PALUBA

Kopnena vojska => Ostali rodovi i službe KoV => Topic started by: Perun on December 15, 2019, 02:17:47 amTitle: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 15, 2019, 02:17:47 am


JNA je na kraju 1987. godine prije prelaska na organizaciju prema planu "Jedinstvo-1" imala ukupno 19 ili 20 divizija KoV. Ovdje pod pojmom divizija KoV isključivo se misli na pješadijske divizije, motorizirane divizije i mehanizirane divizije. Od tih 19 ili 20 divizija KoV bilo je (procjensko stanje):
 
- pješadijskih divizija = 12 (31.pd - Maribor, 7. pd - Sisak, 6. ppd - Karlovac, 5. pd - Banja Luka, 24. pd - Smederevo, 25. pd - Šabac, 22. pd - Beograd, 21. pd - Leskovac, 23. pd - Zaječar, 26. pd - Štip, 41. pd - Bitolj, 42. pd - Kumanovo )
- motoriziranih divizija = 6 (14. pmtd - Postojna, 9. mtd - Knin, 12. mtd - Osijek , 4. mtd - Sarajevo, 2. pmtd - Niš, 37. mtd - Raška)
- mehaniziranih divizija = 2 (32. md - Varaždin, 1. pgmd - Beograd)
 
E sada se postavlja pitanje brojnih naziva pojedinih pukova i brigada u organskom sastavu divizija i njihovih mirnodopskih lokacija kao i pitanje klasifikacije (A, B ili R).
Uz ove divizije KoV treba pridodati i jednu operativnu grupu (13. operativna grupa - Rijeka) i tri korpusa KoV (12. mehanizirani korpus - Novi Sad, 52. korpus - Priština i 2. korpus - Titograd).

Posebnu kategoriju čine partizanske divizije (da li 23 ili 25 ukupno?) koje su mogle biti prvopotčinjene komandama armija, komandi operativne grupe i komandama korpusa.

***

 
9. armija (Ljubljana) u periodu od 1983. do 1988. godine
 
- komanda armije - Ljubljana
- 289. bataljon vojne policije - Ljubljana
- eskadrila za izviđanje i vezu 
- diverzantski odred 
 
- 15. partizanska divizija (Novo Mesto)
5. partbr (Ljubljana)
14. partbr (Novo Mesto)
25. partbr (Ribnica)
15. minobacački artiljerijski divizion 120 mm (18 minobacača 120 mm)
15. tovarna četa  (1 jahaći konj, 99 tovarnih teških konja, 4 tovarna laka konja, 4 vučna srednja konja, 2 prikolice dvoosovinske)
- 29. partizanska divizija  (Ptuj)
4. partbr (Ptuj)
11. partbr (Sl. Bistrica)
27. partbr ( Ptuj)
29. minobacački artiljerijski divizion 120 mm
29. tovarna četa 
- 30. partizanska divizija  (Vrhnika)
13. partbr (Postojna)
19. partbr (Ajdovščina)
21. partbr (Vrhnika) 
30. minobacački artiljerijski divizion 120 mm
30. tovarna četa 
- 1. partizanska brigada (Boh. Bela)
 
- 14. proleterska motorizirana divizija (Postojna)
14. ppp (Ljubljana)
228. mtbr (Postojna)
253. mtbr (Ajdovščina)
- 31. pješadijska divizija (Maribor) - samo jedan oklopni bataljon nalazio se u organskom sastavu divizije i to onaj u sastavu 195. mtbr (okb T-55).
6. pp (Celje)
145. pp (Novo Mesto)
195. mtbr (Maribor)
- 345. planinska brigada (Kranj)
 
- 1. oklopna brigada (Vrhnika)
 
- 202. mješoviti artiljerijski puk (Sl. Bistrica)
- 417. mješoviti protivoklopni artiljerijski puk (Ptuj)
- 471. mješoviti protivoklopni artiljerijski puk  (Novo Mesto)
- 635. laki artiljerijski puk PVO (Ljubljana)
 
- 522. inžinjerijski puk
- 45. pontonirskia četa (Kranj)
- 270. pontonirski bataljon (Novo Mesto)
- puk veze
- bataljon EI
- bataljon ABHO ??
- dopunski puk
 
- 44. granični odsjek (Kozina)
- 64. granični odsjek (Sežana) - 1 granični protivoklopni odred "Jači", 3 granična protivoklopna odreda "Srednja" i 1 granični protivoklopni odred "Manji"
- 65. granični odsjek  (Murska Sobota) - 1 granični protivoklopni odred "Jači", 1 granični protivoklopni odred "Srednji"
- 61. granični odsjek  (Radovljica, Kranj)
- 62. granični odsjek  (Tolmin)
- 63. granični odsjek  (Nova Gorica, Vipava) - 1 granični protivoklopni odred "Jači"
- 66. granični odsjek  (Maribor)
- 67. granični odsjek  (Dravograd, Celje)
 
- 191. prednja protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42 (Kranj)
- 183. prednja protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42 (Ptuj)
- 186. prednja protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42 (Celje)
 
- nastavni centar
- 528. tehnička baza ?? - Ljubljana
- tehnička baza ?? 
- intendantska baza
- baza za sanitetsko snabdevanje
- vojna bolnica 
- zavod PMZ (prev.-med.)
- vojno-građevinski odsek
- vojnoračunački centar armije 
- vojnoknjigovodstveni centar 
- centar za automatsku obradu podataka 
- vojni orkestar I varijante
- vojno tužilaštvo
- dom JNA

 

5. armija - Zagreb

- 35. partd - Gospić
- 8. partd - Karlovac
- 33. partd - Križevci (Križevci, Varaždin)
- 28. partd - Daruvar ?? kasnije Bjelovar (Bjelovar, Daruvar)

- 32. md  - Varaždin

32. mbr - Varaždin
265. mbr - Bjelovar
31. mbr - Dugo Selo
73. mtbr - Koprivnica

- 7. pd - Sisak

622. mtbr - Petrinja
257. pp ??
291. pp ??

- 6. ppd - Karlovac

8. pmtbr - Karlovac
9. ppp - Gospić
10. ppp ??
12. bbr - Bihać ?? ili možda direktno potčinjena komandi armije ??

- 13. OG - Rijeka

13. pmtbr - Ilirska Bistrica
25. mtbr - Pazin
6. bbr - Delnice
43. partd - Pazin, Rijeka ??


- 4. okbr - Jastrebarsko

- Komanda odbrane grada - Zagreb
140. mtbr - Zagreb
oko 12 partbr TO ??
VPO - Split

- 9. mtd - Knin - u organskom sastavu VPO - Split

180. mtbr - Benkovac
221. mtbr - Knin
316. mtbr - Sinj


7. armija - Sarajevo

- 10. partd - Banja Luka
- 40. partd - Slavonska Požega
- 11. partd Doboj
- 38. partd Bijeljina
- 5. pd - Banja Luka
- 12. mtd - Osijek
- 4. mtd - Sarajevo

Napomena: u sastavu 7. armije postojala prema dorađenom planu "Rudo" 17. pd "B-1" čiji je 17. oklopni puk locirao u Brčkom!? Prema dorađenom planu "Rudo" u sastavu 7. armije nalazile su se dvije samostalne brigade OMJ: 329. okbr - Banja Luka i 12. proleterska mehanizovana brigada - Osijek. 1980. godine donijeta je odluka o formiranju korpusa KoV u Vojvodini i na Kosovu. Odlučeno je i da se formira divizija u istočnoj Slavoniji.

Na tragu ideje o ukrupnjavanju udarnih snaga na pojedinim pravcima bilo je i formiranje 12. motorizovane divizije u Osijeku gdje je osnova bila 12. pmbr u Osijeku kao i druge jedinice, npr.: 327. mtbr u Derventi (do tada 327. pbr) i neke druge jedinice - koje ?? Možda i 395. mtbr iz Brčkog ??  

Posljedica čehoslovačke krize 1968. godine bila je i formiranje 4. pješadijske divizije - Sarajevo. 1975. godine formira se 49. pješadijski puk u sastavu 4. pd. 1983. godine 4. pd preformirana je u 4. motorizovanu diviziju i 49. pp se preformirao u 49. motorizovani puk. Prema planu "Jedinstvo-1" taj 49. mtp je 1988. godine preformiran u 49. mtbr u sastavu iste još uvijek postojeće divizije.

- 329. okbr - Banja Luka
- Komanda odbrane grada - Sarajevo

1. armija - Beograd

- 45. partd - Valjevo (Valjevo, Gornji Milanovac, Loznica)
- 18. partd - Ruma ??
- 46. partd - Kragujevac
- 51. partd ??
- 1. pgmd (pukovskog sastava) - Beograd
- 24. pd - Smederevo ??
- 25. pd - Šabac (i garnizon Valjevo je u zoni te divizije)
- 22. pd - Beograd
- 12. MK - Novi Sad - nastao je preformiranjem 16. pd - Ruma
(51. mbr Pančevo, 36. mbr Subotica, 453. mtbr Sremska Mitrovica i Ruma - tek po planu "Jedinstvo" preformirana u mbr, 18. ppbr - preformirana kasnije u pmtbr - Novi Sad, 506. pbr Zrenjanin, da li i neka partd ?? )
- Komanda odbrane grada - Beograd
- 252. okbr - Kraljevo

2. armija - Niš
- 16. partd - Bor
- 36. partd - Niš
- 47. partd - Leskovac
- 54. partd - Kruševac (Novi Pazar, Trstenik, Kruševac, Aleksandrovac)
- 2. pmtd - Niš (1982. godine pukovi koji su već dobili oklopni bataljon preformirani su motorizirane brigade, pa bi se moglo zaključiti da je 1982. godine ta divizija postala motorizirana)
- 21. pd - Leskovac
- 23. pd - Zaječar
- 37. mtd - Raška ??
- 52. K - Priština (problem je sa 52. partd jer njezino naoružanje i oprema su dodijeljeni 54. partd na teritoriji uže Srbije tako da praktički ta 52. partd postaje samo u knjigama "R" jedinica i možda je ne bi trebalo voditi u ukupnom popisu part. divizija)
- 211. okbr - Niš
- Komanda odbrane grada - Niš

3. armija - Skoplje

26. pješadijska divizija - Štip (od 1981. godine)

- 39. pbr - Štip
- 168. pbr - Strumica
- 212. mtbr - Veles (sa dva okb)
- 26. map (dva haubička artiljerijska diviziona 155 mm i jedan artiljerijski divizion VBR 128 mm "Plamen")


41. pješadijska divizija - Bitolj (od 1983. brigadnog sastava)

- 84. pbr - Bitolj
- 164. pbr - Ohrid
- 87. pbr - Tetovo (sa jednim okb)
- 41. map (dva haubička artiljerijska diviziona 155 mm i jedan had 105 mm M2A1)


42. pješadijska divizija - Kumanovo

- 89. pbr - Vranje
- ?? pbr - Skoplje
- 549. mtbr - Kumanovo


- 50. partd - Štip (partbr = 13., 18. i 20.)
- 48. partd - ?
- 47. partd - ?

- 243. okbr - Skoplje

- Komanda odbrane grada - Skoplje


2. korpus - Titograd

- 5. pmtbr (okb T-34 i mehanizirana četa OT M-60 P, PB - Titograd)
- 57. bbr - Pljevlja
- 179. bbr - Nikšić
- 3. partd - Bar ??

Napomena: u ovaj pregled organizacijske strukture komandi, jedinica i ustanova po organizacijskoj pripadnosti trebalo bi unijeti znatne izmjene i dopune.


Title: Re: Organizacija JNA do 1988.
Post by: Perun on December 15, 2019, 02:20:54 am
Primjer organizacijsko-formacijske strukture pješadijske divizije (negdje od 1983. pa do 1988.)

- Komanda divizije

- Komanda stana (komandir KS, vojna pošta i ekspedicija, kurirsko odjeljenje, tehničko odjeljenje, intendanstko odjeljenje, sanitetsko odjeljenje, odjeljenje za prijevoz K-de i osvjetljavanje KM)

- izviđačka četa (1. vod na OIA - tri BRDM-2, 2. izviđački vod, 3. izviđački vod i imala je i radio-izviđački vod kao 4. vod; izviđački vodovi nisu imali radarsko odjeljenje; u pbr i mtbr 2. iv imao je i radarsko odj., a mbr je imala radarsko odjeljenje u 3. iv)

- četa ABHO (načelno je trebala imati komandu čete, laboratorijsku stanicu, jedan izviđački vod i dva voda za dekontaminaciju)

- četa veze (nije jasno da li i u ratu ostaje četa veze ili u ratu prelazi u bataljon veze koji bi načelno trebao imati komandu, pozadinske jedinice, vod veze za CV na IKM, četu veze za CV na KM i tel.-lin. vod)

- četa vojne policije (komanda čete, tri voda vojne policije, vod saobraćajne vojne policije, odjeljenje za službe vojne policije)

- motorizirana brigada (sa okb)
 
- pješadijski puk x 2
 
- mješoviti artiljerijski puk - Mogle su biti različite varijante organizacije što je ovisilo o konkretnoj diviziji. Npr. 1.-varijanta: map za podršku imao je komandu, komandnu bateriju, 2-3 haubička artiljerijska diviziona 122 mm ili 105 mm i jedan haubički (haubičko-topovski) artiljerijski divizion 155 mm (152 mm); 2.-varijanta: dva haubička artiljerijska diviziona 122 mm ili 155 mm i jedan artiljerijski divizion VLR 128 mm M-63; X-varijanta: map jedne divizije imao je u svom je organskom sastavu dva haubička artiljerijska diviziona 155 mm i jedan haubički artiljerijski divizion 105 mm (američke haubice). Haubički divizioni imali su 12 -18 oruđa, a divizioni VLR po 12 oruđa)

- mješoviti protivoklopni artiljerijski divizion (mpoad imao je u svom organskom sastavu: komandu, komandni vod, tri topovske poa baterije T-12 - svaka baterija po 6 POT i dvije raketne po baterije - svaka baterija po 6 lansera??? i pozadinski vod; raketne baterije mogle su biti u raznim varijantama: dvije baterije samohodnih PO lansera raketa 9P122 ili 9P133, odnosno dvije baterije PO lansera raketa 9K11 - prijenosna verzija. Neke divizije umjesto mpoad-a imale su mješovite protivoklopne artiljerijske brigade čiji je sastav bio isti kao i u korpusima.)

- laki artiljerijski divizion PVO (lad PVO iamo je komandu, komandnu bateriju, jednu bateriju 20/3 mm M.55A4 - 8 oruđa i dvije baterije 30/2 mm "Praga" - svaka baterija po 6 oruđa i pozadinski vod)

- inžinjerijski bataljon (komanda bataljona, poz. jedinice, dvije pionirske čete, putna četa, četa za utvrđivanje i hidrotehnički vod koji je kasnije, čini mi se, brisan iz formacije)

- pozadinski bataljon (načelni sastav: komanda bataljona, odjeljenje veze, larv PVO, pozadinski vod, četa za tehničko snabdijevanje, pozadinska četa je imala u svom sastavu komandu, vod za teh. snabdij., odjeljenje za int. snabdij., vodosnabdjevački vod, mesarsko odj., pekarski vod, automobilski vod, pozadinsko odjeljenje, intendantska četa, sanitetska četa, automobilska četa)


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 15, 2019, 02:59:38 am


[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 21, 2019, 02:56:36 pm
Pešadijski puk F-87 (rekonstrukcija i procjensko stanje prema ediciji Razvoj oružanih snaga SFRJ)

Organizacijsko-formacijske varijante:
1. varijanta sa mad-om: topovi 76 mm M.42

- komanda puka - 47 ljudi, 2 ppi, 10 api, 34 apu, 1 m/v ap

- komanda stana (k-dir, VP i eksp., kurirsko odeljenje, tehničko odeljenje, intendantsko odeljenje, odeljenje za prevoz k-de i osvet. KM) - 49 ljudi, 1 ppi, 35 ppu, 13 apu, 2 m/v sa 6 sj., 5 m/v 5 t, 1 m/v t-1, 2 mc, 2 kh

- izviđački vod (k-dir, 1., 2. i 3. izviđačko odeljenje, 4. odeljenje radarsko) - 51 čov., 1 ppi, 6 api, 3 ps, 47 apu, 3 rad, 1 m/v 6 sj., 3 m/v 5 t, 1 m/v 3 t, 1 mc

- 1., 2. i 3. pešadijski bataljon (komanda bataljona, odeljenje veze, 1., 2. i 3. pešadijska četa, minobacačka artiljerijska baterija 120 mm, protivoklopna četa, minobacački vod 82 mm, laki artiljerijsko-raketni vod PVO, pozadinski vod) - 695 ljudi, 61 ppi, 5 api, 27 ps, 540 apu, 29 pm, 33 m, 506 RBR "Zolja", 24 RBR "Osa", 12 BsT 82 mm, 6 POLK 9K11, 6 MB 120 mm M75, 6 MB 82 mm, 4 PAT 20/1 mm, 3 S-2M, 9 m/v 1,5 t, 1 mc, 1 m/v 0,6 t-v, 25 m/v 5 t, 6 m/v 1,5 tg, 1 m/v s-2, 1 m/v t-1, 2 prik 3 t, 3 kh

- mešoviti artiljerijski divizion (komanda diviziona, komandni vod, odeljenje S-2M, topovska artiljerijska baterija 76 mm M48 B-1, 1. i 2. minobacačka artiljerijska baterija 120 mm UB M52, topovska protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42, raketna protivoklopna baterija 9K11, pozadinski vod) - 418 ljudi, 15 ppi, 5 api, 375 apu, 3 pm, 20 m, 6 RB, 6 BT 76 mm M48 B-1, 12 MB 120 mm UB M52, 6 T 76 mm M42, 6 POLK 9K11, 3 S-2M, 5 m/v sa 6 sj., 8 m/v 1,5 t, 1 mc, 1 m/v 0,6 t-v, 9 m/v 5 t, 18 m/v 1,5 tg, 6 m/v 3 tg, 5 m/v 6 t, 1 m/v t-1, 1 m/v s-2, 5 prik 5 t, 1 kh

- laka artiljerijska baterija PVO 20/3 mm A.3 (komanda baterije, komandno odeljenje, 1. i 2. topovksi vod) - 75 ljudi, 1 ppi, 70 apu, 2 pm, 2 RB, 8 PAT 20/3 mm A.3, 1 m/v sa 6 sj., 1 m/v 5 t, 8 m/v 1,5 tg

- inžinjerijska četa (komanda čete, 1. vod inžinjerijski, 2., 3. i 4. vod pionirski) - 139 ljudi, 1 ppi, 127 apu, 4 pm, 7 RB, 6 m/v 6 t, 4 m/v 5 t, 1 Kr, 3 Kp, 2 Ut, 1 Dz, 8 6 t-si, 1 Gr, 1 vvim (prik.), 4 ks-prik., 3 mpl-prik.

- četa veze (komanda čete, 1. vod za CV na KM, 2. vod za CV na PKM) - 88 ljudi, 1 ppi, 8 api, 77 apu, 2 pm, 1 m/v 5 t, 2 m/v 3 t, 7 m/v 0,5 t-v, 1 m/v 0,6 t-v, 1 m/v 1 t-v, 2 m/v 1,5 t-v, 1 m/v 5 t-v, 7 o,5 t-prik.

- vod ABHO (k-dir voda, 1. i 2. odeljenje izviđačko, 3., 4. i 5. odeljenje za dekontaminaciju) - 43 čov., 2 ppi, 40 apu, 2 RB, 1 pm, 2 m7v 5 t, 6 m/v 6-rh, 3 m/v cd, 1 m/v cdv

- pozadinska četa (komanda čete, vod za tehničko snabdevanje, vod za tehničko održavanje, intendantski vod, sanitetski vod, protivpožarno odeljenje) - 186 ljudi, 4 ppi, 179 apu, 3 pm, 2 m/v 1,5 t, 27 m7v 5 t, 1 cg, 2 rn, 1 mhr, 1 rttr, 1 or, 4 c/v TAM 5000 D, 1 AR-55, 4 sn AR-55, 1 sn TAM 5000 D, 1 ppa, 1 S-250 (prik.), 1 PPK-14 -prik., 8 prik. 3 t, 2 kh, 4 sn. kol.

Ukupno u puku: 3181 čov., 211 ppi, 44 api, 84 ps, 35 ppu, 2582 apu, 102 pm, 119 m, 17 RB M57, 216 BRK M79, 1518 RBR 64 mm M80, 72 RBR 90 mm M79, 36 BsT 82 mm M60, 24 POLK 9K11, 18 MB 82 mm M69, 18 MB 120 mm M75, 12 MB 120 mm UB M52, 6 BT 76 mm M48 B-1, 6 T 76 mm M42, 12 PAT 20/1 mm M75, 8 PAT 20/3 mm M55 A.3, 12 S-2M, 3 radara, 9 m/v sa 6 sj., 40 m/v 1,5 t, 3 m/v 3 t, 124 m/v 5 t, 11 m/v 6 t, 44 m/v 1,5 tg, 6 m/v 3 tg, 8 m/v 6 t-si, 1 vvim, 7 m/v 0,5 t-v, 5 m/v 0,6 t-v, 1 m/v 1 t-v, 2 m/v 1,5 t-v, 1 m/v 5 t-v, 5 t-1, 4 s-2, 1 Dz, 3 Kp, 2 Ut, 1 Kr, 1 Gr, 6 m/v 6-rh, 3 cd, 1 cdv, 1 cg, 2 rn, 1 mhr, 1 rttr, 1 or, 4 c/v TAM 5000 D, 1 AR-55, 4 sn AR-55, 1 sn TAM 5000 D, 1 ppa, 1 ap, 7 mc, 14 kh, 19 prik. 3 t, 4 prik KS, 3 prik.-mpl, 1 prik-vvim, 7 prik 0,5 t, 1 prik S-250, 1 prik PPK-14, 4 sn. kol.
Ukupno vozila u puku: 314 m/v i 54 prik.

Vatrena moć:
- ppi 7,65 M70 = 211 x 48 met/min = 10128 (broj zrna) x 0,0047 (težina zrna) = 47,6016 kg/min
- api 7,65 M61 = 44 x 100 = 4400 x 0,0047 = 20,68 kg/min
- ps 7,9 M76 = 84 x 30 = 2520 x 0,01285 = 21,168 kg/min
- ppu 7,62 M59/66 = 35 x 30 = 1050 x 0,0084 = 8,82 kg/min
- apu 7,62 M70 = 2582 x 120 = 309840 x 0,0084 = 2602,656 kg/min
- pm 7,62 M72 = 102 x 120 = 12240 x 0,0084 = 102,816 kg/min
- m 7,9 M53 = 119 x 400 = 47600 x 0,01285 = 611,66 kg/min
- RB M57 = 17 x 4 = 68 x 2,450 = 166,6 kg/min
- BRK M79 = 216 x 1,15 kg = 248,4 kg/min
- RBR 64 mm M80 = 1518 x 1,570 = 2383,26 kg/min
- RBR 90 mm M79 = 72 x 4 = 288 x 3,5 = 1008 kg/min
- BsT 82 mm M60 = 36 x 4 = 144 x 4,3 = 619,2 kg/min
- POLK 9K11 = 24 x 2 = 48 x 11,3 = 542,4 kg/min
- MB 82 mm M69 = 18 x 20 = 360 x 3,4 = 1224 kg/min
- MB 120 mm M75 i UB M52 = 30 x 12 = 360 x 12,6 = 4536 kg/min
- BT 76 mm M48 B-1 = 6 x 7 = 42 x 7,090 = 297,78 kg/min
- T 76 mm M42 = 6 x 7 = 42 x 6,190 = 259,98 kg/min
- PAT 20/1 mm M75 = 12 x 750 = 9000 x 0,136 = 1224 kg/min
- PAT 20/3 mm M55 A.3 = 8 x 2250 = 18000 x 0,135 = 2430 kg/min
- S-2M = 12 x 9,15 kg = 109,8 kg/min

Ukupno u puku: 18464,8216 kg/min ili 18,464 tona čelika u min

Mogućnosti za POB
- RB M57 = 17 x 0,1 (koeficijent) = 1,7
- BRK M79 = 216 : 78 = 2,76
- RBR 64 mm M80 = 1518 x 0,005 = 75,9
- RBR 90 mm M79 = 72 x 0,17 = 12,24
- BsT 82 mm M60 = 36 x 0,5 = 18
- POLK 9K11 = 24 x 2 = 48
- T 76 mm M42 = 6 x 1 = 6

- Tenkovi = 164,6 - 1/3 uništenih PO sredstava = 109,74
ili
- OT - BVP = 329,2 - 1/3 uništenih PO sredstava = 219,47

Napomena: Nakon prelaska na vojišno-korpusno-brigadni sistem organizacije prema planu "Jedinstvo-1" iz 1987. i 1988. godine, još uvijek u JNA ostaje ukupno 17 pešadijskih pukova, od čega 5 "B" klasifikacije i 12 "R" klasifikacije i 1 motorizovani puk "R" klasifikacije. Neki od tih pukova su bili u organskom sastavu preostale 4 divizije KoV (2 pešadijske i 2 motorizovane), a ostali pukovi su bili u organskom sastavu novoformiranih korpusa KoV direktno potčinjeni komandantu korpusa. Tako su u početku neki korpusi KoV imali mješoviti brigadno-pukovski sastav.
Prema "Jedinstvu-3" pešadijski pukovi potpuno nestaju iz organizacije JNA. Ostaju samo zaštitni motorizovani pukovi pri komandama vojišta, ali ionako to je druga kategorija pukova koja prema nameni i organizaciji nema puno veze sa prijašnjim klasičnim pešadijskim pukovima.

Načelno mogle su postojati još tri organizacijske varijante pukova.
2. varijanta sa mješovitim artiljerijskim divizionom: umjesto topovske protivoklopne artiljerijske baterije 76 mm M42 u formaciji diviziona nalazila se samohodna protivoklopna artiljerijska baterija 90 mm M-36
3. varijanta: umjesto mješovitog artiljerijskog diviziona u formaciju puka je ugrađen haubički artiljerijski divizion 105 mm; dvije protivoklopne artiljerijske baterije postaju samostalne: tpoab 76 mm M42 ili umjesto nje spoab 90 mm M-36 i jedna raketna protivoklopna baterija 9K11.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: NikolaX on December 21, 2019, 10:49:28 pm
Boj na kopnu - studija, CVVŠ KoV JNA, KŠŠ taktike, 1985.
"...prema F-85 pešadijski bataljon formacijskim sredstvima (uračunati i trombloni) može da uništi oko 30 tenkova ili 60 oklopnih transportera.
Pešadijska brigada sastava tri pešadijska bataljona i jedan oklopni bataljon T-55 i ostale rodovske jedinice može da uništi 213 tenkova ili 330 oklopnih transportera. U proračun za brigadu uzeti su: RB, RBR "Zolja", BsT 82 mm, POLK 9K11, SO 90 mm M-36, tenkovi T-55.
Ako se uzmu u obzir i druga sredstva (artiljerija za podršku, mine, avijacija i helikopteri za POB, sredstva jedinica TO u zoni), onda su protivoklopne mogućnosti znatno veće.
Iz protivoklopnih mogućnosti brigade vidi se da ona može uspešno da vodi POB (protivoklopnu borbu) sa oklopnim sredstvima jedne savremene divizije "P" i "P/V"."Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: fazan on December 22, 2019, 12:51:31 am
- 1., 2. i 3. pešadijski bataljon (komanda bataljona, odeljenje veze, 1., 2. i 3. pešadijska četa, minobacačka artiljerijska baterija 120 mm, protivoklopna četa, minobacački vod 82 mm, laki artiljerijsko-raketni vod PVO, pozadinski vod) - 695 ljudi, 61 ppi, 5 api, 27 ps, 540 apu, 29 pm, 33 m, 506 RBR "Zolja", 24 RBR "Osa", 12 BsT 82 mm, 6 POLK 9K11, 6 MB 120 mm M75, 6 MB 82 mm, 4 PAT 20/1 mm, 3 S-2M, 9 m/v 1,5 t, 1 mc, 1 m/v 0,6 t-v, 25 m/v 5 t, 6 m/v 1,5 tg, 1 m/v s-2, 1 m/v t-1, 2 prik 3 t, 3 kh
Број митраљеза (33) је мало чудан, 3 чете х 3 вода х 1 митр. одељења х 3 оруђа = 27. Слично је и са бројем пушкомитраљеза.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: NikolaX on December 22, 2019, 12:42:46 pm
Број митраљеза (33) је мало чудан, 3 чете х 3 вода х 1 митр. одељења х 3 оруђа = 27. Слично је и са бројем пушкомитраљеза.

Prema F-87, a isto vrijedi i za F-90, u mt bataljonu svaka mt četa ima 9 PM i 9 M. Svaki streljački vod ima 3 PM (po 1 PM u svakom streljačkom odjeljenju) i u 4. mitraljeskom odjeljenju nalaze se 3 M.
Prema tome bataljon ima:
- 9 PM x 3 čete = 27 PM + 1 PM u odjeljenju za tehničko snabdijevanje / pozv + 1 PM u intendantskom odjeljenju / pozv = 29 PM ukupno u bataljonu.
- 9 M x 3 čete = 27 M + 6 M u minobacačkoj artiljerijskoj bateriji 120 mm (svako MB odjeljenje ima 5 AP, 1 M - duži ga jedan od poslužilaca, 1 MB 120 mm, 1 kamion 1,5 tg) = 33 M ukupno u bataljonu.

Pukovska minobacačka artiljerijska baterija 120 mm UB M52 prema F-69/74 ima ukupno 72 čov., 6 MB 120 mm UB M52, 6 PM, 17 A, 45 PAP, 7 Pi, 7 kamiona 5t.

Prema školskoj formaciji-81 minobacačka artiljerijska baterija 120 mm u organskom sastavu pješadijskog puka ima 71 čov., 4 PPi, 6 AP, 55 PAP, 3 PM, 3 RB, 6 MB 120 mm UB M52, 1 AR-55, 6 vuč. TAM 110 1,5 t, 2 TAM 110.

Minobacačka artiljerijska baterija 120 mm M75 iz sastava partizanske brigade prema F-87 ima 3 PM i 3 RB.
Ukupno u bateriji: 66 ljudi, 4 PPi, 36 PAP, 23 AP, 3 RB, 3 PM, 6 MB 120 mm M75, 3 tr., 3 prik. 3 t, 12 dvokolica, 1 jahaći konj, 12 srednjih vučnih konja.
Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: fazan on December 22, 2019, 04:54:23 pm
Број митраљеза (33) је мало чудан, 3 чете х 3 вода х 1 митр. одељења х 3 оруђа = 27. Слично је и са бројем пушкомитраљеза.

Prema F-87, a isto vrijedi i za F-90, u mt bataljonu svaka mt četa ima 9 PM i 9 M. Svaki streljački vod ima 3 PM (po 1 PM u svakom streljačkom odjeljenju) i u 4. mitraljeskom odjeljenju nalaze se 3 M.
Prema tome bataljon ima:
- 9 PM x 3 čete = 27 PM + 1 PM u odjeljenju za tehničko snabdijevanje / pozv + 1 PM u intendantskom odjeljenju / pozv = 29 PM ukupno u bataljonu.
- 9 M x 3 čete = 27 M + 6 M u minobacačkoj artiljerijskoj bateriji 120 mm (svako MB odjeljenje ima 5 AP, 1 M - duži ga jedan od poslužilaca, 1 MB 120 mm, 1 kamion 1,5 tg) = 33 M ukupno u bataljonu.

Pukovska minobacačka artiljerijska baterija 120 mm UB M52 prema F-69/74 ima ukupno 72 čov., 6 MB 120 mm UB M52, 6 PM, 17 A, 45 PAP, 7 Pi, 7 kamiona 5t.

Prema školskoj formaciji-81 minobacačka artiljerijska baterija 120 mm u organskom sastavu pješadijskog puka ima 71 čov., 4 PPi, 6 AP, 55 PAP, 3 PM, 3 RB, 6 MB 120 mm UB M52, 1 AR-55, 6 vuč. TAM 110 1,5 t, 2 TAM 110.

Minobacačka artiljerijska baterija 120 mm M75 iz sastava partizanske brigade prema F-87 ima 3 PM i 3 RB.
Ukupno u bateriji: 66 ljudi, 4 PPi, 36 PAP, 23 AP, 3 RB, 3 PM, 6 MB 120 mm M75, 3 tr., 3 prik. 3 t, 12 dvokolica, 1 jahaći konj, 12 srednjih vučnih konja.


Хвала NikolaX! Пушкомитраљез (М72) можеш да даш коме год хоћеш, уместо аутоматске пушке. Међутим, митраљез М53 са постољем је оруђе које само по себи има послугу од 3 људи. Не видим како је одељење МБ120 могло да дужи и минобацач и митраљез.

Такође, не видим ни један снајпер (М76) у целом батаљону.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 22, 2019, 05:35:44 pm
Odlicno momci. Mozemo temu o upotrebi postrojbi nastaviti ovdi:

https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,32210.0.html


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: NikolaX on December 23, 2019, 10:24:42 am
не видим ни један снајпер (М76) у целом батаљону.

Skraćenica ps odnosi se na snajpersku pušku SP. 9 SP x 3 pč = 27 SP ukupno u pb.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: milena braco on December 23, 2019, 11:28:18 pm
 Tko nosi/duzi Zolju?


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: fazan on December 24, 2019, 03:34:59 am
Хвала, Никола, промакло ми је. Да, 1 снајпер по одељењу.

Зоље су требале да замене тромблоне. Теоретски, у стрељачком одељењу је сваки стрелац требао да добије и зољу. Значи 5 по одељењу, 15 по стрељачком воду, 45 по чети. Нисам сигуран ко их је још добијао.Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: kosmonaut on December 24, 2019, 09:14:34 am
Meni nije jasno sta su tadasnji planeri imali na umu kada su krajem 80-ih mislili voditi rat tehnikom iz drugog svjetskog rata, konkretno sa Zis M-42 i SO M-36?
Kojem bi tada suvremenom tenku ta orudja nanijela stetu, bio da se radi o VU ili NATO udarnom esalonu.
Mislim da su planeri bili svjesni toga, ali opet..............


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: milena braco on December 24, 2019, 09:32:20 pm
 U moje vrijeme u odelenju 4 strelca su imali Zolju. Peti je bio "potrcko"


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 24, 2019, 10:02:53 pm
Meni nije jasno sta su tadasnji planeri imali na umu kada su krajem 80-ih mislili voditi rat tehnikom iz drugog svjetskog rata, konkretno sa Zis M-42 i SO M-36?
Kojem bi tada suvremenom tenku ta orudja nanijela stetu, bio da se radi o VU ili NATO udarnom esalonu.
Mislim da su planeri bili svjesni toga, ali opet..............

To su tad bila upotrebljiva oruzja s obzirom na opremu susjeda i uvik se moglo iskoristiti za podrsku pjesadiji


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: kosmonaut on December 25, 2019, 08:31:09 am
Moze se i top iz prvog svjetskog rata koristiti kao podrska pjesadiji, ja govorim o PO borbi. Zis 76m jos u ww2 nije mogao rijesiti prvim pogotkom sve tenkove koji su bili tada sa druge strane, zato se i javljaju 85m, 88mm, 90mm, 100mm.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Bozo13 on December 25, 2019, 04:46:24 pm
pa postoji tu puno drugih vozila/ciljeva na bojištu, ne samo tenkovi.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Solaris on December 25, 2019, 05:46:01 pm
Pričalo se negdje po forumu da su ovi stari tenkovi korišteni kao pozadinski u protudesantnoj borbi.
Mislim da je netko spominjao da su na Visu bili T34.

poz.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: MOTORISTA on December 25, 2019, 06:05:29 pm
Kad zagusti dobro dođe i oklopni traktor.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 25, 2019, 06:45:33 pm
Na Visu su bili T-34/85 a na aerodromima M47. Nisam siguran jesu li i T-34/85 bili po aerodromima


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: kumbor on December 25, 2019, 08:26:24 pm


Što motorista reče, dobro dođe i oklopljeni traktor, zavisi gde i za šta. M-47 su zbog snažnog i preciznog topa 90mm i oklopa bili dobri za odbranu aerodroma i baza. T-34, kao pokretljiviji i brži bio je bolji za opštu podršku.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: fazan on December 25, 2019, 09:15:56 pm


Što motorista reče, dobro dođe i oklopljeni traktor, zavisi gde i za šta. M-47 su zbog snažnog i preciznog topa 90mm i oklopa bili dobri za odbranu aerodroma i baza. T-34, kao pokretljiviji i brži bio je bolji za opštu podršku.

Грци су M-47 повукли након 1992. Т-34/85 се вукао по армијама Варшвског уговора до пада Берлинског зида.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: NikolaX on December 29, 2019, 10:21:19 pm
Грци су M-47 повукли након 1992. Т-34/85 се вукао по армијама Варшвског уговора до пада Берлинског зида.

Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica 5. armije od 27.01.1988. godine:
- 459 tenkova T-55 - 13. pmtbr/13.OG, 25. mtbr/13.OG, 8. pmtbr/6.ppd, 622. mtbr/7.pd, 73. mtbr/32.md, 31. mbr/32.md, 32. mbr/32.md, 265. mbr/32.md, 4. okbr/5.A (10 manje od formacije)
- 46 tenkova M-46 - 205. okb/KOG-Zg, 213. tč...
- 18 OT M-60 PB - 3 x 6 mč u sastavu 4.okbr/5.A
- 49 OT M-60 P - 7 x 6 mč + 1 = 43 + 6 više od formacije u sastavu 4.okbr/5.A
- 260 BVP M-80 (14 više od formacije) - u sastavu 32. md: 82 x 3 mbr
- 61 OIA BRDM-2 (7 više od formacije)

Po formaciji iz 1990. godine (Jedinstvo-3) 73. mtbr trebala je preoružati svoj oklopni bataljon sa T-55 na T-34, ukupno 31 tenk.

Prema formaciji iz 1989. godine u novoformiranoj 5. vojnoj oblasti (nekadašnja 9. armija i 5. armija) bilo je ukupno 96 tenkova T-34.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 30, 2019, 08:43:48 am
Ovo je odlicno :)
Imas li mozda podatke za ostale armije


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: MOTORISTA on December 30, 2019, 11:45:41 am
Po formaciji iz 1990. godine (Jedinstvo-3) 73. mtbr trebala je preoružati svoj oklopni bataljon sa T-55 na T-34, ukupno 31 tenk.

Da li si siguran da su trebali da pređu sa T-55 na T-34?


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: NikolaX on December 30, 2019, 04:10:24 pm
Da li si siguran da su trebali da pređu sa T-55 na T-34?
73. mtbr bila je sredinom 80-ih u "A" klasifikaciji, zatim u "B", a po formaciji iz 1990. godine prevedena je u "R" status.
Organizacijsko-formacijska struktura brigade prema F-90: k-da br, komanda stana, ič (1. vod na OIA BRDM-2), č VP, 1. mtb, 2. mtb, 3. mtb, oklopni bataljon T-34, had 105 mm, mpoad (1. i 2. spoab 90 mm M-36, rpob POLO M-83), lad PVO (1. i 2. lab PVO 20/3 mm A.4, lsab PVO 20/3 mm "BOV-3"), inžb (1 komplet teškog lans. mosta - 4 automobila mostopolagača, 2 okl. vozila - nosača mosta), čv, v ABHO, pozb.
Ostaje pitanje da li je ova naredba SSNO-a za organizacijsko-formacijsku dogradnju u potpunosti sprovedena u trupi.
Prema naredbi trebalo je da oklopni bataljon bude na T-34.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: MOTORISTA on December 30, 2019, 05:57:20 pm
Ako je prešla u R status, onda to objašnjava zašto je dobila T-34.

Hvala!


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 31, 2019, 08:11:28 pm
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on January 02, 2020, 06:16:59 pm
Evo i sastava JRM:

VPS Pula

11. GMO sa PC 132, 133, 134, 135 i 136 (Tip 80), CMP 11-14
Divizion desantnih brodova sa 4 DTM i CJC (ne znam tocan broj)
Odred pomocnih brodova sa mjesavinom brodica, barkasa, remorkera, desantnih splavi, itd...
2 jahte (Jadranka i Podgorka)
Obalna baterija 130 mm Barbariga
Obalna baterija Muzil
VPU Losinj sa BROM i nekoliko obanih baterija ukljucujuci otok Molat
Brigada mornaricke pjesadije
Baza
OROST Savudria, Brioni, Losinj

VPS Sibenik

Granicni mornaricki divizion sa 9 PC tipa Mirna (PC 171-176, 180-181)
Divizion desantnih brodova (1 DBM, nekoliko DTM i jos vise DJC)
Odred (ili divizion?) pomocnih brodova (PO 91, 92, 93, PN, PV, ...)
VPU Vis, Lastovo i Korcula
BROM Lastovo
BROM Vis
Veliki broj obalnih baterija (kalibari 85, 88, 90, 130 mm) rasporedjenim po otocima
Brigada mornaricke pjesadije
Baza
OROST Dugi otok, Vis, Lastovo

VPS Boka
Granicni mornaricki odred 2 PC naprednog tipa 80 i 2 tipa Mirna (PC 137, PC 140, PC 178 i PC 179)
Divizion desantnih brodova sa DTM? i CJC (ne znam tocan broj)
Odred pomocnih brodova sa mjesavinom brodica, barkasa, remorkera, desantnih splavi, itd...
BROM
Odredjeni broj obalnih baterija razlicitih kalibara
Brigada mornaricke pjesadije
Baza
OROST Mljet i Obosnik

Flota JRM
Divizion raketnih brodova (6 Rtop i 10 RC)
Divizion torpednih camaca (14 TC)
Divizion VPBR (VPBR 31, 32, 33 i 34)
Divizion patrolnih brodova (PBr 519, 520, 521 , 524, 551 i 552)
Divizion podmornica (P 821, 822, 823, 831, 832, 911-916?)
Komandni brod Vis
SB Galeb

Odred skolskih brodova:
SB Jadran
ML 117
Barkase, rekorkeri, jedrilice, itd...

Odred minolovaca (Ploce)
ML 141-144
ML 151-153
ML 161

Divulje:
PS 12 Spasilac
PB 201?

Hidrografski institut
PH33
Hidrografske barkase

Napomena:
Svaki VPS je imao i jedan moderni mobilni radar (OROST) tipa 9KR409

Izvor je nas uvazeni kolega barba,

https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,746.0.html


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on January 02, 2020, 06:18:56 pm
Jedna od razlika ovog sastava i onog iz "Jedinstva" je da su divizijun podmornica i divizijun VPBr postali brigada podmornica i brigada VPBr


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: MOTORISTA on January 02, 2020, 07:07:49 pm
Minolovci su bili u 16. divizionu, odred je bio kasnije, po prelasku u Boku.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: NikolaX on January 11, 2020, 11:13:27 pm
Imas li mozda podatke za ostale armije

9. armija - Ljubljana

14. proleterska pješadijska divizija - Postojna, sastava jedna pješadijska brigada, dva pješadijska puka i jedan oklopni puk, prema formaciji iz 1975. godine ima 3 oklopna bataljona T-34 B:
- po formaciji iz 1974. godine 253. pješadijski puk preformiran je u 253. pješadijsku brigadu sa oklopnim bataljonom T-34 B
- 14. oklopni puk prema F-72 ima dva oklopna bataljona sa ukupno 63 tenka T-34 B.
- 228. pp i 14. ppp nemaju u svom sastavu oklopnu jedinicu.

14. ppd prema F-85 reorganizirana je i preformirana u 14. pmtd sastava 253. mtbr, 228. mtbr i 14. ppp.
- 14. oklopni puk je rasformiran, a njegova dva oklopna bataljona T-34 B ulaze u 228. pješadijski puk koji je preformiran u 228. mtbr sa dva mtb i dva oklopna bataljona T-34 B. Prema F-87 od povučenih tenkova T-55 iz 1. okbr, preoružan je 1. okb / 228. mtbr.
- 253. pbr preformirana je u 253. mtbr i dalje sa oklopnim bataljonom na T-34 B.
- 14. ppp nema tenkova u svojoj formaciji.

Oklopni bataljon na T-34 po F-87 imao je u svom sastavu 267 ljudi, 1 komandni tenk, 30 tenkova T-34 B, 1 KOT (komandni oklopni transporter) BTR -50 PK, 1 tenk za izvlačenje, ukupno 33 borbena vozila.

195. pbr u Mariboru po F-75 preoružala je svoj oklopni bataljon sa M-47 na tenkove T-55 koje je dobila iz iz 1. pgpd, a svoje tenkove M-47 dala je za popunu 2. oklopnog bataljona iz sastava 13. ppbr.
Prema F-85 brigada je preformirana u 195. mtbr sa jednim okb T-55. Do reorganizacije iz marta 1988. godine 195. mtbr nalazila se u organskom sastavu 31. pješadijske divizije - Maribor i bila je jedina jedinica sa oklopnim bataljonom u sastavu divizije. U kasarni Franc Rozman Stane (Kadetnica) locirali su oklopni bataljon T-55, haubički artiljerijski divizion 105 mm, mješoviti protivoklopni artiljerijski divizion (dvije baterije 90 mm M-36 i jedna baterija POLK 9K11), laki artiljerijski divizion PVO (jedna baterija SPAT 30/2 mm "Praga", dvije baterije PAT 20/3 mm), inžinjerijski bataljon i pozadinski bataljon. U kasarni Slava Klavora bila je komanda brigade, prištapske jedinice (komanda stana, izviđačka četa, četa veze) i 1. mtb. U kasarni Melje nalazio se 2. mtb.
U martu 1988. preseljena je komanda brigade s prištapskim jedinicama i 1. bataljonom u Kadetnicu.

Prema planu "Rudo" iz 1975. godine 1. oklopna brigada - Vrhnika  iz 329. okbr dobiva okb T-55 koji je postao 3. okb / 1. okbr. Prema F-87 1. okb preoružan je sa T-55 na M-84.

Do reorganizacije iz 1987. godine u sastavu 9. armije trebalo se po formaciji nalaziti ukupno 228 tenkova od čega 135 T-55 i 93 T-34 B.


 
Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on January 12, 2020, 08:28:16 am
Ovo je odlicno, hvala :)


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on May 11, 2020, 05:39:08 am
Evo i ustroja zrakoplovstva za 1984. godinu:

KOMANDA RV I PVO Zemun

-Obavestajni centar RV Zemun
-Kontraobavestajna grupa Zemun
-Komanda stana Zemun
-99.ceta vojne policije Zemun
-98. ceta veze Zemun
-Dom RV i PVO Zemun
-VOC a.Batajnica
-322.bataljon veze Petrovaradin

-321.bataljon veze Nedjarici (Sarajevo)

-VMI Zemun

-97.avijacijska brigada Divulje
-353.iae a.Mostar
-676.ppae a.Zemunik
-784.pphe a.Divulje
-790.trhe a.Divulje
-138.trabr aBatajnica -675.trae a.Batajnica
-678.trae a.Batajnica

-890.trhe a.Batajnica

-525 tae a.Batajnica

-352.iae a.Bihac

-63.padobranska brigada a.Nis

-975.Vazduhoplovno nastavni centar a.Sombor

-672.Autonastavni centar a.Kovin

-333.inzinjerijski bataljon a.Pancevo
KOMANDA 1.VAZDUHOPLOVNOG KORPUSA (1.VaK) Nis

-sho a.Nis

- 112.bataljon veze Nis

-98.avijacijska brigada
-241.lbae a.Petrovac
-247.lbae a.Petrovac
-235.lbae a.Ladjevci
-350.iae a.Tuzla

-119.trabr a.Nis
-677.trae a.Nis
-789.the a.Nis
-712.pohe a.Nis


-359.inzinjerijski bataljon Ladjevci


-11.divizija PVO

AVIJACIJSKE JEDINICE

1.-83.lovacko avijacijski puk - 123.lae a.Pristina
- 130.lae a.Pristina

2.-204.lovacko avijacijski puk - 126.lae a.Batajnica
- 127.lae a.Batajnica
- 128.lae a.Batajnica
RAKETNE JEDINICE PVO

1.-250.rbr PVO a.Batajnica
-1.rdPVO
-2.rdPVO
-3.rdPVO
-4.rdPVO
-5.rdPVO a.Batajnica
-6.rdPVO
-7.rdPVO
-8.rdPVO
-1.rtdPVO
-2.rtdPVO

2.-450.rpPVO Cojlije(Skoplje)
-1.rdPVO
-2.rdPVO
-3.rdPVO
-4.rdPVO
- rtdPVO

JEDINICE VOJIN

1.- 1.pukVOJINBORBENO POZADINSKI SASTAVI

1.- 177.vazduhoplovna baza -a.Batajnica -177.lard PVO -a.Batajnica
-15.boa -a.Kovin
-55.boa -a.Surcin
-64.boa -a.Divci (Valjevo)

2.-161.vazduhoplovna baza -161.lard PVO -a.Nis

3.-165.vazduhoplovna baza a.Petrovac -165.lard PVO -a.Petrovec(Skoplje)
-147.coa -a.Rezanovce
-148.coa -a.Ohrid

4.-492.vazduhoplovna baza -492.larp PVO -a.Pristina

5.-285.vazduhoplovna baza a.Ladjevci -285.lard PVO a.Ladjevci
- 85.boa a.Sjenica
- 87.boa a.Ponikve
- 174.coa a.Trstenik

6.-423.vazduhoplovna baza a.Podgorica -423.lard PVO -a.Podgorica
-30.boa -a.Ivangrad
-186.coa -a.Niksic

7.-399.vazduhoplovna baza a.Tuzla -399.larp PVO -a.Tuzla
-18.boa -a.Banja Luka

8.-130.vazduhoplovna baza - Rajlovac
- 93.boa a.Glamoc
-281.coa
KOMANDA 5.VAZDUHOPLOVNOG KORPUSA (ZAGREB)

-289.bataljon veze Lucko
-stabno-helikoptersko odelenje

-82.avijacijska brigada - 237.lbae a.Cerklje
- 238.lbae a.Cerklje
- 351.iae a.Cerklje

-111.avijacijska brigada - 679.trae a.Pleso
- 780.trhe a.Pleso
- 781.trhe a.Pleso
- 711.pohe a.Lucko
- 713.pohe a.Lucko

-379.inzinerijski bataljon Zagreb


-15.divizija PVO

- 220.bataljon veze Zagreb

AVIJACIJSKE JEDINICE

1.-117.lovacko-avijacijski puk - 124.lae a.Bihac
- 125.lae a.Bihac


RAKETNE JEDINICE

1.-155.rpPVO Kerestinac
-1.rdPVO (Karlovac)
-2.rdPVO (Zabok)
-3.rdPVO (Cerklje)
-4.rdPVO (Sisak-Zazina)
- rtdPVO (Kerestinac)
2.-350.rpPVO Vrhnika
-1.rdPVO (Ljubljana Polje)
-2.rdPVO (Sentvid)
-3.rdPVO (Logatec)
-4.rdPVO (Postojna)
- rtdPVO (Vrhnika)

JEDINICE VOJIN

1.- 5.pukVOJIN

-BORBENO-POZADINSKI SASTAVI


1.-151.vazduhoplovna baza a.Pleso - 151.lard PVO a.Pleso
-196.coa a.Lucko
- 67.boa a.Udbina

2.- 84.vazduhoplovna baza a.Zemunik - 84.lard PVO a.Zemunik
- 62.boa a.Divulje (rasformiran 1984)

3.-474.vazduhoplovna baza a.Cerklje - 474.lard PVO a.Cerklje
-27. boa a.Novo Mesto
-88.coa a.Brnik
-262.coa a.Bled


4.-171.vazduhoplovna baza a.Mostar - 171.lard PVO a.Mostar
- 72.boa a.Cilipi


5.-258.vazduhoplovna baza a.Pula - 258.lard PVO a.Pula
- 81.boa a.Krk
- 243.coa a.Grobnicko Polje


6.-200.vazduhoplovna baza a.Bihac - 200.larp PVO a.Bihac
- 236.coa a.Prijedor


7.- 50.boa a.Divulje


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on May 22, 2020, 05:29:31 am
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on May 22, 2020, 05:31:09 am
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on May 22, 2020, 05:31:52 am
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on May 22, 2020, 05:32:37 am
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on May 22, 2020, 05:33:18 am
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on May 22, 2020, 05:34:31 am
U prikazu ustroja RV i PVO za 1984. nedostaje VVA. Da li se kod njih ista minjalo ili je bilo isto ka i 1991.?


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on June 29, 2020, 06:14:05 am
U sklopu roda OMJ (oklopnih i mehaniziranih jedinica) posebnu kategoriju čine oklopni pukovi koji su sredinom 80-ih godina uglavnom preformirani ili rasformirani. Izgleda da je najdulje postojao 1. proleterski gardijski oklopni puk u sastavu 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije.

Prema organizaciji iz 1981. godine 14. proleterski oklopni puk T-34 B (Vipava, Pivka) imao je sljedeću strukturu:

- komanda puka = 33 čov., 15 Pi, 12 AP, 6 PAP

- komanda stana = 43 čov., 1 Pi, 4 AP, 38 PAP, 1 PM, 1 tenk T-55, 4 mc, 3 aut. teren. AR-55, 1 aut. ter. 1,5 t TAM 110, 5 aut. ter. TAM 5000 D, 1 PT rad. TAM 5000 D

- izviđački vod = 19 ljudi, 19 AP, 3 IT PT 76 B, 5 mc

- 1. i 2. oklopni bataljon T-34 B = 261 čov., 115 Pi, 81 AP, 60 PAP, 2 PM, 3 S-2M, 31 tenk T-34 B, 1 BTR-50 PK, 1 voz. za izvl. BTS-Z, 2 mc, 1 aut. teren. AR-55, 1 aut sn. AR-55, 3 aut. ter. 1,5 t TAM 110, 16 aut. ter. TAM 5000 D, 2 PT rad. TAM 5000 D, 3 aut. za izvl., 2 kh-prik.

- laka samohodna raketna baterija PVO "Strela-1M" = 45 ljudi, 28 Pi, 17 AP, 1 PM, 6 SLO "Strela-1M", 1 aut teren. AR-55, 1 aut. ter. 1,5 t TAM 110, 3 aut. ter. TAM 5000 D, 1 KŠK PU-12 (BRDM-2)

- inžinjerijska četa = 98 ljudi, 10 Pi, 85 PAP, 3 PM, 6 RB, 2 tenka nos. mosta MT-55A, 4 aut. ter. TAM 5000 D

- četa veze = 61 čov., 15 AP, 46 PAP, 2 BTR-50 PK, 1 aut. teren. AR-55, 2 mc, 1 mala KŠK AR-55, 12 aut. za vezu AR-55 V, 2 aut. ter. 1,5 t TAM 110, 5 raznih vozila

- vod ABHO = 24 čov., 1 Pi, 22 PAP, 1 PM, 1 RB, 2 aut. spec. AR-55 RH, 1 aut. ter. TAM 5000 D, 2 aut. c/dek. TAM 5000 D

- pukovska baza (u ratu) = 212 ljudi - komanda baze, vod za teh. snabdijevanje, vod za teh, održavanje, int. vod, san. vod, 6 Pi, 9 AP, 195 PAP, 2 PM, 3 aut. teren. AR-55, 37 aut. ter. TAM 5000 D, 5 PT rad. TAM 5000 D, 1 aut. sn. TAM 5000 D, 1 aut. za izvl., 6 aut. C/G FAP, 3 razna m/v, 2 kh-prik., 10 prik. ter. 3 t, 3 sn. kolica

Oklopni puk T-34 B je prema tome imao ukupno 1057 ljudi, 81 borbeno vozilo od čega su bila 63 tenka T-34 B, 4 BTR-50 PK, 3 BTS-Z, 6 SLO "Strela-1M", 3 PT 76 mm PT 76 B i 2 tenka nosača mosta MT-55A.
Lično i zajedničko naoružanje: 291 Pi, 238 AP, 512 PAP, 12 PM, 7 RB, 6 "Strela-2M".
Puk je raspolagao sa ukupno 166 raznih neborbenih vozila: 15 mc, 10 AR-55., 2 aut. sn. AR-55, 2 aut. sp. AR-55 RH, 1 mala KŠK AR-55, 12 AR-55 V, 10 TAM 110 1,5 t, 82 TAM 5000 D, 2 aut C/Dek. TAM 5000 D, 10 PT rad. TAM 5000 D, 4 aut. št. kola TAM 5000 D, 1 aut. sn. TAM 5000 D, 1 kom. kola NCV TAM 5000 D, 7 aut. za izvl., 6 aut. C/G FAP, 7 kh.-prik., 10 prik. ter. 3 t, 3 sn. kolica, 84 RU
 
1985. godine 14. pokp je rasformiran, a njegova dva oklopna bataljona ulaze u sastav 228. pješadijskog puka (Postojna) koji je preformiran u 228. motoriziranu brigadu u organskom sastavu 14. proleterske motorizirane divizije (Postojna).
 
1980. godine od postojećih 11 oklopnih pukova, 3 oklopna puka (6., 7. i 32.) imaju laku samohodnu artiljerijsku bateriju PVO 57/2 mm sa 6 oruđa, 6 oklopnih pukova (1., 4., 24., 42., 19. i 25.) ima lsab PVO 30/2 mm "Praga" sa 6 oruđa i 2 oklopna puka (14. i 41.) ima laku samohodnu raketnu bateriju PVO "Strela-1M" sa 6 oruđa.


Postojali su u sklopu 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije i mehanizirani pukovi, vjerojatno negdje do 1988. godine kada divizija prelazi na brigadnu strukturu. Po svoj prilici ti pukovi su imali dva mehanizirana bataljona i jedan oklopni bataljon kao i ostale jedinice za borbenu podršku i pozadinsku podršku.
Načelni sastav mehaniziranog puka: komanda puka, komanda stana, izviđački vod, 1. i 2. mehanizirani bataljon, oklopni bataljon, haubički artiljerijski divizion, do dvije protivoklopne baterije kao i kod pješadijskih pukova (jedna samohodna topovska i jedna raketna), jedna laka samohodna artiljerijska baterija PVO, inžinjerijska četa, četa veze, vod ABHO i mehanizirani puk je imao pozadinski bataljon, a ne pozadinsku četu kao pješadijski puk.
 
Prema stanju iz siječnja 1990. godine ("Jedinstvo-1") u JNA je preostalo 17 pješadijskih pukova, od kojih je 5 bilo "B" klasifikacije i 12 je bilo "R" klasifikacije. Postojao i jedan motorizirani puk (ne zaštitni) "R" klasifikacije. Isto tako je postojao i jedan puk mornaričke pješadije "R" klasifikacije pored dvije brigade mornaričke pješadije "B" klasifikacije.
Svi preostali pješadijski pukovi su prema "Jedinstvu-2 i 3" ili preformirani u brigade ili rasformirani. Prema projekciji razvoja do kraja 1995. godine u JNA ne bi ostao nijedan puk (pješadijski, motorizirani i mornaričke pješadije). Ostala bi samo tri dopunska puka i tri zaštitna motorizirana puka, ali oni su ionako druga kategorija u odnosu na pješadijske pukove.
Dopunski pukovi predstavljaju drugu i različitu kategoriju u odnosu na ostale pukove. 1988. godine bilo ih je 6 u "R" klasifikaciji.

Prema stanju od 1. siječnja 1990. godine u sastavu kopnene vojske (KoV) postojlai su i "čisti" rodovski pukovi: 20 mješovitih artiljerijskih pukovova, 21 mješoviti protivoklopni artiljerijski puk, 25 inžinjerijskih pukova, 4 puka ABHO, 6 srednjih samohodnih raketnih pukova PVO "KUB", 19 lakih artiljerijskih pukova PVO i 8 pukova veze.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on November 29, 2021, 09:22:49 am
[attachment=1]

Albansko izvješće o sastavu JNA na Kosovu za vrijeme nereda 1981.

https://gazetalevizja.com/prof-asoc-dr-sabit-syla-dokumente-nga-arkivi-qendror-i-forcave-te-armatosura-te-republikes-se-shqiperise-ministria-e-mbrojtjes-popullore-drejtoria-e-zbulimit-per-demonstratat-e-vitit-1981-ne/


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: kosmonaut on November 29, 2021, 10:37:44 am
Kako li su dolazili do ovih podataka?


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on November 29, 2021, 11:36:33 am
Imali su više mogućnosti: albanski vojnici u JNA, stanovništvo, radio prisluškivanje, izviđanje...

Evo njihovog prikaza 2. armije

[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: dzumba on November 29, 2021, 03:52:10 pm
Имали су сасвим солидну обавештајну службу.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: milena braco on November 30, 2021, 12:38:40 am
Ako ste procitali sve, radi se o kontroli radio saobracaja. Paznja, neprijatelj prisluskuje. Koliko se cini, albanski vojni vrh je iznenadjen nemirima na Kosovu.


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 27, 2021, 05:12:17 pm
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: dzumba on December 28, 2021, 08:36:31 pm
По овој карти испада да је био неки војни аеродорм у Славонији? А нема аеродорма код Живиница (Тузла). Не знам ни да ли је на карти уцртан ареродорм код Бихаћа или онај код Удбине. На страну што су заставице побијене онако "стратегијски" или ти "офрље".


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on December 28, 2021, 09:21:34 pm
Bitnije je što se granice armijskih oblasti jasnije vide


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on January 21, 2022, 08:54:11 am
NATIONAL INTELLIGENCE SURVEY 21; YUGOSLAVIA; ARMED FORCES

1973.

CIA

[attachment=1]

https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp01-00707r000200100037-5


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on February 16, 2022, 07:54:51 pm
FORCE IMPROVEMENT IN YUGOSLAVIA

[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on February 26, 2022, 12:18:36 pm
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on February 26, 2022, 12:19:17 pm
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on February 26, 2022, 12:19:57 pm
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on February 26, 2022, 12:20:35 pm
[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on February 26, 2022, 12:22:04 pm
Izvor za zemljovide je:

[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on March 07, 2022, 09:37:47 am
DTIC ADA106190: Yugoslavia and the Soviet Policy of Force in the Mediterranean Since 1961.

https://archive.org/details/DTIC_ADA106190


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on April 20, 2022, 07:46:59 am
Yugoslavian ground forces equipment and organisation, April 1982.

[attachment=1]


Title: Re: Sastav JNA do 1988. godine
Post by: Perun on July 02, 2022, 08:14:18 pm
Postrojbe garnizona Leskovac (B. Dimitrijević)

Prema planu "Drvar", kada se prelazi na petornu formaciju po uzoru na tadašnju američku "pentomik" diviziju, formirana je u Leskovcu komanda 45. srpske pešadijske divizije "B" sastava 175. pp, 640. pp, 647. pp, 691. pp i 805. pp. U Leskovcu trebala su biti formirana dva puka: 175. pp i 805. pp., a preostala tri puka trebala su se formirati u Nišu.

Novi plan reorganizacije "Drvar-2", na kojem se radilo se od 1963. do 1964. godine, obuhvatao je promjene u organizaciji, formaciji i dislokaciji jedinica JNA.

 

Reorganizacijom "Drvar-2" koja je naređena 08.07.1964. godine, komanda 3. armije postala je komanda 3. armijske oblasti i ponovo su uvedeni korpusi koji se razvijaju u ratu. Leskovac je pripao 2. korpusu u Nišu. 45. srpska pešadijska divizija "B" preimenovana je u 45. pešadijsku diviziju koju su činili 175. pp, 354. pp i 805. pp.

 

1965. godine uslijedilo je novo preimenovanje jedinica pa je 45. pd postala 21. pešadijska divizija u čijem se sastavu nalaze: 175. pp, 354. pp, 805. pp, 21. map (1. i 2. had 105 mm, had 122 mm), 21. mptap, 21. lpaad, 21. inžb, 21. bv, 21. db.
Od 1967. godine u Leskovcu locira i 21. oklopni puk T-34 koji se nalazi u organskom sastavu 21. pd.

 

Tokom jeseni 1968. i prve polovine 1969. godine došlo je do novog vala reorganizovanja jedinica. Tako je u Nišu obnovljena 2. proleterska pešadijska divizija u čiji su sastav ušli pukovi: 2. ppp (proleterski pešadijski puk) u Nišu, 7. ppp u Aleksincu i 4. ppp u Pirotu. 2. ppd imala je i 19. oklopni puk u Nišu koji je Naredbom br. 1441-1 SSNO od 01.08.1980. rasformiran.

 

Naredbom br. 529 od 20.09.1968. odlučeno je da se u Leskovcu formira grupa za razvoj 47. srpske partizanske divizije u čiji su sastav ušle 26. srpska partizanska brigada u Surdulici, 29. srpska partizanska brigada u Vranju i 31. srpska partizanska brigada u Leskovcu.

Naredbom br. 658 DSNO od 22.11.1968. prema novoj organizaciji formirana je 2. armija sa komandom u Nišu u čiju zonu odgovornosti ulazi prostor JI Srbije i Kosovo, pa tako u sastav armije ulazi i 21. pd "B-1" Leskovac.

 

Početkom 1975. godine došlo je do promjene u razvoju ratne 47. partizanske divizije. Tada je formirana 47. komanda za razvoj partizanske brigade "R", a grupa za razvoj postale su komande za razvoj 26. partbr u Surdulici, 29. partbr u Vranju i 31. partbr u Leskovcu.

Naredbom br. 491-1 od 21.02.1980. partizanske divizije i brigade preimenovane su u lake divizije i lake brigade.

Naredbom br. 1051-1 SSNO od 04.06.1986. lakim divizijama i lakim brigadama JNA vraćen je naziv partizanska divizija i partizanska brigada.

 

Planom "Rudo" za organizacijsko-mobilizacijsku i materijalno-tehničku modernizaciju KoV bilo je predviđeno da sve brigade (pbr, bbr i okbr) i pukovi (pp i okp) imaju jaču vlastitu podršku (oruđa 105 mm i 122 mm) i jače vlastite elemente za PDB i PVB i da u oklopnim brigadama ta oruđa budu samohodna.

Divizije KoV trebalo je da budu osposobljene za izvršavanje zadataka operativnog značaja i da mogu objedinjavati dejstva svih snaga i struktura odbrane u zoni odgovornosti, a pukovi i brigade da su manjeg brojnog stanja, jače vatrene moći, osobito za PO borbu i PV borbu. Zahtijevalo se da puk i brigada budu organizacijski osposobljeni za dejstva istovremeno na dva taktička pravca, a divizije da imaju artiljerijske pukove sa 4 diviziona i divizionom VBR 128 mm.

Naredbom br. 75-10 od 21.03.1975. prema planu "Rudo" došlo je do reorganizacije leskovačke 21. pešadijske divizije.

Tako su se u organskom sastavu 21. pd nalazili: 175. pešadijski puk, 805. pešadijski puk, dok je 354. pešadijski puk bio razvijen kao komanda za razvoj "B-1". U sastav divizije ušla je i komanda za razvoj 135. brdske brigade u Vranju. 21. mptap preformiran je 21. mptad. Dio tenkova je izdvojen za pojačanje 15. ppbr u Prištini pa je 21. pd imala samo 21. oklopni bataljon T-34 umjesto dotadašnjeg 21. oklopnog puka.

Sastav divizije prema planu "Rudo" bio je sljedeći: komanda divizije, komanda stana, izviđačka četa, četa vojne policije, 175. pešadijski puk, 354. pešadijski puk, 805. pešadijski puk, 135. brdska brigada, 21. oklopni bataljon T-34, 21. mešoviti artiljerijski puk, 21. mešoviti protivtenkovski artiljerijski divizion, 21. laki protivavionski artiljerijski divizion, 21. inžinjerijski bataljon, 21. bataljon veze, 21. četa ABHO, 21. dopunski bataljon, 21. pozadinski bataljon.

 

Naredbom br. 79-52 od 27.12.1979 u toku 1980. godine preoružan je 21. laki artiljerijski divizion PVO koji je dobio novu tehniku: dvije lake artiljerijske baterije PVO 20/3 mm sa po 8 PAT 20/3 mm M55/A4 i jednu laku samohodnu artiljerijsku bateriju PVO 30/2 "Praga".

 

Naredbom br. 550-1 od 22.03.1982. komanda 21. pd preformirana je u 21. pd "R", a njene komande za razvoj 354. pp i 805. pp preformirane su u 354. pp "R" i 805. pp "R".

 

Naredbom br. 912-1 od 17.04.1980. komanda za razvoj 135. brdske brigade izašla je iz sastava 21. pešadijske divizije, potom je prebačena u Surdulicu i preformirana u 135. pešadijsku brigadu "B" pod direktnom komandom 2. armije.

 

Naredbom br. 1441-1 od 01.08.1980. rasformiran je u Nišu 19. oklopni puk iz sastava 2. ppd i prenaoružanjem niške 211. oklopne brigade tehnika (tenkvi T-55 čehoslovačke proizvodnje) tih jedinica je podijeljena tako da su tenkovi ušli u sastav pješadijskih pukova u Nišu, Pirotu i Leskovcu. 175. pp u Leskovcu dobio je u svoj sastav kompletni okb T-34 iz ranijeg 19. okp.

 

Prema planu "Oštrelj", Naredba br. 848-1 SSNO od 15.05.1981. godine, bilo je predviđeno da se odmah pristupi djelomičnoj preformaciji 52. korpusa, ali i susjedne 21. pd i 37. pd na jugu Srbije u raškoj oblasti.

U Leskovcu je 175. pješadijski puk "B-1" preformiran u 175. pješadijsku brigadu "B" sa oklopnim bataljonom T-34.

 

Naredbom br. 550-1 od 22.03.1982. komanda 21. pd preformirana je u 21. pd "R", a njene komande za razvoj 354. pp i 805. pp preformirane su u 354. pp "R" i 805. pp "R".

 

21. pješadijska divizija F-65: komanda divizije, komanda stana, izviđačka četa, četa ABHO, četa vojne policije, 175. pješadijski puk, 354. pješadijski puk, 805. pješadijski puk, 21. mješoviti artiljerijski puk, 21. mješoviti protivtenkovski artiljerijski puk, 21. laki protivavionski artiljerijski divizion, 21. inžinjerijski bataljon, 21. bataljon veze, 21. dopunski bataljon, 21. pozadinski bataljon.

21. pješadijska divizija F-67: komanda divizije, komanda stana, izviđačka četa, četa ABHO, četa vojne policije, 175. pješadijski puk, 354. pješadijski puk, 805. pješadijski puk, 21. oklopni puk T-34, 21. mješoviti artiljerijski puk, 21. mješoviti protivtenkovski artiljerijski puk, 21. laki protivavionski artiljerijski divizion, 21. inžinjerijski bataljon, 21. bataljon veze, 21. dopunski bataljon, 21. pozadinski bataljon.

 

21. pješadijska divizija F-75: komanda divizije, komanda stana, izviđačka četa, četa ABHO, četa vojne policije, 135. brdska brigada, 175. pješadijski puk, 354. pješadijski puk, 805. pješadijski puk, 21. oklopni bataljon T-34, 21. mješoviti artiljerijski puk, 21. mješoviti protivtenkovski artiljerijski divizion, 21. laki protivavionski artiljerijski divizion, 21. inžinjerijski bataljon, 21. bataljon veze, 21. dopunski bataljon, 21. pozadinski bataljon.

 

21. pješadijska divizija F-80: komanda divizije, komanda stana, izviđačka četa, četa ABHO, četa vojne policije, 175. pješadijski puk (sa okb T-34), 354. pješadijski puk, 805. pješadijski puk, 21. oklopni bataljon T-34, 21. mješoviti artiljerijski puk, 21. mješoviti protivoklopni artiljerijski divizion, 21. laki artiljerijski divizion PVO, 21. inžinjerijski bataljon, 21. bataljon veze, 21. dopunski bataljon, 21. pozadinski bataljon.

 

21. pješadijska divizija F-81: komanda divizije, komanda stana, izviđačka četa, četa ABHO, četa vojne policije, 175. pješadijska brigada (sa okb T-34), 354. pješadijski puk, 805. pješadijski puk, 21. oklopni bataljon T-34, 21. mješoviti artiljerijski puk, 21. mješoviti protivoklopni artiljerijski divizion, 21. laki artiljerijski divizion PVO, 21. inžinjerijski bataljon, 21. bataljon veze, 21. dopunski bataljon, 21. pozadinski bataljon.