PALUBA
December 03, 2023, 06:14:37 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Važno, Dopuna Pravilnika foruma PALUBAinfo, tačka 22
 
   Home   Help Login Register  
Mesto za Vaš baner

kontakt: brok@paluba.info

Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 2 [3]   Go Down
  Print  
Author Topic: Vojni helikopter pao na Luštici  (Read 20645 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Kaćo
stariji vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 914« Reply #30 on: January 07, 2013, 10:47:20 pm »

Helikopteri tipa “Gazela”  VCG koji su nakon udesa u Boki bili prizemljeni, počeli su ponovo da  lete od 12.12 2012.
Jedna od novo remontovanih gama u AS Ikar-u.
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ] [ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* golubovci.jpg (274.3 KB, 1024x678 - viewed 366 times.)

* golubovci2.jpg (250.14 KB, 678x1024 - viewed 401 times.)
Logged
mutayu
mornar
*
Offline Offline

Posts: 46« Reply #31 on: January 08, 2013, 05:41:47 pm »

Ko su ljudi u sivim uniformama?
Logged
Kaćo
stariji vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 914« Reply #32 on: January 08, 2013, 05:52:38 pm »

Ko su ljudi u sivim uniformama?
Ameri
Logged
ORIĆAREB
In memoriam
kapetan fregate
*
Offline Offline

Posts: 7 364« Reply #33 on: January 08, 2013, 06:36:02 pm »

Ko su ljudi u sivim uniformama?
Ameri

Pix..., izem ti bojevu gotovost. Čekati da ti tamo neki bogu iza leđa osposobe
par tih šklopocija. Plači voljena zemljo, plači.. Undecided
Logged
lovac
Stručni saradnik za brodska oružja i sisteme
kapetan fregate
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 7 442


« Reply #34 on: January 08, 2013, 06:41:14 pm »

Koliko je meni poznato remont CG helikoptera je radila firma iz Banja Luke. Remont se vršio u krugu, u hangarima zavoda Kosmos.
Logged
Kaćo
stariji vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 914« Reply #35 on: January 08, 2013, 06:48:17 pm »

Koliko je meni poznato remont CG helikoptera je radila firma iz Banja Luke. Remont se vršio u krugu, u hangarima zavoda Kosmos.
Napisao sam u postu da je remont game radio As Ikar-Bl.
Ćiro,nijesu oni "tamo neki" vec licencirana kompanija za remont iz Banja Luke.
Ameri su (kao i druge vojske) u posjeti bazi.
Fotke su sa Golubovaca.
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* golubovci3.jpg (287.72 KB, 1024x678 - viewed 348 times.)
« Last Edit: January 08, 2013, 07:00:08 pm by Kaćo » Logged
ORIĆAREB
In memoriam
kapetan fregate
*
Offline Offline

Posts: 7 364« Reply #36 on: January 08, 2013, 08:06:48 pm »

Koliko je meni poznato remont CG helikoptera je radila firma iz Banja Luke. Remont se vršio u krugu, u hangarima zavoda Kosmos.
Napisao sam u postu da je remont game radio As Ikar-Bl.
Ćiro,nijesu oni "tamo neki" vec licencirana kompanija za remont iz Banja Luke.
Ameri su (kao i druge vojske) u posjeti bazi.
Fotke su sa Golubovaca.
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Hvala na dodatnom objašnjenju. Ja sam na početku mislio da su to remontovali Ameri.
Zato sam i reagovao jer mi nije bilo baš bistro. Ok, sve u redu...
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 22 024


« Reply #37 on: January 08, 2013, 10:16:07 pm »

Ovaj amerikanac na slici ispod  ima oznaku specijalnih snaga.
Logged
Kaćo
stariji vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 914« Reply #38 on: February 09, 2013, 11:26:59 am »

Evo dvije noći rade noćno ljetjenje,po istoj ruti na primorju.Biće da je ovo u pitanju.
Logged
Godra
stariji vodnik I klase
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 988


P-34


« Reply #39 on: September 03, 2013, 10:22:44 pm »

Obilježene dvije godine od tragične pogibije pripadnika Vazduhoplovstva VCG

U uvali Dobreč, kod Tivta, obilježeno je dvije godine od tragične pogibije pripadnika Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore potpukovnika Belhadina Šahbaza, majora Ivana Obradovića i starijeg vodnika I klase Vidoja Tomića.
U znak sjećanja na stradale pilote danas su vijence položili delegacija Generalštaba Vojske Crne Gore na čelu sa načelnikom Štaba Generalštaba pukovnikom Zoranom Lazarevićem, pripadnici Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore, predstavnici jedinica Vojske Crne Gore i porodice poginulih.

http://www.vojska.me/

Logged
ORIĆAREB
In memoriam
kapetan fregate
*
Offline Offline

Posts: 7 364« Reply #40 on: November 28, 2014, 07:06:47 pm »

OSLIJE TRI GODINE OD TRAGEDIJE TUŽILAŠTVO ZAVRŠILO ISTRAGU O
HELIKOPTERSKOJ NESREĆI NA POLUOSTRVU LUŠTICA


Za smrt tri pilota niko nije odgovoran


27.11.2014.

Tokom izviđajnih radnji utvrđeno je da nema osnova za krivično gonjenje bilo kojeg lica za djelo koje se goni po službenoj dužnosti. O tome sam obavijestio porodice stradalih članova posade i uputio ih da prijavu podnesu nadležnom tužilaštvu ukoliko smatraju da je do nesreće došlo nečijim propustom, kazao je tužilac Željko Tomković

Iz­vi­đaj­ne rad­nje ko­je su spro­vo­đe­nje po na­lo­gu Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci ni­je­su ot­kri­le od­go­vor­ne za stra­da­nje tro­ji­ce avi­ja­ti­ča­ra iz Cr­ne Go­re, pot­pu­kov­ni­ka, pi­lo­ta i na­stav­ni­ka le­te­nja Šah­ba­za Bel­ha­di­na (44), ma­jo­ra, pi­lo­ta i na­stav­ni­ka le­te­nja Iva­na Ob­ra­do­vi­ća (36) i sta­ri­jeg vod­ni­ka, teh­ni­ča­ra-le­ta­ča pr­ve kla­se Vi­do­ja To­mi­ća (36). Oni su po­gi­nu­li u ude­su voj­nog he­li­kop­te­ra „H-42 ga­ze­la“ 2. sep­tem­bra 2011. go­di­ne, 500 me­ta­ra ju­žno od uva­le Do­breč, na po­lu­o­str­vu Lu­šti­ca, to­kom re­dov­nog tre­na­žnog le­ta. Vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac Želj­ko Tom­ko­vić za „Dan” je ka­zao da je pred­met o toj ne­sre­ći za­vr­šio 9. sep­tem­bra.

– To­kom iz­vi­đaj­nih rad­nji utvr­đe­no je da ne­ma osno­va za kri­vič­no go­nje­nje bi­lo ko­jeg li­ca za dje­lo ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti. O to­me sam oba­vi­je­stio po­ro­di­ce stra­da­lih čla­no­va po­sa­de i upu­tio ih da pri­ja­vu pod­ne­su nad­le­žnom tu­ži­la­štvu uko­li­ko sma­tra­ju da je do ne­sre­će do­šlo ne­či­jim pro­pu­stom – ka­zao je Tom­ko­vić.
Na­veo je i da, pre­ma po­da­ci­ma ko­je on po­sje­du­je, po­ro­di­ce stra­da­lih avi­ja­ti­ča­ra te pri­ja­ve još ni­je­su pod­no­si­le.

Na­kon ne­sre­će Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo otvo­ri­lo je is­tra­gu o stra­da­nju tro­ji­ce avi­ja­ti­ča­ra. Is­tra­žne rad­nje išle su u prav­cu ot­kri­va­nja pro­pu­sta ko­ji su do­ve­li do pa­da he­li­kop­te­ra, a sa­mim tim i do li­ca ko­ja su od­go­vor­na.
To­kom iz­vi­đaj­nih rad­nji tu­ži­la­štvo je pri­ku­pi­lo broj­nu do­ku­men­ta­ci­ju o ne­sre­ći na po­lu­o­str­vu Lu­šti­ca, iz­vr­še­na su i obim­na vje­šta­če­nja, ali ni­je­dan na­laz ni­je uka­zao na bi­lo či­ju kri­vi­cu. Tu­ži­lac Tom­ko­vić tvr­di da je to­kom pred­u­zi­ma­nja rad­nji na ra­svje­tlja­va­nju tra­ge­di­je tra­žio iz­vje­šta­je od Mi­ni­star­stva od­bra­ne, od­no­sno Ko­mi­si­je za is­pi­ti­va­nje ude­sa, kao i od eks­pert­skog ti­ma fran­cu­ske kom­pa­ni­je „Euro­cop­ter” u či­jem je sa­sta­vu kom­pa­ni­ja „Aero­spa­ti­a­le“, po či­joj li­cen­ci je pra­vljen he­li­kop­ter „ga­ze­la“. Ta­ko­đe, iz­u­ze­ta je i do­ku­men­ta­ci­ja o odr­ža­va­nju he­li­kop­te­ra u ko­jem su po­gi­nu­li Bel­ha­din, Ob­ra­do­vić i To­mić. Do­ku­me­nat­ci­ja je do­sta­vlje­na va­zdu­ho­plov­nom vje­šta­ku Pre­dra­gu Bo­lje­vi­ću. Ipak, sva ta is­pi­ti­va­nja ni­je­su po­ka­za­la ko bi mo­gao bi­ti kri­vac za pad he­li­kop­te­ra i stra­da­nje avi­ja­ti­ča­ra, pa je tu­ži­la­štvo sta­vi­lo tač­ku na pred­met.

Bo­lje­vić je ra­ni­je za me­di­je ka­zao da je do­bio do­ku­men­ta­ci­ju na osno­vu ko­je je tre­ba­lo da od­go­vo­ri da li je bi­lo gre­ša­ka pi­lo­ta i teh­ni­ča­ra ko­ji su ra­di­li na odr­ža­va­nju. Na osno­vu do­ku­me­na­ta ko­ja su mu da­ta vje­štak ni­je ot­krio pro­pu­ste, a sa­mim tim ni kriv­ca iako je ja­sno da uzrok ne­sre­će mo­ra po­sto­ja­ti, jer sa aspe­ka­ta va­že­će re­gu­la­ti­ve ni­je bi­lo gre­ša­ka ni u či­jem po­stu­pa­nju.M.V.P.


Ot­ka­za­le ko­man­de le­ta

Uzrok ne­sre­će na po­lu­o­str­vu Lu­šti­ca u ko­joj su stra­da­li Bel­ha­din, Ob­ra­do­vić i To­mić is­pi­ti­va­la je i Ko­mi­si­ja za is­tra­ži­va­nje ude­sa. Ta is­pi­ti­va­nja tra­ja­la su oko go­di­nu da­na. U iz­vje­šta­ju ko­ju je ta ko­mi­si­ja do­sta­vi­la tu­ži­la­štvu na­ve­de­no je da je uzrok ne­sre­će gu­bi­tak kon­tro­le nad va­zdu­ho­plo­vom. Do to­ga je naj­ve­ro­vat­ni­je do­šlo usled ot­ka­zi­va­nja u si­ste­mu ko­man­di le­ta he­li­kop­te­ra, na­ve­de­no je u do­ku­men­tu. Ko­ja je kon­kret­na kom­po­nen­ta za­ka­za­la Ko­mi­si­ja za is­tra­ži­va­nje ude­sa ni­je mo­gla da utvr­di zbog ve­li­kog bro­ja lo­mo­va i ošte­će­nja na dje­lo­vi­ma he­li­kop­te­ra.


http://www.dan.co.me
Logged
lovac
Stručni saradnik za brodska oružja i sisteme
kapetan fregate
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 7 442


« Reply #41 on: November 28, 2014, 08:07:15 pm »

Ukratko: komisija je utvrdila da je neko sasvim sigurno ogovoran za pogibiju pilota - ali se ne zna ko, niti ćemo to ikada saznati!

Jadno!
Logged
Pages:  1 2 [3]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Prostor za Vaš baner

kontakt: brok@paluba.info

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.027 seconds with 24 queries.