenika imali takve
knjižice na kojim je pisalo "osobna karta".  Mi u Puli smo imali takve plastificirane sve do kraja 1991. na hrvatskom ili
dvojezične na hrvatskom i talijanskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 04, 2013, 11:52:23 am
Nešto malog postavljao u temi Lični dokumenti iz 2 SR u Sloveniji (https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=19912.0)


Mislim da bi vojna knjižica i vojna lična karta zaslužile svoje teme, samo još nisam imao vremena da jih otvorim (oko vojnih knjižica)

LPB

Imam materijal za ovu temu, samo mi treba vremena da sve to obradim i pripremim za predstavljenje. Bice i toga...

Bilo bi super ako biste postavili kao posebnu temu Vojne legitimacije, mene iste veoma zanimaju i skupljam ih pokušavajući
napraviti kolekciju, naravno najzanimljivije su mi one izdane u Puli osobito nekadašnja VP 6577.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on September 04, 2013, 02:46:58 pm
O grbu Druge Jugoslavije već je pisano, ali vrijedi ponoviti. Po prvom nacrtu Moše Pijade i Đorđa Andrejevića Kuna bilo je pet baklji za pet naroda. To je prihvaćeno Ustavom FNRJ iz 1946. Ustav iz 1963. uveo je šestu baklju za šest republika. Moguće je i drugačije tumačenje po kojem je opet riječ o narodima, o šest naroda, budući da je Muslimanima priznat taj status iste godine novim Ustavom BiH. (I tu postoje različita tumačenja da li se to dogodilo 1963. ili 1971.) Je li riječ o narodima ili republikama teško je reći. Ja bih bio sklon tumačenju da je riječ o republikama jer pojam "naroda" je pomalo apstraktan i neodrediv, a republika je nesporna činjenica. U svakom slučaju, broj baklji tačno ukazuje je li neki dokument (ili bilo što na čemu se pojavljuje grb) nastao prije ili nakon 1963.
Ustav iz 1963. je uvođenjem šeste baklje ispravio nelogičnost, jer je i južnoslavenskih etničkih grupa i republika u Jugoslaviji bilo šest.
Mali OT. Kada je Pijade pred AVNOJ-em (ili pred skupštinom, ne znam sad točno) predstavljao grb, iz zadnjeg reda je neko komentirao: "Izgoreće pšenica".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kaćo on September 04, 2013, 04:13:22 pm
Da se podsjetimo sretnih vremena,za ovu vizu mi je trebalo samo mišljenje KPJ,a sada dok sam obnovio USA i GB vizu,ko zna ko se u svijetu sve pitao :)
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 04, 2013, 05:12:57 pm
Da se podsjetimo sretnih vremena,za ovu vizu mi je trebalo samo mišljenje KPJ,a sada dok sam obnovio USA i GB vizu,ko zna ko se u svijetu sve pitao :)
[attachment=1]

Pretpostavljam da Vam je ta viza služila kao pomorcu, na neki način u službene svrhe?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kaćo on September 04, 2013, 07:29:35 pm
Da se podsjetimo sretnih vremena,za ovu vizu mi je trebalo samo mišljenje KPJ,a sada dok sam obnovio USA i GB vizu,ko zna ko se u svijetu sve pitao :)
[attachment=1]

Pretpostavljam da Vam je ta viza služila kao pomorcu, na neki način u službene svrhe?
DA,pomorska.
Inače se u zemlji u kojoj si obično udara pečat u pass,a amerikanci nijesu udarali štambilje,već izdaju mali short pass koji je išao uz naš pasoš,tako da je sa njim moguće kupovati tax free u nekim državama USA.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 04, 2013, 07:54:31 pm
Да ли су сва ова документа ћије си слике поставио у твом поседу? У сваком случају добар приказ. Могао би неко од овога (на пример ти) написати стручни рад о документима грађана на простору бивше Југославије или Балкана.

Једино мислим да ниси морао на већини на старих документима брисати имена и замагљивати слике лица . Сумњам да су власници живи, а потомци треба да се стиде што су та документа отуђили на било који начин, посебно ако су их бацили, можда чак и сами продали. С друге стране срећа је да та документа, па и успомену на власнике, чувају такви као ти.

Што се буктиња на грбу ФНРЈ/СФРЈ тиче, пет буктиња је симболизовало народе, бар сам ја тако учио у школи. Чак је била и нека песмица коју сму учили у вези са тим. После је тоај симбол био "повезиван" пре свега за републике.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: kumbor on September 04, 2013, 08:47:12 pm

Број буктиња је зависио од тога ко су били "носиоци суверенитета". Најпре су то били народи, па отуда и пет буктиња. Каснијим тумачењем прихваћено је да су републике државе које су се удружиле у федерацију, па су онда оне постале и носиоци суверенитета, по принципу самоопредељења "до, али не укључујући ту отцепљење" чиме смо добили шест буктиња у грбу. САП формално нису биле федерални субјекти, па нису могле добити своју буктињу. Шта је било после, сви знамо.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on September 04, 2013, 10:58:13 pm
Kamo sreće da ih je ostalo pet i da se nije pristupilo stvaranju novih nacija na Balkanu.
Taj trend se od tad samo širi.
Jednog dana ćemo zbog bogatstva i mnoštva dijalekata dobiti npr. novu naciju Beogradance.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 08:04:40 am
Да ли су сва ова документа ћије си слике поставио у твом поседу? У сваком случају добар приказ. Могао би неко од овога (на пример ти) написати стручни рад о документима грађана на простору бивше Југославије или Балкана.

Једино мислим да ниси морао на већини на старих документима брисати имена и замагљивати слике лица . Сумњам да су власници живи, а потомци треба да се стиде што су та документа отуђили на било који начин, посебно ако су их бацили, можда чак и сами продали. С друге стране срећа је да та документа, па и успомену на власнике, чувају такви као ти.

Што се буктиња на грбу ФНРЈ/СФРЈ тиче, пет буктиња је симболизовало народе, бар сам ја тако учио у школи. Чак је била и нека песмица коју сму учили у вези са тим. После је тоај симбол био "повезиван" пре свега за републике.

Pa sve dokumente koje sam skenirao i postavio imam u svom posjedu, kupovao sam ih preko raznih aukcija i/ili po raznim antikvarijatima. Posebno čuvam dokumente mojih roditelja osobito oca koji je isto nekada bio oficir u JRM. Slažem se da je šteta što sam brisao slike ili
zamagljivao lica i neke lične podatke (puno manje posla bih imao da to nisam radio) ali sam se bojao da se možda netko od roda ne pobuni
pa da bude legalnih problema. Po meni je žalosno da su ljudi prodavali, neki i bacali te dokumente. Razumijem da je kriza ali ja ne bih naše
dokumente prodao pa da umirem od gladi, posebno očevu vojnu legitimaciju na nju je toliko bio ponosan i nije htio čuti za nikakvu drugu
ispravu, pa sam ga početkom 1991. (već je dugo bio u penziji) natjerao da napravi i običnu civilnu osobnu kartu što se kasnije pokazalo
kao dobar potez.

Što se tiće stručnog rada o dokumentima vjerovatno bi to bilo zanimljivo i opširno za pripremiti ali bojim se da ja nisam stručan za takvo nešto,
ali tko zna nekad čovjek dobije trenutak inspiracije pa krene, samo ako ima vremena.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 09:00:46 am
Evo jedna mala digresija, ali mislim da je dobro vidjeti koliko je naš SFRJ pasoš vrijedio za slobodna putovanja u odnosu
na pasoše nekih drugih zemalja, konkretan primjer je ČSSR.

Njihov normalni građanski pasoš je bio zelene boje i u principu se s njim putovalo u razne zemlje svijeta, ali je za većinu
zemalja izvan istočnog bloka trebala viza. Posebnost je bila ta da su oni jako teško dobivali pasoš, a onda su morali
dobiti i neke izlazne dokumente (kao što smi mi nekada davno imali izlazne vize). Putovanje u Jugoslaviju i ako teško
ipak se moglo nekako dobiti pa su mnogi u namjeri da prebjegnu na zapad putovali u Jugoslaviju i onda zahvaljujući
našim već tada normalno otvorenim granicama odlazili u Italiju ili u Austriju i tu tražili azil ili boravak.

Da bi to spriječili vlasti u ČSSR su u zelene pasoše utiskivale pečat "vrijedi samo za Jugoslaviju" ali to nije pomagalo.
Zatim su u zeleni pasoš stavljeli vizu "Vyjezdni doložka" u kojoj je pisalo da pasoš vrijedi samo za turistički put u NRB,
NRM, DDR, NRP, SRR i svakako SSSR pa ih njihovi "izlazni" punktovi u Mađarskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj s takvim
pasošem ne bi puštali da iziđu u Jugoslaviju. Ljudi su i s takvim pasošima bježali za Jugoslaviju i onda nastavljali za
Italiju ili Austriju.

Na kraju su vlasti u ČSSR izdali specijalan sivi pasoš samo za Jugoslaviju koji se nije mogao koristiti u drugim državama.

Prilažem skenove zelenog i sivog pasoša bez drugih podataka koji nisu za opisano bitni.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 09:30:49 am
Ali vratio bih se u ove naše nekadašnje prostore kada je još bila Austro-Ugarska, prilažem jednu putovnicu-pasoš
iz 1910. godine izdanu u tada Slobodnom kraljevskom gradu Osijeku. Zanimljivo je da se tada u Austro-Ugarskoj
ipak poštivalo pravo na domicilni jezik pa je isprava štampana na hrvatskom i francuskom jeziku, a čudi me da nije
i na njemačkom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 10:13:17 am
Kad sam već "u Austrougarskoj" evo jedne stare vojničke isprave "Militair pass" koja je korištena od vojnog
lica u Puli negdje 1862. Vrlo stara isprava pa i sken nije najbolji. Vjerujem da je svakako zanimljivo vidjeti
kako su vojne isprave izgledale prije 150 godina.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 10:33:20 am
Evo i jednog Austro-Ugarskog pasoša izdanog u AU konzulatu u Berlinu 1917. godine za povratak u AU u ratnu luku Pula
gdje joj je muž bio na službi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on September 05, 2013, 10:36:44 am
Ali vratio bih se u ove naše nekadašnje prostore kada je još bila Austro-Ugarska, prilažem jednu putovnicu-pasoš
iz 1910. godine izdanu u tada Slobodnom kraljevskom gradu Osijeku. Zanimljivo je da se tada u Austro-Ugarskoj
ipak poštivalo pravo na domicilni jezik pa je isprava štampana na hrvatskom i francuskom jeziku, a čudi me da nije
i na njemačkom.

Osijek je bio u ugarskom dijelu Monarhije.....


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 10:58:22 am
Da malo prekinem niz sa strogo službenim dokumentima, evo jedne štedne knjižice NBJ
iz davne 1958. godine kada smo počinjali učiti da štedimo, tko je imao šoldih da štedi.

Naravno kada su nas naučili da štedimo i kada smo dobro napunili banke dinarima i devizama
onda su nas prešli nešto s inflacijom nešto s starom deviznom štednjom, ali u godinama
kada je ova knjižica vrijedila vjerovalo se u štednju i garanciju države.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 11:00:23 am
Ali vratio bih se u ove naše nekadašnje prostore kada je još bila Austro-Ugarska, prilažem jednu putovnicu-pasoš
iz 1910. godine izdanu u tada Slobodnom kraljevskom gradu Osijeku. Zanimljivo je da se tada u Austro-Ugarskoj
ipak poštivalo pravo na domicilni jezik pa je isprava štampana na hrvatskom i francuskom jeziku, a čudi me da nije
i na njemačkom.

Osijek je bio u ugarskom dijelu Monarhije.....

To je točno, ali me onda čudi da nije štampano i na mađarskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jak on September 05, 2013, 11:50:53 am
Kako bi pridoneo temi... evo ono sto imam od pradeda. Izvinjavam se ako je vec postavljeno u predhodne postove.
Prvo, nazalost samo koriva clenske kniske zanajetciske komore.
[attachment=1]

A onda zdravstvena knjizica za zemjodelce.
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jak on September 05, 2013, 11:52:16 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Ne znam kako je on nju dobio, buduci da je bio obucar... ali eto.

Imam jos i vojnu knjizicu i koja otpusna pisma, potvrde i slicno.. ako hocete mogu ih postaviti


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 01:28:58 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Ne znam kako je on nju dobio, buduci da je bio obucar... ali eto.

Imam jos i vojnu knjizicu i koja otpusna pisma, potvrde i slicno.. ako hocete mogu ih postaviti

Mislim da je svaki dokumenat interesantan i da se obično sazna po nešto novo što ni sami
nismo znali.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 01:47:09 pm
Sada bih postavio još par vojnih dokumenata iz vremena Kraljevine Jugoslavije.

Evo jedne legitimacije, većeg je formata od današnjih veličina cca kao pasoš SFRJ,
tamno plave meke korice bez naslova pa ih zato i ne skeniram.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on September 05, 2013, 02:02:23 pm
Vezano za post #290. Austro-Ugarska je potpuno i dosljedno poštivala pravo na domicilne jezike. Svaki dio Monarhije, odnosno svaka "krunska i nasljedna zemlja" koristila je svoj jezik. Uostalom, naš jezik je i nastao u A-U (Bečki dogovor). To danas zbunjuje jer se u školama učilo da je A-U bila "tamnica naroda" što nije baš točno. Istina, Beč i Pešta su politički vodili glavnu riječ, ali je nacionalna autonomija bila široka. Iz ovakvih detalja kakvi su lični dokumenti, a oni su najizravniji oblik odnosa države i građana, može se saznati mnogo historijski relevantnih činjenica. Npr. i pasoš KJ izdavan je na tri jezika.
Osijek jest bio u ugarskom dijelu, ali je unutar ugarskog dijela Hrvatska-Slavonija imala autonomiju.
Austrijski, tada još ne austrougarski vojni dokument iz 1862. je na njemačkom, ali to je razdoblje prije Nagodbe i priznavanja prava na nacionalne jezike. Postojale su i zemaljske vojne jedinice KoV, ali je RM bila pod direktnom upravom Beča (reklo bi se, "savezna" ustanova) tako da su njena dokumenta moguće i ostala i kasnije na njemačkom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 02:10:49 pm
Sada bih postavio još par vojnih dokumenata iz vremena Kraljevine Jugoslavije.

Evo jedne legitimacije, većeg je formata od današnjih veličina cca kao pasoš SFRJ,
tamno plave meke korice bez naslova pa ih zato i ne skeniram.

Evo i jedne vojničke isprave, veličinom je slična današnjim putovnicama-pasošima,
širina je praktički ista, a visina je za cca 1,5 cm manja. Korice su od mekog kartona.

Poslije ću prikazati i kasnije (novije) primjerke vojničke isprave.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 02:27:42 pm
Evo i jedne vojničke isprave, veličinom je slična današnjim putovnicama-pasošima,
širina je praktički ista, a visina je za cca 1,5 cm manja. Korice su od mekog kartona.

Poslije ću prikazati i kasnije (novije) primjerke vojničke isprave.
[/quote]

Ovo je vojnička isprava Kraljevine SHS iz 1924. godine, vrlo je velikih dimenzija, veća od
starog pasoša SFRJ, korice su tamno plave iz mekog kartona presvučenog kao nekom
plastikom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 02:44:52 pm
Evo i jedne vojničke isprave, veličinom je slična današnjim putovnicama-pasošima,
širina je praktički ista, a visina je za cca 1,5 cm manja. Korice su od mekog kartona.

Poslije ću prikazati i kasnije (novije) primjerke vojničke isprave.

Ovo je vojnička isprava Kraljevine SHS iz 1924. godine, vrlo je velikih dimenzija, veća od
starog pasoša SFRJ, korice su tamno plave iz mekog kartona presvučenog kao nekom
plastikom.
[/quote]

I konačno i vojnička isprava Vojske Kraljevine Jugoslavije iz 1936. godine. Ova je isto tamno
plavih korica, mekog kartona možda impregniranog? Dimenzije su nešto manje od prethodne
cca kao stari pasoš SFRJ.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 03:04:40 pm
I kada je 1941. došao rat raspala se Kraljevina Jugoslavija, a u Hrvatskoj je formirana tzv NDH
i ona je imala svoje oružane snage, pa evo par skenova njihove vojničke osbne knjižice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 05:01:33 pm
Evo i jedne civilne - građanske legitimacije iz doba Kraljevine Jugoslavije, izdana je 1940. godine. Korice su crne boje iz
tvrdog kartona s zaštitom (impregnirane?). Veličina je kao današnje putovnice-pasoši. Pisana je trojezično na srpskom,
hrvatskom i slovenskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 05:23:13 pm
Netko od članova foruma je prije prikazao i vizu koja je išla za pomorce u njihov pasoš
i uz pomorsku knjižicu. Evo jedne pomorske knjižice iz vremena Kraljevine Jugoslavije.
Korice su iz tvrdog zaštićenog kartona crne boje s posebnim preklopom za zatvaranje.
Veličina je širinom kao stari pasoš SFRJ ali viša za cca 2 cm.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 05:42:21 pm
I evo opet civilne legitimacije izdane u Beogradu 1938. Čini mi se da su različite
banovine izdavale različite legitimacije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 05:49:12 pm
I evo opet civilne legitimacije izdane u Beogradu 1938. Čini mi se da su različite
banovine izdavale različite legitimacije.

Evo i jedne legitimacije izdane u Vršcu 1940 godine, sliči onoj Beogradskoj iz 1938.
ali nije identična.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 06:17:44 pm
Bili smo dosta pisali kako je bilo više ili manje problema da naši aktivni oficiri dobiju pasoš za privatna putovanja u inozemstvo, ipak
pasoš se dobivao i putovalo se.

A evo kako je to izgledalo za oficira Sovjetske armije za vrijeme SSSR-a. Skeniran je pasoš oficira koji očigledno u uniformi putuje
službeno (u socijalističke zemlje naravno), zsaigurno ide službeno ali svejedno je dobio samo običan crveni pasoš za put u inozemstvo,
ništa od službenog plavog pasoša za koji dobiti si morao biti "mali bog" ili suradnik KGB-a. Isto je zanimljivo uočiti da je to zrakoplovac ali
su oznake čina na epoleti prekrivene (tko zna zašto?). Pretpostavljam da je bio major jer se nazire jedna traka na epoleti (na trečini širine)
ispod pokrova što znači da je vjerojatno u sredini jedna zvijezda. Pasoš je odobravala i izdavala specijalna centralizirana vojna služba, a ne
MUP (SUP) kao kod nas.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 06:43:58 pm
Bili smo dosta pisali kako je bilo više ili manje problema da naši aktivni oficiri dobiju pasoš za privatna putovanja u inozemstvo, ipak
pasoš se dobivao i putovalo se.

A evo kako je to izgledalo za oficira Sovjetske armije za vrijeme SSSR-a. Skeniran je pasoš oficira koji očigledno u uniformi putuje
službeno (u socijalističke zemlje naravno), zsaigurno ide službeno ali svejedno je dobio samo običan crveni pasoš za put u inozemstvo,
ništa od službenog plavog pasoša za koji dobiti si morao biti "mali bog" ili suradnik KGB-a. Isto je zanimljivo uočiti da je to zrakoplovac ali
su oznake čina na epoleti prekrivene (tko zna zašto?). Pretpostavljam da je bio major jer se nazire jedna traka na epoleti (na trečini širine)
ispod pokrova što znači da je vjerojatno u sredini jedna zvijezda. Pasoš je odobravala i izdavala specijalna centralizirana vojna služba, a ne
MUP (SUP) kao kod nas.

Evo i tog čudesnog službenog pasoša SSSR-a koji te je na granici činio gotovo božanstvom. Sječam se jednom u vlaku za Moskvu na
granici u Čopu kada smo ulazili u SSSR moj suputnik je imao takav pasoš, svi Ruski pogranični službenici su mu salutirali kao da je general,
carinici nisu niti pitali da li ima što prijaviti, a ne da bi mu raskopali prtljagu kao što su to činili drugima s crvenim pasošem.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 05, 2013, 07:13:32 pm
На првој страници овог "службеног" совјетског пасоша, на француском језику, лепо пише зашто су имаоци те исправе дочекивани са поштовањем на граници. "Пружити му сву помоћ и  "protection" ;)

Занимљив ми је опис разлога зашто лице путује у иностранство у оном пасошу издатом у време АУ монархије у Осијеку. Тамо пише да путује "забаве ради". :D То је тачније одређење него ово које ми данас користимо - "туризам".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 07:29:00 pm

I evo na kraju za danas da se prisjete bivši omladinci malo stariji od mene kako su išli na predvojničku obuku,
pa sam skenirao ovu knjižicu. Veličine je pasoša SFRJ, a korice su iz mekog kartona. Moka generacija više nije
imala tu obavezu, jedino su oni koji su htjeli na studije nakon prve završene godine studija morali na neku
vrstu vojne obuke od 16.07. do 31.07. To je trajalo nekih 5 godina od 1977. do čini mi se 1982. i onda je
ukinuto. Naši iz Istre i Riječani su išli u Ilirsku Bistricu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2013, 07:45:22 pm


I evo na kraju za danas da se prisjete bivši omladinci malo stariji od mene kako su išli na predvojničku obuku,
pa sam skenirao ovu knjižicu. Veličine je pasoša SFRJ, a korice su iz mekog kartona. Moka generacija više nije
imala tu obavezu, jedino su oni koji su htjeli na studije nakon prve završene godine studija morali na neku
vrstu vojne obuke od 16.07. do 31.07. To je trajalo nekih 5 godina od 1977. do čini mi se 1981. i onda je
ukinuto. Naši iz Istre i Riječani su išli u Ilirsku Bistricu.

I evo i knjižice predvojničke obuke iz 1953. godine. Ona je osjetno manja u odnosu na one iz 1950.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 08:06:52 am
Postavit ću i jedan stariji pasoš Republike Makedonije iz 1996. godine. Korice su meke iz
kartona presvučenog nekom vrstom plastike.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 10:11:57 am
Evo i najnovije "Europske" osobne iskaznice građana Republike Hrvatske koja se izdaje od
šestog mjeseca 2013. Iz nekog "čudnog" razloga trenutno u sebi ne sadrži mikročip za
pohranu podataka, što bi trebalo biti u kasnijim izvedbama ugrađeno. Veličine je kao
kreditna kartica.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 10:19:06 am
A ovo je "nova" biometrijska putovnica-pasoš izdaje se od 2010. godine. Sada bi trebale izići
nove sukladno standardu i preporukama EU, ali se ne zna da li će se morat prihvatiti crvenkasta
boja što je snažna preporuka EU. Tko ne mora mjenjati najbolje da pričeka još koji mjesec.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 10:23:31 am
A ovo je nova vozačka dozvola u R. Hrvatskoj koja se izdaje od 01. 07. 2013. usklađena
sa standardima i preporukama EU. Veličine je kreditne kartice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 10:27:10 am
Ovako izgleda nova Europska prometna dozvola za vozilo registrirano u R. Hrvatskoj.
Izdaju se od 01.07.2013., trodjelne istih dimenzija kao i prethodne.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 10:31:52 am
Ako legalno imamo oružje onda moramo imati i Oružni list koji vrijedi na cijelom teritoriju
Republike Hrvatske i dobiva se nakon detaljnih liječničkih pregleda i psihotestiranja kao
i kriminalističke obrade podnositelja zahtjeva.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 11:32:49 am
Evo jedno uvjerenje o državljanstvu građanina Kraljevine Jugoslavije iz 1932. godine
Sken je preuzet pa je dosta slabe kvalitete pa se ni obradom nije dao puno popraviti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 11:35:49 am

Evo jedno uvjerenje o državljanstvu građanina Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1952. godine
Sken je preuzet pa je dosta slabe kvalitete pa se ni obradom nije dao puno popraviti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 12:18:10 pm
U slučaju zapošljavanja u državnim institucijama kraljevine Jugoslavije obavezan prilog uz redovnu molbu
i preporuku prethodnog poslodavca je bila i Uredovna svjedodžba policijske uprave, slično je danas sa
sudskim potvrdama-uvjerenjima o nekažnjavanju. Evo jednog preuzetog uvjerenja iz 1933. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 12:21:35 pm
Evo i jednog uvjerenja-svjedodžbe iz 1941. godine. Opis i dokumenat su sada kraćeg sadržaja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 06, 2013, 12:32:47 pm
U slučaju zapošljavanja u državnim institucijama kraljevine Jugoslavije obavezan prilog uz redovnu molbu
i preporuku prethodnog poslodavca je bila i Uredovna svjedodžba policijske uprave, slično je danas sa
sudskim potvrdama-uvjerenjima o nekažnjavanju. Evo jednog preuzetog uvjerenja iz 1933. godine.

Rijetko se sreće ovakav dokument iz Kraljevine, koriste se čudnim jezičnim izrazima. Vjerojatno je tada bila takva službena terminologija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 12:45:50 pm
U slučaju zapošljavanja u državnim institucijama kraljevine Jugoslavije obavezan prilog uz redovnu molbu
i preporuku prethodnog poslodavca je bila i Uredovna svjedodžba policijske uprave, slično je danas sa
sudskim potvrdama-uvjerenjima o nekažnjavanju. Evo jednog preuzetog uvjerenja iz 1933. godine.

Rijetko se sreće ovakav dokument iz Kraljevine, koriste se čudnim jezičnim izrazima. Vjerojatno je tada bila takva službena terminologija.

Točno je da su nam neki izrazi strani, ali u to vrijeme se tako govorili. Ti dokumenti su zanimljivi ali se teško nalaze u dobrom stanju,
obično su dosta oštećeni pa ih se nakon skeniranja treba dosta obrađivati da budu koliko-toliko pregledni.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 01:29:37 pm
Evo i jedna interesantna knjižica, uvjerenje o trajnoj nesposobnosti pojedinca za službu u JNA.
iz 1947.godine. Onda se i za potvrdu nesposobnosti izdavala knjižica. Prilažem sken.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 07:27:18 pm

Rijetko se sreće ovakav dokument iz Kraljevine, koriste se čudnim jezičnim izrazima. Vjerojatno je tada bila takva službena terminologija.
[/quote]

U kraljevini Jugoslaviji se u Banovini Hrvatskoj koristio "službeni"  Hrvatski jezik sličan onom koji je korišten za vrijeme Austro-ugarske
administracije. Slične riječi i izraze sam nalazio i na nekim svjedodžbama i dokumentima iz AU ere. Danas nam te riječi izgledaju čudno,
ali neke su i zadržane u današnje vrijeme.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 07:38:57 pm
Ovako izgleda najnovija lična karta državljana Republike Srbije koja sadrži i čip
sa pohranjenim podacima o vlasniku. Skenovi preuzeti sa stranice MUP-a Srbije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 06, 2013, 07:49:15 pm
Evi da se i ja pridružim sa dva dokumenta:

Radna knjižica izdata 1949. godine

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 06, 2013, 07:50:27 pm
Odjava boravka iz 1946.godine:

[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 07:54:54 pm
Evo kako izgleda pasoš za strance koji izdaje Republika Slovenija u 2012. Izvor je stranica MUP-a Slovenije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 08:26:19 pm
Evo da se opet vratim u doba NDH. Ovako je izgledala službena iskaznica zaposlenika Ministarstva Obrta i trgovine
NDH izdana 1942. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 08:28:51 pm
Evo da se opet vratim u doba NDH. Ovako je izgledala službena iskaznica zaposlenika Ministarstva Obrta i trgovine
NDH izdana 1942. godine.

A ovako je izgledala iskaznica novinara Hrvatskog slikopisnog društva NDH izdana 1944. godine.
Obrazac je otisnut na Hrvatskom i Njemačkom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 08:34:38 pm
I još malo dalje u natrag u vrijeme Austro Ugarske, jedan primjerak Hrvatske iskaznice
izdan godine 1871. Izvornik je oštećen pa i skenovi nisu kvalitetni.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 08:51:57 pm
Evo i jednog primjerka propustnice za stalni izlazak iz grada Petrinje za vrijeme NDH, izdana 1944. godine.
Sken preuzet sa stranica ebay aukcija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 08:59:23 pm
Evo i jednog prastarog pasoša izdanog u Austrijskoj eri  u Dalmaciji 1841. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 09:06:06 pm
Evo i jednog primjerka propustnice za stalni izlazak iz grada Petrinje za vrijeme NDH, izdana 1944. godine.
Sken preuzet sa stranica ebay aukcija.

Primjerak ratne propustnice za putovanje željeznicom izdan u NDH 1943. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 09:10:49 pm
A evo i jedne propusnice partizanskih vlasti za putovanje iz Sušaka u Rijeku izdane 1945. godine.
Otisnuta je na mekom papiru, kasnije su ih zamjenile male knjižice iz tvrdog kartona.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 09:14:29 pm
Ovo je vjerovatno jedna od zadnjih propusnica za kretanje tijekom redarstvenog časa
izdana od strane redarstvenih vlasti NDH 30.04.1945.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 09:18:36 pm
Ovaj primjerak propusnice zanimljiv je jer na njemu piše propusnica, a ne propustnica kako se na drugim dokumentima
iz NDH obično pisalo. Ne znam da li je to bila tiskarska pogreška ili su nakon 1942 mijenjali obrazac i gramatiku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 09:27:57 pm
Zanimljiv službenički list zaposlenika uprave carina, počinje u vrijeme Kraljevine Jugoslavije- Banovine Hrvatske pa kroz eru NDH
do Demokratske Federativne Jugoslavije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 06, 2013, 09:31:20 pm
Zanimljiv službenički list zaposlenika uprave carina, počinje u vrijeme Kraljevine Jugoslavije- Banovine Hrvatske pa kroz eru NDH
do Demokratske Federativne Jugoslavije.

Pa ipak da ne bi koristile samo stare dokumente vlasti u NDH su izdale i za svakog zaposlenika novi originalni dokument koji su
nazvali osobnik. Prilažem sken za istog zaposlenika.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on September 06, 2013, 09:47:40 pm
Post #340: istina je, "korienski" pravopis nije uveden odmah, nego 1942.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 07:29:13 am
Post #340: istina je, "korienski" pravopis nije uveden odmah, nego 1942.

Zahvaljujem na informaciji, pretpostavljao sam da je to razlog, jer ipak teško da bi neka državna
tiskara onda izdala pogrešno napisan dokument, osobito ne naslov dokumenta.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 07:35:20 am
Kada je rat završio ljudi su krenuli u potragu za rodbinom, dijecom i sl. Za putovanje su trebali dozvole i propusnice pa evo jednog
primjera Propusnice izdane 28.06.1945. od strane novih vlasti - Privremenog gradskog Narodnog Odbora Zagreba. Sken je preuzet
sa stranica aukcija ebaya. Zanimljivo je da se u propusnici još pozivaju na legitimaciju ravnateljstva Državnih Željeznica NDH iz 1943.
Očigledno još nisu stigli svim građanima izdati nove legitimacije., već su samo ovjeravali stare.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 08:02:52 am
E, a sada bih se vratio "Tamo daleko..." još u vrijeme Kraljevine Srbije pa evo jednog
Srpskog pasoša iz 1915. godine. neću ništa brisati radi autentičnosti te starine.

Evo pronašao sam i jedan stari pasoš Kraljevine Srbije iz 1912. koji je izdan od strane Srpskog Poslanstva u Rumunjskoj.
Na žalost nema korice, nisu sačuvane. Vidimo da se prva stranica razlikuje u odnosu na pasoš iz 1915. koji je prethodno
bio postavljen. Isto vrijedi i za 2. i 3. stranicu. Četvrta stranica je praktički identična, a 5. stranica se opet razlikuje.
Isto je boja "pozadine" na pasošu iz 1915. dominantno plava dok je na pasošu iz 1912. više na zeleno. Razlika u boji
možda je i nastala vremenom, pogotovo za pasoš bez korica jer je plava možda izblijedila?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 08:16:40 am
Možda će nekoga zanimati i ovaj dokument iz vremena SFRJ, Dozvola padobranca iz 1980. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 08:30:41 am
Ako legalno imamo oružje onda moramo imati i Oružni list koji vrijedi na cijelom teritoriju
Republike Hrvatske i dobiva se nakon detaljnih liječničkih pregleda i psihotestiranja kao
i kriminalističke obrade podnositelja zahtjeva.

Evo kako je nekada davno u 1929 godini izgledao oružni list i lovačka knjižica. Sken je
preuzet sa stranica aukcija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 08:52:59 am
Evo i legitimacije onih koji su nas pazili, nadam se da je original takvu sam je kupio
na sajmu antika.

Evo i jednog primjerka službene legitimacije SUP-a iz vremena SR Hrvatske. Sken je preuzet
sa aukcija pa sam ga morao obrađivati ali kvaliteta nije najbolja. Ipak može poslužiti upoznavanju
kako je taj dokumenat izgledao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 07, 2013, 10:22:13 am
Evo i jednog prastarog pasoša izdanog u Austrijskoj eri  u Dalmaciji 1841. godine.

Ovako starom dokumentu bilo bi pravo mjesto u nekom muzeju. Ipak dobro je da još ima ljudi koji ih prikupljaju i arhiviraju da ne propadnu
i da se ne zaboravi. Vrlo je interesantno da je pisan na talijanskom i hrvatskom jeziku i ako je izdan davne 1841. ali kako piše po pravilima
još iz 1827.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 10:35:04 am
Evo i jednog prastarog pasoša izdanog u Austrijskoj eri  u Dalmaciji 1841. godine.

Ovako starom dokumentu bilo bi pravo mjesto u nekom muzeju. Ipak dobro je da još ima ljudi koji ih prikupljaju i arhiviraju da ne propadnu
i da se ne zaboravi. Vrlo je interesantno da je pisan na talijanskom i hrvatskom jeziku i ako je izdan davne 1841. ali kako piše po pravilima
još iz 1827.

To dvojezičje je i mene iznenadilo, osobito ako se uzme da se pozivaju na pravila još iz 1827. godine. Možda su to ostaci naslijeđa od
vremena Napoleonovih Ilirskih provincija koje su bile tamo do 1813, a čitao sam da su oni dozvoljavali upotrebu domicilnih jezika i u
školama i na/u dokumentima što su tada bili i talijanski i hrvatski jezik.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 05:08:32 pm
Kako sam do sada postavio i dosta ratnih dokumenta (mislim na II svjetski rat) iz država nastalih raspadom Kraljevine Jugoslavije,
odlučio sam se da postavim i jedan pasoš države koja je bila odgovorna za taj rat i koja je svojim djelovanjem uvjetovala nastanak
prije postavljenih "ratnih" dokumenata. Radi se o pasošu nacističke Njemačke izdanom 1942. jednom njihovom inžinjeru koji ga je
izdašno koristio na putovanjima u Slovačku, Mađarsku i Rumunjsku. Kako ima puno viza iz tog ratnog vremena odlučio sam ga cijelog
postaviti jer mislim da se te ratne vize baš ne viđaju često. To će uzeti nešto više prostora pa molim da ne zamjerite. Nadam se da
će biti zanimljivo za pregled.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 05:10:44 pm
Kako sam do sada postavio i dosta ratnih dokumenta (mislim na II svjetski rat) iz država nastalih raspadom Kraljevine Jugoslavije,
odlučio sam se da postavim i jedan pasoš države koja je bila odgovorna za taj rat i koja je svojim djelovanjem uvjetovala nastanak
prije postavljenih "ratnih" dokumenata. Radi se o pasošu nacističke Njemačke izdanom 1942. jednom njihovom inžinjeru koji ga je
izdašno koristio na putovanjima u Slovačku, Mađarsku i Rumunjsku. Kako ima puno viza iz tog ratnog vremena odlučio sam ga cijelog
postaviti jer mislim da se te ratne vize baš ne viđaju često. To će uzeti nešto više prostora pa molim da ne zamjerite. Nadam se da
će biti zanimljivo za pregled.

Nastavak stranica nacističkog pasoša.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 07, 2013, 05:12:16 pm
Kako sam do sada postavio i dosta ratnih dokumenta (mislim na II svjetski rat) iz država nastalih raspadom Kraljevine Jugoslavije,
odlučio sam se da postavim i jedan pasoš države koja je bila odgovorna za taj rat i koja je svojim djelovanjem uvjetovala nastanak
prije postavljenih "ratnih" dokumenata. Radi se o pasošu nacističke Njemačke izdanom 1942. jednom njihovom inžinjeru koji ga je
izdašno koristio na putovanjima u Slovačku, Mađarsku i Rumunjsku. Kako ima puno viza iz tog ratnog vremena odlučio sam ga cijelog
postaviti jer mislim da se te ratne vize baš ne viđaju često. To će uzeti nešto više prostora pa molim da ne zamjerite. Nadam se da
će biti zanimljivo za pregled.

Nastavak stranica nacističkog pasoša.

I još jedan nastavak.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 08, 2013, 10:42:54 am
Evo jednog uvjerenja o položenom ispitu za pomorskog pilota prvog reda iz 1960. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 08, 2013, 03:46:24 pm
Kako sam do sada postavio i dosta ratnih dokumenta (mislim na II svjetski rat) iz država nastalih raspadom Kraljevine Jugoslavije,
odlučio sam se da postavim i jedan pasoš države koja je bila odgovorna za taj rat i koja je svojim djelovanjem uvjetovala nastanak
prije postavljenih "ratnih" dokumenata. Radi se o pasošu nacističke Njemačke izdanom 1942. jednom njihovom inžinjeru koji ga je
izdašno koristio na putovanjima u Slovačku, Mađarsku i Rumunjsku. Kako ima puno viza iz tog ratnog vremena odlučio sam ga cijelog
postaviti jer mislim da se te ratne vize baš ne viđaju često. To će uzeti nešto više prostora pa molim da ne zamjerite. Nadam se da
će biti zanimljivo za pregled.

Dotični gospodin mora da je radio u nekoj važnoj firmi za njemačku vojsku kada je toliko mogao putovati izvan Njemačke u ratno doba.
Same vize su rijetke i moram priznati zanimljive, posebice one za Kraljevinu Rumunsku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 08, 2013, 03:50:02 pm
Kako sam do sada postavio i dosta ratnih dokumenta (mislim na II svjetski rat) iz država nastalih raspadom Kraljevine Jugoslavije,
odlučio sam se da postavim i jedan pasoš države koja je bila odgovorna za taj rat i koja je svojim djelovanjem uvjetovala nastanak
prije postavljenih "ratnih" dokumenata. Radi se o pasošu nacističke Njemačke izdanom 1942. jednom njihovom inžinjeru koji ga je
izdašno koristio na putovanjima u Slovačku, Mađarsku i Rumunjsku. Kako ima puno viza iz tog ratnog vremena odlučio sam ga cijelog
postaviti jer mislim da se te ratne vize baš ne viđaju često. To će uzeti nešto više prostora pa molim da ne zamjerite. Nadam se da
će biti zanimljivo za pregled.

Dotični gospodin mora da je radio u nekoj važnoj firmi za njemačku vojsku kada je toliko mogao putovati izvan Njemačke u ratno doba.
Same vize su rijetke i moram priznati zanimljive, posebice one za Kraljevinu Rumunsku.
Pretpostavljam da je radio nešto u vezi s naftnom industrijom jer su i u Slovačkoj i u Rumunjskoj Njemci tada koristili značajne količine
izvora nafte za ratnu industriju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 08, 2013, 04:03:43 pm
Postaviti ću i ovdje primjer vojne knjižice JNA-JLA koja je izdana u Sloveniji, a uz nju je i uputstvo na Slovenskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on September 08, 2013, 04:24:51 pm
Možda zanimljivo. "Prometno" za biciklo. 1946.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on September 08, 2013, 04:25:56 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 08, 2013, 05:13:41 pm
Možda zanimljivo. "Prometno" za biciklo. 1946.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

Zaista zanimljivo, nekada su se i bicikle registrirale. Mislim da sam na nekim starim fotografijama vidio i da su registarsku pločicu
imali postavljenu na prednjem blatobranu. ne znam do koje godine su se bicikli registrirali.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on September 08, 2013, 06:29:31 pm
Da i ja dodam....


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Rade on September 12, 2013, 07:55:02 pm
Posleratna lična karta, izdavala Komanda grada Beograda
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 13, 2013, 06:22:01 am
Posleratna lična karta, izdavala Komanda grada Beograda
[attachment=1][attachment=2]

Zanimljivo je da je u to vrijeme legitimaciju izdavala Komanda grada, znači vojna ustanova, a ne uprava milicije ili gradski Narodni odbor.
Čini mi se da je 1945. već postojala Narodna milicija. Imam u svojoj kolekciji takvu legitimaciju koja je izdana u to vrijeme isto od strane
Komande grada Beograda.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 13, 2013, 06:37:29 am
Posleratna lična karta, izdavala Komanda grada Beograda
[attachment=1][attachment=2]

Zanimljivo je da je u to vrijeme legitimaciju izdavala Komanda grada, znači vojna ustanova, a ne uprava milicije ili gradski Narodni odbor.
Čini mi se da je 1945. već postojala Narodna milicija. Imam u svojoj kolekciji takvu legitimaciju koja je izdana u to vrijeme isto od strane
Komande grada Beograda.

Mislim da su odjeljenja narodne Milicije počela izdavati lične karte negdje sredinom 1946, a i to ovisno od ondašnjih
Narodnih Republika. Bilo bi dobro ako netko zna točne podatke da objavi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 13, 2013, 06:52:38 am
Posleratna lična karta, izdavala Komanda grada Beograda
[attachment=1][attachment=2]

Zanimljivo je da je u to vrijeme legitimaciju izdavala Komanda grada, znači vojna ustanova, a ne uprava milicije ili gradski Narodni odbor.
Čini mi se da je 1945. već postojala Narodna milicija. Imam u svojoj kolekciji takvu legitimaciju koja je izdana u to vrijeme isto od strane
Komande grada Beograda.

Mislim da su odjeljenja narodne Milicije počela izdavati lične karte negdje sredinom 1946, a i to ovisno od ondašnjih
Narodnih Republika. Bilo bi dobro ako netko zna točne podatke da objavi.

Ja imam legitimacije (lične karte) izdavane u NR Hrvatskoj iz 1950. i one su u obliku malih knjižica sivoplave boje, ali ne znam
točno kada su se takve ovdje počele izdavati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 14, 2013, 10:44:23 am
Posleratna lična karta, izdavala Komanda grada Beograda
[attachment=1][attachment=2]

Zanimljivo je da je u to vrijeme legitimaciju izdavala Komanda grada, znači vojna ustanova, a ne uprava milicije ili gradski Narodni odbor.
Čini mi se da je 1945. već postojala Narodna milicija. Imam u svojoj kolekciji takvu legitimaciju koja je izdana u to vrijeme isto od strane
Komande grada Beograda.

Jedan prodavač na aukcijama mi je danas rekao da on ima negdje primjerak legitimacije u obliku sive male knjižice koji je izdan 1949.
Zvala se "Lična karta". Obećao je da će je potražiti pa kad je vidim provjerit ću datum izdavanja.

Mislim da su odjeljenja narodne Milicije počela izdavati lične karte negdje sredinom 1946, a i to ovisno od ondašnjih
Narodnih Republika. Bilo bi dobro ako netko zna točne podatke da objavi.

Ja imam legitimacije (lične karte) izdavane u NR Hrvatskoj iz 1950. i one su u obliku malih knjižica sivoplave boje, ali ne znam
točno kada su se takve ovdje počele izdavati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 14, 2013, 02:12:21 pm
Evo i jedne vojne legitimacije izdane vodniku 1982. godine u Karlovcu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 15, 2013, 09:29:35 am
Dodao bih i sken jedne vojne iskaznice HV-a negdje iz 1993. godine. Obrazac je nepopunjen i nabavljen na aukciji.
Sada su u upotrebi nove poput osobnih iskaznica građana, ali mislim da sadrže i čip s osobnim podacima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 16, 2013, 04:11:25 pm
Evo jednog dokumenta slične namjene ali izdanog u NDH 1944. godine i jedan primjerak izdan 1942 godine.
To su iskaznice za dvokolicu, pretpostavljam da se misli na bicikl (ima dva kola)?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on September 16, 2013, 04:40:57 pm
Nije dvokolica bicikla vec zaprezno vozilo koje ima jednu osovinu i na njoj naravno 2 tocka.

naprimer nesto ovako je dvokolica

[attachment=1]

a verovatno znas i za trke dvokolica u starom Rimu

[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 16, 2013, 05:14:32 pm
Nije dvokolica bicikla vec zaprezno vozilo koje ima jednu osovinu i na njoj naravno 2 tocka.

naprimer nesto ovako je dvokolica

[attachment=1]

a verovatno znas i za trke dvokolica u starom Rimu

[attachment=2]

Točno je da su na prikazanim slikama dvokolice. Međutim u vrijeme NDH su koristili naziv dvokolice za bicikle. Malo sam potražio
članke o Redarstvu-Policiji za vrijeme NDH i prilažem sken jednog dijela dokumenta gdje je jasno opisano kakvi su problemi s onima
koji prebzo voze dvokolice-bicikle. Bila su to druga vremena i drugi nazivi. Ove su isprave ipak bile prometne za današnje bicikle.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 16, 2013, 05:31:36 pm
Nije dvokolica bicikla vec zaprezno vozilo koje ima jednu osovinu i na njoj naravno 2 tocka.

naprimer nesto ovako je dvokolica

[attachment=1]

a verovatno znas i za trke dvokolica u starom Rimu

[attachment=2]

Inače i u JNA smo imali dvokolicu M-48 koju je povlačilo motorno vozilo kao kampanjola ili nešto slično.
Znači u razlićito vrijeme se koristila ista riječ za različito vozilo, ipak imaju nešto zajedničko, sva imaju
po dva kola.

Točno je da su na prikazanim slikama dvokolice. Međutim u vrijeme NDH su koristili naziv dvokolice za bicikle. Malo sam potražio
članke o Redarstvu-Policiji za vrijeme NDH i prilažem sken jednog dijela dokumenta gdje je jasno opisano kakvi su problemi s onima
koji prebzo voze dvokolice-bicikle. Bila su to druga vremena i drugi nazivi. Ove su isprave ipak bile prometne za današnje bicikle.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on September 16, 2013, 05:55:21 pm
Muška dvokolica je biciklo. Kakogod mi mislili drugačije. Bar u području gde je izdana dozvola. Inače bi bilo zanimljivo vidjeti mušku dvokolicu tipa "M48" :)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 16, 2013, 07:26:32 pm
Malo izvan teme.

Zanimljiv mi je izraz "kotur", odnosno "koturaš" za biciklistu. Kao dete pamtim da ga je moj deda (iz Užica, Zapadna srbija) koristio u istom značenju. Mi kao deca smo "koturom" nazivali točak (najčešće od starog bicikla) koji smo kao igračku (dečiju zanimaciju) "terali" drvenom palicom (udarajući kotur palicom po vrhu) ili zakrivljenom šipkom (gurajuću točak ispred sebe).



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on September 16, 2013, 09:49:44 pm
Neznam dali je več bilo, Vojna vozačka dozvola

[attachment=1]
[attachment=6]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


LPB


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on September 16, 2013, 09:52:32 pm
Vojnička isprava iz kraljevine

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on September 16, 2013, 09:53:45 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 17, 2013, 12:20:03 pm
Imam i ja slične Vojne vozačke iz vremena JNA. Svaka je na svoj način zanimljiva. Imam i negdje "zakopanu" jednu
staru iz Kraljevine Jugoslavije pa ako je iskopam, skenirati ću i postaviti je. Takve se ipak rijeđe viđaju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 17, 2013, 12:37:49 pm
Imam i ja slične Vojne vozačke iz vremena JNA. Svaka je na svoj način zanimljiva. Imam i negdje "zakopanu" jednu
staru iz Kraljevine Jugoslavije pa ako je iskopam, skenirati ću i postaviti je. Takve se ipak rijeđe viđaju.

Bilo bi dobro da vidimo stare vozačke i vojne i civilne iz XX stoljeća od početka do kraja na ovim prostorima
nekadašnje države. Neke su vidim već postavljene.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 17, 2013, 06:03:45 pm
Занимљива је војничка књижица војника из доба Краљевине коју је поставио Божо. Војник је служио војни рок у "неборачкој" чети.

Највероватније није служио под оружјем. Колико знам Краљевина је поштовала право грађана да не служе војни рок под оружјем. Најчешће су то била лица која из верских убеђења нису хтела да приме оружје. Такви су ипак служили војни рок у помоћним јединицама где ношење оружја није било нужно (санитет, радионице, помоћне службе, административни послови си сл.).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on September 17, 2013, 06:15:13 pm
Pitat ču, pošto je deda po maminoj strani, možda nešto zna. Inače ako dobro vidim, bio je raspoređen u sokolskom domu u Litiji. Pošto je baka bila upravnica pošte, možda su koristili veze. Inače imao par konja i bavio se prevozništvom.

LPB


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 18, 2013, 04:16:28 pm
Evo jedne službene legitimacije pripadnika Državnog SUP-a iz 1956. godine iz vremena FNRJ izdane od SUP-a NR Hrvatske.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 18, 2013, 04:18:27 pm
Evo jedne službene legitimacije milicionara iz 1956. godine iz vremena FNRJ izdane od SUP-a NR Hrvatske.

Evo još jedne službene legitimacije običnog milicionara iz 1950-tih. godina iz vremena FNRJ izdane od SUP-a NR Hrvatske.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 19, 2013, 07:09:46 pm
Evo jedne stare privremene vojne legitimacije izdane u NDH odmah po osnutuku države. Na komadu papira
sa slikom i par pečata. Osoba je bila djelatni (aktivni) narednik.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 19, 2013, 07:12:12 pm
Evo i jedne suvremene vojne legitimacije pripadnika Vojske Srbije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 19, 2013, 07:14:57 pm
Evo i jedne suvremene vojne legitimacije pripadnika Vojske Srbije.

A evo i jedneog skena identifikacione kartice Vojske Srbije. Nije mi jasna njena funkcija u odnosu na vojnu legitimaciju pa bih bio
zahvalan ako mi netko tko poznaje dokumente Vojske Srbije to može objasniti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 19, 2013, 07:32:15 pm
Imam i ja slične Vojne vozačke iz vremena JNA. Svaka je na svoj način zanimljiva. Imam i negdje "zakopanu" jednu
staru iz Kraljevine Jugoslavije pa ako je iskopam, skenirati ću i postaviti je. Takve se ipak rijeđe viđaju.

Bilo bi dobro da vidimo stare vozačke i vojne i civilne iz XX stoljeća od početka do kraja na ovim prostorima
nekadašnje države. Neke su vidim već postavljene.

Pa evo jedne stare vozačke iskaznice-dozvole iz vremena Kraljevine Jugoslavije izdane 1930. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 20, 2013, 05:30:57 am
Imam i ja slične Vojne vozačke iz vremena JNA. Svaka je na svoj način zanimljiva. Imam i negdje "zakopanu" jednu
staru iz Kraljevine Jugoslavije pa ako je iskopam, skenirati ću i postaviti je. Takve se ipak rijeđe viđaju.

Bilo bi dobro da vidimo stare vozačke i vojne i civilne iz XX stoljeća od početka do kraja na ovim prostorima
nekadašnje države. Neke su vidim već postavljene.

Pa evo jedne stare vozačke iskaznice-dozvole iz vremena Kraljevine Jugoslavije izdane 1930. godine.

Zaista stara vozačka, tko zna da li se u to vrijeme izdavala posebna dozvola (posebna knjižica) za svaku kategoriju vozila,
za motore, za aute za kamione i za autobuse? Na ovoj ne vidim mjesta da se upišu različite vrste motornih vozila.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 20, 2013, 05:34:53 am
Evo jedne stare privremene vojne legitimacije izdane u NDH odmah po osnutuku države. Na komadu papira
sa slikom i par pečata. Osoba je bila djelatni (aktivni) narednik.

Zanimljiv dokumenat, šteta što je tako oštećen. Čudno je da ipak NDH nije upotrebila neki štampani predložak dokumenta
pa makar napisan na pisaćem stroju i onda umnožen, bez obzira na privremenost.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 11:07:24 am
Evo i jedne legitimacije nadlugara izdane u Banovini Hrvatskoj, Kraljevina Jugoslavija 1939. godine.

Pretpostavljam da mu je ta iskaznica služila i kao dozvola za lov, inače ne znam kako protumačiti
rubriku na desnoj strani  da mora plaćati za svaku godinu? Možda zato jer je u penziji?



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 11:17:53 am
Evo i jedne planinarske iskaznice iz doba NDH izdane 1943. godine s potvrdom, dozvolom za izlet.
Vjerijem da u to vrijeme 1943. baš i nije bilo puno sigurnih planina za planinarenje, ali do Marije
Bistrice se očigledno još moglo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 11:30:53 am
Evo i jedne iskaznice legitimacije službe bezbjednosti SFRJ za vrijeme osiguranja državnika nesvrstanih zemalja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 11:56:46 am
A evo i jedne propusnice partizanskih vlasti za putovanje iz Sušaka u Rijeku izdane 1945. godine.
Otisnuta je na mekom papiru, kasnije su ih zamjenile male knjižice iz tvrdog kartona.

Evo još jedne propusnice iz 04. 1945. koju su izdale vlasti NDH. Malo je neobično što je na vrhu udaren pečat da ne vrijedi za putovanje
željeznicom ili samovozom (valjda je to bio naziv za automobil), a štampani naslov dokumenta je propusnica za putovanja željeznicom.
Istina u to doba 1945. s željeznicom se baš i nije moglo puno putovati osim možda iz Zagreba do Karlovca ili prema Sloveniji, a i tamo je
postojala opasnost napada na vlak. Znači preostajalo je na raspolaganju bicikl (dvokolica) ili zaprežna kola i naravno pješice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 12:07:39 pm
Evo i jedne nepopunjene Iskaznice građana iz vremena NDH.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 12:12:06 pm
[attachment=2]Evo i jedne propusnice iz doba NDH iz 1941. godine izdane na hrvatskom i talijanskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 12:20:26 pm
Evo i jednog dokumenta u vezi isplate nagrade za primljeno odlikovanje. Pretpostavljam da se radilo o nekom pripadniku
Hrvatske Legije u sastavu oružanih snaga Wermahta u SSSR-u 1943.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 12:24:49 pm
A evo i jednog Poglavnikovog osobnog ukaza o odlikovanju u vrijeme NDH 1944. Mislim da je dosta rijedak dokument
i povijesno zanimljiv.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 12:29:09 pm
Evo kako je izgledao krsni list za vrijeme NDH u 1942. godini.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 12:32:42 pm
I još jedan Poglavnikov ukaz o dodjeli odlikovanja. Izgleda da su to samo Nijemci sačuvali ili ja slučajno nailazim
samo na odlikovane Njemce.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 20, 2013, 12:37:59 pm
I još jedan Poglavnikov ukaz o dodjeli odlikovanja. Izgleda da su to samo Nijemci sačuvali ili ja slučajno nailazim
samo na odlikovane Njemce.

Pa i hrvatski vojnici su to dobivali, ali su vjerojatno kući to čuvali pa se rijeđe nalazi. Zato postavljam jedan takav ukaz
hrvatskog vojnika. Ipak nije tako iskićen kao za Nijemce.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 20, 2013, 12:41:04 pm
I još jedan Poglavnikov ukaz o dodjeli odlikovanja. Izgleda da su to samo Nijemci sačuvali ili ja slučajno nailazim
samo na odlikovane Njemce.

Pa i hrvatski vojnici su to dobivali, ali su vjerojatno kući to čuvali pa se rijeđe nalazi. Zato postavljam jedan takav ukaz
hrvatskog vojnika. Ipak nije tako iskićen kao za Nijemce.

A evo i jednog formulara prijedloga za dodijelu odlikovanja iz doba NDH u 1944. godini.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 12:51:25 pm
I još jedan Poglavnikov ukaz o dodjeli odlikovanja. Izgleda da su to samo Nijemci sačuvali ili ja slučajno nailazim
samo na odlikovane Njemce.

Pa i hrvatski vojnici su to dobivali, ali su vjerojatno kući to čuvali pa se rijeđe nalazi. Zato postavljam jedan takav ukaz
hrvatskog vojnika. Ipak nije tako iskićen kao za Nijemce.

A evo i jednog formulara prijedloga za dodijelu odlikovanja iz doba NDH u 1944. godini.

Baš mi je drago da vidim i jednu takvu ispravu. Ipak bode oči da se Nijemcima predložak dokumenta štampao s nekim "krasopisom",
a za domačeg vojnika je bio dovoljan i stroj za pisanje bez "krasopisa".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 12:55:25 pm
U vrijeme rata bila je ograničena mogučnost kupovine tekstilne robe, pa su pored novaca trebale i famozne "točkice". Evo jedne
knjižice s točkicama iz vremena NDH izdane 1943. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 01:03:04 pm
Godine 1945. u NDH se teško dolazilo do kruha i bile su ograničene količine pa se za svaki mjesec izdavala tzv. Krušna karta.
Evo skena jedne takve.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 01:17:59 pm
Evo i još jedne dobro očuvane putnice-pasoša NDH iz 1941. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on September 20, 2013, 02:54:28 pm
Zanimljivo je da nijedna od onih Pavelićevih odluka o odlikovanjima nije potpisana ni pečatirana, pa ni supotpisana od ministra. Nema ni oznaku "v.r."


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 04:03:59 pm
Zanimljivo je da nijedna od onih Pavelićevih odluka o odlikovanjima nije potpisana ni pečatirana, pa ni supotpisana od ministra. Nema ni oznaku "v.r."

Pa na to nisam obratio pažnju, razumijem da nema potpisa jer su oni u to vrijeme vjerojatno imali puno važnijih problema od
potpisa ukaza o dodjeli medalja, ali čudno je da nije napisano "v.r." Da li je možda to kopija, a original ima netkood obitelji
vojnika koji su dobili medalju, teško je reći.

Ipak postaviti ću i jedan ukaz s originalnim potpisom Ante Pavelića, potpisano nalivperom 1944. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 04:09:20 pm
Zanimljivo je da nijedna od onih Pavelićevih odluka o odlikovanjima nije potpisana ni pečatirana, pa ni supotpisana od ministra. Nema ni oznaku "v.r."

Pa na to nisam obratio pažnju, razumijem da nema potpisa jer su oni u to vrijeme vjerojatno imali puno važnijih problema od
potpisa ukaza o dodjeli medalja, ali čudno je da nije napisano "v.r." Da li je možda to kopija, a original ima netkood obitelji
vojnika koji su dobili medalju, teško je reći.

Ipak postaviti ću i jedan ukaz s originalnim potpisom Ante Pavelića, potpisano nalivperom 1944. godine.

Evo još jednog "grupnog" ukaza s potpisom Poglavnika i ondašnjeg Ministra obrane iz 10. 1944. Intersantno je uočiti da su se u relativno
kratkim vremenskim intervalima često mjenjali ministri.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 20, 2013, 04:33:21 pm
Možda će biti zanimljivo vidjeti da se i onda Država zaduživala, izdavanjem rekao bih blagajničkih zapisa "Rizničkih navjernica"
Hrvatske državne banke. Vidljivo je da su kamatne stope bile relativno niske, a kako je prema kraju rata inflacija činila svoje
rekao bih da se imateljima tih "navjernica" posao baš nije isplatio. Povijesno su zanimljivi dokumenti i ako se ne radi o osobnim
dokumentima građana.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 20, 2013, 04:44:32 pm
Možda će biti zanimljivo vidjeti da se i onda Država zaduživala, izdavanjem rekao bih blagajničkih zapisa "Rizničkih navjernica"
Hrvatske državne banke. Vidljivo je da su kamatne stope bile relativno niske, a kako je prema kraju rata inflacija činila svoje
rekao bih da se imateljima tih "navjernica" posao baš nije isplatio. Povijesno su zanimljivi dokumenti i ako se ne radi o osobnim
dokumentima građana.

Interesantni primjerci zadužnica države ili kako su ih nazivali Navjernica. Država ko država onda i danas, prvo od tebe pozajmi
novac, a onda to ga kroz inflaciju vrati manje vrijednog nego kada si ga ti uz vjeru posudio. A za one veće s dospiječem tamo
u Ožujku 1945. mislim da su poprilično bili na gubitku, jer tada se za jednu kravu na selu plaćalo s manjom vreća novčanica od
po tisuću kuna kako nam pričaju stariji ljudi koji su to prošli.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 20, 2013, 04:52:00 pm
Evo i još jedne dobro očuvane putnice-pasoša NDH iz 1941. godine.

Intersantan dokument, iznenađujuće dobro očuvan. Korišten izgleda samo jednom za putovanje u Njemačku 1941.
Rok važenja isprave je bio samo 6 mjeseci. Vidio sam i putne isprave NDH s duljim rokom važenja, vjerojatno se to
moglo kretati do dvije godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 21, 2013, 01:13:38 pm
Evo i jedne iskaznice legitimacije službe bezbjednosti SFRJ za vrijeme osiguranja državnika nesvrstanih zemalja.

Dali možda imate i sken stražnje strane dokumenta gdje su vjerojatno bila napisana neka ovlaštenja ili dopunski podaci?
Bilo bi zanimljivo i to vidjeti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 21, 2013, 01:18:40 pm
[attachment=2]Evo i jedne propusnice iz doba NDH iz 1941. godine izdane na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Zanimljivo da je pored toga što je dokument-propustnica pisan na hrvatskom i talijanskom jeziku, a izdan od hrvatskog državnog
organa, morao biti ovjeren i pečatom talijanske uprave što dijelom ukazuje na "samostalnost" NDH vlasti. S druge strane vidi se
da se državna administracija dosta brzo uspostavila i organizirala jer je već novi službeni obrazac odštampan (a ne kao prethodni
samo u rukopisu). To je bilo koncem četvrtog mjeseca 1941.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 21, 2013, 01:26:28 pm
Neznam dali je več bilo, Vojna vozačka dozvola

[attachment=1]
[attachment=6]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


LPB

Prema fotografiji (i oznaci čina) na vojnoj vozačkoj dozvoli rekao bih da se radilo o pitomcu vojne škole ili vojne akademije, vjerovatno
završne godine. Kasnije su pitomci završnih godina srednjih vojnih škola i vojnih akademija dobivali "normalnu" civilnu vozačku dozvolu
nakon položenog ispita o trošku JNA. Pretpostavljam da su pitomci škola i akademija KOV-a koji su se specijalizirali za službu u oklopnim
jedinicama dobivali i vojnu dozvolu za specifična vojna vozila (tenk, oklopni transporter, amfibijsko vozilo, naravno nakon položenog ispita
i obuke) jer takvih kategorija u civilnoj vozačkoj dozvoli nema.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on September 21, 2013, 01:53:56 pm
Pretpostavljam da su pitomci škola i akademija KOV-a koji su se specijalizirali za službu u oklopnim
jedinicama dobivali i vojnu dozvolu za specifična vojna vozila (tenk, oklopni transporter, amfibijsko vozilo, naravno nakon položenog ispita
i obuke) jer takvih kategorija u civilnoj vozačkoj dozvoli nema.

Rukovaoci inzinjerijskih masina su dobijali odgovarajucu dozvolu. Posedujem takvu i potrudicu se da je fotografisem i postavim tokom dana.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 21, 2013, 01:58:07 pm
Evo i jedne iskaznice legitimacije službe bezbjednosti SFRJ za vrijeme osiguranja državnika nesvrstanih zemalja.

Dali možda imate i sken stražnje strane dokumenta gdje su vjerojatno bila napisana neka ovlaštenja ili dopunski podaci?
Bilo bi zanimljivo i to vidjeti.

Na žalost stražnja strana dokumenta je oštečena, kao da je odljepljena pa nije bilo što za skenirati, ako nabavim nešto takvo
onda ću kompletno skenirati i postaviti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 21, 2013, 08:13:33 pm
Zvek@ на оној војној возачкој дозволи јесте питомац, највероватније Подофицирске школе. У дозволу му је уписана војна "Ц" категорија, што значи да је добио дозволу за управљање гусеничарима (тенк, ОТ).

Пишем по сећању, али нећу много погрешити. Војна дозвола је имала три категорије: "А" за мотоцикле и бицикле са помоћним мотором; "Б" је обухватала камион са приколицом (ко положи за камион могао је возити и путничко возило) и "Ц" која је подразумевала гусеничаре с тим да се назначавало посебно о којем возилу се ради (тенк, транспортер и сл.). Војне возачке дозволе су укинуте почетком 80-тих па су војни центри за обуку возача издавале (преко локалне полиције) цивилне возачке дозволе, према цивилним прописима о категорозацији дозвола. Војска је и даље наставила да издаје посебну дозволу-уверење о оспособљености за управљање борбеним возилима-гусеничарима и за управљање грађевинским машинама (за инжињерце).  Ова дозвола за управљање грађевинским машинама је прихватана у цивилству.

За борбена возила точкаше је војни возач морао да има положен испит за камион, па би ишао на краћу обуку-дообуку за то борбено возило. Обука за борбена возила точкаше се спроводила у СбНЦ у Краљеву.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 22, 2013, 08:32:28 am
Zvek@ на оној војној возачкој дозволи јесте питомац, највероватније Подофицирске школе. У дозволу му је уписана војна "Ц" категорија, што значи да је добио дозволу за управљање гусеничарима (тенк, ОТ).

Пишем по сећању, али нећу много погрешити. Војна дозвола је имала три категорије: "А" за мотоцикле и бицикле са помоћним мотором; "Б" је обухватала камион са приколицом (ко положи за камион могао је возити и путничко возило) и "Ц" која је подразумевала гусеничаре с тим да се назначавало посебно о којем возилу се ради (тенк, транспортер и сл.). Војне возачке дозволе су укинуте почетком 80-тих па су војни центри за обуку возача издавале (преко локалне полиције) цивилне возачке дозволе, према цивилним прописима о категорозацији дозвола. Војска је и даље наставила да издаје посебну дозволу-уверење о оспособљености за управљање борбеним возилима-гусеничарима и за управљање грађевинским машинама (за инжињерце).  Ова дозвола за управљање грађевинским машинама је прихватана у цивилству.

За борбена возила точкаше је војни возач морао да има положен испит за камион, па би ишао на краћу обуку-дообуку за то борбено возило. Обука за борбена возила точкаше се спроводила у СбНЦ у Краљеву.

Hvala na informacijama o vojnoj vozačkoj dozvoli. Intersantna je podjela motornih vozila na samo tri kategorije. Za A i C mi je jasna,
za B mi je malo čudna jer su u istoj kategoriji i auti i kamioni, ali netko je procjenio da je to u ono vrijeme bila dovoljna podjela.
Pretpostavljam da je onda B kategorija vrijedila i za kamion s prikolicom (ili s topom) u teglju?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on September 22, 2013, 10:06:51 am
Za tu vojnu B kategoriju pretpostavljam da je ona ustvari bila identicna civilnoj C kategoriji. U oba slucaja vazi da ko polozi za C kategoriju automatski stice pravo upravljanja i vozilom B kategorije. Vojsci u bili bitni vozaci kamiona pa odatle i polazim sa pretpostavkom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on September 22, 2013, 10:46:20 am
Vozačka je od mog starog, dok je bio pitomac u Banja Luci. Ispit za "civilnu" B kategoriju radio je na kamionu "GMC", tok je za tenkove se učio na T34 i Pattonu. Uvek je govorio kao je Patton bio ko "kadilak" prema T 34.

LPB


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 22, 2013, 11:25:09 am
Vojska je primarno bila opremljena kamionima pa je otuda logično što su vojni vozači obučavani prvo za kamione. Takođe, obuka je podrazumevala i vožnju kamiona sa prikolicom (da li je pozadi top ili kuhinja,  sa stanovišta obuke vozača je nebitno). Kao što je poznato, ko nauči da vozi kamion, još sa prikolicom, znaće da vozi i putnički autombil. Dakle, dosta racionalno rešenje. Tim pre što u vreme nastanka propisa (50-tih fodina prošlog veka) putničkih vozila i nije bilo baš previše.

Vojna vozačka dozvol "B" kategorije se u to vreme mogla prevesti na ciivlnu (dobijala se B, C u E kategorija). Trebo se samo obaviti lekarski pregled i podneti zahtev MUP-u. Ko je imao "A" vojnu aktegoriju dobijao je i "A" civilnu dozvolu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 24, 2013, 04:32:00 pm
Možda će biti zanimljivo vidjeti da se i onda Država zaduživala, izdavanjem rekao bih blagajničkih zapisa "Rizničkih navjernica"
Hrvatske državne banke. Vidljivo je da su kamatne stope bile relativno niske, a kako je prema kraju rata inflacija činila svoje
rekao bih da se imateljima tih "navjernica" posao baš nije isplatio. Povijesno su zanimljivi dokumenti i ako se ne radi o osobnim
dokumentima građana.

Evo nakon objave financijskih dokumenata iz NDH naišao sam i na Novčani bon od 100 dinara izdan 1943. godine od strane
ondašnjeg Ministarstva financija Srbije. Postavljam i njega, vjerojatno interesantan dokumenat iz prošlosti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 24, 2013, 04:49:11 pm
Možda će biti zanimljivo vidjeti da se i onda Država zaduživala, izdavanjem rekao bih blagajničkih zapisa "Rizničkih navjernica"
Hrvatske državne banke. Vidljivo je da su kamatne stope bile relativno niske, a kako je prema kraju rata inflacija činila svoje
rekao bih da se imateljima tih "navjernica" posao baš nije isplatio. Povijesno su zanimljivi dokumenti i ako se ne radi o osobnim
dokumentima građana.

Evo nakon objave financijskih dokumenata iz NDH naišao sam i na Novčani bon od 100 dinara izdan 1943. godine od strane
ondašnjeg Ministarstva financija Srbije. Postavljam i njega, vjerojatno interesantan dokumenat iz prošlosti.

Evo još jednog ali je sken potpuniji jer se vidi i poleđina bona od 100 dinara sa nekim propisima i iznosom od 2.000.000.000,00
ondašnjih dinara. Kamata je bila valjda 4,5% na godišnjoj razini kao i kod NDH "Navjernice" od 500.000,00 kuna. Izgleda da su
i u ono vrijeme bankari na ovim prostorima bivše zajedničke države slično određivali kamate.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 24, 2013, 05:08:38 pm

Pa sada vidimo da su se bankari i finansijeri slično ponašali u to ratno vrijeme u obje države.
Dokumenti (dinarski) su interesantni, posebno tehnika kako su štampani podsječaju na nekadašnje
srećke državne lutrije iz naših mlađih dana.

Pitao bih da li su ti državni bonovi bili izdavani samo u vrijednosti od po sto dinara ili je bilo i bonova
veće vrijednosti (500 ili 1000 dinara)?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 24, 2013, 05:47:55 pm
Postavio bih i ovu Platežnu knjižicu državnih platežnika - činovnika iz NDH 1944. godine. Proliveni crveni tragovi
po knjižici nisu od krvi već od neke tinte, da se ne bi netko uplašio i zgrozio što to postavljam.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 26, 2013, 10:18:55 am
Evo i jedne propusnice za vrijeme iza redarstvenog časa izdane u NDH 1941. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 26, 2013, 10:34:04 am
Evo i jedne bjanko Propustnice Ministarstva vanjskih poslova NDH iz 1942. godine predviđene za nositelje
diplomatske putnice-pasoša. Dosta rijedak dokumenat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 26, 2013, 04:27:14 pm
Evo jedne Osobne-Vojne iskaznice vojnika-đaka izdane za vrijeme NDH  1943. godine
.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 26, 2013, 04:38:56 pm
Do 01. 07. 2013. građani Republike Hrvatske mogli su putovati sa osobnom iskaznicom samo u
Italiju, Sloveniju i Mađarsku. Kako su pri tom ulazili i u Europsku Uniju morali su na granici uz
važeću osobnu iskaznicu pokazati i evidencijski karton koji je izdavala naša policija i na koji
su policajci iz zemlje članice EU stavljali ulazni pečat. Obično su stavljali samo pečat na ulazu,
a rijetko i na izlazu jer i tako našima taj pečat nije trebao. Sada to više ne trebamo ali skenirao
sam da ostane za uspomenu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on September 26, 2013, 05:42:56 pm
Do 01. 07. 2013. građani Republike Hrvatske mogli su putovati sa osobnom iskaznicom samo u
Italiju, Sloveniju i Mađarsku. Kako su pri tom ulazili i u Europsku Uniju morali su na granici uz
važeću osobnu iskaznicu pokazati i evidencijski karton
koji je izdavala naša policija i na koji
su policajci iz zemlje članice EU stavljali ulazni pečat. Obično su stavljali samo pečat na ulazu,
a rijetko i na izlazu jer i tako našima taj pečat nije trebao. Sada to više ne trebamo ali skenirao
sam da ostane za uspomenu.

Ovo je važilo zapravo samo u nekolko zadnjih godina ( od 1997 se moglu u Italiju, od 1999 u Mađarsku, a u Sloveniju od samog raspada ex SFRJ se išlo normalno s OI bez zapreka) nakon što su Slovenija i Mađarska ušle u Schengenski prostor, usput moglo se i u BiH, čisto istine radi, a problem su i radili upravo dragi sjeverni susjedi namjerno ne stavljajući izlazni pečat isključivo iz pakosti, naime time si zapravo dokazivao koliko si vremena od dopuštenih 90 dana ( za državljane neEU zemalja ) potrošio kroz godinu ....... bio jednom neki zli Rupnik.....


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on September 26, 2013, 07:59:29 pm
Do 01. 07. 2013. građani Republike Hrvatske mogli su putovati sa osobnom iskaznicom samo u
Italiju, Sloveniju i Mađarsku. Kako su pri tom ulazili i u Europsku Uniju morali su na granici uz
važeću osobnu iskaznicu pokazati i evidencijski karton
koji je izdavala naša policija i na koji
su policajci iz zemlje članice EU stavljali ulazni pečat. Obično su stavljali samo pečat na ulazu,
a rijetko i na izlazu jer i tako našima taj pečat nije trebao. Sada to više ne trebamo ali skenirao
sam da ostane za uspomenu.

Ovo je važilo zapravo samo u nekolko zadnjih godina ( od 1997 se moglu u Italiju, od 1999 u Mađarsku, a u Sloveniju od samog raspada ex SFRJ se išlo normalno s OI bez zapreka) nakon što su Slovenija i Mađarska ušle u Schengenski prostor, usput moglo se i u BiH, čisto istine radi, a problem su i radili upravo dragi sjeverni susjedi namjerno ne stavljajući izlazni pečat isključivo iz pakosti, naime time si zapravo dokazivao koliko si vremena od dopuštenih 90 dana ( za državljane neEU zemalja ) potrošio kroz godinu ....... bio jednom neki zli Rupnik.....

Neznam zašto zli susjedi. Mogao si imat pasoš, pa bi tamo lupali pečat. Takav je propis. Meni i dan danas lupaju pečat kad ulazim u HR, ako im pokažem pasoš. Nema tu nikakve zloće nego je bio takav propis. Obaveza prijavljivanja u inostranstvu je u roku od tri dana prelaska granice iako je sada EU. Kad budete u "šengenu", nitko više neće gledati ni pasoše ni osobne, a do tada ......


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on September 26, 2013, 08:21:58 pm
Do 01. 07. 2013. građani Republike Hrvatske mogli su putovati sa osobnom iskaznicom samo u
Italiju, Sloveniju i Mađarsku. Kako su pri tom ulazili i u Europsku Uniju morali su na granici uz
važeću osobnu iskaznicu pokazati i evidencijski karton
koji je izdavala naša policija i na koji
su policajci iz zemlje članice EU stavljali ulazni pečat. Obično su stavljali samo pečat na ulazu,
a rijetko i na izlazu jer i tako našima taj pečat nije trebao. Sada to više ne trebamo ali skenirao
sam da ostane za uspomenu.

Ovo je važilo zapravo samo u nekolko zadnjih godina ( od 1997 se moglu u Italiju, od 1999 u Mađarsku, a u Sloveniju od samog raspada ex SFRJ se išlo normalno s OI bez zapreka) nakon što su Slovenija i Mađarska ušle u Schengenski prostor, usput moglo se i u BiH, čisto istine radi, a problem su i radili upravo dragi sjeverni susjedi namjerno ne stavljajući izlazni pečat isključivo iz pakosti, naime time si zapravo dokazivao koliko si vremena od dopuštenih 90 dana ( za državljane neEU zemalja ) potrošio kroz godinu ....... bio jednom neki zli Rupnik.....

Neznam zašto zli susjedi. Mogao si imat pasoš, pa bi tamo lupali pečat. Takav je propis. Meni i dan danas lupaju pečat kad ulazim u HR, ako im pokažem pasoš. Nema tu nikakve zloće nego je bio takav propis. Obaveza prijavljivanja u inostranstvu je u roku od tri dana prelaska granice iako je sada EU. Kad budete u "šengenu", nitko više neće gledati ni pasoše ni osobne, a do tada ......
..Postaćemo 51. savezna država SAD.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 27, 2013, 05:40:39 am
Do 01. 07. 2013. građani Republike Hrvatske mogli su putovati sa osobnom iskaznicom samo u
Italiju, Sloveniju i Mađarsku. Kako su pri tom ulazili i u Europsku Uniju morali su na granici uz
važeću osobnu iskaznicu pokazati i evidencijski karton koji je izdavala naša policija i na koji
su policajci iz zemlje članice EU stavljali ulazni pečat. Obično su stavljali samo pečat na ulazu,
a rijetko i na izlazu jer i tako našima taj pečat nije trebao. Sada to više ne trebamo ali skenirao
sam da ostane za uspomenu.

Sada i ako idem s osobnom i ako idem s putovnicom rijetko da i pogledaju uglavnom mašu da prođemo kada vide PU registraciju.
Možda malo više pogledaju kada su registracije iz udaljenijih gradova Hrvatske. Inače prijava stranaca iz EU je koliko sam čuo i
kod nas ukinuta (mislim na prijavu MUP-u), jedino turističkoj zajednici radi ubiranja turističke pristojbe.

Što se tiće prelaska granice prema Sloveniji i natrag (često je prelazim poslom i privatno) njihovi policajci i carinici su bili uvijek
korektni, službeni ali korektni, nisam imao niti jedan incident ili neugodnosti na granici. Neki drugi kažu da su imali neugodnosti,
valjda ja imam sreće?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on September 27, 2013, 06:33:20 am
Evo da se malo ukljucim u temu.

Naisao sam na ovu interesantnu fotografiju ulaznice za prisustvovanje sudjenju Dragoljubu-Drazi Mihailovicu. Inace, suđenje je održano u Beogradu, od 10. juna do 15. jula 1946. godine. Proces je vođen pred Vrhovnim sudom Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Kao sto se vidi, vazila je samo za jedan dan sudjenja, sa tacno preciziranom pozicijom mesta u sali. Nazalost, neznam da li je na poledjini iste bilo kakvog teksta.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2013, 07:35:18 am
Evo da se malo ukljucim u temu.

Naisao sam na ovu interesantnu fotografiju ulaznice za prisustvovanje sudjenju Dragoljubu-Drazi Mihailovicu. Inace, suđenje je održano u Beogradu, od 10. juna do 15. jula 1946. godine. Proces je vođen pred Vrhovnim sudom Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Kao sto se vidi, vazila je samo za jedan dan sudjenja, sa tacno preciziranom pozicijom mesta u sali. Nazalost, neznam da li je na poledjini iste bilo kakvog teksta.

Jako zanimljiv dokument, mora da ima veliku vrijednost za kolekcionare. Još do danas nisam naišao na neki sken ili kopiju istog.
Suđenje je u ono vrijeme bio specijalan proces, osobito važan za ondašnje vlasti. Postoji i knjiga koja po pričama opisuje dosta
vjerno proces hvatanja Draže Mihajlovića ("Velika igra s Dražom Mihajlovićem", a snimljena je i serija "Poslednji čin" od Save Mrmaka),
ali o suđenju nisam našao podatke o dozvolama i ako je bilo za pretpostaviti da je bilo jako puno zainteresiranih da prisustvuju.

Zanimljivo je da je početak bio tako rano već u 07 00 sati ujutro ili je to bilo vrijeme do kada su promatrači mogli ući, a prije ulaska
optuženog i sudaca.

Malo sam skrenuo od teme dokumenta ulaznice ali povuklo me.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2013, 07:55:32 am



Da, sada nas na graničnim prijelazima za Sloveniju u Istri malo kontroliraju, ali i prije kao i "zvek" mogu reči da su bili korektni i
nisam zaista nikada imao problema ni s policajcima ni s carinicima (dok su bili) na Slovenskoj i/ili Hrvatskoj strani.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2013, 10:18:33 am
EWvo da postavim i jednu legitimaciju iz vremena Kraljevine SHS. Vidimo da se i onda uzimao otisak prsta
i otiskivao i u legitimaciji.  Nije mi jasno zašto se zove službeno "Objava - Legitimacija"?

Obično sam za objavu vezivao pojam dokumenta koji bi dobivao vojnik, pitomac ili oficir kada je išao na put
u drugi garnizon.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 27, 2013, 04:25:23 pm
EWvo da postavim i jednu legitimaciju iz vremena Kraljevine SHS. Vidimo da se i onda uzimao otisak prsta
i otiskivao i u legitimaciji.  Nije mi jasno zašto se zove službeno "Objava - Legitimacija"?

Obično sam za objavu vezivao pojam dokumenta koji bi dobivao vojnik, pitomac ili oficir kada je išao na put
u drugi garnizon.


I ja ću postaviti jednu takvu ali iz vremena sada Kraljevine Jugoslavije i od jedne dame. U istinu je pomalo
čudno što piše Objava - Legitimacija. Da li je to od toga što se tom legitimacijom objavljuje identitet
osobe nositelja? Sumnjam, ali možda jeste?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2013, 06:46:31 am
[attachment=1]Evo da se vratimo u 1967. godinu. Postavljam jednu prigraničnu propusnicu za granicu Italija-SFRJ izdanu sa talijanske strane.
Skenirao sam sve stranice s različitim tekstom i sve s pečatima prelaska granice. To su još bile godine u kojima se svako toliko
pokretala kriza oko Trsta (zadnja je bila 1974.) sve do Osimskih sporazuma. Ali obje strane su izdavale prigranične propusnice
s rokom važenja 3 godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2013, 06:51:56 am
[attachment=1]Evo da se vratimo u 1967. godinu. Postavljam jednu prigraničnu propusnicu za granicu Italija-SFRJ izdanu sa talijanske strane.
Skenirao sam sve stranice s različitim tekstom i sve s pečatima prelaska granice. To su još bile godine u kojima se svako toliko
pokretala kriza oko Trsta (zadnja je bila 1974.) sve do Osimskih sporazuma. Ali obje strane su izdavale prigranične propusnice
s rokom važenja 3 godine.

Nastavak.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2013, 06:53:13 am
[attachment=1]Evo da se vratimo u 1967. godinu. Postavljam jednu prigraničnu propusnicu za granicu Italija-SFRJ izdanu sa talijanske strane.
Skenirao sam sve stranice s različitim tekstom i sve s pečatima prelaska granice. To su još bile godine u kojima se svako toliko
pokretala kriza oko Trsta (zadnja je bila 1974.) sve do Osimskih sporazuma. Ali obje strane su izdavale prigranične propusnice
s rokom važenja 3 godine.

Nastavak.

Nastavak


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on September 28, 2013, 07:25:48 am
Iz 921.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2013, 08:43:26 am
Iz 921.

Zanimljiva odluka, zaista nisam znao da je to postojalo i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije.
Vjerovao sam da je nešto slično bilo "izum" iz socijalizma i/ili komunizma.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2013, 09:32:10 am
Iz 921.

Možda znate, da li su znači ove objave-legitimacije u stvari bile onda objave za putovanje izvan mjesta boravka,
pa su se izdavale svaki put kada je vlasnik odlazio na putovanje izvan svog grada? Čitajući članak čini mi
se da bi se to i tako moglo protumačiti. S druge strane zaista u svojoj zbirci sam naišao i na dosta recimo
"običnih" legitimacija iz vremena Kraljevine Jugoslavije, pa bi to moglo potvrditi ono što sam gore upitao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 28, 2013, 09:43:48 am
[attachment=1]Evo da se vratimo u 1967. godinu. Postavljam jednu prigraničnu propusnicu za granicu Italija-SFRJ izdanu sa talijanske strane.
Skenirao sam sve stranice s različitim tekstom i sve s pečatima prelaska granice. To su još bile godine u kojima se svako toliko
pokretala kriza oko Trsta (zadnja je bila 1974.) sve do Osimskih sporazuma. Ali obje strane su izdavale prigranične propusnice
s rokom važenja 3 godine.

Sječam se da smo kao klinci kada se išlo u Trst uvijek zavidili imaocima tih prigraničnih propusnica jer kada smo mi čekali u koloni na granici
oni bi lijepo skrenuli lijevo/desno na malogranični prijelaz i zaboravili bi na granicu dok smo mi još čekali. A znam da su mi pričali da ih i puno
manje gledaju na carini dok su nas u to vrijeme i te kako pregledavali i carinili.
Isprava je u svakom slučaju interesantna.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 28, 2013, 09:46:31 am
Iz 921.

Možda znate, da li su znači ove objave-legitimacije u stvari bile onda objave za putovanje izvan mjesta boravka,
pa su se izdavale svaki put kada je vlasnik odlazio na putovanje izvan svog grada? Čitajući članak čini mi
se da bi se to i tako moglo protumačiti. S druge strane zaista u svojoj zbirci sam naišao i na dosta recimo
"običnih" legitimacija iz vremena Kraljevine Jugoslavije, pa bi to moglo potvrditi ono što sam gore upitao.

Mislim da ova pretpostavka stoji jer smo vidjeli iz drugih postavljenih legitimacija kako su one "prave"izgledale. Čitajući članak iz
novina iz daleke 1921. vjerojatno je to bila isprava vezana uz put. Znam da su u SSSR-u ljudi morali isto imati neko dopuštenje
za putovanje, ali ne sječam se više kakvo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on September 28, 2013, 09:53:34 am
Iz 921.

Možda znate, da li su znači ove objave-legitimacije u stvari bile onda objave za putovanje izvan mjesta boravka,
pa su se izdavale svaki put kada je vlasnik odlazio na putovanje izvan svog grada? Čitajući članak čini mi
se da bi se to i tako moglo protumačiti. S druge strane zaista u svojoj zbirci sam naišao i na dosta recimo
"običnih" legitimacija iz vremena Kraljevine Jugoslavije, pa bi to moglo potvrditi ono što sam gore upitao.
Tako sam i ja protumačio. Npr. iz Šibenika u Split svaki put ovjeriti objavu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2013, 01:10:04 pm
Evo da postavim i jedan meni zanimljiv indeks kolegija studenta koji je započeo studije u Kraljevini Jugoslaviji u Banovini Hrvatskoj, tijekom
II svj. rata je nastavio kao student u NDH i nakon rata u DFJ/FNRJ. Skenirane su samo one stranice gdje su vidljivi prijelazi iz države u
državu. U nekoliko godina na istom mjestu tri države.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2013, 01:13:07 pm
Evo da postavim i jedan meni zanimljiv indeks kolegija studenta koji je započeo studije u Kraljevini Jugoslaviji u Banovini Hrvatskoj, tijekom
II svj. rata je nastavio kao student u NDH i nakon rata u DFJ/FNRJ. Skenirane su samo one stranice gdje su vidljivi prijelazi iz države u
državu. U nekoliko godina na istom mjestu tri države.

Nastavak.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 28, 2013, 06:28:50 pm
Evo da postavim i jedan meni zanimljiv indeks kolegija studenta koji je započeo studije u Kraljevini Jugoslaviji u Banovini Hrvatskoj, tijekom
II svj. rata je nastavio kao student u NDH i nakon rata u DFJ/FNRJ. Skenirane su samo one stranice gdje su vidljivi prijelazi iz države u
državu. U nekoliko godina na istom mjestu tri države.

Interesantan indeks kao dokument studiranja za vrijeme postojanja tri države , a da se student nije pomakao iz Zagreba.

Posebno je interesantan pečat o pokušaju polaganja pravno-povijesnog ispita na kojem piše da je kandidat "proglašen nesposobnim".
Čudna formulacija iz onog vremena. Onda danas ima jako puno nesposobnih studenata.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 28, 2013, 10:04:42 pm
A i studiranje mu se oteglo do 1953. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 29, 2013, 06:59:22 am
A i studiranje mu se oteglo do 1953. godine.

Možda je bio preteča današnjih "vječnih" studenata. Ali moguće je da je i radi ratnih i poratnih uvjeta morao prekinuti studije.
Zanimljivo je i da je prvo upisao medicinu, a onda se prebacio na studij prava.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on September 29, 2013, 08:35:52 am
A i studiranje mu se oteglo do 1953. godine.

Možda je bio preteča današnjih "vječnih" studenata. Ali moguće je da je i radi ratnih i poratnih uvjeta morao prekinuti studije.
Zanimljivo je i da je prvo upisao medicinu, a onda se prebacio na studij prava.

Pa nije mu bilo lako dva studija kroz tri države. Ali šalu na stranu kako se je kasnije odlučio za studij prava za pretpostaviti
je da su se prvo morali donijeti mnogi novi zakoni jer u DNJ i poslije FNRJ sigurno nisu preuzeli zakone iz kraljevine, a posebno
ne iz NDH. Moguće da je i to bio dodatni razlog produljenog studiranja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 30, 2013, 03:49:20 pm
Nekada su studenti imali i posebne legitimacije pa evo jedne. Danas su to valjada "X-ice"


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 30, 2013, 03:54:26 pm
A kada se poslije rata išlo u izgradnju na Savezne radne akcije, isto se dobivala legitimacija učesnika.
Evo jedne iz 1947. godine, pruga Šamac-Sarajevo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 30, 2013, 04:02:06 pm
A kada se poslije rata išlo u izgradnju na Savezne radne akcije, isto se dobivala legitimacija učesnika.
Evo jedne iz 1947. godine, pruga Šamac-Sarajevo.

A evo i jedne brigadirske još starije iz 1946. Sa gradilišta pruge Brčko-Banovići, to je ja misli bila jedna od prvih ako ne i prva
savezna radna akcija. Pa evo za sječanje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 30, 2013, 04:08:04 pm
A kada se poslije rata išlo u izgradnju na Savezne radne akcije, isto se dobivala legitimacija učesnika.
Evo jedne iz 1947. godine, pruga Šamac-Sarajevo.

A evo i jedne legitimacije sa iste radne akcije ali u ćiriličnom izdanju, to je zavisilo vjerojatno od toga iz kojeg kraja je dolazila brigada.
Vidi se i značka radne akcije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 30, 2013, 04:14:29 pm
A kada se poslije rata išlo u izgradnju na Savezne radne akcije, isto se dobivala legitimacija učesnika.
Evo jedne iz 1947. godine, pruga Šamac-Sarajevo.

A evo i jedne legitimacije sa iste radne akcije ali u ćiriličnom izdanju, to je zavisilo vjerojatno od toga iz kojeg kraja je dolazila brigada.
Vidi se i značka radne akcije.

I na kraju niza legitimacija učesnika saveznih radnih akcija evo jedne iz 1948. s gradilišta autoputa Bratsvo-Jedinstvo. Ta se je radna
akcija najdulje održala i vjerojatno je kroz nju prošao najveći broj ondašnjih omladinaca.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on September 30, 2013, 06:22:25 pm

Neznam zašto zli susjedi. Mogao si imat pasoš, pa bi tamo lupali pečat. Takav je propis. Meni i dan danas lupaju pečat kad ulazim u HR, ako im pokažem pasoš. Nema tu nikakve zloće nego je bio takav propis. Obaveza prijavljivanja u inostranstvu je u roku od tri dana prelaska granice iako je sada EU. Kad budete u "šengenu", nitko više neće gledati ni pasoše ni osobne, a do tada ......

Poanta je u tome da su si kao i obično stavili da vrijede više od drugih s "Balkana", na taj način su pakostli dnevnoj migraciji s područja hrvatskog djela Šavranije, a posredno čuvali zadnjice svojoj dnevnoj migraciji, naime lupili bi ti jedan za ulaz i ne lupali nekoliko slijedećih ulazaka/izlazaka i time bi te doveli u prekršaj protoka 90 dana na godinu  ;), propis je nalagao da se evidentira svaki ulazak i IZLAZAK ! BTW kad i gdje ti je netko udario štambilj u SLO potni list nakon 1.7.2013 ? Bez ljutnje vrlo sam dobro upućen u ovo ...... i u dobrim sam odnosima sa slovencima da ne misliš zločesto..  ;D


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on September 30, 2013, 08:32:44 pm

Neznam zašto zli susjedi. Mogao si imat pasoš, pa bi tamo lupali pečat. Takav je propis. Meni i dan danas lupaju pečat kad ulazim u HR, ako im pokažem pasoš. Nema tu nikakve zloće nego je bio takav propis. Obaveza prijavljivanja u inostranstvu je u roku od tri dana prelaska granice iako je sada EU. Kad budete u "šengenu", nitko više neće gledati ni pasoše ni osobne, a do tada ......

Poanta je u tome da su si kao i obično stavili da vrijede više od drugih s "Balkana", na taj način su pakostli dnevnoj migraciji s područja hrvatskog djela Šavranije, a posredno čuvali zadnjice svojoj dnevnoj migraciji, naime lupili bi ti jedan za ulaz i ne lupali nekoliko slijedećih ulazaka/izlazaka i time bi te doveli u prekršaj protoka 90 dana na godinu  ;), propis je nalagao da se evidentira svaki ulazak i IZLAZAK ! BTW kad i gdje ti je netko udario štambilj u SLO potni list nakon 1.7.2013 ? Bez ljutnje vrlo sam dobro upućen u ovo ...... i u dobrim sam odnosima sa slovencima da ne misliš zločesto..  ;D

Ako su se granični policajci tako ponašali, onda to govori o njima. Ne vjerujem da su svi bili takvi. A osječaj da netko vrijedi više od drugih sa "Balkana" je tvoje osobno mišljenje i ne mislim to komentirat. Vratimo se radije temi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 09:17:27 am

Neznam zašto zli susjedi. Mogao si imat pasoš, pa bi tamo lupali pečat. Takav je propis. Meni i dan danas lupaju pečat kad ulazim u HR, ako im pokažem pasoš. Nema tu nikakve zloće nego je bio takav propis. Obaveza prijavljivanja u inostranstvu je u roku od tri dana prelaska granice iako je sada EU. Kad budete u "šengenu", nitko više neće gledati ni pasoše ni osobne, a do tada ......

Poanta je u tome da su si kao i obično stavili da vrijede više od drugih s "Balkana", na taj način su pakostli dnevnoj migraciji s područja hrvatskog djela Šavranije, a posredno čuvali zadnjice svojoj dnevnoj migraciji, naime lupili bi ti jedan za ulaz i ne lupali nekoliko slijedećih ulazaka/izlazaka i time bi te doveli u prekršaj protoka 90 dana na godinu  ;), propis je nalagao da se evidentira svaki ulazak i IZLAZAK ! BTW kad i gdje ti je netko udario štambilj u SLO potni list nakon 1.7.2013 ? Bez ljutnje vrlo sam dobro upućen u ovo ...... i u dobrim sam odnosima sa slovencima da ne misliš zločesto..  ;D

Ako su se granični policajci tako ponašali, onda to govori o njima. Ne vjerujem da su svi bili takvi. A osječaj da netko vrijedi više od drugih sa "Balkana" je tvoje osobno mišljenje i ne mislim to komentirat. Vratimo se radije temi.

Ja često putujem preko Slovenije u Trst. Nikada nisam imao probleme s Slovenskim policajcima na granici. Istina je da na izlasku ne bi
uvijek stavljali izlazni pečat, ali ako zatražim stavili bi ga bez problema. Mislim da je važnije bilo da oni i na izlasku (kao što su to činili
na ulasku) provuku pasoš ili osobnu kroz optički čitač jer tako bi bili stvarno službeno odjavljeni u sustavu EU da smo i izišli.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 10:13:05 am
Vratimo se ipak dokumentima građana. Evo jedne stare legitimacije građana tzv Protektorata Češke i Moravske nakon okupacije
Čehoslovačke od strane Njemačke 1939. Legitimacija je izdana 1940. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 10:14:31 am
Evo i jedne legitimacije-knjižice penzionisanog oficira Sovjetske vojske.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 10:15:59 am
Evo i jedne legitimacije-knjižice penzionisanog oficira Sovjetske vojske.

Evo i jedne Sovjetske propusnice za ulaz u neki vojni objekat iz 1956. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 10:18:04 am
Evo ijedne vojne legitimacije pripadnika mornaričke rezerve ratne mornarice SAD iz 1945. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 10:50:41 am
Evo još jedne legitimacije oficira oružanih snaga SSSR-a.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 10:54:23 am
Evo još jedne legitimacije oficira oružanih snaga SSSR-a.

Nastavak.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 10:58:30 am
[attachment=1]Još jedna vojna legitimacija aktivnog oficira armije SSSR-a iz 1950. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 11:00:59 am
A evo i jedne lične karte-legitimacije Bugarskog vojnika iz 1945. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 11:29:50 am
Evo jedne vojne legitimacije oficira armije SAD u sastavu ekspediconog korpusa u Europi nakon 1. svjetskog rata.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 11:39:38 am
Evo jednog starog SAD pasoša iz 1920. godine za generala US Army i njegovu ženu. Onda su ti pasoši još bili s tvrdim koricama, a unutra
je bio presavijen veliki papir kao pergament (presavijen na veličinu korica pasoš) i tu su se davale vize i pečati. Imam kući takve isprave i
dijeluju pomalo neobično.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 11:41:37 am
Evo jednog starog SAD pasoša iz 1920. godine za generala US Army i njegovu ženu. Onda su ti pasoši još bili s tvrdim koricama, a unutra
je bio presavijen veliki papir kao pergament (presavijen na veličinu korica pasoš) i tu su se davale vize i pečati. Imam kući takve isprave i
dijeluju pomalo neobično.

Nastavak


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 11:45:46 am
Evo i jedne vojne knjižice Čehoslovačke Armije iz 1954. godine, ima dosta zanimljivih detalja pa ću sve postavit. Može biti
zanimljiva usporedba s našim bivšim vojnim knjižicama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 11:54:01 am
Evo i jedne vojne knjižice Čehoslovačke Armije iz 1954. godine, ima dosta zanimljivih detalja pa ću sve postavit. Može biti
zanimljiva usporedba s našim bivšim vojnim knjižicama.

Nastavak


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 11:57:33 am
Evo i jedne vojne knjižice Čehoslovačke Armije iz 1954. godine, ima dosta zanimljivih detalja pa ću sve postavit. Može biti
zanimljiva usporedba s našim bivšim vojnim knjižicama.

Nastavak

Nastavak 2


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 12:00:22 pm
Evo i jedne vojne knjižice Čehoslovačke Armije iz 1954. godine, ima dosta zanimljivih detalja pa ću sve postavit. Može biti
zanimljiva usporedba s našim bivšim vojnim knjižicama.

Nastavak

Nastavak 2

Nastavak 3


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 04, 2013, 12:43:41 pm
Evo jedne vojne legitimacije oficira armije SAD u sastavu ekspediconog korpusa u Europi nakon 1. svjetskog rata.

Interesantan dokumenat. Legitimacija se nakon razriješenja od dužnosti kod povratka kući prilikom ukrcaja na brod morala vratiti
nadležnom komandantu. Znači nije se mogla poništena zadržati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 04, 2013, 12:44:55 pm
Evo ijedne vojne legitimacije pripadnika mornaričke rezerve ratne mornarice SAD iz 1945. godine.

Nije mi jasno na legitimaciji je napisano samo kadet, da li se to smatralo i činom ili na takvim legitimacijama nisu upisivali čin?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 04, 2013, 12:47:22 pm
Evo još jedne legitimacije oficira oružanih snaga SSSR-a.

Malo je čudno da je taj oficir na fotografiji u civilu, a ne u uniformi. Vidi se da je kapetan po činu po zapisu na trečoj slici.
Možda je to vojna legitimacija rezervnog oficira?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 04, 2013, 12:49:42 pm
Još jedna vojna legitimacija aktivnog oficira armije SSSR-a iz 1950. godine.

Vezano na prethodni komentar, na ovoj vojnoj legitimaciji je oficir (pukovnik po činu) normalno na fotografiji snimljen u
oficirskoj uniformi. To je iz 1950. ali vjerujem da su i kasnije aktivni oficiri bili fotografirani u uniformi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 04, 2013, 12:54:42 pm
Evo jednog starog SAD pasoša iz 1920. godine za generala US Army i njegovu ženu. Onda su ti pasoši još bili s tvrdim koricama, a unutra
je bio presavijen veliki papir kao pergament (presavijen na veličinu korica pasoš) i tu su se davale vize i pečati. Imam kući takve isprave i
dijeluju pomalo neobično.

Vrlo interesantan dokument, šteta što su neke vize i pečati izblijedili. To što je veliki format papira presavijen na veličinu korica recimo
"normalnog" pasoša za 1920. godinu nije ništa neobično. Vidio sam diplomatski pasoš Kraljevine Jugoslavije  (tamno crne korice) isto
tako presavijen iz 1943. godine. Ako ga pronađem postavit ću ga.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 04, 2013, 01:12:45 pm
[attachment=1]Postaviti ću jedan diplomatski dokument, službenu čestitku ambasadora Kube za 1. Maj Ambasadoru SFRJ.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 04, 2013, 01:14:28 pm
A evo i jedne službene pozivnice na učešće u proslavi 30 godina od osnivanja službe bezbjednosti Jugoslavije.
Pozivnica je iz 1974. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on October 04, 2013, 08:38:41 pm
Она бугарска  "војна легитимација" је легитимација железничара, не војника у правом смислу те речи.

Код Бугара је све до пада комунизма железница, односно службеници железнице су имали неки полувојни статус. Отуда помињање речи војска у легитимацији.  Званични назив би се могао превести (у слободнијем преводу) као  "војска (реч војска треба схватити у смислу род-служба) железничког транспорта" .


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on October 04, 2013, 08:41:43 pm
A evo i jedne službene pozivnice na učešće u proslavi 30 godina od osnivanja službe bezbjednosti Jugoslavije.
Pozivnica je iz 1974. godine.
Protokol u tančine na buržujski način.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 06:35:52 am
Evo i jedne legitimacije vojnog pilota, druge klase, oružanih snaga SSSR-a iz 1962. godine.
Onda je imao čin kapetana.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 06:46:56 am
Evo i jedne legitimacije rezervnog oficira Rumunjske armije iz 1956. godine. Bio je artiljerijski poručnik.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 07:08:43 am
Evo i legitimacije jednog mornaričkog oficira Bugarske armije iz 1948. Po epoletama bih rekao da se radi o višem oficiru
ali je sken slab pa se detalji ne raspoznaju. Možda kapetan korvete ili kapetan fregate?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 07:14:35 am
Ovo je legitimacija rezervnog oficira armije SSSR-a izdana 1948. godine kao dvojezična na Ruskom i Estonskom jeziku
u vojnom odijelu grada Talinna.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 07:22:09 am
Postavit ću i jednu službenu legitimaciju civilnog pomorskog inspektora Rumunije koji je izdala Lučka kapetanija u Constanzi 1982. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 07:44:45 am
A ovako je izgledalo uvjerenje o oslobađanju od vojne službe u SSSR-u izdano 1955. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 08:00:01 am
Evo i da se vratimo na "domaći teren". Postavit ću vojnu knjižicu JA iz 1956. godine ali za žensku osobu.
Malo neobično-rijetko, ali i toga je bilo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 08:18:55 am
Evo i jedne legitimacije vojnog pilota, druge klase, oružanih snaga SSSR-a iz 1962. godine.
Onda je imao čin kapetana.

Evo i jedne vojne legitimacije tehničkog oficira , druge klase, oružanih snaga SSSR-a iz 1959. godine.
Isto je vlasnik imao čin kapetana.  Nije mi jasno što im je to značilo druge klase?
Inače u potpunosti sliči dokumentu za pilote koji sam prije postavio.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 08:25:46 am
Evo i da se vratimo na "domaći teren". Postavit ću vojnu knjižicu JA iz 1956. godine ali za žensku osobu.
Malo neobično-rijetko, ali i toga je bilo.

Radi "ravnopravnosti" spolova evo i jedne vojne legitimacije armije SSSR-a izdane ženskoj osobi 1968. godine.

Počela je s činom poručnik, a kasnije je unaprijeđena u starijeg poručnika što bi u ono vrijeme odgovaralo
našem činu kapetana.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 01:54:02 pm
Evo opet jedne vojne legitimacije još iz partizanskih vremena izdane 1945. godine.
Radi se o legitimaciji komandira čete, nije upisan čin već samo zvanje-položaj.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 02:02:10 pm
Evo i jedne dvojezične legitimacije djevojke Židovke koju su izdavale Mađarske vlasti. I ako je 1942. godine Mađarska formalno bila
nezavisna i službeni saveznik III Reicha, ipak je prva stranica legitimacije uz fotografiju na Njemačkom jeziku, a tek je iza na
domicilnom-Mađarskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 02:07:18 pm
Evo i jedne legitimacije o dodijeli odlikovanja partizanskom poručniku iz 1944. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 02:34:29 pm
Evo konačno i jedne legitimacije oficira armije SSSR-a, specijalista 1 klase, iz 1970. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 05, 2013, 02:43:54 pm
A evo kako je izgledala diploma Vojne Akademije u SSSR-u s kojom je vlasnik sticao čin poručnika.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 06, 2013, 09:28:03 am
A evo kako je izgledala diploma Vojne Akademije u SSSR-u s kojom je vlasnik sticao čin poručnika.

Po navedenoj godini početka školovanja (1953.) i godini završetka školovanja (1955.) zaključujem da je to bilo kraće
školovanje, 2 godine. Možda je to bilo školovanje na Akademiji ali nekoga tko je već prošao neke vojne škole pa je ovo
bilo više kao specijalističko školovanje? Možda se radilo o podoficiru koji je nakon dvogodišnjeg školovanja sticao
oficirski čin-zvanje?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 06, 2013, 09:31:26 am
Evo konačno i jedne legitimacije oficira armije SSSR-a, specijalista 1 klase, iz 1970. godine.

Da to je legitimacija specijalista prve klase, samo još uvijek ne znam (ne znamo) što je to bilaa prva,
a što druga klasa? Da li netko možda zna u čemu je bila razlika?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on October 06, 2013, 08:31:47 pm
Evo opet jedne vojne legitimacije još iz partizanskih vremena izdane 1945. godine.
Radi se o legitimaciji komandira čete, nije upisan čin već samo zvanje-položaj.

Zanimljivo da je Julije sam ispisao i potpisao ovu službenu iskaznicu..... ;D


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on October 06, 2013, 08:40:14 pm

Da to je legitimacija specijalista prve klase, samo još uvijek ne znam (ne znamo) što je to bilaa prva,
a što druga klasa? Da li netko možda zna u čemu je bila razlika?

Viša vojna škola 2 god. s tim nije mogao biti viši časnik/oficir negdje do satnika/kapetana za više si morao imato još dvije ili biti dobar partijac  ;)

inače to nije ništa neobično i SAD je imao časničku školu za diplomce više civilne, za više činove trabala ti je diploma vojne akademije (West Ponita i sl.) ili univerzitetska diploma

koliko me pamćenje služi i ex JNA je negdje krajem 80-tih zbog manjka časnika/oficira uvela VVŠ od 2 g. i nisam siguran, ali mislim da su od tada ti s VI. stupnjem kretali

od potporučnika, a ovi s VII. s činom poručnika  ???


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 07, 2013, 08:32:35 am

Da to je legitimacija specijalista prve klase, samo još uvijek ne znam (ne znamo) što je to bilaa prva,
a što druga klasa? Da li netko možda zna u čemu je bila razlika?

Viša vojna škola 2 god. s tim nije mogao biti viši časnik/oficir negdje do satnika/kapetana za više si morao imato još dvije ili biti dobar partijac  ;)

inače to nije ništa neobično i SAD je imao časničku školu za diplomce više civilne, za više činove trabala ti je diploma vojne akademije (West Ponita i sl.) ili univerzitetska diploma

koliko me pamćenje služi i ex JNA je negdje krajem 80-tih zbog manjka časnika/oficira uvela VVŠ od 2 g. i nisam siguran, ali mislim da su od tada ti s VI. stupnjem kretali

od potporučnika, a ovi s VII. s činom poručnika  ???

Što se tiće JRM znam da su pitomci MVA nautičkog smjera imali školovanje u trajanju od 4 godine i na kraju uspješnog školovanja su bili proizvedeni u čin potporučnika, a pitomci tehničkog smjera su se školovali 5 godina i na kraju uspješnog školovanja su bili proizvedeni u
čin poručnika mornaričko tehničke službe i zvanje diplomiranog vojnog inženjera odgovarajuće tehničke struke. Ne znam kako je točno
bilo u KOV-u i JRZ i PVO, ali vjerojatno slično.

Isto se sjećam da su se AVL koji su bili podoficiri, a u građanstvu su završili višu ili visoku školu (uz rad) mogli biti nakon nekog dodatnog
tečaja u trajanju od 3-6 mjeseci  biti prevedeni u čin potporučnika ali su kasnije usporeno napredovali u odnosu na one sa završenom
vojnom akademijom, obično bi stigli do čina kapetana prve klase ili poručnika bojnog broda ili vojnog službenika IV klase. Vjerojatno je bilo
i izuzetaka.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on October 07, 2013, 05:34:58 pm
До 1974. године подофицири у ЈНА су се под одређеним условима (дужина стажа у служби, одличне оцене, године живота ) могли пријавити за полагање официрског испита. Ко положи бивао је унапређен у чин ифицира, али је напредовао знатно спорије. Током 80-тих тим официрима је било омогућено полагање за чин мајора (ако и академцима), а потом и похађање Више војне академије па су неки успели, без додатних школа, да постану пуковници. Наравно, под одређеним условима подофицирима коју су завршили одговарајуће факултете било је омогућено да добију официрски чин, али би тај чин увек био потпоручник, без обзира на године живота и службе, тако да знам неке који су одустајали. Нису желели да буду потпоручници са 40 и кусур година живота.

У другој половини 80-тих је уведено школовање за 6. степен стручне спреме при војним академијама видова и академији ТСл у Загребу и ВтСл у Рајловцу. Школовање је трајало нешто мање од две године. Примана су лица и из грађанства, али и млађи подофицири из трупе. Такође, за старије и искусније подофицире уведено је једногодишње (уствари 10-то или 9-то месечно) школовање након чега им је признаван виша стручна спрема и добијали су чин потпоручника, као и ови први.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 07, 2013, 08:29:08 pm
До 1974. године подофицири у ЈНА су се под одређеним условима (дужина стажа у служби, одличне оцене, године живота ) могли пријавити за полагање официрског испита. Ко положи бивао је унапређен у чин ифицира, али је напредовао знатно спорије. Током 80-тих тим официрима је било омогућено полагање за чин мајора (ако и академцима), а потом и похађање Више војне академије па су неки успели, без додатних школа, да постану пуковници. Наравно, под одређеним условима подофицирима коју су завршили одговарајуће факултете било је омогућено да добију официрски чин, али би тај чин увек био потпоручник, без обзира на године живота и службе, тако да знам неке који су одустајали. Нису желели да буду потпоручници са 40 и кусур година живота.

У другој половини 80-тих је уведено школовање за 6. степен стручне спреме при војним академијама видова и академији ТСл у Загребу и ВтСл у Рајловцу. Школовање је трајало нешто мање од две године. Примана су лица и из грађанства, али и млађи подофицири из трупе. Такође, за старије и искусније подофицире уведено је једногодишње (уствари 10-то или 9-то месечно) школовање након чега им је признаван виша стручна спрема и добијали су чин потпоручника, као и ови први.

Zahvaljujem na detaljnim informacijama. Za ovo zadnje (drugi dio teksta) zaista nisam znao da je postojala mogućnost.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2013, 06:08:59 pm
Evo jedne zanimljive legitimacije (radi osobe kojoj je pripadala) ako je original, jer sam je pronašao na nekim internet
stranicama. Mislim da je to krivotvorina zato jer je na slici na okovratniku oznaka generalskog čina SS što je i
Heydrich bio, a ne hauptsturmfirer. Možda netko tko poznaje takve isprave može reči nešto više?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on October 11, 2013, 09:17:32 pm
Možda je to legitimacija iz doba dok je "plavokosa zvijer" još uvijek bio Hauptsturmführer i dok nije postao Obergruppenführer. Ovo je, partijska i SS legitimacija. Oni su si dijelili činove i prije dolaska na vlast i ponašali se kao država u državi. Istina, oznake na ovratnik su, uvjetno rečeno, "generalske".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 07:41:53 am
Možda je to legitimacija iz doba dok je "plavokosa zvijer" još uvijek bio Hauptsturmführer i dok nije postao Obergruppenführer. Ovo je, partijska i SS legitimacija. Oni su si dijelili činove i prije dolaska na vlast i ponašali se kao država u državi. Istina, oznake na ovratnik su, uvjetno rečeno, "generalske".

Pa taj čin me i zbunjuje. Znam da su nacisti još od osnutka bili poluvojno organizirani i dijelili si nazive-činove i svi su bili neki führer-i.
Ali čin Hauptsturmführer bi na okovratniku trebo imati tri koso postavljena romba i čini mi se pri dnu četiri horizontalne crte. Grančice
su počinjale od čina Standartenführer (pukovnik) s jednom grančicom pa do čina Oberst-Gruppenführer (general-pukovnik) koji je imao
tri grančice i tri rombiča ispod grančica.

Zato mi je iskaznica čudna. Prilažem sličice navedenih činova Hauptsturmführer i Obergruppenführer.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 12, 2013, 08:00:00 am
Možda je to legitimacija iz doba dok je "plavokosa zvijer" još uvijek bio Hauptsturmführer i dok nije postao Obergruppenführer. Ovo je, partijska i SS legitimacija. Oni su si dijelili činove i prije dolaska na vlast i ponašali se kao država u državi. Istina, oznake na ovratnik su, uvjetno rečeno, "generalske".

Pa taj čin me i zbunjuje. Znam da su nacisti još od osnutka bili poluvojno organizirani i dijelili si nazive-činove i svi su bili neki führer-i.
Ali čin Hauptsturmführer bi na okovratniku trebo imati tri koso postavljena romba i čini mi se pri dnu četiri horizontalne crte. Grančice
su počinjale od čina Standartenführer (pukovnik) s jednom grančicom pa do čina Oberst-Gruppenführer (general-pukovnik) koji je imao
tri grančice i tri rombiča ispod grančica.

Zato mi je iskaznica čudna. Prilažem sličice navedenih činova Hauptsturmführer i Obergruppenführer.

Interesantno, ja bih ipak pretpostavio da je legitimacija "montirana" jer je jako teško bilo pronači sliku Heydricha u kapetanskoj uniformi
a u generalskoj ih ima puno, pa je postavljena generalska. Šteta što se ne vidi datum izdavanja, možda je na poleđini, ili su možda
napisali čin koji je imao kada su ga primili u SS? On je došao u SS nakon što je kao mornarički poručnik izbačen iz mornarice zbog
nečasnog ponašanja, pa je možda dobio odgovarajuči čin.

Broj člana NSDAP-a i broj pripadnika SS-a su ispravno upisani.

Ipak sveukupno čini mi se da je legitimacija falsifikat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on October 12, 2013, 01:32:23 pm
Ostaje otvoreno pitanje zašto se netko upuštao u falsificiranje Heydrichove legitimacije. Da je proda na aukciji?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 01:37:01 pm
Ostaje otvoreno pitanje zašto se netko upuštao u falsificiranje Heydrichove legitimacije. Da je proda na aukciji?

Pretpostavljam da je to glavni razlog, par puta sam naišao na takve krivotvorine, čak je i dokument znao biti originalan
iskopan tko zna gdje, ali su slike i tekst bili upisivani kasnije. Siguran sam da bi takva legitimacija kojoj je vlasnik bio
Heydrich koštala puno više nego kakvog "običnog" SS-ovca


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 01:43:02 pm
Ostaje otvoreno pitanje zašto se netko upuštao u falsificiranje Heydrichove legitimacije. Da je proda na aukciji?

Pretpostavljam da je to glavni razlog, par puta sam naišao na takve krivotvorine, čak je i dokument znao biti originalan
iskopan tko zna gdje, ali su slike i tekst bili upisivani kasnije. Siguran sam da bi takva legitimacija kojoj je vlasnik bio
Heydrich koštala puno više nego kakvog "običnog" SS-ovca

Kada smo već u Njemačkoj evo jedne legitimacije na više jezika koju su izdale savezničke okupacijske vlasti nakon poraza
i okupacije Njemačke 1945. Ova je izdana 1946. godine i sigurno je original.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 01:47:44 pm
Ostaje otvoreno pitanje zašto se netko upuštao u falsificiranje Heydrichove legitimacije. Da je proda na aukciji?

Pretpostavljam da je to glavni razlog, par puta sam naišao na takve krivotvorine, čak je i dokument znao biti originalan
iskopan tko zna gdje, ali su slike i tekst bili upisivani kasnije. Siguran sam da bi takva legitimacija kojoj je vlasnik bio
Heydrich koštala puno više nego kakvog "običnog" SS-ovca

Kada smo već u Njemačkoj evo jedne legitimacije na više jezika koju su izdale savezničke okupacijske vlasti nakon poraza
i okupacije Njemačke 1945. Ova je izdana 1946. godine i sigurno je original.

A evo i jedne službene  legitimacije kakve su Njemci izdavali strancima iz 1942. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 02:21:14 pm
Evo dvije malo starije putne isprave-pasoša, jedan iz 1806. godine i drugi iz 1870. godine. Tada su to bile isprave ispisane na
posebnim papirima veličine cca 360 x 250 mm.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 02:26:40 pm
Evo dvije malo starije putne isprave-pasoša, jedan iz 1806. godine i drugi iz 1870. godine. Tada su to bile isprave ispisane na
posebnim papirima veličine cca 360 x 250 mm.

A evo i jednog Američkog (SAD) pasoša iz 1952. godine


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 02:30:38 pm
Evo dvije malo starije putne isprave-pasoša, jedan iz 1806. godine i drugi iz 1870. godine. Tada su to bile isprave ispisane na
posebnim papirima veličine cca 360 x 250 mm.

A evo i jednog Američkog (SAD) pasoša iz 1952. godine

A ovako je izgledao Američki (SAD) pasoš izdan 1969. godine i slijedeći od iste osobe izdan 1974. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 03:07:19 pm
A evo i malo starijih izdanja Američkog pasoša iz 1919. godine


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 03:08:47 pm
A evo i malo starijih izdanja Američkog pasoša iz 1919. godine

Nastavak istog pasoša.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 03:10:43 pm
I još jedan sličan pasoš iz 1920. godine


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on October 12, 2013, 07:53:02 pm
Interesantni Američki stari pasoši, ali evo i jedne varijante naših bivših domačih FNRJ pasoša iz 1956.
Tada smo još trebali i naše izlazne vize, a zatim i ulazne vize za većunu Evropskih zemalja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 12, 2013, 08:05:29 pm
Interesantni Američki stari pasoši, ali evo i jedne varijante naših bivših domačih FNRJ pasoša iz 1956.
Tada smo još trebali i naše izlazne vize, a zatim i ulazne vize za većunu Evropskih zemalja.

Pa evo onda  još jednog diplomatskog pasoša, kasnije Savezne Republike Jugoslavije, mogli bismo reči
poslednjeg tipa/vrste pasoša na kojima je pisao naziv države Jugoslavija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: kumbor on October 15, 2013, 02:32:14 pm

Znam da postoji tema o dokumentima RM, ali drugu temu o vojnim dokumentima nisam našao, pa postujem ovde vojnu vozačku dozvolu iz ranog posleratnog perioda.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on October 15, 2013, 08:10:17 pm
Ова возачка дозвола није из најранијег периода ЈНА (рани послератни период). Војска се у то послератно доба звала Југословенска армија (ЈА),а не ЈНА. На дозволи пише ЈНА. Вероватно се ради о новом издању (на новом обрасцу дозволе) старе дозволе, па је као година издавања уписана 1945. година.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: kumbor on October 15, 2013, 10:51:11 pm


Џумба, правилно си приметио, ја сам то сметнуо с ума, а као знам да је управо тако било. Шта ћеш, родила мајка митраљесца који не диже ништа теже од кашике. :angel:


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 16, 2013, 05:46:07 am
Ова возачка дозвола није из најранијег периода ЈНА (рани послератни период). Војска се у то послератно доба звала Југословенска армија (ЈА),а не ЈНА. На дозволи пише ЈНА. Вероватно се ради о новом издању (на новом обрасцу дозволе) старе дозволе, па је као година издавања уписана 1945. година.

Mislim da je Džumba u pravu. Jugoslavenska Narodna Armija JNA se tako zvala službeno tek od 22. 12. 1951. a prije toga se
od 01. 03. 1945. službeno zvala Jugoslavenska Armija - JA pa bi onda tako trebalo pisati na koricama. Čovjek je vjerovatno s
tekao vozačku 29. 12. 1945. a  ovo je onda samo upisano u novije izdanje dokumenta.

Malo zbunjuje što piše da je izdana od VP 2280-20 Beograd, a onda ispod toga Beograd 29. 12. 1945. Ali možda je i 1945
komanda koja je izdala prvu vozačku imala istu vojnu poštu?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 19, 2013, 01:11:07 pm
Evo opet ću se vratiti u dane II svjetskog rata, tu je sken osobne knjižice vojnika-domobrana, artiljerca
izdane u HDH negdje prema kraju rata. Možda je to baš od onih domobrana artiljeraca što su u "Mačku
pod šljemom" Jože Horvata pokušavali prebjeći partizanima? Malo šale, ali knjižica je stvarna i original.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 19, 2013, 01:14:51 pm
Evo opet ću se vratiti u dane II svjetskog rata, tu je sken osobne knjižice vojnika-domobrana, artiljerca
izdane u HDH negdje prema kraju rata. Možda je to baš od onih domobrana artiljeraca što su u "Mačku
pod šljemom" Jože Horvata pokušavali prebjeći partizanima? Malo šale, ali knjižica je stvarna i original.

A u nastavku evo jedne od starih vojnih knjižica Jugoslavenske Armije iz 1948. godine. Izgledom se ipak dosta
razlikovala od vojnih knjižica iz naših mlađih dana, a kasnijih vremena.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 19, 2013, 02:33:14 pm
Evo i jedne iskaznice-legitimacije pripadnika Narodne zaštite koja je na neki način prethodila HV-u.
Takve uskaznice su se izdavale od 15.03.1991. do 24.12.1991.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 19, 2013, 02:41:24 pm
Evo i jedne pomalo neobične članske iskaznice Crvenog križa Hrvatske iz 1945. godine.

Zanimljivo je da u mjestu za naslov piše još uvijek gospodin, a ne drug i ako je dokument izdan
17. 12. 1945. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on October 19, 2013, 02:47:24 pm
Kada dođe do promjene režima stvari se ne mijenjaju u hipu, preko noći. Tako da ne iznenađuje da se "gospodin" zadržao u Crvenom križu još neko vrijeme.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on October 21, 2013, 09:24:27 am
Pre par dana je najavljeno da će se u Srbiji izvršiti zamena policijskih legitimacija i znački.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2013, 09:39:57 am
Pre par dana je najavljeno da će se u Srbiji izvršiti zamena policijskih legitimacija i znački.

Da li se zna kako će izgledati? U stvari kod vas u Srbiji postoji i Žandarmerija. Da li se žandarmerija smatra
policijskom jedinicom (nešto kao specijalna ili interventna policija) ili su oni u kompetenciji Ministarstva obrane?
Kakva su njihova ovlaštenja ako znate? Da li i oni mjenjaju legitimacije?

Znam postavio sam puno pitanja, ali možda će nam Džumba tu pomoći, mislim da je on jako dobar poznavatelj
te problematike.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on October 21, 2013, 10:00:50 am
Žandarmerija je specijalna policijska jedinica koja odgovara diretno ministru unutrašnjih poslova.
A osnovni zadatak joj je suzbijanje teškog remećanja javnog reda i mira u većem obimu, bezbednost na masovnim skupovima, suzbijanje terorizma itd.

U suštini je paravojna jedinica i po svojoj formaciji i po nameni.

Značke i legitimacije su im po formi iste kao i policije ali piše naziv Žandarmerija.

Inače postoji idejno rešenje novih legitimacija (biće u formatu čipovane lične karte-kreditne kartice) kao i znački ali se još drži van očiju javnosti.

A evo kako izgleda još uvek aktuelna značka Žandarmerije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2013, 10:12:00 am
Žandarmerija je specijalna policijska jedinica koja odgovara diretno ministru unutrašnjih poslova.
A osnovni zadatak joj je suzbijanje teškog remećanja javnog reda i mira u većem obimu, bezbednost na masovnim skupovima, suzbijanje terorizma itd.

U suštini je paravojna jedinica i po svojoj formaciji i po nameni.

Značke i legitimacije su im po formi iste kao i policije ali piše naziv Žandarmerija.

Inače postoji idejno rešenje novih legitimacija (biće u formatu čipovane lične karte-kreditne kartice) kao i znački ali se još drži van očiju javnosti.

A evo kako izgleda još uvek aktuelna značka Žandarmerije.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2013, 10:14:48 am
Nešto nije prošlo iz prve pa ponavljam pitanje.

Kakva su ovlaštenja žandarmerije prema aktivnim vojnim licima? Da li mogu prema njima provoditi radnje
kao i prema civilima ili se u slučaju AVL poziva vojna policija da intervenira?

Da li žandarmerija može postupati prema pripadnicima policije i obratno?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on October 21, 2013, 10:33:01 am
Ista kao i redovne policije.

Mogu da ih spreče prilikom kršenja zakona, indentifikuju i zadrže do dolaska VP.
Saobraćajna policija ima pravo da kontroliše-zaustavlja vojna vozila u prekršaju ali opet samo radi evidencije ili zadržavanja ako je neophodno i dolaska VP.

Ukinut je vojni sud i sad u okviru civilnog pravosudja postoji vojno odeljenje koje se bavi pitanjima vezanim za čisto vojna pitanja, dok se dela iz života van službe procesuiraju kao i za svakog civila u redovnom postupku na redovnom sudu.

Ukoliko svako radi svoj posao zakonito Policija i Žandarmerija nemaju međusobnih ingerencija, primenjuju se pravila koja važe za sve pripadnike MUP-a.

Redovna policija je hapsila pripadnike žandarmerije koji su van službe kršili zakon ali dešavalo se i obratno a sve shodno pravilima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2013, 11:09:30 am
Ista kao i redovne policije.

Mogu da ih spreče prilikom kršenja zakona, indentifikuju i zadrže do dolaska VP.
Saobraćajna policija ima pravo da kontroliše-zaustavlja vojna vozila u prekršaju ali opet samo radi evidencije ili zadržavanja ako je neophodno i dolaska VP.

Ukinut je vojni sud i sad u okviru civilnog pravosudja postoji vojno odeljenje koje se bavi pitanjima vezanim za čisto vojna pitanja, dok se dela iz života van službe procesuiraju kao i za svakog civila u redovnom postupku na redovnom sudu.

Ukoliko svako radi svoj posao zakonito Policija i Žandarmerija nemaju međusobnih ingerencija, primenjuju se pravila koja važe za sve pripadnike MUP-a.

Redovna policija je hapsila pripadnike žandarmerije koji su van službe kršili zakon ali dešavalo se i obratno a sve shodno pravilima.

Zahvaljujem na iscrpnim informacijama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2013, 05:59:07 pm
Evo jedne legitimacije Zastupnika Sabora NRH iz 1958. godine. zanimljiva je zadnja stranica s njihovim pravima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2013, 06:03:50 pm
Evo jedne legitimacije Zastupnika Sabora NRH iz 1958. godine. Zanimljiva je zadnja stranica s njihovim pravima.

A evo i za one koji vole uspoređivati dokumente usporednih slika zastupničkih legitimacija zastupnika sabora NRH iz 1958. godine
i zastupnice sabora SRH iz 1965. godine. Osim u boji iznutra razlikuju se i u tekstu s pravima na zadnjim stranicama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on October 31, 2013, 07:23:45 pm
Da ne misliš možda da ovi današnji zastupnici u Saboru imaju manja prava?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on October 31, 2013, 08:46:51 pm
Imunitet parlamentarnog zastupnika/poslanika uveden je u 19. stoljeću. To nije privilegija, niti su oni izvan zakona kako se misli, nego im imunitet jamči slobodu da u parlamentu mogu reći bilo što bez straha od krivičnog gonjenja. To je bilo aktualno u vrijeme kada se zbog izgovorene riječi moglo nastradati. Danas, parlamentarni imunitet ima samo simbolički značaj. U demokratskim zemljama i tako ga nitko neće goniti što god da izgovori, a ako počini krivično djelo parlament će mu ionako oduzeti imunitet.
Postoji još jedan važan razlog za postojanje parlamentarnog imuniteta. Autoritarna ili totalitarna vlada može poželjeti pohapisti sve ili većinu zastupnika i poremetiti ravnotežu legislative i egzekutive. (Tako nešto desilo se u Njemačkoj 1933. kada je Hitler pohapiso pola Reichstaga i ishodio da mu krnji Reichstag izglasa diktatorske ovlasti).
I treći, hipotetski razlog jer pravo za svaki slučaj regulira i hipotetske situacije. To je slučaj u kome bi većina zastupnika doista počinila krivično djelo što bi onemogućilo rad parlamenta i izazvalo ustavnu krizu. U takvom slučaju vjerojatno bi bili raspisani izvanredni izbori, ali do novog saziva stari parlament bi radio zaštićen imunitetom.
Ispričavam se za OT, ali možda je bilo korisno da se kaže.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2013, 08:59:31 pm
Da ne misliš možda da ovi današnji zastupnici u Saboru imaju manja prava?

Nisam mislio da današnji zastupnici imaju manja prava, oni su uvijek zaštićeni, a i kada se traži "skidanje" njihovog imuniteta
to može potrajati, dok imunitetno povjerenstvo ne predloži Saboru da se izglasa skidanje imuniteta.

Na kraju zahvaljujući imunitetu koji je bio u postupku ukidanja nam je zbrisao preko granice ex premjer koji je još imao pri
sebi i diplomatsku putovnicu-pasoš.

Nisam imao priliku vidjeti iskaznicu današnjih zastupnika Sabora pa da barem pročitam što tamo piše, ali možda se "dokopam"
neke pa da bacim jedan sken.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2013, 09:50:34 pm
Evo u međuvremenu sam pronašao i jednu vojnu iskaznicu pripadnika oružanih snaga NDH izdanu 1944. godine.
Nalazim i identične, ali sivo-zelenkaste boje kartona korica, za razliku od ove koja ima korice crvenkaste boje.

Ne znam zašto je bila razlika u boji korica.

Zanimljivo je da je na slici vlasnik slikan s kapom na glavi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2013, 09:56:15 pm
Evo u međuvremenu sam pronašao i jednu vojnu iskaznicu pripadnika oružanih snaga NDH izdanu 1944. godine.
Nalazim i identične, ali sivo-zelenkaste boje kartona korica, za razliku od ove koja ima korice crvenkaste boje.

Ne znam zašto je bila razlika u boji korica.

A evo i tih sivozelenkastih korica koje sam puno sretao. I prethodna i ova su izdane 1944. godine. Možda netko
zna zašto je bila uvedena razlika u boji korica, osobito jer crvena boja baš nije bila jako omiljena u vlasti NDH.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2013, 09:57:34 pm
A evo i jedne vojne iskaznice NDH iz kraja 1941. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 06:50:38 am
Postavit ću paralelno dvije radne knjižice jedna izdana u vrijeme FNRJ 1953. godine u ćiriličnom izdanju i druga izdana u vrijeme SFRJ
1977. godine u latiničnom izdanju. Inače nama u Hrvatskoj su radne knjižice od 01. 07. 2013. ukinute u "papirnom" obliku i vraćene
su vlasnicima, a podatci se vode na dalje u elektronskom obliku. Tako nam knjižice odoše u uspomene.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 07:05:33 am
Postavljam i ovu člansku knjižicu člana Saveza Sindikata Jugoslavije iz 1947. godine, ćirilično izdanje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 07:16:26 am
Postavljam i ovu člansku knjižicu člana Saveza Sindikata Jugoslavije iz 1947. godine, ćirilično izdanje.

A evo da postavim i jednu člansku knjižicu člana saveza socijalističke Omladine Jugoslavije izdane 1976. godine. Inače u moje vrijeme
smo u SSOJ bili primani u 7. razredu OŠ na Dan Mladosti (25. 05.), a članstvo je formalno prestajalo kada bi napunili 27. godinu života.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 07:27:12 am
Postavljam i ovu člansku knjižicu člana Saveza Sindikata Jugoslavije iz 1947. godine, ćirilično izdanje.

A evo da postavim i jednu člansku knjižicu člana saveza socijalističke Omladine Jugoslavije izdane 1976. godine. Inače u moje vrijeme
smo u SSOJ bili primani u 7. razredu OŠ na Dan Mladosti (25. 05.), a članstvo je formalno prestajalo kada bi napunili 27. godinu života.

Ako smo bili primjerni omladinci, odlični učenici i aktivni u društvenom životu, obično smo kao maturanti bili primani u Savez Komunista.
Pa evo članskih knjižica SKJ_SKH. Prva je iz 1977. godine, a druga je nakon 1980. godine nakon Titove smrti, dizajn je malo promjenjen.
Na dnu je i knjižica  evidencije o plačenoj članarini.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 07:48:55 am
Evo kako su izgledale osobne karte građana SR Hrvatske izdavane 1984. i 1990. godine. Malo su "podrezane" ali tako su ih onda
u MUP-u poništavali.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 08:10:18 am
Evo kako su izgledale osobne karte građana SR Hrvatske izdavane 1984. i 1990. godine. Malo su "podrezane" ali tako su ih onda
u MUP-u poništavali.

Nakon osamostaljenja republika bivše SFRJ u Hrvatskoj su izdavane nove osobne iskaznice, bile su za cca 50% večih dimenzija od
prijašnjih osobnih karti, isto plastificirane. Prvo je izdanje iz 12. mjeseca 1991. kada preko fotografije nije išla zaštitna-sigurnosna
traka-folija, a druga je izdana 1993. i bila je sa zaštitnom trakom preko fotografije i pri dnu je bio dodatni kompjuterski kod-ispis.
Na poleđini je bilo predviđeno mjesto za unošenje promjene adrese, ali kako su bile plastificirane to su službenice na stroju pisale
novu adresu i onda bi se to izvana nalijepilo na plastiku što se baš nije pokazalo praktično. Od 2003. godine su se počele izdavati
manje osobne iskaznice veličine kreditne kartice, prvo je na njima bio JMBG, ali je kasnije to izbačeno radi "tajnosti" istog.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 08:20:45 am
Evo kako su izgledale osobne karte građana SR Hrvatske izdavane 1984. i 1990. godine. Malo su "podrezane" ali tako su ih onda
u MUP-u poništavali.

Nakon osamostaljenja republika bivše SFRJ u Hrvatskoj su izdavane nove osobne iskaznice, bile su za cca 50% večih dimenzija od
prijašnjih osobnih karti, isto plastificirane. Prvo je izdanje iz 12. mjeseca 1991. kada preko fotografije nije išla zaštitna-sigurnosna
traka-folija, a druga je izdana 1993. i bila je sa zaštitnom trakom preko fotografije i pri dnu je bio dodatni kompjuterski kod-ispis.
Na poleđini je bilo predviđeno mjesto za unošenje promjene adrese, ali kako su bile plastificirane to su službenice na stroju pisale
novu adresu i onda bi se to izvana nalijepilo na plastiku što se baš nije pokazalo praktično. Od 2003. godine su se počele izdavati
manje osobne iskaznice veličine kreditne kartice, prvo je na njima bio JMBG, ali je kasnije to izbačeno radi "tajnosti" istog.

Ovo je osobna iskaznica iz 1998. godine koja sadrži zaštitnu-sigurnosnu foliju, nazire se preko desnog dijel fotografije, dio kruga
u obliku hologramskog pečata ali slabo se vidi na skenu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 08:28:07 am
Evo i jedne legitimacije Odbornika Skupštine Općine Pula iz 1990. godine, izdane nakon prvih višestranačkih izbora.
Za sjećanje kako je to nekada izgledalo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 12:57:56 pm
Evo jedne izbjegličke legitimacije izdane osobi koja je izbjegla iz Hrvatske s područja Karlovca.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 01:01:14 pm
Evo sada ću u nizu postaviti nekoliko kompleta iskaznica i legitimacija izdanih za vrijeme postojanja NDH. Iz samih
naslova-opisa slika je jasno o kojoj vrsti dokumenta se radi pa neću baš svaki komentirati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 01:02:23 pm
Evo sada ću u nizu postaviti nekoliko kompleta iskaznica i legitimacija izdanih za vrijeme postojanja NDH. Iz samih
naslova-opisa slika je jasno o kojoj vrsti dokumenta se radi pa neću baš svaki komentirati.

Nastavak dokumenata iz NDH


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 01:04:00 pm
Evo sada ću u nizu postaviti nekoliko kompleta iskaznica i legitimacija izdanih za vrijeme postojanja NDH. Iz samih
naslova-opisa slika je jasno o kojoj vrsti dokumenta se radi pa neću baš svaki komentirati.

Nastavak dokumenata iz NDH


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 01:05:55 pm
Evo sada ću u nizu postaviti nekoliko kompleta iskaznica i legitimacija izdanih za vrijeme postojanja NDH. Iz samih
naslova-opisa slika je jasno o kojoj vrsti dokumenta se radi pa neću baš svaki komentirati.

Nastavak dokumenata iz NDH



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 01:07:22 pm
Evo sada ću u nizu postaviti nekoliko kompleta iskaznica i legitimacija izdanih za vrijeme postojanja NDH. Iz samih
naslova-opisa slika je jasno o kojoj vrsti dokumenta se radi pa neću baš svaki komentirati.

Nastavak dokumenata iz NDH




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 01:09:08 pm
Evo sada ću u nizu postaviti nekoliko kompleta iskaznica i legitimacija izdanih za vrijeme postojanja NDH. Iz samih
naslova-opisa slika je jasno o kojoj vrsti dokumenta se radi pa neću baš svaki komentirati.

Nastavak dokumenata iz NDH





Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 01:12:11 pm

Ovo je iskaznica o istovjetnosti 8dokaz o identitetu) na hrvatskom i talijanskom jeziku izdana za vrijeme NDH 1943. godine.





Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 01:14:15 pm
Ovo je obrazac dokumenta-dozvole za ulazak u Republiku Srpsku Krajinu negdje iz 1992. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on November 01, 2013, 02:58:52 pm
Postavit ću paralelno dvije radne knjižice jedna izdana u vrijeme FNRJ 1953. godine u ćiriličnom izdanju i druga izdana u vrijeme SFRJ
1977. godine u latiničnom izdanju. Inače nama u Hrvatskoj su radne knjižice od 01. 07. 2013. ukinute u "papirnom" obliku i vraćene
su vlasnicima, a podatci se vode na dalje u elektronskom obliku. Tako nam knjižice odoše u uspomene.

Ovo je tvoja Radna knjižica, bolkovićevac ,a ? Znam i ženu koja ti ju je prva izdala, naći ćemo mi tebe, OZNA sve dozna... ;)  ;D


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on November 01, 2013, 03:10:03 pm
Evo sada ću u nizu postaviti nekoliko kompleta iskaznica i legitimacija izdanih za vrijeme postojanja NDH. Iz samih
naslova-opisa slika je jasno o kojoj vrsti dokumenta se radi pa neću baš svaki komentirati.

Nastavak dokumenata iz NDH




Interesantan skup dokumenata iz ere NDH. Zanimljivo da je tu čak i neka prigranična propusnica za relaciju Zemun-Beograd.
Nisam znao da su takve postojale.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 03:14:32 pm
Postavit ću paralelno dvije radne knjižice jedna izdana u vrijeme FNRJ 1953. godine u ćiriličnom izdanju i druga izdana u vrijeme SFRJ
1977. godine u latiničnom izdanju. Inače nama u Hrvatskoj su radne knjižice od 01. 07. 2013. ukinute u "papirnom" obliku i vraćene
su vlasnicima, a podatci se vode na dalje u elektronskom obliku. Tako nam knjižice odoše u uspomene.

Ovo je tvoja Radna knjižica, bolkovićevac ,a ? Znam i ženu koja ti ju je prva izdala, naći ćemo mi tebe, OZNA sve dozna... ;)  ;D

Pa tu je radna knjižica moje pokojne majke i moja, a i nemam što skrivati. A direktor firme je morao potpisati sve stranice knjižica
koje nisu popunjene, prekrižiti i potpisati pa mu na tome ne zavidim. A za OZNA-u ćemo lako i tako se o tim dokumentima već zna
više manje sve.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on November 01, 2013, 03:22:13 pm
Postavit ću paralelno dvije radne knjižice jedna izdana u vrijeme FNRJ 1953. godine u ćiriličnom izdanju i druga izdana u vrijeme SFRJ
1977. godine u latiničnom izdanju. Inače nama u Hrvatskoj su radne knjižice od 01. 07. 2013. ukinute u "papirnom" obliku i vraćene
su vlasnicima, a podatci se vode na dalje u elektronskom obliku. Tako nam knjižice odoše u uspomene.

Ovo je tvoja Radna knjižica, bolkovićevac ,a ? Znam i ženu koja ti ju je prva izdala, naći ćemo mi tebe, OZNA sve dozna... ;)  ;D

Pa tu je radna knjižica moje pokojne majke i moja, a i nemam što skrivati. A direktor firme je morao potpisati sve stranice knjižica
koje nisu popunjene, prekrižiti i potpisati pa mu na tome ne zavidim. A za OZNA-u ćemo lako i tako se o tim dokumentima već zna
više manje sve.

Pošalica, kolega, pošalica  viuzuelno te znam i iz prolaza premda sam nešto mlađi...... pozzz


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2013, 03:25:53 pm
Postavit ću paralelno dvije radne knjižice jedna izdana u vrijeme FNRJ 1953. godine u ćiriličnom izdanju i druga izdana u vrijeme SFRJ
1977. godine u latiničnom izdanju. Inače nama u Hrvatskoj su radne knjižice od 01. 07. 2013. ukinute u "papirnom" obliku i vraćene
su vlasnicima, a podatci se vode na dalje u elektronskom obliku. Tako nam knjižice odoše u uspomene.

Ovo je tvoja Radna knjižica, bolkovićevac ,a ? Znam i ženu koja ti ju je prva izdala, naći ćemo mi tebe, OZNA sve dozna... ;)  ;D

Pa tu je radna knjižica moje pokojne majke i moja, a i nemam što skrivati. A direktor firme je morao potpisati sve stranice knjižica
koje nisu popunjene, prekrižiti i potpisati pa mu na tome ne zavidim. A za OZNA-u ćemo lako i tako se o tim dokumentima već zna
više manje sve.

Pošalica, kolega, pošalica  viuzuelno te znam i iz prolaza premda sam nešto mlađi...... pozzz

Ma nema problema, a i nemam što skrivati. Na tuđim dokumentima koje sam otkupio ako su relativno noviji skrivam imena i dio slike,
a na svojima puštam cijeli original. Pozdrav.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 02, 2013, 09:56:50 am
U vezi zamjene vojnih legitimacija koja je izvršena 1979. kada su povučene-zamjenjene one izdane 1969. pitao bih
da li se zna kakav je postupak bio sa starima (iz 1969.) legitimacijama. Da li su bile poništene i arhivirane ili bi se nakon
poništenja spaljivale?

Meni je zanimljiv podatak kako je to bilo u Puli, konkretno VP 6577 bivša Mašinska jer sakupljajući vojne legitimacije naišao
sam i na one izdanja 1969. koje su očigledno po poništavanju bile ostavljene vlasnicima (pa ih je netko od njih prodao i ja
srećom kupio).

Kao primjer postavljam jednu takvu izdanu 1970. godine koja je bila poništena ali nije bila uništena.

To pitam iz razloga jer bih volio pronaći i tu legitimaciju mog pokojnog oca koju je predao 1979.kada je dobio novu (koju
sam postavio na forumu).

Znam da tragam za iglom u plastu sijena, ali "nade umiru zadnje".

Pitanje ću postavit na više stranica foruma pa možda netko zna nešto, ako i arhive nisu uništene tijekom "cunamija".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on November 03, 2013, 06:51:21 pm
Vraćene vojne legitimacije su trebale biti uništene. To se nije trebalo čuvati. Moguće je da su nakon poništavanja neke VP vratile tako poništene legitimacije vlasnicima. Čuvali su se registri izdatih legitimacija. Ako je vojna pošta gde je službovao tvoj otac uredno arhivirala dokumenta onda je to sačuvano u Vojnom arhivu. Moguće je da neki nisu postupali kako je propisano pa su čuvali i šta treba i šta ne treba, pa ako još nisu predavali "izlučenu" arhivsku građu, odna toga nema i deo toga se, nakon raspada zajedničke države, nađe po buvljacima, privatnim kolekcijama i sl.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 04, 2013, 06:18:23 am
Vraćene vojne legitimacije su trebale biti uništene. To se nije trebalo čuvati. Moguće je da su nakon poništavanja neke VP vratile tako poništene legitimacije vlasnicima. Čuvali su se registri izdatih legitimacija. Ako je vojna pošta gde je službovao tvoj otac uredno arhivirala dokumenta onda je to sačuvano u Vojnom arhivu. Moguće je da neki nisu postupali kako je propisano pa su čuvali i šta treba i šta ne treba, pa ako još nisu predavali "izlučenu" arhivsku građu, odna toga nema i deo toga se, nakon raspada zajedničke države, nađe po buvljacima, privatnim kolekcijama i sl.

Zahvaljujem na službenim informacijama. Ja zaista u mojoj kolekciji imam onih "starijih" poništenih vojnih legitimacija (1969-1979) koje
sam kupio po "buvljacima". Otac je kod zamjene legitimacija, staru predao u VP 5499 Pula jer u novoj piše da ju je izdala ta VP i ako je
na službi bio u ondašnjoj VP 7251 Pula. Možda slučajno naletim i na onu od oca.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 04, 2013, 06:11:59 pm
Evo postavio bih jednu  zadrugarsku iskaznicu iz 1946. godine kada su mnogi morali dobrovoljno-prinudno pristupiti u nimalo omiljene
zadruge. Najgore je što su zadruge poslije početkom pedesetih neslavno  propale i bile raspuštene. Iskaznica nije u najboljem stanju
ali je dovoljno čitljiva i vjerujem zanimljiva ljubiteljima starih dokumenata, a vjerojatno i mlađima koji su o tim vremenima samo ponešto
čuli ili učili u školi iz povijesti-historije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on November 04, 2013, 09:52:00 pm
Ako je informacija bila službena, zaboravio sam da udarim i pečat ;). Šalim se. Ja ipak pišem po sećanju i nekom znanju iz vojne administracije. Ispisani obrasci legitimacija sigurno nisu arhivska građa. Čuvaju se registri u kojima piše koje vojno lice dobilo koju legitimaciju (vreme, serijski broj) i kada ju je vratilo. Takođe, čuvaju se uzorci legitimacija, kao i prateće dokumenta (propisi o legitimaciji, neke naredbe, razrezi o distribuciji legitimacija vojnim poštama i sl.). Dakle, teško da ćeš naći očevu legitimaciju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on November 05, 2013, 02:23:16 am
Mali ispravak što se tiče zadrugarske iskaznice. (#573). To nije iskaznica seljačko-radne zadruge (SRZ) u koje su seljaci prisilno kolektivizirani 1948. (ne i 1946.) i od čega se odustalo početkom pedesetih godina.
Ovo je iskaznica "Namješteničko-potrošačke zadruge" koja nema veze sa SRZ. Pretpostavljam da je to bilo neko udruženje zaposlenih kod tada još postojećih privatnika (frizeri, obućari, zanatlije itd.; privatni obrti ukinuti su 1948. da bi početkom pedesetih opet bili dozvoljeni). Na temelju ove iskaznice vjerojatno se stjecalo pravo na famozne "točkice" za snabdijevanje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 05, 2013, 12:23:05 pm
Mali ispravak što se tiče zadrugarske iskaznice. (#573). To nije iskaznica seljačko-radne zadruge (SRZ) u koje su seljaci prisilno kolektivizirani 1948. (ne i 1946.) i od čega se odustalo početkom pedesetih godina.
Ovo je iskaznica "Namješteničko-potrošačke zadruge" koja nema veze sa SRZ. Pretpostavljam da je to bilo neko udruženje zaposlenih kod tada još postojećih privatnika (frizeri, obućari, zanatlije itd.; privatni obrti ukinuti su 1948. da bi početkom pedesetih opet bili dozvoljeni). Na temelju ove iskaznice vjerojatno se stjecalo pravo na famozne "točkice" za snabdijevanje.

Zahvaljujem na objašnjenju i informacijama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 05, 2013, 05:24:14 pm
Evo kako je izgledao obrazac Vize za SSSR za pojedinca. U stvari bila su tri dijela, prvi bi otrgnuli "pograničnici" na ulazu u SSSR,
s preostala dva dijela (koji su na slikama) smo se morali javiti u njihov MUP odjel OVIR gdje bi bili registrirani, a na izlasku bi to
sve pregledali "pograničnici" i zadržali sve kod sebe nakon pečatiranja. Tako ja u starom pasošu imam samo Mađarske pečate,
ali ne i one iz SSSR-a. Negdje imam kopiranu svoju vizu iz 1985. gdje se vide sva tri dijela pa kad pronađem skenirati ću i isto
postaviti za sjećanje na ondašnje dane.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 05, 2013, 05:32:19 pm
A evo jedne četverojezične Austrijske legitimacije iz 1954. godine kada je Austrija još bila pod Savezničkom okupacijom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 07, 2013, 02:59:26 pm
Evo kako je izgledao obrazac Vize za SSSR za pojedinca. U stvari bila su tri dijela, prvi bi otrgnuli "pograničnici" na ulazu u SSSR,
s preostala dva dijela (koji su na slikama) smo se morali javiti u njihov MUP odjel OVIR gdje bi bili registrirani, a na izlasku bi to
sve pregledali "pograničnici" i zadržali sve kod sebe nakon pečatiranja. Tako ja u starom pasošu imam samo Mađarske pečate,
ali ne i one iz SSSR-a. Negdje imam kopiranu svoju vizu iz 1985. gdje se vide sva tri dijela pa kad pronađem skenirati ću i isto
postaviti za sjećanje na ondašnje dane.

Evo iskopao sam kopiju svoje vize (na žalost 1985. nismo kopirali u boji) kao i potrebne druge dokumente. Prvo se podnosio zahtjev
za odobrenje izdavanja vize, onda bi iz SSSR-a stiglo odobrenje za izdavanje vize (izveščenie) koje bih poslao u konzulat SSSR-a i
onda bi oni izdali vizu. Na ulazu u SSSR popunjavala se carinska deklaracija koju isto prilažem, naravno na granici u vlaku su imali
samo primjerke na Ruskom pa sam se mučio to popuniti jer Ruski nisam znao pisati, jedno je ćirilica ali njihove riječi e to je več bio
problem ali prošao sam granicu i čak mi nekim čudom na izlasku nisu zadržali deklaraciju pa sam sačuvao original.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 08, 2013, 06:28:31 am
Evo jednog starog Austrougarskog dokumenta o završetku službe u Austrougarskom CiK Arsenalu iz 1907. godine.
Dokument je preuzet sa stranica aukcija pa je sken takav kakav se mogao preuzeti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 08, 2013, 06:53:07 am
Evo postavio bih jednu  zadrugarsku iskaznicu iz 1946. godine kada su mnogi morali dobrovoljno-prinudno pristupiti u nimalo omiljene
zadruge. Najgore je što su zadruge poslije početkom pedesetih neslavno  propale i bile raspuštene. Iskaznica nije u najboljem stanju
ali je dovoljno čitljiva i vjerujem zanimljiva ljubiteljima starih dokumenata, a vjerojatno i mlađima koji su o tim vremenima samo ponešto
čuli ili učili u školi iz povijesti-historije.

Evo i jedne legitimacije-iskaznice člana organizacije Narodnog Fronta FNRJ iz Narodne Republike Hrvatske izdane 1948. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on November 08, 2013, 02:04:12 pm
Evo postavio bih jednu  zadrugarsku iskaznicu iz 1946. godine kada su mnogi morali dobrovoljno-prinudno pristupiti u nimalo omiljene
zadruge. Najgore je što su zadruge poslije početkom pedesetih neslavno  propale i bile raspuštene. Iskaznica nije u najboljem stanju
ali je dovoljno čitljiva i vjerujem zanimljiva ljubiteljima starih dokumenata, a vjerojatno i mlađima koji su o tim vremenima samo ponešto
čuli ili učili u školi iz povijesti-historije.

Evo i jedne legitimacije-iskaznice člana organizacije Narodnog Fronta FNRJ iz Narodne Republike Hrvatske izdane 1948. godine.

Interesantan dokument iz davne Informbiroovske godine. Davno je to bilo, imam nekih sličnih legitimacija ali ih moram pronaći pa
ću ih probat postaviti.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: motorista 57 klasa on November 08, 2013, 06:17:28 pm
Evo kako je izgledao obrazac Vize za SSSR za pojedinca. U stvari bila su tri dijela, prvi bi otrgnuli "pograničnici" na ulazu u SSSR,
s preostala dva dijela (koji su na slikama) smo se morali javiti u njihov MUP odjel OVIR gdje bi bili registrirani, a na izlasku bi to
sve pregledali "pograničnici" i zadržali sve kod sebe nakon pečatiranja. Tako ja u starom pasošu imam samo Mađarske pečate,
ali ne i one iz SSSR-a. Negdje imam kopiranu svoju vizu iz 1985. gdje se vide sva tri dijela pa kad pronađem skenirati ću i isto
postaviti za sjećanje na ondašnje dane.
Ovo mi je interesantno, do danas nisam  znao da se izdavala ovakva viza za SSSR, ja sam od početka 80-tih putovao često po SSSR, ali službeno i tada se službena viza dobijala u našem  sup uz dostavljanje potrebnih dokumenata. Viza je bila izdavana na 6 ili 12 meseci. U Beogradu u odeljenju SUP u Ljermontovljevoj ulici, čekalo se 1 dan za dobijanje vize. Viza je bila u formi pečata na stranici pasoša i tu je pisalo "službeno u SSSR" i isto tona francuskom sa datumom i potpisom nekog iz SUP.

Evo iskopao sam kopiju svoje vize (na žalost 1985. nismo kopirali u boji) kao i potrebne druge dokumente. Prvo se podnosio zahtjev
za odobrenje izdavanja vize, onda bi iz SSSR-a stiglo odobrenje za izdavanje vize (izveščenie) koje bih poslao u konzulat SSSR-a i
onda bi oni izdali vizu. Na ulazu u SSSR popunjavala se carinska deklaracija koju isto prilažem, naravno na granici u vlaku su imali
samo primjerke na Ruskom pa sam se mučio to popuniti jer Ruski nisam znao pisati, jedno je ćirilica ali njihove riječi e to je več bio
problem ali prošao sam granicu i čak mi nekim čudom na izlasku nisu zadržali deklaraciju pa sam sačuvao original.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 08, 2013, 07:01:16 pm
Evo kako je izgledao obrazac Vize za SSSR za pojedinca. U stvari bila su tri dijela, prvi bi otrgnuli "pograničnici" na ulazu u SSSR,
s preostala dva dijela (koji su na slikama) smo se morali javiti u njihov MUP odjel OVIR gdje bi bili registrirani, a na izlasku bi to
sve pregledali "pograničnici" i zadržali sve kod sebe nakon pečatiranja. Tako ja u starom pasošu imam samo Mađarske pečate,
ali ne i one iz SSSR-a. Negdje imam kopiranu svoju vizu iz 1985. gdje se vide sva tri dijela pa kad pronađem skenirati ću i isto
postaviti za sjećanje na ondašnje dane.
Ovo mi je interesantno, do danas nisam  znao da se izdavala ovakva viza za SSSR, ja sam od početka 80-tih putovao često po SSSR, ali službeno i tada se službena viza dobijala u našem  sup uz dostavljanje potrebnih dokumenata. Viza je bila izdavana na 6 ili 12 meseci. U Beogradu u odeljenju SUP u Ljermontovljevoj ulici, čekalo se 1 dan za dobijanje vize. Viza je bila u formi pečata na stranici pasoša i tu je pisalo "službeno u SSSR" i isto tona francuskom sa datumom i potpisom nekog iz SUP.

Evo iskopao sam kopiju svoje vize (na žalost 1985. nismo kopirali u boji) kao i potrebne druge dokumente. Prvo se podnosio zahtjev
za odobrenje izdavanja vize, onda bi iz SSSR-a stiglo odobrenje za izdavanje vize (izveščenie) koje bih poslao u konzulat SSSR-a i
onda bi oni izdali vizu. Na ulazu u SSSR popunjavala se carinska deklaracija koju isto prilažem, naravno na granici u vlaku su imali
samo primjerke na Ruskom pa sam se mučio to popuniti jer Ruski nisam znao pisati, jedno je ćirilica ali njihove riječi e to je več bio
problem ali prošao sam granicu i čak mi nekim čudom na izlasku nisu zadržali deklaraciju pa sam sačuvao original.

To ste točno naveli, za službena putovanja u SSSR je postojao neki državni ugovor između SFRJ i SSSR da se za potrebe službenih
putovanja naših državljana u SSSR treba u u ondašnji SUP dostaviti dokumentaciju s kojom se dokazuje svrha službenog putovanja
i oni bi onda u pasoš utisnuli pečat "Službeno za SSSR" na više jezika i to je bilo dovoljno. Ne znam da li je to vrijedilo i obratno za
državljane SSSR-a ili su to mogli koristiti samo imaoci službenog (plavog) pasoša.
Kako sam ja išao privatno, baš privatno ne posredstvom turističke agencije, morao sam dobiti takvu vizu i mogu reči da je postupak
dobivanja bio dug i složen. Dobro je da sam ovu postavljenu vizu fotokopirao za uspomenu pa mi je sve to ostalo, onu prvu iz 1982.
nisam jer sam pretpostavljao da će je na granici samo pečatiti i ostaviti je meni, ali nije bilo tako. Na njoj je čak i bil upisana točna
ruta putovanja (Čop-Lvov-Minsk-Brest-Vinius) i od nje nisam smio odstupiti više od 24 km, barem mi je tako bilo rečeno i bogami sam
se toga i pridržavao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 08, 2013, 09:42:12 pm
Evo kako je izgledao obrazac Vize za SSSR za pojedinca. U stvari bila su tri dijela, prvi bi otrgnuli "pograničnici" na ulazu u SSSR,
s preostala dva dijela (koji su na slikama) smo se morali javiti u njihov MUP odjel OVIR gdje bi bili registrirani, a na izlasku bi to
sve pregledali "pograničnici" i zadržali sve kod sebe nakon pečatiranja. Tako ja u starom pasošu imam samo Mađarske pečate,
ali ne i one iz SSSR-a. Negdje imam kopiranu svoju vizu iz 1985. gdje se vide sva tri dijela pa kad pronađem skenirati ću i isto
postaviti za sjećanje na ondašnje dane.
Ovo mi je interesantno, do danas nisam  znao da se izdavala ovakva viza za SSSR, ja sam od početka 80-tih putovao često po SSSR, ali službeno i tada se službena viza dobijala u našem  sup uz dostavljanje potrebnih dokumenata. Viza je bila izdavana na 6 ili 12 meseci. U Beogradu u odeljenju SUP u Ljermontovljevoj ulici, čekalo se 1 dan za dobijanje vize. Viza je bila u formi pečata na stranici pasoša i tu je pisalo "službeno u SSSR" i isto tona francuskom sa datumom i potpisom nekog iz SUP.

Evo iskopao sam kopiju svoje vize (na žalost 1985. nismo kopirali u boji) kao i potrebne druge dokumente. Prvo se podnosio zahtjev
za odobrenje izdavanja vize, onda bi iz SSSR-a stiglo odobrenje za izdavanje vize (izveščenie) koje bih poslao u konzulat SSSR-a i
onda bi oni izdali vizu. Na ulazu u SSSR popunjavala se carinska deklaracija koju isto prilažem, naravno na granici u vlaku su imali
samo primjerke na Ruskom pa sam se mučio to popuniti jer Ruski nisam znao pisati, jedno je ćirilica ali njihove riječi e to je več bio
problem ali prošao sam granicu i čak mi nekim čudom na izlasku nisu zadržali deklaraciju pa sam sačuvao original.

To ste točno naveli, za službena putovanja u SSSR je postojao neki državni ugovor između SFRJ i SSSR da se za potrebe službenih
putovanja naših državljana u SSSR treba u u ondašnji SUP dostaviti dokumentaciju s kojom se dokazuje svrha službenog putovanja
i oni bi onda u pasoš utisnuli pečat "Službeno za SSSR" na više jezika i to je bilo dovoljno. Ne znam da li je to vrijedilo i obratno za
državljane SSSR-a ili su to mogli koristiti samo imaoci službenog (plavog) pasoša.
Kako sam ja išao privatno, baš privatno ne posredstvom turističke agencije, morao sam dobiti takvu vizu i mogu reči da je postupak
dobivanja bio dug i složen. Dobro je da sam ovu postavljenu vizu fotokopirao za uspomenu pa mi je sve to ostalo, onu prvu iz 1982.
nisam jer sam pretpostavljao da će je na granici samo pečatiti i ostaviti je meni, ali nije bilo tako. Na njoj je čak i bil upisana točna
ruta putovanja (Čop-Lvov-Minsk-Brest-Vinius) i od nje nisam smio odstupiti više od 24 km, barem mi je tako bilo rečeno i bogami sam
se toga i pridržavao.

Pretpostavljam da ste imali ovakav oblik službene vize za službeno putovanje u SSSR. Ovo je strojem upisano, ali viđao sam baš
i u formi utisnutog pečata crvene boje s istim tekstom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 08, 2013, 10:25:56 pm
A evo i dvije stranice diplomatskog pasoša Predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Mislim da je zanimljivo postaviti je na stranice
dokumenata građana. Šteta što nisam uspio doći do cijelog pasoša.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 09, 2013, 09:34:24 pm
Postavit ću i jedan zanimljiv Jugoslavenski pasoš iz vremena FNRJ. Tada se privatno pasoš teško dobivao, a poslovno se dobivao
prema potrebama službe. Ima tvrde kartonske korice presvučene nekakvom crvenom plastikom. Izdan je 1961. godine s rokom
važenja od samo jedne godine. U to vrijeme su naši državljani bez obzira putovali privatno ili poslovno morali dobiti i našu vizu,
Znači samo sa pasošem se nije moglo putovati u inozemstvo. Isto smo praktički za sve Europske zemlje tada trebali i njihovu
vizu. Kako su u pasošu razne naše i strane vize koje su vrlo jasno utisnute to ću postaviti sve stranice koje imaju nešto utisnuto
na sebi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 09, 2013, 09:37:29 pm
Postavit ću i jedan zanimljiv Jugoslavenski pasoš iz vremena FNRJ. Tada se privatno pasoš teško dobivao, a poslovno se dobivao
prema potrebama službe. Ima tvrde kartonske korice presvučene nekakvom crvenom plastikom. Izdan je 1961. godine s rokom
važenja od samo jedne godine. U to vrijeme su naši državljani bez obzira putovali privatno ili poslovno morali dobiti i našu vizu,
Znači samo sa pasošem se nije moglo putovati u inozemstvo. Isto smo praktički za sve Europske zemlje tada trebali i njihovu
vizu. Kako su u pasošu razne naše i strane vize koje su vrlo jasno utisnute to ću postaviti sve stranice koje imaju nešto utisnuto
na sebi.

Nastavak stranica gornjeg pasoša.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on November 11, 2013, 09:43:38 am
A evo i dvije stranice diplomatskog pasoša Predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Mislim da je zanimljivo postaviti je na stranice
dokumenata građana. Šteta što nisam uspio doći do cijelog pasoša.

Šteta što se ne mogu vidjeti sve stranice Titovog diplomatskog pasoša. Bilo bi zanimljivo vidjeti da li su u njemu bile vize i pečati,
jer pretpostavljam da je on na svojim mnogim putovanjima ipak prelazio "graničnu crtu" bez pregleda pasoša i pečatiranja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on November 11, 2013, 09:49:39 am
Postavit ću i jedan zanimljiv Jugoslavenski pasoš iz vremena FNRJ. Tada se privatno pasoš teško dobivao, a poslovno se dobivao
prema potrebama službe. Ima tvrde kartonske korice presvučene nekakvom crvenom plastikom. Izdan je 1961. godine s rokom
važenja od samo jedne godine. U to vrijeme su naši državljani bez obzira putovali privatno ili poslovno morali dobiti i našu vizu,
Znači samo sa pasošem se nije moglo putovati u inozemstvo. Isto smo praktički za sve Europske zemlje tada trebali i njihovu
vizu. Kako su u pasošu razne naše i strane vize koje su vrlo jasno utisnute to ću postaviti sve stranice koje imaju nešto utisnuto
na sebi.

Interesantno je da se još te 1961. godine pasoš izdavao s rokom važenja od samo jedne godine, znači jedna knjižica maksimalno
do pet godina sudeći po broju stranica za produžiti rok važenja.

Čak i u moje vrijeme više nije postojala obaveza dobivanja Izlazne vize iz SFRJ i ako smo s druge strane u anketnom formularu -
zahtjevu za izdavanje ili produljenje pasoša postojale rubrike s pitanjem gdje se putuje, vjerojatno je to prije bilo bitno da se
unese u izlaznu vizu. Znam da je kada je moja majka vadila prvi pasoš 1967. više nije bila potrebna izlazna viza, niti je trebala
ulazna viza za put u Italiju, zna se za Trst u to vrijeme. tada se pasoš izdavao s rokom važenja dvije godine, a generalije su
se još uvijek upisivale ručno nalivperom. Korice su mu bile isto tvrde.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: motorista 57 klasa on November 11, 2013, 01:35:33 pm
Da u toj formi ali je bio izrađen pečat jer se u to doba izdavalo mnogo viza našim radnicima koji su takođe išli po
SSSR na razna gradilišta.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: JASON on November 12, 2013, 02:18:04 pm
Лична (моја) документа грађана

[attachment=1]
[attachment=2]

Поморска књижица је основни документ свакога поморца. Служи у сврху идентификације и може заменити пасош. Издаје се у Лучкој Капетанији на рок од 10 година. 
Крвна група мора бити уписана у матрикулу. Одређивање крвне групе се ради на одељењу трансфузологије у локалном КБЦ-у. Упис обавља надлежни др.

[attachment=3]

Нема слике… Поклонио сам је једног лета Милени К. из П.
Њен муж је бачвар (кажу воли своју жену)
А ја сам данас бескућник
И нисам тако млад 
У њеном дворишту деца,  у мом животу папрат...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: JASON on November 12, 2013, 02:23:22 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
Дошло је до грешке у претходном посту. Молим да обришете две слике.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: JASON on November 12, 2013, 02:26:56 pm
 Потврда о вакцинацији (жути картон)
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2013, 08:58:05 pm
[attachment=1]Evo postavit ću i jedan od zadnjih pasoša FNRJ u ovoj izvedbi izdan u prvoj polovini 1961. godine, kasnije iste godine su počeli izdavati
pasoše kakve sam prije već postavio. Zanimljivo je da je prvo izdan s rokom važenja od samo 6 mjeseci. Naravno izlazna viza je i tu
bila obavezna, vidimo izlaznu vizu za privatno putovanje.

Same stranice su bile "siromašnije" ili recimo jednostavnije izrađene nego kasnija izvedba pasoša iz druge polovine 1961.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2013, 09:01:59 pm
[attachment=1][attachment=1][attachment=1]Evo postavit ću i jedan od zadnjih pasoša FNRJ u ovoj izvedbi izdan u prvoj polovini 1961. godine, kasnije iste godine su počeli izdavati
pasoše kakve sam prije već postavio. Zanimljivo je da je prvo izdan s rokom važenja od samo 6 mjeseci. Naravno izlazna viza je i tu
bila obavezna, vidimo izlaznu vizu za privatno putovanje.

Same stranice su bile "siromašnije" ili recimo jednostavnije izrađene nego kasnija izvedba pasoša iz druge polovine 1961.

Nastavak


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on November 16, 2013, 10:18:36 am
Pa zaista kada se usporede stranice ovog pasoša i pasoša koji su izdavani od druge polovine 1961. vidi se velika razlika
u zaštitnim elementima stranica, a i ovi iz druge polovine 1961. imaju vizuelno lijepši izgled stranica. Čudno je da su i
tako često mjenjali izgled prednjih korica, jasno mi je da se mjenja kada se mjenja naziv države DFJ->FNRJ->SFRJ ali
oblik ostaloga se mogao generalno zadržati isti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 16, 2013, 06:18:26 pm
Pa zaista kada se usporede stranice ovog pasoša i pasoša koji su izdavani od druge polovine 1961. vidi se velika razlika
u zaštitnim elementima stranica, a i ovi iz druge polovine 1961. imaju vizuelno lijepši izgled stranica. Čudno je da su i
tako često mjenjali izgled prednjih korica, jasno mi je da se mjenja kada se mjenja naziv države DFJ->FNRJ->SFRJ ali
oblik ostaloga se mogao generalno zadržati isti.

Valjda se svakih par godina netko trebao u ondašnjem SUP-u dokazati "kreativnošću" pa bi se onda rađale razne izvedbe
pasoša. Razumijem da su se s vremenom usavršavali elementi zaštite od krivotvorenja na unutarnjim stranicama, ali same
korice baš i nije trebalo prečesto mjenjati. Od svih opcija (ne računam one iz 1945 - 1946 koje su u stvari samo dogradnja
staroga pasoša Kraljevine Jugoslavije pa ne ulaze u "konkurenciju") meni je nekako najljepši izgled imao pasoš s tvrdim
koricama presvučenim platnom koji se izdavao negdje oko 1957. do 1959. godine.  Još da je i grb osim što je reljefno bio
utinut imao zlatno žuto boju bio bi super. Evo tih korica.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 16, 2013, 06:40:56 pm
Pa zaista kada se usporede stranice ovog pasoša i pasoša koji su izdavani od druge polovine 1961. vidi se velika razlika
u zaštitnim elementima stranica, a i ovi iz druge polovine 1961. imaju vizuelno lijepši izgled stranica. Čudno je da su i
tako često mjenjali izgled prednjih korica, jasno mi je da se mjenja kada se mjenja naziv države DFJ->FNRJ->SFRJ ali
oblik ostaloga se mogao generalno zadržati isti.

Slažem se da kada ih usporedimo pasoš iz prve polovine 1961. i druge polovine 1961. unutarnje stranice ovog kasnijeg
su bolje izvedene, ali korice su mu ljepše u onog prvog. Evo pa neka i drugi usporede.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on November 17, 2013, 02:32:38 pm
Evo, da ponovo dam “doprinos” ovoj temi koja se tice licnih dokumenata, a koju sam i pokrenuo.

Tice se MAJSTORSKOG PISMA.

Majstorsko pismo je dokaz, odnosno sertifikat, o stručnoj osposobljenosti osobe za bavljenje odredjenim zanatom. Nekada davno bi se obično uramilo i istaklo na vidno mesto u zanatskoj radnji. Krajem devetnastog i u prvoj polovini dvadesetog veka podrazumevalo se da je majstor onaj ko je izučio zanat, položio majstorski ispit pred komisijom i dobio “majstorsko pismo”.

Vremenom je takav oblik dokumenta izgubio svoj znacaj i formu, tako sto je preimenovan u razne diplome, svetodocanstva… seftifikate i slicno. Ipak, cini mi se da u poslednje vreme majstorsko pismo ponovo dobija na znacaju i polako zauzima mesto koje mu svakako pripada.


Majstor je, inace,  reč koja u nasem jeziku označava iskusnog zanatliju koji svoj zanat poznaje odlično i obavlja ga do perfekcije. Obično je to zanatlija koji ima svoju zanatsku radnju (lokal).

Da bi se došlo do zvanja majstora trebalo je da prođe nekoliko godina. Osoba kad odluči da se bavi nekim zanatom bi išla na jednu vrstu obuke (školovanja) kod majstora tog zanata. Šegrt bi stanovao kod majstora u porodici.To izucavanje zanata, majstor koji je primio ucenika naplacivao je od njegovih roditelja. Obicno su to bila deca od desetak i vise godina. Novoprimljeni učenik se zvao šegrt (zanatski ili trgovački učenik). Šegrt je morao da radi sve što mu ukućani narede pa i najteže poslove. Praksa je bila da se naročito na početku učenja zanata veoma malo uči sam zanat, a rade svi mogući drugi poslovi u kući i oko kuće.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on November 17, 2013, 02:37:18 pm

Šegrt je ipak morao da završi zanatsku školu. Posle nekog vremena kada bi napredovao u znanju i kvalitetu obavljenog posla, a po završenom izučavanju zanata dobijao bi „Kalfensko uverenje“ (kalfensko pismo) i zvanje kalfe (trgovački ili zanatski pomoćnik).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on November 17, 2013, 02:44:42 pm

Pošto ispuni sve propisane zahteve u savladavanju zanata, kalfa je morao da polaze ispit za majstora pred komisijom, obicno dva-tri stara i iskusna majstora. Ispit za majstora obično bi imao tri dela: teorijska provera znanja iz zanata koji treba da obavlja; provera znanja zanata gde bi praktično stvorio neki zanatski rad koji se zvao remek ili majsterštik; i treći deo ispita je bila provera pismenosti, deo koji mnoge kalfe nisu uspešno prolazile.

Majstori određenih grana su imali svoja udruženja, radi ostvarivanja svojih prava i očuvanja ugleda profesije, takozvane Esnafe-Cehove.

Kandidat koji položi majstorski ispit bi dobijao „majstorsko pismo“, koje bi mu se urucivalo na posebnoj svecanosti esnafa-ceha. Majstorsko pismo bi se obično uramilo i istaklo na vidno mesto u zanatskoj radnji. Novi majstori bi se potom osamostaljivali i otvarali sopstvenu zanatsku radnju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on November 17, 2013, 02:45:44 pm
Za vreme učenja zanata u vreme Austrougarske segrti i kalfe su putovali po gradovima u kojima su kod poznatih majstora radili i dobijali potvrde. Taj obilazak raznih mesta za školovanje zvao se vandrovanje (prikupljanje iskustava) i onaj majstor koji je obišao više poznatih zanatskih radnji bio je više cenjen i postovan.

Obično bi majstor kao vlasnik radionice (zanatske radnje) u svojoj radnji imao po jednog (ili više) šegrta i kalfi. Majstor je taj koji zna sve o svom zanatu i u stanju je da na proizvodnji proizvoda radi sve operacije odnosno može sam da uradi ceo proizvod pa i najteže i najkomplikovanije operacije. Na primer majstor opančar (obućar) ume i može da napravi kompletan opanak (cipelu) ili majstor krojač (šnajder) ume da sašije kompletno odelo ili pantalone.

Šegrti i kalfe su bili pomoćna radna snaga i oni bi majstoru prinosili alatke ili materijal ili radili u početku prostije operacije sve dok ne nauče i ostale operacije. Tako bi majstor na primer krojio odelo i šio završne delove odeće a šegrt i kalfa «fircali» i peglali odelo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on November 17, 2013, 02:48:55 pm

Majstorska pisma su nekad krasili zidove zanatskih radnji i bila čvrsta garancija umeća veštih majstora. Primerci zanatskih isprava (majstorskih pisama) iz 18. i 19. veka su rad tada poznatih slikara i grafičara i oni sadrže mnogo više od zvanja i generalija onog na koga glase. Oni su i na izuzetnom umetničkom nivou, a obično su na njima oslikane i gradske vedute na kojima se mogu prepoznavati i posebni umetnički pravci, a same slike i prizori mnogo govore o vremenu u kome su nastali i imaju dokumentarnu vrednost. Te svojevrsne diplome izrađivane su od različitih materijala i u raznim tehnikama: drvorezu, bakrorezu, bakropisu, litografiji, čelikorezu...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on November 17, 2013, 02:52:08 pm

Evo kako majstorska pisma izgledaju u sadasnjem vremenu...

Primer: Pobednik 52. Dragačevskog sabora trubača u Guči Veljko Ostojić iz Zlakuse kod Užica ponosni je vlasnik majstorskog pisma. Ovo najveće priznanje koje jedan trubač u Srbiji može da dobije dodeljuje se trubaču koji tri puta pobedi u Guči.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on November 17, 2013, 02:53:33 pm

Jedna zanimljivost...

Izraz „platiti ceh” odomaćio se u našem jeziku još pre nekoliko vekova, a uvele su ga zanatlije. Kada su svojevremeno kalfe dobijale majstorsko pismo za njih je to bio najvažniji događaj u životu. Zato su pravili gozbu za kolege iz svog esnafa, odnosno ceha i plaćanje tog računa postalo je sintagma za plaćanje svih troškova i kao takva ona je opstala sve do danas.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on November 17, 2013, 03:12:30 pm
Оно "мајсторско писмо" за мајстора "рачунарског заната" гласи на име мог друга из основне школе.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 17, 2013, 04:34:47 pm

Šegrt je ipak morao da završi zanatsku školu. Posle nekog vremena kada bi napredovao u znanju i kvalitetu obavljenog posla, a po završenom izučavanju zanata dobijao bi „Kalfensko uverenje“ (kalfensko pismo) i zvanje kalfe (trgovački ili zanatski pomoćnik).

Zanimljiva tema. Zaista nisam znao da su postojala ta "pisma", smatrao sam da su se samo dobivala uvjerenja, diplome i/ili certifikati
za kalfe i majstore. Posebno mi je zanimljivo ovo kalfensko pismo izdano 1932. u Vršcu, rodnom mjestu moje majke. Ime se ne vidi, ali
tko zna možda je to bio i neko od njenog roda stričeva ili teta.

Postavio bih tri generacije majstorskih diploma izdanih na području Hrvatske, jedna iz vremena Kraljevine Jugoslavije-Banovina Savska
iz 1935. godine izdana u Zagrebu, druga iz vremena FNRJ-NRH izdana u Rijeci 1955. godine i treća je izdana u Republici Hrvatskoj 2009.
godine u Zagrebu. Majstorska pisma nisam pronašao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 17, 2013, 04:44:51 pm

Pošto ispuni sve propisane zahteve u savladavanju zanata, kalfa je morao da polaze ispit za majstora pred komisijom, obicno dva-tri stara i iskusna majstora. Ispit za majstora obično bi imao tri dela: teorijska provera znanja iz zanata koji treba da obavlja; provera znanja zanata gde bi praktično stvorio neki zanatski rad koji se zvao remek ili majsterštik; i treći deo ispita je bila provera pismenosti, deo koji mnoge kalfe nisu uspešno prolazile.

Majstori određenih grana su imali svoja udruženja, radi ostvarivanja svojih prava i očuvanja ugleda profesije, takozvane Esnafe-Cehove.

Kandidat koji položi majstorski ispit bi dobijao „majstorsko pismo“, koje bi mu se urucivalo na posebnoj svecanosti esnafa-ceha. Majstorsko pismo bi se obično uramilo i istaklo na vidno mesto u zanatskoj radnji. Novi majstori bi se potom osamostaljivali i otvarali sopstvenu zanatsku radnju.


Čitam ovo majstorsko svedočanstvo za majstora mesarskog zanata izdano kako piše u Februaru 1942. godine ali me čudi da je još uvijek
formular iz vremena Kraljevine Jugoslavije i da nitko od vlasti nije to promjenio ili prekrižio i ispod napisao Srbija ili Država Srbija. Možda je
Pančevo bilo izvan tadašnje Nedićeve Srbije kao teritorij pod izravnom okupacijom Njemaca? Isto je neobično da je formular odštampan
ćirilcom, a popunjen latinicom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on November 17, 2013, 05:22:40 pm

Postovani zpetrov9, evo odgovora:

Uzimajuci u obzir okolnosti i situaciju koja je bila pocetkom 1942.g. na podrucju Srbije, mene vise cudi da je ovakvo pismo uopste i izdato. A vec kad je i izdato, u tim ratnim okolnostima verovatno se nije mnogo ni vodilo racuna o formi pisma i kojim ce pismom biti popunjeno (mislim na Kraljevinu Jugoslaviju, obrazac cirilicni, a rukopis latinicom). Mozda su to bile prilike po sistemu "daj, sta imas"!

Inace, Srbija je bila jedina teritorija Kraljevine Jugoslavije na kojoj su Nemci nametnuli vojnu okupacionu upravu, uglavnom zbog ključnih transportnih pravaca i važnih resursa koji su se nalazili na ovom području. Srbijom je kao vrhovna vlast upravljala nemačka Vojna Uprava u Srbiji (nem. Militärverwaltung in Serbien), dok su marionetske srpske vlade bile odgovorne nemačkoj vojnoj administraciji, koja je često imala paralelne lance komandovanja i kontrole, tako da su vlade bili odgovorne različitim nemačkim funkcionerima za različite aspekte. Područje okupirane Srbije obuhvatalo je veći deo teritorije kasnije poznate kao Centralna Srbija, severni deo Kosova (okolina Kosovske Mitrovice) i Banat (a i Pancevo u njemu) koji je imao specijalan status u okviru Srbije i lokalnu nemačku upravu.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 17, 2013, 07:23:28 pm

Postovani zpetrov9, evo odgovora:

Uzimajuci u obzir okolnosti i situaciju koja je bila pocetkom 1942.g. na podrucju Srbije, mene vise cudi da je ovakvo pismo uopste i izdato. A vec kad je i izdato, u tim ratnim okolnostima verovatno se nije mnogo ni vodilo racuna o formi pisma i kojim ce pismom biti popunjeno (mislim na Kraljevinu Jugoslaviju, obrazac cirilicni, a rukopis latinicom). Mozda su to bile prilike po sistemu "daj, sta imas"!

Inace, Srbija je bila jedina teritorija Kraljevine Jugoslavije na kojoj su Nemci nametnuli vojnu okupacionu upravu, uglavnom zbog ključnih transportnih pravaca i važnih resursa koji su se nalazili na ovom području. Srbijom je kao vrhovna vlast upravljala nemačka Vojna Uprava u Srbiji (nem. Militärverwaltung in Serbien), dok su marionetske srpske vlade bile odgovorne nemačkoj vojnoj administraciji, koja je često imala paralelne lance komandovanja i kontrole, tako da su vlade bili odgovorne različitim nemačkim funkcionerima za različite aspekte. Područje okupirane Srbije obuhvatalo je veći deo teritorije kasnije poznate kao Centralna Srbija, severni deo Kosova (okolina Kosovske Mitrovice) i Banat (a i Pancevo u njemu) koji je imao specijalan status u okviru Srbije i lokalnu nemačku upravu.



Poštovani,

Zahvaljujem na odgovoru i objašnjenju. Vjerovatno je obrazac izdan jer drugih nije bilo, a ako je Banat imao i posebnu lokalnu njemačku
upravu onda je to vjerovatno razlog zašto je formular bio popunjen na latinici.

U svakom slučaju drago mi je da ste ga postavili i da se svi upoznamo i s takvim dokumentima. Ako naiđem na sličan iz tog razdoblja izdan
u ovim krajevima postavit ću ga isto.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on November 17, 2013, 09:23:58 pm
Evo još jedan dokument iz doba Kraljevine Jugoslavije - svjedodžba o ponašanju - interesantno je da je korišten hrvatski jezik i nazivlje na kraljevskoj svjedodžbi , nešto što je nakon 50 -tak godina ponekima bilo trnu u oku u modernoj bratsvojedinstvenoj SFRJ...  ;)

[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: duje on November 19, 2013, 02:56:07 pm
Godišnja karta za gradski promet (Ljubljana, ovjerena za 1981. i 1982.) U Spltu smo imali slične, karton je bio plave boje i tiskan okomito.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 22, 2013, 09:18:58 pm
Evo jedne pomorske knjižice pomorca izdane za vrijeme Kraljevine Jugoslavije 1939. godine. Sken je preuzet sa stranica ebay-a
pa je kvaliteta malo slabija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 22, 2013, 09:20:07 pm
Evo jedne pomorske knjižice pomorca izdane za vrijeme Kraljevine Jugoslavije 1939. godine. Sken je preuzet sa stranica ebay-a
pa je kvaliteta malo slabija.

I nastavak iste.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 25, 2013, 01:24:01 pm
Evo i jedne legitimacije rezervnih i penzioniranih oficira Vojske Kraljevine Jugoslavije s kraja tridesetih godina XX stoljeća.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 25, 2013, 01:40:12 pm
Evo i jedne Austrougarske Vojne isprave izdane u Zagrebu 1890. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 25, 2013, 01:42:02 pm
Evo i jedne legitimacije-isprave izdane za vrijeme talijanske okupacije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 25, 2013, 01:44:19 pm
A evo i jedne dozvole za privremeni boravak stranca (Njemca) u Banovini Hrvatskoj u Zagrebu izdane koncem 1940. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 25, 2013, 09:51:35 pm
A evo jednog primjerka svjedočanstva o završenom oficirskom kursu Jugoslavenske Armije iz 1947. godine za intendante.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2013, 08:47:53 pm
Evo jednog zanimljivog pasoša-Putne isprave iz rane 1946. godine za vrijeme DFJ izdan u Narodnoj Republici Srbiji ali rekao bih da je
odštampan na Makedonskom jeziku što se dosta rijetko nailazi. Naravno u njemu se vide i strane ali i Jugoslovenske izlazne vize jer
u to doba se samo s pasošem bez izlazne vize nije moglo putovati izvan zemlje.

Pasoš nije u mom vlasništvu pa su skenovi takvi kakvi su preuzeti sa aukcijskih stranica na internetu. Ako ga uspijem kupiti postaviti
ću kvalitetnije skenove.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2013, 08:52:14 pm
Evo jednog zanimljivog pasoša-Putne isprave iz rane 1946. godine za vrijeme DFJ izdan u Narodnoj Republici Srbiji ali rekao bih da je
odštampan na Makedonskom jeziku što se dosta rijetko nailazi. Naravno u njemu se vide i strane ali i Jugoslovenske izlazne vize jer
u to doba se samo s pasošem bez izlazne vize nije moglo putovati izvan zemlje.

Pasoš nije u mom vlasništvu pa su skenovi takvi kakvi su preuzeti sa aukcijskih stranica na internetu. Ako ga uspijem kupiti postaviti
ću kvalitetnije skenove.

Nastavak;


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2013, 05:55:24 pm
Evo postavio bih i jedan pasoš izdan u Bosni i Hercegovini 2002. godine u Sarajevu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2013, 05:57:05 pm
Evo postavio bih i jedan pasoš izdan u Bosni i Hercegovini 2002. godine u Sarajevu.

I još jedan izdan 2005. isto u Sarajevu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2013, 10:02:59 pm
Evo postavio bih par skenova jednog Litvanskog pasoša izdanog 1931. godine. pasoš je izdan u Litvanskom konzulatu u Rigi (Latvija). Ima par
zanimljivosti na njemu. Pro je rok valjanosti od jedne godine, dok su u to vrijeme npr. pasoši Kraljevine Jugoslavije bili izdavani na rok od tri ili
šest mjeseci. Isto je zanimljivo da je pasoš (uz nužne vize) vrijedio za putovanje u sve zemlje svijeta osim u Poljsku. To ukazuje na ne baš
najbolje odnose između Litve i Poljske u to vrijeme.

Ovakav pasoš se dosta teško pronalazi jer su ih stari Litvanci ljubomorno čuvali kada su im Rusi (SSSR) početkom II svj. rata okupirali državu
i pripojili je SSSR-u. Bio sam u Litvi 1982. i 1985. kod prijateljice i njeni roditelji su mi s ponosom pokazivali stare pasoše još od njihovih roditelja.
Ne daj Bože da su ih slučajno vidjeli policajci, ne bi se dobro proveli.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2013, 10:03:46 pm
Evo postavio bih par skenova jednog Litvanskog pasoša izdanog 1931. godine. pasoš je izdan u Litvanskom konzulatu u Rigi (Latvija). Ima par
zanimljivosti na njemu. Pro je rok valjanosti od jedne godine, dok su u to vrijeme npr. pasoši Kraljevine Jugoslavije bili izdavani na rok od tri ili
šest mjeseci. Isto je zanimljivo da je pasoš (uz nužne vize) vrijedio za putovanje u sve zemlje svijeta osim u Poljsku. To ukazuje na ne baš
najbolje odnose između Litve i Poljske u to vrijeme.

Ovakav pasoš se dosta teško pronalazi jer su ih stari Litvanci ljubomorno čuvali kada su im Rusi (SSSR) početkom II svj. rata okupirali državu
i pripojili je SSSR-u. Bio sam u Litvi 1982. i 1985. kod prijateljice i njeni roditelji su mi s ponosom pokazivali stare pasoše još od njihovih roditelja.
Ne daj Bože da su ih slučajno vidjeli policajci, ne bi se dobro proveli.

Nastavak


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 05, 2013, 05:40:20 pm
Evo jednog Bugarskog pasoša iz 1956. godine, zanimljivo je da je namjenski izdan za put u ondašnju FNRJ. pasošu je utisnuta i ulazno-izlazna viza
za FNRJ s ondašnjim našim pograničnim žigovima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 10, 2013, 04:11:30 pm


Evo par skenova vrlo starih srpskih pasoša, rekao bih za kretanje unutar Kraljevine Srbije. Zanimljivo je i ako možda pomalo neobično
da se pod lični opis prvo navodi Veroispoved pa tek onda druge generalije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 10, 2013, 04:23:09 pm
Evo i jednog financijskog dokumenta, Novčane uputnice Narodne banke FNRJ iz 1959. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 10, 2013, 10:55:15 pm
Ове новчане упутнице су дуго биле овакве или врло сличне. На неким је  "саопштење кориснику" били на полеђини.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2013, 02:23:26 pm
Neki članovi Foruma su me pitali da li mogu postaviti skenove BiH pasoša-putovnice u kvalitetnijoj rezoluciji pa sam im obećao da ću
to i učiniti kada dobijem original. Pa evo sada sam u posjedu originala pasoša-putovnice i to one iste koju sam prije bio postavio u
slabijoj rezoluciji. Zato ga postavljam najbolje što je moguće unutar dopuštenih limita.

Inače pasoš-putovnica ima zanimljiv raspored stranica, mjesto za upis članova obitelji koji putuju zajedno s nositeljem isprave je na
zadnjim stranicama što baš i nisam sretao. Ima dosta pasoša-putovnica koji imaju sliku i sve podatke nositelja isprave na zadnjim
stranicama ali ovakav raspored nisam do sada uočio. Dokument je iz "predbiometrijske" ere.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2013, 02:25:49 pm
Neki članovi Foruma su me pitali da li mogu postaviti skenove BiH pasoša-putovnice u kvalitetnijoj rezoluciji pa sam im obećao da ću
to i učiniti kada dobijem original. Pa evo sada sam u posjedu originala pasoša-putovnice i to one iste koju sam prije bio postavio u
slabijoj rezoluciji. Zato ga postavljam najbolje što je moguće unutar dopuštenih limita.

Inače pasoš-putovnica ima zanimljiv raspored stranica, mjesto za upis članova obitelji koji putuju zajedno s nositeljem isprave je na
zadnjim stranicama što baš i nisam sretao. Ima dosta pasoša-putovnica koji imaju sliku i sve podatke nositelja isprave na zadnjim
stranicama ali ovakav raspored nisam do sada uočio. Dokument je iz "predbiometrijske" ere.

I nastavak za gornji dokument.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on December 14, 2013, 02:29:35 pm
Neki članovi Foruma su me pitali da li mogu postaviti skenove BiH pasoša-putovnice u kvalitetnijoj rezoluciji pa sam im obećao da ću
to i učiniti kada dobijem original. Pa evo sada sam u posjedu originala pasoša-putovnice i to one iste koju sam prije bio postavio u
slabijoj rezoluciji. Zato ga postavljam najbolje što je moguće unutar dopuštenih limita.

Inače pasoš-putovnica ima zanimljiv raspored stranica, mjesto za upis članova obitelji koji putuju zajedno s nositeljem isprave je na
zadnjim stranicama što baš i nisam sretao. Ima dosta pasoša-putovnica koji imaju sliku i sve podatke nositelja isprave na zadnjim
stranicama ali ovakav raspored nisam do sada uočio. Dokument je iz "predbiometrijske" ere.

Hvala na postavljenim puno kvalitetnijim sekenovima stranica pasoša BiH, obećanje je održano.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2013, 05:52:10 pm
Neki članovi Foruma su me pitali da li mogu postaviti skenove BiH pasoša-putovnice u kvalitetnijoj rezoluciji pa sam im obećao da ću
to i učiniti kada dobijem original. Pa evo sada sam u posjedu originala pasoša-putovnice i to one iste koju sam prije bio postavio u
slabijoj rezoluciji. Zato ga postavljam najbolje što je moguće unutar dopuštenih limita.

Inače pasoš-putovnica ima zanimljiv raspored stranica, mjesto za upis članova obitelji koji putuju zajedno s nositeljem isprave je na
zadnjim stranicama što baš i nisam sretao. Ima dosta pasoša-putovnica koji imaju sliku i sve podatke nositelja isprave na zadnjim
stranicama ali ovakav raspored nisam do sada uočio. Dokument je iz "predbiometrijske" ere.

Hvala na postavljenim puno kvalitetnijim sekenovima stranica pasoša BiH, obećanje je održano.

Pa potrudio sam se da ne zaboravim obečano. Kada nabavim još neku "novu staru" ispravu pasoš ili putovnicu ili iskopam neku iz moje
arhive skenirat ću i postaviti da i drugi mogu vidjeti kako su izgledali-e.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on December 14, 2013, 08:22:39 pm
Da dam mali doprinos ovoj temi, podseticu na jedan stari dokumenat iz oblasti prosvete i obrazovanja (svima nam znan!) ali iz vremena Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije.

UCENICKA KNJIZICA
[attachment=1]
Ucenicka knjizica potice iz 1926.godine, iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

[attachment=2]
Mada sam nasao da je ucenickih knjizica bilo i iz 1934.godine, za vreme Kraljevine Jugoslavije.

[attachment=3]
Inace ucenicka knjizica je bila javna isprava ucenika I bila je odobrena od strane Prosvetnih odeljenja banskih uprava .
Izdavala se uceniku na pocetku skolovanja i sluzila je sve do zavrsetka skolovanja u skoli koju ucenik pohadja. Izdavala se (po onom sto sam ja nasao) onim djacima koji su produžavali školovanje u građanskoj, srednjoj ili nekoj drugoj stručnoj školi, odnosno isli na zanat.

Ucenik je bio duzan da knjizicu dobro cuva, a sve podatke, beleske i slicno u knjizicu je mogao unositi samo nastavnik (odnosno razredni staresina).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on December 14, 2013, 08:33:55 pm

Jedan jako interesantan dokumenat!

Đačka knjižica iz školske godine 1934/35.

[attachment=1]

Tadašnja đačka knjižica je bila dimenzija 16 x 10 cm. Imala je korice i još 12 stranica, ukupno 16 stranica. Stampana je i popunjena ćirilicom.

Na njenoj su drugoj stranici slike Karađorđa, kralja Petra I, kralja Aleksandra I. i Oplenca, a na trećoj slika "prestolonaslednika" Petra kao sokola, tj. člana Sokolskog podmlatka.
[attachment=2]
Ocigledno da je vlasnik djacke knjizice bio član te organizacije što je potvrđeno uplaćenom mesečnom članarinom za sve mesece školske godine.


Na četvrtoj stranici odštampan je "Đački zavet", čiji početak glasi ovako: "Najveće svetinje su mi: Bog, Kralj i Otadžbina. Najveću ljubav i poštovanje odajem: roditeljima i učiteljima", a koji završava rečima: "Pročitao sam zavet i obećavam svečano, da ću ga se svagda držati", ispod toga je rukom napisano mesto i datum prihvatanja zaveta, što je potvrdjeno potpisom vlasnika djacke knjizice.
[attachment=3]
U gornjem lijevom uglu pete stranice u prvom redu piše "Kraljevina Jugoslavije", a u drugom podvučenim slovima "Dunavska banovina", a onda "Narodna osnovna škola u" i rukom dopisano naziv mesta gde se škola nalazi. Zatim upis školske godine, učenikovo ime i prezime i oznaka upisanog razreda. Ispod ovih podataka je tabela u kojoj su upisani "Datum rođenja", "Mesto rođenja", "Srez i banovina" (Darda – Dunavska), "Vera i narodnost" (Pravoslavna-Jugosloven.), "Stan" (misli se na mesto stanovanja), "Ime roditelja" i njegovo "Zanimanje" (kočijaš).
Ispod tabele su potpisi učiteljice i upravnika preko kojih je udaren pečat, na kome latinicom i ćirilicom piše: Državna narodna škola – Kraljevina Jugoslavija – Kneževo.

Na šestoj strani se nalazi tabela u kojoj je, u prvoj koloni, spisak predmeta, u drugoj ocene za prvo, a u trećoj za drugo polugodište.
[attachment=4]

Ispod popisa predmeta nalazi se široka kolona s nazivom "Učenik prelazi u stariji razred", a ispod nje još dve kolone s nazivom "Izostao" za opravdane i neopravdane izostanke.
U to vreme (tridesete godine proslog veka) u narodnim osnovnim školama izučavali su se i ocenjivali predmeti: "Nauka o veri", "Srp. Hrv. Slov. jezik", "Istorija", "Zemljopis", "Račun", "Poz. prirode", "Ručni rad", "Crtanje", "Lepo pisanje", "Pevanje", "Gimnastika", "Vladanje" , a na kraju je bila"Opšta ocena".

Na sedmoj je stranici odštampan "Školski red", ispod koga je učenik svojim potpisom potvrđivao da  je Školski red pročitao i da će se po njemu vladati, tj. da će u školu dolaziti "četvrt časa pred početak učenja", da se u školi "ni pre, ni za vreme učenja ne sme … bez dozvole učitelja s mesta ići niti praviti larmu i nered", da "odelo, đački pribor i knjige moraju biti čisti i očuvani" te da se "po školi … ne smeju bacati hartija i drugi otpatci", da se "posle škole kući … ide pristojno, gde je više đaka u dvojnom redu, bez trčanja i galame", "isto se tako ide i u školu", a "starije usput" treba "pozdravljati".

U dnu strane je bilo naglaseno kakav djak treba da bude "DJACE: budi Soko, trezvenjak i štediša"

Na srednjim stranicama (7. i 8) ove djacke knjizice, odštampana je karta Dunavske banovine u razmeri 1 : 2.000.000.
[attachment=5]

Pretpostavljam da su na ovim stranama u knjizici, bile odstampane karte ostalih banovina, u zavisnosti gde se narodna osnovna škola nalazila.




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on December 14, 2013, 08:40:12 pm

Na 9. i 10. stranici odštampano je "Uputstvo roditeljima (starateljima)" s podnaslovom "Izvod iz Zakona o narodnim školama od 5 : XII 1929 godine".
[attachment=1]

U članu 8. toga zakona stoji: "Osnovna škola traje četiri godine (prvi, drugi, treći i četvrti razred), a viša narodna škola za decu koja su svršila osnovnu školu pa do navršene četrnaeste godine takođe četiri godine (prvi, drugi, treći i četvrti razred). Svih ovih osam razreda školovanja je bilo obavezno za sve. Prema 10. članu "Deca, koja posle svršenog četvrtog razreda osnovne škole produže školovanje u građanskoj, srednjoj ili kojoj stručnoj školi, oslobađaju se od daljega pohađanja narodne škole. To vredi i za one učenike koji pre navršene četrnaeste godine odu na zanat i trgovinu ili pohodu (baš tako piše) zanatsku trgovačku školu".

Na sledecoj  stranici odštampana je tabela u koju se po danima i mjesecima evidentirala đačka štednja.
[attachment=2]

dok je 12. stranica  bila sa naslovom "Poruke roditeljima: Verovatno je sluzila za pismene poruke i obavestenja roditelja djaka od strane ucitelja-nastavnika. 

Na gornjem delu 13. stranice nalazile su se slike "Dr. Ljudevita Gaja" i "Josipa Jurja Strosmajera" (baš tako piše) i Franca Prešerna i Augusta Šenoe, između kojih je slika Vlahe Bukovca "Hrvatski preporod".
[attachment=3]

Na 14. stranici su slike srpskih velikana: Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića (gore) te Jovana Jovanovića Zmaja i Branka Radičevića (dole), između kojih je slika Paje Jovanovića "Seoba Srba".

Zadnje korice iskorištene su za podatke o đačkoj knjižici: "Odobreno od Kraljevske banske uprave Dunavske banovine, Prosvetno odelenje broj IV 45387-1932" – "Izdanje Jugoslovenskog učiteljskog udruženja sekcija za Dunavsku banovinu" – "Cena 2 dinara" i "Štamparija Jovanović i Bogdanov  Novi Sad 1935".
[attachment=4]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2013, 09:56:30 am

Na 9. i 10. stranici odštampano je "Uputstvo roditeljima (starateljima)" s podnaslovom "Izvod iz Zakona o narodnim školama od 5 : XII 1929 godine".
[attachment=1]

U članu 8. toga zakona stoji: "Osnovna škola traje četiri godine (prvi, drugi, treći i četvrti razred), a viša narodna škola za decu koja su svršila osnovnu školu pa do navršene četrnaeste godine takođe četiri godine (prvi, drugi, treći i četvrti razred). Svih ovih osam razreda školovanja je bilo obavezno za sve. Prema 10. članu "Deca, koja posle svršenog četvrtog razreda osnovne škole produže školovanje u građanskoj, srednjoj ili kojoj stručnoj školi, oslobađaju se od daljega pohađanja narodne škole. To vredi i za one učenike koji pre navršene četrnaeste godine odu na zanat i trgovinu ili pohodu (baš tako piše) zanatsku trgovačku školu".

Na sledecoj  stranici odštampana je tabela u koju se po danima i mjesecima evidentirala đačka štednja.
[attachment=2]

dok je 12. stranica  bila sa naslovom "Poruke roditeljima: Verovatno je sluzila za pismene poruke i obavestenja roditelja djaka od strane ucitelja-nastavnika.  

Na gornjem delu 13. stranice nalazile su se slike "Dr. Ljudevita Gaja" i "Josipa Jurja Strosmajera" (baš tako piše) i Franca Prešerna i Augusta Šenoe, između kojih je slika Vlahe Bukovca "Hrvatski preporod".
[attachment=3]

Na 14. stranici su slike srpskih velikana: Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića (gore) te Jovana Jovanovića Zmaja i Branka Radičevića (dole), između kojih je slika Paje Jovanovića "Seoba Srba".

Zadnje korice iskorištene su za podatke o đačkoj knjižici: "Odobreno od Kraljevske banske uprave Dunavske banovine, Prosvetno odelenje broj IV 45387-1932" – "Izdanje Jugoslovenskog učiteljskog udruženja sekcija za Dunavsku banovinu" – "Cena 2 dinara" i "Štamparija Jovanović i Bogdanov  Novi Sad 1935".
[attachment=4]


Zanimljiv prikaz stranica Đačke knjižice iz onih vremena, očigledno nije bila samo jednostavan dokument za prikaz ocijena iz pojedinih
predmeta i vladanja, već i namjenjena da dijeluje na patriotizam i opće informiranje učenika i roditelja. Kada sam ja išao u osnovnu
školu (šezdesetih i početkom sedamdesetih godina) mi smo imali đačke knižice samo za upis ocjena na polugodištu i eventualnih
obavjesti roditeljima. Izdavala se za svaku godinu nova. Vjerijem da se i to razlikovalo od Republike do Republike. Nije bila nikakav
trajni dokument.

Kasnije po osamostaljenju u R. Hrvatskoj moja djeca su dobivala đačke knjižice kao trajni dokument, u njima se upisivao uspijeh s
ocjenama od prvog do osmog razreda. Od prvog do zaključno četvrtog razreda upisivale su se ocjene na polugodištu i na kraju
školske godine, a od petog razreda do osmog razreda, samo ocjene postignute na prvom polugodištu, a za kraj godine se dobivala
svjedodžba.  Mislim da su sada nešto izmjenili, ali nisam siguran pa neću da napišrm krivo. Pronaći ću postaviti jednu takvu knjižicu
iz sadašnjih vremena


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2013, 10:55:09 am



Eto pronašao sam Učeničku knjižicu moga sina izdanu 2002. godine u RH. U njoj su se upisivale ocjene, na prvom polugodištu prvog
razreda OŠ se nisu upisivale ocjene već samo na kraju prvog razreda i tako do kraja četvrtog razreda. Od petog razreda se obrazac
u knjižici mjenja jer se dodaju mnogi novi predmeti, a upisuje se samo uspjeh na kraju prvog polugodišta, na kraju godine se dobiva
svjedodžba. Nije upisano niti prvo polugodište osmog razreda jer su tada već prešli na elektronske matice i izdavanje "papirne"
obavjesti o postignutom uspjehu.

Nigdje u knjižici nema nekih tekstualnih uputstava ili pojašnjenja roditeljima i učenicima, osim na zadnjoj stranici gdje se definira
kako se upisuju ocijene.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2013, 10:57:35 am
I nastavak prikaza Učeničke knjižice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 15, 2013, 05:39:38 pm
Син ти је био јако добар ђак. Честитам. Мало га је мучила фискултура.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2013, 05:52:36 pm
Син ти је био јако добар ђак. Честитам. Мало га је мучила фискултура.

Hvala na čestitkama, a imao je iste probleme kao i tata, fiskultura ili tjelesni, malo smo bili debeljuškasti.
Ja sam uvijek govorio da bih radije pisao test iz matematike ili fizike nego optrčao 1000 metara, ali ipak
bih i to odtrčao da ne zabušavam, a o vremenu radije ne bih, malo dulje od prosjeka.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2013, 09:27:24 pm
Evo jedne legitimacije oficira (kapetana 1. klase) Vojske Kraljevine Jugoslavije iz 1938. godine. Skinuta je s aukcijskih stranica na internetu pa
je malo slabije kvalitete, ako dođem do originala načiniti ću kvalitetniji sken i postaviti ga.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2013, 09:31:33 pm
Prije nekog vremena dosta smo pisali o originalnosti ili neoriginalnosti Vojne legitimacije oficira bezbjednosti JNA oju sam skinuo sa interneta.
Mnogi su probali pročitati ovlaštenja da bi na temelju njih procijenili autentičnost i ako su mnogi i rekli da nije stvarni original. Danas sam slučajno
pregledavajući internet naišao na sličan sken, ali na kojem se ovlaštenja mogu pročitati. Bilo bi zanimljivo čuti mišljenje članova Forumakoji se u
problematiku ondašnje vojne sigurnosti razumiju daleko više od mene. Evo skena.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2013, 09:35:06 pm
Prije nekog vremena dosta smo pisali o originalnosti ili neoriginalnosti Vojne legitimacije oficira bezbjednosti JNA oju sam skinuo sa interneta.
Mnogi su probali pročitati ovlaštenja da bi na temelju njih procijenili autentičnost i ako su mnogi i rekli da nije stvarni original. Danas sam slučajno
pregledavajući internet naišao na sličan sken, ali na kojem se ovlaštenja mogu pročitati. Bilo bi zanimljivo čuti mišljenje članova Forumakoji se u
problematiku ondašnje vojne sigurnosti razumiju daleko više od mene. Evo skena.

Evo malo dotjeranijeg i uvečanog skena iste.

Prednja starnica-korice je ista kao kod vojnih legitimacija izdavanih od 1969. do 1979. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on December 20, 2013, 08:55:54 am
Evo jedne ucenicke knjizice iz licnog vlasnistva. Potice iz 1988.godine i izdata je u Puli. Evidentiranje uspeha vlasnika iste je realizovano zakljucno sa trecim razredom.

Dimenzije knjizice su 12 x 19 cm. Tvrdih je kartonskih korica, tamno plave boje, sa belo utisnutim naslovom. Sadrzi 52 stranice, ne racunajuci naslovne. Namenjena je za osnovnu skolu. Prvi deo unutrasnjih stranica je namenjen za evidentiranje uspeha ucenika u prva cetiri razreda, a drugi deo za preostale razrede do osmog.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

Interesantno je da je u delu za evidentiranje uspeha ucenika u prva cetiri razreda, pored brojcanih ocean bilo zastupljeno i opisno ocenjivanje.
[attachment=4]
[attachment=5]
Evidentiranje uspeha ucenika od petog do osmog razreda predvidjalo je samo brojcano ocenjivanje.

Inace za svaku skolsku godinu bilo je predvidjeno evidentiranje zapazanja i obavestenja o radu i napredovanju ucenika  i polasku u toku skolske godine, odnosno razred.
[attachment=6]

Na zadnjoj (52) stranici su evidentirani podaci o uspehu ucenika po skolskim godinama, koju je svojim potpisom overavao razrednik (razredni staresina), odnosno konstatacija da je ucenik/ca zavrsio/la i poseban program za sticanje strucne spreme i stekao/la je strucnu spremu za…. Koju je overavao direktor skole.
[attachment=7]





Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 20, 2013, 06:30:52 pm
Evo jedne ucenicke knjizice iz licnog vlasnistva. Potice iz 1988.godine i izdata je u Puli. Evidentiranje uspeha vlasnika iste je realizovano zakljucno sa trecim razredom.

Dimenzije knjizice su 12 x 19 cm. Tvrdih je kartonskih korica, tamno plave boje, sa belo utisnutim naslovom. Sadrzi 52 stranice, ne racunajuci naslovne. Namenjena je za osnovnu skolu. Prvi deo unutrasnjih stranica je namenjen za evidentiranje uspeha ucenika u prva cetiri razreda, a drugi deo za preostale razrede do osmog.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

Interesantno je da je u delu za evidentiranje uspeha ucenika u prva cetiri razreda, pored brojcanih ocean bilo zastupljeno i opisno ocenjivanje.
[attachment=4]
[attachment=5]
Evidentiranje uspeha ucenika od petog do osmog razreda predvidjalo je samo brojcano ocenjivanje.

Inace za svaku skolsku godinu bilo je predvidjeno evidentiranje zapazanja i obavestenja o radu i napredovanju ucenika  i polasku u toku skolske godine, odnosno razred.
[attachment=6]

Na zadnjoj (52) stranici su evidentirani podaci o uspehu ucenika po skolskim godinama, koju je svojim potpisom overavao razrednik (razredni staresina), odnosno konstatacija da je ucenik/ca zavrsio/la i poseban program za sticanje strucne spreme i stekao/la je strucnu spremu za…. Koju je overavao direktor skole.
[attachment=7]





Zanimljivo. ovo je preteća učeničke knjižice koju sam ja postavio, onda je očigledno bilo više podataka i informacija koje su se unosile
u knjižicu nego 2002. kada je izdana knjižica koju sam ja postavio.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on December 20, 2013, 09:38:22 pm
Dodela odlikovanja

Svaka drzava dodeljuje odlikovanja zasluznim pojedincima. Tako je to bilo i u nekadasnjoj SFRJ.

Odlikovanja su najviši znaci javnog priznanja koji se dodeljuju za izuzetne zasluge i dela od velikog značaja za drzavu. Procedura dodele odlikovanja je bila utvrđena  zakonom. Odlikovanja su mogla biti dodeljena svojim državljanima, domaćim pravnim licima i drugim subjektima, a mogla su biti dodeljena i stranim državljanima, stranim pravnim licima i međunarodnim organizacijama. Ukaz o dodeli odlikovanja objavljivao se u "Službenom listu SFRJ".

Uručivanje odlikovanja sastojalo se od javnog saopštavanja teksta ukaza o odlikovanju, predaje odlikovanja i uručenja povelje o odlikovanju odlikovanom licu. O odlikovanim licima vodila se posebna evidencija u Kancelariji ordena.

Evo primera za to: Imenovanom je dodeljen Orden zasluga za narod sa srebrnom zvezdom, pa je prilikom urucenja dobio odlikovanje i povelju na papiru.
[attachment=1]
[attachment=2]

Pretpostavljam da je postupak u dodeli odlikovanja kod sadasnjih drzava na prostoru nekadasnje SFRJ nacelno ostao priblizno isti, prilagodjen sadasnjem vremenu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on January 26, 2014, 09:37:15 pm
Kada smo vec kod odlikovanja shodno zakonu Republike Srbije koji regulise ovuoblast, sva odlikovanja dodeljena pre stupanja na snagu su vazeca. Ovo postavljam kao opomenu onima koji ih budzasto prodaju kolekcionarima kao bezvredna.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on January 27, 2014, 07:31:29 pm
Па колекционари их не купују због тога што их сматрају безведним, већ супротно, вредним скупљања. Безвредним их обично сматрају  наследници одликованих несвесни труда, зноја, често и крви одликованих предака. Иначе одликовања "важе", односно могу се носити уз доказ да су уручена носиоцу (повељу или потврду). кад одликовани премине, наследници не могу носити ордење. Могу га чувати или продати, како то почесто чине.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 29, 2014, 02:55:26 pm
Па колекционари их не купују због тога што их сматрају безведним, већ супротно, вредним скупљања. Безвредним их обично сматрају  наследници одликованих несвесни труда, зноја, често и крви одликованих предака. Иначе одликовања "важе", односно могу се носити уз доказ да су уручена носиоцу (повељу или потврду). кад одликовани премине, наследници не могу носити ордење. Могу га чувати или продати, како то почесто чине.

U potpunosti se slažem sa komentarom. Ja ordene i odlikovanja mog pokojnog oca ne bih prodao pa makar gladovao. Dobro mi je poznato
koliko se je naradio i namučio da ih stekne još od partizanskih dana pa do penzionisanja 1981. godine. Imam i kolekciju tuđih odlikovanja,
svaki puta kada sam ih na raznim aukcijama kupovao, koliko bih se radovao što sam došao do njih toliko bi mi bilo žao što se tako prodaju
i time ne poštiva trud i znoj onih koji su ih stvarno zaslužili. Točno je da ih mi kao nasljednici ne smijemo nositi ali ih zato barem sa dužnim
poštovanjem i ponosom trebamo čuvati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on February 20, 2014, 10:51:36 pm
Evo da se malo "probudim" na ovoj stranici i postavim jednu legitimaciju izdanu 1945. godine osobi koja je rođena u Rusiji ali je emigrirala
u Jugoslaviju. Nemam original već je to samo sken sa stranica na Ebay-u. Ovakve baš nisam često sretao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on February 20, 2014, 11:00:45 pm
Evo i jedne legitimacije-iskaznice nositelja Partizanske Spomenice 1941. Samo mi nije jasan datum izdavanja 31. 12. 1985. Možda se
radi o prijepisu ili kopiji, a možda je nekom tek 1985. zaista priznato pravo na spomenicu? Spomenica je u SFRJ nosila i određena i
zaslužena prava.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on February 20, 2014, 11:05:36 pm
Evo i jedne legitimacije građana Protektorata Češke i Moravske iz 1939. godine, Hitlerove umjetne tvorevine nakon okupacije i raspodijele
ondašnje Čehoslovačke.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 01, 2014, 08:59:17 pm
Dodao bih sken jedne stare objave izdane u Beogradu davne 1945. godine. Onda još nisu imali standardni formular već se objava za put
pisala na pisaćem stroju. Dosta zanimljivo za pogledati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 06, 2014, 12:09:45 pm
Evo jedne pitomačke knjižice pitomaca srednjih vojnih škola u JNA, za uspomenu i prisjećanje kako su izgledale.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 06, 2014, 12:29:25 pm
Evo i vojničke stalne dozvole za izlazak iz kasarne JNA.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 06, 2014, 12:42:17 pm
Evo jedne, meni zanimljive legitimacije iz JNA, koja je bila izdavana građanskim licima na školovanju za vojna specijalistička zanimanja
u JNA. Prilažem i dozvolu za izlazak iste osobe (vlasnika legitimacije) sa vojnog aerodroma Rajlovac.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 06, 2014, 12:47:13 pm
Evo i jedne legitimacije pripadnika jedinica KNOJ-a iz 1945. godine. Malo je čudno da nema fotografije vlasnika već je na mjestu koje je
predviđeno za fotografiju samo stavljen pečat. Druga stvar koja me je zaista iznenadila je da je u poljima predviđenim za lične podatke
predviđeno i mjesto za upis vjere. To nisam znao da se upisivalo, osobito za pripadnike KNOJ-a.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 06, 2014, 12:54:30 pm
Evo i jedne vojne legitimacije koja se je rijeđe viđa, radi se o legitimaciji koju su dobivali pripadnici odreda JNA na međunarodnim mirovnim
misijama u inozemstvu. Izdana je 1957. godine oficiru u činu kapetana. Pretpostavljam da je to bila neka vrsta interne isprave jer je samo
na našem jeziku, a ne i na stranom (Engleskom i/ili Francuskom). Možda netko ima više informacija o takvim legitimacijama?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on March 06, 2014, 04:14:37 pm
Evo i jedne vojne legitimacije koja se je rijeđe viđa, radi se o legitimaciji koju su dobivali pripadnici odreda JNA na međunarodnim mirovnim
misijama u inozemstvu. Izdana je 1957. godine oficiru u činu kapetana. Pretpostavljam da je to bila neka vrsta interne isprave jer je samo
na našem jeziku, a ne i na stranom (Engleskom i/ili Francuskom). Možda netko ima više informacija o takvim legitimacijama?

Moram priznati da mi je nejasna svrha ovakve posebne legitimacije za pripadnike JNA na međunarodnim mirovnim misijama. Kada bi bila
višejezična razumio bih, ovako ne znam čemu je služila unutar Jugoslavije, kad su i tako vojna lica imali normalne vojne legitimacije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on March 06, 2014, 04:18:39 pm
Evo i jedne legitimacije pripadnika jedinica KNOJ-a iz 1945. godine. Malo je čudno da nema fotografije vlasnika već je na mjestu koje je
predviđeno za fotografiju samo stavljen pečat. Druga stvar koja me je zaista iznenadila je da je u poljima predviđenim za lične podatke
predviđeno i mjesto za upis vjere. To nisam znao da se upisivalo, osobito za pripadnike KNOJ-a.

U istinu je interesantno da je u legitimaciju pripadnika KNOJ-a upisivana vjera, zar to nisu bile malo "elitnije" jedinice za borbu protiv
ostataka razbijenih jedinica domaćih izdajnika u 1945. i 1946. ? Oni su ipak bili malo selektivno birani i nakloniji komunizmu pa mi podatak
o vjeri nikako ne ide u glavu. Zaista čudno ili bar neobično.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on March 06, 2014, 07:54:26 pm
Legitimacija KNOJ-a je iz 11. maja 1945., dakle rat je tek završio. Običaj upisivanja vjeroispovijesti datira od ranije, a običaji se kod promjene vlasti ne mijenjaju naglo i potpuno. Tako je po inerciji podatak o vjeroispovijesti "zaostao" i u legitimaciji KNOJ-a.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on March 06, 2014, 09:29:37 pm
Zbarana religije u JA je usledila negde 1946. godine. Pa 1945. godine je vojska, odnosno oficiri su učestvovali u nošenju badnjaka za Božić. BojanSDK će to preciznije znati. Zato upisivanje verosipovesti nije neobična jer se u NOB i do kraja rata to poštovalo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 07, 2014, 08:52:18 am
Postavit ću i ovu bjanko legitimaciju iz vremena početka nastajanja NDH. Na početku se tada još nazivala legitimacija da bi kasnije bio
korišten naziv "izkaznica" ili iskaznica i kasnije osobna izkaznica. Zanimljiv je  ispis na mjestu fotografije gdje piše "Mjesto za svjetlopis".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 09:43:59 am
Evo još po koja legitimacija. Prvo bih postavio ovu službenu legitimaciju Načelnika Opšteg odelenja Ministarskog Savjeta Kraljevine SHS.
U potpisu je "poznati" general Petar Živković. Šteta da nema i dijela na pozadini, ali mislim da je i ovakva zanimljiva. Izdana je 1929.
godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 09:47:15 am
U nastavku bih postavio jednu legitimaciju - Ličnu kartu građana Srbije iz vremena okupacije nakon aprilskog rata. Izdana je 1941. godine
na Srpskom i Njemačkom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 09:49:44 am
U nastavku bih postavio jednu legitimaciju - Ličnu kartu građana Srbije iz vremena okupacije nakon aprilskog rata. Izdana je 1941. godine
na Srpskom i Njemačkom jeziku.

U nastavku je možda zanimljiva i ova legitimacija za sportaše, izdana 1944. godine od strane Saveza Srpskih Loptačkih Sudija. Ovakve do
sada nisam sretao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 09:53:07 am
Evo i jedne članske karte-članske knjižice člana Saveza Boraca NOR-a izdane 1949. godine. Nositelj je tada bio u činu poručnika prema
epoletama na fotografiji.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 09:56:27 am
Evo i jedne legitimacije Osebne Izkaznice Inozemca, za stranca izdane 1949. godine u NR Sloveniji.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 10:17:47 am
Evo i jednog vrlo starog dokumenta iz Kraljevine Srbije izdan 1886. godine na formularu pripremljenom za izdavanje u sedamdesetim
godinama. Dokument je stari pa nije moguće napraviti jako kvalitetan sken.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 10:20:06 am
Evo i jedne članske karte-legitimacije oficira vojske Kraljevine SHS iz 1924. godine. Imatelj je bio u činu kapetana 1. klase.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 10:22:46 am
A ovo je jedan zanimljiv primjerak legitimacije izdane od strane Konzulata Kraljevine Jugoslavije u Njemačkoj 1930. godine na obrascu
na Njemačkom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 10:26:09 am
Postavio bih i ovu člansku kartu - legitimaciju planinarsko-turističkog društva Homolje u Žagubici. Šteta što nigdje nema datuma.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on March 08, 2014, 09:02:47 pm
По одећи ове жене, по врсти слова којим је одштампана легитимација, као и по ословљавању - "госпођа", може се сигурно закључити да је из периода пре Другог светског рата, највероватније из 30-тих година 20.века.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 08, 2014, 10:19:55 pm
По одећи ове жене, по врсти слова којим је одштампана легитимација, као и по ословљавању - "госпођа", може се сигурно закључити да је из периода пре Другог светског рата, највероватније из 30-тих година 20.века.

Pa i meni se činilo da je iz vremena prije II svjetskog rata, ali nisam baš bio siguran.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on March 09, 2014, 11:39:36 pm
Da i ja dam skromni doprinos temi

Identifikaciona kartica Vojske Srbije koja se izdaje civilnim licima na službi u VS. Slična je vojnim legitimacijama koje su u sivim tonovima.

[attachment=1]

Kartica zdravstvenog osiguranja.

[attachment=2]

Iako su ove kartice podeljene pošto nisu nabavljeni čitači čipova, koriste se papirne zdravstvene knjižice. AVL imaju plave a vojni penzioneri i članovi porodice crvene

[attachment=3]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on March 10, 2014, 08:55:43 am
Da i ja dam skromni doprinos temi

Identifikaciona kartica Vojske Srbije koja se izdaje civilnim licima na službi u VS. Slična je vojnim legitimacijama koje su u sivim tonovima.

[attachment=1]

Kartica zdravstvenog osiguranja.

[attachment=2]

Iako su ove kartice podeljene pošto nisu nabavljeni čitači čipova, koriste se papirne zdravstvene knjižice. AVL imaju plave a vojni penzioneri i članovi porodice crvene

[attachment=3]

Interesantno, ovu crvenu zdravstvenu knjižicu još nisam vidio. Da li je za korištenje zdravstvene usluge potrebno doći s knjižicom i s
karticom skupa ili je dovoljna samo jedna od njih?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 10, 2014, 09:03:38 am
Za sada je potrebna knjizica posto kartice jos nisu profunkcionisale.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on March 10, 2014, 08:35:38 pm
Ја имам "чиповану" картицу здравственог осигурања ("пензионерску" , уз коју сам добио и ПИН), али то тренутно нема сврху јер се читачи не користе. Здравствена књижица и картица здравственог осигурања су "повезане". Књижица на задњој унутрашњој корици има џеп у коју се умеће картица и тако чува.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 10, 2014, 08:38:36 pm
Ali bez obzira na to sto te kartice jos ne funkcinisu rok vazenja im istice pa cemo tako u neko dogledno vreme morati ponovo da platimo zamenu necega sto nam prakticno ne treba. A ne treba nam zato sto nadlezni nisu stvorili uslove da se te kartice koriste kako je zamisljeno.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 11, 2014, 08:44:22 am
Ali bez obzira na to sto te kartice jos ne funkcinisu rok vazenja im istice pa cemo tako u neko dogledno vreme morati ponovo da platimo zamenu necega sto nam prakticno ne treba. A ne treba nam zato sto nadlezni nisu stvorili uslove da se te kartice koriste kako je zamisljeno.

Hvala na informacijama. Mi u Hrvatskoj imamo već neko vrijeme samo kartice ali bez čipa samo s magnetnom trakom, a imamo i karticu tzv.
Dopunskog zdravstvenog osiguranja za koje (ako ga želimo) plaćamo još dodatno 70 kuna (cca 9 EUR) mjesečno. Sustav je u funkciji tako
da nam doktor može napisati lijekove npr. u Puli, a ja sam na putu i normalno ih dignem npr u Zagrebu. Isto idu i elektronske uputnice. Više
nema potrebe za papirnim receptima i ako i oni još postoje za svaki slučaj. Naravno svako toliko sustav "zaglavi" i onda je zabavno čak i uz
rezervne papirne recepte. Ipak je dobro jer za kronične bolesti više ne morate doći kod doktora već vam on automatski piše elektronski
recept (ako nemate promjena). Sada smo dobili i tzv. Europske zdravstvene iskaznice, kartice s trakom koje bi kao trebale pomoći u
korištenju prava na zdravstvenu zaštitu unutar EU. Ona je za sada besplatna. Imam je ali nisam isprobao pa ne znam kako to u praksi ide,
a daj bože i da mi ne zatreba u inozemstvu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 11, 2014, 09:03:13 am
No kada sam već kod zdravstvenih legitimacija-iskaznica evo da postavim i fotografije naših iskaznica za obavezno i za dopunsko osiguranje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 11, 2014, 03:10:55 pm
Postavio bih i jedan stari oružni list i vremena kraljevske Jugoslavije. Obrazac je još stari iz Kraljevine SHS što i nije čudno jer je dokument
izdan 04. 03. 1929. u Sisku, a naziv Kraljevina Jugoslavija je strogo službeno proglašen tek "Zakonom o nazivu i podjeli kraljevine na upravna
područja" dana 03. 10. 1929.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on March 11, 2014, 09:07:54 pm
Ovako izgleda najnovija lična karta državljana Republike Srbije koja sadrži i čip
sa pohranjenim podacima o vlasniku. Skenovi preuzeti sa stranice MUP-a Srbije.
Lična karta Srbije 2013 1.gif
* Lična karta Srbije 2013 1.gif (163.5 KB, 560x352 - viewed 5 times.)
Lična karta Srbije 2013 2.gif
*

Ovo sam negde pročitao na netu – neki članak iz novina, pa samo citiram određene detalje:
Kad su nove, biometrijske lične karte, najavljivane građanima je bilo poznato da će se na njima nalaziti isti podaci koji su se nalazili na starim, papirnim dokumentima. Međutim, jedan od brojeva koji se nalazi na vašem biometrijskom dokumentu otkriva koliko ima osoba u državi čija lica, sudeći po fotografiji koja je u bazi MUP, imaju slične karakteristike kao vaše lice.
Postoje biometrijske lične karte s čipom i bez njega. Prednja strana obe vrste je ista. Na njoj se nalaze opšte informacije o određenoj osobi: ime i prezime, pol i datum rođenja, broj lične karte, kao i datum izdavanja, odnosno važenja dokumenta. Tu se nalazi i fotografija pojedinca, potpis, kao i policijska uprava koja ju je izdala.
S druge strane, na poleđini lične karte nalazi se jedinstveni matični broj građana, kao i mesto, odnosno zemlja rođenja. Onima koji imaju ličnu kartu s čipom, adresa stanovanja na poleđini lične karte ne piše, onoj drugoj grupi – piše. Ipak, najzanimljivije podatke kriju poslednja tri reda lične karte.
Redovi na dnu služe za mašinsko očitavanje podataka, odnosno za očitavanje putem elektronskog čitača. Ima ih tri i u svakom postoji 30 karaktera, odnosno oznaka. Na samom početku, ID označava da se radi o ličnoj karti ili na engleskom Identitiy Card, skraćeno ID. Zatim sledi oznaka zemlje koja je izdala dokument – SRB, koju prati broj lične karte. Nakon nje je prva kontrolna oznaka, pa jedinstveni matični broj građana (JMBG).
U drugom redu, nakon datuma rođenja, nalazi se druga kontrolna oznaka, zatim datum prestanka važenja dokumenta, a za njom još jedna kontrolna oznaka. Nakon nje se upisuje nacionalnost, a na kraju drugog reda nalazi se još jedna kontrolna oznaka (konkretno br 6). U pitanju je cifra koja označava koliko ima ljudi u zemlji, koji imaju slične karakteristike lica kao osoba čiji je dokument.
MUP je počeo da izdaje biometrijske lične karte aprila 2008. godine. Do sada je izdato nešto više od četiri miliona ovakvih dokumenata. Koliko je među njima onih koji liče na vas?

Zaista, ako analiziramo malo bolje biometrijske lične karte u mnogim državama u okruženju – videćemo da su veoma slične i da sadrže skoro istovetne podatke o imaocu.
Ali, ima i nekih nelogičnosti na tim novim plastičnim dokumentima (barem za mene – neukog).
Konkretno: Na CG ličnoj karti posebno je ispisan JMBG, zatim ispisan je datum rođena imaoca. zatim, na poleđini još jednom je ispisan JMBG
To znači da je datum rođenja naveden 3 puta na istom dokumentu, JMBG 2 puta, isto tako - broj lične karte 2 puta.
Zar je to logično?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 11, 2014, 09:27:50 pm
Kod mene na LK pise 7 sto bi trebalo d aynaci da u Srbiji ima 7 osoba koje lice na mene. Posto tako nesto vec dosta dugo funkcionise na Fejsbuku (prepoznavanje lica na fotografijama) onda me i ne cudi da to ima i policija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on March 11, 2014, 09:56:41 pm
А шта ако има 1000 лица која личе на тебе?. Пише 1000? Неће бити да је број оних који "личе" увек једноцифрен. Да ли је оно што је написано званично тумачење или оно "поуздано сазнајемо". И зашто би то писало на самој личној карти? Кориснику, као ни полицајацу који га легитимише то ништа не значи.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on March 11, 2014, 10:05:23 pm
Nisam stručnjak za lična dokumenta građana - pogrešno sam napisao svoj post:

Trebalo je osim ovih zadnjih rečenica još ponešto da bude pod upitnikom!
Koliko sam shvatio, taj deo lične karte je za elektronsko očitavanje ličnih podataka.

Ima li koga na Palubi da nam razjasni?!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on March 11, 2014, 10:22:19 pm
Па шта значи и код електронског очитавања? На мене личи 8 фаца? Па шта. Ако полицајца (коме је доступна база података) хоће да провери он увек може да  "скенира" моју  "фацу" и добиће сликом и именом и презименом све оне који личе на мене. Осим тога, онда када је уписан број оних који личе на мене било их је можда 8. Али после 5 година пола од њих може да умре, а још 4 нових да се појаве ликом не мане. дакле, већ сутрадан по издавању личне карте то не мора бити тачан број. Готово  сам сигуран да тај број не значи то што си написао. Ако и пише то је тотална глупост.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on March 11, 2014, 10:29:40 pm
dzumba - ja sam to negde pročitao, preneo sam na Palubu i čekam neki smisleni odgovor od nekoga ko je upućen u tajne novih dokumenata.

Činjenica je da su biometrijske LK skoro identične u mnogim zemljama - ona tri zadnja reda su čak ista (prema mom viđenju), pa bih voleo znati šta znače.

Takođe, ponavljam pitanje od malopre: zar je logično da na LK čak 3 puta piše datum rođenja?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 12, 2014, 07:46:31 am
Evo jedan od tekstova o tome LINK (http://www.pressonline.rs/plus/zanimljivosti/302033/ovo-je-broj-na-licnoj-karti-koji-govori-koliko-ljudi-u-srbiji-lici-na-vas-.html) bez ulazenja u detalje koliko je tacno ili ne. Ipak zanimljivo je da u Zakonu o LK nigde ne postoji opis biometrijske licne karte i koji se podaci upisuju na zadnjoj strani za razliku o d detaljisanja kada su u pitanju vozacka i saobracajna dozvola.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on March 12, 2014, 01:53:15 pm
Kuzma, upravo je to članak koji me je zaintigirao!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 12, 2014, 02:35:07 pm
Evo jedan od tekstova o tome LINK (http://www.pressonline.rs/plus/zanimljivosti/302033/ovo-je-broj-na-licnoj-karti-koji-govori-koliko-ljudi-u-srbiji-lici-na-vas-.html) bez ulazenja u detalje koliko je tacno ili ne. Ipak zanimljivo je da u Zakonu o LK nigde ne postoji opis biometrijske licne karte i koji se podaci upisuju na zadnjoj strani za razliku od detaljisanja kada su u pitanju vozacka i saobracajna dozvola.

Pa ja bih se malo priključio diskusiji na temu ličnih karti i naših osobnih iskaznica. U Hrvatskoj su pak izdali nove osobne iskaznice tamo
negdje u šestom mjesecu 2013. One na žalost ne sadrže čip i ako se zna da će ga morati "ugraditi" što znači da ćemo ih opet trebati
mjenjati bez veze, oni će reči tek kada im prođe vrijednost, ali glupo je da se nisu mogli odlučiti kako da se već sada ugradi čip. Pa to
barem danas nije nikakva mudrost mogli su staviti isti koji je u putovnici-pasošu. Vaši već par godina izdaju takve biometrijske lične karte s čipom. Slično je i s putovnicama-pasošima, oni imaju čip, ali netko tvrdoglavo odbija da se rade u tamno crvenoj boji što je preporuka EU i
ako znamo da će na kraju biti onako kako kažu "gazde" iz Europe. I tako dobivamo nove putovnice ili putne isprave s plavim koricama i bez
da na njima piše Europska Unija, jer ne daj bože da bojom i malo sliče nekadašnjim SFRJ pasošima.

Znači u svakoj državi ima čudnih stvari kod izdavanja osobnih identifikacijskih dokumenta, samo mi više nemamo JMBG upisan na osobnoj
već tzv. OIB (osobni identifikacijski broj) i on je iza u ona tri zadnja reda brojeva i slova ukomponiran. Nisam nigdje uočio da ima broj koji
bi trebao ukazati na broj sličnih osoba.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: mwolf on March 12, 2014, 03:11:39 pm
Za sad jedinu "pozitivnu" stvar kod LK sa čipom sam doživeo kad sam mogao preko http://www.euprava.gov.rs/  da naručim novu Vozačku dozvolu ...
barem nemoram da čekam u redu ... jer je "kajnji" rok za zamenu jun ove godine ...
naravno još čekam da mi izrade novu dozvolu ... iako su pare uzeli ...

oko tog broja koliko ljudi ima sličnih nisam baš siguran ...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on March 12, 2014, 04:04:40 pm
Kakva je razlika između OIB i JMBG.
Je li razlika samo u nazivu ili ima neke suštinske razlike?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on March 12, 2014, 04:07:50 pm
Malo oko biometrije, ali na Slovenskom.

link
 (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/biometrija/)
LPB


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ML on March 12, 2014, 05:11:05 pm
Kakva je razlika između OIB i JMBG.
Je li razlika samo u nazivu ili ima neke suštinske razlike?
OIB je poreski broj, u Sloveniji davčna številka,
a JMBG ili u Sloveniji EMŠO, je jedinstveni matični broj građana i služi za identifikaciju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Jester on March 12, 2014, 05:25:16 pm
ŠTO JE OIB I ZAŠTO SE UVODI?
 
Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna identifikacijska oznaka svakog hrvatskog državljana i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Određuje ga i dodjeljuje Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Osobni identifikacijski broj uvodi se zbog:

opće informatizacije javne uprave koja ima za cilj povećati učinkovitost državnih institucija i smanjiti administrativna opterećenja za građane,
automatske razmjene podataka između tijela državne uprave i drugih državnih institucija što će građanima omogućiti brže i lakše ostvarivanje njihovih prava,
boljeg pregleda nad imovinom građana i pravnih osoba, te prilivom i tijekom novca što je ključan preduvjet za transparentnu ekonomiju i sustavno suzbijanje korupcije,
usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.
Osobni identifikacijski broj će postepeno zamijeniti sve brojeve koji su do sada služili kao identifikacijske oznake pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj (MB i MBG). OIB se sastoji od 11 znamenki određenih slučajnim odabirom i ne sadrži nikakve privatne podatke.

Ministarstvo financija – Porezna uprava započet će dostavu potvrde o OIB-u hrvatskim državljanima i pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj od 12. siječnja 2009. i to dostavom na kućne adrese odnosno adrese sjedišta.

Građani zbog uvođenja osobnoga identifikacijskog broja ne trebaju mijenjati osobne dokumente. Građani će dobiti osobne isprave s OIB-om tek kada ih budu mijenjali iz uobičajenih razloga, poput isteka roka trajanja. Osobe s doživotnim osobnim iskaznicama ne trebaju mijenjati svoje dokumente već će po potrebi koristiti Potvrdu o OIB-u koji će dobiti na kućnu adresu.

Određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja provodi se bez ikakvog troška fizičkih i pravnih osoba kojima se dodjeljuje.

Izvor : http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/default.aspx


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 12, 2014, 06:12:43 pm
Ako sam dobro razumeo OIB u Hrvatskoj je nesto kao PIB (poreski identifikacioni broj) u Srbiji, samo sto u Srbiji PIB za sada imaju samo firme dok u Hrvatskoj imaju i firme i gradjani.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Jester on March 12, 2014, 06:21:09 pm
Pa tako nekako ,da skratimo OIB svodi sve te brojeve (osobne i porezne) pod isti nazivnik :)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on March 12, 2014, 06:46:41 pm
Ako sam dobro razumeo, u HR građani više nemaju JMBG već samo OIB.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on March 12, 2014, 06:48:21 pm
Ako je slično kao u Slo, imaju oboje.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ML on March 12, 2014, 06:57:36 pm
U Hrvatskoj je u smislu jezičkog prilagođavanja MBG.
http://jmbg.brmbrm.com/zakon-o-maticnom-broju-republike-hrvatske/


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 13, 2014, 09:16:52 am
Ako sam dobro razumeo, u HR građani više nemaju JMBG već samo OIB.

Mi u Hrvatskoj imamo i dalje JMBG, ali se najviše koristi OIB jer je to važno za praćenje svih financijskih transakcija. JMBG imaju samo
Hrvatski državljani, a OIB mogu imati i stranci i tako se onda vrši nadzor i nad njihovima financijskim transakcijama. Npr. strani radnici koji
redovno i legalno rade u Hrvatskoj, za porez i doprinose im sve ide preko OIB-a. Vjerovatno su ga zato i uveli jer stranci nisu mogli dobiti
JMBG.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on March 13, 2014, 03:30:34 pm
Svi ti stranci imaju svoj JMBG, koji im je dodeljen u njihovoj zemlji, gradu, gde su uvedeni u evidenciju.
I ako postoji centralna, kompjuterska evidencija lica koja ulaze i izlaze u HR (bilo koju zemlju), na samoj granici, JMBG je sasvim dovoljan za identifikaciju bilo koga.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ML on March 13, 2014, 05:32:18 pm
Ako sam dobro razumeo, u HR građani više nemaju JMBG već samo OIB.

Mi u Hrvatskoj imamo i dalje JMBG, ali se najviše koristi OIB jer je to važno za praćenje svih financijskih transakcija. JMBG imaju samo
Hrvatski državljani, a OIB mogu imati i stranci i tako se onda vrši nadzor i nad njihovima financijskim transakcijama. Npr. strani radnici koji
redovno i legalno rade u Hrvatskoj, za porez i doprinose im sve ide preko OIB-a. Vjerovatno su ga zato i uveli jer stranci nisu mogli dobiti
JMBG.
Nemate JMBG nego MBG,
kako Zakon o izmjenama i dopunama zakona o matičnom broju od 2002 kaže:
u 8čl. U svim odredbama Zakona o matičnom broju riječi: »jedinstveni matični broj« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »matični broj« u određenom broju i padežu.
isto kao i matičnih knjiga treba zamjeniti državnih matica.
Nova država novo i nazivje.
Inače OIB je poreski broj i koristi se u te svrhe. Žena koja dijelimično penziju dobija iz Hrvatske morala je zatražiti OIB, a morat ću i ja jer ću dio penzije dobijati iz Hrvatske.
Moraju ga imati svi stranci koji iz bilo kojih osnova postaju poreske platiše (npr.nekretnine...)
I kod nas stranci kada kupuju nekretninu moraju imati JMBG i poreski broj, koji moraju pridobiti, bez toga nema vlasništva nekretnine. Znači ti brojevi su sastavni dio pogodbe.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 14, 2014, 07:24:42 am
Evo kada već pišemo o MBG i JMBG da postavima i kako se taj broj određuje i kako je nastao u startu. Kasnije je u Hrvatskoj drugi dio
broja malo korigiran jer više nema podjele po Republikama.

Mi stariji koji smo već od prije imali svoj MBG (JMBG) zadržali smo isti, ali dijeca su dobili novi. Kćer mi se rodila 1993. i ona je još dobila
MBG po starom (SFRJ sustavu), a sin koji se rodio 1996. je dobio MBG po novom sustavu određivanja.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on March 14, 2014, 09:21:00 am

Nemate JMBG nego MBG.....  
Nova država novo i nazivje.
Inače OIB je poreski broj i koristi se u te svrhe.

MBG je zamijenio JMBG iz razloga što je uveden OIB (osobni identifikacijski broj) te stoga više nije mogao biti jedinstven, način određivanja MBG nije korigiran nakon raspada SFRJ zbog raspada već zato što su državljani SFRJ, a građani RH nakon primitka u državljanstvo RH umjesto svojih JMBG dobivenih u Republikama ex SFRJ mijenjali za one RH (početni broj 3 iza datuma rođenja) i uveden je novi broj za osobe, državljane RH rođene van granica RH. OIB nije "poreski" broj već osobni identifikacijski broj koji je JAVAN i dostupan, MBG je broj koji je dostupan vlasniku i određenim ministarstvima. OIB imaju SVI fizički i pravni subjekti u RH bez obzira na državljanstvo, MBG imaju državljani RH, MBS (matični broj stranca) imaju stranci nastanjeni u RH, na izborima možeš birati i biti biran temeljem MBG ne OIB-a........ itd..


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on March 14, 2014, 09:24:16 am
Svi ti stranci imaju svoj JMBG, koji im je dodeljen u njihovoj zemlji, gradu, gde su uvedeni u evidenciju.
I ako postoji centralna, kompjuterska evidencija lica koja ulaze i izlaze u HR (bilo koju zemlju), na samoj granici, JMBG je sasvim dovoljan za identifikaciju bilo koga.

JMBG imaju ili su imali samo državljani ex SFRJ, pravno naslijeđen u novonastalim državama, za današnje Kosovo nisam siguran, ali svi ostali su ga zadržali..


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ML on March 14, 2014, 07:26:10 pm
OIB  odgovara italijanskom Codice Fiscale,Partita IVA (firme), odnosno slovenačkoj davčnoj številiki, odnosno kod firmi još ID za DDV i Davčna številka ,po sistemu
Davčna številka podjetja X je 45678148. ID številka za DDV je torej SI45678148 kod Slovenaca
Hrvaška identifikacijska številka za DDV ali hrvaško "PDV identifikacijski broj" je sestavljena iz t.i. OIB številke (osobni identifikacijski broj) s predpono HR.
Nisam prevodio, ali mislim da je potpuno jasno šta je OIB. Ja sam ga preveo od Slovenačkog, davčna številka, što pak je u prevodu poreski broj. Uzgred budi rečeno izdaje ga Ministarstvo financija.

A ni MBG nije uveden radi OIB-a, on je uveden 2002, a OIB se primjenjuje od 2009.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 16, 2014, 01:34:44 pm
Postavio bih ovaj sken novčanog bona izdanog od strane Ministarstva Financija Srbije 1942. godine u vrijednosti 500 dinara. Malo mi je
neobično da nigdje ne primjećujem naziv države već samo Ministarstva. Na samom bonu se "u pozadini" vidi grb Srbije ali nigdje ne vidim
da je napisano Srbija. Možda je naziv države pisao na lijevom kraju gdje su tragovi perforacije i nazire se neki tekst ali ga ne mogu baš
precizno isčitati. Moguće da Nijemci koji su tada bili okupacijska vlast u Srbiji to tada (1. April 1942.) još nisu dozvolili? Možda netko drugi
od članova Foruma zna nešto više o takvim dokumentima?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: MOTORISTA on March 16, 2014, 01:57:27 pm
Možda je naziv države pisao na lijevom kraju gdje su tragovi perforacije i nazire se neki tekst ali ga ne mogu baš
precizno isčitati.

Tu piše samo "Ministarstvo Finansija"


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 16, 2014, 03:05:29 pm
Evo pronašao sam na internetu i sken vojne knjižice Republike Srpske pa ga postavljam. To je valjda drugo izdanje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 16, 2014, 03:07:47 pm
A evo i iz vremena JNA jedna Vojna dozvola poslužioca inžinjerijske mašine, izdana daleke nam 1976. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on March 16, 2014, 04:31:02 pm
OIB  odgovara italijanskom Codice Fiscale .......Hrvaška identifikacijska številka za  "PDV identifikacijski broj" je sestavljena iz t.i. OIB
Nisam prevodio, ali mislim da je potpuno jasno šta je OIB. Ja sam ga preveo od Slovenačkog, davčna številka

Bilo bi dobro kad ubuduće nešto pišeš o RH, da pogledaš recimo NN - službeni list.

OIB nije "poreski broj" već je Osobni Identifikacijski Broj - određuje ga Ministarsvo financija i imaju ga SVI fizički i poslovni subjekti u RH bez obzira da li su obveznici ili su u sustavu PDV-a, imaju ga i novorođena djeca, umirovljenici, stranci i svi ostali, za razliku od MBG-a OIB je javni broj i služi za identifikaciju u pravnom i platnom prometu, MBG nije javni broj i koriste ga samo određena ministarstva, MBG imaju građani - državljani RH, MBS imaju građani - stranci u RH, MBS imaju i stranci iz EOS-a, koji su zbog nečeg procesuirani u RH, JMBG je postao MBG zato što se sad za identifikaciju građana koriste OIB i MBG ovisno o vrsti posla, stoga više JedinstveniMBG nije jedini i nije jedinstven...  ;)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ML on March 16, 2014, 08:10:17 pm
Ja sam suštinski odgovorio @Lovcu koja je razlika između brojeva, a ne predstavlja mi neko zadovoljstvo pisati o tome, a NN nek čita onaj kome trebaju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on March 16, 2014, 08:20:34 pm


OIB nije "poreski broj" već je Osobni Identifikacijski Broj - određuje ga Ministarsvo financija i imaju ga SVI fizički i poslovni subjekti u RH bez obzira da li su obveznici ili su u sustavu PDV-a, imaju ga i novorođena djeca, umirovljenici, stranci i svi ostali, za razliku od MBG-a OIB je javni broj i služi za identifikaciju u pravnom i platnom prometu, MBG nije javni broj i koriste ga samo određena ministarstva, MBG imaju građani - državljani RH, MBS imaju građani - stranci u RH, MBS imaju i stranci iz EOS-a, koji su zbog nečeg procesuirani u RH, JMBG je postao MBG zato što se sad za identifikaciju građana koriste OIB i MBG ovisno o vrsti posla, stoga više JedinstveniMBG nije jedini i nije jedinstven...  ;)


Moj komentar (mada sasvim nebitan) na ovo gore jeste: zašto jednostavno - kada može komplikovano?

Smatram da u uređenim državama, gde su sve evidencije o građanima automatski povezane u jedinstven sistem, nema potrebe uvoditi više različitih evidencijskih brojeva. Mislim da je (J)MBG sasvim dovoljan za apsolutnu i tačnu identifikaciju bilo koga.
No, administracija traži svoje mesto pod suncem!


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on March 16, 2014, 08:39:51 pm
Moj komentar (mada sasvim nebitan) na ovo gore jeste: zašto jednostavno - kada može komplikovano? Smatram da u uređenim državama, gde su sve evidencije o građanima automatski povezane u jedinstven sistem, nema potrebe uvoditi više različitih evidencijskih brojeva. Mislim da je (J)MBG sasvim dovoljan za apsolutnu i tačnu identifikaciju bilo koga. No, administracija traži svoje mesto pod suncem!

Poanta je u tome da se iz (J)MBG mogu iščitati osobni podatci; datum i regija rođenja te spol osobe, što bez pristanka osobe davanje tih podataka u javnost predstavlja kršenje Zakona o zaštiti osobnih podataka, zato je uveden OIB kao javni broj i MBG kao zaštićen, jbga.. EU stečevina, zaštita ljudskih prava itd.itd.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: kumbor on March 16, 2014, 08:50:03 pm
ja mislim da se, makar u Srbiji, iz MBG može pročitati i mnogo više od regije rođenja i pola.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 17, 2014, 07:01:40 am
Postavio bih i ovu službenu legitimaciju pripadnika KGB-a u SSSR-u izdanu izdanu 26. decembra 1957. godine. Komandir mu je tada bio u činu majora. Za imatelja nisam uočio čin, znam samo da je bio na službi u graničnim jedinicama. Kasnije su promjenili format knjižice tako da je bila izduženija, s preklopom i izvana jarko crvene boje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on March 17, 2014, 06:44:31 pm
Postavio bih i ovu službenu legitimaciju pripadnika KGB-a u SSSR-u izdanu izdanu 26. decembra 1957. godine. Komandir mu je tada bio u činu majora. Za imatelja nisam uočio čin, znam samo da je bio na službi u graničnim jedinicama. Kasnije su promjenili format knjižice tako da je bila izduženija, s preklopom i izvana jarko crvene boje.

Sudeći o epoletama mogao bi biti poručnik...  ???


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 18, 2014, 07:38:00 am
Postavio bih i ovu službenu legitimaciju pripadnika KGB-a u SSSR-u izdanu izdanu 26. decembra 1957. godine. Komandir mu je tada bio u činu majora. Za imatelja nisam uočio čin, znam samo da je bio na službi u graničnim jedinicama. Kasnije su promjenili format knjižice tako da je bila izduženija, s preklopom i izvana jarko crvene boje.

Evo da postavim i jednu noviju službenu legitimaciju oficira KGB-a iz 1990. godine koja je bila produljena do 31. 12. 1991. Vlasnik je tada
bio u činu kapetana. Tada je Latvija još bila u sastavu SSSR-a pa ju je izdao KGB za Latvijsku SSR.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 18, 2014, 07:45:07 am
Postavio bih i ovu službenu legitimaciju pripadnika KGB-a u SSSR-u izdanu izdanu 26. decembra 1957. godine. Komandir mu je tada bio u činu majora. Za imatelja nisam uočio čin, znam samo da je bio na službi u graničnim jedinicama. Kasnije su promjenili format knjižice tako da je bila izduženija, s preklopom i izvana jarko crvene boje.

Evo da postavim i jednu noviju službenu legitimaciju oficira KGB-a iz 1990. godine koja je bila produljena do 31. 12. 1991. Vlasnik je tada
bio u činu kapetana. Tada je Latvija još bila u sastavu SSSR-a pa ju je izdao KGB za Latvijsku SSR.

Kasnije 12. 04. 1995. KGB je "nestao" i formirana je FSB - Federalna Služba Sigurnosti (Bezopasnosti) Ruske Federacije. Evo korica jedne
njihove službene legitimacije, do unutrašnjeg "pravog" izgleda nisam stigao. ispod nje su i korice prethodne KGB legitimacije.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Milan (longtrip) on March 20, 2014, 06:43:16 pm
Pasoš Vukadina Jelića iz sela Ježevice kod Požege (Srbija), pilota slavne 102. eskadrile VI lovačkog puka koja je prva poletela da brani nebo nad Beogradom 6. aprila 1941. godine. Sa svojim Maseršmitom ME 109 oborio je nemački bombarder Dornier DO 17. Tom prilikom izginula je skoro cela eskadrila, a on je sa ostalim preživelim pilotima zarobljen u Sarajevu i prebačen u logor kod Baden-Badena.
Posle tri meseca pobegao je iz logora i probio se do aktivista francuskog pokreta otpora. Prebačen je do Lisabona, a potom u London, gde su ga primili general Dušan Simović i prestolonaslednik Karađorđević.
Zatim je upućen u Ameriku na školovanje za letenje na teškim bombarderima В-24 "liberator". Kasnije je prekomandovan na Sredozemlje gde je na lovcu Hoker-hariken štitio savezničke konvoje od nemačkih napada, a potom upućen u Johanesburg za nastavnika u vojnoj pilotskoj školi. Po završetku rata vratio se u Ameriku.

[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 22, 2014, 03:22:39 pm
Evo jedne francuske legitimacije za strance, izdana državljanu Kraljevine Jugoslavije 1940. godine. pozadina je na želost dosta nejasno
otisnuta pa nije baš čitljiva.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 22, 2014, 03:26:26 pm
A evo jedne uvozne dozvole iz vremena NDH, izdane 1944. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 22, 2014, 03:29:36 pm
Dodao bih i jedan obrazac-knjižicu dozvole za putovanje i vremena JNA. Možda smo već i imali slićnu, na brzinu gledajući nisam uočio.
Mislim da je zanimljivo postaviti je.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on March 22, 2014, 03:36:31 pm
Ова дозвола је нека шала. Образац дозволе је оригиналан, али је текст шала. Дозвола је "издата" заставнику 1. класе који иде у пензију, а потписао је старији водник. Овакве дозволе се нису писале активним старешинама.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 22, 2014, 03:51:12 pm
Ова дозвола је нека шала. Образац дозволе је оригиналан, али је текст шала. Дозвола је "издата" заставнику 1. класе који иде у пензију, а потписао је старији водник. Овакве дозволе се нису писале активним старешинама.

Slažem se da je tekst neobičan. Ja se sječam, da je otac kada bi išao na godišnji odmor dobivao neki dokument poput objave s kojim bi se
onda morao prijaviti u komandu garnizona u mjestu boravka na godišnjem, ali to je bio neki list papira, a ne kao ova knjižica. Čudno je da je
netko kod odlaska u penziju dobio takav dokument pa je moguće da je netko i izveo šalu i ako mi je to malo čudno jer je korišten originalni
dokument-knjižica i stavljen pečat jedinice. To baš ne bi smjelo da se radi ili bar ja to tako zamišljam. Radi svega toga mi je i bio zanimljiv
dokumenat pa sam ga postavio. Ipak s obzirom na godinu izdavanja i mjesto rekao bih da to više nije bila JNA pa je možda i neki čata s
nižim činom od čina onoga kojem se dozvola izdaje mogao tako što potpisati??


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 22, 2014, 09:25:39 pm
Moglo je u to vreme da se nadje gomila takvih dozvola sa pecatom JNA. Ja sam kao pitomac vojne skole imao pored te i overen blok dozvola za izlazak u grad pa jos deo njih i potpisan.
Ovo je definitivno neka njihova interna salasa tada vec nevazecim dokumentom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 23, 2014, 08:13:35 am
Postavit ću i jedan stariji pasoš iz vremena Kraljevine Srbije izdan 1902. godine. Pisan je na listu papira, a ne na knjižici. Pretpostavljam
da je to bio dokument za kretanje samo unutar teritorija Srbije jer je pisan samo na Srpskom i na ćirilici, a za inozemstvo bi vjerovatno
trebao biti pored Srpskog još i na francuskom. Ipak je zanimljiv dokument, na neki način preteča legitimacija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 23, 2014, 08:48:07 am
Dosta sam razmišljao da li da posatvim dokumente koje su građani imali za svoju stoku koja se morala prijavljivati vojnim organima. Pa na
kraju sam se odlučio postaviti par takvih dokumenata, bez ikakve loše namjere da se netko ne uvrijedi, ali i to su bili dokumenti iz tih
vremena. Ne znam da li i danas postoji obaveza da se vojnim organima prijavljuje stoka za evidenciju? Evo par skenova koje sam našao na
raznim aukcijama. Stočni pasoš je bio (valjda je i sada) dokument o zdravstvenom stanju stoke-grla i ako je bio OK onda je i grlo bilo
sposobno za vojnu službu u slučaju potrebe.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on March 23, 2014, 08:55:28 am
Dosta sam razmišljao da li da posatvim dokumente koje su građani imali za svoju stoku koja se morala prijavljivati vojnim organima. Pa na
kraju sam se odlučio postaviti par takvih dokumenata, bez ikakve loše namjere da se netko ne uvrijedi, ali i to su bili dokumenti iz tih
vremena. Ne znam da li i danas postoji obaveza da se vojnim organima prijavljuje stoka za evidenciju? Evo par skenova koje sam našao na
raznim aukcijama. Stočni pasoš je bio (valjda je i sada) dokument o zdravstvenom stanju stoke-grla i ako je bio OK onda je i grlo bilo
sposobno za vojnu službu u slučaju potrebe.

Pa i to su bili dokumenti naših starijih generacija koji su bili vlasnici grla-stoke. Nekada je bilo jako važno da se evidentiraju konji, mazge,
mule, volovi i slično kao tegleća stoka. danas možda još jesu interesantni konji i mule za neke brdske jedinice, tko zna? Ostalo tegli
motorizacija. Kao stari dokumenti imaju vrednost, a današnji mladi teško da će takve isprave susretati. I šta bi se vređali, pa to su samo
dokumenti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 27, 2014, 08:19:05 pm
Da malo doprinesem temi.

Knjizica dobrovoljnog davaoca krvi

[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 27, 2014, 08:55:02 pm
Vojna dozvola posluzioca inzinjerijskih masina je vec postavljana ali ja cu to uraditi ponovo tako sto cu paralelno postavljati kako je ta dozvola izgledala u JNA a kako u VJ.

Korice su identicne osim natpisa (Vojska Jugoslavije odnosno JNA)

[attachment=1]

Unutrasnja strana korica i prva strana (razlika je ocigledna

[attachment=2][attachment=3]

Naredne strane su bile predvidjene za upisivanje podataka o masini za koju je polozen ispit i bile su identicn kao strana 1 na dozvoli iz VJ.

Na strani 5 JNA dozvole sledi rubrika za upisivanje podataka o jedinici u kojoj ej vlasnik dozvol bio posluzilac u stalnom kadru. U VJ dozvoli na strani 6 je predvidjeno upisivanje vremena u kome je posluzilac bio na toj duznosti tokom vojne vezbe idnosno vojnog roka. Na narednoj strani je vodjena evidencija motocasova.

[attachment=4][attachment=5]




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 27, 2014, 09:02:25 pm
U JNA dozvoli postojala je poseban rubrika u kojoj je vrsena evidencija sluzbe kao posluzioca tokom vojne vezbe a na sledecoj ej kao i u VJ dozvoli upisivan broj ostvarenih motocasova

[attachment=1]

U VJ dozvoli je postojala i rubrika u kojoj je upisivana ostvarena preobuka, dopunska ili kondiciona obuka

[attachment=2]

I sto se VJ dozvole tice to je sve.

U JNA dozvoli su postojale i ove strane za koje verujem da nije potrebno posebno objasnjenje
[attachment=3]

I naravno strane gde su se upisivali motocasovi na godisnjem nivou i vreme provedeo u rezervi na duznosti posluzioca.

[attachment=4]




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Kuzma® on March 27, 2014, 09:08:49 pm
Prilozicu jos par internih dokumenata koji su verovatno izdavani i u drugim jedinicama a koji su mozda izgledali nesto drugacije.

Ovaj dokumenti je izdat u Inzinjerijskom skolskom centru u Obrenovcu. i u pitanju je propusnica za ulazak u kasarnu prednja i zadnja strana.

[attachment=1][attachment=2]

Dokument izdat od nadlezen VP iz Beograda i radi se o povlastici za prevoz u gradskom saobracaju

[attachment=3][attachment=4]

Tokom krize na jugu Srbije (2001 i kasnije) i povratka snaga VJ u Kopnenu zonu bezbednosti pripadnici Zdruzenih snaga bezbednosti su imali ovakav identifikacioni dokument.

[attachment=5]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on March 27, 2014, 10:04:53 pm
Можда сам ове пропуснице већ поставио. Ако јесам обришите овај пост.

Пропуснице за улазак у ваздухопловни гарнизон (аеродром) ЈНА из 50-тих година прошлог века. Обе су у мом поседу.

[attachment=1]
[attachment=2]
Друга слика је приказ друге стране, полеђине пропуснице. Пропусница је на једном картону, доста слабијег квалитета.

[attachment=3]
Ова пропусница је старија и урађена је на тврђем картону од претходне и на преклоп је (савија се по средини, као књижица). На спољној страни корица нема никаквог натписа. Занимљиво ми је упозорење по средини пропуснице (где се преклапа).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on March 27, 2014, 10:07:48 pm
Заборавих рећи да је на првој пропусници (оној из 1956.године) потпис тадашњег команданта ваздухопловне дивизије, пуковника Енвера Ћемаловића, каснијег комаданта РВ и ПВО .


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 28, 2014, 07:38:12 am
Evo jedne starije vojne legitimacije iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Malo mi je čudno da odmah na prvim stranicama nije rubrika za čin
imatelja legitimacije. Pretpostavljam da su rubrike za čin, možda i adresu bile na narednim stranicama, možda kao što je bilo u vojnim
legitimacijama JNA?

Ja sam ovu pronašao na internetu na aukcijama Limunda i od tamo sam preuzeo sken pa zato ne znam za cijelu legitimaciju. Po onome što
piše u potpisu imatelja i po fotografiji čini mi se da je bio konjički narednik-vodnik. 


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 10:25:09 am
Postavio bih ovu člansku legitimaciju nositelja Albanske spomenice 1915. godine koja je izdana 17. 09. 1038. godine. Zanimljivo je da je na
prvoj strani knjižice bila fotografija Kralja Aleksandra, a tek zatim na slijedećoj i podaci vlasnika-nositelja knjižice. Ova legitimacije se rijetko
viđa, a večina nositelja je umrla pa po neki naslijednik iste proda. Šteta jer su se njihovi pretci krvavo namučili povlačeći se kroz Albanske
planine 1915. godine i tu uspomenu na njih bi trebali čuvati. Za kolekcionare je to dragocijen dokument i bar da ga neko sačuva.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 10:38:02 am
Postavio bih ovdje link na stranicu dokumenti iz JRM gdje sam postavio jednu člansku legitimaciju Doma JRM Mornar iz Splita pa ako nekoga
zanima neka pogleda. Evo linka:

https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,20287.msg325859.html#msg325859


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 10:45:45 am
Postavio bih i jedan stariji dokument Ispravu Žiga izdanu 1931. godine za vrijeme Kraljevine Jugoslavije kao i dokumente uz nju vezane.
Vjerujem da će nekima od nas koji pratimo ovu stranicu foruma i taj dokument biti zanimljiv.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 10:51:54 am
Evo i jednog poslijeratnog dokumenta izdanog u Sloveniji 1945. godine od strane njihovog odjeljenja Unutarnjih Poslova, radi se o dozvoli
propusnici za putovanje iz Trsta u Sombor i natrag. Tada u Junu 1945. je Trst još uvijek bio naš i pod nadležnošču JA. Dokument je zato
dvojezično otisnut na Slovenskom i Talijanskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 10:56:00 am
Evo i jednog dokumenta iz vremena Mađarske okupacije dijelova Jugoslavije izdanog 1942. godine u Somboru. Radi se o dozvoli za prodaju
duhana. Dokument je preuzet sa internet aukcija na Limundu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 04:23:18 pm
Evo možda je malo i izvan originalne teme, ali postaviti ću i jedan sken dionica Oficirske Zadruge iz Kraljevine Jugoslavije izdane 1925.
Sama Zadruga je vukla tradiciju još iz vremena Kraljevine Srbije od 1899. godine. Sken je preuzet sa aukcija pa se i uz obradu nije dalo
baš mnogo uraditi na kvaliteti-rezoluciji istog, ali ipak je dosta podataka čitljivo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 05:00:27 pm
Evo i jedne propusnice za ulazak u Dom JNA u Somboru iz 1970. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 05:02:45 pm
A evo i jedne Njemačke legitimacije nekog njihovog oficira izdane 1938. godine pred početak rata.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 05:17:32 pm
Evo i jedne članske karte Radikalne stranke iz vremena Kraljevine SHS izdane 1921. godine. Zanimljivo da je odmah na početku fotografija
predsjednika stranke Nikole Pašića.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on March 29, 2014, 05:21:06 pm
A evo i još jedne legitimacije člana Udruženja rezervnih oficira i ratnika Kraljevine SHS iz 1929. godine. Vlasnik je u trenutku izdavanja
legitimacije bio rezervni inžinjerijski potporučnik.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Jester on April 06, 2014, 01:35:57 pm
Jedna stara breveta ;

[attachment=1]
izvor : e-bay (http://www.ebay.com/itm/Kingdom-Yugoslavia-Serbia-License-PILOT-river-navigation-1940-/121311158483?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3eb560d3)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on April 06, 2014, 02:48:18 pm
Evo jedne stare  legitimacije, izdane od  Gradske policije u1924. godini u Velikom Bečkereku, tj. današnjem Zrenjaninu.
Fotografije su skinute sa stranica aukcija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on April 09, 2014, 05:32:27 pm
Evo i jedne zanimljive lične legitimacije izdane početkom 1945. godine od strane Vojne Oblasti za Banat u Vršcu. Poslije je produžena sve
do 1951. godine. Zanimljivo je da su na poleđini naljepljene stare taksene marke bivše države i na njih je preko otisnut žig ili grafika nove,
Demokratska Federativna Jugoslavija.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on April 11, 2014, 08:28:47 pm
Možda je ova knjižica zanimljiva da je postavim na ovoj stranici i ako bi mogla biti i na stranici o dokumentima u JRM. To je bjanko obrazac
knjižice iz vremena FNRJ. Naslov je pomalo neobičan "Patent broda". Mislim da se to danas naziva knjižicom upisnika trgovačkog broda koju
izdaje Lučka Kapetanija. Ako sam u krivu molim bolje poznavatelje da me isprave.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on April 28, 2014, 04:30:01 pm
Postavio bih i ovu vojničku legitimaciju, podoficira Jugoslavenske III Armije iz 1945. godine. Malo je u slabijem stanju ali je i ona puno toga
prošla pa dobro je da je i sačuvana. Zanimljivo je da je bilo predviđeno i mjesto-rubrika gdje se upisivala vrsta oružja kojim je vlasnik bio
naoružan.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on April 28, 2014, 04:35:05 pm
A evo i jedne vojne legitimacije koju su izdali Saveznici. Izdana je 1945. godine, nakon završetka II svjetskog rata (u Europi). Izdana je u
bivšem logoru vojnih zarobljenika (PoW) Borghorst. Vlasnik je kasnije po povratku u Jugoslaviju bio preveden isto u čin rezervnog poručnika
artiljerije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on May 06, 2014, 01:24:10 pm
Evo preslažući moju kolekciju raznih dokumenata i isprava pronašao sam i ovu studentsku knjižicu iz pedesetih godina pa ću je postaviti
da se mlađi prisjete kako je to nekada izgledalo na Beogradskom Univerzitetu u vrijeme FNRJ.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on May 06, 2014, 01:46:55 pm
A pronašao sam i ovu Službeničku knjižicu izdanu 1948. godine od strane Ministarstva Narodnog Zdravlja NR Srbije. Mislim da sam već prije
bio postavio jednu Službeničku knjižicu (ali u latiničnom izdanju), a ova je na ćirilćnom izdanju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on May 06, 2014, 09:51:19 pm
U legitimaciji lepo piše da je ova dama rođena u Beču, u "Narodnoj republici Austriji" :D.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on May 07, 2014, 06:18:06 am
U legitimaciji lepo piše da je ova dama rođena u Beču, u "Narodnoj republici Austriji" :D.

Očigledno nisu predviđali tu mogućnost da je možda i netko rođen u inozemstvu. Moram priznati da mi je taj detalj promakao, vidio sam
tu Austriju ali nisam uočio da pIše Narodna republika ispred toga.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on May 07, 2014, 02:18:39 pm
A evo da postavim i par skenova svedodžbi i diploma, da se svi podsjetimo ili i naučimo kako je to nekada izgledalo.

Zanimljivo je da je Medicinski fakultet u Beogradu i 1942. godine izdavao diplomu, otisnuti obrazac iz vremena Kraljevine Jugoslavije i ako
tada ona stvarno nije postojala. Vjerovatno Njemačke okupacijske vlasti nisu dopuštale da se otisne samo naziv Srbija ili je to samo zato
što su imali dovoljnu zalihu "starih" diploma. Slično je bilo i sa pasošima, kada su osobe iz Nedićeve administracije putovale preko Bugarske
za Tursku koristili su pasoše Kraljevine Jugoslavije, naravno uz Njemačke izlazne vize pored ostaloga.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on May 07, 2014, 02:22:58 pm
A postaviti ću i dvije svjedodžbe-uvjerenja o državljanstvu iz vremena Kraljevine Jugoslavije i iz vremena FNR Jugoslavije. Ne mogu, a da
ne prokementiram da je dokument iz vremena Kraljevine Jugoslavije bio daleko ukrašeniji i nekako detaljniji nego kasniji iz vremena FNRJ.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: kumbor on May 07, 2014, 02:28:23 pm
A što da ne bude obrazac ukrašeniji, Kraljevina je bila relativno dobro uređena država.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: oficir neaktivne rezerve on May 09, 2014, 11:39:39 am
Tad je postojala praksa da se zvanična dokumenta moraju pisati krasnopisom.

Drugačija pravila su važila.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on May 10, 2014, 09:15:44 am
Zanimljivo je da je Medicinski fakultet u Beogradu i 1942. godine izdavao diplomu, otisnuti obrazac iz vremena Kraljevine Jugoslavije i ako
tada ona stvarno nije postojala. Vjerovatno Njemačke okupacijske vlasti nisu dopuštale da se otisne samo naziv Srbija ili je to samo zato
što su imali dovoljnu zalihu "starih" diploma. Slično je bilo i sa pasošima, kada su osobe iz Nedićeve administracije putovale preko Bugarske
za Tursku koristili su pasoše Kraljevine Jugoslavije, naravno uz Njemačke izlazne vize pored ostaloga.

Nedićeva Srbija nije formalno ni bila država već teritorija pod vojnom okupacijom Rajha poznata kao Militärverwaltung in Serbien. Ugovor sa NDH o razgraničenju npr. zaključio je vojnoupravni komandant Srbije a ne "vlada". Ionako su planirali da taj ostatak ostataka germanizuju i uključe u sastav Rajha.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vojnik graničar on May 25, 2014, 08:28:35 pm
Ne znam da li ovako nešto imata ali evo postavit ću vojnu iskaznicu američke vojske.! :klap
Da vidite kakve "kauboji" iskaznice imaju.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: lovac on May 26, 2014, 01:37:34 pm
Kao nekada na ličnim karatama: visina, boja kose, boja očiju ..... Osim visine - sve je relativna kategorija.

Zadnja strana - sva u bar kodu! Jednom rečju: another brick in the wall.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on May 26, 2014, 01:43:25 pm
Evo mog doprinosa navedenoj temi:

Mesecna pretplatna karta za voznju u Gradskom saobracajnom preduzecu Beograd iz 1954.godine

[attachment=1][attachment=2]

Mesecna pretplatna karta omogućavala je neograničen broj vožnji na navedenim linijama (T-T ??), kao i odgovarajući popust prilikom kupovine mesečne markice. Mogla se koristiti za prevoz ako se na njoj nalazi slika korisnika, pečat GSP-a (u ovom slucaju suvi zig) i odgovarajuća markica za tekući mesec (prema ovoj sa fotografije, moja pretpostavka je da se odnosi na mesec avgust).


Jos par interesantnih informacija:

Beograd ima dobro razvijen gradski prevoz koji se sastoji od autobusa, trolejbusa, tramvaja i voza. Osim centralnih gradskih zona, sistem pokriva i prigradska naselja, a cena prevoza u dnevnom saobraćaju je ka svim relacijama ista. Javni prevoz realizuje Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ koji je osnovan 14. oktobra 1892. godine kao „Beogradska varoška železnica“ i tokom svog postojanja je poslovao pod različitim imenima.

Interesantno je da 1945.g. naziv „Direkcija tramvaja i osvetljenja“ promenjeno u u Odeljenje za osvetljenje i saobraćaj Izvršnog odbora grada Beograda. U Beogradu su tada radile 4 tramvajske i 3 autobuske linije sa ukupno 58 vozila. 1946.godine,  Odeljenje za osvetljenje promenilo je naziv u "BELSAP" (Beogradsko električno i saobraćajno preduzeće) da bi 1951.g. "Belsap" promenio naziv u GSP "Beograd".

Da napomenem da je vlasniku ove Mesecne pretplatne karte za voznju u Gradskom saobracajnom preduzecu Beograd, u vreme kada mu je ona izdata (1954.g.) na raspolaganju bilo 8 tramvajskih linija sa 162 tramvaja, 3 trolejbuske linije sa 42 trolejbusa i 14 autobuskih linija sa 148 autobusa.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on May 26, 2014, 01:46:47 pm

ISKAZNICA ZA POVLASCENU VOZNJU  IZ 1949.GODINE

[attachment=1]

Kao sto se moze videti sa navedene Iskaznice, povodom odrzavanja skupa geografa FNRJ 1949.g. u Rijeci, Puli i Gorici, ucesnici skupa imali su pravo na povlascenu voznju zeleznicom, brodovima i drzavnim autobusima i to kako je navedeno na samoj iskaznici od 75 %, na osnovu resenja (sva tri ministarstva) Ministarstava zeleznice, pomorstva i saobracaja FNRJ iz avgusta 1949.g. Kao sto se vidi, iskaznica je vazila uz licnu legitimaciju (valjda se misli uz licnu kartu), a interesantno je da je iskaznicu izdalo Drustvo geografa Zagreb, koje svojim pecatom i potpisom na istoj potvrdjuje prijavu i ucestvovanje vlasnika Iskaznice na skupu.

Pretpostavljam da je vlasnik iskaznice imao pravo samo na jednu povlascenu voznju Beograd-Gorica, odnosno Gorica-Beograd (odlazak-povratak, iako je skup trajao pet dana).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vojnik graničar on May 30, 2014, 04:55:44 am
Kao nekada na ličnim karatama: visina, boja kose, boja očiju .....
Osim visine - sve je relativna kategorija.
Zadnja strana - sva u bar kodu!
Jednom rečju: another brick in the wall.

Mislim da bivša JNA nije :jok nigdje u vojnoj knjižici ni sa jednom riječju spomenula ženevsnu konvenciju.
A da li to imaju novonastale balkanske vojske nije mi poznato.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 05, 2014, 05:48:36 pm
Evo jedne oficirske vojne legitimacije Vojske kraljevine Jugoslavije iz 1934. godine. Na žalost original je u jako "potrošenom" stanju pa se
nikakvim "fotošopom" ne da popraviti.

Pa ipak mi se čini zanimljiv dokument i mislim da ga vrijedi postaviti, radi se o artiljerijskom potporučniku. Zanimljivo je uočiti da je vlasnik
fotografiran sa kapom na glavi, što je malo neobično i ako smo slično vidjeli i na podoficirskoj vojnoj legitimaciji koju je već prije postavio
Džumba.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 07, 2014, 11:06:42 am
Dodao bih još dva dokumenta iz 1958. godine. Prvi je propusnica za ulazak i prisustvovanje na/u prostore gdje se održavao VII Kongres SKJ
i drugi je dodatna legitimacija K-13 JŽ temeljem koje se ostvarivao poseban popust za prijevoz vlakom JŽ na i od istog Kongresa.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zvek on June 07, 2014, 12:32:56 pm
Evo jedne oficirske vojne legitimacije Vojske kraljevine Jugoslavije iz 1934. godine. Na žalost original je u jako "potrošenom" stanju pa se
nikakvim "fotošopom" ne da popraviti.

Pa ipak mi se čini zanimljiv dokument i mislim da ga vrijedi postaviti, radi se o artiljerijskom potporučniku. Zanimljivo je uočiti da je vlasnik
fotografiran sa kapom na glavi, što je malo neobično i ako smo slično vidjeli i na podoficirskoj vojnoj legitimaciji koju je već prije postavio
Džumba.

Velika šteta je da je knjižica legitimacije u tako lošem stanju. Meni je interesantno možda bih rekao i neobično da nailazimo na vojne
legitimacije iz vremena Vojske Kraljevine Jugoslavije koje su imale korice različitih boja, crne, tamnoplave, evo sada i crvene. Negdje
sam pročitao da su oficiri i podoficiri na službi u gardi imali legitimacije crvene boje korica, ne znam da li se stvarno bilo tako.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 07, 2014, 05:02:30 pm
Evo jedne oficirske vojne legitimacije Vojske kraljevine Jugoslavije iz 1934. godine. Na žalost original je u jako "potrošenom" stanju pa se
nikakvim "fotošopom" ne da popraviti.

Pa ipak mi se čini zanimljiv dokument i mislim da ga vrijedi postaviti, radi se o artiljerijskom potporučniku. Zanimljivo je uočiti da je vlasnik
fotografiran sa kapom na glavi, što je malo neobično i ako smo slično vidjeli i na podoficirskoj vojnoj legitimaciji koju je već prije postavio
Džumba.

Velika šteta je da je knjižica legitimacije u tako lošem stanju. Meni je interesantno možda bih rekao i neobično da nailazimo na vojne
legitimacije iz vremena Vojske Kraljevine Jugoslavije koje su imale korice različitih boja, crne, tamnoplave, evo sada i crvene. Negdje
sam pročitao da su oficiri i podoficiri na službi u gardi imali legitimacije crvene boje korica, ne znam da li se stvarno bilo tako.

Pa što se tiče boje korica legitimacija i ja bih volio saznati neki "službeni" odgovor ili informaciju. Kasnije u JNA svi oficiri i podoficiri su
imali vojne legitimacije s koricama iste boje i istog unutarnjeg sadržaja i rasporeda stranica u knjižici. Možda netko zna nešto više o tome?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vojnik graničar on June 13, 2014, 10:23:53 pm
Evo još jedne vojne iskaznice pripadnika američke vojske. :klap
Ovaj preplanuli dečko radi za mornaricu tj. NAVY.
Njega je voljena država po ženevskoj konvenciji strpala u II kategoriju za razliku od onih koji su na konpnu i koji su u I kategoriji.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 14, 2014, 08:00:01 am
Evo još jedne vojne iskaznice pripadnika američke vojske. :klap
Ovaj preplanuli dečko radi za mornaricu tj. NAVY.
Njega je voljena država po ženevskoj konvenciji strpala u II kategoriju za razliku od onih koji su na konpnu i koji su u I kategoriji.

[attachment=1]

[attachment=2]


Prema dostupnim podacima za US Navy, dotični gospodin je u platnom razredu koji odgovara činu narednika (E5) i rangu podoficira II klase
(Petty Officer Second Class). Nadam se da sam to ispravno protumačio.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 18, 2014, 08:52:00 am
Pronašao sam i neke skenove službene legitimacije pripadnika nekadašnjeg Saveznog Sekretarijata za unutrašnje poslove SFRJ i to Služba
Državne Bezbjednosti. Ne znam da li se radi o originalnoj knjižici ili o krivotvorini. Možda nam o tome može nešto više pojasniti uvaženi
Džumba koji poznaje službene dokumente oficira sigurnosti puno bolje od mene, pa vjerujem da će on lakše reči da li je to sken originala ili
neki falsifikat iz 1991.

Postavljam pa da se upoznamo i s takvim dokumentom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 18, 2014, 09:02:28 am
Evo postavio bih još jednu vojnu legitimaciju iz vremena JNA. Radi se o vojnoj legitimaciji vojnog doktora, koji je bio i AVL, po uniformi na
fotografiji očigledno je službovao (bar u vrijeme izdavanja legitimacije) u mornaričkoj jedinici JRM-a. U penziju je otišao u činu potpukovnika
31. 10. 1993.

I ako je formalno SFRJ prestala postojati 27. 04. 1992. pa time i JNA prema mojim podacima 20. 05. 1992., postojeće vojne legitimacije su
zadržane u upotrebi još neko vrijeme, ne znam točno do kada, kao važeći dokument.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 18, 2014, 09:06:39 am
Evo da postavim i jednu legitimaciju Nositelja ordena narodnog heroja SFRJ iz prošlih vremena SFRJ. Zanimljivo za vidjeti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on June 18, 2014, 09:44:02 pm
Clanske karte lovackih udruzenja Kraljevine Jugoslavije

Neznam da li je vec bilo u temi, ali predstavio bih neke clanske karte clanova lovackih udruzenja iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Svaki registrovani lovac imao je svoju licnu clansku kartu kojim je dokazivao svoj status lovca.

No pre nego postavim fotografije clanskih karata, dao bih malo uvida u razvoj lovstva i nastanak lovackih udruzenja na prostorima ondasnje Kraljevine Jugoslavije.

Nauka kaže da je lov star koliko i čovek. Divlje zveri su napadale i jele ljude još od njihovog postanka. Ljudi su se udruživali u veće skupine kako bi se lakse branili. Razvojem ljudskog razuma dolazilo se do spoznanja da je meso od divljaci dobar artikal za ljudsku ishranu (a ne samo biljni proizvdi kojima se čovek do tada isključivo hranio). Zbog toga su se ljudi, sve bolje organizovali ne samo da bi se uspešno branili vec da bi i lovili divljač i jeli njeno meso. Tako je u tom društvenom sistemu došlo i do prvog lova, koji je postajao i postao značajni faktor u ljudskoj ishrani. Naravno,lov divljači, narocito odbrana od divljih zveri, nebi bili mogući bez oružja. Prvo tadašnje i najstarije oružje čoveka bio je kamen. Kako se društvo razvijalo tako se razvijalo i oruzje, da bi kasnije lovac nasao pomoćnika u lovu- psa.

Poznate su dve boginje, zaštitnice lova: ARTEMIDA kod Grka i DIANA kod Rimljana. Kao prvi lovac u istoriji pominje se NIMROD, sin vavilonskog kralja, osnivača Vavilonije. Stari grčki i rimski pisci veličali su veštine lovaca i o njima pisali poznate ode.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on June 18, 2014, 09:48:18 pm
Clanske karte lovackih udruzenja Kraljevine Jugoslavije-1

Na teritoriji bivse Kraljevine Jugoslavije, i za vreme Austrougarske, zadržali su se uglavnom feudalni odnosi lova. Najbogatija lovišta bila su u rukama bogataša, veleposednika i zakupaca. Oni su haračili u tim lovištima na očigled siromašnih građana, kojima je svaki pristup u takvim lovištima bio zabranjen.

[attachment=1]
Prvi organizovani pokušaji stvaranja modernih lovačkih udruženja u Srbiji vezuju se za 1896. godinu kada su ljubitelji lova organizovali Lovački savez Кraljevine Srbije. Dve godine kasnije 1898. donet je prvi zakon o lovu na teritoriji Srbije. Inace, prvo udruživanje lovaca organizovano je u 1887. godine u Kragujevcu pod nazivom "Lovački klub". Ubrzo potom i u Beogradu, 1889. godine, osniva se klub koji je imao i svoja pisana pravila i nekoliko godina kasnije, prerastao u udruženje. Prva lovačka udruženja nastala su u Kragujevcu, Beogradu i Nišu. Na zajedničkom zboru lovaca održanom 13. oktobra 1896. godine, u selu Brzanu kod Lapova, "državnom košutnjaku" koji je bio privatno lovište Milana Obrenovića, osnovan je Savez lovačkih udruženja Kraljevine Srbije i usvojena su Pravila Saveza. Savez je pre Prvog svetskog rata imao oko 40 udruženja po srezovima i okruzima.

Lov (i lovstvo) je u Hrvatskoj u devetnaestom i dvadesetom veku zabava društvene i političke elite, koji se obavlja izvan očiju javnosti. Po Zakona o lovu iz 1893. pravo lova imali su osim upravnih opstina i dalje samo velikaši ako imaju šumski posed veći od 400 katastarskih jutara. Na te lovne zabave dolaze uglednici Austro-Ugarske Monarhije i on služi kao neka vrsta sastajališta vladajućih. Upravo je radi očuvanja tog prava podela šuma između velikaša i bivših kmetova bila tako teška, nastavljajući se i kroz proces agrarne reforme. Seljaci su nakon ukidanja feudalizma tražili pravo na lov, jer su preko njega mogli upotpuniti svoju prehranu, narocito ako nisu imali dovoljno zemlje.
Lovište se moglo po Zakonu o lovu iz 1893. organizovati samo odobrenjem kotarske oblasti. Sve popularnija postaju opstinska lovišta koje kotarska oblast daje u zakup. Malo se plemića poslužilo ovim pravom. Oni su sve siromašniji, pa su lovišta pomalo prelazila u ruke opstinskih vlasti odnosno društava. Posebnom naredbom održavani su ispiti za lovce, pri čemu je vlast tražila velike i mnoge garancije. Ispit nije bilo lako položiti. Lov je postao vrlo skup, a zbog niza zabrana bile su česte i globe. Snažan pritisak na raspad velikih lovišta čine i seljaci. Oni sve više iskazuju želju da lovom raznih vrsta divljači upotpunjavaju svoju prehranu ili prihod. Upravo je radi toga podela šuma između velikaša i bivših kmetova bila tako teška i duga te mnogi
procesi nisu bili završeni do Prvoga svetskog rata.

Na područjima Crne Gore, gdje je priroda bila tako izdašna i darovita, na brojnim lokalitetima nalaze se svedočanstva o prisustvu čoveka, njegovog bavljenja lovom, kao i pomagala koje je upotrebljavao u lovu.

Početak organizovanog lova u Crnoj Gori veže se za period sa kraja XIX i početka XX veka, a nakon priznavanja Crne Gore kao suverene države 1878. godine. Pored niza naredbi i raspisa, ova delatnost će biti detaljno regulisana Zakonom o lovu u Kraljevini Crnoj Gori, koji je Crnogorska narodna skupština usvojila na svojoj sednici održanoj 10. decembra 1910. godine. Ovaj Zakon,  definišući da pravo lova pripada Državi, određuje zaštitu divljači, uvodi dozvole za lov, utvrđuje vrijeme lova zakonom određene divljači, kaznene odredbe, udarajući time vrlo čvrst temelj crnogorskog lovnog zakonodavstva. Međutim burni događaji u drugoj deceniji XX vijeka  bitno su uticali na sve oblasti života u Crnoj Gori pa tako i na lov. Prvo Lovačko društvo osniva se na Cetinju 1925-e godine, a 5. decembra 1931 godine, takođe na Cetinju, osniva se nacionalna asocijacija lovaca, Lovački savez Crne Gore.

Prvi zvanični podaci o lovištima na području Bosne i Hercegovine potiču iz 1893. godine. Tada je, naime oficir Ferdinand fon Laska, u svojstvu savetnika za lovstvo, završio svoj obilazak većeg dela BiH i podneo izvještaj sa predlozima šta treba učiniti da bi se prilike u lovstvu poboljšale. Među ostalim predlozima se nalazio i predlog o obrazovanju više lovišta. Tako su 1893.g.obrazovana zaštićena područja Kruščica kod Travnika, Čvrsnica, Tjentiste i Bjelašnica, a 1897.godine osnovano je zašticeno područje Hrbljine.
Udruženje lovaca Bosne i Hercegovine osnovano je 1925. godine.


U cilju zaštite slovenačkog lova, 30. januara 1907, u hotelu Štrukelj okupilo se više slovenačkih lovaca. Na ovom sastanku, predloženo je osnivanje nezavisne organizacije slovenačkih lovaca svih slovenačkih regiona. Generalna skupština, održana je 17. oktobra 1907 u Ljubljani, u salonu u Iliriji. Istoj je prisustvovalo oko 60 lovaca. Prvi predsednik bio je dr. Ivan Lovrenčić.
Slovenačka lovacka organizacija imala je važnu ulogu u regulisanje lovačkih aktivnosti, što je postignuto izdavanjem lovackih biltena i predavanjima iz raznih oblasti lovnih aktivnosti.

Slovenačko lovacko društvo je u 1936.g. transformisano u Savez lovačkih udruženja u Pokrajini Drave. Članstvo se u svojim najboljim vremenima kretalo i do 6.000 lovaca.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on June 18, 2014, 09:52:04 pm
Clanske karte lovackih udruzenja Kraljevine Jugoslavije-2




Posle završetka Prvog svetskog rata na ovim prostorima je trebalo dosta vremena da protekne dok su se normalizovale sveopšte prilike, pa tako i lovačke. U lovstvu je vladalo bezakonje i divljač je ubijana bez ikakve kontrole i mere. Uvidevši pogubnost odnosa dela građana prema divljači, bivsi lovci  pocinju da se organizuju i tako spreče anarhiju u lovstvu. Tako se u Novom Sadu 10. decembra 1922. Godine, u hotelu Kraljica Marija, saziva prvi Kongres lovačkih društava u Vojvodini. Na tom Kongresu se osniva Savez lovačkih društava za Vojvodinu i usvajaju se pravila istog.

Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva odigralo je važnu ulogu kod osnivanja Saveza lovačkih društava Hrvatske i Slavonije.

 [attachment=1]
Prilikom lovačke izložbe, koja je organizovana 8. septembra 1925. u Zagrebu, tom prilikom sazvalo je konferenciju izaslanika lovačkih društava, na kojoj se raspravljalo i zaključilo da se osnuje Savez lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju. 10. decembra 1925. godine sazvana je u Zagrebu glavna skupština delegata svih lovačkih društava, na kojoj su prihvaćena pravila i izabrana uprava Saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju. Za predsednika izabran je dr Milovan Zoričić, a za sekretara ing. Ivo Čeović.

Uskoro se pokreće pitanje osnivanja Lovačkog saveza Jugoslavije. Nakon pregovora došlo je konačno do osnivanja tog Saveza. U Beogradu je 1. juna 1924. godine održana Konferencija lovačkih udruženja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je izabrala svoju Središnju upravu. Sa promenom naziva države preimenovan je u Lovački savez Jugoslavije. Zatim je Lovački savez Jugoslavije bio jedan od osnivača Medjunarodnog lovačkog saveta – CIC-a, čija je osnivačka skupština održana u Parizu 7. novembra 1931. godine.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on June 18, 2014, 09:56:28 pm
Clanske karte lovackih udruzenja Kraljevine Jugoslavije-3

Zakon o lovu Kraljevine Jugoslavije donet je 5. decembra 1931. godine, a on je predvideo da ima državnih lovišta i lovišta lovačkih organizacija. Na osnovu ovog Zakona za teritoriju Dunavske banovine doneta je Uredba o izvršavnju Zakona o lovu od 6. februara 1935. godine, koja je imala snagu zakona.
 [attachment=1]

Sreska načelstva u skladu sa uredbom o taksama objavjenim u službenim novinama br. 255 od 6. novembra 1923. godine i naplaćenoj taksi u visini od 40 dinara izdaju dozvole za lov. Molbe za izdavanje dozvole za lov od strane Sreskog načelnika se podnose pismenim putem tokom juna meseca.
[attachment=2]
 
Vlasnik dozvole za lov je obavezan da uplati 50 dinara na ime pristojbe za oružnu dozvolu. Prve takve dozvole za lov se u Vojvodini izdaju u 1924. godini i to za period od 1. avgusta 1924. do 31. jula 1925. godine u skladu sa važećim zakonom o porezu na oružje i lov, XXIII zakonski članak iz 1883. godine države Ugarske.

Dozvole za lov koje se u skladu sa zakonom iz 1883. godine izdaju u periodu od 1930. do 1935. godine, osim osnovnih podataka o lovcu i oružju sa unutrašnje prednje strane dozvole, na desnoj strani dozvole se dopunjuju sa izvodom Zakona o taksama i napomenama.


Savez lovačkih društava za Vojvodinu od 1924. godine po prvi put uvodi članske karte za članove Saveza u visini od 40 dinara. Članske karte Saveza za period od 1924. do 1941. godine se po odluci Saveza izrađuju u štampariji Jovanović i Bogdanov u Novom Sadu i one su u tom periodu skoro identične tekstualno, i jedino se razlikuju za svaku godinu po drugoj boji izrade.
[attachment=3][attachment=4]     

Ministarstvo Šuma i Rudnika je na osnovu novog Zakona o lovu iz 1931. godine izdalo naređenje o izdavanju lovnih karata. Nove lovne karte su važile na celoj teritoriji Kraljevine Jugoslavije i to:
a) godišnje lovne karte koje su važile od 1. januara do 31. decembra izdate od strane administrativnih vlasti,
b) mesečne lovne karte koje su izdavane stranim lovcima koji nisu živeli u državi i izdate su od strane Bana, kao i dozvole za nošenje i držanje oružja za vreme važenja lovne karte.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on June 18, 2014, 10:00:18 pm
Clanske karte lovackih udruzenja Kraljevine Jugoslavije-4

Izgled lovnih karata

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on June 18, 2014, 10:02:38 pm
Clanske karte lovackih udruzenja Kraljevine Jugoslavije-5

Novi Zakon o lovu Kraljevine Jugoslavije iz 1931. godine, kao i Banovinska uredba za izvršavanje ovog Zakona o lovu na teritoriji Dunavske Banovine iz 1935. godine, uspeli su da donesu u saglasnost svoje odredbe sa posebnim biološkim i geografskim odnosima područja koja zadovoljavaju sve zahteve koja spadaju u njihov delokrug.

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on June 18, 2014, 10:05:07 pm
Clanske karte lovackih udruzenja Kraljevine Jugoslavije-6


Proces izdavanja lovačkih dozvola bio je podložan raznim zloupotrebama. Ministri lova morali su da upozoravaju starešine šumskih uprava da će lično odgovarati ministru ako isprave za lov dođu u ruke onih koji su se izuzimali od prava na lovačke aktivnosti. Nedostatak je bio u navici šumskih uprava da se uopšte ne raspituju o tome da li lovci ispunjavaju uslove zakona. Među članovima lovačkih udruženja bilo je ljudi koji su protežirali osobe koje se nisu mogle pohvaliti strogim pridržavanjem lovačke etike i državnih zakona. Zato je propisan postupak pokome se ponovo zahtevalo da svaki lovac, u potrazi za ispravom, mora lično tražiti odobrenje šumske uprave i priložiti uverenje opštinskog suda ili policije o svom vladanju i stečenom pravu na nošenje oružja. Postojali su i izuzeci tako da su lovačka udruženja saveznog karaktera mogla da podnose molbe za dozvole kolektivno pod uslovom moralne i materijalne odgovornosti predsednika i sekretara udruženja koji su garantovali za sva lica uneta u spisak lovaca. Od podnošenja uverenja policijskih i opštinskih vlasti izuzimali su se samo aktivni državni činovnici i osobe poznate šumskim upravama. Za njihove postupke odgovarao je starešina nadležne šumske uprave.

Druga vrsta politike važila je za teritoriju Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine gde su od šumarskih vlasti morali uzimati dozvole za koje su se plaćale utvrđene takse. Na teritoriji Srbije takse su se odmeravale prema geografskom principu. Dozvola za lov u srezu koštala je 35, za okrug 55, a za celu teritoriju Srbije 85 dinara. Jednostavnija situacija bila je u Crnoj Gori gde je strani predstavnik plaćao 10 perpera za onoga
ko lovi sa psima, odnosno 5 za lov bez pasa. U Bosni i Hercegovini za izdavanje lovačke dozvole trebalo je izdvojiti 75 dinara, a isprave su se podizale kod velikih župana. Da bi se sprečio administrativni haos zbog različitih propisa, predviđalo se da svaki strani činovnik na svojoj molbi za lovačku dozvolu označi krajeve države u kojima je hteo da lovi. Upućena molba preko poslanstva, sa opisom lovca, Ministarstvu šuma služi-
la je kao signal da organima za izdavanje dozvola izda telefonski nalog da se takvim osobama dozvoli lov.

Lovačke dozvole nisu važile za lovišta koje je vlasnik na svom zemljištu izdvojio.

Lovačke karte su izrađene od dugotrajnijeg materijala tj od impregniranog platna zelene boje. Po prvi put se na ovim lovačkim kartama na zadnjoj strani štampa i lovostoj za divljač.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on June 18, 2014, 10:09:11 pm

Izgled clanskih karata jos nekih lovackih udruzenja iz vremena Kraljevine Jugoslavije:

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 19, 2014, 06:41:22 pm
Pa postavio bih i par skenova jednog dosta rijetko viđenog diplomatskog pasoša FNR Jugoslavije izdanog 1947. godine. I ako su "normalni"
građanski pasoši tada bili u formatu knjižice, za diplomatske pasoše su očigledno još zadržali format čvrstih korica i umetak kao veći arak
papira koji bi se onda presavijao na format korica, kao što su bili i diplomatski pasoši Kraljevine Jugoslavije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on June 19, 2014, 07:00:59 pm
Interesantno kako je Lovačka karta Vojvodine u 1924 g. dvojezična, a nakon " šestojanuara " u 1940 g. isključivo ćirilična.....


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on June 19, 2014, 07:05:18 pm
Pa postavio bih i par skenova jednog dosta rijetko viđenog diplomatskog pasoša FNR Jugoslavije izdanog 1947. godine. I ako su "normalni"
građanski pasoši tada bili u formatu knjižice, za diplomatske pasoše su očigledno još zadržali format čvrstih korica i umetak kao veći arak
papira koji bi se onda presavijao na format korica, kao što su bili i diplomatski pasoši Kraljevine Jugoslavije.

Ovo je zapravo jednokratni "diplomatski pasoš" , izdan za određenu namjenu kao osobi koja je dio neke delegacije u sklopu diplomatskih aktivnosti u jednokratnom vremenu, danas se u tu svrhu izdaju "službene putovnice/pasoši znani i kao servisni"....  Većina diplomatskih i inih putnih isprava nakon WW II u FNRJ su i izdavani na prepravljenim obrascima ex Kraljevine Jugoslavije..


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on June 19, 2014, 07:29:58 pm
Quote
Interesantno kako je Lovačka karta Vojvodine u 1924 g. dvojezična, a nakon " šestojanuara " u 1940 g. isključivo ćirilična.....

Па ако пажљивије прочиташ приметићеш да је она из 1924. године написана на два писма (ћирилица/латиница), али да није двојезична, ако српски и хрватски сматрамо посебним језицима. Уосталом, на територији Краљевине оба писма су била равноправна, као и српски, хрватски и словеначки језик. Школска сведочанства су издавана на два писма, а нека су чак на сва три језика. Мислим на оне унапред одштампане обрасце где се уносе само генералије и оцене. Колико се то поштовало на територији целе Краљевине вероватно је више зависило од обласних и локалних власти.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on June 20, 2014, 02:12:48 pm
Interesantno kako je Lovačka karta Vojvodine u 1924 g. dvojezična, a nakon " šestojanuara " u 1940 g. isključivo ćirilična.....
Nakon Šestojanuarske diktature kralj Aleksandar je forsirao latinicu u cijeloj zemlji što mu je u Srbiji i zamjereno. Latinica je tada ušla u Srbiju na velika vrata. Lovačka iskaznica utoliko nije ponajbolji pokazatelj vremena, a što kaže Džumba to je ovisilo i o lokalnim vlastima, a u konkretnom slučaju je riječ o lokalnom lovačkom društvu gdje se vjerojatno nije odražavala "visoka" državna politika. Na koncu, 1940. je duh Šestog januara već bio potpuno zamro jer je počela federalizacija zemlje: Banovina Hrvatska uspostavljena je 1939.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 22, 2014, 01:19:54 pm
Evo da postavim i ovde da vidimo kako su nekada odmah poslije II svjetskog rata izgledale zdravstvene knjižice u JA.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 22, 2014, 01:28:37 pm
Evo i ovi skenovi vojne knjižice Mađarskog vojnika iz vremena Hortijeve Mađarske izdane 1943/1944. godine su se izgubili pa ih ponovo
postavljam.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 22, 2014, 01:56:52 pm
Evo i skena jednog uvjerenja-objave izdanog prilikom demobilizacije iz JA izdane u Zagrebu 1946. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vojnik graničar on June 23, 2014, 12:37:21 pm
Đačka iskaznica broj 21 za plovidbu brodom.
Izdana od strane Linijska Nacionalna Plovidba d.d. za školsku godinu 2013/2014.
Iskaznica je vlasništvo Hane Novaković.

Ovo je prednja strana iskaznice:

[attachment=1]

ovo je stražnja strana iskaznice:

[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 23, 2014, 12:52:05 pm
Đačka iskaznica broj 21 za plovidbu brodom.
Izdana od strane Linijska Nacionalna Plovidba d.d. za školsku godinu 2013/2014.
Iskaznica je vlasništvo Hane Novaković.

Ovo je prednja strana iskaznice:

[attachment=1]

ovo je stražnja strana iskaznice:

[attachment=2]

Da li možete ponoviti sa fotografijama, trenutno se ne vide. Hvala.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 23, 2014, 12:59:09 pm
Đačka iskaznica broj 21 za plovidbu brodom.
Izdana od strane Linijska Nacionalna Plovidba d.d. za školsku godinu 2013/2014.
Iskaznica je vlasništvo Hane Novaković.

Ovo je prednja strana iskaznice:

[attachment=1]

ovo je stražnja strana iskaznice:

[attachment=2]

Da li možete ponoviti sa fotografijama, trenutno se ne vide. Hvala.

Zahvaljujem, dok sam poslao gornju poruku, prilozi su postali vidljivi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vojnik graničar on June 23, 2014, 01:04:04 pm
Zahvaljujem, dok sam poslao gornju poruku, prilozi su postali vidljivi.

Nema veze ako je što viška izbrišite.!  :klap


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vojnik graničar on June 24, 2014, 08:08:29 pm
Bio sam na jednom izložbi i vidio sam ovakvu vozačku dozvolu.  :klap
Pošto je ista bila u jednoj staklenoj vitrini ili tako nešto, slika je mobitelom i ista je ispala ovako.
Interesantno je da je vozačka dozvola izdana u Splitu a još interesantnije je da ja pisana na ćirilici.
Pa ako netko nema ništa protiv evo ja ću je postaviti ovdje.

[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vojnik graničar on June 24, 2014, 08:12:04 pm
Isti slučaj kao i gore.  :klap

Bio sam na jednom izložbi i vidio sam ovakvu vojnu šofersku ispravu.
Pošto je ista bila u jednoj staklenoj vitrini ili tako nešto, slika sam mobitelom i ista je ispala ovako.
Pa ako netko nema ništa protiv evo ja ću je postaviti ovdje.

[attachment=1]



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 25, 2014, 04:41:38 am
Bio sam na jednom izložbi i vidio sam ovakvu vozačku dozvolu.  :klap
Pošto je ista bila u jednoj staklenoj vitrini ili tako nešto, slika je mobitelom i ista je ispala ovako.
Interesantno je da je vozačka dozvola izdana u Splitu a još interesantnije je da ja pisana na ćirilici.
Pa ako netko nema ništa protiv evo ja ću je postaviti ovdje.

[attachment=1]


Vjerovatno je u to vrijeme kada je izdavana bio dostupan samo obrazac na ćirilici. Inače po raznom dokumentima koje imam u svojoj
zbirci iz vremena kraljevine SHS (pasoši, legitimacije, ...) vidim da su onda u krajevima i banovinama gdje se koristilo latinično pismo
izdavalo i dokumente na latinici ili eventualno na oba pisma. Tim više je ova postavljena dozvola zanimljiva.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on June 25, 2014, 04:44:47 am
Isti slučaj kao i gore.  :klap

Bio sam na jednom izložbi i vidio sam ovakvu vojnu šofersku ispravu.
Pošto je ista bila u jednoj staklenoj vitrini ili tako nešto, slika sam mobitelom i ista je ispala ovako.
Pa ako netko nema ništa protiv evo ja ću je postaviti ovdje.

[attachment=1]



Zanimljivo, mora da je iz ranijih vremena JA, jer je kasnijih godina u vrijeme JNA pisalo Vojna vozačka dozvola, a ne Vojna šoferska isprava.
Šteta što nije vidljiv datum izdavanja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on June 25, 2014, 03:22:45 pm
Grb Jugoslavije na Vojnoj šoferskoj dozvoli još uvijek nema oblik koji je kasnije usvojen (plamen baklji je manji), pa zaključujem da je iz vremena DFJ.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on June 25, 2014, 07:20:21 pm
Управу си, то је из периода ДФЈ.  На печату "војне шоферске исправе" пише - 1. тенковска армија. Тенковска армија је формирана, према подацима из књиге "Модернизација и интервенција - Југословенске оклопне  јединице 1945-2006", аутора Бојана Димитријевића, средином маја 1945. године, а расформирана крајем исте године.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Jester on June 25, 2014, 07:36:09 pm
@vojnik graničar

Jesu li ovo slike sa izložbe "Splitski Automobilistički Memento" ?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 12, 2014, 09:48:27 pm
A postaviti ću i dvije svjedodžbe-uvjerenja o državljanstvu iz vremena Kraljevine Jugoslavije i iz vremena FNR Jugoslavije. Ne mogu, a da
ne prokementiram da je dokument iz vremena Kraljevine Jugoslavije bio daleko ukrašeniji i nekako detaljniji nego kasniji iz vremena FNRJ.

Evo još jednog svjedočanstva o državljanstvu Kraljevine Jugoslavije iz 1935. godine. Vidi se i prednji i stražnji dio dokumenta.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 21, 2014, 11:20:16 am
Evo sređujući pomalo moje arhive raznih dokumenata naišao sam i na ovaj primjerak vozačke dozvole iz vremena Kraljevine SHS izdane
u Osijeku daleke 1927. godine. Onda nisu bile uvedene vozačke kategorije već se upisivala snaga motora u konjskim snagama. Zanimljiv
je i sam materijal na kojem je izrađena, nešto kao impregnirano platno, čovjek ga ima u rukama i teško je reći da li je platno ili je to nešto
plastificirano.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 26, 2014, 08:58:40 am
Evo i jedne legitimacije žandarma iz davne 1939. godine. One se malo rijeđe viđaju. Sliči dijelom legitimaciji oficira Kraljevske Vojske.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 27, 2014, 10:13:35 am
Pronašao sam i jednu staru objavu običnog redova vojske Kraljevine Jugoslavije iz Novembra 1940. godine izdane u Vršcu pa je postavljam.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 27, 2014, 10:16:33 am
Postavljam i jedan kraljevski Ukaz o postavljenju iz 1937. godine. Ukaz kao ukaz ne bi bio ništa posebno zanimljivo da na njemu nisu i
potpisu triju kraljevskih namjesnika na čelu s knezom Pavlem Karađorđevičem.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 28, 2014, 02:47:12 pm
Možda da postavim i ovdje, stara dozvola iz 1968. godine za ulazak u ratnu luku Lora u Splitu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 28, 2014, 07:41:17 pm
Evo jednog za mene zanimljivog dokumenta iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Radi se o dozvoliu za letenje koja se je idala stranom
državljanju 1931. godine. To je dozvola za pravo letenja izdana na osnovu službenog zahtjeva/zamolbe The Automotive Association
iz Londona, kojoj je udovoljeno. Dozvolu je izdalo Jugoslovensko Poslanstvo-Ambasada u Londonu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 30, 2014, 08:31:31 am
Postavio bih i ovu legitimaciju građanina Kraljevine Jugoslavije izdanu 14. 03. 1940. godine u Zagrebu. Zanimljivo je da je tekst za svaki
podatak napisan na Srpskom, Hrvatskom i Slovenskom jeziku pa je za pretpostaviti da je obrazac u to vrijeme bio jedinstven na cijeloj
teritoriji kraljevine, jedino su ga u Hrvatskoj i Sloveniji popunjavali latiničnim pismom, a u Srbiji i vjerovatno i u Makedoniji, Crnoj Gori i
BiH (odnosno u odgovarajućim Banovinama) ćiriličninim pismom. Jedino mi nije najjasnije da se podatak za datum rođenja upisivao kao
riječ, a ne kao broj arapski ili rimski. Naziv mjeseca Prosinac (Decembar) pretpostavljam da nije bio prepoznatljiv u Srbiji, Makedoniji i u
Crnoj Gori, a u BiH kako u kojem dijelu ili generalno kako u kojoj Banovini.

Bilo bi svima jasnije da su napisali za datum rođenja npr. 11. 12. 1904. ili 11. XII 1904.  Potražit ću u još nekoj takvoj legitimaciji da vidim
kako su u drugim Banovinama popunjavali tu rubriku.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on July 30, 2014, 09:02:48 am
Na internetskim aukcijama naišao sam i na ovaj lot raznih službenih legitimacija nekadašnjih inspektora SUP-a i SDB-a. Ne ulazeći u
autentičnost istih, postavljam za usporedbu i mlađima za prisječanje kako su nekada izgledale takve legitimacije. Skenovi su preuzeti
pa se tekstovi ovlaštenja ne mogu baš jasno čitati, ali to nisam uspio korigirati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: JASON on August 04, 2014, 08:30:39 am
Возачка дозвола за бициклисте из 1932. године.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: JASON on August 04, 2014, 08:36:32 am
Забрањено пујкање паса на бициклисте

НАРЕДБА
Министра Унутрашњих послова бр. 42159. од 1897.
у погледу регулисања саобраћаја бицикла.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 04, 2014, 08:45:06 am
Da nebi došlo do zabune.
Ovu Hrvatsku osobnu iskaznicu :rtfm sam malo obradio u fotosop-u.
Mislim da je ispalo dobro.
Glavni podaci koje ova Hrvatska osobna iskaznica ima su izmijenjeni.
Svrha svega ovoga je da se vidi izgled Hrvatske osobne iskaznice, podaci koji na njoj su više manje nebitni. :jok

[attachment=1]

[attachment=2]

I opet bih ponovio moje pitanje vezano uz prethodnu objavu osobne iskaznice. Na OI piše da vrijedi trajno. Zanima me da li se onda takva
OI prihvaća kod odlaska preko granice? Isto me zanima da li ove najnovije osobne koje se izdaju od sredine 2013. isto imaju za osobe koje
su starije od 65 godina uneseno da vrijede trajno ili je to ipak 10 godina?

Taj podatak nisam nigdje pročitao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 04, 2014, 08:49:14 am
Возачка дозвола за бициклисте из 1932. године.

[attachment=1]
[attachment=2]

Zaista zanimljiv dokument, eto nekada ste i za biciklu trebali imati neki oblik dozvole. Rekao bih da je to u stvari bio jedninstveni dokument
koji predstavlja i prometnu (saobračajnu) dozvolu i vozačku. Bilo bi zanimljivo znati da li je isti obrazac vrijedio u cijeloj Kraljevini YU ili se
razlikovao u svakoj od Banovina?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on August 07, 2014, 08:17:53 am

I opet bih ponovio moje pitanje vezano uz prethodnu objavu osobne iskaznice. Na OI piše da vrijedi trajno. Zanima me da li se onda takva
OI prihvaća kod odlaska preko granice? Isto me zanima da li ove najnovije osobne koje se izdaju od sredine 2013. isto imaju za osobe koje
su starije od 65 godina uneseno da vrijede trajno ili je to ipak 10 godina? Taj podatak nisam nigdje pročitao.

Da, prihvaća se, kao putni dokument se ne priznaju OI izdane kao trajne prije tog datuma na starom obrascu,

[attachment=1]


dok su one druge ionako bile istekle te su mijenjane ovim novim (obrazac na polikarbonatu Mk.I i Mk II.)

[attachment=2]

[attachment=3]

 , a gdje su osobama starijim od 65 g. izdavane trajne.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on August 07, 2014, 12:12:21 pm
Evo jedne legitimacije oficira (kapetana 1. klase) Vojske Kraljevine Jugoslavije iz 1938. godine. Skinuta je s aukcijskih stranica na internetu pa
je malo slabije kvalitete, ako dođem do originala načiniti ću kvalitetniji sken i postaviti ga.

Evo kako sam prije nekog vremena obečao "dokopao" sam se originala oficirske legitimacije i postavljam kvalitetniji sken, malo više stranica.

Znači dodao bih i jednu oficirsku legitimaciju konjičkog kapetana 1. klase iz 1938. godine. Izdana je od strane Konjičke škole i kasnije je
bio prebačen u Vojnu Akademiju. Prema dolje napisanom u Aprilskom ratu je bio zarobljen i cijeli rat je proveo kao ratni zarobljenik u
Njemačkim Oflagima, uredno potvrđeno pečatom Oflag-a VIB.

Zbunjuje me i boja korica i unutarnji oblik tih legitimacija. Imam u kolekciji i jednu legitimaciju isto kapetana 1. klase izdanu u Vardarskoj
Banovini, korice su crne boje, a u unutrašnjosti je na svakoj lijevoj stranici mjesto za sliku i desno za promjenu službe i/ili čina.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2014, 10:46:07 am
Postavio bih i ove skenove jednog starog pasoša iz 1947. godine iz doba Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Ako ga usporedimo sa
pasošem iz vremena Demokratske Federativne Jugoslavije vidjeti ćemo da osim u  samom nazivu države nema nekih promjena na obrascu.
Zanimljive su i utisnute naše ulazno-izlazne vize koje su onda bile obavezne, a naša ih se generacija u glavnom ne sjeća jer od sredine
šezdesetih godina više nisu bile potrebne, bio je dovoljan pasoš za otputovati u inozemstvo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 05, 2014, 10:51:25 am
Postavio bih i ove skenove jednog starog pasoša iz 1947. godine iz doba Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Ako ga usporedimo sa
pasošem iz vremena Demokratske Federativne Jugoslavije vidjeti ćemo da osim u  samom nazivu države nema nekih promjena na obrascu.
Zanimljive su i utisnute naše ulazno-izlazne vize koje su onda bile obavezne, a naša ih se generacija u glavnom ne sjeća jer od sredine
šezdesetih godina više nisu bile potrebne, bio je dovoljan pasoš za otputovati u inozemstvo.

I još dodatak zadnje stranice s vizama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on September 18, 2014, 11:54:45 am
Jedna zanimljiva iskaznica, osobe trajno pošteđene vojne službe zbog nesposobnosti (JA)..

[attachment=1]

[attachment=2]

sken je crno bijeli (mislim da je preslika/fotokopija)...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on September 18, 2014, 03:53:26 pm
Piše "resec. ventriculi". Čovjek je očito operirao čir na želucu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 19, 2014, 01:05:52 pm
Evo da postavim i jednu ličnu kartu iz Srbije u II sv. ratu, izdane u Šabcu 1944. godine. Malo neobično izgleda jer obično smo navikli da su
lične karte i osobne iskaznice iz tog vremena u glavnom bile kao neke knjižice, ali bilo je i ovakvih.

Možda su prema kraju rata išli i na pojednostavljeni (i jeftiniji) format dokumenata?

Malo je neobično da nigdje ne piše kada je izdana (točan datum) niti do kada vrijedi, a s druge strane se je ipak vodilo računa da se uzme
i trag otiska prsta.

I ako je navedeno da je lična karta po malo sumnjam da to možda nije sken registarsko evidencijskog kartona iz policijske kartoteke ili arhive?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 02:46:38 pm
Eto bijah ja na nekim terapijama u Beogradu, a u slobodno vrijeme sam obišao razne pijace i skupove numizmatičara i kao i uvijek nabavio
po neki zanimljiv stari dokument. Ovom prilikom bih postavio nekoliko verzija knjižica "Đačkih listova" koje su u stvari bile nešto kao kasnije
studentske legitimacije. Izdavane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dokumenti su na žalost u dosta slabom stanju,
očigledno su dugo bili izloženi i dijelovanju vlage, ali ipak su čitljivi i meni zanimljivi, nadam se i još po nemom na forumu.

Evo prve iz vremena Kraljevine SHS iz 1928. godine. Zanimljivo je uočiti na stranici sa generalijama da piše "učenik" a ne studenta.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 02:52:02 pm
Eto bijah ja na nekim terapijama u Beogradu, a u slobodno vrijeme sam obišao razne pijace i skupove numizmatičara i kao i uvijek nabavio
po neki zanimljiv stari dokument. Ovom prilikom bih postavio nekoliko verzija knjižica "Đačkih listova" koje su u stvari bile nešto kao kasnije
studentske legitimacije. Izdavane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dokumenti su na žalost u dosta slabom stanju,
očigledno su dugo bili izloženi i dijelovanju vlage, ali ipak su čitljivi i meni zanimljivi, nadam se i još po nemom na forumu.

Evo prve iz vremena Kraljevine SHS iz 1928. godine. Zanimljivo je uočiti na stranici sa generalijama da piše "učenik" a ne studenta.

U nastavku evo joše jedne knjižice, još uvijek iz Kraljevine SHS iz 1929. godine. zanimljivo je na zadnjoj stranici uočiti pogrešku u rimskom
broju upisanog semestra, umjesto VI je pogreškom napisano IV semestar. Čudno da to nitko nije primjetio i ispravio.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 02:56:15 pm
Eto bijah ja na nekim terapijama u Beogradu, a u slobodno vrijeme sam obišao razne pijace i skupove numizmatičara i kao i uvijek nabavio
po neki zanimljiv stari dokument. Ovom prilikom bih postavio nekoliko verzija knjižica "Đačkih listova" koje su u stvari bile nešto kao kasnije
studentske legitimacije. Izdavane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dokumenti su na žalost u dosta slabom stanju,
očigledno su dugo bili izloženi i dijelovanju vlage, ali ipak su čitljivi i meni zanimljivi, nadam se i još po nemom na forumu.

Evo prve iz vremena Kraljevine SHS iz 1928. godine. Zanimljivo je uočiti na stranici sa generalijama da piše "učenik" a ne studenta.

U nastavku evo joše jedne knjižice, još uvijek iz Kraljevine SHS iz 1929. godine. zanimljivo je na zadnjoj stranici uočiti pogrešku u rimskom
broju upisanog semestra, umjesto VI je pogreškom napisano IV semestar. Čudno da to nitko nije primjetio i ispravio.

Vrijeme ide dalje, dolazi šestojanuarska diktatura i novi naziv države, sada je to Kraljevina Jugoslavija pa evo i 1931. jedne knjižice istog
fakulteta ali u "novoj" državi, sa novim nazivom države.

Sam obrazac se unutra nije mjenjao jedino je zanimljivo da su generalije studentkinje upisan ćirilićnim pismom (što je i normalno u Srbiji
i u Beogradu), a kasnije su podatci upisivani latiničnim pismom,.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 03:11:15 pm
I na kraju priče i studija stizali su studenti i do konačnog diplomskog ispita. Pa evo kako je izgledao jedan tipizirani formular "Zapisnik
diplomskog ispita" na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1926. godine. Polagan je ispit iz predmeta botanika postignuta je prva prolazna
pozitivna ocjena "šest". Evo skena toga dokumenta. Formular je plavo sivkaste boje ali na skenu ispada pretežito siv, ne znam zašto.
Ipak sve se jasno vidi, čitljivo je.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 03:28:34 pm
A evo i malo legitimacija za popust na prijevozu na Jugoslavenskim Državnim Željeznicama, legitimacija je izdana 1930. godine s rokom važenja do najviše 1934. godine. Formular je odštampan i ćirilićno i latinično. Inače još kao mali klinac pamtim da su sve željezničke stanice kada smo išli na godišnji željeznicom imale ispisane nazive stanica na oba pisma.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 03:46:21 pm
A evo i malo legitimacija za popust na prijevozu na Jugoslavenskim Državnim Željeznicama, legitimacija je izdana 1930. godine s rokom važenja do najviše 1934. godine. Formular je odštampan i ćirilićno i latinično. Inače još kao mali klinac pamtim da su sve željezničke stanice kada smo išli na godišnji željeznicom imale ispisane nazive stanica na oba pisma.

I u nastavku na istu temu evo i legitimacije sada JŽ iz 1976. godine s kojom se ostvarivao popust na vožnji željeznicom. Ova je legitimacija
manjeg formata ali sa više stranica za ovjere.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 04:02:27 pm
A evo i malo legitimacija za popust na prijevozu na Jugoslavenskim Državnim Željeznicama, legitimacija je izdana 1930. godine s rokom važenja do najviše 1934. godine. Formular je odštampan i ćirilićno i latinično. Inače još kao mali klinac pamtim da su sve željezničke stanice kada smo išli na godišnji željeznicom imale ispisane nazive stanica na oba pisma.

I u nastavku na istu temu evo i legitimacije sada JŽ iz 1976. godine s kojom se ostvarivao popust na vožnji željeznicom. Ova je legitimacija
manjeg formata ali sa više stranica za ovjere.

I još jedan nastavak, legitimacija JŽ iz 1983. Ova je sada opet nešto većeg formata i s više stranica.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 06:25:36 pm
Evo da postavim i člansku kartu člana udruženja-organizacije Saveza rezervnih vojnih starješina Jugoslavije iz 1970 godine. Boljim
poznavateljima teme bih postavio i jedno pitanje u vezi ovakvih knjižica. da li su one imale neko značenje kao vojno identifikacijski
dokument rezervnog oficira ili podoficira ili su više služile za evidenciju članarine?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 27, 2014, 06:34:01 pm
Evo da postavim i člansku kartu člana udruženja-organizacije Saveza rezervnih vojnih starješina Jugoslavije iz 1970 godine. Boljim
poznavateljima teme bih postavio i jedno pitanje u vezi ovakvih knjižica. da li su one imale neko značenje kao vojno identifikacijski
dokument rezervnog oficira ili podoficira ili su više služile za evidenciju članarine?

A evo i članske karte SRVSJ ali izdane deset godina kasnije 1980. Osim malo svjetlije boje, ne primječujem neke bitne razlike.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2014, 11:26:17 am
Evo jednog zanimljivog pasoša iz doba FNRJ, samo takav pasoš sam već postavljao  ali ovaj je zanimljiv zato jer u sebi sadrži i vizu za
ulazak u tzv. Slobodnu zonu Trsta, pa evo par skenova iz tog pasoša iz već poodmakle 1954. godine. Takve vize se ipak danas rijeđe
viđaju. Naravno u to vrijeme za izlazak iz Jugoslavije nije bio dovoljan samo pasoš već je uz njega bila nužna i tzv. izlazno-povratna viza
koju je izdavala ondašnja Uprava za unutrašnje poslove.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2014, 12:30:37 pm
A evo i jednog pasoša iz vremena Savezne Republike Jugoslavije izdanog 2001. godine. Sam pasoš kao pasoš je sličan bio i prije postavljen, zanimljivost ovoga je u tome što se može pratiti način režima putovanja u Rumunjsku. Od 2001. pa negdje do sredine 2004. viza nije bila
potrebna. Krajem 2004. Rumunji uvode vize i vidi se stariji obrazac vize, koja je uz put dosta skupa, 35 $ za tridesetodnevnu vizu. Kasnije i
Rumunija uvodi oblik-formu EU vize, i ova je dosta skupa, 70 $ + 60 din, za rok važenja od 90 dana, zatim postaju "humaniji" s cijenom od
samo 5 EUR za rok važenja od 90 dana. Od 2007. do 2008. izdaju vize "gratis" za rok važenja od 90 dana i na kraju od 2010. je viza isto
"gratis" ali se rok važenja skraćuje na 60 dana. Sam oblik vize, hologramska zaštita se isto malo izgledom promjenila.

Zato ću postaviti praktički cijeli pasoš jer mi se čini zanimljivim pratiti sve gore opisane promjene.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2014, 12:32:27 pm
A evo i jednog pasoša iz vremena Savezne Republike Jugoslavije izdanog 2001. godine. Sam pasoš kao pasoš je sličan bio i prije postavljen, zanimljivost ovoga je u tome što se može pratiti način režima putovanja u Rumunjsku. Od 2001. pa negdje do sredine 2004. viza nije bila
potrebna. Krajem 2004. Rumunji uvode vize i vidi se stariji obrazac vize, koja je uz put dosta skupa, 35 $ za tridesetodnevnu vizu. Kasnije i
Rumunija uvodi oblik-formu EU vize, i ova je dosta skupa, 70 $ + 60 din, za rok važenja od 90 dana, zatim postaju "humaniji" s cijenom od
samo 5 EUR za rok važenja od 90 dana. Od 2007. do 2008. izdaju vize "gratis" za rok važenja od 90 dana i na kraju od 2010. je viza isto
"gratis" ali se rok važenja skraćuje na 60 dana. Sam oblik vize, hologramska zaštita se isto malo izgledom promjenila.

Zato ću postaviti praktički cijeli pasoš jer mi se čini zanimljivim pratiti sve gore opisane promjene.

I nastavak skenova prethodno postavljenog pasoša SRJ.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2014, 01:11:46 pm
Pa kada sam već kod prelazak Jugoslovensko-Rumunske granice evo i jedne prigranične dozvole za prelazak državne granice u redovnom
malograničnom prometu iz 1984. godine. Ne znam da li danas postoje takve dozvole i međudržavni dogovor Srbije i Rumunije, možda za
Rumuniju članstvo u EU predstavlja problem? Postavljam pa neka se mladi upoznaju kako su te dozvole nekad izgledale. Inače na stranici
broj 11 dozvole potkrala im se štamparska greška pa su odštampali tekst "državen granice" umjesto državne granice. Tko zna možda zbog
te greške ova dozvola za kolekcionare vrijedi više?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2014, 01:13:20 pm
Pa kada sam već kod prelazak Jugoslovensko-Rumunske granice evo i jedne prigranične dozvole za prelazak državne granice u redovnom
malograničnom prometu iz 1984. godine. Ne znam da li danas postoje takve dozvole i međudržavni dogovor Srbije i Rumunije, možda za
Rumuniju članstvo u EU predstavlja problem? Postavljam pa neka se mladi upoznaju kako su te dozvole nekad izgledale. Inače na stranici
broj 11 dozvole potkrala im se štamparska greška pa su odštampali tekst "državen granice" umjesto državne granice. Tko zna možda zbog
te greške ova dozvola za kolekcionare vrijedi više?

I nastavak skenova gore opisane prigranične dozvole;


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2014, 04:53:53 pm
Evo i jednog zanimljivog dokumenta, uložne knjižice Državne hipotekarne banke Kraljevine Jugoslavije izdane 1936. godine. Zanimljiv je
način uvezivanja stranica knjižice i zaštite istih od zamjene sistemom jamstvenika (garantno prošivena stranica) s garantnom pečatnom
naljepnicom na zadnjoj stranici. Korice su iz tvrdog kartona i kao da su plastificirane. Zaista djeluje kao ozbiljan dokumenat, samo je malo
većih dimenzija 115 x 170 mm, ali u to vrijeme su i novčanice i mnogi dokumenti bili većih dimenzija nego što su danas. Isto je raskošno
izvedena i pozadinska podloga knjižice na svim stranicama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2014, 04:55:59 pm
Evo i jednog zanimljivog dokumenta, uložne knjižice Državne hipotekarne banke Kraljevine Jugoslavije izdane 1936. godine. Zanimljiv je
način uvezivanja stranica knjižice i zaštite istih od zamjene sistemom jamstvenika (garantno prošivena stranica) s garantnom pečatnom
naljepnicom na zadnjoj stranici. Korice su iz tvrdog kartona i kao da su plastificirane. Zaista djeluje kao ozbiljan dokumenat, samo je malo
većih dimenzija 115 x 170 mm, ali u to vrijeme su i novčanice i mnogi dokumenti bili većih dimenzija nego što su danas.

I nastavak gornjeg;


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 28, 2014, 08:35:27 pm
На оном документу "Записник дипломског испита" (https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,20429.msg357138.html#msg357138)  је и потпис др Синише Станковића, познатог билога, научника и друштвено политичког радника из доба ФНРЈ. Познат је и по томе што је 29.11.1945. године у Скупштини прочитао декларацију о оснивању Федеративне Народне Републике Југославије (ФБРЈ). Постоји филмски запис о томе.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 28, 2014, 09:25:57 pm
На оном документу "Записник дипломског испита" (https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,20429.msg357138.html#msg357138)  је и потпис др Синише Станковића, познатог билога, научника и друштвено политичког радника из доба ФНРЈ. Познат је и по томе што је 29.11.1945. године у Скупштини прочитао декларацију о оснивању Федеративне Народне Републике Југославије (ФБРЈ). Постоји филмски запис о томе.

Hvala na informaciji, eto nisam ni slutio kupujući izloženi dokument da je na njemu i potpis tako poznatog naučnika ali i javne osobe. Samim
time dokument ima i dodatnu vrijednost, ne mislim pri tome na materijalnu već više na povijesnu-historijsku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on September 28, 2014, 09:34:43 pm
[attachment=1]

Иако је изван теме (ово је за историју), једна слика.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on September 29, 2014, 07:57:30 am
Postavio bih i ovu člansku kartu člana Udruženja Saveza Boraca NOR-a izdanu 1948. godine, godine u kojoj je negdje baš u dane izdavanja
ove članske karte bila objavljena zlokobna Rezolucija Informbiroa. Zanimljiva je oznaka na kapi, čini mi se da ima i neki čin na desnoj epoleti
vlasnika ali nisam siguran.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 01, 2014, 04:16:24 pm
Evo i jednog zanimljivog dokumenta, uložne knjižice Državne hipotekarne banke Kraljevine Jugoslavije izdane 1936. godine. Zanimljiv je
način uvezivanja stranica knjižice i zaštite istih od zamjene sistemom jamstvenika (garantno prošivena stranica) s garantnom pečatnom
naljepnicom na zadnjoj stranici. Korice su iz tvrdog kartona i kao da su plastificirane. Zaista djeluje kao ozbiljan dokumenat, samo je malo
većih dimenzija 115 x 170 mm, ali u to vrijeme su i novčanice i mnogi dokumenti bili većih dimenzija nego što su danas. Isto je raskošno
izvedena i pozadinska podloga knjižice na svim stranicama.


Pa pronašao sam i jedan uzorak iseljeničke uložne knjižice iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Očigledno je i ondašnjim vlastima bilo stalo da
privuku devizne uloge naših građana u inozemstvu na štednju u domaće banke, konkretno ovo je knjižica Poštanske štedionice. Usudio bih
se da primjetim da je ipak uložna knjižica Državne hipotekarne banke KJ bila daleko "raskošnija".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 01, 2014, 04:25:21 pm
Evo i jednog zanimljivog dokumenta, uložne knjižice Državne hipotekarne banke Kraljevine Jugoslavije izdane 1936. godine. Zanimljiv je
način uvezivanja stranica knjižice i zaštite istih od zamjene sistemom jamstvenika (garantno prošivena stranica) s garantnom pečatnom
naljepnicom na zadnjoj stranici. Korice su iz tvrdog kartona i kao da su plastificirane. Zaista djeluje kao ozbiljan dokumenat, samo je malo
većih dimenzija 115 x 170 mm, ali u to vrijeme su i novčanice i mnogi dokumenti bili većih dimenzija nego što su danas. Isto je raskošno
izvedena i pozadinska podloga knjižice na svim stranicama.


Pa pronašao sam i jedan uzorak iseljeničke uložne knjižice iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Očigledno je i ondašnjim vlastima bilo stalo da
privuku devizne uloge naših građana u inozemstvu na štednju u domaće banke, konkretno ovo je knjižica Poštanske štedionice. Usudio bih
se da primjetim da je ipak uložna knjižica Državne hipotekarne banke KJ bila daleko "raskošnija".

I kada sam već na štednim ili uložnim knjižicama eto pronašao sam na aukcijskim stranicama i skenove jedne "obične dinarske" štedne
knjižice Poštanske štedionice u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Skenovi su preuzeti pa zato nisu baš naj-naj ali dosta toga se vidi kada
zažmirimo na prste.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 01, 2014, 04:36:53 pm
Evo i jednog zanimljivog dokumenta, uložne knjižice Državne hipotekarne banke Kraljevine Jugoslavije izdane 1936. godine. Zanimljiv je
način uvezivanja stranica knjižice i zaštite istih od zamjene sistemom jamstvenika (garantno prošivena stranica) s garantnom pečatnom
naljepnicom na zadnjoj stranici. Korice su iz tvrdog kartona i kao da su plastificirane. Zaista djeluje kao ozbiljan dokumenat, samo je malo
većih dimenzija 115 x 170 mm, ali u to vrijeme su i novčanice i mnogi dokumenti bili većih dimenzija nego što su danas. Isto je raskošno
izvedena i pozadinska podloga knjižice na svim stranicama.


Pa pronašao sam i jedan uzorak iseljeničke uložne knjižice iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Očigledno je i ondašnjim vlastima bilo stalo da
privuku devizne uloge naših građana u inozemstvu na štednju u domaće banke, konkretno ovo je knjižica Poštanske štedionice. Usudio bih
se da primjetim da je ipak uložna knjižica Državne hipotekarne banke KJ bila daleko "raskošnija".

I kada sam već na štednim ili uložnim knjižicama eto pronašao sam na aukcijskim stranicama i skenove jedne "obične dinarske" štedne
knjižice Poštanske štedionice u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Skenovi su preuzeti pa zato nisu baš naj-naj ali dosta toga se vidi kada
zažmirimo na prste.

I II svjetski rat je prošao, ali i u novoj Narodnoj državi se nastavlja štediti. Samo odmah poslije rata bila je tu samo Narodna Banka
Jugoslavije s njenim ekspoziturama, nisu kao danas postojale razne banke. Tada je sve kao "bilo narodno". Evo par skenova jedne takve
štedne knjižice iz 1949. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 04, 2014, 01:40:47 pm
Evo i jedne zanimljive dozvole za korištenje vojnih i državnih automobila koje su koristila aktivna vojna lica u vrijeme Kraljevine Jugoslavije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on October 04, 2014, 03:27:18 pm
Nije "prigranična" već pogranična propusnica


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on October 04, 2014, 03:47:54 pm
Inače iako je postala popularna nakon 1990-tih izmišljena je još prije WW2 i to za nesmetani prelazak između okupiranih područja Rijeke/Fiume i Sušaka, evo taljanski model:

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on October 04, 2014, 03:49:22 pm
...i model Kraljevine Jugoslavije:

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on October 04, 2014, 03:50:59 pm
Još koji dokument te regije iz tih vremena...

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on October 04, 2014, 06:13:56 pm
Još koji dokument te regije iz tih vremena...

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]
Takve osobne iskaznice uvedene su omdah u Dalmaciji po dolasku Talijana. Sačuvao sam jednu iz tih dana. Mogla bi zatribati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2014, 08:56:42 am
Evo da postavim i jednu legitimaciju vojnog muzičara iz vremena Kraljevine SHS izdanu 1928. godine u Kragujevcu. Vlasnik je po činu
bio narednik.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2014, 08:58:30 am
A evo i jedne vojničke isprave vojnog šofera iz vremena Kraljevine Jugoslavije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2014, 09:00:19 am
Postavit ću i ovu iskaznicu učenika glazbene-muzičke škole Hrvatskog Državnog Konzervatorija iz vremena NDH izdanu 1943. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2014, 09:03:01 am
A evo i jedne dozvole boravka u NR Hrvatskoj za strane državljane izdane u Zagrebu nakon II svj. rata.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2014, 09:08:02 am
Za usporedbu ću postaviti dvije iskaznice ili legitimacije člana Hrvatskog radničkog saveza, prva je iz vremena Kraljevine Jugoslavije izdana
1938. godine, a druga je iz vremena HDH izdana 1942. godine. Oba dokumenta na prvoj stranici imaju slične podatke, ali je na onoj iz NDH i
obavezan tekst na "savezničkom" Njemačkom jeziku. na nekima je pisao tekst i na Talijanskom, vjerovatno je ovisilo od toga u kojem dijelu
NDH se je nalazilo mjesto izdavanja, da li u Njemačkoj ili Talijanskoj interesnoj zoni.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2014, 09:12:20 am
Evo i dvije legitimacije Hrvatskih Državnih Željeznica za povlaštenu vožnju. Prva je izdana pričuvnom-rezervnom artiljerijskom poručniku
oružanih snaga NDH, a druga je izdana jednoj udovici kao članu obitelji poginulog nositelja prava.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2014, 09:18:12 am
Evo i jedne iskaznice namještenika Državnih Željeznica izdane u NR Hrvatskoj u Zagrebu 1946. godine koja je služila za ostvarivanje prava
na besplatnu vožnju. Još uvijek se koristi predložak obrasca dokumenta koji su bile izdale vlasti NDH ali je prekrižen naslov Hrvatske već
piše samo Državne Željeznice. Vjerovatno su ih koristili još neko vrijeme nakon završetka rata dok nisu odštampani novi obrasci.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 11, 2014, 07:45:33 pm
A evo i jedne legitimacije kakve su izdavane izbjeglicama tijekom druge polovine 1941. godine. Ova je izdana u Beogradu 28. 09. 1941.
Obrazac je otisnut dvojezično na Srpskom i Njemačkom jeziku, ali pečat je samo na Njemačkom. Pored "normalnog" pečata postoji i tzv.
"vodeni" pečat kao dodatni zaštitni element od krivotvorenja. Fotografija je bila pričvrščena samo spojnicom nije bila i zaljepljena pa ju
je netko prije prodaje skinuo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 13, 2014, 03:12:43 pm
Da postavim i ovu Pograničnu kartu (pograničnu dozvolu) izdanu od vlasti Njemačke za NDH, Varaždinski kotar 1942. godine za prelazak
preko granice III Reich-a u NDH (onda je taj dio Slovenije iznad Varaždina bio pripojen Njemačkoj). Dokument je u slabom stanju ali još
uvijek je čitljiv. Bio je kasnije i produljen rok važenja i korišten i u 1943. godini. Formular je dvojezični i sam dokument je kod izdavanja
bio ovjeren  i od Njemačke strane i od NDH.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 15, 2014, 10:05:07 am
Da postavim i ovu Pograničnu kartu (pograničnu dozvolu) izdanu od vlasti Njemačke za NDH, Varaždinski kotar 1942. godine za prelazak
preko granice III Reich-a u NDH (onda je taj dio Slovenije iznad Varaždina bio pripojen Njemačkoj). Dokument je u slabom stanju ali još
uvijek je čitljiv. Bio je kasnije i produljen rok važenja i korišten i u 1943. godini. Formular je dvojezični i sam dokument je kod izdavanja
bio ovjeren  i od Njemačke strane i od NDH.

Evo kada sam već kod ratnih dokumenata za pogranični promet i prijelaz tadašnjih državnih granica da postavim i jednu pograraničnu
kartu ili iskaznicu za relaciju Beograd - Zemun izdanu u Beogradu 1942. godine. Obrazac je tiskan na malo tvrđem kartonu i u trojezičnoj
verziji, naravno Njemački jezik je bio prvi. Rok važenja je bi godinu dana od dana izdavanja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 15, 2014, 10:23:23 am
A evo i jednog Njemačkog "ratnog" pasoša izdanog u Beču 13. 09. 1939. godine. Korice su iz običnog kartona koji nije impregniran.
Fotografija vlasnice je pored ljepljenja bila "osigurana" i jednom "kopčom". što je malo neobično ali i na drugim Njemačkim dokumentima iz
ratnog doba sam nailazio na samo jednu sigurnosnu "kopču". na starijim Njemačkim pasošima nije bilo te "kopče" već samo dva obična i dva
"vodena" žiga i to dijagonalno na fotografiji i tada još nisu imali kukasti križ na prednjim koricama, dok ga ova verzija pasoša ima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 15, 2014, 10:35:56 am
I jedna Đačka knjižica učenice Pirotske Realne Gimnazije izdana za školsku godinu 1936/1937. Iznenađuju tvrde kartonske korice sa nekom
vrstom zaštite (gotovo kao korice za pasoše), a ipak se radilo o školskom dokumentu. Po malo neobično je i to da se fotografija vlasnice
(ili vlasnika) lijepila na zadnjoj stranici na koricaama knjižice. zanimljivo je i da je obrazac otisnut na sva tri tada službena jezika kraljevine
Jugoslavije, Srpskom, Hrvatskom i Slovenskom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 15, 2014, 10:47:28 am
I nekada i danas su se održavali izbori, pa evo primjera ondašnjih zapisnika sa izbora u Pančevu održanih 1951. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 20, 2014, 06:16:28 pm
A evo i jedne službene legitimacije pripadnika Državnog sekretarijata Unutrašnjih Poslova FNRJ izdane 1960. godine. Kako sam je sada kupio na pijaci u
Beogradu to sam je samo fotografirao jer nemam pri sebi prenosni skener, ali mislim da je ispalo dosta dobro.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2014, 01:34:08 pm
I danas sam nabavio par dokumenata pa sam ih fotografirao i postavljam ih. Neki poseban komentar mislim da nije potreban jer se sve da pročitati iz
naziva slika.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2014, 01:35:42 pm
I danas sam nabavio par dokumenata pa sam ih fotografirao i postavljam ih. Neki poseban komentar mislim da nije potreban jer se sve da pročitati iz
naziva slika.

I nastavak, ...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2014, 01:37:51 pm
I danas sam nabavio par dokumenata pa sam ih fotografirao i postavljam ih. Neki poseban komentar mislim da nije potreban jer se sve da pročitati iz
naziva slika.

I nastavak, ...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2014, 01:40:54 pm
I danas sam nabavio par dokumenata pa sam ih fotografirao i postavljam ih. Neki poseban komentar mislim da nije potreban jer se sve da pročitati iz
naziva slika.

I nastavak, ...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2014, 01:41:47 pm
I danas sam nabavio par dokumenata pa sam ih fotografirao i postavljam ih. Neki poseban komentar mislim da nije potreban jer se sve da pročitati iz
naziva slika.

I nastavak, ...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 21, 2014, 01:45:48 pm
I nastavak, ...

Možda samo primjedba, nije mi baš jasno kako se u slobodnoj prodaji našao ovakav relativno svjež vojnički dokumenat. Probao sam ukloniti neke podatke
da vlasnik ne bi imao problema.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on October 21, 2014, 07:50:59 pm
Čovek oglašen "nesposoban za vojnu službu" pa bacio dokument ili ga prodao, kada mu već ne treba :-\.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 22, 2014, 06:50:29 am
Čovek oglašen "nesposoban za vojnu službu" pa bacio dokument ili ga prodao, kada mu već ne treba :-\.
Pa jeste da je proglašen nesposobnim za vojnu službu, ali mi je opet neobično da se baci ili proda ipak vojna isprava. Ne sječam se tačno ali zar nije bila
barem nekada obaveza da se vojna knjižica mora "pažljivo čuvati". Dobro nije služio vojsku pa nije imao upisan RR, čak nije bilo niti upisano u kojem se
vojnom odseku vodi u evidenciji. Meni kao kolekcionaru tih isprava je dobro što sam obogatio kolekciju, ali čudi me da to danas mladi lako odbacuju.
Vjerovatno sam previše zastario i ostao staromodan.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: motorista 57 klasa on October 22, 2014, 06:55:20 am
Na drugoj strani si obrisao sliku ali se dobro vidi potpis i na pečatu piše da je vojni odsek Voždovac.
Ovaj verovatno i nema pojma gde mu je knjižica, jer ko zna kako je proglašen za nesposobnog za službu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 24, 2014, 11:03:42 am
Evo postavio bih i ovaj primjerak legitimacije K-15 koju su izdavale Jugoslavenske Željeznice i koja je davala pravo na popust za povratne karte
kada se išlo na godišnji odmor. Izdana je bila krajem 1954. godine oficiru JRM koji je radio u Hidrografskom institutu JRM u Splitu. Ne znam kako je bilo 1954. godine ali sjećam se početaka šezdesetih godina kada sam s ocem išao u komandu Mašinske u Puli da mu nadležni oficir u personalnom odjelu potvrdi i žigom ovjeri kartu K-15 kada smo putovali na godišnji. Koliko se sječam onda se K-15 izdavala samo za korištenje kada se išlo na godišnji odmor i zato je nadležna služba istu morala ovjeriti. Pretpostavljam da je 1954. godine to bilo isto tako ili možda i strože. Kasnije tamo čini mi se od osamdesetih godina JŽ su izdavale legitimaciju K-15 za sva povratna putovanja unutar Jugoslavije ako bi povratak bio nakon više od 6 ili 7 dana od početka putovanja, ali bez ikakve provjere da li se ide na godišnji odmor ili ne, pa se nisu trebale ovjeravati u komandi ili firmi. Eto neka mlađi pogledaju kako je to nekada izgledalo, a mi malo stariji (svakako u najboljim godinama) da se prisjetimo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on October 24, 2014, 02:15:03 pm
Nikad mi nije bilo jasno zašto "K" i zašto "15". :)
Taj izraz se zadržao u upotrebi sve do 1989.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 24, 2014, 04:18:38 pm
Nikad mi nije bilo jasno zašto "K" i zašto "15". :)
Taj izraz se zadržao u upotrebi sve do 1989.

Pa to je pravo pitanje. Ja sam prvo mislio da je to 15 od iznosa popusta za kupljene karte, ali koliko se sjećam popust za tako kupljene
povratne karte je iznosio 20%. Možda je taj broj 15 samo bio neki nomenklaturni broj u administraciji JŽ? Kasnije su te legitimacije bile
izdavane samo kao jedan list, a ne kao prikazane koje su imale dva lista ili četiri stranice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on October 24, 2014, 04:32:40 pm
Nikad mi nije bilo jasno zašto "K" i zašto "15"......


.............. jer je zapravo K-15 bio obrazac u kome se vršio obračun regresa za godišnji odmor, a taj se obrazac dostavljao tadašnjoj SDK (služba društvenog knjigovodstva) na ovjeru prilikom isplate regresa radnicima. Kolokvijalno je K-15 ostalo kao sinonim za regres.    8)


P.S. ... a ova povlastica za popust pri kupnji karte za vožnju je bio dodatak premijama uz regres za GO........


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: proxy1969 on October 24, 2014, 04:38:03 pm
P.S.

....... kolega Zdenko izdana je supruzi kao korisniku, a temeljem braka s osobom zaposlenom u Hidrografskom institutu JRM u Splitu....


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 24, 2014, 06:09:23 pm
P.S.

....... kolega Zdenko izdana je supruzi kao korisniku, a temeljem braka s osobom zaposlenom u Hidrografskom institutu JRM u Splitu....

Poštovani kolega imate peavo, ja sam samo uočio ono Pleić Stipe pa nisam primjetio da se u stvari radi o K-15 izdanoj supruzi dotičnog
gospodina (onda druga). Zahvaljujem na korekciji.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 25, 2014, 06:34:22 am
Evo i jednog dokumenta za vožnju  Jugoslavenskim Državnim Željeznicama iz 1937. godine uz pravo na popust od 50% i to za šest
putovanja godišnje. Korisnik je bio rezervni kapetan 1. klase kraljevske Vojske Jugoslavije. Korisnik je na fotografiji u svečanoj bijeloj
oficirskoj uniformi što je malo neobično jer se radi o rezervnom oficiru. Na drugim sličnim legitimacijama aktivni oficiri su obično bili u
normalnim sivozelenim uniformama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 26, 2014, 05:22:16 pm
Evo i jedne ratne dvomjesečne propusnice koju su izdale Talijanske okupacijske vlasti u Crnoj Gori 1941. godine. Pisana je dvojezično na
Talijanskom i Srpskom jeziku. Po potrebi su im znali produljiti rok važenja na način da se na zadnjoj strani upiše novi datum važenja i
ovjeri pečatima okupacijskih vlasti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 26, 2014, 05:30:53 pm
A ovo je jedna od verzija propusnica koje su bile izdavane za prisustvovanje na Paradi povodom Dana Pobjede u Beogradu. Na poleđini je
raspored ulica, a na licu je definirana "ruta" pristupa. Parada je bila održana 09. 05. 1965.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 28, 2014, 12:43:27 pm
Postavio bih i ovu relativni zanimljivu vojnu legitimaciju rezervnog sanitetskog poručnika, doktora, kraljevske Jugoslavenske Vojske. Malo je
neobično da je izdana samo na kartonskom formularu, karton nije niti jako tvrd niti je zaštićen. Umjesto godine rođenja upisuje se starosna
dob. Pretpostavljam da se je ova legitimacija koristila zajedno sa ondašnjim vojničkom ispravom (vojnom knjižicom). Malo je neobično da
nema nigdje datum izdavanja ili ga ja od očiju ne vidim.

Možda je to bio više kao neki interni dokument unutar zavoda?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 30, 2014, 08:39:14 pm
Evo jedne dozvole za instalaciju radio prijemnika-aparata u kućanstvu izdana još u ratno vrijeme 1945. godine. Kako se vidi i onda su svi
korisnici morali plaćati pretplatu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 30, 2014, 08:42:34 pm
A evo i jedne dozvole za rad, za otvaranje trgovine alkoholnim pičem izdane u samo predvečerje II svjetskog rata u Sarajevu 28. 12. 1940.
Odluku je podpisivao Sreski načelnik.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 30, 2014, 08:52:47 pm
A evo i jedne Đačke legitimacije đaka Muzičke škole u Beogradu izdane 1940. godine. Ista je kasnije i za vrijeme okupacije uredno bila
ovjeravana od strane škole. kako se radilo o osobi starijoj od 18 godina pretpostavljam da je uz ovakvu legitimaciju morala sa sobom
imati i nositi i službenu legitimaciju koju je izdavala Uprava grada ili nadležni odjel policije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 30, 2014, 09:04:11 pm
Na početku okupacije su počeli mjenjati postojeće lične karte s ovakvima kakve su bile izdavane u 1941. godini. Bile su iz mekšeg
kartona veličine 12,5 x 7,5 cm. Fotografija vlasnika se lijepila, osiguravala s dvije metalne spojnice, običnim pečatom i tzv. vodenim
pečatom. Bile su ispisane na Srpskom i Njemačkom jeziku. Na poleđini uz fotografiju je bio obavezno i otisak prsta vlasnika.

Na žalost vrijeme je učinilo svoje pa je ova lična karta u jako oštečenom stanju, ali ipak je zanimljivo vidjeti je. Kasnije su bile izdavane
na nešto većem formatu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 30, 2014, 09:18:05 pm
A evo i još jedne ratne isprave, lične iskaznice izdane od strane vlasti NDH u Šibeniku 1944. godine. Naravno na zadnjoj strani je obavezna
ovjera od strane nadležnih Njemačkih vlasti.

Samo iskaznica ima par čudnih detalja:

Prvo naslovljena je kao "Lična iskaznica" dok se inače u NDH osobna isprava službeno nazivala "Osobna iskaznica".
Drugo pečat ima na sebi naziv grada napisan i na latinici i na ćirilici što je onda za vrijeme NDH zaista bilo čudno.
Treće osobni podaci su otisnuti na formularu samo na Hrvatskom jeziku, nisu kao na starijim i na Talijanskom ili Njemačkom.

Zato mi je posebno zanimljiva.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on October 30, 2014, 09:29:32 pm
Zanimljiv dokument iz teškog vremena. Kako je Šibenik te 1944. godine pod upravom NDH bio dugo vremena prometno izoliran siguran sam da je iskaznica tiskana u samom gradu. Po kvaliteti izrade a koja je stvarno na zavidnoj visini to je mogla učiniti samo tiskara Kačić. Ostale dvije to nisu mogle učiniti jer je jedna pogođena bombom na svetu Lucu. Druga nije posjedovala odgovarajuću tehniku. Franjevci su imali moderne strojeve i kvalificirane radnike. O kvaliteti njihova tiska svjetoči titogradska Pobjeda koja je dugo vremena imala najbolje novinske fotografije. Dakako tiskane na strojevima franjevačke tiskare iz Šibenika.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on October 30, 2014, 09:35:08 pm
Ma celi natpis na pečatu (koji je otisnut na slici) je i ćirilicom i latinicim, ne samo naziv grada. Lepo se vide ćirilička slova "pretstojništvo". Zaista neobično. Možda je to urađeno pod pritiskom Nemaca i zbog saradnje sa četnicima u borbi protiv partizana?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on October 30, 2014, 10:01:05 pm
Ma celi natpis na pečatu (koji je otisnut na slici) je i ćirilicom i latinicim, ne samo naziv grada. Lepo se vide ćirilička slova "pretstojništvo". Zaista neobično. Možda je to urađeno pod pritiskom Nemaca i zbog saradnje sa četnicima u borbi protiv partizana?
Ne vjerujem. Talijanski štambilji su stavljeni izvan upotrebe. Što ostaje? Izvući iz skladišta predratni pečat Općine Šibenik i sve predratne pečate i štambilje koji su otisnuti na iskaznici. A sve to u očekivanju dobivanja pečata iz Zagreba koji su izrađivani centralizirano. Prometna izoliranost produžila je vrijednost pečata Kraljevine Jugoslavije. Jedina veza Šibenika sa svijetom vodila je povremeno preko Splita, Sarajeva do Zagreba. U to vrijeme Glavni štab za Hrvatsku držao je ogromni teritorij po kojem su samo partizani krstarili. Iza Velebita osim Gospića sve su partizani držali. Na moru III. POS je bio jak u Dalmaciji a cestom se samo moglo ići pravcem Šibenik-Drniš-Knin. Četnika je bilo u gradu i to su većinom bivši mornarički podoficiri.  Njih su Njemci istjerali iz grada jer su postali otvorena prijetnja građanima. Jedna četnička četa bila je u okolici Skradina a drugi manji dio na Konjevratima. Oni su kontrolirali prometnice prema Benkovcu i Kninu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2014, 06:49:50 am
Ma celi natpis na pečatu (koji je otisnut na slici) je i ćirilicom i latinicim, ne samo naziv grada. Lepo se vide ćirilička slova "pretstojništvo". Zaista neobično. Možda je to urađeno pod pritiskom Nemaca i zbog saradnje sa četnicima u borbi protiv partizana?
Ne vjerujem. Talijanski štambilji su stavljeni izvan upotrebe. Što ostaje? Izvući iz skladišta predratni pečat Općine Šibenik i sve predratne pečate i štambilje koji su otisnuti na iskaznici. A sve to u očekivanju dobivanja pečata iz Zagreba koji su izrađivani centralizirano. Prometna izoliranost produžila je vrijednost pečata Kraljevine Jugoslavije. Jedina veza Šibenika sa svijetom vodila je povremeno preko Splita, Sarajeva do Zagreba. U to vrijeme Glavni štab za Hrvatsku držao je ogromni teritorij po kojem su samo partizani krstarili. Iza Velebita osim Gospića sve su partizani držali. Na moru III. POS je bio jak u Dalmaciji a cestom se samo moglo ići pravcem Šibenik-Drniš-Knin. Četnika je bilo u gradu i to su većinom bivši mornarički podoficiri.  Njih su Njemci istjerali iz grada jer su postali otvorena prijetnja građanima. Jedna četnička četa bila je u okolici Skradina a drugi manji dio na Konjevratima. Oni su kontrolirali prometnice prema Benkovcu i Kninu.

Pa možda je zaista bilo da su korišteni stari pečati iz vremena Kraljevine Jugoslavije i ako me čudi da su ih tako dugo negdje sačuvali jer
je NDH u startu bila protiv svega što je podsječalo na kraljevinu Jugoslaviju, ali možda su negdje zaostali u kakvom pretincu. Italija je
kapitulirala u 1943. i čudno je da i gotovo 8 mjeseci nakon kapitulacije ne bi u Šibeniku dobili nove pečate iz Zagreba ili sarajeva. Teško mi
je povjerovati da je to bilo radi četnika jer suradnja četnika i Njemaca nije baš bila "sjajna" osobito na teritoriju NDH. U svakom slučaju
pečat i iskaznica su zanimljivi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2014, 07:19:51 am
A evo za sportski nastrojene Palubare i jedne legitimacije nogometnog sudije iz šezdesetih godina XX vijeka. Otisnuta je na običnom mekom
kartonu, nema neku plastičnu zaštitu pa je zato dosta "istrošena". Fotografiju je vlasnik skinuo prije nego je dana u prodaju što joj opet
umanjuje vrijednost za kolekcionare, ali je ipak kao dokumenat iz tih vremena zanimljiva. Osobito kada je na mjestu za kazne upisana i
članarina, ili je možda bila tako visoka da je bila kao kazna?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Karlo on October 31, 2014, 07:51:41 am
Stvari postaju veoma zanimljive.Oslonio bih se na naučni princip,što više relevantnih podataka.Pri tome se ne sme zaboraviti utjecaj stječenog dijela preko porodice,škole,vjere itd.Dakle i ako se koriste i pri kupovini krumpira na pijaci,nauka ipak uključuje objektivnost,odnosno mogućnost da neko apstrahuje te utjecaje na donošenje zaključaka.
Treba razlikovati nagađanje od stvarnog,osobno nisam u stanju to uraditi,ali se nadam da to pametniji mogu.
@brodarski zaista dosta dobro stoji sa rasuđivanjem,koliko je on u stanju da se izdigne iznad tih stječenih "osobina" neznam.Ubacio je niz podataka od franjevačke tiskarne do utjecaja četnika na tom području.Da li je on uključio i inerciju(konzervativizam) koji je prisutan kod osoba kad se ide iz jednog sistema (države) u drugi neznam.Iz ovog sa tiskarnom se ne može zaključiti.Koliko sam zaključio iz podataka,u jednom dijelu ondašnje Jugoslavije je većinski bilo za četnike,kasnije su se kako se svjetska situacija kretala,jednostavno okrenuli ka komunizmu(socijalizmu).
Dakle ,mislim da je @zpetrov također u pravu što on na kraju i ne negira,nego kaže da ništa nije nemoguće.

Poz.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on October 31, 2014, 07:32:55 pm
Карло, нико од нас тројице који смо коментарисали ону исказницу ниште не тврди, већ смо слободно коментарисали претпостављајући зашто би печат (натписи на њему) на исказници из периода власти НДХ у Шибенику (1944.) био и на ћирилици. Нема то баш никакве везе са тим ко је био за четнике, партизане или са "конзервативизмом" или "стјеченим особинама" било ког од нас. Бродарски је изнео само аргументе за своју тврдњу који су апсолутно логични. И ништа више (ни мање) од тога.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on October 31, 2014, 08:08:05 pm
Ja sam iznio samo svoju tvrdnju. Poznam štambilje i pečate iz vremena Kraljevine Jugoslavije u Šibeniku. Na obiteljskim dokumentima imam ih masu. Ukazao bih na jednu drugu pojavu. Dugo vremena NDH na nekim područjima nije bila u stanju osigurati pisaće strojeve na latinici. Oružnici a bivši žandari iz Like su dnevna izvješća dostavljali pisane na ćirilici. To je trajalo sve tamo do 43. godine. To sam pronašao u jednom Zborniku NOR-a za Hrvatsku. Nije nacionalizacija dokumentacije i njihova ovjera sprovedena u jednom trenu niti kratkom vremenskom razdoblju. Trajalo je to dugo. Kad je NDH u Dalmaciji uspostavljena onda su u kratkom vremenu upravna središta bila okružena partizanskim teritorijem. Iz tog vremena imamo dokumente koji to i potvrđuju. Čak i u poštanskom prometu nisu bile korištene marke NDH već pomoćna izdanja tiskana na talijanskim markama Imperiale. Promet između Splita i Šibenika tada je išao povremeno. Zašto? Partizani na moru, u zaleđu a željezničke i cestovne veze u prekidu. Nijemci su koristili samo vezu iz Knina za Zadar preko Skradina i za Šibenik preko Drniša. I to po danu kad nije bilo napada iz zraka. Cesta Šibenik- Zadar je bila non stop napadana i u vrime Italije. Veze su održavane pomorskim i cestovnim konvojima i to samo za njemačke potrebe. Koga je bilo briga za upravne potrebe vlasti NDH u Šibeniku? A Zagreb je bio daleko. Samo se preko Sarajeva u njega moglo doći a tribalo je doći u Sarajevo. Moja tvrdnja je zasnovana na istraživanju poštanskog prometa u NDH a vezano za marke šibenskog izdanja. Jedno vojničko pismo ako je i stiglo do Sarajeva putovalo je do njega oko dvadeset dana. I to samo ako je postrojba domobranstva bila oslonjena na njemačku poštu. Civilna pošta se primala samo u rijetkim prilikama. Stoga ona iskaznica mi izgleda savim logično. Upravnu vlast u gradu i županiji obnašale su osobe od potpunog ustaškog povjerenja. Ne bi ti tipovi dopustili uporabu tih pečata da su imali druge. A bili su odvjetnici i pravnici. Danas sam
 išao na groblje i vidio sam grob žene s iskaznice. Na moju i vašu žalost nije mi mogla odgovoriti tko i kako joj je iskaznicu ovjerio.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Karlo on October 31, 2014, 09:18:21 pm
Žao mi je @dzumba i @brodarski,

neznam ni sam šta mi bi te napisah ono.Očito sam ustao na "levu nogu".Nebih da objašnjavam kako sam ja to razumeo jer ću vjerovatno izazvati dalju nepotrebnu diskusiju.Možda me sama pojava određenih riječi pobudi na gluposti.

Izvinite još jednom i hvala na dodatnom objašnjenju.

Poz.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on October 31, 2014, 10:37:17 pm
Ja sam iznio samo svoju tvrdnju. Poznam štambilje i pečate iz vremena Kraljevine Jugoslavije u Šibeniku. Na obiteljskim dokumentima imam ih masu. Ukazao bih na jednu drugu pojavu. Dugo vremena NDH na nekim područjima nije bila u stanju osigurati pisaće strojeve na latinici. Oružnici a bivši žandari iz Like su dnevna izvješća dostavljali pisane na ćirilici. To je trajalo sve tamo do 43. godine. To sam pronašao u jednom Zborniku NOR-a za Hrvatsku. Nije nacionalizacija dokumentacije i njihova ovjera sprovedena u jednom trenu niti kratkom vremenskom razdoblju. Trajalo je to dugo. Kad je NDH u Dalmaciji uspostavljena onda su u kratkom vremenu upravna središta bila okružena partizanskim teritorijem. Iz tog vremena imamo dokumente koji to i potvrđuju. Čak i u poštanskom prometu nisu bile korištene marke NDH već pomoćna izdanja tiskana na talijanskim markama Imperiale. Promet između Splita i Šibenika tada je išao povremeno. Zašto? Partizani na moru, u zaleđu a željezničke i cestovne veze u prekidu. Nijemci su koristili samo vezu iz Knina za Zadar preko Skradina i za Šibenik preko Drniša. I to po danu kad nije bilo napada iz zraka. Cesta Šibenik- Zadar je bila non stop napadana i u vrime Italije. Veze su održavane pomorskim i cestovnim konvojima i to samo za njemačke potrebe. Koga je bilo briga za upravne potrebe vlasti NDH u Šibeniku? A Zagreb je bio daleko. Samo se preko Sarajeva u njega moglo doći a tribalo je doći u Sarajevo. Moja tvrdnja je zasnovana na istraživanju poštanskog prometa u NDH a vezano za marke šibenskog izdanja. Jedno vojničko pismo ako je i stiglo do Sarajeva putovalo je do njega oko dvadeset dana. I to samo ako je postrojba domobranstva bila oslonjena na njemačku poštu. Civilna pošta se primala samo u rijetkim prilikama. Stoga ona iskaznica mi izgleda savim logično. Upravnu vlast u gradu i županiji obnašale su osobe od potpunog ustaškog povjerenja. Ne bi ti tipovi dopustili uporabu tih pečata da su imali druge. A bili su odvjetnici i pravnici. Danas sam
 išao na groblje i vidio sam grob žene s iskaznice. Na moju i vašu žalost nije mi mogla odgovoriti tko i kako joj je iskaznicu ovjerio.


Zahvaljujem na detaljnim informacijama o stanju i prometnoj izolaciji Šibenika tijekom II svj. rata. U takvim okolnostima zaista nije neobično
da su se gradske vlasti morale poslužiti starim pečatima iz vremena kraljevine Jugoslavije. Pečati su jasni, jedino mi je i dalje pomalo čudno
da se iskaznica naziva lična izkaznica. Do sada sam se sretao s nazivom "Izkaznica" ili "osobna Izkaznica". Očigledno da te isprave u NDH
baš nisu bile unificirane. Zato mi je i čudno da je naziv "Lična Izkaznica" a cijela je pisana ondašnjim službenim Hrvatskim jezikom, mislim da
se to nazivalo "korienskim" pravopisom. Zato pretpostavljam da se ne radi i o nekoj staroj knjižici zaostaloj u arhivi iz vremena kraljevine.
Postavit ću samo naslovne strane par "Izkaznica" iz kojih se vidi razlika u obrascima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on November 01, 2014, 12:31:49 pm
Zbilja se zanimljiva rasprava razvila oko ove iskaznice NDH iz Šibenika. Ne sumnjam da je kolega brodarski odlično upućen u priče (me sve zapravo) vezano uz Šibenik za vrijeme NDH, i za ratno vrijeme, kao što sam ja za Split. U svakom slučaju oldičan dokument, koji bi volio imati u svojoj zbirci dokumenata, a vidim koliko kolega zpetrov cijeni ove dokumente, voli, čuva i prezentira.
Ja imam nekoliko komada NDH iskaznica iz Splita, iz sredine 1944. Ali, ne izgledaju ni blizu kao ova iz Šibenika, izgleda da je svaki grad tiskao svoje.Splitska iskaznica sliči onoj prvoj/nepopunjenom obrazcu iz Zagreba, tako da iako loše, prometne veze Splita i Zagreba bile su očito bolje. Ali imam dokumente iz 1943.-44. na kojima se često koriste pečati KJ ili čak iz vremena splitske općine u vrijeme Austro-Ugarske, što je posebno zanimljivo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2014, 01:18:23 pm
Zbilja se zanimljiva rasprava razvila oko ove iskaznice NDH iz Šibenika. Ne sumnjam da je kolega brodarski odlično upućen u priče (me sve zapravo) vezano uz Šibenik za vrijeme NDH, i za ratno vrijeme, kao što sam ja za Split. U svakom slučaju oldičan dokument, koji bi volio imati u svojoj zbirci dokumenata, a vidim koliko kolega zpetrov cijeni ove dokumente, voli, čuva i prezentira.
Ja imam nekoliko komada NDH iskaznica iz Splita, iz sredine 1944. Ali, ne izgledaju ni blizu kao ova iz Šibenika, izgleda da je svaki grad tiskao svoje.Splitska iskaznica sliči onoj prvoj/nepopunjenom obrazcu iz Zagreba, tako da iako loše, prometne veze Splita i Zagreba bile su očito bolje. Ali imam dokumente iz 1943.-44. na kojima se često koriste pečati KJ ili čak iz vremena splitske općine u vrijeme Austro-Ugarske, što je posebno zanimljivo.

Te osobne iskaznice tj. Izkaznice iz vremena NDH su zanimljive svojom raznolikošču i ako me moram priznati to pomalo čudi. Jer ako sami
obrasci-knjižice nisu bile jedinstvene na cijeloj teritoriji države, onda je to za policijske službenike pri kontroli isprava moralo predstavljati
dodatni problem, jer ako je bilo puno različitih formi (a vidimo da je bilo) tada je zaista bilo teško biti siguran u ispravnost prezentiranog
dokumenta. Npr ako ste iz Šibenika otputovali u Sarajevo ili Zagreb tada bi Iskaznica izdana u Šibeniku bila različita od one u Zagrebu.
Ipak čini mi se da je u to ratno vrijeme za takvo putovanje pored osobne iskaznice bila potrebna i neka dodatna dozvola, za koju je
trebao biti jedinstven obrazac na teritoriju cijele države. Međutim i takve dozvole baš nisu bile identične (prilažem ih par, možda sam ih
već prije postavio) pa su onda policajcima samo ostajale dobre oči da provjeravaju ispravnost dokumenata i vjerovatno neki spiskovi
traženih i/ili sumnjivih osoba, ali pitanje je koliko su oni bili ažurni u ondašnjim uvijetima ratnih komunikacija i stanja tehnike. Ako nije bilo
još nešto dodatno ne znam kako su to policajci provjeravali, tada baš niti telefonske veze nisu baš bile pouzdane, a o provjeri fotografije
da ne govorimo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on November 01, 2014, 03:03:45 pm
E da je samo to! Moj djed je dobio talijansku iskaznicu koju su Nijemci samo produžavali i ovjeravali. Živio je u samom središtu grada i ne znam zašto nije dobio iskaznicu NDH? Ima tu svakakvih kombinacija i puno nejasnoća. Partizani su došli 44. i kakve su iskaznice tada imali građani?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2014, 03:53:38 pm
E da je samo to! Moj djed je dobio talijansku iskaznicu koju su Nijemci samo produžavali i ovjeravali. Živio je u samom središtu grada i ne znam zašto nije dobio iskaznicu NDH? Ima tu svakakvih kombinacija i puno nejasnoća. Partizani su došli 44. i kakve su iskaznice tada imali građani?

Ne znam za Šibenik ali naišao sam na iskaznice NDH u drugim gradovima u koje su dolazili partizani i samo su na početku iste ovjerili i stavili
svoj pečat, kasnije kada su stigli odštampati svoje obrasce su povlačili ove izdane za vrijeme NDH.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2014, 03:58:58 pm
Evo i jedne prijeratne članske iskaznice Saveza Skauta Kraljevine Jugoslavije. Uvijek sam skaute nekako izjednačavao s našim izviđačima,
uglavnom mlađom populacijom, pa mi je pomalo neobično pročitati da je ovaj skaut u trenutku učlanjenja imao 48 godina. Zaista nisam
znao da je u vrijeme kraljevine postojala takva skautska organizacija, ali eto skupljanjem raznih starih dokumenata i isprava čovjek uvijek
dozna po nešto novo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2014, 04:17:43 pm
Postavio bih i ovu Člansku Iskaznicu (da ne piše Izkaznica kao na osobnim ispravama) Hrvatskih krila iz 1942. godine. Podaci o vlasniku su
izbrisani radi izbjegavanja publiciteta. Zanimljiv dokumenat iz vremena NDH.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 01, 2014, 04:24:13 pm
I još jedna članska iskaznica - Zadrugarska iskaznica izdana krajem 1946. godine u Zagrebu, Na žalost iskaznica je u dosta slabom stanju
i nisam je uspio puno ulijepšati, ipak svi su podatci čitljivi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 03, 2014, 12:19:14 pm
Evo jedne po malo neobične isprave, radničke legitimacije radnika-nadničara, izdane oko 1927. godine u današnjem Zrenjaninu koji se tada
pa sve do 1935. godine zvao Veliki Bečkerek, da bi od 1935. do 1946. bio Petrovgrad i zatim od 1946. Zrenjanin. Legitimaciju je izdala
Privremena radnička komora Novi Sad - Povereništvo u Velikom Bečkereku. Nisam do sada često sretao takav dokumenat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 05, 2014, 09:18:46 am
Evo i jedne članske iskaznice Trgovačkog društva Merkur u zagrebu izdane 1939. godine. U ondašnje vrijeme je članstvo u takvim trgov.
društvima "donosilo" i određene koristi, a nije bilo samo reda radi. Zanimljivo je da se članarina plaćala tromjesečno unaprijed, a zadnja je
bila plaćena početkom 1941. godine. Evo skenova nekoliko najzanimljivijih stranica iskaznice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 05, 2014, 09:26:07 am
Evo još jedne potrošačke izkaznice iz vremena NDH izdane krajem 1943. godine u Osijeku. Ima meke kartonske korice, pisana je samo na
Hrvatskom jeziku i ako u naslovu ima naziv grada dvojezično Osiek - Essegg.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 05, 2014, 09:29:22 am
A evo i jedne iskaznice Narodnog Fronta Hrvatske izdane 1950. godine u Zagrebu. Obrazac je otisnut na mekom kartonu koji se onda
presavijao na tri jednaka dijela.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 06, 2014, 09:55:37 am
A evo i skena jedne malo starije članske iskaznice Zemaljskog Odbora Narodne Fronte Hrvatske izdane 1947. godine. Vidimo da je naslovna
 (prva) stranica malo više dotjerana nego kod one iz 1950. godine, barem se meni tako čini.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 06, 2014, 10:04:16 am
A evo i jedne stare zubom vremena dobro nagrižene Pogranične-putne iskaznice izdane od općinskog poglavarstva u vrijeme Kraljevine SHS
1928. godine u mjestu Aleksandrovo. Na žalost vrijeme i neadekvatno čuvanje dokumenta su učinili svoje, a još je i fotografija vlasnika
isprave otrgnuta, pa je ostalo ovako kako je skenirano. Mislim da je ipak zanimljivo za pogledati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 06, 2014, 10:14:29 am
A evo i jedne osobne iskaznice izdane 1950. godine na području "Slobodni Teritorij Trsta". Rok važenja iskaznice je bio 3 godine otisnuta
na relativno mekšem kartonu, fotografija vlasnika je pored ljepljenja bila pričvrščena i metalnim spajalicama, preko donjeg desnog dijela
fotografija je otisnut tzv. vodeni žig. Uz fotografiju desno je bio i obavezan otisak prsta. Zanimljiv dokumenat izjedne  isto tako zanimljive
epohe, osobito za nas iz Istre.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on November 06, 2014, 05:03:49 pm
A evo i jedne stare zubom vremena dobro nagrižene Pogranične-putne iskaznice izdane od općinskog poglavarstva u vrijeme Kraljevine SHS
1928. godine u mjestu Aleksandrovo. Na žalost vrijeme i neadekvatno čuvanje dokumenta su učinili svoje, a još je i fotografija vlasnika
isprave otrgnuta, pa je ostalo ovako kako je skenirano. Mislim da je ipak zanimljivo za pogledati.

Aleksandrovo je današnji Punat na otoku Krku. Krk je bio u pograničnoj zoni jer je kroz Srednja vrata, između Krka i Cresa tekla pomorska granica Italije i Jugoslavije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vladimir bošković on November 08, 2014, 10:54:52 pm
Evo knjižice Crvenog krsta iz vremena dok se Kraljevo zvanično zvalo Rankovićevo, mislim da je to od 1947 do sredine 50-tih
[attachment=1]
[attachment=2]
Navodno je i Petrovac na moru, neposredno pred Plenum na Brijunima bio odlučio da se više ne zove po onom Petru no po ovom Aleksandru, ali čovjek je zglajzao odmah nakon odluke o preimenovanju pa nema materijalnih tragova o ovoj inkarnaciji Kastel Lastve. Interesantno da su odmah nakon Prvog rata, kad su mu prvi put mijenjali ime, Paštrovići bili u izbornoj dilemi da li da svoje mjesto nazovu po kralju ili po regentu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vladimir bošković on November 08, 2014, 11:58:13 pm
Mala ispravka, jer na netu vidim da je naziv Rankovićevo bio u zvaničnoj upotrebi od 1949. do 1955. a ne od 1947. kako sam naveo.
Neobično da je grad "odbacio" ime Rankovićevo upravo pred deceniju najveće Rankovićeve moći (1955-65) vrativši se, za ono vrijeme, na vrlo problematično ime: Kraljevo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on November 09, 2014, 02:36:57 pm
Па није необично. Партија (КПЈ-СКЈ) је средином 50-тих година заузела став да се имена насеља не могу давати по живим функционерима, осим по Титу. Мислим да је још један град (колико се сећам Трстеник) такође вратио првобитно име које је било промењено. Касније када су неки од тадашњих функционера умрли неки градови су мењали имена њима у почаст (Пуцарево, Кардељево),а још нека су (осим Титовог Ужица) добила префикс "Титов"


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 11, 2014, 04:14:58 pm
Evo jedne stare dozvole za stanovanje stranom državljaninu na području Uprave grada Beograda iz 1941. godine. Zanimljivo je da i ako
je dozvola naslovljena na jednu osobu u dozvoli je fotografija vlasnika sa drugom osobom, pretpostavljam njegovom ženom. Radi se o
emigrantu iz Rusije, barem prema imenu i prezimenu. Temeljem ove dozvole imenovani je imao i pravo zaposlenja na neodređeno vrijeme.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 11, 2014, 04:35:38 pm
A evo i par skenova iz jednog starog "Službovnika" iz vremena Austro-Ugarske, izdanog od strane vlasti Kraljevine Ugarske 1911. godine od
financijskog ravnateljstva u Vukovaru. Službovnik prati vlasnika kroz službu tijekom Austro-Ugarske pa zatim i tijekom Kraljevine SHS. Tu je
zanimljiv i tekst zakletve kralju Petru i koji je morao ispisati vlastoručno (ćirilićnim pismom) u oktobru 1920. Nije mi jasno zašto se čekalo do
1920. godine, ali tako je zapisano. U Službovniku su se upisivali mnogi značajni podaci o ženidbi, o prekomandama, o napredovanju u službi,
o nagradama i potporama, o oružju itd. Imao je ukupno 72 stranice. Nešto kao Personalni dosje državnog službenika.

Moram priznati da ne razumijem da ljudi prodaju takve dokumente svojih roditelja ili djedova. Ja bih bio presretan kada bih se mogao
dokopati personalnog kartona mog pokojnog oca i nema šanse da bih ga prodao.

Za nas kolekcionare je to svakako zanimljiv dokument.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 11, 2014, 04:48:28 pm
Pa da se i malo prisjetimo vremena Omladinskih radnih akcija. Ovo je jedna diploma sa radne akcije iz 1949. godine, gradio se autoput
Bratstvo i jedinstvo i bio je izgrađen. Današnje generacije nemaju osjećaj ondašnjih mladih koji su išli na radne akcije, ja sam kasnija
genereacija ali sam ipak proveo jedan mjesec na Saveznoj radnoj akciji Partizanski put 1976. na Fruškoj gori. Poprilično sam zaradio
žuljeva ali i udarničku značku (tada je to i nešto značilo) ali i puno lijepih sjećanja i prijatelja iz drugih brigada.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 11, 2014, 09:55:46 pm
Evo i jedne diplome iz vremena prelaska iz FNRJ u SFRJ, izdane 1963. godine i to 25. 09. Da su još malo pričekali pisalo bi SFRJ jer ako se
dobro sječam tada je to bila već SFRJ samo što su vjerovatno još koristili stare obrasce diploma.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 11, 2014, 10:06:23 pm
Preslažući dokumentaciju naišao sam i na ovaj sken diplome Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu izdane 1942. godine. Obrazac
diplome je još predratni iz vremena Kraljevine Jugoslavije, vjerovatno nisu stigli da odštampaju neki noviji, a i pitanje što bi pisalo jer u to
vrijeme ne znam da li je to bila država Srbija (mislim nazivom jer Srbija je jasno postojala) i da li su to Njemci dopuštali. Iz tog vremena sa
područja Srbije sam nailazio samo na razne isprave na formularima Kraljevine Jugoslavije i bilo bi mi drago ako netko ima neki dokumenat iz
tog vremena koji nije na formularu Kraljevine da ga skenira i postavi.

Obrazac ove diplome je po meni zaista lijepo izrađen i ukrašen.

Nisam siguran da li sam ovu ili neku od te serije diploma već prije postavio, ali mislim da je prilično zanimljiva za pogledati je pa makar se
i ponavljala.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 12, 2014, 03:53:33 pm
Evo i jedne zanimljive oficirske objave koju je izdao 23. pešadijski puk vojske Kraljevine Jugoslavije u Štipu 13. 03. 1941. godine rezervnom
majoru radi odlaska na lječenje u Knjaževac. U to vrijeme je dosta jedinica vojske Kraljevine Jugoslavije bilo mobilizirano i popunjeno gotovo
kao za ratno stanje i to još od jeseni 1940. (moj pokojni djed je isto bio u tom puku kao rezervni podnarednik) pa su zato i slali rezervnog
oficira na lječenje po proceduri kao da se je radilo o aktivnom oficiru. Dobio je 30 dana za lječenje ali pitanje je da li ih je iskoristio ili je bio
na bolovanju do 27. 03. eventualno do početka aprilskog rata?

Svejedno meni je dokumenat zanimljiv, osobito jer je izdan od strane nekadašnje komande mog pokojnog djeda pa ga postavljam.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 12, 2014, 04:00:38 pm
pa kada sam već kod objava evo još jedne ali izdane od strane Uprave grada Beograda Oktobra 1942. godine. Obrazac je dvojezičan, na
Srpskom i Njemačkom jeziku, ali se ispisivao samo na Srpskom. Ne razumijem zašto je bio dvojezičan, a ispisan samo na ćirilici jer teško da
su Njemci iz Njemačke znali čitati ćirilicu osim folksdojčera. Obrazac je morma priznati dosta "raskošan" osobito za ratno vrijeme i to već na
kraju 1942. godine, ali zaista djeluje kao ozbiljan dokument, a i kao takvog ga je bilo teško krivotovoriti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Jester on November 13, 2014, 10:36:40 am
Jedna članska iskaznica ;

[attachment=1]
izvor : delcampe.net


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2014, 01:15:06 pm
Evo i jedne malo suvremenije osobne iskaznice ili lične karte izdane u Italiji u Trstu  1995. godine. Obrazac je iz kartona kao da je malo
impregniran. Fotografija je zaljepljena i dodatno radi sigurnosti pričvrščena metalnim spojnicama dijagonalno na samim rubovima. Isto ima
i pečat-žig otisnut preko fotografije. Nema predviđeno mjesto za produljenje važnosti ili promjenu adrese.

Kako se radi o novijem dokumentu to sam maknuo podatak o imenu i prezimenu vlasnika i malo "unakazio" fotografiju. Čudi me da je takav
"novi" dokument prodan, za mene kolekcionara isto zanimljiv.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2014, 01:31:36 pm
A evo i jedne sportske članske iskaznice člana NK Dinamo Zagreb iz šezdesetih godina XX vijeka. Original je očigledno bio izgubljen pa je
izdan duplikat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2014, 01:35:06 pm
I da me netko ne optuži da sam "Dinamovac" evo odmah postavljam i jednu člansku iskaznicu Dinamu uvijek rivalskog kluba "Hajduk" iz
Splita. Kako je sken preuzet sa stranica aukcija to je slabije kvalitete i tu nisam mogao ništa učiniti.

Eto sada i Dinamovci i Hajdukovci imaju po jednu pa je rezultat neriješen. Redoslijed postavljanja je bio po abecedi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: leut on November 13, 2014, 02:03:27 pm
A evo i jedne sportske članske iskaznice člana NK Dinamo Zagreb iz šezdesetih godina XX vijeka. Original je očigledno bio izgubljen pa je
izdan duplikat.

Možda je malo van teme, ali do kada je Dinamo koristio ovaj grb koji vidimo na članskoj iskaznici i na pečatu?


EDIT: Našao sam od 1950. do 1969. (Dinamovi grbovi (http://povijestdinama.com/index.php/2011-08-04-23-47-02/grb), ima ih tu koji mu i ne pripadaju, no dobro...)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2014, 02:39:28 pm
A evo i jedne sportske članske iskaznice člana NK Dinamo Zagreb iz šezdesetih godina XX vijeka. Original je očigledno bio izgubljen pa je
izdan duplikat.

Možda je malo van teme, ali do kada je Dinamo koristio ovaj grb koji vidimo na članskoj iskaznici i na pečatu?


EDIT: Našao sam od 1950. do 1969. (Dinamovi grbovi (http://povijestdinama.com/index.php/2011-08-04-23-47-02/grb), ima ih tu koji mu i ne pripadaju, no dobro...)

To ne bih znao točno, na tom području nisam "kod kuće". Ali vjerujem da će netko od Palubara to znati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on November 13, 2014, 02:43:07 pm
Taj grb je korišten šezdesetih godina. Mislim do 1969. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2014, 08:43:59 pm
Evo jednog po malo neobičnog dokumenta u današnje vrijeme. To je dozvola za maloprodaju soli izdanu krajem 1941. godine u Beogradu.
Stariji su mi pričali da je tijekom II svj. rata nedostatak soli bio dosta izražen u unutrašnjim krajevima cijele zemlje i da su mnogi čak i
švercali sol iz primorskih gradova u unutrašnjost. Ovdje na moru to naravno nije bio problem jer bi se sakupio lonac morske vode i to bi
se kuhanjem isparilo i bila bi to dovoljno dobra sol.

Iz teksta dozvole vidim da je i na sol bio raspisan državni monopol i da se znači smjela prodavati samo po točno određenoj cijeni.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on November 13, 2014, 08:59:47 pm
Obzirom na datum, zanimljiv je stambilj na dokumentu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on November 13, 2014, 09:06:50 pm
Trgovina solju je u mnogim zemljama bila državni monopol. Sol je imala status kao i duhan. U Italiji i danas. Trafike s oznakom "T" imaju isključivo pravo na prodaju duhana i soli - "tabacchi e sali".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2014, 09:19:04 pm
Obzirom na datum, zanimljiv je stambilj na dokumentu.

Pa vjerovatno se opet ponavljala stara priča, vlasti nisu imale novi pečat ili im Njemci nisu dozvoljavali da ga urade (opet bi za Njemce
bilo upitno ime države) pa su koristili stare postojeće pečate Financijske Kontrole Kraljevine Jugoslavije, a vjerovatno je i obrazac bio
isti kao u Kraljevini ali se to ne može sada utvrditi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 13, 2014, 09:23:12 pm
Došlo je i oslobođenje ali oskudica je bila s mnogima robama pa su vlasti kao i u ratu ograničile potrošnju i izdavale razne potrošačke
kartice i/ili točkice bez kojih se određene robe nije moglo kupiti u državnim trgovinama samo za novac. Zato je bio pogodan "teren" za
prodaju švercane robe.

Evo jedne takve potrošačke kartice izdane u vrijeme FNRJ  1949. godine u Beogradu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 16, 2014, 09:50:41 am
Evo da se opet malo vratim u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Na aukcijama sam pronašao skenove registarske pločice, saobračajne i
vozačke dozvole iz vremena Kraljevine i Banovine Hrvatske pa ih postavljam. registracija za vozila iz Hrvatske je imala oznaku 3, a mislim
da je i iza rata u DFJ i FNRJ jedno vrijeme oznaka za vozila iz Hrvatske bila broj 3. Onda nije bilo puno vozila pa je to bilo moguće bez
oznaka za grad.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 17, 2014, 07:32:53 am
Još jedan ratni dokument iz vremena okupirane Srbije. To je Noćna objava izdana 1943. godine u Smederevu. Pisana je dvojezično i sve
latiničnim pismom, vjerovatno radi Njemaca da oni mogu pročitati i po potrebi provjeriti ime.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 17, 2014, 08:44:31 am
Evo lutajući po dokumentima pronašao sam i ova dva ukaza )povelje ili diplome) o dodjeli Albanske spomenice sudionicima toga zimskog
marša kroz bespuća albanskih planina. Jedna je izdana još 1921. godine dok je druga izdana tek 1938. godine. Vjerovatno je kod ove druge
bio malo duži put dokazivanja. Sam formular je lijepo uređen i na neki način privlačan je za kolekcionare.

Zanimljivo je da i ako je ova druga iz 1938. godine, nije promjenjen obrazac na kojem piše ime kralja Aleksandra I i ako je tada već bio
maloljetni kralj Petar II, makar je stvarnu vlast imao Namjesnik knez Pavle.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 17, 2014, 08:59:28 am
A evo i jednog skena naredbe vojvode Ž. Mišića iz sredine 1917. godine kojom pohvaljuje herojsko držanje oficira u borbi. Ne zanemarivši
one na koje se naredba odnosi posebnu vrijednost ima  potpis samog vojvode Mišića. Formular je ispisan na malo tvrđem papiru na novoj
mašini za pisanje i ima otisnut grb.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Karlo on November 17, 2014, 09:49:42 am
Još jedan ratni dokument iz vremena okupirane Srbije. To je Noćna objava izdana 1943. godine u Smederevu. Pisana je dvojezično i sve
latiničnim pismom, vjerovatno radi Njemaca da oni mogu pročitati i po potrebi provjeriti ime.

Veoma interesantan dokument (ausweiss).Slušao sam i od tih starijih ljudi,poslije rata, a Boga mi i nagledao u serijama i filmovima,za te dokumente.Ono kad njemački vojnik traži "ausweijs".Međutim,nikad ga nisam video u stvartnosti.Sad kad ste ga Vi dali prvi put ga vidim.
Interesantan je tu i pečat,mada sam viđao ovog orla na nekim elektronkama,s tim što je bio premazan nekom bojom,ali se ipak veoma lijepo  videlo o čemu se radi.Nadam se da Vam neću zasmjetati,ipak bi trebalo da malo usporite posle objavljivanja određenog broja dokumenata,mi matori na stižemo to da pratimo,a komentar posle nekoliko fotki,gubi na razumljivosti.

Poz.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 17, 2014, 11:44:09 am
Već sam prije postavio jedan sken Uvjerenja o državljanstvu iz vremena FNRJ iz 1950. godine sa rokom važenja dvije godine. Formular je
iz nešto tvrđeg papira (N90 ili N100), a dimenzije su mu nešto veće od standardnog formata A4 (pretpostavljam C4) pa jedva stane u
standardni skener. Na državnom grbu su još uvijek samo pet baklji kao simbol pet federalnih jedinica. Desno gore se je obavezno stavila
i fotografija vlasnika, što se već 1954. godine nije tako strogo poštovalo i ako je mjesto za fotografiju i onda bilo predviđeno. Uvjerenje
je izdavao Gradski Narodni odbor, u ovom primjeru.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 17, 2014, 11:47:56 am
Još jedan ratni dokument iz vremena okupirane Srbije. To je Noćna objava izdana 1943. godine u Smederevu. Pisana je dvojezično i sve
latiničnim pismom, vjerovatno radi Njemaca da oni mogu pročitati i po potrebi provjeriti ime.

Veoma interesantan dokument (ausweiss).Slušao sam i od tih starijih ljudi,poslije rata, a Boga mi i nagledao u serijama i filmovima,za te dokumente.Ono kad njemački vojnik traži "ausweijs".Međutim,nikad ga nisam video u stvartnosti.Sad kad ste ga Vi dali prvi put ga vidim.
Interesantan je tu i pečat,mada sam viđao ovog orla na nekim elektronkama,s tim što je bio premazan nekom bojom,ali se ipak veoma lijepo  videlo o čemu se radi.Nadam se da Vam neću zasmjetati,ipak bi trebalo da malo usporite posle objavljivanja određenog broja dokumenata,mi matori na stižemo to da pratimo,a komentar posle nekoliko fotki,gubi na razumljivosti.

Poz.


Poštovani Karlo,

Količina i/ili brzina objavljivanja kod mene zavisi o tome kako na što naiđem pa kada naiđem na više dokumenata najlakše mi je to odmah
skenirati i postaviti sve od jednom, jer poslije zaboravim. Ali kako ću ovih dana morati na neke pretrage to će objavljivanje dokumenata
biti usporeno pa ćete lakše moći pratiti.

Pozdrav i nema nikakvog zamjeranja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: JASON on November 18, 2014, 06:10:48 pm
На дан 14-ог септембра 1889. године, извршен је избор посланика за ванредну Народну Скупштину, сазвану за 1. октобар т. г. За посланика вароши Прокупља, апсолутном већином изабран је г. Милојко
Лешјанин, ђенерал у пензији.
У Београду, право бирања по бирачком списку имало је 4641 грађана. За избор су израђене 1922 карте, а гласало је 1546 гласача. Од ових гласова пало је на листу г. Николе Пашића, инжењера, 1137 гласова, а на листу г. Јована Авакумовића, адвоката, 409 гласа.

[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 19, 2014, 09:02:31 pm
Evo jednog svjedočanstva o položenom kursu oficira JNA iz 1953. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 20, 2014, 08:26:23 am
Evo jedne dozvole za lov-lovačke karte izdane 1954. godine u Novom Sadu. Izdana je na obrascu namjenjenom za korištenje u 1952. godini
ali kako su im obrasci ostali neiskorišteni to su ih koristili i u kasnijim godinama. Zanimljivo je da na kraju još uvijek stoji parola  iz rata "Smrt
fašizmu - Sloboda narodu". Obrazac je otisnut na polutvrdom kartonu, veličine i tvrdoće kao današnji obrazac poštanske povratnice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 20, 2014, 08:35:39 am
Evo još jedna legitimacija Jugoslavenske Radničke Zajednice izdana u Beogradu 1934. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 21, 2014, 12:35:46 pm
Evo skenova jedne Knjižice Predvojničke obuke učenika i studenata iz 1963. godine. Sječam se tih dana kada smo kao klinci "zavidili"
starijim poznanicima kada bi u subote i nedjelje išli s puškama na predvojničku. Tada je nama klincima bilo samo zanimljivo što su imali
"prave" puške, a drugo kada se je trebalo pomučiti na obuci i nismo vidjeli. Mislim da je predvojnička obuka do kraja šezdesetih godina
u tom obliku bila ukinuta. Kasnije mislim 1976. je bilo uvedeno da svi studenti nakon završetka prve godine studija moraju proči neku vrstu
vojne obuke, ja sam bio druga generacija i bili smo 15 dana u centru u Ilirskoj Bistrici. Mislim da od toga nije bilo puno koristi, a materijalno
i više štete. Svi smo došli tek s ljetnjih ispita i odmah su nas odveli i obukli u pješadijske odore. Studenti kao studenti, večinu to nije
zanimalo osim nas par u svakoj četi, a razvodnici i desetari s nama nisu mogli izići na kraj jer mi u stvari i nismo bili vojnici već nešto
"između". Meni nije bilo loše jer sam sve te stvari o čemu su nas pokušavali naučiti već znao od prije jer sam to puno puta gledao i slušao
u Mašinskoj s pitomcima i  nešto na početku školovanja u MVA pa sam mnoge stvari znao bolje od tih razvodnika i desetara. Tako sam im
ja svima pisao one planove za odjeljenje i vod u napadu, kružna obrana i ne sječam se već svih tema. Jedino mi je problem bila fizička
sprema kao i svakom "debeljugi". Od oružja su nam dali trofejne M-98b sa toliko istrošenim cijevima da sam na strelištu uspio par zrna u
boljem stanju propustiti kroz cijev kada sam potpukovniku tumačio da s takvim puškama možemo na broju 3 i 4 samo slučajno pogoditi
metu. Takva predvojnička je zahvatila 4 ili 5 generacija.

Kasnije su uveli da svi studenti kada se upišu moraju prije studija odslužiti jednogodišnji  vojni rok i to je valjda bilo na snazi do 1991.

Ali i to su sada uspomene. Evo skenova da se ne razvežem previše.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 21, 2014, 08:22:17 pm
Evo jedne po meni malo neobične vojničke Objave izdane 07. 02. 1920. godine u Senti od strane komandira 3. čete Inženjirskog bataljona.
Zaista mi je neobično da tada već nije postojao standardizirani obrazac Objave u svim vojnim jedinicama već se to ovako pisalo u rukopisu
i na običnom "kockastom" papiru.

Za kolekcionare svakako zanimljiv dokument.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 21, 2014, 08:38:06 pm
I još jedan po malo neobičan dokument, dozvola izdana od strane Opunomočeništva OZN-e u Zagrebu 14. 06. 1945. Malo je čudna sama
formulacija da mu se dopušta da ostane u svojoj sobi, možda ne bi bilo loše da su ipak napisali par riječi više.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on November 21, 2014, 08:51:02 pm
Očito je bio podstanar, a u to doba je OZN-a bila nadležna za sve, pa i stambene odnose.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 22, 2014, 09:33:36 am
Još jedan zanimljiv sken Članske karte Prokupačkog trgovačkog udruženja iz 1924. godine. Zanimljivo je da na fotografiji nije samo vlasnik
već i cijela obitelj.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on November 22, 2014, 03:42:30 pm
Quote
I još jedan po malo neobičan dokument, dozvola izdana od strane Opunomočeništva OZN-e u Zagrebu 14. 06. 1945. Malo je čudna sama
formulacija da mu se dopušta da ostane u svojoj sobi, možda ne bi bilo loše da su ipak napisali par riječi više.

Jeste da je OZNA bila svemoćna, ali se sigurno nije bavila smeštajem građana. Koliko ja porcenjujem lice sa potvrde je stanovalo u zgradi koju je koristila OZNA ili neka vojna ustanova, pa mu je omogućeno da i dalje tu stanuje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on November 22, 2014, 11:00:42 pm
Jeste da je OZNA bila svemoćna, ali se sigurno nije bavila smeštajem građana. Koliko ja procenjujem lice sa potvrde je stanovalo u zgradi koju je koristila OZNA ili neka vojna ustanova, pa mu je omogućeno da i dalje tu stanuje.

To je moguće, ali s obzirom na datum koji kaže da je prošlo tek pet tjedana od oslobođenja, usudio bih se pretpostaviti da je isprava imala čisto stambenu narav. Recimo da je stan koristio neko iz ustaške vlasti, a podstanar se zatekao u njemu pa nisu znači šta će s njim, na što je OZN-a "presudila" neka čovjek ostane.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 23, 2014, 10:24:05 am
Evo i jednog prijeratnog dokumenta, izvadka iz knjige vjenčanih izdanog u vrijeme kraljevine Jugoslavije u Mariboru 1938. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 27, 2014, 06:49:27 am
Evo i skena jedne vojničke isprave još iz vremena Kraljevine Srbije, izdane u Požarevcu 1901. godine. Čini mi se da se radi o ispravi
drugopozivca Srpske vojske. Zanimljivo je pročitati tekst odštampane naredbe, naročito dio u kojem se navodi kako će proći obveznik
koji se neopravfano ne odazove pozivu, pored kazne za neposlušnost postoji mogučnost da mora provesti na vježbi duplo više vremena
od prvobitnog i pri tom se mora izdržavati o svom trošku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 27, 2014, 06:58:18 am
I da ne zanemarim mornaricu, evo jednog, na žalost slabijeg, skena mornarske vojničke isprave iz vremena Kraljevine Jugoslavije izdane
1938. godine u Šibeniku. U stvari izdana je i ranije ali je ovaj prikaz nakon odsluženja vojnog roka na lučkom brodu "Neretva". U potpisu je
Zastupnik I oficira poručnik bojnog broda II klase. Taj bi čin trebao odgovarati činu kapetana II klase u pješadiji i avijaciji. Mislim da bi to
odgovaralo činu poručnika fregate u JRM i kasnije nastalim mornaricama u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, za Sloveniju ne znam kakve su im
oznake u mornarici.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 28, 2014, 07:25:08 pm
Evo jedne potvrde iz vremena JA izdane 1954. godine u Šibeniku od komande VP 3851 Šibenik o položenom ispitu. Malo je neobično da
su još 1954. izdavali ovakve potvrde samo ispisane na stroju za pisanje na običnom papiru bez memoranduma ili podloge. Osobito zato
jer su u to vrijeme već postojali u JRM tipizirani obrasci, a što smo vidjeli iz već prije postavljenih svjedodžbi i uvjerenja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 29, 2014, 06:15:18 pm
Evo i jednog zanimljivog dokumenta-akta Ministarstva vojske i mornarice iz 1936. godine. Možda kao jedan predložak za današnje javne
nabave?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 29, 2014, 06:39:10 pm
Jedna Pogranična putna iskaznica kraljevine SHS za područje slobodnog grada Rijeka, bila je izdana 1924. godine od strane Općinskog
poglavarstva na Krku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on November 29, 2014, 06:45:30 pm
Jedna Pogranična putna iskaznica kraljevine SHS za područje slobodnog grada Rijeka, bila je izdana 1924. godine od strane Općinskog
poglavarstva na Krku.

I još jedna Pogranična putna iskaznica iz vremena kraljevine Jugoslavije, bila je  izdana 1930. godine u Srezu Krčkom, tada je to bila
Opština Aleksandrovačka kako piše na pečatu. Rok važenja je bio samo tri mjeseca, ali se je kao u i u ovom slučaju rok mogao produžiti.
Ova isprava je kako se vidi bila dosta često korištena.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on November 29, 2014, 06:47:14 pm
Evo jedne potvrde iz vremena JA izdane 1954. godine u Šibeniku od komande VP 3851 Šibenik o položenom ispitu. Malo je neobično da
su još 1954. izdavali ovakve potvrde samo ispisane na stroju za pisanje na običnom papiru bez memoranduma ili podloge. Osobito zato
jer su u to vrijeme već postojali u JRM tipizirani obrasci, a što smo vidjeli iz već prije postavljenih svjedodžbi i uvjerenja.
Ovaj Pero Sršen je kao umirovljeni kbb išao po osnovnim školama i pričao đacima o partizanskoj borbi na moru. Slušao sam ga u 8 razredu OŠ Simo Matavulj. Pozvao ga je jedan bivši partizan, tajnik škole koji je bio s Korčule.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 01, 2014, 02:45:35 pm
Sken Poslaničke legitimacije jednog Narodnog Poslanika Narodne Skupštine Kraljevine Jugoslavije izdana 1935. godine u Beogradu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 07:15:29 am
Evo i skena jedne četničke objave i/ili legitimacije. Formular je odštampan na Srpskom i Njemačkom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 07:20:10 am
Ovo baš i nije lični dokument, ali je zanimljiv dokument za pogledati. Radi se o o prrvoj obavjesti o prispijeću u zarobljenički logor za ratne
zarobljenike iz 1941. godine. Tada su mnogi zarobljeni oficiri, podoficiri i vojnici kraljevske vojske bili deportirani u Njemačku. Ovo je karta
kojom su se prvi put mogli javiti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 07:39:29 am
Još jedan rekao bih zanimljiv dokumenat, radi se o voznoj željezničkoj karti na relaciji Šibenik - Zagreb - Beograad. Interesantno je uočiti
da putnička agencija nije upisivala datum već je isti bio perforiran preko cijele karte.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vitez koja on December 02, 2014, 07:46:25 am
Evo i skena jedne četničke objave i/ili legitimacije. Formular je odštampan na Srpskom i Njemačkom jeziku.

Neobicna mi je ova kapa, nekako mi vuce na fes (ili gresim)! A i oznaka na kapi se nemoze jasno videti...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 09:30:04 am
Evo i skena jedne četničke objave i/ili legitimacije. Formular je odštampan na Srpskom i Njemačkom jeziku.

Neobicna mi je ova kapa, nekako mi vuce na fes (ili gresim)! A i oznaka na kapi se nemoze jasno videti...

Kapa djeluje neobično, a još malo dojam da je fes stvara i trag od spajalice kojom je fotografija bila pričvrščena. Nisam još nikada do sada
vidio takav dokumenta i šteta je što sken nije kvalitetniji.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: kumbor on December 02, 2014, 09:35:33 am
... Crno šubarče, a oznaka na kapi je dvoglavi orao, od mesinga valjda. Ono što zovemo "kokarda" je uvek samo trobojka (jugoslovenska/srpska) po obodu ovalne oznake, često sa monogramom vladara u sredini. Od francuskog "cocarde" - oznaka francuskih revolucionara - okrugla francuska trobojka. Možda ima veze sa pevcom (coque), a možda i ne.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 01:47:26 pm
Evo skena jedne zanimljive svjedodžbe Više djevojačke škole izdane 1919. godine u Osijeku, tada kraljevina SHS. Zaista je zanimljivo za tu
generaciju učenica da su razred upisale u Austro-Ugarskoj, da bi zatim "proletile" kroz državu SHS i razred na kraju završile u kraljevini SHS,
tri države u jednom razredu.

Vrijedi uočiti da su pored ocjene svakog predmeta i potpisi predavača-ocjenjivača. Danas bi bilo kuku-lele da se na sve svjedodžbe trebaju
isto tako potpisati svi profesori, vjerovatno bi djeca svjedodžbe dobila mjesec dana kasnije.

Zanimljivo je da i pečat škole nije bio okrugao već eliptičnog oblika kako je bilo za vrijeme Austro-Ugarske.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 02:02:09 pm
Evo skena jedne zanimljive svjedodžbe Više djevojačke škole izdane 1919. godine u Osijeku, tada kraljevina SHS. Zaista je zanimljivo za tu
generaciju učenica da su razred upisale u Austro-Ugarskoj, da bi zatim "proletile" kroz državu SHS i razred na kraju završile u kraljevini SHS,
tri države u jednom razredu.

Vrijedi uočiti da su pored ocjene svakog predmeta i potpisi predavača-ocjenjivača. Danas bi bilo kuku-lele da se na sve svjedodžbe trebaju
isto tako potpisati svi profesori, vjerovatno bi djeca svjedodžbe dobila mjesec dana kasnije.

Zanimljivo je da i pečat škole nije bio okrugao već eliptičnog oblika kako je bilo za vrijeme Austro-Ugarske.
Evo kako je izgledala jedna svjedodžba izdana  još uvijek u vrijeme Austro-Ugarske, u Belišću 1918. godine.

U obje svjedodžbe je zanimljiv naziv materinjeg jezika, koristi se verzija "Hrvatski ili Srpski jezik".

Sječam se da smo mi u osnovnoj i srednjoj školi "prošetali" i kroz tu verziju, ali i kroz verziju "Hrvatsksrpski jezik" i kasnije i Hrvatski jezik.
Za verziju "Hrvatski ili Srpski jezik" mislio sam da je proizvod našeg tadašnjeg vremena, a sada vidim da je to bilo još pedesetak godina
prije mojeg početka školovanja.

Tako kroz kolekcionarstvo sam još po nešto korisno naučio.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 02:10:47 pm
A evo i jedne svjedodžbe iz zadnjih dana Kraljevine Jugoslavije izdane u šestom mjesecu 1940. godine na teritoriju Banovine Hrvatske
isto u Osijeku. Vidimo da su na nju zaljepljeni i biljezi-taksene marke


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 02:18:51 pm
A evo i jedne svjedodžbe iz zadnjih dana Kraljevine Jugoslavije izdane u šestom mjesecu 1940. godine na teritoriju Banovine Hrvatske
isto u Osijeku. Vidimo da su na nju zaljepljeni i biljezi-taksene marke

I na kraju ovog niza svjedodžbi evo i jedne iz vremena NDH izdane u Vinkovcima 1942. godine. Sada se naziva "Godištnja Svjedočba"


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 09:24:29 pm
Ipak još mali dodatak svjedodžbi. Ova je izdana gotovo odmah po oslobođenju Zagreba 31. 07. 1945. Zanimljivo je da su već imali novi
formular za svjedodžbu dok su za mnoge druge osobne dokumente još imali puno dulje stare formulare iz NDH, a kako smo to vidjeli iz
prijašnjih priloga. Valjda je školstvo onda bilo bolje organizirano nego li je danas?

Na pozadini svjedodžbe se vidi starija verzija grba Jugoslavije sa pet baklji.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 02, 2014, 09:31:59 pm
Ipak još mali dodatak svjedodžbi. Ova je izdana gotovo odmah po oslobođenju Zagreba 31. 07. 1945. Zanimljivo je da su već imali novi
formular za svjedodžbu dok su za mnoge druge osobne dokumente još imali puno dulje stare formulare iz NDH, a kako smo to vidjeli iz
prijašnjih priloga. Valjda je školstvo onda bilo bolje organizirano nego li je danas?

Na pozadini svjedodžbe se vidi starija verzija grba Jugoslavije sa pet baklji.

I drugi dodatak, pronašao sam i jednu iz vremena Kraljevine Jugoslavije izdanu u Zagrebu 1935. godine. Zanimljivo je primjetiti da su tada
svjedodžbe bile na formularima koji su bili odštampani i ćirilićnim i latiničnim pismom ali samo u "ekavici" što je malo neobično za Zagreb.

Vrlo je zanimljivo gdje pod materinjim jezikom piše srpskohrvatskoslovenački jezik. Moram priznati da do sada nisam nailazio na tu varijantu.
Sken je dosta slab, ali takvog sam ga skinuo sa aukcija. Kako sam je već i izlicitirao postavit ću bolji sken čim primim original.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on December 02, 2014, 10:00:04 pm
То је био званичан назив службеног језика у Краљевини СХС/Југославији.

Видовдански устав од 1921. и Септембарски устав од 1931. садрже идентичну одредбу:
Quote
Члан 3.
Службени језик Краљевине је српско-хрватско-словеначки.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 07:08:30 am
То је био званичан назив службеног језика у Краљевини СХС/Југославији.

Видовдански устав од 1921. и Септембарски устав од 1931. садрже идентичну одредбу:
Quote
Члан 3.
Службени језик Краљевине је српско-хрватско-словеначки.

Zahvaljujem na informaciji. Nije mi jasno zašto onda na nekim drugim svjedodžbama piše samo Hrvatski ili Srpski bez slovenačkog, ili su
možda postojali neki izuzeci za pojedine Banovine?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 10:25:38 am
Da nebi netko zamjerio da uglavnom postavljam skenove svjedodžbi samo iz Austro-Ugarskih i kasnije Hrvatskih škola, pronašao sam i neke
skenove svjedočanstava izdanih na teritoriju Srbije kako za vrijeme Kraljevine Srbije tako i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Usporedba
može biti isto zanimljiva. Ipak po gimnazijama nalazimo većinom iste predmete što je i bilo za očekivati za škole u jednoj državi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 10:31:10 am
Da nebi netko zamjerio da uglavnom postavljam skenove svjedodžbi samo iz Austro-Ugarskih i kasnije Hrvatskih škola, pronašao sam i neke
skenove svjedočanstava izdanih na teritoriju Srbije kako za vrijeme Kraljevine Srbije tako i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Usporedba
može biti isto zanimljiva. Ipak po gimnazijama nalazimo većinom iste predmete što je i bilo za očekivati za škole u jednoj državi.

I još po neka u nastavku; zanimljivo je da je tu i jedno svedočanstvo na Mađarskom jeziku izdano u Zrenjaninu 1943. godine koji je tada
bio pod Mađarskom okupacijom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 10:42:49 am
I jedna neispisana svjedodžba tj. svedočanstvo možemo reći iz naših dana. Radi se o nepopunjenom obrascu svedočanstva iz vremena
postojanja Savezne Republike Jugoslavije. Prvo je za uspijeh na kraju školske godine, a drugo je za završni ispit o osnovnom obrazovanju.

Ti prazni obrasci prodaju se među kolekcionarima po "paprenim" cijenama, možda i ne radi kolekcionara već za neke druge rabote.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 10:51:46 am
I još jedno svedočanstvo, ali ne klasično školsko već izdano od strane Ministarstva Financija Kraljevine Jugoslavije 30.10.1937. u Beogradu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 08:56:00 pm
Evo i jednog vojnog svedočanstva o položenom ispitu za pomočnika načelnika štaba puka u JA iz 1953. godine. Izdano je oficiru u činu 
poručnika pa pretpostavljam da je možda trebao biti unaprijeđen u čin kapetana kada se postavi na dužnost.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 08:59:35 pm
Postavio bih i ovo vojno uvjerenje o položenom ispitu za čin inižinjerijskog zastavnika izdano u Zagrebu 1963. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 09:01:31 pm
I evo i jednog dokumenta izdanog u izbjeglištvu u Egiptu 1944. godine. Radi se o uvjerenjuo osposobljenosti za pomočnog učitelja.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 03, 2014, 09:04:42 pm
A evo i jednog, rekao bih uvijek rado željenog, uvjerenja o napredovanju u službi izdanog radniku Ministarstva Saobraćaja Kraljevine
Jugoslavije u Direkciji Pošta i Telegrafa u Zagrebu 1935. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on December 03, 2014, 09:37:44 pm
I evo i jednog dokumenta izdanog u izbjeglištvu u Egiptu 1944. godine. Radi se o uvjerenjuo osposobljenosti za pomočnog učitelja.
Ova mora biti ćer svjetioničara ili službenika lučke kapetanije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 03, 2014, 10:16:30 pm
Quote
I još po neka u nastavku; zanimljivo je da je tu i jedno svedočanstvo na Mađarskom jeziku izdano u Zrenjaninu 1943. godine koji je tada
bio pod Mađarskom okupacijom.

Zrenjanin je u Banatu, a Banat nije bio pod mađarskom okupacijom tokom Drugog svetskog rata. Bio je pod direktno nemačkom upravom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2014, 07:59:35 am
Quote
I još po neka u nastavku; zanimljivo je da je tu i jedno svedočanstvo na Mađarskom jeziku izdano u Zrenjaninu 1943. godine koji je tada
bio pod Mađarskom okupacijom.

Zrenjanin je u Banatu, a Banat nije bio pod mađarskom okupacijom tokom Drugog svetskog rata. Bio je pod direktno nemačkom upravom.

Da to je točno, ali onda mi nije jasno da je svjedočanstvo napisano samo na Mađarskom jeziku. Pročitao sam negdje da su Mađari (Horti)
tražili i Banat, pa kako je Zrenjanin blizu Bačke i Novog Sada (prema priloženoj karti), možda su Njemci dali dozvolu da su svjedodžbe i
neki drugi dokumenti samo na Mađarskom, jer se ipak radilo o njihovim saveznicima u II svjetskom ratu?

Meni je majka iz Vršca znači isto Banat, i baš je Mađarica, ali sječam se da mi je govorila da su oni uvijek morali imati dokumente i na
Njemačkom i da ih baš Njemci nisu mnogo "šišali" kao Mađare. Nisu ih tlačili kao što su radili sa Srbima ali ih nisu ni mnogo voljeli već su
brinuli samo za svoje zemljake. Na žalost ona nije ponijela svoje svjedodžbe sa sobom ili ih je vjerovatno ostavila u Vršcu kada se udala
i došla u Pulu i tako ih ja sada nemam pa da pogledam kako je tamo pisano.

Ne znam tko je radio priloženu kartu (Njemci ili su je preuzeli Amerikanci i Englezi) ali je zaista u najmanju ruku neobično da se na njoj nije
upisao Beograd već samo Zemun, a dolje je uredno Niš, Leskovac itd.

Na drugoj karti izgleda da je Zrenjanin (onda Petrograd) čak i bio u Mađarskom dijelu, a nailazio sam na dosta fotografija koje pokazuju
Mađarske vojnike snimljene na starom mostu u Zrenjaninu..

Možda su zato imali iznimku pa su štampali svedočanstvo samo na Mađarskom jeziku?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2014, 08:12:56 am
Evo još jednog Uverenja izdanog od strane organa Ministarstva Prosvete i Crkvenih poslova u Požarevcu 1919. godine. Zanimljivo da na
odštampanom formularu piše samo "odlukom Ministra Prosvete" bez onog drugog dijela (i crkvenih poslova) i ako na pečatu piše puni naziv.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2014, 08:19:08 am
A eto i jednog Uverenja Ministarstva Vojske i Mornarice Kraljevine Jugoslavije izdanog 1931. godine u Beogradu. Malo je neobičan raspored
polja za pisanje ali valjda se onda tako popunjavao formular.

U potpisu je pomoćnik ministra što je danas malo neobično s obzirom da se radi o "običnom" uvjerenju ili potvrdi o vremenu provedenom u
ratu na vojnoj dužnosti.

Danas takva uvjerenja ipak izdaju službenici nižeg ranga od pomoćnika ministra.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2014, 08:24:28 am
Da postavim i jedno Sudsko Uverenje izdano od strane Okružnog suda u Leskovcu 1944. godine.

Zanimljivo je da se još uvijek koriste stare taksene marke-biljezi iz 1933. godine koje je izdala država koja tada već tri godine nije više
postojala, vjerovatno su im preostale velike zalihe ali je čudno da nisu preko njih nešto preštampali (kao npr. na novčanicama 1941.).

I ako je izdano od suda kao organa vlasti uverenje je isto moralo biti cenzurirano i tek onda dostavljeno stranki.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2014, 08:32:27 am
Evo i jednog poslijeratnog uverenja koje je izdao Univerzitet u Beogradu, a radi se o Uverenju o položenom pripremnom diplomskom ispitu.
Uverenje je izdano u Beogradu 1946. godine.

Zanimljivo je uočiti da se Tehnički fakultet u Beogradu kod izdavanja ovog Uverenja  poziva na uredbe iz 1935. i 1937. godine, a koje se
istovremeno primjenjuju i na Tehničkim fakultetima u Zagrebu i Ljubljani.

Danas mi izgleda neobično da se prije diplomskog ispita na fakultetu polagao i pripremni diplomski ispit iz cijelog "pregršta" predmeta, to
baš i nije bilo lako jer se sve radi o zahtjevnim predmetima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 04, 2014, 12:47:58 pm


U međuvremenu sam se "dokopao" originala dvije godišnje svjedodžbe (godišnja svedočanstva) iz istog vremenskog razdoblja i iste veličine.
Prilažem njihove skenove, svako svedočanstvo u dva dijela jer su neki neobičan format (dulji i širi od današnjeg A4) pa mi ne stanu cijele u
skener.

Zanimljivo je primjetiti da su pored ocijene za Vladanje imali i ocjenu iz Vrednoće, pretpostavljam da bi to predstavljalo ono što su danas
u našim imenicima-dnevnicima ocjene za zalaganje, ali toga nema kod nas u svjedodžbi i nije ni bilo od 1965. od kada sam primio prvu moju
svjedodžbu u školi. Znači onda se to i pored dijela sveukupne ocijene za svaki predmet unosilo i kao posebna ocijena u svjedodžbi ili svedočanstvu.

Isto se može primjetiti da je u zaglavlju svedočanstva ispisano "Privatna ženska građanska škola ..." a dolje na pečatu piše "Privatna Ž.
građanska škola sestara milosrdnica", vjerovatno zato jer gore u zaglavlju na formularu nema dovoljno mjesta za puni naziv škole.

Oba svedočanstva su na malo tvrđem papiru, formular koji je štampan 1931. (4-25. VI-31) je neke blijede boje s malom nijansom na žuto
dok je formular koji je štampan 1935. (16-272-III-35-o) zeleno-plave boje s državnim grbom "u pozadini". Oba formulara su iste širine ali je
ovaj iz 1935. za 10 mm dulji ili viši. Odštampani nazivi predmeta nisu isti, pretpostavljam da su možda svedočanstva bila štampana za svaki
razred prilagođeno?? Ili je možda došlo do promjene nastavnog programa?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 05, 2014, 12:57:08 pm
U nastavku na komentar o svedočanstvu na Mađarskom jeziku izdanom u Zrenjaninu pronašao sam i ovo svedočanstvo isto tako izdano u
Zrenjaninu (sada piše Bečkerek) koja je ispisana na Srpskom i formular je isto samo na Srpskom jeziku, formular je u stvari formular još iz
vremena Kraljevine Jugoslavije.

Inače kada sam malo detaljnije pročitao naslov škole u zaglavlju svjdodočanstv piše da se radi o Mađarskoj školi pa je vjerovatno radi toga
i svjedočanstvo bilo samo na Mađarskom jeziku. prilažem i sken zaglavlja na Mađarskom.

Neobičan je naziv grada jer je Bečkerek bio 1935. preimenovan u Petrovgrad, za Mađare je bio Nagy Becskerek, pa od 1943. opet Veliki
Bečkerek i onda od 1946. postaje Zrenjanin.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Rade on December 08, 2014, 05:28:02 pm
Ausvajs

[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Rade on December 08, 2014, 05:28:46 pm
Letačka knjižica

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 09, 2014, 07:19:54 pm
Evo jednog zanimljivog vojničkog dokumenta to je  "Vojnički Bilet" iz 1893 godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 09, 2014, 07:26:23 pm
Evo i prikaza Jugoslavenskih međunarodnih vozačkih dozvola iz 1960. - 1967. i 1982. godine. Obrazac se pomalo mjenjao, a i vozač na njemu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 09, 2014, 07:30:47 pm
Evo i jedne đačke knjižice iz vremena Kraljevine Jugoslavije izdane u Beogradu 1934. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 09, 2014, 08:16:27 pm
A evo i jedne radne knjižice izdane 1947. godine za vrijeme FNRJ. Korice su iz mekog kartona za razliku od kasnijih izdanja kada su bile iz tvrdog kartona
presvučene platnom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 09, 2014, 08:22:27 pm
I jedna stara Vojnička isprava vojnika Kraljevine Jugoslavije izdana od strane Vranjskog Vojnog okruga 1930. godine. Vojni rok je odslužio do 1938. godine
i bio je i jednom pozivan na vojnu vježbu 1940. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 09, 2014, 08:27:10 pm
Na onim međunarodnim vozačkim dozvilama, na trećoj je potpis Vukašina Maraša, poznatog (sada pokojnog) crnogorskog političara (i policajca) koji je u to vreme bio generalni sekretar Auto-moto saveza.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 09, 2014, 08:35:38 pm
Jedan zanimljiv kadrovički obrazac, tzv. Službenički list izdan 1948. godine u vrijeme FNRJ. Uz njega su priložena i razna sudska uvjerenja i oglasi kojima
se dokazuju stručne sposobnosti osobe kojoj je otvoren Službenički list.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 09, 2014, 08:39:07 pm
Jedna članska knjižica člana Saveza Ratnih Vojnih Invalida Jugoslavije izdana 1958. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 09, 2014, 08:45:48 pm
I jedno zanimljivo uvjerenje od ržavljanstvu FNRJ koje je radi potreba Talijasnkih vlasti bilo prevedeno i na Talijanski jezik.  Izdano je u Beogradu 1964.
godine na tada već "starom" formularu "Svedožba o državljanstvu", starom zato jer je od 1963. godine FNRJ promjenila naziv u SFRJ. Potvrdu prijevoda
je izvršio prvi Općinski sud u Beogradu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on December 09, 2014, 09:17:25 pm
Mogu samo reći da ti je zbirka impozantna, zanimljiva i edukativna. Nisam do sada u kolekcionarskim krugovima viđao ljude koje sakupljaju osobne dokumente.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 10, 2014, 08:49:33 am
Mogu samo reći da ti je zbirka impozantna, zanimljiva i edukativna. Nisam do sada u kolekcionarskim krugovima viđao ljude koje sakupljaju osobne dokumente.

Hvala na komplimentu. Počelo je to slučajno, valjda još od malena listao sam neke stare dokumente koje su majka i otac imali i to mi je od tada ostalo.
Kako volim povijest i pomalo proučavam povijesna događanja na ovim našim prostorima bivše države, to me je prije par godina navelo da baš počnem s prikupljanjem dokumenata iz tih vremena. I sada sam u Beogradu na nekim terapijama, a u slobodno vrijeme sam uspio pronaći i dosta dokumenata pa sam jučer neke od njih postavio, ali nemam skener pa sam ih fotografirao i tako postavljao, zato prikazi nisu baš ispali naj-naj. Ovdje se na njihovim tržnicama-pijacama često naiđe na zanimljive dokumente po pristupačnim cijenama. Ima toga i na numizmatičkim skupovima ali tu su već i cijene na "profesionalnoj" razini.

Najviše me zanimaju vojne legitimacije iz vremena JNA one što su se izdavale od 1969. i kasnije one što su se izdavale od 1979. I naravno baš ono što me najviše zanima najteže nabavljam i ako ih imam prilično u zbirci.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 10, 2014, 02:25:02 pm
I ja uživam pratiti ovaj dokumentarni serijal kolege zpetrova. Zbilja edukativno i zanimljivo. Jako malo ljudi ovo zanima, a još manje sakuplja. Ja sam također jedan od njih, samo sam više vezan na Dalmaciju, tj. iskaznice, legitimacije, i sve ostale dokumente, vojne i civilne sa ovih područja, od Austro-Ugarske do SFRJ. Primarni su mi vojni dokumenti i razne iskaznice i propusnice najviše partizanske i ratne 1941.-45.. Zbirka nije ovolika, ali broji nekoliko stotina raznih dokumenata sa Jadrana, sa posebnim osvrtom na Split i Šibenik. Probati ću svakako doprinjeti sa nekim skeniranim dokumentom samo da malo uhvatim vremena, možda sada preko školskih (meni i poslovnih) praznika nešto uspijem postaviti. Do tada kolega, samo naprid :klap


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on December 10, 2014, 03:36:25 pm
U davna doba mračnog sustava kad sam imao 13-14 godina našao sam po orkanskoj buri jedan mali dokumenat. Bolje reći on je našao mene. Zeleni komad papira na kojem je pisalo Kupon za duhan zalijepio mi se za rukav. Ostraga na pisaćoj makini SF-SN sa pečatom i tekstom. To me je prosvijetlilo pa ga nisam bacio. Sačuvao sam ga i kad ga pronađem onda ću ga skenirati i priložiti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: markobe on December 10, 2014, 05:50:35 pm
Ispričavam se na "upadu" u temu, ali imao bih jedno pitanje. No, prvo čestitke kolegi zpetrovu na zanimljivom topicu.

Čitajući post kolege brodarskog o papiriću sa natpisom SF-SN sjetio sam se da je nedavno (na str. 65 ovoga topica) kolega zpetrov postavio potvrdu JRM-a o položenom ispitu iz 1954. g. gdje je na njenom kraju također napisana parola "Smrt fašizmu - sloboda narodu !".

Interesira me zna li netko do kada se je ta parola zadržala u službenoj upotrebi ? Očito se je parola koristila još neko vrijeme poslije rata. Mi koji smo kasnije rođeni smo je mogli čuti samo u partizanskim filmovima...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 10, 2014, 08:17:38 pm
Uf, imao sam negde taj podatak, ali mislim negde početkom 60-tih godina.

Inače, praksa u BJV i JNA je bila da se u potptisu oficirima, osim čina dodaje i rod. Na primer: pešadijski kapetan NN, kapetan avijacije MM i td. To je ukinuto negde 1977-1978. godine, neposredno nakon što sam počeo da radim.

Ja redovno pratim ovu temu i mislim da je jedna od najzanimljivijih. Kada bi neko ovo sredio mogao bi da napiše lepu temu, neki master ili doktorat o ličnim ispravama na ovim prostorima u 20. veku. Svaka čast kolega @zpetrov. dosta vremena, energije i novca si uložio u sve ovo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 10, 2014, 08:38:07 pm
Uf, imao sam negde taj podatak, ali mislim negde početkom 60-tih godina.

Inače, praksa u BJV i JNA je bila da se u potptisu oficirima, osim čina dodaje i rod. Na primer: pešadijski kapetan NN, kapetan avijacije MM i td. To je ukinuto negde 1977-1978. godine, neposredno nakon što sam počeo da radim.

Ja redovno pratim ovu temu i mislim da je jedna od najzanimljivijih. Kada bi neko ovo sredio mogao bi da napiše lepu temu, neki master ili doktorat o ličnim ispravama na ovim prostorima u 20. veku. Svaka čast kolega @zpetrov. dosta vremena, energije i novca si uložio u sve ovo.

Kolege hvala na pohvalama, točno je da treba puno vremena uložiti u skeniranja i dosta puta i obrade skenova da bi kako tako izgledali, a i dosta puta
su neki dokumenti poprilično skupi, ali svako ima svoju ljubav, a i bolje je da netko to prikuplja pa da svi zajedno vidimo kako su ti razni dokumenti nekad
izgledali.

Što se tiče onog na kraju "Smrt fašizmu -sloboda narodu" moglo bi biti kako je navedeno da je to bilo korišteno do početka šezdesetih godina, znam da
sam na to nailazio u nekim udžbenicima iz JNA kada su nadležni odobravali udžbenik i onda bi to bilo na početku  knjige (odobrenje). Kada dođem kući
probati ću potražiti u tim knjigama s početka šezdesetih.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on December 10, 2014, 09:03:13 pm
Oznaka roda/službe pored čina se još uvek primenjuje u VS, ali samo kod ukaza o unapređivanju i prijemu u aktivnu službu, odnosno razrešenju od aktivne službe.



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 10, 2014, 10:10:44 pm
Ja sam mislio na dokumenta - akta gde se kod potpisnika navodio osim čina i rod-služba. To, kao i ona fraza - "smrt fašizmu - sloboda narodu" - je bilo regulisano pravilom o kancelarijskom poslovanju (prepisci). Kako je ono menjano tako se i to menjalo.

Kada smo kod toga, jedna od osobenosti vojnih akt je da se na kraju, s leve strane neposredno ispod teksta, uvek ispisivali inicijali lica koje je akt sastavilo i koje je akt kucalo (pisalo-prepisalo na pisaćoj mašini, sada računaru). Na primer DJ/MV. Ako je autor dokumenta ujedno i otkucao dokument stajali bi samo njegovi inicijala (DJ). Neki su stavljali duple inicijale (DJ/DJ), ali pravilno je bilo samo jedne. ne znam kada je ovo pravilo uvedene, ali se, koliko znam zadražalo u VS i danas.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 11, 2014, 12:50:32 pm
Stavljanje inicijala, doduše uz zaglavlje, nije bila osobenost samo vojnih akata nego i upravnih (državnih) i privrednih. Mnoga poduzeća imala su memorandume s oznakom "naš znak" gdje bi se stavljali inicijali autora akta i, najčešće, daktilografkinje. Upravni akti su tu oznaku, imali, a neki imaju i danas, uz "klasu" i "urbroj", u pravilu na kraju broja. U privredi se taj običaj izgubio, malo tko danas i zna za njega, a i promijenila se narav privredne korespondencije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 11, 2014, 02:01:50 pm
Evo na putu sam uspio doći do još jednog zanimljivog svedočanstva o Višem tečajnom ispitu Državne Realne Gimnazije u tetovi izdano 1939. godine.
To bi po meni bilo ono što mi danas nazivamo Svjedodžba o završnom ispitu u srednjoj školi, dok za gimnaziju imamo obaveznu Državnu maturu. i bez nje
se nitko ne može nastaviti školovati na fakultetu.

Na trećoj stranici se jasno ističe da je Ispitni odbor vlasniku svedočanstva priznao spremnost i zrelost za fakultetske studije na univerzitetima
i višim stručnim školama
. U potpisu su predsjednik i potpredsjednik Ispitnog odbora i dolje potpisani i članovi.

Na svedočanstvu nema nigdje potpisa direktora gimnazije (što je danas nezamislivo) osim na mjestu gdje se potvrđuje oslobođenje od plaćanja takse i
tu je potpis direktora.

Zanimljivo je i da je formular svedočanstva odštampan u prvom dijelu (prvi list gornji dio) ćirilićnim pismom, a ostatak je odštampan latiničnim pismom.
Svi rukom upisani podaci su ispisani ćirilicom što je i razumljivo jer se u Makedoniji (ondašnjoj Vardarskoj Banovini) koristila ćirilica.

Bilo bi mi "relanije" da je formular bio štampan paralelno u latiničnom i ćirilićnom pismu. U svakom slučaju je zanimljiv.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: markobe on December 11, 2014, 06:45:41 pm
Samo bih se kratko zahvalio kolegama dzumbi i zpetrovu na odgovorima u vezi parole SF-SN. Početak 60-ih mi se čini logičnim, uostalom ako se ne varam, Juga se tada pocela otvarati prema svijetu, počeli su dolaziti turisti, nasi ljudi odlaziti van...

Sad, da li je to nekakva slucajnost ili ipak ima veze sa tim otvaranjem prema svijetu...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 02:03:46 pm
Do sada sam već bio više puta postavio sken Svedočanstva o Državljanstvu Kraljevine Jugoslavije, ali sada sam baš došao do jednog
doboro očuvanog dokumenta pa je i sken zadovoljavajući. Pored ostaloga vidi se jasno i trag vodenog žiga-pečata pored standardnoga.
To je bilo dodatno jamstvo i sigurnost u borbi protiv krivotvoritelja. Rok važnosti mu je bio pet godina, a pored općih podataka o vlasniku
sadrži i podatke o visini, obrazu i boji očiju. Na poleđini je bilo predviđeno mjesto za unos podataka za ženu-suprugu i djecu, ali i mjesto
za fotografije vlasnika. Na žalost na ovom dokumentu poleđina nije bila popunjena. Evo skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 02:30:47 pm

[/quote]

I drugi dodatak, pronašao sam i jednu iz vremena Kraljevine Jugoslavije izdanu u Zagrebu 1935. godine. Zanimljivo je primjetiti da su tada
svjedodžbe bile na formularima koji su bili odštampani i ćirilićnim i latiničnim pismom ali samo u "ekavici" što je malo neobično za Zagreb.

Vrlo je zanimljivo gdje pod materinjim jezikom piše srpskohrvatskoslovenački jezik. Moram priznati da do sada nisam nailazio na tu varijantu.
Sken je dosta slab, ali takvog sam ga skinuo sa aukcija. Kako sam je već i izlicitirao postavit ću bolji sken čim primim original.
[/quote]

Kako sam obećao, postavljam originalni sken. Problem je uvijek format svjedočanstva jer su i dulje i šire od standardnog A4 formata pa ne
stanu u standardni skener. Ali ide u dva dijela.

Na ovim skenovima se ipak bolje uočavaju detalji. Šteta je što je sredina trajno oštečena radi čestih presavijanja i čuvanja u presavijenom
položaju. Sjećam se iz mojih školskih dana kada su nas učitelji i profesori strogo upozoravali da svjedodžbe ne smijemo presavijati i lomiti
već ih eventualno samo zarolati i tako odnijeti kući na čuvanje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 04:45:54 pm
Već i prije sam bio postavljao skenove pasoša FNRJ iz ranih šezdesetih godina. Ovoga izdanog krajem 1960. godine u Beogradu postavljam
jer je vrlo popunjen vizama, kako našim ondašnjim izlazno-ulaznim vizama, tako i inozemnim vizama. Ja pripadam generaciji koja nije više
trebala naše izlazne vize niti vize za većinu europskih zemalja, da ne govorim posebice o Italiji i Trstu, a nekada je i za tamo bila malo više
složena procedura. Naši su ukinuli izlazne vize čini mi se negdje 1966. jer znam kada je majka prvi put izvadila pasoš za ići u Trst 1967. nije
više trebala niti naše, a niti talijanske vize. Jedino je mogla kupiti godišnje za ondašnjih 500 novih dinara 25000 lira i to je bilo to.

Na zadnjoj stranici ovog pasoša su isto žigovi banaka gdje su kupljeni iznosi deviza što je isto zanimljivo pogledati. Poslije su čini mi se
negdje oko 1970. uveli pravilo da se može iznositi u dinarima do 1500 dinara (slavnih 15 crvendaća) i da se devize mogu iznositi uz potvrdu
banke da ste ih podigli sa deviznog računa. Za porijeklo deviza nitko više nije pitao i ako je bar svaki drugi devize kupovao na crno.

Evo skenova ima dosta ali mislim da je zanimljivo pogledati ih na jednom mjestu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 04:50:16 pm
Već i prije sam bio postavljao skenove pasoša FNRJ iz ranih šezdesetih godina. Ovoga izdanog krajem 1960. godine u Beogradu postavljam
jer je vrlo popunjen vizama, kako našim ondašnjim izlazno-ulaznim vizama, tako i inozemnim vizama. Ja pripadam generaciji koja nije više
trebala naše izlazne vize niti vize za većinu europskih zemalja, da ne govorim posebice o Italiji i Trstu, a nekada je i za tamo bila malo više
složena procedura. Naši su ukinuli izlazne vize čini mi se negdje 1966. jer znam kada je majka prvi put izvadila pasoš za ići u Trst 1967. nije
više trebala niti naše, a niti talijanske vize. Jedino je mogla kupiti godišnje za ondašnjih 500 novih dinara 25000 lira i to je bilo to.

Na zadnjoj stranici ovog pasoša su isto žigovi banaka gdje su kupljeni iznosi deviza što je isto zanimljivo pogledati. Poslije su čini mi se
negdje oko 1970. uveli pravilo da se može iznositi u dinarima do 1500 dinara (slavnih 15 crvendaća) i da se devize mogu iznositi uz potvrdu
banke da ste ih podigli sa deviznog računa. Za porijeklo deviza nitko više nije pitao i ako je bar svaki drugi devize kupovao na crno.

Evo skenova ima dosta ali mislim da je zanimljivo pogledati ih na jednom mjestu.

I prvi nastavak. Inače možemo primjetiti da je onda valjanost pasoša bila samo jednu godinu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 04:53:08 pm
Već i prije sam bio postavljao skenove pasoša FNRJ iz ranih šezdesetih godina. Ovoga izdanog krajem 1960. godine u Beogradu postavljam
jer je vrlo popunjen vizama, kako našim ondašnjim izlazno-ulaznim vizama, tako i inozemnim vizama. Ja pripadam generaciji koja nije više
trebala naše izlazne vize niti vize za većinu europskih zemalja, da ne govorim posebice o Italiji i Trstu, a nekada je i za tamo bila malo više
složena procedura. Naši su ukinuli izlazne vize čini mi se negdje 1966. jer znam kada je majka prvi put izvadila pasoš za ići u Trst 1967. nije
više trebala niti naše, a niti talijanske vize. Jedino je mogla kupiti godišnje za ondašnjih 500 novih dinara 25000 lira i to je bilo to.

Na zadnjoj stranici ovog pasoša su isto žigovi banaka gdje su kupljeni iznosi deviza što je isto zanimljivo pogledati. Poslije su čini mi se
negdje oko 1970. uveli pravilo da se može iznositi u dinarima do 1500 dinara (slavnih 15 crvendaća) i da se devize mogu iznositi uz potvrdu
banke da ste ih podigli sa deviznog računa. Za porijeklo deviza nitko više nije pitao i ako je bar svaki drugi devize kupovao na crno.

Evo skenova ima dosta ali mislim da je zanimljivo pogledati ih na jednom mjestu.

I prvi nastavak. Inače možemo primjetiti da je onda valjanost pasoša bila samo jednu godinu.

I drugi nastavak, zadnji sken je zadnja stranica pasoša sa potvrdama banaka o otkupu stranih sredstava plaćanja za potrebe privatnog,
turističkog putovanja u inozemstvo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 09:35:27 pm
Jedan set rijeđe viđanih dokumenata, radi se o odlukama o pomilovanju osoba Prezidujuma Narodne Skupštine FNRJ, prethodno osuđenih od
strane Vojnog suda XI korpusa tijekom 1946. i 1947. godine. Imena osoba su zaštićena radi izbjegavanja različitih interpretacija. dokumenti
u skenu preuzeti sa aukcija.hr.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 09:41:23 pm
Jedno uverenje o postavljenju na mjesto privremenog učitelja izdano od strane Ministarstva Prosvete i Crkvenih Poslova Kraljevine SHS iz
1919. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 09:45:48 pm
I jedno uverenje o završenom kursu protivpožarne zaštite iz 1951. godine u fabrici Ikarus u Zemunu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 09:50:19 pm
Vojničko uverenje Vranjskog Vojnog okruga izdano 1934. kao potvrda o reguliranju vojne obveze, a u svrhu reguliranja državne službe.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 12, 2014, 09:54:43 pm
A evo i jednog Uverenja-Potvrde o suradnji sa NOP-om tijekom rata. Takve potvrde su se tražile i izdavale još dugo godina nakon završetka
rata, a uglavnom radi sticanja prava iz podrućja radnog prava, zapošljavanja, školovanja ili beneficija kod odlaska u penziju. Ovo je
uvjerenje izdano od strane Ministarstva Prosvjete, ali su puno puta prihvaćane i izjave svjedoka (minimalno dva) o suradnji i/ili aktivnom
učešću u NOP-u.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 13, 2014, 09:35:10 am
Jedan interesantan dokumenat iz vremena NDH, radi se o dokumentu "Uredovna potvrda" pričuvnog (rezervnog) domobrana iz 1944. godine
koja mu je izdana radi radne obaveze koju je imao na radnom mjestu u svom poduzeću, tj. u ovom slučaju se radilo o zaposleniku poreskog
ureda Kotara Zagrebačkog. Poreznici su i onda kao i danas bili važni državi pa su uspijevali ostvariti izuzeće od vojne službe čak i u ratno
vrijeme. Ali da ne budem zloban možda je i čovjek imao i nekih zdravstvenih problema ili i malo veću starost pa je na taj način privremeno
oslobođen od vojne službe u domobranstvu. Možda i da dodatno uočimo da je pored "standardnog" pečata-žiga, radi sigurnosti potvrda bila osigurana i s tzv. vodenim pečatom-žigom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 13, 2014, 12:43:35 pm
Postovi se gomilaju (neka se gomilaju) pa replike postaju manje aktualne. Bila je riječ o otvaranju granica i ukidanju izlaznih viza. Mislim da se već 1964. moglo slobodno putovati u inozemstvo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 13, 2014, 02:41:14 pm
Postovi se gomilaju (neka se gomilaju) pa replike postaju manje aktualne. Bila je riječ o otvaranju granica i ukidanju izlaznih viza. Mislim da se već 1964. moglo slobodno putovati u inozemstvo.

Ne mogu tvrditi sa sto posto sigurnošću ali mislim da je to bilo malo kasnije, čini mi se od 1966. godine kada je nakon Brijunskog plenuma
bio smjenjen Aleksandar Ranković. Tada su pojednostavili proceduru izdavanja pasoša. Ako nađem u mojoj kolekciji neki s izlaznom vizom iz
tih vremena postavit ću ga.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 13, 2014, 02:56:54 pm
Postovi se gomilaju (neka se gomilaju) pa replike postaju manje aktualne. Bila je riječ o otvaranju granica i ukidanju izlaznih viza. Mislim da se već 1964. moglo slobodno putovati u inozemstvo.

Ne mogu tvrditi sa sto posto sigurnošću ali mislim da je to bilo malo kasnije, čini mi se od 1966. godine kada je nakon Brijunskog plenuma
bio smjenjen Aleksandar Ranković. Tada su pojednostavili proceduru izdavanja pasoša. Ako nađem u mojoj kolekciji neki s izlaznom vizom iz
tih vremena postavit ću ga.

U međuvremenu sam pronašao podatak da je SIV krajem 1965. godine donio odluku da građani SFRJ mogu putovati u inozemstvo bez tih
izlaznih viza, ali da je to u stvarnosti skupa s pojednostavljenim izdavanjem pasoša realizirano tek u 1966.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 13, 2014, 03:56:03 pm
Postovi se gomilaju (neka se gomilaju) pa replike postaju manje aktualne. Bila je riječ o otvaranju granica i ukidanju izlaznih viza. Mislim da se već 1964. moglo slobodno putovati u inozemstvo.

Ne mogu tvrditi sa sto posto sigurnošću ali mislim da je to bilo malo kasnije, čini mi se od 1966. godine kada je nakon Brijunskog plenuma
bio smjenjen Aleksandar Ranković. Tada su pojednostavili proceduru izdavanja pasoša. Ako nađem u mojoj kolekciji neki s izlaznom vizom iz
tih vremena postavit ću ga.

U međuvremenu sam pronašao podatak da je SIV krajem 1965. godine donio odluku da građani SFRJ mogu putovati u inozemstvo bez tih
izlaznih viza, ali da je to u stvarnosti skupa s pojednostavljenim izdavanjem pasoša realizirano tek u 1966.

Evo kako sam obećao postavljam i nekoliko skenova iz stranica pasoša FNRJ i SFRJ na kojima se vide tadašnje naše ulazno-izlazne vize
izdavane tijekom cijele 1965. i 1966. godine. Zato mislim da sam ispravno naveo da su praktički u SUP-ovima tek od 1967. godine počeli
liberalno izdavati pasoše i bez naših ulazno-izlaznih viza.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 13, 2014, 06:58:25 pm
Do sada smo već vidjeli kako su izgledale članske knjižice članova Saveza Komunista Jugoslavije. Ali evo i jedne od onih "pravih" kada se
je Partija još službeno zvala Komunistička Partija Jugoslavije. Vlasnik knjižice je bio oficir JA, član Partije od 1945. godine, a sama knjižica
je izdana 1949. godine.

Vidimo da je "vrlo važan" dio knjižice bio i evidencija primanja i plaćanje članarine koja se je kretala za ovog člana od 3% do 4% u 1949.
godini, a mislim da je za one s još višim primanjima bila 5%. Članarina se tada redovno plaćala blagajniku. Vidimo da je kasnije u 1958.
godini članarina smanjena sa 3% na 2% za promatrani platni razred.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 13, 2014, 07:27:58 pm
Књижице су мењане након 5. конгреса КПЈ и резулиције Информбироа. Ово је књижица након те промене јер се пре промене обављало изјашњавање за и против ИБ-а. Ко је био за, наравно књижицу није добио и ... 8)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 13, 2014, 07:46:46 pm
Књижице су мењане након 5. конгреса КПЈ и резулиције Информбироа. Ово је књижица након те промене јер се пре промене обављало изјашњавање за и против ИБ-а. Ко је био за, наравно књижицу није добио и ... 8)
...i ubrzo se nitko nije usudio da kaže da je za IB.  :police:


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 13, 2014, 11:37:37 pm
Књижице су мењане након 5. конгреса КПЈ и резулиције Информбироа. Ово је књижица након те промене јер се пре промене обављало изјашњавање за и против ИБ-а. Ко је био за, наравно књижицу није добио и ... 8)
...i ubrzo se nitko nije usudio da kaže da je za IB.  :police:

Mog pokojnog oca je rezolucija IB-a zatekla U RR Flotili na vezu u Novom Sadu. Pričao mi je da su samo jedno jutro dok su još bili u zgradi
na kopnu došli oficir iz bezbjednosti i da su samo pitali "Da li ste za Druga Staljina ili za druga Tita?" bez uvoda ili objašnjenja. Otac je tada
bio mladi starješina i mudro je sačekao da prvo odgovori kapetan broda i kada je ovaj rekao za Tita onda je i otac. Kaže da su se onda
bezbjednjaci rukovali s njima i izišli, a kroz vrata su vidjeli druge bezbjednjake kako s lisicama na rukama sprovode njihovog potpukovnika,
on je čovjek rekao za Staljina i vjerovatno je završio na ::: otoku. Tako se sjećam očevog kazivanja, možda je neki detalj i drukčije ispričao
ali davno je to bilo pa da se baš točno sječam. Poslije su imali mnoge partijske sastanke, kao da su ih ponovno primali u Partiju i ako su bili
članovi još iz NOB-a i dobivali su i novije knjižice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 12:37:05 pm
Evo skena jednog zanimljivog dokumenta iz tridesetih godina prošlog vijeka i ako se ne radi o osobnom dokumentu ili nekom svjedočanstvu.
To je svečana-službena pozivnica za drugarsku večer u Domu Garde na Topčideru (koji smo već prije prikazivali) za jednu damu. zanimljiva
je forma poziva pa neka se nađe kao jedna uspomena, a ne kao neki službeni dokumenat.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 01:52:17 pm
Evo jednog zanimljivog i ako ne baš omiljenog dokumenta, osobito ne po svojoj namjeni. Radi se o Poreznoj knjižici iz vremena Kraljevine
Srbije. I onda kao i danas porez se morao plaćati i to se onda uvodilo i u poreznu knjižicu. Evo jedne takve za razdoblje od 1909. do 1914.
godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 01:54:58 pm
A evo i jednog primjerka Porezne knjižice nakon prvog svjetskog rata, sada u novoj državi Kraljevini Jugoslaviji.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 01:57:46 pm
Evo jedne članske karte-iskaznice iz vremena okupacije, izdane 1942. godine u Bečkereku-Zrenjaninu. Sve je naravno napisano samo na
Mađarskom jezoku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 02:04:07 pm
Evo i par fotografija stare vojničke isprave iz ranih dana Kraljevine SHS. Obrazac knjižice je bio odštampan u Sarajevu 1921. godine. Ove
stare vojničke isprave su masovno mjenjane novim knjižicama koje su bile malo večeg formata i s koricama crne (ili tamno plave boje) koje
su bile zaštićene s nekim impregniranim materijalom i koje su ostale u upotrebi sve do 1941. godine do kapitulacije u aprilskom ratu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 05:01:35 pm
Još jedan zanimljiv dokumenat, izdanje ministarstva financija Kraljevine Jugoslavije s nazivom "Platna knjižica za mobilno i ratno stanje"
s datumom izdavanja 27. 03. 1941.

Ovakva knjižica se izdavala aktivnim i rezervnim oficirim u trenutku neposredne ratne opasnosti u trenutku mobilizacije, ovjeravala ju je
nadležna komanda. Ova je knjižica konjičkog kapetana 1. klase u kojoj on navodi da se primanja mogu isplačivati i na račun supruge ili
djece koja su navedena. Dokument je ovjerio štab 1. konjičke divizije Kraljevine Jugoslavije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 05:34:40 pm
Još jedan zanimljiv dokument, Članska knjižica rezervnih podoficira vojske Kraljevine Jugoslavije izdana 1939. godine. Pažnju posebno privlači fotografija vlasnika, jer osoba na njoj po meni ima čin kapetana 1. klase, a ne narednika. Vjerovatno je netko ili krivo ubacio
fotografiju ili je dotični možda kasnije postao kapetan 1. klase, ali tada viša knjižica ne bi imala smisla jer ne bi bio podoficir već oficir.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 07:15:56 pm
I par ličnih dokumenata pripadnika Ruskih  (tj. ondašnjeg SSSR-a) službi. Evo jedna službena legitimacija majora MVD-a Kijevske oblasti
izdanog 1948. godine. Na ovoj legitimaciji su samo vodeni žigovi kao sigurnosni elementi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 07:21:25 pm
Evo i jedne službene legitimacije pripadnika pogranične jedinice NKVD-a izdano 1942. godine. Imenovani je naravno bio ovlašten koristiti
se vatrenim oružjem, koje je i upisano u legitimaciju. Istu pored vlasnika, potpisuju i komandir i komesar jedinice. Pomalo zbunjuje boja
korica, tamno plava, jer su najčešče bile crvene boje. U ovoj legitimaciji se pak koristi samo standardni plavi žig-pečat bez vodenoga.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 14, 2014, 07:27:11 pm
I jedna, nazovimo je privremena legitimacija pripadnika Milicije Ukrajinske SSR izdana 25. 06. 1941. s rokom važenja do 01. 10. 1941.
Vjerovatno su nakon početka Njemačkog napada na SSSR vlasti dosta ljudi mobilisale u sastav Milicije pa kako nisu imali dovoljno knjižica
to su im izdavali ovakve privremena legitimacije. Legitimaciju potpisom ovjeravaju načelnik 1. GO milicije i sekretar (pretpostavljam da je to
partijski?).

Grad izdavanja je Vinnica, mjesto gdje će kasnije i Hitler imati svoje najisturenije komandno mjesto na Istočnom frontu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on December 15, 2014, 12:01:36 am
Članska karta rezervnog oficira iz vremena SR Jugoslavije. Zanimljivo mi je da su korice legitimacije zelene pošto sam viđao samo sa crvenim koricama.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2014, 01:29:52 pm
Pa kada smo već kod rezervnih oficira evo jedne članske knjižice iz vremena SFRJ. Ove su zaista bile crvene boje korica.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2014, 01:32:32 pm
Pa kada smo već kod rezervnih oficira evo jedne članske knjižice iz vremena SFRJ. Ove su zaista bile crvene boje korica.

A evo kako je to izgledalo malo ranije u vrijeme FNRJ, 1959. godine. Malo neobično je da nije nigdje predviđeno mjesto za upisivanje čina.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2014, 01:39:35 pm
Neka se nađe i članska karta Narodnog Fronta Jugoslavije iz 1946. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2014, 01:43:52 pm
A eto da ne zanemarimo i naše neizbježne političare u predratno vrijeme, postavljam dvije članske karte za dvije stranke.
Prva je članska karta Samostalne Demokratske Stranke iz 1940. godine, bjanko bez imena članova ali sa dvije fotografije stranačkih lidera
da članovi ne zaborave tko su gazde. danas malo neobično, ali viđao sam i članskih karata drugih stranaka sa fotografijom predsjednika ili
osnivača stranke.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2014, 01:47:20 pm
A eto da ne zanemarimo i naše neizbježne političare u predratno vrijeme, postavljam dvije članske karte za dvije stranke.
Prva je članska karta Samostalne Demokratske Stranke iz 1940. godine, bjanko bez imena članova ali sa dvije fotografije stranačkih lidera
da članovi ne zaborave tko su gazde. danas malo neobično, ali viđao sam i članskih karata drugih stranaka sa fotografijom predsjednika ili
osnivača stranke.
Druga je članska karta Napredne Stranke za Okrug Kragujevački, isto bjanko, ali s postojećim potpisima nadležnih vođa.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2014, 01:55:58 pm
I da se vratim rekao bih ozbiljnijim i zaslužnijim dokumentima. Evo jedne članske karte Udruženja nosilaca Karađorđeve zvezde s mačevima
iz 1939. godine. Njen vlasnik i nositelj ordena je bio art.-tehn. brigadni general Tomo P. Pavlović. Za dobiti takav orden valjalo se kažu
dobro potruditi na bojnom polju a i u miru. I u Novoj Jugoslaviji su nositelji ovog ordena imali određena prava definirana zakonom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2014, 02:01:40 pm
I još jedna Članska legitimacija starih ratnika, to je legitimacija nositelja Albanske spomenice, kao spomen na patnje vojnika koji su se
1915. i 1916. godine povlačili preko albanskih planina. Nju se je zaista teško zaradilo, svaka čast onima koji su to izdržali.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 15, 2014, 02:07:15 pm
I jedna dosta rijetko viđana putna isprava, radi se o Pasošu Crne Gore izdanom 11. 12. 1920. godine u Generalnom Konzulatu Crne Gore u
Rimu.

Neobično jer je Crna Gora tada već dvije godine bila dio Kraljevine SHS, a i Vladar u čije je ime isprava izdana više nije vladao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 15, 2014, 05:48:24 pm
Ovaj crnogorski pasoš je dokaz da je Italija kršila svoje međunarodne obaveze. U okviru pregovora za sklapanje Rapallskog ugovora (kojim je utvrđena granica), Italija se obavezala raspustiti crnogorske emigrantske organizacije. To doduše nije zapisano, ali je riješeno usmenim dogovorom i razmjenom pisama ministara vanjskih poslova. Rapallski ugovor sklopljen je 12. novembra 1920. a ovaj "pasoš" je izdan 11. decembra 1920. U redu, može se uzeti u obzir da je prošlo malo vremena i da je birokracija spora. Kasnije je Italija doista raspustila crnogorske separatističke organizacije premda je u Gaeti neslužbeno ostala nekolicina emigranata.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 08:26:16 am
Jedan dokument-dopis Komande Kraljeve garde iz 1936. godine, nije lični dokumenat ali može biti zanimljiv, posebno forma dopisa.
Intendanti su jako pazili na formu i stilizaciju pa su odmah ispravili i dopis samog Ministra.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 08:35:06 am
Jedan dokument-dopis Komande Kraljeve garde iz 1936. godine, nije lični dokumenat ali može biti zanimljiv, posebno forma dopisa.
Intendanti su jako pazili na formu i stilizaciju pa su odmah ispravili i dopis samog Ministra.

Evo još jednog dopisa Ministarstva Vojske i Mornarice Kraljevine Jugoslavije, rekao bih na sličnu temu i problematiku kao i prethodno.
Očigledno su onda za javne nabavke vrednije od 100.000 dinara morali ugovori ići i na kontrolu u javno pravobranilaštvo, a što izgleda
baš sve komande i odjeli Ministarstva nisu uvijek poštivali već bi prvo ugovore potpisali i tek onda valjda forme radi slali u pravobranilaštvo
pa se zato slao ovaj dopis s detaljnim pojašnjenjem propisa


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 08:49:25 am
Evo jedne stare Lične karte iz vremena SFRJ, koja me je malo iznenadila. Radi se o obrascu koji je ubačen u tvrdi plastični omot i onda
"zavaren" u jednu cijelinu. Znam da su kod nas u SR Hrvatskoj bili takvi osobni dokumenti samo je pisalo Osobna umjesto Lična karta,
ali najčešće sam u SR Srbiji sretao Lične karte u obliku malih knjižica sa tamno crvenkastim koricama, a unutrašnjost knjižice je čini mi se
imala svjetloplavu boju. Znam da su i u SR Makedoniji imali takve plastificirane Lične karte, ali za Srbiju to nisam znao. Malo mi je neobično
da u jednoj Republici nisu bile unificirane osobne isprave, ali bilo je toga i u Hrvatskoj, sječam se na pregledima za prijem u MVA da su neki
kolege imali te male knjižice i ako su došli iz Šibenika.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 08:57:26 am
A evo i jedne Njemačke lične karte iz 1922. godine tzv. "Personalausweis". U to vrijeme nije bila knjižica već je na formularu otisnutom
na listu malo tvrđeg papira bila zaljepljena fotografija ovjerena s dva standardna pečata. Cijeli formular je odštampan u gotici pa lijepo
izgleda. Rok valjanosti je bio samo jednu godinu što mi je malo neobično. Isto je pomalo neobično što pri dnu ima mnogo potpisa raznih
nadležnih službenih osoba. Zanimljivo za pogledati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 09:03:01 am


Evo i jednog Uvjerenja iz vremena FNRJ, izdanog u Beogradu 1950. godine od strane Direkcije Građenja željeznica u likvidaciji. Uvjerenje je
izdano u vezi dokazivanja radnog staža.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 09:23:56 am
Već sam prije bio postavio neke međunarodne vozačke dozvole iz vremena FNRJ i SFRJ, a sad bih postavio i jednu iz vremena Kraljevine
Jugoslavije izdane 1939. godine u Ljubljani s rokom važenja od jedne godine. Službeni naziv dokumenta je bio "Međunarodna dozvola za
teranje automobila".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 09:45:04 am
Evo i jedne dozvole za lov iz vremena FNRJ. Dozvola je vrijedila samo za područje ondašnje Narodne Republike Srbije, nije bila "savezna".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 10:47:37 am
I jedan okupacijski sudski dokument iz grada moje pokojne majke, Vršca iz Oktobra 1941. godine. Dokument je ispisan na Srpskom jeziku
ali je pečat Njemački s kukastim križem. Sudac je možda isto bio Njemac-folksdojčer (to pretpostavljam) po imenu Ludvig Fiksman.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 10:53:20 am
Kada smo kod okupacije evo još jednog Ausweisa za doktora medicine s kojim se je on mogao slobodno kretati po Beogradu i za vrijeme
policijskog sta, po potrebi službe. Ovaj je formular na crvenkastom kartonu, ali bilo ih je i na normalnom kartonu žuto-bijele boje, valjda
je ovisilo i od toga kakvu je sirovinu štamparija dobivala.

Ausweis je pečatom bio ovjeren i od Srpskih i od Njemačkih organa vlasti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 11:06:52 am
I jedan okupacijski sudski dokument iz grada moje pokojne majke, Vršca iz Oktobra 1941. godine. Dokument je ispisan na Srpskom jeziku
ali je pečat Njemački s kukastim križem. Sudac je možda isto bio Njemac-folksdojčer (to pretpostavljam) po imenu Ludvig Fiksman.

Kada sam već kod pravosuđa i sudovanja evo par prijeratnik sudskih zapisnika iz suda u Bečkereku, zanimljivi su za usporediti ondašnju i
današnju formu sličnih dokumenata.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 11:17:02 am
Evo jednog zanimljivog dokumenta Komandi Beogradskog vojnog okruga datiran je 05. 04. 1941. kada vojnog obveznika pozivaju-šalju na
vojnu vježbu i ako se tada već definitivno znalo da će Jugoslavija biti napadnuta 06. 04.

Čovjek se je uspio probiti do Štaba Vrbaske dopunske komande u Banja Luci gdje je dokument ovjeren 11. 04. 1941. Mislim da ovaj
dokument pored kolekcionarske vrijednosti ima i određenu povijesnu vrijednost.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 11:29:43 am
Evo jednog dopuštenja za povlaštenu vožnju člana obitelji, kćeri pješadijskog pukovnika, izdanog u vrijeme Kraljevine SHS 1921. godine u
Beogradu. Osiguravalo je popust od 50% cijene u vlakovima prve klase.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 11:37:55 am
Evo i jedne zakletve koju je morao polagati svaki stražar Financijske straže Austrougarske prilikom nastupa u službu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 11:41:16 am
Evo i jedne zakletve koju je morao polagati svaki stražar Financijske straže Austrougarske prilikom nastupa u službu.

A evo i jedne druge zakletve koju su polagali državni i sudski službenici Kralju Jugoslavije kod nastupa u službu. Ovdje je tekst kraći i
jednostavniji u usporedbi s Austrougarskim tekstom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 11:50:38 am
Da postavim i jedan Vojnokomorski list iz vremena vojske Kraljevine Jugoslavije izdan 1933. godine. Uredno složen bio je veličine ondašnje
vojničke isprave, ali kada se rastvori-razvuče dobijemo list veličine gotovo formata A3 pa na žalost ne stane u normalni skener. Ipak se i
ovako fotografirano vidi o čemu se radilo, a mogu zamisliti da su i ondašnji starješine bile "presretne" kada su se trebali baviti i sa
popunjavanjem te vrste papirologije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 11:54:45 am
Evo i jedan nepopunjeni karton iz evidencije rezervnih vojnih strješina SFRJ koji se popunjavao i vodio u pripadnom vojnom odsjeku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 12:15:53 pm
Da postavim i jednu Knjižicu za upisivanje ratnog rasporeda obveznika radne obveze i civilne zaštite iz vremena SFRJ-SR Srbija. I u ovom
slučaju su se kod upisivanja novog ratnog raspored na novi kupon, prethodni morali uništiti spaljivanjem, kao i u knjižicama za ratni
raspored aktivnih vojnih lica koje su išle zajedno s vojnom legitimacijom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 12:24:03 pm
Jedna kjnižica- zapovest oslobodiocima koju su dobili svi učesnici borbi za konačno oslobođenje Beograda 20. 10. 1944. godine. Izdana je
u Titovo i Staljinovo ime. Te knjižice su imale kartonske korice s nekim kao impregniranim platnom, neke korice su bile tamne boje ali viđao
sam ih i crvene boje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 03:25:16 pm
Naišao sam i na ovu osobnu iskaznicu-ličnu kartu izdanu u Francuskoj 1934. godine s rokom valjanosti dvije godine. To bi trebala biti
isprava stranca na privremenom boravku u Francuskoj, tako sam pročitao objašnjenje ali kako moj francuski nije dobar ne bi to sa
sigurnošču mogao potvrditi.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 04:20:33 pm
Postavljam i ovaj dokument izdan od NOO grada Niša iz 1945. godine. Radi se o dokumentu o postavljanju na novo radno mjesto službenika
u NOO Pirot bivši podinspektor f.k. bivše financijske agencije u Nišu. Dokument je na poleđini uredno odobren i od strane Komande Grada
Niša, prijavnog odelenja 05. 03. 1945. godine. Isto je na pozadini dokumenta u gornjem desnom uglu bilješka-ovjera prijave Komandi Mesta
Pirot od 16. 03. 1945.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 04:28:42 pm
Prije nekog vremena bilo je riječi na ovom forumu i o dokumentima majstora i kalfi i bilo je postavljeno nekoliko zanimljivih i lijepih isprava.
Ja bih sada dodao jedno Kalfansko pismo te tri svjedodžbe-uvjerenja iste osobe iz kojih se vidi njegovo stručno napredovanje i što bi se
danas reklo kontinuirano doškolovanje. Svi dokumenti su iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Možemo primjetiti da su svedočanstva iz 1937.
i 1939. godine ovjerena pored standardnog pečata i s vodenim pečatom radi veće sigurnosti od krivotvorenja. Zanimljiv pregled napretka
kroz ove dokumente.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 04:44:21 pm
Prije malo vremena postavio sam jedan službenički list za zaposlenika iz vremena FNRJ. Evo pronašao sam i  jedan skenirani stariji i puno
detaljniji Službenički list iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Popunjen je 11. 04. 1935. godine u Sarajevu, za potrebe Odelenja za Opravku
artiljerijskog materijala - Odeljka Vojnotehničkog zavoda. Unešeni su svi podaci o radu i napredovanju od 1921. godine pa do 1938. godine.
Unešeni su i podaci o tome da je imenovani bio učesnik Balkanskih ratova i prvog Svjetskog rata itd. Naravno upisana je i sva stečena
školska sprema. Jedan zaista kompletan personalni dosje, vidi se da je spreman za vojnu firmu pa je sve detaljno unešeno. Mislim da je
zanimljivo ovako "virtuelno" ga prelistati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 04:51:18 pm
Evo i jedne ondašnje upisnice na Univerzitet u Beogradu iz vremena DFJ iz 1945. godine. To bi bio kao današnji indeks studenta i ako su
onda vlasnike nazivali učenik, a ne student kao danas.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 04:57:52 pm
Evo i jedne ondašnje upisnice na Univerzitet u Beogradu iz vremena DFJ iz 1945. godine. To bi bio kao današnji indeks studenta i ako su
onda vlasnike nazivali učenik, a ne student kao danas.

I u nastavku evo i skena jedne knjižice - Đačkog lista isto iz vremena DFJ izdane 1945. godine od strane Filozofskog Fakulteta Univeziteta
u Beogradu. Moram priznati da mi zaista nije jasno zašto sad ovaj mladić dobiva Đački list, a ne Upisnicu kao prijašnji malo stariji mu kolega.
Posebno zato jer se radi o osobama koje su pohađale isti fakultet.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 05:05:31 pm
Evo još jedne članske legitimacije prijeratne  političke stranke na kojoj je i fotografija Predsjednika stranke, u ovom slučaju doktora Milana
Stojadinovića. Članska legitimacija je nepopunjena, a štampana je prema mojim informacijama krajem 1937. godine u Beogradu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 16, 2014, 05:12:19 pm
i da se malo odmaknem od ozbiljnih dokumenata, jedan zanimljiv račun za kupovinu baruta. Ali ne brinite se nije ništa za rat, to je Srpska
Pravoslavna Crkva iz Opštine Veliko središte kupila i uredno platila 4 kilograma baruta za prangije u rodnom mjestu moje majke, Vršcu. To
me asocira i na današnje pred Božične i pred Novogodišnje dane kada već na sve strane prašti ali od raznih petardi. Eto i te daleke 1926.
godine se spremalo za pucnjavu.

Očigledno ljudi na ovim našim prostorima od Pule do Vršca i od Subotice do Bitole ne mogu bez pucnjave kada su proslave u pitanju, i onda
i danas.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 16, 2014, 08:29:56 pm
Zbirka kojom raspolaže Zpetrov9 prevazilazi običnu privatnu zbirku. Riječ je o zbirci neprocjenjive vrijednosti koja predstavlja i primarni historiografski izvor. To nije zbirka nego muzej i arhiv čiji obim i kvalitet zaslužuju i javnu brigu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 17, 2014, 08:45:08 am
Zbirka kojom raspolaže Zpetrov9 prevazilazi običnu privatnu zbirku. Riječ je o zbirci neprocjenjive vrijednosti koja predstavlja i primarni historiografski izvor. To nije zbirka nego muzej i arhiv čiji obim i kvalitet zaslužuju i javnu brigu.

Zbirka je dosta velika, ali neki od "eksponata" koje sam postavio su na moju žalost samo skenovi originala koje sam tijekom godina prikupio.
Teško je uvijek doći do originala, nekad financijski, a nekada jer ih vlasnici ne žele prodati već ih ustupe samo na skeniranje i to cijenim jer
čuvaju stare dokumente svojih predaka. Kada nabavim još po neki, bit ću slobodan postaviti ga na stranicama Palube.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 17, 2014, 01:47:46 pm
Ne znam da li sam već prije postavio ovu staru i jako oštećenu oficirsku vojnu legitimaciju mladog artiljerijskog potporučnika izdanu krajem
1934. godine u Zagrebačkom garnizonu. Zanimljivost je na toj legitimaciji da je vlasnik bio fotografiran sa kapom na glavi, to smo već bili
jednim dijelom komentirali, jer nailazim i na legitimacije gdje su vlasnici bili fotografirani bez kape na glavi. Valjda je to bilo u pravilniku
prepušteno na volju samim oficirima.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 17, 2014, 01:56:25 pm
Ne znam da li sam već prije postavio ovu staru i jako oštećenu oficirsku vojnu legitimaciju mladog artiljerijskog potporučnika izdanu krajem
1934. godine u Zagrebačkom garnizonu. Zanimljivost je na toj legitimaciji da je vlasnik bio fotografiran sa kapom na glavi, to smo već bili
jednim dijelom komentirali, jer nailazim i na legitimacije gdje su vlasnici bili fotografirani bez kape na glavi. Valjda je to bilo u pravilniku
prepušteno na volju samim oficirima.

Evo za usporedbu o načinu fotografiranja za vojnu legitimaciju (sa kapom ili bez nje) prilažem dva puta po dvije vojne legitimacije iste vrste
i približno izdane istih godina gdje vidimo oficire snimljene i s kapom i bez kape.

Koliko mi je poznato u naše vrijeme u JNA, a mislim i kasnije oficiri su se morali fotografirati bez ikakvog pokrivala na glavi, čaki i bez
marama ili šeširića kada su u pitanju dame.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 17, 2014, 02:00:30 pm
I da postavim jedan zanimljiv ministarski Dekret izdan od strane Ministarstva Građevina Kraljevine Srbije-Direkcije Srpskih državnih Železnica
iz 1912. godine.Ispisan je lijepim ćirilićnim rukopisom, gotovo bi mogli reči krasopisom.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 17, 2014, 02:34:44 pm
Evo i jedne svjedodžbe o Državnom ispitu iz davnih Austro-Ugarskih vremena izdane 1879. godine u Zagrebu. Zanimljivo je primjetiti da su
se u naslovu dokumenta služili starim tzv. korienskim pravopisom pa piše SVJEDOČBA.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:20:56 am
Da postavim i jednu iskaznicu iz vremena NDH, radi se o Iskaznici Domobranskog popundbenog Zapovjedničtva. Iskaznica je svašta prošla
pa je i fotografija izblijedila, ali je još uvijek zanimljiv dokumenat za pogledati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:25:59 am
I još jedan zanimljiv dokument iz vremena NDH, radi se o Lovačkoj karti koja je bila izdana lovcu. To je bio više dokumenat koji je lovcu
osiguravao pravo na lov nakon plaćanja taksi (u ovom slučaju ju je vlasnik dobi besplatno) i uz nju se je obavezno morao nositi i oružni
list koji je bio jedini važeći dokument za nošenje lovačkog oružja. Izdana je 1943. godine i važila je sve do 31. 12. 1943.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 02:14:02 pm
Do sada sam postavio dosta svjedodžbi s teritorije Srbije i Hrvatske, a sada bih postavio i par sa teritorije Slovenije, radi ravnopravne
zastupljenosti.

Evo jedne odmah iz vremena poslije prvog svjetskog rata, izdana je još na dvojezičnom Slovensko-Njemačkom obrascu za školsku godinu
1918/1919. Kao država navodi se Štajerska okrug Celjski.  Zanimljive su i ocjene gdje je najbollja-najviša ocjena brojka 1 (odličan) i onda
viša brojka slabija ocjena. I danas takav sistem ocjenjivanja imaju u Slovačkoj, a mislim i u Češkoj. Samo trojka-carska ocjena je vječna
i uvijek u sredini.

Skeniranje u jednom dijelu nije bilo moguće jer su obrasci dosta dulji i nešto širi od mogućnosti mog A4 skenera pa sam ih morao snimiti i
tako preraditi pri čemu se uvijek izgubi dijelom na kvaliteti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 02:19:50 pm
Evo i jedne malo novije Godišnje svjedodžbe iz vremena Kraljevine SHS za školsku godinu 1923/1924 za istu učenicu iz Celjskog okruga.
Zanimljivo je uočiti upisivanje ocjena, upisane su samo opisno-riječima bez brojke, a na pozadini svjedodžbe je tabela sa legendom i
pojašnjenjem. Isto je malo neobično da je u prvom planu zaglavlja svjedodžbe naziv škole, a tek ispod i ispisano sitnijim slovima naziv
države Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 02:36:41 pm
Evo i jednog Polletnog Izkaza, rekao bih polugodišnjeg izvještaja o postignutom uspjehu izdanog 31. 01. 1923. godine. Forma je ista kao i
kod godišnje svjedodžbe samo je papir nešto slabije kvalitete i slabijih elemenata zaštite.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 02:45:10 pm
I polako stižemo i u Sloveniju odmah po završetku II svjetskog rata, mjesto izdavanja i škola su Ljubljana i sada je već Gimnazija, ali imamo
i drugi novi naziv države i republike, FNRJ-Ljudska Republika Slovenija. Dokument se sad zove "Spričevalo" ali mislim da se to u našem
prijevodu opet može prevesti kao svjedodžba za školsku godinu 1945/46. Ocjene su opet samo riječima bez brojki. Dokument je izdan "tek"
05. 09. 1946. Teško je reći da li je to bilo radi možda dodatnog polaganja nekog od predmeta na popravnom ispitu ili se radilo o nekim
drugim razlozima pa najbolje ne pogađati. Obrazac je dosta lijepo izrađen.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 02:54:41 pm
A evo i fotografije jednog "Domovinskog lista" i iz vremena Kraljevine Jugoslavije, Banovine Dravske iz 1935. Rekao bih da je to dokumenat
sličan današnjoj potvrdi o prebivalištu, barem mi tako izgleda, a kolege Palubari koji bolje poznaju Slovenski jezik neka me isprave ako sam
možda pogriješio.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on December 18, 2014, 03:00:48 pm
Hvalevedno (odlično) ti gre Slovenščina, zpetrov9 ;)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 03:05:51 pm
Hvalevedno (odlično) ti gre Slovenščina, zpetrov9 ;)

Hvala, trudim se ali davno smo u školi učili Slovenski jezik, meni davne 1973. godine, ali glavno je da se uspijevamo sporazumijeti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 03:06:32 pm
I za sada da završim sa Zagrebačkim Redarstvenim Ravnateljstvom i jednom njihovom Uredovnom svjedodžbom izdanom dana 24. 02. 1941.
godine. Radi se o dokumentu kojim policija potvrđuje da se imenovani tijekom boravka u Zagrebu moralno vladao, a isprava mu je bila nužna
radi zaposlenja u banovinskoj službi. To mi sliči na današnje uvjerenje o nekažnjavanju samo što to danas kod nas izdaje nadležni sud, a ne
policijska uprava, bar koliko je meni poznato. Obrazac je otisnut na papiru veličine A4 malo tvrđem od normalnog, bijele boje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: vojnik graničar on December 18, 2014, 07:25:25 pm
Evo još jedna iskaznica jednoga kauboja iz zemlje indijanaca.
On je pripadnik američke jedinice "Marine Corps".
Kad sam vido ovu iskaznicu i ime ovoga junaka  Barbara Alexander Charles, pomislio sam jeli se ovo radi o ženi.!? :o
A onda gledan sliku, gledan ime, ma ovo je muško bez obzira što je žensko ime.
Mada i amerikanci znaju žene ubaciti u takve jedinice što me podsjeti i njihov slavni film  "G.I. Jane".

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 18, 2014, 07:59:41 pm
Можда му је Барбара презиме? И код нас има презимена по женским именима: Славица, Зорица (чини ми се баш у Далмацији), као што има презимена по мушким именима - Вукосав, па кад додаш женско име на такво презиме неко ће се вероватно, као и ти запитати да ли је то мушко или женско.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on December 18, 2014, 08:02:45 pm
S obzirom da je razdvojeno zapetom u pitanju je prezime, a lično ime mu je Aleksander Čarls.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 18, 2014, 08:04:42 pm
Имао сам школску другарицу која се звала, именом и презименом: Сека Зденка. Сека јој је било презиме.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:15:00 pm
Kod mnogih do sada postavljenih dokumenata sa teritorija Srbije izdanih tijekom II svjetskog rata obično smo primjećivali da su bili korišteni
stari obrasci i knjižice iz vremena Kraljevine Jugoslavije. I tako lutajući i pregledavajući stara svjedočanstva naišao sam na ovo iz
Zrenjanina ili ondašnjeg Bečkereka, Svedočanstvo o Višem Tečajnom Ispitu (recimo o Završnom ili Maturalnom ispitu iz današnjih dana)
izdano 07. 07. 1944. od strane Realne gimnazije.  Prvo sam primjetio da "u pozadini" obrasca-formulara nije grb Kraljevine već mi se čini grb
Srbije. Kada sam bolje pogledao na zaglavlje prve strane primjećujem da piše Srbija. To mi je prvi takav službeni dokument iz vremena
okupacije Srbije u II svjetskom ratu da je odštampan na novo (1943.) i da je bilo navedeno Srbija. Pretpostavljam da je bilo i drugih
dokumenata ali ovo mi je prvi na koji sam naišao.

Inače moram priznati da su mi upisane ocijene malo neobične, nailazim na ocijenu dobar 5 i dobar 6, mislio sam da je u sistemu ocjenjivanja
do 10 najslabija pozitivna ocijena bila 6, a da se je petica (5) smatrala negativnom-neprolaznom ocjenom. Očigledno to onda nije važilo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:19:34 pm
Imenovani je kaplar po činu tj. "lance corpolar" s platnim razredom E-3.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on December 18, 2014, 08:25:25 pm
@zpetrov9

Ovde si već imao jedno svedočanstvo sa natpisom "Srbija": https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,20429.msg367136.html#msg367136 (https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,20429.msg367136.html#msg367136)

Jel to isto ili?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:35:51 pm
@zpetrov9

Ovde si već imao jedno svedočanstvo sa natpisom "Srbija": https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,20429.msg367136.html#msg367136 (https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,20429.msg367136.html#msg367136)

Jel to isto ili?

Imate pravo, radi se o istom svedočanstvu samo što sam se koncentrirao na to da su neke škole u Zrenjaninu imale svedočanstva samo
na Mađarskom jeziku, a neke samo na Srpskom. Pri tome sam čak i greškom napisao da je obrazac - formular iz vremena Kraljevine, pa
nisam primjetio da je formular  sa zaglavljem gdje piše Srbija.

Danas sam malo sređivao te skenove svedočanstava i tek sam tada primjetio da se radi o formularu koji nije iz vremena Kraljevine. To se
događa kada dođem do puno "novih" dokumenata. Izvinjavam se na tada pogrešnom navodu.

U svakom slučaju drago mi je da imam i skenove takvog dokumenta s oznakama Srbije iz tih vremena.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:37:58 pm
Jedna Lična karta ili osobna iskaznica izdana u Francuskoj 1916. godine. Vlasnik je rođen u Srbiji u Mladenovcu ali mi iz ovog dokumenta
nije jasan njegov status u Francuskoj, posebno jer dokument nije izdala Prefektura već neki "Atelier di Construction de Puteaux". Kako
ne poznajem francuski jezik osim par najelementarnijih riječi to mi je još teže nešto zaključiti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on December 18, 2014, 08:38:39 pm
Nema potrebe da se izvinjavaš. Hvala tebi što deliš ovako zanimljivu kolekciju. Samo mi je zapalo za oko pa reko' da priupitam.

Pozz.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:42:09 pm
Jedna zakletva čovjeka s zanimanjem Vagar, ne znam da li danas još postoji takvo zanimanje ali 1931. je postojalo. Evo skena.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:45:37 pm
I jedan meni vrlo zanimljiv i neobičan dokument iz vremena DFJ, Namira monopolske pristojbe i to za, zamislite samo, upaljač! Znam da
se je monopl odnosio na duhanske proizvode ali da si morao platiti taksu i za upaljač to nisam znao. Eto stalno nešto novo saznam.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 08:48:54 pm
I jedan meni vrlo zanimljiv i neobičan dokument iz vremena DFJ, Namira monopolske pristojbe i to za, zamislite samo, upaljač! Znam da
se je monopl odnosio na duhanske proizvode ali da si morao platiti taksu i za upaljač to nisam znao. Eto stalno nešto novo saznam.

I kada sam već kod taksi i poreza, evo jednog dokumenta iz Splita 1941. na tu temu. To je Zvanična potvrda da je dužnik podmirio-platio
poresku obavezu. Obrazac-formular je još iz vremena Kraljevine na našem jeziku ali su pečat i taksena marka talijanski, tek su okupirali i
odmah su se dali na prikupljanje "harača".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 18, 2014, 09:18:22 pm
Quote
Jedna Lična karta ili osobna iskaznica izdana u Francuskoj 1916. godine. Vlasnik je rođen u Srbiji u Mladenovcu ali mi iz ovog dokumenta
nije jasan njegov status u Francuskoj, posebno jer dokument nije izdala Prefektura već neki "Atelier di Construction de Puteaux". Kako
ne poznajem francuski jezik osim par najelementarnijih riječi to mi je još teže nešto zaključiti.

Pomenuti je radnik (reč "manoeuvre" kao imenica znači radnik, nadničar) i bio je zaposlen u Radionici za proizvodnju u gradu Piotou. Najverovatnije se radi o nekoj vojnoj fabrici jer je upravnik pukovnik.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 18, 2014, 11:38:01 pm
Quote
Jedna Lična karta ili osobna iskaznica izdana u Francuskoj 1916. godine. Vlasnik je rođen u Srbiji u Mladenovcu ali mi iz ovog dokumenta
nije jasan njegov status u Francuskoj, posebno jer dokument nije izdala Prefektura već neki "Atelier di Construction de Puteaux". Kako
ne poznajem francuski jezik osim par najelementarnijih riječi to mi je još teže nešto zaključiti.

Pomenuti je radnik (reč "manoeuvre" kao imenica znači radnik, nadničar) i bio je zaposlen u Radionici za proizvodnju u gradu Piotou. Najverovatnije se radi o nekoj vojnoj fabrici jer je upravnik pukovnik.

Zahvaljujem na tumačenju, sada ću te skenove lakše razvrstati. Pozdrav.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 12:17:29 pm
Jedan malo nepopularan  rijeđe viđan dokumenat. Otpusnica iz kaznionice u Lepoglavi od 12. 05. 1949. godine. Na poleđini je potvrda
prijave nadležnoj institutciji (nije čitljivo kojoj, možda ondašnjem SUP-u) nakon izdržane kazne, datum prijave nije baš najčitljiviji.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 12:21:22 pm
Evo i prikaza prometne-saobračajne knjižice za dvokolicu iz vremena NDH izdana je u Zagrebu 1942. godine. da ne bude zabune (mislim da
smo o nazivu dvokolica već prije pisali) radi se bicikli koju su za vrijeme NDH službeno nazivali dvokolica. Danas izgleda jako neobično da se
takva isprava izdavala i za biciklu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 12:25:17 pm
I još jedan dokument izdan od Komande Kraljeve Garde 1936. godine u Beogradu. Radi se o dopisu Komandanta Kraljeve Garde Ministru
Vojnom, a opet po pitanju odnosa s pravobranilaštvom i postupanja u pojedinim stvarima. Izgleda da mnogima ta procedura i odnos nisu
bili baš najjasniji.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 12:30:35 pm
I jedan zanimljiv dopis Patrijaršije Srpske Pravoslavne Crkve komandantu VII pešadijskog puka "Kralj Petar I" u Novom Sadu, a povodom
izuzeća od sudjelovanja na vojnoj vježbi za imenovanog, jer je isti bio oslobođen rješenjem Ministra Vojnog. Datum dopisa je 23. 01. 1941.
kada su mnogi rezervisti bili pozivani u jedinice na vježbe, a u stvari radi moguće ratne opasnosti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 04:28:11 pm
Jedan dokument koji se u našim krajevima pa i na Palubi rijetko sreće. Radi se o Finskoj vozačkoj dozvoli iz 1961. gidune. Jezik mi je u
potpunosti nepoznat pa osim datuma drugo ne mogu protumačiti. Ipak za kolekcionare je to zanimljiv primjerak, mislim na dokument da
se ne bi krivo shvatilo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Bozo13 on December 19, 2014, 05:58:49 pm
Evo i prikaza prometne-saobračajne knjižice za dvokolicu iz vremena NDH izdana je u Zagrebu 1942. godine. da ne bude zabune (mislim da smo o nazivu dvokolica već prije pisali) radi se bicikli koju su za vrijeme NDH službeno nazivali dvokolica. Danas izgleda jako neobično da se takva isprava izdavala i za biciklu.

Postavio sam negdje dokument FNRJ iz 1946 gdje se nalazi isti naziv dvokolica.

LPB


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 06:35:50 pm
Evo i prikaza prometne-saobračajne knjižice za dvokolicu iz vremena NDH izdana je u Zagrebu 1942. godine. da ne bude zabune (mislim da smo o nazivu dvokolica već prije pisali) radi se bicikli koju su za vrijeme NDH službeno nazivali dvokolica. Danas izgleda jako neobično da se takva isprava izdavala i za biciklu.

Postavio sam negdje dokument FNRJ iz 1946 gdje se nalazi isti naziv dvokolica.

LPB

Da prije nekoga vremena je o tome bilo dosta diskusije jer su neki članovi foruma mislili da se radi o prikolici-dvokolici.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 06:42:05 pm

Postavio bih ovu Vojničku ispravu iz vremena Kraljevine SHS izdanu od strane Vranjskog Vojnog Okruga 1923. godine. Na njoj ne bi bilo
ničeg specifičnog osim korica, koje su crvene boje. Do sada sam sretao Vojničke isprave iz tog vremena koje su bile s kartonskim koricama
bijelo-žute boje ili u kasnije vrijeme su bile tamno plave i/ili crne boje. Ovo je prvi put da naiđem na sken isprave s crvenim koricama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 06:46:30 pm
Evo jednog vojnog dokumenta iz vremena Kraljevine SHS iz područja današnje R. Slovenije, izdanog u Kranju 1924. godine. Njime se
imenovani gospodin izvješčuje da je unaprijeđen u čin rezervnog pješadijskog poručnika. Zanimljivo za vidjeti takav dokument i još je
i ispisan na Slovenskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 06:51:40 pm
pregledavajući stranice aukcija Bolha naišao sam i na ove skenove  dinarskih novčanica koje je 1943. naručila i odštampala Vlada Kraljevine
Jugoslavije u Londonu. I ako nisu dokumenti građana, možda je zanimljivo pogledati ih, mene izgledom jako podsječaju na Američke dolare.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 19, 2014, 08:17:53 pm
[attachment=1]Evo dokaza da čovjek stalno radeči može nešto novo naučiti. Bio sam uvjeren da su samo za vrijeme NDH za bicikl koristili naziv dvokolica
međutim ljubeznošću našeg kolege Palubara došao sam u posijed skena jedne Saobračajne knjižice iz vremena FNRJ izdane u Čabru 1946.
godine gdje isto piše dvokolica. To nisu korišteni stari obrasci preostali od NDH već novo štampani. Ne znam kako je bilo u drugim
Republikama ali u Hrvatskoj su još neko vrijeme koristili naziv dvokolica za bicikl. Prilažem par tih skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 20, 2014, 08:37:11 am
I još jedna Vojna Vozačka dozvola iz 1963. godine izdana u Banja Luci. Zanimljivo je da je pored do sada postavljenih Vojnih Vozačkih
dozvola, ova sa položenim ispitom C lategorije i za upravljanje tenkom, što mislim da do sada nismo imali priliku vidjeti. Zahvaljujem kolegi
koji ju je stavio na raspolaganje, a diskrecije radi su izbrisani osobni podatci i izmjenjen broj isprave.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 20, 2014, 10:00:20 am
I jedno od zadnjih izdanja Vojnih knjižica JNA koje se izdavalo već kod regrutacije u SR Sloveniji. Od naslova do podataka je obrazac na
Srpskom, Slovenskom i Makedonskom jeziku, s tim da je na Srpskom ispisan latinicom, a na Makedonskom ćirilicom. Evo par skenova te
vojne knjižice koja je inače odštampana u vojnoj štampariji u Splitu. Malo je neobično da su korice sivkaste boje jer smo dugo bili naučeni
da su zelene boje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 20, 2014, 10:14:58 am
Evo i jednog lijepog skena Njemačke radne knjižice iz vremena "III Reicha" izdane 1942. godine. Zanimljivo za pogledati, upisan je radni staž
od 01. 06. 1941. do 30. 11. 1944. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 20, 2014, 10:55:15 am
Evo i skena jedne legitimacije Autošofera iz 1927. godine izdane od strane Ministarstva trgovine i Industrije Kraljevine SHS, odelenje za
Industriju i Zanatstvo. Legitimacija je imala trajnu vrijednost i nije se trebalo svako toliko produžiti joj rok valjanosti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 20, 2014, 10:58:30 am
Evo i jedna Njemačka knjižica o obiteljskom porijeklu (ako je ispravno prevedeno) iz 1942. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 20, 2014, 11:02:12 am
I još jedna Platna knjižica za mobilno i ratno stanje, izdana od strane Ministarstv Vojske Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1941. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 20, 2014, 12:55:12 pm
Jedna Domovnica iz Austro-ugarskih vremena, za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, izdana u Osijeku davne 1913. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 21, 2014, 04:16:45 pm
Poštovani kolege Palubari, nekada se je na sutrašnji dan dodjeljivalo odlikovanja i ordene kako djelatnim pripadnicima JNA tako i zaslužnim
građanskim licima i civilima. Bio je to Dan JNA. Pa ja bih postavio par ukaza za najviša vojna priznanja - ordene ali iz vremena one još malo
više više bivše Jugoslavije tj. Kraljevine SHS/Kraljevine Jugoslavije da se prisjetimo kako su Ukazi o dodjeli tih ordena izgledali i kako su i
ordeni izgledali koji su tim Ukazima bili dodjeljeni.

Kao prvi ukaz i orden je orden Svetog Save. Nisam odolio izazovu da pored svakog ukaza postavim i fotografiju ordena, ali zaista su lijepo
izrađeni pa mislim da idu uz sliku ukaza.

Ordeni iz vremena FNRJ/SFRJ su isto vrlo lijepi ali mislim da su još u svježim sječanjima pa njih s njihovim ukazima ovaj put nisam postavio,
ima vremena negdje za 25 godina kada i oni budu već stari stari...


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 21, 2014, 04:24:41 pm
Poštovani kolege Palubari, nekada se je na sutrašnji dan dodjeljivalo odlikovanja i ordene kako djelatnim pripadnicima JNA tako i zaslužnim
građanskim licima i civilima. Bio je to dan JNA. Pa ja bih postavio par ukaza za najviša vojna priznanja - ordene ali iz vremena one još malo
više više bivše Jugoslavije tj. Kraljevine SHS/Kraljevine Jugoslavije da se prisjetimo kako su Ukazi o dodjeli tih ordena izgledali i kako su i
ordeni izgledali koji su tim Ukazima bili dodjeljeni.

Kao prvi ukaz i orden je orden Svetog Save. Nisam odolio izazovu da pored svakog ukaza postavim i fotografiju ordena, ali zaista su lijepo
izrađeni pa mislim da idu uz sliku ukaza.

Ordeni iz vremena FNRJ/SFRJ su isto vrlo lijepi ali mislim da su još u svježim sječanjima pa njih s njihovim ukazima ovaj put nisam postavio,
ima vremena negdje za 25 godina kada i oni budu već stari stari...

Slijedeći Ukaz bi bio za orden Karađorđeve zvezde s mačevima, vrlo visoki orden Kraljevine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 21, 2014, 04:29:08 pm

Zatim bih postavio Ukaz o dodjeli ordena Belog orla, isto jedan od vrlo visokih ordena Kraljevine i rekao bij jako lijepo izrađen.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 21, 2014, 04:33:01 pm
Sada bih postavio Ukaz o dodjeli ordena Jugoslavenske Kraljevske Krune, jednostavnog izgledom i izvedbom ali jednim od viših ordena
dodjeljivanih u Kraljevini.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 21, 2014, 04:39:49 pm
I na kraju možda najviši od svih postavljenih ordena, rekao bih i jedan od najcijenjenijih, orden Takovskog Krsta. Mislim da sam negdje
pročitao da su nositelji ovog ordena, a čini mi se  i Karađorđeve Zvezde i/ili Belih orlova imali i u FNRJ/SFRJ status kao nositelji najviših
orden nove Jugoslavije. Ovaj ukaz je još iz vremena Kraljevine Srbije i dodjeljen je 1893. godine od strane kralja Aleksandra I Obrenovića.
Evo skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 22, 2014, 04:50:59 pm
U Drugoj Jugoslaviji samo je Odren Karađorđeve zvezde imao priznat status i proizvodio izvjesne povlastice (penzija, javni prijevoz). I, mislim, nisam siguran, takav status imalo je i jedno odlikovanje Kraljevine Crne Gore.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 22, 2014, 08:56:05 pm
"Медаља Обилића" је то црногорско одликовање.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 23, 2014, 05:59:30 pm
Evo i jedne svjedodžbe učenika Državne Realne Gimnazije u Vinkovcima za školsku godinu 1941/42. U stvari za vrijeme NDH službeni naziv
isprave je bio "Godištnja Svjedočba". Format je isto neki produljeni A4 i još i malo širi pa cijela svjedodžba ne stane u jednom u skener.
Obrazac je bio otisnut na malo tvrđem papiru od standardnog 80 gramskog, a osnovna boja je bila zelenkasta ali radi starosti i tko zna
kakvog čuvanja je postala više žuta nego zelena. Učeniku se onda u svjedodžbu upisivala i negativna ocijena (iz latinslog jezika) i to se
navodilo ispod ocijene opčeg uspijeha, diplomatskom definicijom "nije zasada" s uspjehom završio. Na poleđini je otisnut pečat s kojim se
potvrđuje da je učenik naknadno položio ispit iz latinskog i time uspješno završio šesti razred. Na posebnom pečatu na poleđini se i
registrira da je učenik upisan u sedmi razred gimnazije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 23, 2014, 06:14:01 pm
Evo za usporedbu bih postavio i ova tri uvjerenja-svjedodžbe o državljanstvu, sve izdane iz vremena FNRJ. I ako su sve izdane u istoj
Republici (NR Hrvatska) vidimo da se prvi dokument izdan 1950. u Koprivnici naziva "Uvjerenje o državljanstvu", potpisuju ga Predsjednik i
Tajnik Gradskog NO. Drugi dokument izdan je 1954. godine u Osijeku, naziva se "Svjedodžba o državljanstvu" i potpisuje ga samo Tajnik
Gradskog NO. I treći dokument izdan 1958. godine u Drenju, Kotar Osijek, naziva se "Svjedodžba o državljanstvu" i bilo je predviđeno da
ga potpisuje Načelnik Odjela za unutrašnje poslove ali je na kraju potpisan Tajnik. Isto primjećujemo da je na dokumentima iz 1950. i 1954.
naziv otisnut velikim štampanim slovima dok je na dokumentu iz 1958. godine naslov otisnut s samo početnim velikim slovom i ostala mala.

To su sitnice ali je po malo neobično da se je u istoj državi u roku od osam godina toliko puta mjenjao obrazac-formular, a možda i više, ali
ova tri su mi upala u oči.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 23, 2014, 06:19:49 pm
I jedna zanimljiva diploma o stručnom ispitu za profesora. Diploma je iz vremena FNRJ, izdana u NR Srbiji u Beogradu 1961. godine.
Zanimljivo da se je dokument tada nazivao diploma, a ne uvjerenje ili svjedodžba o položenom stručnom ispitu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 23, 2014, 10:13:38 pm
Postavljao sam već fotografije sličnih pasoša iz vremena FNRJ i razmišljao sam da li da i ovoga postavim, da već ne postanem dosadan.
Na kraju sam se odlučio da ga postavim i to iz razloga jer u sebi sadrži pečatom otisnutu vizu za SSSR što se dosta rijetko viđa. SSSR vize
su bile samo poslovne (službene) kada bi samo naš SUP stavio neki mali pečat vizu s opisom poslovno ili su bile na posebnom trodijelnom
obrascu koji bi polako odtrgali pogranični organi SSSR-a i na kraju Vam u pasošu ne bi ostao niti jedan pečat, to je bilo i moje osobno
iskustvo.

Zato sam se i odlučio na postavljanje, na stranici 17 pasoša je jedna kompletna viza SSSR-a iz 1960. godine za odlazak u Moskvu. Kako na
njoj niti u "okolini" na stranicama nema pečata SSSR-a pretpostavljam da mogućnost putovanja nije bila realizirana.

Inače bilo je to još uvijek vrijeme kada se "standardni" pasoš izdavao s rokom važenja od samo 6 mjeseci uz mogućnost produljenja, a
naša izlazna viza je bila obavezna. Korice su bile iz tvrđeg kartona presvučene platnom. same stranice pasoša su plavkaste iz tvrđeg
papira ali slabijeg kvaliteta i forme od onih koje su imali pasoši koji su se izdavali kasnije iza 1966. godine.

Na zadnjoj stranici, na koricama, su bilješke Jugoslavenske Banke za Spoljnju Trgovinu koja je prodala strana sredstva plaćanja za put.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 24, 2014, 02:32:31 pm
Evo još jedne stare vojne legitimacije JNA "nove" u mojoj kolekciji pa da je "podijelim" s drugima. Radi se o vojnoj legitimaciji aktivnog
potpukovnika JNA na službi u Rijeci izdanoj 1969. godine kada je bila kompletna promjena dotadašnjih vojnih legitimacija. Sva AVL su
dobila ovakve legitimacije i jedne male plastične korice s dva džepa, u jedan džep se je stavljala sama legitimacija, a u drugi knjižica
sa kuponima za upis ratnog rasporeda. Te zaštitne knjižice-korice su ostale i kod zamjene ovih legitimacija novima 1979. godine.

Vlasniku ove Vojne legitimacije aktivna služba je prestala 31. 12. 1973. godine. Imao je sreću što su mu legitimaciju samo poništili i
vratili pa ju je uspio zadržati. Negdje je to uspijevalo, na žalost u jedinici moga oca to izgleda nije moglo jer kada mi je 1979. pokazao
novu VL pitao sam ga što je sa starom i on mi je rekao da se ona poništava i da mora ostati u personalnom u jedinici, i on i ja smo
bili žalosni radi toga, a ja i danas žalim za jednom takvom uspomenom ali tako je bilo. Evo skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 24, 2014, 02:44:38 pm
Nakon prestanka aktivne vojne službe i kod odlaska u penziju oficiri su dobivali i standardnu Vojnu knjižicu u koju se upisvalo sve od čina,
roka služenja, učešća u NOR-u, VES-a itd. Tako se je i ovom potpukovniku izdala vojna knjižica. Ono što me malo zbunjuje je da je i u
rezervi ostao u činu potpukovnika. Iz podataka u vojnoj knjižici vidi se da je bio učesnik NOB-a od 28. 07. 1943. d0 15. 05. 1945. godine.

Vidi se i da je u čin potpukovnika bio unaprijeđen 1967. godine. Meni se čini da je postojao neki propis (pravilo ili samo preporuka?) da se
svi oficiri koji su bili učesnici NOB-a kod penzionisanja unaprijeđuju u slijedeći viši čin, ali bi im se penzija obračunavala prema zadnjem činu
koji su imali dok su bili u službi. Ovdje se to ne može vidjeti iz dokumenata. Možda je to vrijedilo samo za Prvoborce iz 1941.? To zaista
ne znam možda će se netko od drugih članova foruma sjetiti ili znati više o tom pravilu?

Evo skenova pomenute vojne knjižice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 24, 2014, 02:55:36 pm
Evo i jedne Članske knjižice člana organizacije Narodnog Fronta Hrvatske izdane 1948. godine u Splitu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 24, 2014, 03:01:05 pm
A evo i jedne članske karte člana organizacije Saveza Boraca NOR-a izdane u Mostaru 1952. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 24, 2014, 03:05:33 pm
Pa da postavim i još jednu knjižicu, to je članska knjižica Saveza Rezervnih Vojnih Starješina SFRJ iz 1983.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 24, 2014, 06:44:31 pm
Jedan dosta neobičan dokument iz ratnih dana, kada je Beograd bio okupiran. Radi se o legitimaciji, u stvari dozvoli za ulazak u zgradu
Medicinskog fakulteta Begradskog Univerziteta i to radi polaganja ispita. Izdana je 16. 10. 1941. Čini mi se da je u to doba Univerzitet
bio zatvoren odlukom okupacionih vlasti i njihovih suradnika, pa je vjerovatno zato bila potrebna ovakva dozvola da bi studenti bar mogli
da polažu ispite.

Toliko za danas.

Svim palubarima, posjetiteljima ovih stranica želim Čestit Božić (onima koji slave), a do Nove godine ćemo se još napisati pa da ne žurim.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 24, 2014, 06:49:13 pm
Quote
Meni se čini da je postojao neki propis (pravilo ili samo preporuka?) da se
svi oficiri koji su bili učesnici NOB-a kod penzionisanja unaprijeđuju u slijedeći viši čin, ali bi im se penzija obračunavala prema zadnjem činu
koji su imali dok su bili u službi. Ovdje se to ne može vidjeti iz dokumenata. Možda je to vrijedilo samo za Prvoborce iz 1941.? To zaista
ne znam možda će se netko od drugih članova foruma sjetiti ili znati više o tom pravilu?

Nije to bilo pravilo već samo mogućnost primenjivana uglavnom kod nekih pukovnika (da ga unaprede u čin generala) i generala (u viši čin).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 25, 2014, 08:09:46 am
Quote
Meni se čini da je postojao neki propis (pravilo ili samo preporuka?) da se
svi oficiri koji su bili učesnici NOB-a kod penzionisanja unaprijeđuju u slijedeći viši čin, ali bi im se penzija obračunavala prema zadnjem činu
koji su imali dok su bili u službi. Ovdje se to ne može vidjeti iz dokumenata. Možda je to vrijedilo samo za Prvoborce iz 1941.? To zaista
ne znam možda će se netko od drugih članova foruma sjetiti ili znati više o tom pravilu?

Nije to bilo pravilo već samo mogućnost primenjivana uglavnom kod nekih pukovnika (da ga unaprede u čin generala) i generala (u viši čin).

Hvala na objašnjenju, sjećam se da je nešto bilo jer je tako i u bivšoj Mašinskoj 1970. načelnik koji je bio po činu kapetan b.b. i učesnik
NOB-a bio unaprijeđen u čin kontraadmirala kada je odlazio u penziju. Ali i moj pokojni susjed je kod penzionisanja dobio čin peš. pukovnika
i ako je bio potpukovnik, ali je primao potpukovničku penziju. Zato sam vjerovao da je to bilo pravilo za sve činove, ali izgleda da je to
bilo primjenjivano samo za oficire najviših činova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 25, 2014, 08:23:17 am
Evo da postavim i jednu stariju verziju Lične karte.Osobne karte izdane u Bosni i Hercegovini 1996. godine. Čini mi se da ovakvu još nismo
na ovim stranicama imali postavljenu. Kako se radilo o starijoj osobi rok važenja joj je trajno.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 25, 2014, 08:04:48 pm
Evo jednog zanimljivog ratnog dokumenta iz vremena NDH, izdanog u Zagrebu 16. 08. 1943. godine. Radi se o potvrdi da se pričuvnik
(rezervista) iz Vareša prijavio po općem pozivu ali se otpušta kući, čovjek je vjerovatno bio nesposoban iz zdravstvenih razloga.
Nazivlje i terminologija su specifični za ondašnje vrijeme. U potpisu su članovi povjerenstva (komisije), nadsatnik (čin koji bi odgovarao
činu kapetana 1. klase u JNA) i satnik-doktor (čin koji bi odgovarao kapetanu u JNA).

Zanimljivo je da se ovako stari ratni dokumenti još uvijek pronalaze u tako dobro očuvanom stanju.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Jester on December 27, 2014, 11:00:07 am
Brevet za riječnu plovidbu ;

[attachment=1]
izvor : ebay

Te majstorski ispit člana najpoznatije Splitske familije koja se bavi slastičarstvom ;

[attachment=2]
izvor : facebook (https://www.facebook.com/tradicija.kirigin?fref=ts)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 27, 2014, 01:55:24 pm
Brevet za riječnu plovidbu ;

[attachment=1]
izvor : ebay

Te majstorski ispit člana najpoznatije Splitske familije koja se bavi slastičarstvom ;

[attachment=2]
izvor : facebook (https://www.facebook.com/tradicija.kirigin?fref=ts)

Ovaj Brevet za riječnu plovidbu je zanimljiv dokument, dvojezičan je na Rumunjskom i Srpskom jeziku. Vjerovatno je već poslije rata bila
dobra suradnja riječnih plovnih vlasti Rumunjske i ondašnje FNRJ.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 05:18:46 pm
Poštovani kolege, obečao sam da ću za vrijeme trajanja praznika uhvatiti malo vremena i pomalo skenirati dokumente iz svoje kolekcije. Nadam se da će Vam biti zanimljivo, a i pozivam kolegu Zdenka da slobodno komentira. Biti će ih više, pa nadam se da mi nećete zamjeriti. Dokumente skupljam već godinama i uglavnom su vezani uz Split.
Krećemo sa prvim. Zanimljiva i rjeđa iskaznica za poljska kola, fotografije nažalost nema. Izdana od Uprave policije u Splitu 1931.
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 05:26:17 pm
Još jedan zanimljiv dokument iz moje kolekcije, radi se o uvjerenju o identitetu. Zanimljiv naslov dokumenta, nije ni iskaznica ni legitimacija, preklopna je na tvrđem kartonu. Izdana je od strane Uprave policije u Splitu 1932. i to Josipu Ozretiću, koji je što je zanimljivo 1912. bio glavar odsjeka (danas bi rekli predsjednik gradskog kotara) Pod-Gripe (predio Splita), a po zanimanju je bio posjednik.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 05:35:45 pm
Slijedi još jedan osobni dokument. Radi se o Objavi-legitimaciji izdanoj od strane Uprave policije u Splitu 1940. Zanimljvost je što je tada već bila uspostavljena Banovina Hrvatska, pa je korišten i novi pečat redarstvenog ravnateljstva Split. Zanimljiv je naziv Objava, a ne iskaznica ili legitimacija.
[attachment=1]
[attachment=3]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 06:30:09 pm
Evo još dva dokumenta vezane uz kulturne ustanove grada Splita. Prva je članska iskaznica za HNK Split, pretplata za sezonu 1940./1941. izdana u vrijeme Banovine Hrvatske.
Nažalost izbijanjem rata i ulaskom Talijana u Split u travnju 1941., sezona je prekinuta, tako da 3/3 obrok pretplate nikada nije uplačen i evidentiran. Ostaje zanimljivost svoga vremena. Vanjske korice su posebno zanimljive sa natpisom i banovinskim grbom, kao i pečatom kazališta unutra.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 06:33:13 pm
Drugi dokument je iskaznica Gradske biblioteke izdana 1929., za "sunčanu godinu".
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 06:51:48 pm
I za kraj današnjeg skeniranja i objave za mene možda i najzanimljiviji ali i najzagonetniji dokument. Radi se o Rovnoj dozvoli, što je pretpostavljam dozvola izdana 1921. tvrtki Rid za obavljanje rudarskih poslova, samo vezano uz koju sirovinu?Možda netko može preciznije objasniti o čemu se radi. Zanimljiva je naljepnica, tj. žig sa dvojezničnim natpisom. Ne postoji nikakav natpis ili tekst s unutarnje strane.
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on December 27, 2014, 07:37:21 pm
А шта је то "Краљевско рударско сатништво"? Нека инспекција, одељак министарства које контролише ископ руда?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 27, 2014, 07:38:26 pm
Poštovani kolege, obečao sam da ću za vrijeme trajanja praznika uhvatiti malo vremena i pomalo skenirati dokumente iz svoje kolekcije. Nadam se da će Vam biti zanimljivo, a i pozivam kolegu Zdenka da slobodno komentira. Biti će ih više, pa nadam se da mi nećete zamjeriti. Dokumente skupljam već godinama i uglavnom su vezani uz Split.
Krećemo sa prvim. Zanimljiva i rjeđa iskaznica za poljska kola, fotografije nažalost nema. Izdana od Uprave policije u Splitu 1931.
[attachment=1]

Moram priznati da ste postavili par zanimljivih dokumenta. U vezi one prve iskaznice pitao bih na što se ona odnosila? Označeno je da važi
za "poljska kola", da li se pri tom mislilo na klasična kola koja se sa zapregom 8ili na motorni pogon) kreću po poljima i njivama?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on December 27, 2014, 07:39:37 pm
А шта је то "Краљевско рударско сатништво"? Нека инспекција, одељак министарства које контролише ископ руда?
Tko to više može protumačiti nakon skoro 100 godina.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 07:43:57 pm
Da kolega dzumba, vjerojatno ste u pravu, čudan je natpis, rudarsko satništvo, ali moglo bi se raditi o tome što ste naveli, nekakva inspekcija koja izdaje dozvole za rudarenje, možda vađenje kamena ili? A u pravu je i kolega brodarski, tko će to precizno znati nakon skoro 100godina. Kolega Zdenko, što se tiće poljskih kola pretpostavljam da se radi o karu, kolima sa zapregom. Nisu bila na nikakav motorni pogon.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 27, 2014, 07:45:39 pm
А шта је то "Краљевско рударско сатништво"? Нека инспекција, одељак министарства које контролише ископ руда?

Po onome što ja znam to je bila institucija koja se je bavila praćenjem i dokumentiranjem svega što se tiče rudarstva, neka vrsta nadzora
kako stručnog tako i dijelom financijskog, mogli bi to danas probati opisati kao rudarska inspekcija ili nešto slično. Točan današnji naziv ne
bih znao.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 07:51:21 pm
А шта је то "Краљевско рударско сатништво"? Нека инспекција, одељак министарства које контролише ископ руда?

Po onome što ja znam to je bila institucija koja se je bavila praćenjem i dokumentiranjem svega što se tiče rudarstva, neka vrsta nadzora
kako stručnog tako i dijelom financijskog, mogli bi to danas probati opisati kao rudarska inspekcija ili nešto slično. Točan današnji naziv ne
bih znao.
Evo, došli smo do rješenja, tj. odgovora. Zahvaljujem kolega Zdenko. Evo, kada se tako dobro razvila rasprava još jedan dokument vezan uz Split. Dosta rijedak za Dalmaciju, jer je ova organizacija puno jača bila na kontinentu, u Zagrebu ili Slavoniji. Moja baka u Slavonskom Brodu bila je u 30tim godinama članica ovoga društva. Nažalost, ovo izrazito katoličko društvo i njegovi članovi nisu se baš najbolje proveli nakon 1945. U Splitu je postojalo više desetaka organizacija, vjerskih, strukovnih i političkih, objaviti ću i još poneki scan s ovom tematikom.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 27, 2014, 07:55:07 pm
Poštovani kolege, obečao sam da ću za vrijeme trajanja praznika uhvatiti malo vremena i pomalo skenirati dokumente iz svoje kolekcije. Nadam se da će Vam biti zanimljivo, a i pozivam kolegu Zdenka da slobodno komentira. Biti će ih više, pa nadam se da mi nećete zamjeriti. Dokumente skupljam već godinama i uglavnom su vezani uz Split.
Krećemo sa prvim. Zanimljiva i rjeđa iskaznica za poljska kola, fotografije nažalost nema. Izdana od Uprave policije u Splitu 1931.
[attachment=1]
Poštovani kolega, drago mi je da ste počeli postavljati "eksponate" iz Vaše kolekcije vezane za Split. Evo ja bih dodao u vezi Splita jedan
pasoš iz vremena FNRJ (valjda ga nisam do sada postavio) izdan u Splitu 1961. godine, rekao bih dosta davno, a opet nekako u "naše
doba". Evo skenova;


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 27, 2014, 08:21:01 pm
Zanimljiv pasoš iz Splita i još FNRJ. A tek rok važenja , samo 6 mjeseci, istina produživao se a 1963. već je došla SFRJ pa su se mijenjali. U zbirci imam jedan iz 1966. SFRJ, izdan također u Splitu, na rok važenja 8 mjeseci, a ista osoba je 1967. dobila pasoš na rok važenja od 10 godina. Točno se vidi kako se Jugoslavija malo pomalo otvarala svijetu:)


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 27, 2014, 09:09:28 pm
Zanimljiv pasoš iz Splita i još FNRJ. A tek rok važenja , samo 6 mjeseci, istina produživao se a 1963. već je došla SFRJ pa su se mijenjali. U zbirci imam jedan iz 1966. SFRJ, izdan također u Splitu, na rok važenja 8 mjeseci, a ista osoba je 1967. dobila pasoš na rok važenja od 10 godina. Točno se vidi kako se Jugoslavija malo pomalo otvarala svijetu:)

Ti rokovi važenja su zaista bili različiti. Imam iste takve pasoše iz iste godine pa i iz ranijih godina koji su u trenutku izdavanja važili po
jednu godinu. Ali nekada su ih valjda po njihovoj procjeni izdavali s rokom važenja od 6 mjeseci, po nekada i na samo tri mjeseca. Par
godina kasnije su "normalni" pasoši (bila je već SFRJ) izdavani na rok od dvije godine i mogli su se produljit i više puta ali ukupno nije mogao
važiti dulje od 10 godina. Za muške osobe, osobito za mlade starije od 15 godina i sve dok nisu bili regrutirani, Vojni odsek nije izdavao
potvrdu da nema zapreka u "vojnom smislu" pa se pasoš i nije mogao dobiti osim u izuzetnim strogo namjenskim situacijama. Znam to po
sebi kada svoj prvi pasoš nisam mogao dobiti prije kraja 1976. sve dok nisam prošao regrutaciju. Tada je moj pasoš imao rok važenja dvije
godine.

Kasnije su prešli na opciju važenja od pet godina i još jedno produljenje od maksimalno još pet godina. Krajem osamdesetih godina nije se
više tražila niti ta "famozna" potvrda od Vojnog odseka.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 27, 2014, 09:15:35 pm
Još malo pojašnjenja u vezi "rudarskog satništva". Slijedi citat iz naučnog rada Jelene Petaković Prilog proučavanju industrijske konjunkture u Kraljevini Jugoslaviji - proizvodnja uglja od 1920. do 1938. godine. Objavljen je u časopisu Tokovi istorije 2/2011.

"Rudarstvo i topioničarstvo je bilo pod nadzorom Glavne rudarske direkcije, koja je delovala pod nadleštvom Ministarstva šuma i rudnika. Radi lakšeg sprovođenja zakona i uredbi teritorija je bila podeljena u nekoliko teritorijalnih oblasti sa odgovarajućom rudarskom vlašću u prvom stepenu. Za teritoriju bivše Kraljevine Srbije i Crne Gore bilo je nadležno Odeljenje za rudarstvo sa sedištem u Beogradu; Rudarsko satništvo sa sedištem u Sarajevu je bilo nadležno za teritoriju bivših austrijskih pokrajina Bosne i Hercegovine; Rudarsko glavarstvo sa sedištem u Ljubljani za teritoriju bivše austrijske pokrajine Slovenije; za teritorije bivših austrijskih pokrajina Hrvatske, Slavonije i Srema – Rudarsko satništvo sa sedištem u Zagrebu; a za oblasti bivše austrijske pokrajine Dalmacije – Rudarsko satništvo sa sedištem u Splitu. Jedan od razloga za ovakvu podelu nadležnosti u rudarstvu bilo je postojanje pet rudarsko-pravnih područja sa četiri rudarska zakona..."




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 27, 2014, 09:35:22 pm
Zanimljiv pasoš iz Splita i još FNRJ. A tek rok važenja , samo 6 mjeseci, istina produživao se a 1963. već je došla SFRJ pa su se mijenjali. U zbirci imam jedan iz 1966. SFRJ, izdan također u Splitu, na rok važenja 8 mjeseci, a ista osoba je 1967. dobila pasoš na rok važenja od 10 godina. Točno se vidi kako se Jugoslavija malo pomalo otvarala svijetu:)

Inače ovaj pasoš izdan 1961. je jedan od zadnjih tog oblika, jer su već krajem 1961. izišli novi koji su imali ovakav izgled kao na prve dvije
fotografije. Neke verzije su imale grb i slova na koricama bijele boje, kad ih iskopam mogu ih postaviti.

Par godina kasnije su izdavani ovakvi kao na fotografiji 3 i 4, grb i slova su opet zlatno žute boje.

Više na prvim stranicama nije pisao rok važenja već samo ime i prezime, pozadina-otisak na papiru je sličniji onima na pasošima iz "naših"
vremena.

Unutarnja stranica sa generalikama i mjesta za fotografije su još uvijek zadržani isti kao na prijašnjim pasošima.


I tek negdje od kraja 1966, su bili slični onima s kojima se večina od nas sretala, ali su još uvijek bili "tvrdokorični" i čak sa 64 stranice.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 28, 2014, 07:48:38 pm
Jedna kopija skena zanimljivog dokumenta, Pasoš oficira Kraljevine Srbije iz prvog svjetskog rata. Radi se o sanitetskom oficiru doktoru.
Dvoumim se da li je po činu bio kapetan II ili I klase. Pasoš je izdan početkom 1917. godine.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 28, 2014, 09:56:27 pm
Zanimljiv pasoš iz Splita i još FNRJ. A tek rok važenja , samo 6 mjeseci, istina produživao se a 1963. već je došla SFRJ pa su se mijenjali. U zbirci imam jedan iz 1966. SFRJ, izdan također u Splitu, na rok važenja 8 mjeseci, a ista osoba je 1967. dobila pasoš na rok važenja od 10 godina. Točno se vidi kako se Jugoslavija malo pomalo otvarala svijetu:)

Inače ovaj pasoš izdan 1961. je jedan od zadnjih tog oblika, jer su već krajem 1961. izišli novi koji su imali ovakav izgled kao na prve dvije
fotografije. Neke verzije su imale grb i slova na koricama bijele boje, kad ih iskopam mogu ih postaviti.

Par godina kasnije su izdavani ovakvi kao na fotografiji 3 i 4, grb i slova su opet zlatno žute boje.

Više na prvim stranicama nije pisao rok važenja već samo ime i prezime, pozadina-otisak na papiru je sličniji onima na pasošima iz "naših"
vremena.

Unutarnja stranica sa generalikama i mjesta za fotografije su još uvijek zadržani isti kao na prijašnjim pasošima.


I tek negdje od kraja 1966, su bili slični onima s kojima se večina od nas sretala, ali su još uvijek bili "tvrdokorični" i čak sa 64 stranice.

U nastavku na ovaj post, pronašao sam jednu verziju tog FNRJ pasoša koji je na naslovnoj stranici-koricama imao otisnut državni grb i
naziv PASOŠ-PASSEPORT u bijeloj boji s lagano žutom nijansom. Ne znam da li su svi bili takvi, da li je to bilo namjerno ili se možda
radilo o jednoj seriji koja je greškom imala takvu boju (kao jedna serija naših HR putovnica koje su imale neku grešku u boji pa su ih
morali mjenjati). A možda je to i radi starosti i uvijeta u kojima je pasoš bio čuvan?  U svakom slučaju ovaj je bio u normalnoj upotrebi,
a što je vidljivo iz viza u njemu i naših i stranih. Evo skena.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 29, 2014, 03:28:53 pm
Evo nakon kratke pauze, postaviti ću scanove još nekoliko iskaznica i dokumenata vezanih za razdoblje talijanske okupacije Splita iz svoje kolekcije. Meni su osobno splitski dokumenti iz razdoblja 41-45 najzanimljiviji, ali nažalost i dosta su rijetki. Jako ih je malo sačuvano, pogotovo iz razdoblja talijanske i NDH/njemačke uprave, partizanskih 44-45 se još nađe, ali sve rjeđe, vrijeme čini svoje, a i papir je bio dosta nekvalitetan, pa se često iskidaju ili nepovratno oštete.
Ova zanimljiva iskaznica pripadala je mladom članu Narodne zaštite Splita (imao je tada samo 17 godina). Dužnost osmatračka na stanici Sv. Frane, a stanovao je na adresi Gusarov dom, što je zanimljivo.
Ovu su iskaznicu izdale još vlasti Banovine Hrvatske,ali su kasnije dodani talijanski pečati i ostrugan banovinski grb na prvoj stranici, te je sama iskaznica priručno "talijanizirana". Radilo se zapravo o službi za zaštitu u slučaju zračne uzbune. Nažalost, fotografija vlasnika dodana je naknadno i to preko opisa dužnosti članova NZ.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 29, 2014, 03:35:49 pm
Još jedan zanimljiv dokument, pozivnica članici ženske fašističke organizacije iz Splita, da dođe u sjedište organizacije koje se nalazilo gdje i Casa Littorio, liktorski dom-sjedište PNF za Split, na današnjim Prokurativama. Izuzetno je rijetko da je jedan ovakav dokument iz ratnog razdoblja fašističke vlasti u Splitu sačuvan u potpunosti.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 29, 2014, 03:47:31 pm
Zanimljiva i rijetka iskaznica pomorskog društva Spinut iz Splita, mislim da bi se tako moglo prevesti, možda netko zna bolje tj. preciznije. Dolaskom Talijana mnoga dotadašnja hrvatska/jugoslavenska društva, uglavnom vezana uz more, pomorstvo (brodove), nastavljaju svoj rad pod talijanskim nazivom i upravom. Iskaznica je izdana 1942. na ime člana i dvoje članova njegove obitelji.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 29, 2014, 03:56:00 pm
Ova iskaznica/legitimacija je veličine podsjetnice, što je zbilja neobičan format za ono vrijeme. Izdana je 1942. lučkom radniku (batelantu?), od strane talijanske kraljevske direkcije za lučke poslove, pretpostavljam da se radi o nekoj vrsti Lučke uprave?Možda će netko moći to detaljnije objasniti ili prevesti. Lijepo vidljivi pečat se nalazi na stražnoj strani. Inaće, talijanska fašistička radnička/sindikalna organizacija u Splitu nosila je ime Ugo Bonacci kao što piše i na ovoj iskaznici člana lučke tvrtke Ugo Bonacci.
[attachment=1]
[attachment=2]
Ugo Bonacci je bio Talijan, rodom iz Splita, koji je stradao 1941. na brodu San Giorgio i zbog toga je posmrtno odlikovan.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on December 29, 2014, 04:52:15 pm
Zanimljiva i rijetka iskaznica pomorskog društva Spinut iz Splita, mislim da bi se tako moglo prevesti, možda netko zna bolje tj. preciznije. Dolaskom Talijana mnoga dotadašnja hrvatska/jugoslavenska društva, uglavnom vezana uz more, pomorstvo (brodove), nastavljaju svoj rad pod talijanskim nazivom i upravom. Iskaznica je izdana 1942. na ime člana i dvoje članova njegove obitelji.
[attachment=1]
[attachment=2]

Rekao bih da se radi o iskaznici "Ljecilisnog drustva" - u smislu koristenja poznatih splitskih toplica sa ljekovitom sumpornom vodom (?).


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 29, 2014, 07:20:02 pm
Jedan zanimljiv pasoš iz vremena Kraljevine Srbije izdan u Poslanstvu u Francuskoj 1915. Radi se o skenu pasoša izloženog u Muzeju u Pragu.
Pasoš kao pasoš ne bi bio previše zanimljiv, da nije pripadao osnivaču i prvom Predsjedniku Čehoslovačke Tomašu G. Massariku. Kasnije je
1917. godine dobio još jedan pasoš Kraljevine Srbije na ime Tomas Džordž Marti ali fotografije toga drugog nemam.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 29, 2014, 07:28:03 pm
Jedan zanimljiv pasoš iz vremena Kraljevine Srbije izdan u Poslanstvu u Francuskoj 1915. Radi se o skenu pasoša izloženog u Muzeju u Pragu.
Pasoš kao pasoš ne bi bio previše zanimljiv, da nije pripadao osnivaču i prvom Predsjedniku Čehoslovačke Tomašu G. Massariku. Kasnije je
1917. godine dobio još jedan pasoš Kraljevine Srbije na ime Tomas Džordž Marti ali fotografije toga drugog nemam.

Što se tiče drugog pasoša Kraljevine Srbije izdanog T. G. Massariku ali pod imenom Tomas Đorđ Marti, na internetu sam pronašao samo ovu
fotografiju, nije bog zna što ali zanimljiva je za vidjeti.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 29, 2014, 07:38:12 pm
I još jedan zanimljiv pasoš, radi se o pasošu princa-regenta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1919. godine s rokom važenja od
jedne godine. Vlasnik je na fotografiji u uniformi s činom pukovnika.

Fotografiju sam pronašao na internetu, na jednoj od stranica Wikipedije. Šteta je što je na originalnom dokumentu netko zasjenio
u nazivu države ono Hrvata i Slovenaca, a isto je i s tintom zacrnio na pečatu. Šteta i s povijesne i sa kolekcionarske strane.

I ovakav, dokument je po meni zanimljiv.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 30, 2014, 04:50:26 pm
Svakako kolega Zdenko zanimljiva je ova putovnica regenta Aleksandra :) Evo da polako završim sa dijelom dokumenata iz moje zbirke koji pripadaju periodu talijanske okupacije Splita.
Jedan jako čest i prisutan dokument u ono doba, ali danas jako jako rijedak. Propusnica ili lašapasare. Išla je uvijek uz broj osobne iskaznice (carte d'identita) izdan na nosioca propusnice. Naravno rok važenja je bio ograničen,uglavnom je služila za jedno putovanje. Inaće granica između Kraljevine Italije i NDH bila je kod mosta na rijeci Žrnovnici, Stobreč je bio zadnje mjesto prije granice u Italiji, pa su izlazni i ulazni žigovi njegovi.
Ova propusnica je vrijedila za jedno putovanje, od 10.1. do 31.3.1942. što je vlasnik i iskoristio. Inaće jako rijedak dokument izdan od Kraljevske Kvesture u Splitu, uglavnom su slične propusnice za kretanje po gradu bila na običnom listu papira i rijetko sačuvane, ali imam i nekoliko takvih u zbirki.
Evo par scanova:
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 30, 2014, 04:52:12 pm
Još dva scana:
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 30, 2014, 04:52:36 pm
[attachment=1]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: morest on December 30, 2014, 05:01:46 pm
A sada nešto sasvim drugačije. Legitimacija za besplatnu vožnju na tenderima Kraljevske Mornarice u Boki Kotorskoj. Vrijedila je do 31.12.1927. i izdana supruzi gosp. Oštrića, na službi u III. Pomorskoj Obalskoj Komandi. Potpisana je od kapetana korvete Milana Domainka, kasnije kontraadmirala i zapovjednika flote u vrijeme napada na KJ 6.4.1941.
Zanima me znali možda netko nešto o ovome gosp. Oštriću koji je služio u Kraljevskoj mornarici. Inaće, sa legitimacijom je došla i njegova fotografija kao višeg mornaričkog dočasnika intendantske struke iz vremena Austro-Ugarske?
[attachment=1]
[attachment=3]
[attachment=2]




Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: brodarski on December 30, 2014, 05:27:38 pm
Oštrići su iz Novigrada kod Zadra. Bio je jedan Oštrić poručnik fregate KM koji je postao hidropilot.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Jester on December 30, 2014, 05:54:21 pm
Da nadopunim "moresta" istina na Strožancu je bio Posto di Bloko no i selo Žrnovnica je bilo pola u Italiji a pola u NDH pošto se prostire na obje strane rijeke. Imamo na forumu i topic istočne linije razgraničenja sa lokacijama bunkera tj. utvrđenja. (https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,4639.msg269523.html#new)

Križanje u Strožancu za vrijeme 2. sv. rata ;

[attachment=1]

te danas ;

https://goo.gl/maps/LkKmn


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 30, 2014, 06:11:31 pm
Evo postavio bih ovih par skenova ove dosta neobične Putne isprave. Izdana je 1928. godine na obrascu-knjižici Putne isprave Kraljevine
Srbije i ako je već deset godina postojala Kraljevina ili Kraljevstvo SHS. Izdana je u Konzulatu i vidimo da je i kasnije bio produljen rok
važenja i do 1932. godine. Zaista je malo neobično da su još tako dugo od nastanka nove države koristili knjižice prethodne makar ih i
prepečatili.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 30, 2014, 06:13:27 pm
Svakako kolega Zdenko zanimljiva je ova putovnica regenta Aleksandra :) Evo da polako završim sa dijelom dokumenata iz moje zbirke koji pripadaju periodu talijanske okupacije Splita.
Jedan jako čest i prisutan dokument u ono doba, ali danas jako jako rijedak. Propusnica ili lašapasare. Išla je uvijek uz broj osobne iskaznice (carte d'identita) izdan na nosioca propusnice. Naravno rok važenja je bio ograničen,uglavnom je služila za jedno putovanje. Inaće granica između Kraljevine Italije i NDH bila je kod mosta na rijeci Žrnovnici, Stobreč je bio zadnje mjesto prije granice u Italiji, pa su izlazni i ulazni žigovi njegovi.
Ova propusnica je vrijedila za jedno putovanje, od 10.1. do 31.3.1942. što je vlasnik i iskoristio. Inaće jako rijedak dokument izdan od Kraljevske Kvesture u Splitu, uglavnom su slične propusnice za kretanje po gradu bila na običnom listu papira i rijetko sačuvane, ali imam i nekoliko takvih u zbirki.
Evo par scanova:
[attachment=1]
[attachment=2]


Ova propusnica je zaista zanimljiv dokumenat, malo me iznenađuje da su ulazak i izlazak uredno pečatom ovjerili Samo Talijani, a granične
vlasti NDH nisu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 31, 2014, 04:07:00 pm
Evo jednog zanimljivog, na žalost, samo poludokumenta. Skenirajući jedan stari pasoš Kraljevine SHS izdan u Konjicama u Sloveniji našao
sam u njemu i ovaj polovični dokument. Na njemu su što je dosta zanimljivo pečati Savezničke zone za Slobodni teritorij Trsta. Dokument
je izdan pretpostavljam kao neka potvrd i/ili propusnica od strane Generalnog Konzulata Italije u Zagrebu 1949. godine. Na drugom dijelu
su pečati našeg Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim pogranični pečati FTT-a i još i dva okrugla pečata, jedan talijanski i jedan je od  
AMC-a nisam siguran što to točno znaći, ali u pečatu se da isčitati "Displaced persons" znači nešto u vezi "raseljenih" ili "protjeranih"
osoba. Na Talijanskom ulaznom pečatu piše ulazni granični prijelaz Monfalcone.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 31, 2014, 05:05:12 pm
Izdavanje isprava Kraljevine SHS na obrascima Kraljevine Srbije doista se čini aljkavo, međutim KSHS je bila međunarodnopravni sukcesor Kraljevine Srbije tako da se taj problem može tumačiti kao da je (u smislu međunarodnog prava, a ovdje govorimo o međunarodnim ispravama) riječ o istoj državi koja je promijenila ime.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 31, 2014, 05:27:01 pm
Izdavanje isprava Kraljevine SHS na obrascima Kraljevine Srbije doista se čini aljkavo, međutim KSHS je bila međunarodnopravni sukcesor Kraljevine Srbije tako da se taj problem može tumačiti kao da je (u smislu međunarodnog prava, a ovdje govorimo o međunarodnim ispravama) riječ o istoj državi koja je promijenila ime.

Pa pravno je to vjerovatno bilo u redu jer ne vjerujem da bi si diplomatsko predstavništvo dopustilo da izda putnu ispravu koja pravno nije
u redu. Ali opet malo neobično da još uvijek 10 godina nakon nastanka nove države oni još uvijek izdaju stare knjižice. Kada su umrli Kralj
Petar I i kasnije Kralj Aleksandar I, nekih godinu dana možda malo dulje su se koristile knjižice na kojima je bilo odštampano sve ono "...- u
ime Kralja ..." ali se samo preko stavljao pečat s imenom novog Kralja. Ali to nije trajalo desetak godina. Možda se radilo o nekoj hitnoći, a
nisu imali trenutno nove knjižice pa su iskoristili jednu staru "sa zalihe" iz arhive?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on December 31, 2014, 05:41:05 pm
Važno je da je to iz ugla prava jedna-te-ista država. Gleda se da li je pasoš važeći i imaš li vizu ako je potrebna, a ne grb na koricama. Pa i u SR Jugoslaviji su pasoši sa natpisom SFRJ izdavani do 1996. ili "97. a važili sve do 2001.

Srbija je počela da izdaje putne isprave sa natpisom Republika Srbija tek sredinom 2008. i čak si do kraja te godine (ako ne i duže) mogao da prilikom vađenja/zamene biraš da li ćeš novi crveni RS ili opet novi plavi SRJ, pošto se plavi brže izdavao i bio je jeftiniji. Plavi su važili do kraja 2011. a država se ne zove Jugoslavijom još od 4.2.2003.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 31, 2014, 06:52:33 pm
Važno je da je to iz ugla prava jedna-te-ista država. Gleda se da li je pasoš važeći i imaš li vizu ako je potrebna, a ne grb na koricama. Pa i u SR Jugoslaviji su pasoši sa natpisom SFRJ izdavani do 1996. ili "97. a važili sve do 2001.

Srbija je počela da izdaje putne isprave sa natpisom Republika Srbija tek sredinom 2008. i čak si do kraja te godine (ako ne i duže) mogao da prilikom vađenja/zamene biraš da li ćeš novi crveni RS ili opet novi plavi SRJ, pošto se plavi brže izdavao i bio je jeftiniji. Plavi su važili do kraja 2011. a država se ne zove Jugoslavijom još od 4.2.2003.

Pa evo ova diskusija je sve zanimljivija, vjerovatno više s pravne nego s kolekcionarske strane. Pa naveo bih još jednu specifičnost u
putnim ispravama izdavanim na prostorima Jugoslavije. Nakon 1945. godine još su se dosta dugo čini mi se do 1949. ili 1950. godine
izdavali pasoši Kraljevine Jugoslavije u Poslanstvu Kraljevine u Londonu (ne znam za druge zemlje) i ako su se u isto vrijeme u samoj
Jugoslaviji (DFJ pa FNRJ) izdavali novi pasoši Nove Jugoslavije. I te stare pasoše su mnoge države na zapadu prihvaćale, uredno su ih
vizirale, a isto je bilo i s novim pasošima DFJ kasnije FNRJ. Negdje imam neki sken ili možda i cijeli takav "kraljevski" pasoš ali ima puno
toga pa sada kada tražim naravno ne nalazim. Kad ga pronađem postavit ću ga.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on December 31, 2014, 08:01:53 pm
S kontinuitetom između KJ - DFJ - FNRJ situacija je još jednostavnija (iako suštinski ista kao u odnosu KS - KSHS). Ista država koja je promijenila službeni naziv i oblik vladavine. No, valja priznati da je pomalo bizarno ako su poslanstva FNRJ izdavala pasoše na obrascu KJ.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 31, 2014, 08:46:20 pm
S kontinuitetom između KJ - DFJ - FNRJ situacija je još jednostavnija (iako suštinski ista kao u odnosu KS - KSHS). Ista država koja je promijenila službeni naziv i oblik vladavine. No, valja priznati da je pomalo bizarno ako su poslanstva FNRJ izdavala pasoše na obrascu KJ.

Nismo se dobro razumjeli, Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Londonu je izdavalo stare-kraljevske pasoše-putne isprave, a u isto vrijeme
su bili izdavani i prihvaćani i drugi novi pasoši Nove Jugoslavije. Nije sporno to što se radilo o istoj državi ali koja je promjenila društveno
uređenje, ali je čudno da su i par godina nakon te promjene izdavani takvi pasoši od Poslanstva koje više nije predstavljalo tada
postojeću državu.  Jasno mi je da su stari pasoši izdavani tijekom rata pa i recimo do kraja 1945. (kada su bili izbori) bili izdavani i
prihvaćani od drugih država, ali još 1948. malo čudno ili to pokazuje da je zapad igrao dvostruku igru priznajući i te novizdane stare
pasoše. Možda je to bilo i radi toga što predstavništva novih vlasti nisu emigrantima koji su bili uz kralja htjeli davati nove pasoše?
To ne znam samo pretpostavljam.

Zanimljiv je i primjer Austrijskih pasoša, nakon 12. 03. 1938. kada je Hitler pripojio Austriju Njemačkoj oni su i dalje produžavali Austrijske
pasoše uz nešto drugačije pečate, a isto su i pasoši prethodno izdani još u vrijema Austrije bili priznavani, vizirani i korišteni od
Austrijskih građana u drugim državama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 31, 2014, 09:25:31 pm
Kad sam već kod ratne Austrije evo i jednog zanimljivog poslijeratnog dokumenta iz Austrije iz Beča. Radi se o osobnoj iskaznici koja je
izdana 1953. godine. Tada je Beč još uvijek bio pod okupacijom četiriju velikih sila pa su dokumenti bili ispisani četverojezično, Njemački-
Engleski-Francuski i Ruski. gradom su patrolirale više nacionalne patrole i zato je svako mogao pročitati dokumenat na svom jeziku. Takvo
stanje je trajalo čini mi se do kraja 1955. godine i tek nakon potpisivanja Austrijskog Državnog Ugovora je ukinuto kada su Sovjeti pristali
da se povuku iz istočnog dijela Austrije, a time se i u Beču stanje "normaliziralo".


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on December 31, 2014, 09:36:37 pm
I pretpostavljam za "uspješan" završetak postavljanja u 2014. godini evo jednog zanimljivog skena Austro-Ugarske Putovnice za putovanje
u inozemstvo izdane 1910. godine u Osijeku. Djeluje mi nekako nekompletno jer nema nigdje fotografije vlasnika, sve stranice su na broju
(dvije predzadnje nisam skenirao jer su prazne pa da ne zauzimam prostor). Korice su isto iz tankog kartona, rekao bih čak i papira i na
njima nema ničega, niti grba države niti naziva dokumenta. Takvu sam je otkupio, pa bolje imati išta nego ništa. Eto toliko i sada pauza
jedno godinu dana.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 06:57:00 pm
Do sada sam postavljao pojedinačno razne putne isprave pa i naše Hrvatske putovnice. sada bih probao napraviti prikaz od onih prvih s
kraja 1991. godine pa do današnjih. Koristiću se nekim mojim ali i tuđim putovnicama, a na svima sam radi koreknosti zasjenio fotografije
uklonio imena i namjerno dijelom izmjenio matične brojeve da se postavljeni podatci ne bi mogli od nekog sa strane zlorabiti. pa preći ću na postavljanje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 07:10:06 pm
Do sada sam postavljao pojedinačno razne putne isprave pa i naše Hrvatske putovnice. sada bih probao napraviti prikaz od onih prvih s
kraja 1991. godine pa do današnjih. Koristiću se nekim mojim ali i tuđim putovnicama, a na svima sam radi koreknosti zasjenio fotografije
uklonio imena i namjerno dijelom izmjenio matične brojeve da se postavljeni podatci ne bi mogli od nekog sa strane zlorabiti. pa preći ću na postavljanje.

Prvo bih postavio putovnicu izdanu krajem 1991. godine u Puli. Imala je tvrde korice, popunjavana je starim "točkastim" strojem za bivše
Jugoslavenske pasoše. Kako su dosta žurili s izdavanjem to nije bilo stranice predviđene za ovjeru, pa se je dodatno umetao pečat u obliku
vize na kojoj je pisalo Napomene nadležnog tijela. Imala je predviđeno mjesto za četiri osobe-djeteta koja mogu putovati s roditeljem, svi
na istoj putovnici. Malo je čudno da od sigurnosnih elemenata nisu preuzeli perforaciju stranica putovnice s njenim brojem i ako je to već
dulje vrijeme bila praksa na "starim" Jugoslovenskim pasošima. Preko stranice s osobnim podatcima lijepila se samo obična prozirna folija s
džepićem za potpis ispod fotografije nositelja putovnice. Imala je ukupno 32 stranice. Kada smo ih dobivali normalno smo zadržavali i
stare SFRJ pasoše koji se nisu poništavali jer se u neke zemlje još nije moglo putovati s putovnicom. tako smo još par godina "uživali" u
mogućnosti da preko granice možemo putovati s putovnicom ili pasošem. Evo par skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 07:24:29 pm


Evo i jedne putovnice isto izdane u Puli u 02. 1993. godine. Isto ima tvrde tamnoplave korice sa zlatnim slovima, sada je već stroj za
popunjavanje osobnim podatcima novi i prilagođen prostoru na knjižici pa ispis dijeluje puno kvalitetnije. Još uvijek se upisuje i JMBG i kao
sigurnosna mjera se preko osobnih podataka lijepi prozirna plastična folija koja na sebi ima i hologramske zaštitne element sa grbom RH
koje idu preko fotografije, ali se na žalost to na skenu ne primjećuje. U dnu stranice s podatcima su sada već unešeni kodovi koji se
sastoje iz nekih šifri ali i JMBG-a i broja putovnice, a prilagođeni su čitačem podataka. Rok važenja im je 10 godina za osobe starije od
čini mi se 27 godina (nisam najsigurniji). Isto imaju predviđena četiri mjesta za djecu. Sada je već predviđena i otisnuta i stranica za
ovjeru putovnice. Zaštita perforacijom broja putovnice izvršena je tek od 17. stranice pa do kraja. Evo i tu par skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 07:33:17 pm
I idemo dalje. Evo jedne putovnice izdane u Puli u 04. 1993. i to one "falične". Nekom pogreškom naslovna stranica - tvrde korice otisnute
su u srebrnim slovima i grbom. To su naravno jako brzo primjetili naši pedantni susjedi Slovenci pa su ljude vraćali s granice ako pri sebi
nisu imali osobnu iskaznicu pa da s njom pređu granicu. Kako je došlo do te pogreške ne sjećam se, ali MUP je povlačio te putovnice i
besplatno ih mjenjao ispravnima (ali su oni koji su mjenjali o svom trošku plaćali ponovno fotografiranje) i te su putovnice kod sebe
zadržavali. Neki ih nisu vratili jer nisu ni putovali pa se i meni posrećilo da se dokopam jedne takve. Sve ostalo je bilo isto kao i na onoj
prethodno postavljenoj pa da se ne ponavljam. Evo skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 07:47:22 pm
I tako smo stigli i u 1995. godinu, putovnica još uvijek ima tvrde korice, obavezno s zlatnim grbom i slovima. Svi zaštitni elementi koji su
primjenjivani već negdje od 04. 1992. su prisutni (kao na prethodnim putovnicama). Za djecu koja putuju s roditeljima moglo se dobiti
rok važenja maksimalno dvije godine, ali to je moglo biti i unutar roka važenja same putovnice, a što se vidi iz postavljenih skenova.
Vidimo i utisnute vize za putovanje u tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Jedno vrijeme nakon osamostaljenja nije se putovalo u
SRJ s putovnicama, nije bilo izdavanja viza, a kada bi došli na granicu (obično preko Mađarske) bilo je diskrecijsko pravo granične policije
SRJ da vas pusti ili ne. Korišteni su postojeći SFRJ pasoši i tek kasnije putovnice. Otvaranjem diplomatskih predtsavništava SRJ u Zagrebu
i Rijeci stvari su se u tehničkom smislu pojednostavile, jedino se plaćala viza. Na samoj granici moram priznati da su s obje strane i policija
i carinici bili korektni i profesionalno odradili svoju službu. Evo par skenova putovnice sa vizama.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 08:28:08 pm
A eto nas i u XXI vijeku u 2001. godini. Evo jedne putovnice mekih korica isto ima 32 stranice, ali sada je zaštita perforacijom izvršena
od treće stranice pa do zadnje, 32. stranice. Nema više ljepljenja fotografije vlasnika niti zaštitne folije već se fotografija skenira i
onda se printa u knjižicu na drugu stranu. Pored osnovnih osobnih podataka još uvijek se upisuje i JMBG građana. Ispod osobnih podataka
je i strojni ispis-dvodimenzionalni barkod prilagođen optičkim čitačima. U dnu ispod fotografije je i dalje niz šifri i kombinacija brojeva
putovnice i JMBG-a i nekih slova kao i imena i prezimena vlasnika. Adresa i mjesto za potpis vlasnika se prebacuju na zadnju stranicu
putovnice. Mlada djeca se ne potpisuju, čini mi se do osme godine starosti u trenutku izdavanja putovnice. Ima i sitnu vertikalnu traku
kao na novčanicama kao dodatnu sigrunosnu zaštitu. Evo par skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 08:35:16 pm
I tako stigosmo i u 2004. godinu. Putovnica je i dalje s mekim koricama i broji 32 stranice i moram priznati da čovjek mora dosta dobro
otvoriti oči da ugleda te brojeve i ako su ispisani krupno ali svjetlo plavkastom bojom pa se teško uoče. Jedina razlika u odnosu na onu
prethodno postavljenu putovnicu je da sada više nema upisanog JMBG-a jer je Zakon bio promjenjen. Svi ostali elementi su nepromjenjeni.
Evo par skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 08:50:58 pm
I preletismo ovih 23 godine s dosta promjenjenih izdanja putovnica, ne znam da možda u međuperiodima nije bilo još koje izdanje meni za
sada nepoznato. Od prije par godina putovnica je doživjela biometrijsko izdanje, sada je opet tvrda i korice imaju sada "legalno" otisnuti
grb i slova srebnom bojom, a sadrži i čip sa svim nužnim podacima za sebe. Svaka putovnica je samo za svog vlasnika i djeca se na nju ne
mogu staviti. Vrijedi 10 godina. I mi opet tjeramo neki inat pa ne prihvaćamo jaku preporuku EU-a da bi boja svih EU putnih isprava trebala
biti crvenkasto-smeđa ili nešto tako, pomalo slično boji nekadašnjeg SFRJ pasoša. Tu boju su prihvatili i Česi i Slovaci i Mađari i da ne
nabrajam sve države koje su bile pod komunizmom pa i imale čak i crvene pasoše i njima ne smeta, ali mi smo uvijek osobiti. I tako imamo
Europsku putovnicu koja na sebi nema niti jedno Europsko obilježje (nema niti osobna iskaznica, čak ni u nju još nismo smislili što i kako
s čipom). Kako o sadašnjoj putovnici ima dosta toga na internetu ne bih sada tu postavljao puno tih skenova. Postavit ću prvo sadašnju
i zatim jedan prijedlog EU-a, koji će vjerovatno prije ili kasnije biti i zapovijed koju ćemo morati poslušati.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: fazan on January 04, 2015, 09:20:44 pm
I još jedan zanimljiv pasoš, radi se o pasošu princa-regenta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1919. godine s rokom važenja od
jedne godine. Vlasnik je na fotografiji u uniformi s činom pukovnika.

Fotografiju sam pronašao na internetu, na jednoj od stranica Wikipedije. Šteta je što je na originalnom dokumentu netko zasjenio
u nazivu države ono Hrvata i Slovenaca, a isto je i s tintom zacrnio na pečatu. Šteta i s povijesne i sa kolekcionarske strane.

I ovakav, dokument je po meni zanimljiv.
Не могу да разумем потребу да неко ”сакрије” назив државе на документу и печату...
Интересантно је пар детаља на документу. Пасош је потписао тадашњи председник владе, Љуба Давидовић. И Александар и Давидовић су се потписали латиницом, Давидовић фонетски као Davidovitch. Име краља Петра је преведено на француски, баш као и име принца Александра. Државни грб на документу је импровизација, тако да је могуће да је штампан пре него што је званично формулисан тачан изглед државног грба.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 04, 2015, 09:47:54 pm
I još jedan zanimljiv pasoš, radi se o pasošu princa-regenta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1919. godine s rokom važenja od
jedne godine. Vlasnik je na fotografiji u uniformi s činom pukovnika.

Fotografiju sam pronašao na internetu, na jednoj od stranica Wikipedije. Šteta je što je na originalnom dokumentu netko zasjenio
u nazivu države ono Hrvata i Slovenaca, a isto je i s tintom zacrnio na pečatu. Šteta i s povijesne i sa kolekcionarske strane.

I ovakav, dokument je po meni zanimljiv.
Не могу да разумем потребу да неко ”сакрије” назив државе на документу и печату...
Интересантно је пар детаља на документу. Пасош је потписао тадашњи председник владе, Љуба Давидовић. И Александар и Давидовић су се потписали латиницом, Давидовић фонетски као Davidovitch. Име краља Петра је преведено на француски, баш као и име принца Александра. Државни грб на документу је импровизација, тако да је могуће да је штампан пре него што је званично формулисан тачан изглед државног грба.

Dokument je ispisan na Francuskom s prijevodom imena isto, zato jer je tada diplomatski jezik bio iskljućivo Francuski, pa su se svi takvi
dokumenti prevodili na Francuski, osobito za tako visoke ličnosti. Za ostale detalje teško mi je suditi jer nemam original već samo preuzeti
sken koji je takav kakav je. Moguće je i da je netko prije postavljanja na internet "oblikovao" dijelove dokumenta i ako ne razumijem čemu?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on January 04, 2015, 10:38:43 pm
Једна егзотична путна исправа са ових простора, за коју верујем да многи нису ни знали да су постојали овакви документи.

У питању је босанскохерцеговачки пасош са ознаком Републике Српске. Постојала је и верзија Федерације Босне и Херцеговине код које је поред њеног имена уместо ћирилице била латиница.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on January 04, 2015, 10:44:34 pm
[attachment=1]

Нађох и насловну страну пасоша Федерације. Е сад, питање је да ли је постојала и посебна хрватска варијанта на којој би уместо пасош писало путовница?

[attachment=2]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 05, 2015, 08:18:57 am
[attachment=1]

Нађох и насловну страну пасоша Федерације. Е сад, питање је да ли је постојала и посебна хрватска варијанта на којој би уместо пасош писало путовница?

[attachment=2]

Vrlo zanimljivo. Imam u svojoj kolekciji pasoš Federacije BiH, a čuo sam za pasoše koje je izdavala Republika Srpska u BiH, evo sada sam
i vidio jednog zahvaljujući Vama. Za Hrvatski dio ne znam da li je postojao pasoš-putovnica u takvom izdanju. Čuo sam da je bilo nekih
isprava Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne, ali na žalost nemam takvih isprava u mojoj kolekciji. Pronašao sam i ovaj članak u vezi tzv.
Entitetskih putnih isprava pa se iz njega da zaključiti da je postojala i putna isprava u Hrvatskom dijelu. Članak je preuzet iz Slobodne
Dalmacije od 14. 12. 2000.  Evo članka:


"SARAJEVO: ODLUKOM VISOKOGA PREDSTAVNIKA
WOLFGANGA PETRITSCHA
Izmjena Zakona o putovnicama
Odlukom se omogućava izdavanje starih putovnica s entitetskim obilježjima sve dok ne počne izdavanje jedinstvenih državnih putovnica
BiH koje nije počelo 30. studenog, kako je najavljivano
________________________________________
SARAJEVO (Habena) — Visoki predstavnik Wolfgang Petritsch donio je odluku kojom se omogućava izdavanje starih putovnica s
entitetskim obilježjima sve dok ne počne izdavanje jedinstvenih državnih putovnica BiH, priopćeno je iz Ureda visokog predstavnika.
Dana 29. rujna visoki je predstavnik odlučio kako će izdavanje jedinstvenih državnih putovnica BiH početi 30. studenog. Na žalost,
Ministarstvo trezora je kasnilo s uplatom predujma francuskoj tiskari koja je angažirana za izradu putovnica, što nije bilo u potpunosti
neočekivano. OHR ovaj propust pripisuje neoprostivoj birokratskoj neučinkovitosti i nesposobnosti Federacije da ispuni svoju obvezu
izdvajanja sredstava za državni proračun, a koja proistječe iz Ustava BiH. Kao posljedica toga, proces izrade putovnica još uvijek nije
završen.
Stare će se putovnice izdavati samo onoliko dugo koliko bude potrebno da se ispune uvjeti za izdavanje novih putovnica, a njihova
svrha bit će da zadovolje trenutačne potrebe građana BiH koji putuju izvan zemlje. Građani kojima se stare putovnice izdaju nakon 12.
prosinca imat će pravo da, po želji, stare putovnice zamijene novim jedinstvenim državnim putovnicama bez dodatnih troškova.
OHR skreće pozornost građanima BiH da stare putovnice uzimaju samo ako je to apsolutno nužno, budući da će nove jedinstvene
državne putovnice vrijediti pet godina, dok će važnost starih putovnica biti kraća od dvije godine. Očekuje se da će izrada novih
jedinstvenih državnih putovnica biti završena za nekoliko tjedana.
Visoki je predstavnik donio ovu odluku kako bi spriječio da birokratska neučinkovitost političkog čelništva u BiH još jednom dovede u
pitanje mogućnost državljana BiH da putuju izvan zemlje, napominje se na kraju priopćenja.

"


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 09, 2015, 12:49:42 pm
Jedan predratni Oružni list za nošenje lovačke puške-dvocijevke kalibra 12. Isprava je izdana 11. 06. 1940. godine. Vrijedio je na cijeloj
teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Nije bio produljen rok važenja, vjerovatno radi rata.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 09, 2015, 12:56:19 pm
I jedna isparava Brevet-Licenca Pilota riječne plovidbe na Dunavu. Izdana je 01. 03. 1940. od strane Rumunjskih vlasti i ako se radilo o
osobi koja je bila jugoslavenski državljan. Vjerovatno je postojao dogovor da obje države izdaju takve licence z pilotiranje-plovidbu po
Dunavu, pa je ova isprava odštampana na "diplomatskom" Francuskom jeziku.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 09, 2015, 01:58:34 pm
Jedan osobni dokumenat građanina Pule koje su izdavale talijanske vlasti odmah po okupaciji Istre i Pule. Službeni naziv dokumenta je
"Passaporto per l'interno" ili nešto kao isprava za unutarnje kretanje, rekao bih oblik osobne karte. Original isprave je bio sa zaglavljem
"Distriktnog-Okružnog Kapetanerijata Pula" ali je preko njega otisnut pečat "Commissariato Civile". Dokument je imao rok važnosti od
šest mjeseci i rok valjanosti se mogao produljiti, kako i piše na dokumentu. Dosta rijedak i zanimljiv dokumenat i za nas u Puli.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 10, 2015, 12:35:31 am
Evo dva skena zanimljive specijalne dozvole-propusnice koju je izdala komanda Kraljevskih karabinjera Italije za prelazak ondašnje granice
Kraljevine Italije i Kraljevine SHS. U to vrijeme ta granica baš i nije bila u potpunosti međunarodno-pravno definirana, ali se je Italija pravom
"jačeg" proširila i na našu stranu. Granica je bila kasnije definirana tzv Rimskim ugovorom čini mi se 1924. godine i cijela Rijeka je ostala
talijanska, a Sušak je bio u Kraljevini SHS. Granica je bila na mostu preko Riječine. Inače možda je zanimljivo navesti da se ta "silna"
talijanska vojska nije 1941. usudila preći granicu sve do 11. 04. i ako je rat objavila 06. 04. ali strah je bio veliki. Tek 11. 04. su je prešli
nakon što su im s druge strane poručili da neće biti optora.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: ViribusUnitis on January 10, 2015, 12:58:26 am
To nije dozvola za prijelaz granice Italije i Kraljevine SHS nego za prijelaz demarkacione linije. Italija je već 1918. okupirala veći dio istočne obale Jadrana, prešavši liniju Londonskog pakta. I nakon sklapanja Rapallskog ugovora 1920. talijanske okupacione trupe ostale su na Sušaku iako je Sušak tim ugovorom pripao KSHS. Talijani se nisu povlačili da bi ojačali svoju (ionako jaku) pregovaračku poziciju i da bi vršili pritisak na KSHS spram koje su gajili opsesivno neprijateljstvo. Ovo je propusnica iz Sušaka za Bakar koji je bio pod jugoslavenskom kontrolom. Talijanska vojska povukla se sa Sušaka tek 1923. kada u njega ulaze jugoslavenske trupe čiji ulazak je pozdravljen s oduševljenjem građana. Rijeka je pripala Italiji 1924. Rimskim ugovorom. Tek tada počinje funkcionirati državna granica na mostu na Rječini (danas Titov trg u Rijeci).
Točno je što kaže zpetrov9. Kada je izbio rat 6. aprila, talijanska vojska je evakuirala Rijeku. Vratila se tek 11. aprila ušavši i u Sušak i dalje duž obale i općim pravcem prema Karlovcu.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 10, 2015, 10:11:40 am
To nije dozvola za prijelaz granice Italije i Kraljevine SHS nego za prijelaz demarkacione linije. Italija je već 1918. okupirala veći dio istočne obale Jadrana, prešavši liniju Londonskog pakta. I nakon sklapanja Rapallskog ugovora 1920. talijanske okupacione trupe ostale su na Sušaku iako je Sušak tim ugovorom pripao KSHS. Talijani se nisu povlačili da bi ojačali svoju (ionako jaku) pregovaračku poziciju i da bi vršili pritisak na KSHS spram koje su gajili opsesivno neprijateljstvo. Ovo je propusnica iz Sušaka za Bakar koji je bio pod jugoslavenskom kontrolom. Talijanska vojska povukla se sa Sušaka tek 1923. kada u njega ulaze jugoslavenske trupe čiji ulazak je pozdravljen s oduševljenjem građana. Rijeka je pripala Italiji 1924. Rimskim ugovorom. Tek tada počinje funkcionirati državna granica na mostu na Rječini (danas Titov trg u Rijeci).
Točno je što kaže zpetrov9. Kada je izbio rat 6. aprila, talijanska vojska je evakuirala Rijeku. Vratila se tek 11. aprila ušavši i u Sušak i dalje duž obale i općim pravcem prema Karlovcu.

Zahvaljujem na dodatnom pojašnjenju, mene je isto čudilo da je ta dozvola izdana u Sušaku pa sam čak i pomislio da se misli na
otok Susak, ali Talijani taj otok nazivaju Sansego.
Sam naziv dozvole me je isto zbunjivao, ali sada je jasno da se radilo o dozvoli za prijelaz demarkacione linije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 14, 2015, 03:01:23 pm
Jedan stari dokument sa kraja zadnje mirnodopske godine u Kraljevini Jugoslaviji. Radi se o jednoj odluci-dozvoli za rad izdanoj u Sarajevu
u Drinskoj Banovini u Prosincu-Decembru 1940. godine. Malo je neobično da u to vrijeme nisu imali već odštampani formular koji se samo
popunjava podacima već se cijela dozvola pisala na stroju za pisanje. I ako je odluka donesena 28. 12. protokolirana je tek 20. 01. 1941.
Očigledno se ni onda općinarima i sreskim vlastima nije previše žurilo, kao i danas.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on January 14, 2015, 03:04:56 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 14, 2015, 03:15:54 pm
Ovaj dokument me na prvi pogled formom asocira na Vojnu knjižicu i ako se od nje ipak razlikuje.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 14, 2015, 03:16:39 pm
I još jedan malo stariji dokumenat, Ukaz o postavljenju na dužnpst sekretara druge klase čačanskog prvostepenog suda. Ukaz je u Beogradu
izdao  kralj Srbije Aleksandar I Obrenović  26. februsara 1901. godine, a u njegovo ime potpisao Ministar Pravde. Nije mi jasna sama svrha
ovog Ukaza jer se imenovani gospodin postavlja "od današnjeg za sekretara druge klase čačanskog prvostepenog suda, ....... ,
dosadašnjeg sekeratar druge klase istog suda
."

Znači postavlja ga (ili potvrđuje prijašnje postavljenje) na istom radnom mjestu. To mi nije baš najjasnije.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: dzumba on January 14, 2015, 08:14:23 pm
Možda je dobio povišicu plate?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 15, 2015, 06:56:35 am
Možda je dobio povišicu plate?

Pa i to bi moglo biti jer u Ukazu je naveden i iznos plaće koja mu pripada (2.100,00 dinara), a možda je i prije bio "privremeno" zaposlen pa
je ovom prilikom dobio zaposlenje za stalno, ali ovako sa strane gledano izgleda pomalo neobično.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 15, 2015, 04:19:30 pm
Lutajući po EBay-u naišao sam na jedan zanimljiv Njemački ratni dokument izdan 26. 04. 1944. u gradu Bell am See. Vlasnik dokumenta
je bio dipl.ing. Dragutin Krempler, rodom iz Pirota u Srbiji. Zanimljivo je da prodavatelj dokumenta daje vezu sa imenom Karl von Krempler
i po njemu je to ista osoba. Taj Karl von Krempler je bio SS pukovnik (Standartenführer). Da li je ista osoba ne znam, ali isto su prezime,
mjesto i datum rođenja.

Koga više zanimaju detalji može pogledati na internetu na stranici: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Krempler .



Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 02:34:28 pm
Evo jedne vozačke dozvole tj. Vozniško Dovoljenje izdane 1964, godine u Ljubljani. Obrazac je odštampan na kartonu crvenkasto-ljubičaste
boje, kao trodjelan, tada se još popunjavao rukopisom. Rok valjanosti dozvole je bio 5 godina. Zanimljivo je da je obrazac-knjižica i ako je
izdana 1964. godine kada je već naziv države bio SFRJ još uvijek stari na kojem piše Federativna Ljudska Republika Jugoslavija. Vjerovatno
su imali na zalihama još dosta tih "starih" obrazaca pa su prvo njih trošili ili još možda nisu dobili i nove obrasce koji će se malo razlikovati
od ovih iz doba FNRJ. Cijeli obrazac je bio radi zaštite od istrošenja uvučen u prozirnu plastičnu futrolu, koju sam radi kvalitetnog skeniranja
skinuo.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 03:51:24 pm
Postavio bih i ovaj relativno zanimljiv pasoš iz vremena SFRJ izdan 1967. godine u Makarskoj. Radi se o varijanti "tvrdokoričnog" pasoša sa
64 stranice. Na prvoj stranici je naziv države na jezicima svih Republika tadašnje SFRJ i na Francuskom  (što će kasnije biti reducirano
na jezik Republike koja izdaje i Francuski). Pasoš ima predviđenu samo jednu stranicu za produljenje roka važnosti. Tu je prva zanimljivost
jer je netko pogreškom upisao da pasoš vrijedi od 25. 03. 1967. do 25. 03. 1977. godine pa je taj dio gdje piše da vrijedi do 1977. bio
prekriven nekakvim plavim pečatom ili zasjenom. Nije iskorištena susjedna stranica inače namjenjena za produljenje roka valjanosti pasoša
već je 9. stranici utisnuta izlazna viza SFRJ sa rokom važenja do 25.03. 1968. godine. Kasnije su sva produljenja roka valjanosti unešena
na stranice pasoša otiskivanjem odgovarajučeg pečata s formom za produljenje.

Druga zanimljivost je da je na stranici 21. pasoša otisnut pečat kojim se produljuje rok valjanosti pasoša  od 12.08.1976. do 12.08.1978.
To je dosta neobično, možda je bilo čak i upitno, jer koliko je meni poznato sedamdesetih godina se u SFRJ pasoš mogao u više puta
produljiti ali ukupno nije bilo dopušteno da se prekorači razdoblje od deset godina od datuma izdavanja. Kako je datum izdavanja bio
25.03.1967. To ispada da je ovaj pasoš vrijedio gotovo jedanaest i pol godina.

Moram priznati da mi je malo čudno da nisu izdavali novu knjižicu nakon što su "potrošena" službena mjesta za produljenje valjanosti, kod
nas u Puli se dobivao novi pasoš, bar je tako dobila moja majka.

Možda je postojala mogućnost izbora da li se želi stari pasoš tako produljiti ili se želi novi?

Evo skenova, prvi dio:


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 03:58:12 pm
Postavio bih i ovaj relativno zanimljiv pasoš iz vremena SFRJ izdan 1967. godine u Makarskoj. Radi se o varijanti "tvrdokoričnog" pasoša sa
64 stranice. Na prvoj stranici je naziv države na jezicima svih Republika tadašnje SFRJ i na Francuskom  (što će kasnije biti reducirano
na jezik Republike koja izdaje i Francuski). Pasoš ima predviđenu samo jednu stranicu za produljenje roka važnosti. Tu je prva zanimljivost
jer je netko pogreškom upisao da pasoš vrijedi od 25. 03. 1967. do 25. 03. 1977. godine pa je taj dio gdje piše da vrijedi do 1977. bio
prekriven nekakvim plavim pečatom ili zasjenom. Nije iskorištena susjedna stranica inače namjenjena za produljenje roka valjanosti pasoša
već je 9. stranici utisnuta izlazna viza SFRJ sa rokom važenja do 25.03. 1968. godine. Kasnije su sva produljenja roka valjanosti unešena
na stranice pasoša otiskivanjem odgovarajučeg pečata s formom za produljenje.

Druga zanimljivost je da je na stranici 21. pasoša otisnut pečat kojim se produljuje rok valjanosti pasoša  od 12.08.1976. do 12.08.1978.
To je dosta neobično, možda je bilo čak i upitno, jer koliko je meni poznato sedamdesetih godina se u SFRJ pasoš mogao u više puta
produljiti ali ukupno nije bilo dopušteno da se prekorači razdoblje od deset godina od datuma izdavanja. Kako je datum izdavanja bio
25.03.1967. To ispada da je ovaj pasoš vrijedio gotovo jedanaest i pol godina.

Moram priznati da mi je malo čudno da nisu izdavali novu knjižicu nakon što su "potrošena" službena mjesta za produljenje valjanosti, kod
nas u Puli se dobivao novi pasoš, bar je tako dobila moja majka.

Možda je postojala mogućnost izbora da li se želi stari pasoš tako produljiti ili se želi novi?

Evo skenova, prvi dio:

Evo i nastavka skenova jer mi nije dalo da sve postavim od prve;


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 03:59:55 pm

I još sken zadnje dvije stranice


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 04:47:34 pm
Evo i jednog Međunarodnog uvjerenja o vakciniranju tzv. Žuti karton. Kod nas je bio postao jako "popularan" za vrijeme epidemije boginja
čini mi se negdje krajem šezdesetih ili početkom sedamdesetih godina, ne sječam se baš točno. Vlasnik ovog žutog kartona očigledno je
dosta putovao pa ima i dosta potvrda o izvršenim vakcinacijama ne samo u Jugoslaviji već i u inozemstvu, možda je zanimljivo pogledati?


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: jadran2 on January 16, 2015, 04:53:29 pm
Cudo jedno koliko je nas clan Zpetrov sakupio dokumenata!  :klap


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 04:59:00 pm
Cudo jedno koliko je nas clan Zpetrov sakupio dokumenata!  :klap

A sve je počelo sa par starih pasoša i par vojnih legitimacija JNA, ali onda me je to sve više zainteresiralo posebno kada se uoče razne
specifičnosti tih dokumenata i ako na prvi pogled izgledaju isto opet se u mnogo detalja razlikuju. I tako se zaljubih i na to trošim i dosta
vremena, a i po nešto novaca.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 05:04:05 pm
Danas sam dobio i ovaj zanimljiv Ausweis koji je izdan od strane vlasti ondašnje Savezne Republike Njemačke 1974. godine. To je u stvari
"Ausweis" za protjerane i/ili izbjegle osobe, ako sam dobro razumio. Vjerovatno se radi o nekoj Njemačkoj obitelji koja je uspjela pobjeći iz
DDR-a, najvjerovatnije u Zapadni Berlin. To je na neki način bio "pomočni" dokument jer se u njemu spominje i navodi broj osobne iskaznice
nositelja ovog Ausweis-a. Na njemu su upisana i djeca do starosti od 16 godina.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: Adler on January 16, 2015, 05:09:01 pm
Znači postavlja ga (ili potvrđuje prijašnje postavljenje) na istom radnom mjestu. To mi nije baš najjasnije.

Ако је истекао рок на који је постављен, прво се доноси акт о разрешењу, па онда акт о постављењу. Тако је и дан-данас.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 06:46:44 pm
Evo i jednog ne baš "ličnog" dokumenta građana, ali je ipak po malo zanimljiv. Radi se o odresku Poštanske novčane uputnice koji je ostajao
osobi koja je izvršila uplatu kao potvrda o uplati. Uplata je izvršena 05. 12. 1934. u Pošti Subotica 2.  Obrazac je bio odštampan  na oba
pisma i na ćirilici i na latinici, a sliči mi dosta na poštanske uplatnice iz vremena SFRJ kojih se ja sječam.

Zanimljivo je i da se taksena marka poništavala perforacijom, a ne samo pečatom-žigom kao u današnje vrijeme. Evo skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 07:30:42 pm
I jedna prilično zanimljiva vojnička isprava iz vremena početaka Kraljevine SHS. Knjižica ima vrlo tvrde kartonske korice tamnozelene boje
koje su presvučene kao s nekom plastikom. Obrazac-knjižica je štampana u Zemaljskoj štampariji u Sarajevu 1921. godine. Vojni obveznik
je uveden u vojnu evidenciju 1922. godine, a služio je vojni rok od, ako sam dobro uočio, 1922. do 1923. godine. Isprava je na žalost u
dosta slabom stanju i na dosta mjesta je "krpana" nekom papirnom djelomično prozirnom trakom.

Usudio bih se reči da je netko nekada davno u originalnu vojničku ispravu umetnuo i s bijelim trakama zalijepio i Vojničku Šofersku Bukvicu,
dokument na mekšem kartonu narančasto crvenkaste boje. Ne znam da li je to onda bilo po službenom pravilu ili je to vlasnik uradio kasnije
nakon odsluženja roka. Bilo kakvo razdvajanje u sadašnjem stanju nije moguće i samo bi uništilo dokument.

Kasnija izdanja tih vojničkih isprava imale su puno tanje kartonske korice od ovih. Dimenzije su cca 100 x 120 mm. Evo skenova.


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on January 16, 2015, 07:34:09 pm
I jedna prilično zanimljiva vojnička isprava iz vremena početaka Kraljevine SHS. Knjižica ima vrlo tvrde kartonske korice tamnozelene boje
koje su presvučene kao s nekom plastikom. Obrazac-knjižica je štampana u Zemaljskoj štampariji u Sarajevu 1921. godine. Vojni obveznik
je uveden u vojnu evidenciju 1922. godine, a služio je vojni rok od, ako sam dobro uočio, 1922. do 1923. godine. Isprava je na žalost u
dosta slabom stanju i na dosta mjesta je "krpana" nekom papirnom djelomično prozirnom trakom.

Usudio bih se reči da je netko nekada davno u originalnu vojničku ispravu umetnuo i s bijelim trakama zalijepio i Vojničku Šofersku Bukvicu,
dokument na mekšem kartonu narančasto crvenkaste boje. Ne znam da li je to onda bilo po službenom pravilu ili je to vlasnik uradio kasnije
nakon odsluženja roka. Bilo kakvo razdvajanje u sadašnjem stanju nije moguće i samo bi uništilo dokument.

Kasnija izdanja tih vojničkih isprava imale su puno tanje kartonske korice od ovih. Dimenzije su cca 100 x 120 mm. Evo skenova.

I nastavak skenova gornje isprave;


Title: Re: Licna dokumenta gradjana
Post by: zpetrov9 on