PALUBA

More, pomorstvo i unutrašnji plovni putevi => Brodomašinstvo => Topic started by: MOTORISTA on March 31, 2010, 06:45:20 pm

Naši prijatelji

▼▼▼▼▼▼

Prostor za Vaš baner

kontakt: brok@paluba.infoTitle: Parne klipne mašine
Post by: MOTORISTA on March 31, 2010, 06:45:20 pm
Parna klipna mašina je toplotna mašina sa spoljnim sagorevanjem, u kojoj se energija pare, dovedena iz  parnog kotla (https://www.paluba.info/smf/brodomasinstvo-za-neupucene/brodski-parni-kotlovi/), pretvara u mehanički rad dejstvom na klip, koji se alternativno kreće u cilindru.

Parna mašina je bila prva pogonska mašina koja je mogla raditi samostalno na bilo kojem mestu, korišćenjem fosilnih goriva za pretvaranje potencijalne u mehaničku energiju. Ona je doprinela procvatu industrije i označila početak nove epohe u razvoju mornarice, epohe brodova na mehanički pogon.

Prvu parnu mašinu konstruisao je francuski inžinjer Papen, ali ove mašine su bile isuviše glomazne da bi bile upotrebljene na brodovima. Tek 1801 godine škotski inžinjer Vilijem Sajmington uspeva da ugradi parnu mašinu na na rečni brod Charlotte Dundas, čime je rođen parobrod.

[attachment=1]

Američki inžinjer Robert Fulton, 1807 godine, ugrađuje parnu mašinu na putnički brod sa točkovima Clermont, a 1815 konstruiše i prvi ratni brod na paru, Demologos.

[attachment=2]

[attachment=3]

Prvi parobrodi su imali pogon na točkove, zbog čega su koristili ležeće, ili kose, parne mašine koje su bolje odgovarale ovom porivnom sistemu. Uvođenjem propelera, ove mašine postaju nepodesne i uskoro se zamenjuju vertikalnim parnim mašinama.

PODELA PARNIH MAŠINA

Parne mašine se dele:

   Prema dejstvu pare na klip:
     -obostranog dejstva ( para dejstvuje sa obe strane klipa)

[attachment=4]

     -jednostranog dejstva ( para delije samo sa jedne strane klipa)

   Prema položaju cilindara:
     -horizontalne
     -kose ili dijagonalne
     -vertikalne ( najčešće korišćene na brodovima)

[attachment=6]

   Prema broju cilindara:
     -jednocilindrične
     -višecilindrične

   Prema načinu dejstva pare na klip:
     -bez ekspanzije ili ti punog dejstva ( para se uvodi u cilindar za čitavo vreme hoda klipa)
     -sa ekspanzijom ( para se uvodi u cilindar samo tokom dela hoda klipa, a zatim ona u njemu ekspandira, to jest širi se)

   Po broju cilindara u kojima para ekspandira:
     -proste ekspanzije ( para ekspandira u samo jednom cilindru)
     -mnogostruke ekspanzije, dvostruke, trostruke, četvorostruke ( para delimično ekspandira u prvom cilindru, a dalja ekspanzija se nastavlja u ostalim cilindrima u zavisnosti od njihovog broja)

[attachment=5]

   Prema veličini pritiska iskorišćene pare:
     -bez kondenzacije ( iskorišćena para se ispušta u atmosferu)
     -sa kondenzacijom ( iskorišćena para se vraća u kondenzator)
     -sa protivpritiskom ( iskorišćena para, čiji je pritisak veći od atmosferskog, se ispušta i koristi za zagrevanje ili u druge svrhe)

   Prema vrsti radne pare:
     -sa zasićenom parom
     -sa pregrejanom parom

   Prema broju obrtaja pogonske osovine na:
     -sporohodne ( do 200 obrtaja u minuti)
     -brzohodne ( 1000+ obrtaja u minut)

   Po načinu raspodele pare u cilindru na:
     -sa razvodnikom ( najčešće se koriste na brodovima)
     -sa ventilnim razvodom ( takođe se koriste na brodovima)
     -sa istosmernim proticanjem pare ( para ulazi kroz ventil ili razvodnik, a izlazi kroz otvore na cilindru)


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: MOTORISTA on April 03, 2010, 04:50:16 pm
DELOVI PARNE MAŠINE

Parna mašina se sastoji iz sledećih delova: postolje, kolenastog vratila, ležajeva kolenaste osovine, nosača cilindra, klizača ukrsne glave, cilindra, klipa, klipnjače, ukrsne glave, motorne poluge, razvodnika pare, pogonskog mehanizma razvodnika pare, zamajca i pomoćnih uređaja i armature.

[attachment=1]

Postolje parne mašine služi da bi se u njega smestili kolenasta osovina i njeni ležaji, osovine nosača cilindra i uljno korito ( karter) koji se nalazi u dnu postolja. Na manjim brodovima postolje je jednodelno, dok se na većim brodovima sastoji od više delova. Za brodski trup je spojeno zavrtnjima.

Kolenasto vratilo se nalazi u postolju za koje je spojeno ležajevima u pravcu uzdužneose broda. Na njemu se, u zavisnosti od broja cilindara, nalazi jedno ili više kolena. U zavisnosti od broja kolena, ona su međusobno razmaknuta za 90° ( kod dvo i četvorocilindričnih mašina), odnosno za 120° ( kod trocilindričnih mašina).

Ležajevi kolenastih osovina služe da nose kilenast osovinu i omoguće joj nesmetan rad. Za svako koleno osovine ih imapo dva. Uglavnom se prave sa košuljicama od belog metala koje omogućavaju njihovu bržu i lakšu zamenu kada se istroše.

Nosači cilindra gornjim delom čvrsto drže cilindre na mestu, dok su svojim donjim delom fiksirani za oistolje. Kod manjih parnih mašina su izvedeni u obliku stubova ( otvorene mašine), dok su kod većih izvedeni u obliku kutije ( zatvorene mašine). Na unutrašnjim površinama nosača se nalaze klizači ukrsne glave. Zbog potrebe za hlađenjem mašine, nosači su šuplji, kako bi kroz njih mogao da cirkuliše rashladni fluid. Kod starijih parnih mašina postojala su po dva klizača u svkom cilindru. Ovi klizači su se koristili za hod napred, odnosno hod krmom, dok se kod novijih parnih mašina koristi samo jedan klizač u tu svhu.

Cilindar, u njemu dolazi do ekspanzije pare koja pokreće klip. Cilindar i razvodna komora su uglavnom izliveni od jednog bloka. Kod mašina koje koriste paru srednjeg i visokog pritiska, cilindri u sebi imaju posebne košuljice, koje olakšavaju njihovo održavanje, to jest zamenu kada se istroše dejstvom klipa. Višecilindrične parne mašine obično imaju spremnik pare između susednih cilindara, preko kojih iskorišćena para iz jednog cilindra ide u drugi ili se odvodi dalje posebnim cevima.

Klipovi služe da pritisak pare pretvore u mehanički rad. Obično su konusnog oblika i malo manjeg prečnika od unutrašnjosti cilindara. Na klipovima se nalaze elastični metalni prstenovi ( karike), koji služe za zaptivanje.

Klipnjača spaja klip sa ukrsnom glavom, a ova klipnjaču sa motornom polugom na koju prenosi silu pare koja dejstvuje na klip. Istovremeno, ona deo horizontalne sile, prenosi na svoje klizače.

Motorna poluga prenosi dejstvo sile klipa na kolenasto vratilo. Svojim gornjim delom, oblika viluške, je spojena sa ukrsnom glavom, dok je svojim donjim delom, oblika glave sa otvorom, za kolenasto vratilo.

Razvodnik pare reguliše dotok pare u cilindre. U zavisnosti od pritiska pare koriste se školjkasti ili pljosnati ( niski pritisci pare), klipni ( za visoke pritiske pare) i ekspanzioni razvodnik, koji omogućava promenu punjenja cilindara za vreme rada. Za pregrejanu paru se koristi ventilni razvodnik.

[attachment=2]

Pogonski mehanizam razvodnika pare pokreće razvodnik prenosom sa kolenaste osovine. Ovaj mehanizam se sastoji od razvodne poluge koja vezuje razvodnik sa ekscentarskom polugom, ekscentarske poluge koja povezuje razvodnu polugu sa ekscentrom i ekscentra spojenog sa kolenastim vratilom. Kod ventilnih razvodnika se koriste ventili sa oprugama koji primaju pogon od bregaste osovine.

Zamajac služi da mašini obezbedi ravnomeran hod. Kod brodova funkciju zamajca vrši propeler.

POMOĆNI UREĐAJI I ARMATURA

U pomoćne uređaje i armaturu parnih mašina ubrajamo: manevarski ventil, zatvarač pare, sigurnosni ventil, prekretni uređaj, uređaj za okretanje mašine, pumpe, kondenzatori, uređaji za podmazivane i hlađenje, cevovodi i ostalo.

Manevarski ventil služi za regulisanje dovoda pare u komoru razvodnika. Pored njega se nalazi i zatvarač za brzo zatvaranje dovoda pare, koji služi da se prekine dovod ukoliko se broj obrtaja mašine poveća ( najčešće usled izronjavanja propelera pri uzburkanom moru).

Sigurnosni ventil se nalazi na poklopcu cilindra i služi za ispuštanje pare ukoliko dođe do prevelikog pritiska.

Prekretni uređaj služi za prekretanje hoda brodske mašine prilikom manevrisanja broda, to jest za hod napred ili krmom.

Uređaj za okretanje mašine služi za njeno okretanje prilikom reparaturama. Kod manjih mašina se ovo izvodi ručno, dok je kod većih mašina mehaničko.

Pumpe služe za dovođenje rashladne vode u kondenzator, za ispumpavanje kaljuže, podmazivanje, napajanje vodom. Neke od ovih pumpi imaju sopstveni pogon, dok druge primaju pogon od parnih mašina.

Kondenzator služi za pretvaranje iskorištene pare u vodu.

Podmazivanje delova i mehanizama parnih mašina se vrši automatski, pomoću centralnog uređaja za podmazivanje. Kod manjih parnih mašina i kod određenih delova većih parnih mašina, podmazivanje se vrši ručno, takozvanim mazalicama. Cilindri koji koriste pregrejanu ili zasićenu paru se podmazuju uljem pod pritiskom.

Za hlađenje delova parne mašine koristi se voda, koja se cevovodima dovodi do tih delova, a zatim kroz posebne otvore na tim delovima prolazi i vrši hlađenje. Kod zatvorenih mašina hlađenje se vrši uljem koje se dalje rashlađuje u posebnim hladnjacima.

Cevovodi služe za dovod radne, odnosno odvod iskorišćene pare.

PRINCIP RADA PARNE MAŠINE

[attachment=3]

 Para se iz parnog kotla dovodi do komore razvodnika koji je automatski razdeljuje, tako da za vreme hoda klipa nadole ulazi u cilindar iznad klipa. Istovremeno je prostor ispod klipa spojen sa izlazom pare. Kada se klip kreće nagore, para ulazi u deo cilindra ispod klipa, dok je gornji deo cilindra spojen sa izlazom pare.Zbog razlike pritisaka pare sa jedne i druge strane klipa, javlja se sila koja pokreće klip u cilindru. Ovo kretanje klipa se prenosi na klipnjaču, a ona ga dalje prenosi na kolenasto vratilo i dalje na osovinu, odnosno na propeler. Ovim se vertikalno kretanje klipa pretvara u kružno kretanje propelera potrebnog za pokretanje plovila.

[attachment=4]


http://www.youtube.com/watch?v=ISDVofBR5Xg


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: brodarski on July 02, 2010, 09:10:54 am
Parni stroj.Ne znam ništa podrobnije.


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: brodarski on August 02, 2010, 05:53:43 pm
Parni stroj kao izložbeni primjer na otvorenom.


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: ML on December 18, 2010, 07:25:14 pm
[attachment=1]
Strojevi ugrađivani na krstarice Ratne Mornarice Italije.


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: kukador on January 03, 2012, 11:33:39 am
evo jedne sličice dobro očuvanog štapnog parnog stroja.
nalazi se ispod pomorske škole u Portorožu
prošao sam pored njega prilikom šetnje ovih neradnih dana, pa šteta, da ga ne okačimo
prilažem i fotografiju tablice.....na brzaka na webu nisam uspio pronači nikakvih podataka o stroju

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: Bozo13 on April 26, 2012, 02:22:07 pm
http://www.youtube.com/watch?v=73txXT21aZU


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: MOTORISTA on May 15, 2021, 03:39:04 pm
https://youtu.be/Ga36q3vHncM


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: milan55 on August 16, 2023, 03:19:11 pm
Prije dva dana odlucio sam da si priustim  cjelodnevnu voznju parobrodom na jezeru Vierwaldstättersee. Morao sam ici u Lucern jer na Bodenskom jezeru postoji jos samo jedan tzv Raddampfer u austriskom vlasnistvu i jako je tesko rezervirati voznju. Na Vierwaldstättersee ih ima cetiri. Odlucio sam se za "Stad Luzern" jer je najnoviji iz 1928 godine i jer se sa njime u Maju 1940 godine general Henry Guisan sa grupom oficira od majora na gore odvezao na legendarnu livadu Rütli i odrzao poznati  Rütlirapport, da se Svicarska nece braniti na granicama kao ostale zemlje nego vojska ide u Alpe/Reduit, i tako je njemacki plan kodnog imena Tanerbaum o napadu na CH propao. Da ne idemo u detalje jer smo o tome vec pisali. Drugi razlog jer smo rezervirali stol u Queen salonu, gdje je iz postovanja prema generalu Guisonu kraljica Elizabeta II i Eva Peron za posjete Svicarskoj sa tim brodom vozile do Rütli livade. Najveci razlog je jer sam prije 40-godisnje zrakoplovne karijere zavrsio pomorsku skolu u M.Losinju i bio zadnja generacija koja je jos ucila parne stapne strojeve ali im se nikada nisam imao prilike pribliziti u radu. Ovi Raddampferi nemaju propeler nego sa strane kotace sa lopaticama koje pokrecu brod. Nakon modifikacije 1953 godine ne koriste ugalj neko tesko mazivno ulje, danas vise kao ulje za grijanje.Ti pogoni na kotace se zbog voznje na valovima i neujednacenog zahvata lopatica tesko su drzali pravac i zato krivudali. Nesto bolje rijesenje je kotac na kraju broda kao na rijeci Missisipi i sl. Prednost im je u odnosu na propeler plici gaz. Prije su parni stapni strojevi bili vertikalni a dana s kao na ovom brodu su nagnuti ili u vodoravnom polozaju. Orginalno je bio sa dva cilindra ali su ubrzo ugradjena tri snage 1600 KS, 1177 KW. Brzina je 14 knota ili 26 km/sat. Koristi se suho zasicena para na temperaturi od 256 stupnjeva celziusa.Dio strojarnice posebno krizna glava kao i kotaci sa lopaticama mogu se promatrati kroz pleksi staklo. Od prije par godina na komandni most i u strojarnicu ne pustaju nikoga tko nije zaposlen na tom mjestu. Izmolio sam kratku vizitu da pofotkam par strojeva ali sam brzo morao van jer je razmak izmedju manovri kratak i za manovre ne smije nitko strani biti u strojarnici. Pojasnili su mi na brzinu sto je sto ali sam dio zaboravio ali su rekli da gore ima zgodan pano na kome je puno toga pojasnjeno.
Krizna glava

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]

Kotac sa lopaticama

[attachment=4][attachment=5][attachment=6]

Kondenzatori

[attachment=7]

Kotao

[attachment=8]

[attachment=9][attachment=10]


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: milan55 on August 16, 2023, 03:26:54 pm
Dalje strojarnica

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9][attachment=10]


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: milan55 on August 16, 2023, 03:34:54 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9][attachment=10]


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: milan55 on August 16, 2023, 03:43:59 pm
Upeavljacki pult u strojarnici

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]

Panel sa pojasnjenjem

[attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9][attachment=10]


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: milan55 on August 16, 2023, 03:51:29 pm

V


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: milan55 on August 16, 2023, 03:58:02 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: milan55 on August 16, 2023, 04:09:56 pm
https://www.lakelucerne.ch/de/ihr-schifffahrts-erlebnis/entdecken/unsere-schiffe/dampfschiff-stadt-luzern/

https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt_Luzern_(Schiff,_1928)

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Parne klipne mašine
Post by: milan55 on August 16, 2023, 04:11:35 pm
[attachment=1][attachment=2]

Naši prijatelji

▼▼▼▼▼▼

Prostor za Vaš baner

kontakt: brok@paluba.info