PALUBA
July 18, 2024, 06:26:38 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Za sve probleme prilikom registracije obratite se mejlom na brok@paluba.info
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... 245   Go Down
  Print  
Author Topic: Događaji u Severnoj Koreji  (Read 643605 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
lovac
Stručni saradnik za brodska oružja i sisteme
kapetan fregate
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 7 442


« Reply #2235 on: February 10, 2018, 03:14:55 pm »

Шта кажу артиљерци за комбинацију трактор-приколица-ВБР (као да је 122 mm "Град")?


Zar ne vidiš duboku simboliku utome, i ne čitaš između redova?

Time su pokazali svetu da mogu samostalno da proizvode traktore - što znači da imaju razvijenu mašinsku industriju i poljoprivredu, obrađuju svoju zemlju i prehranjuju svoj narod.
Zatim, sposobni su i da brane svoju zemlju, bilo gde, na bilo kojoj poziciji, na bilo kojoj njivi! Pa neka izvoli, da proba ko ne veruje u to! 

Da nije tako - već bi ih ameri odavno ''pojeli za doručak''.
Logged
MilosPantovic
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 653« Reply #2236 on: February 10, 2018, 03:24:02 pm »

То је нека њихова симболика коју не бих сад рашчлањавао. Северна Кореја је махом брдско-планинско подручје, па сам ја из чисто практичних разлога поставио питање у вези стабилности.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #2237 on: February 12, 2018, 09:06:57 pm »

Пјонгјанг преко Берлина набавио балистичку технологију
Аутор: Н. Ра­ди­че­вићнедеља, 11.02.2018.

Шеф немачке службе државне безбедности тврди да је Северна Кореја за свој ракетни програм куповала опрему у Немачкој, али и на другим тржиштима

Франк­фурт, Хај­дел­берг – Се­вер­на Ко­ре­ја је ус­пе­ла да до­ђе до опре­ме и тех­но­ло­ги­је за свој ба­ли­стич­ки ра­кет­ни про­грам пре­ко сво­је ам­ба­са­де у Бер­ли­ну, ус­твр­дио је пр­ви чо­век не­мач­ке слу­жбе др­жав­не без­бед­но­сти (БфВ) Ханс Ге­орг Ма­сен.

„Про­це­ни­ли смо да је на­бав­ка ишла одав­де (из се­вер­но­ко­реј­ске ам­ба­са­де у Бер­ли­ну), а по на­шем ми­шље­њу, све је то слу­жи­ло за ра­кет­ни про­грам, али у од­ре­ђе­ној ме­ри и за ну­кле­ар­ни про­грам”, ре­као је Ма­сен, при че­му ни­је пре­ци­зно ре­као ко­ја вр­ста тех­но­ло­ги­је и опре­ме је на­ба­вље­на, већ са­мо да су у пи­та­њу еле­мен­ти ко­ји мо­гу да се ко­ри­сте за ци­вил­не свр­хе, али и за вој­не.

Пре­ма Ма­се­но­вим ре­чи­ма, де­ло­ви за Пјон­гјан­гов ба­ли­стич­ки и ну­кле­ар­ни про­грам су „на­ба­вље­ни и на дру­гим тр­жи­шти­ма или пре­ко тај­но­ви­тих фир­ми ко­је су их на­ба­ви­ле у Не­мач­кој”.

Те­ле­ви­зи­ја НДР је у ис­тра­жи­вач­ком до­ку­мен­тар­цу на­ве­ла да је БфВ 2016. и 2017. го­ди­не до­би­ла ин­фор­ма­ци­је о овим се­вер­но­ко­реј­ским на­бав­ка­ма, при че­му је на­ба­вље­на опре­ма на­вод­но ис­ко­ри­шће­на за ра­кет­ни про­грам. Ка­ко је пре­нео НДР, је­дан се­вер­но­ко­реј­ски ди­пло­ма­та је 2014. на­вод­но по­ку­шао да до­би­је „ви­ше­га­сни мо­ни­тор”, ко­ји се ина­че ко­ри­сти у раз­во­ју хе­миј­ског оруж­ја.

Пре­ма тврд­ња­ма за­пад­них ме­ди­ја, се­вер­но­ко­реј­ске ди­пло­ма­те има­ју кључ­ну уло­гу у раз­во­ју за­бра­ње­них се­вер­но­ко­реј­ских про­гра­ма на­о­ру­жа­ња, јер на­вод­но пру­жа­ју ло­ги­стич­ку по­др­шку за пре­ба­ци­ва­ње оруж­ја, вој­них тех­ни­ча­ра и до­при­но­се оба­ве­штај­ним опе­ра­ци­ја­ма.

У по­след­њем из­ве­шта­ју Ује­ди­ње­них на­ци­ја се на­во­ди да је Се­вер­на Ко­ре­ја за де­вет ме­се­ци 2017. го­ди­не ус­пе­ла да из­ве­зе про­из­во­де за­бра­ње­не санк­ци­ја­ма УН, за­ра­див­ши ти­ме 200 ми­ли­о­на до­ла­ра. Ауто­ри овог из­ве­шта­ја ука­зу­ју и на то да Пјон­гјанг има про­јек­те вој­не са­рад­ње са зе­мља­ма у Афри­ци, Ази­ји и на Па­ци­фи­ку, при че­му је Мјан­ма­ру про­дао ба­ли­стич­ки ра­кет­ни си­стем, док Си­ри­ји мо­жда по­ма­же у про­гра­му хе­миј­ског оруж­ја.

Упр­кос тврд­ња­ма не­мач­ких оба­ве­шта­ја­ца да се се­вер­но­ко­реј­ска ам­ба­са­да у Бер­ли­ну ко­ри­сти за кр­ше­ње санк­ци­ја ко­је су УН уве­ле Пјон­гјан­гу, зва­нич­ни Бер­лин не на­ме­ра­ва да пре­ки­не ове ди­пло­мат­ске од­но­се. Кра­јем но­вем­бра про­шле го­ди­не, аме­рич­ки Стејт де­парт­мент је зах­те­вао од зе­ма­ља, ко­је још ни­су пре­ки­ну­ле ди­пло­мат­ске од­но­се са Се­вер­ном Ко­ре­јом, на­во­де­ћи по­себ­но Не­мач­ку, да „опо­зо­ву сво­је ам­ба­са­до­ре” у Пјон­гјан­гу, као и „ума­ње при­сут­ност Се­вер­не Ко­ре­је у би­ло ко­јој од тих зе­ма­ља”. Али, вр­ло бр­зо је из Бер­ли­на сти­гло од­луч­но „не”. Вла­дин ко­ор­ди­на­тор за тран­са­тлант­ску са­рад­њу и члан стран­ке кан­це­лар­ке Ан­ге­ле Мер­кел Јир­ген Харт од­био је ова­кав зах­тев, ис­та­кав­ши да Не­мач­ка „не би сме­ла да се по­ви­ну­је” овом зах­те­ву Ва­шинг­то­на.

„Ми се не мо­же­мо осло­ни­ти је­ди­но на ки­не­ску или ру­ску ам­ба­са­ду у Се­вер­ној Ко­ре­ји”, ре­као је та­да он, до­да­ју­ћи да је „до­бро за Евро­пу, а са­мим тим и за За­пад, да је са не­мач­ком ам­ба­са­дом уси­дре­на у Пјон­гјан­гу”.

Не­мач­ки ди­пло­мат­ски од­но­си са Пјон­гјан­гом су до­брим де­лом на­сле­ђе не­ка­да­шњих при­сних од­но­са ко­му­ни­стич­ке Ис­точ­не Не­мач­ке са Се­вер­ном Ко­ре­јом. Ме­ђу­тим, ути­цај Бер­ли­на на ру­ко­вод­ство у Пјон­гјан­гу за­пра­во не по­сто­ји, већ не­мач­ке ди­пло­ма­те ви­ше има­ју уло­гу по­сма­тра­ча док су глав­ни игра­чи ки­не­ски и ру­ски ам­ба­са­до­ри. Не­мач­ка се ипак још на­да да би мо­гла да бу­де не­ка вр­ста по­сред­ни­ка из­ме­ђу Се­вер­не и Ју­жне Ко­ре­је, али су­штин­ски те­шко мо­же да озбиљ­ни­је ути­че на до­га­ђа­је на Ко­реј­ском по­лу­о­стр­ву јер за то не­ма ре­спек­та­бил­ну вој­ну си­лу.

Izvor: www.politika.rs
Logged
Milan (longtrip)
kapetan fregate
*
Offline Offline

Posts: 7 425« Reply #2238 on: February 12, 2018, 11:37:29 pm »

Emisija sa Lazanskim posle povratka iz Severne Koreje.Jedini strani novinar akreditovan za vojnu paradu na Trgu Kim Il Sunga prenosi poruke, razgovore i utiske koje je poneo posle osam dana provedenih u Pjongjangu.

video se može pogledati na ovom linku

« Last Edit: February 14, 2018, 08:40:18 pm by Milan (longtrip) » Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #2239 on: February 13, 2018, 06:57:41 am »

Pjongjang traži pravni forum o legalnosti sankcija
Srna   12.02.2018.

Severna Koreja ponovo je zatražila od generalnog sekretara UN Antonija Guteresa da organizuje međunarodni forum pravnih eksperata kako bi se utvrdila legalnost sve oštrijih sankcija Saveta bezbednosti UN protiv Pjongjanga.

Misija Severne Koreje u UN saopštila da pojačane sankcije krše suverenitet zemlje i međunarodno pravo, te "ukidaju ljudima pravo na egzistenciju". Iz ove misije podsećaju da je sekretarijat UN predvođen Guteresom već jednom odbacio ovakav zahtev Severne Koreje podnesen pre godinu, uz obrazloženje da Savet bezbednosti UN odlučuje o tome šta čini pretnju međunarodnom miru i bezbednosti. Severna Koreja apelovala je na sekretarijat da sasluša advokate mnogih zemalja koji instistiraju da Savet bezbednosti nema pravno ni moralno opravdanje za osudu nuklearnih testova ili lansiranja interkontinentalnih balističkih raketa i satelita.

Izvor: www.blic.rs
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #2240 on: February 13, 2018, 06:58:57 am »

Kim Džong Un: Važno podstaći klimu pomirenja i dijaloga
Tanjug   13.02.2018.

Severnokorejski lider Kim Džong Un izjavio je da je važno podstaći "toplu klimu pomirenja i dijaloga", preneli su severnokorejski mediji.

On je to rekao nakon razgovora sa visokom delegacijom koja se u nedelju vratila iz trodnevne posete Južnoj Koreji, gde je prisustvovala otvaranju Zimskih olimpijskih igara, prenosi Rojters. Istovremeno, on je izrazio zadovoljstvo povodom te posete i istakao da su napori Južne Koreje da se njihovoj poseti da prioritet bili "veoma impresivni".

- Veoma je važno da se nastave dobri rezultati daljim oživljavanjem klime pomirenja i dijaloga, koju je stvorila snažna želja i zajednička volja Severne i Južne Koreje - rekao je Kim delegaciji, prenosi Jonhap.

Izvor: www.blic.rs
Logged
lovac
Stručni saradnik za brodska oružja i sisteme
kapetan fregate
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 7 442


« Reply #2241 on: February 14, 2018, 06:17:46 pm »

Lazanski je boravio u Severnoj Koreji. Evo kakvi su njegovi utisci.

LAZANSKI POSLE POSETE SEVERNOJ KOREJI: To je ozbiljna država! Sve što tvrdi zapadna propaganda je laž!

 02/14/2018 08:22  Fokus 5 Svet Planeta

Lazanski je kao jedini akreditovani strani novinar prošle nedelje prisustvovao vojnoj paradi povodom 70 godina od osnivanja oružanih snaga Severne Koreje. Sada, kada se svojim očima uverio u to kako se živi na severu Korejskog poluostrva, kaže da žarko želi da raskrinka zapadnu propagandu.

- I ja sam do pre desetak dana o Severnoj Koreji imao pogrešnu sliku pošto sam godinama zatrpavan sistematskim lažima zapadnih medija. Međutim, kad se ode tamo, već na prvom koraku vidi se da to baš i nije tako...

Konkretno, na šta mislite?

- Pa, recimo, mislim na sliku koju forsira zapadna propaganda, a prema kojoj su u Severnoj Koreji ljudi gladni i svi nose istu, sirotinjsku garderobu. To nema veze sa istinom. Ulazio sam u nekoliko supermarketa, koji su odlično opremljeni i gde se prodaje sve, od hleba i mesa, ribe, salama, do luksuzne robe, alkoholnih pića, piva, votke, viskija. LJudi su sasvim pristojno obučeni... Žene nose strukirane jaknice i uske pantalone i suknje. I mnogo vole štikle.

Kako izgleda Pjongjang?

- Fenomenalno! Bukvalno kao najmoderniji evropski grad. Ulice su neverovatno čiste. Građevine su monumentalne. Soliteri od 80 spratova u centru grada su pravo čudo arhitekture, ni Dubai ih se ne bi postideo. Pored toga, metro funkcioniše besprekorno i vozovi se kreću brzinom i do 100 kilometara na čas... Tačno je da imaju restrikcije struje i da periferija grada nije osvetljena kao centar, ali ne zaboravite da oni punih 50 godina žive pod sankcijama.

Sankcije su njihov najveći problem?

- Pa ne znam baš. Oni proizvode sve. Kamione, automobile, električne vozove, dizel lokomotive, podmornice, tenkove, interkontinentalne rakete, oni imaju atomsku bombu. Bolnice su im opremljene najmodernijim aparatima, video sam najsavremeniju 'simens' medicinsku tehniku kakve još nema ni u pola Evrope...

Čekajte, kako je sve to moguće, ako su pod sankcijama?!

- Pa to što su Rusi i Kinezi glasali za sankcije očigledno se u stvarnosti i realnom životu ne događa, ne sprovodi se. Neće ni Rusi ni Kinezi dozvoliti da Severna Koreja umre od gladi, niti da ostane bez medicinske opreme. Te stvari i aparati im i te kako stižu.

Kakve automobile voze?

- Malo je automobila, ali ih ima više nego što mi ovde mislimo. Uglavnom voze automobile domaće proizvodnje koji su rađeni po uzoru na južnokorejske. Elita se, kao i svugde, vozi u 'audijima', 'mercedesima' i BMV-ima, ali ima dosta i automobila ruske proizvodnje i 'fijata'.

Da li su mobilni telefoni dostupni svima? Navodno, za mobilni je potrebna dozvola partije...

- Nije tačno. Svi imaju mobilne telefone. I njih proizvode sami. Iako dosta koriste južnokorejski "samsung", u velikoj meri koriste i one domaće proizvodnje. U Severnoj Koreji sami proizvode računare i računarsku opremu. Ja sam se iznenadio koliko nemamo pojma kako je jaka njihova nauka. Imaju atomski institut i među najjačim su stručnjacima za atomsku fiziku. Do pre 20 ili 25 godina su industrijski bili jači od Južne Koreje i pored sankcija i svega. Oni imaju takva rudna bogatstva i sirovinski potencijal koji Južna Koreja može samo da sanja. Imaju jedno od najvećih nalazišta kamenog uglja u svetu, koji masovno izvoze u Kinu.

Posetili ste i jedan ski-centar. Kakvi su vam utisci i šta ste tamo videli?

- Taj centar je bolje opremljen od Kopaonika. Za kraće uspone imaju pokretnu traku, dok žičaru i sidra koriste za veće uspone. Sedmodnevni boravak u pristojnom hotelu sa ski-pasom za četvoročlanu porodicu košta 70 dolara. Naravno da država to subvencioniše, ali gde to drugde ima?! Obrazovanje i zdravstvo su im potpuno besplatni. Svaki državljanin koji završi fakultet od države dobija stan i plaća samo deset odsto komunalija.

Šta je na vas ostavilo najveći utisak?

- To što nema mnogo stranaca i što ne postoji nevladin sektor, pa samim tim nema ni izdajnika. Nema pumpanja love iz inostranstva, pa da se ne zna ko za koga radi. Vojska im je fenomenalna i fantastično tehnički i tehnološki opremljena, a obuka koju prolaze vojnici je jedna od najrigoroznijih u svetu, armija je spremna da reaguje u svim uslovima.
Noćni život Pjongjanga je kao bilo gde u svetu!

Postoji li noćni život? Imaju li kafiće?

- Kako da ne! Rade do ponoći i mogu vam reći da su poprilično puni. Ponuda me je isto fascinirala. Imaju pice, sendviče, kapućino, fantastična peciva i sva alkoholna pića. Kao kafići bilo gde u svetu.

Izvor: http://www.pravda.rs/lat/2018/02/14/lazanski-posle-posete-severnoj-koreji-to-je-ozbiljna-drzava-sve-sto-tvrdi-zapadna-propaganda-je-laz/
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 22 579


« Reply #2242 on: February 16, 2018, 07:50:57 pm »

Наравно да "ђаво нике тако црк како га описују", али не треба ни претеривати у супротном смеру. Није нигде идеално, па ни у Северној Кореји. Треба обићи и она мало удаљенија места од Пјонгјанга, погледати како људи живе на селу, у малим местима, како изгледају фабрике, фарме и сл. Онда се тек може створити нека реалнија слика о укупном животу у Северној Кореји.
Logged
Boro Prodanic
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 15 394


« Reply #2243 on: February 16, 2018, 08:03:47 pm »

Slažem se, ali tako je u celom svetu.

Naš primer: živim u Mislođinu kod Obrenovca, radim u Železniku, poslom sam svaki dan u Beogradu, a nekoliko puta mesečno putujem po Srbiji. Kad na primer u Vranju posle večere koja košta 400 dinara konobaru ostavim 100 dinara bakšiša, prati me do izlaza, prosto me je sramota. Ponuda robe u prodavnicama u unutrašnjosti Srbije jeste gotovo ista, ali na kasi vidim šta ljudi uglavnom kupuju. Prosečne plate u Beogradu jug Srbije može samo da sanja... Cene u kafićima u unutrašnjosti su ispod 50% beogradskih - to govori o kupovnoj moći.

Moj sin je vrlo slično ocenio situaciju u Lisabonu, Portugal, čak drastičnije - centar je OK, već predgrađa favele. U Italiji i Engleskoj sam i sam to video. U Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj, isto.

Nije Severna Koreja izuzetak.

Drago mi je što pročitah ovo što Lazanski govori, zbog tog naroda. Skoro da sam i sam bio pao u zamku zapadne propagande o toj ponosnoj zemlji.
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 22 579


« Reply #2244 on: February 16, 2018, 08:14:31 pm »

Боро, немој сад ни ти да падаш на све оно што говори Лазански. Па није он био тамо о свом трошку...Био је он својевремено и на носачима авиона и америчким базама. Ни о њима није написао ни једну лошу реч. Тако и овде. Нећу рећи да не говори истину, али је истина мало сложеније питање. Све док Северна Кореја не омогући слободнији приступ сваком добронамерном човеку и све док гости, а посебно новинари, немају обавезног пратиоца истина је ограничена.
Logged
Boro Prodanic
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 15 394


« Reply #2245 on: February 16, 2018, 08:22:50 pm »

Боро, немој сад ни ти да падаш на све оно што говори Лазански. Па није он био тамо о свом трошку...Био је он својевремено и на носачима авиона и америчким базама. Ни о њима није написао ни једну лошу реч. Тако и овде. Нећу рећи да не говори истину, али је истина мало сложеније питање. Све док Северна Кореја не омогући слободнији приступ сваком добронамерном човеку и све док гости, а посебно новинари, немају обавезног пратиоца истина је ограничена.

Znam ja sve to, odigrao sam mnogo utakmica u životu. Istina je koliko i onih koji govore svoju priču, odavno istina nije jedna. Lazanskog sam čitao i slušao stvarno mnogo puta...

Sigurno je jedno: čim strani gosti postanu dobronamerni, Severna Koreja pustiće ih bez pratnje. I čim zaborave američke bombe.

Mi svoje strane goste puštamo bez pratnje pa nam pale štale i senike (a govore nam naše vođe da su gosti dobronamerni!), simbolički rečeno - da ne idem u off topic.
Logged
torpedo011
poručnik bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 5 223


« Reply #2246 on: February 16, 2018, 08:33:08 pm »

Боро, немој сад ни ти да падаш на све оно што говори Лазански. Па није он био тамо о свом трошку...Био је он својевремено и на носачима авиона и америчким базама. Ни о њима није написао ни једну лошу реч. Тако и овде. Нећу рећи да не говори истину, али је истина мало сложеније питање. Све док Северна Кореја не омогући слободнији приступ сваком добронамерном човеку и све док гости, а посебно новинари, немају обавезног пратиоца истина је ограничена.

Taj rad. I to svi zaboravljaju.
Logged
Boro Prodanic
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 15 394


« Reply #2247 on: February 16, 2018, 08:40:23 pm »

Svejevremeno je bio i jedini novinar sa istoka Evrope koji je ušao u Pentagon, svuda ga je bilo. Bio je i na istoku, da se i to ne smetne sa uma.

Nije tu bitan Lazanski, kod mene je princip "neprijatelj moga neprijatelja moj je prijatelj".

Ne računajući domaće (iz Ex Yu, ali to je već lokalni folklor), pamtim samo američke bombe, ničije više.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #2248 on: February 18, 2018, 05:14:09 pm »

Lazanski: Vojna parada u Pjongjangu pokazala je snagu, silu i to da niko ne može protiv Severne Koreje
Novosti online   18. februar 2018.

Jedini strani novinar akreditovan na vojnoj paradi u Pjongjangu Miroslav Lazanski rekao je da je ceo proces posete Severnoj Koreji započet još prošlog letaKakvi su utisci sa vojne parade u Severnoj Koreji, kako ljudi žive u ovoj zemlji, da li su istinite brojne predrasude koje možemo čuti o životu u Severnoj Koreji i njihovom lideru Kim Džong Unu? Jedini strani novinar akreditovan na vojnoj paradi u Pjongjangu Miroslav Lazanski rekao je za TV Pink da je ceo proces posete Severnoj Koreji započet još prošlog leta.

- Strane novinare ne puštaju tako lako, ja sam bio jedini strani novinar koji je dobio akreditaciju - kaže Lazanski. On ističe da je tome da bude jedini verovatno doprinelo njegovo pisanje iz 90-ih godina, kada je predvideo da će Severna Koreja već za deceniju imati nuklearno oružje.

- I jesu 2006. imali prvu generalnu probu. Kaže se da su Korejanci odlični hakeri, bolji i od Kineza i čitaju i prate sve što se napiše i govori o njima - kaže Lazanski za "Novo jutro". On ističe da su neke tvrdnje o Severnoj Koreji samo predrasude.

- Kažu kako nemaju internet, niti mobilne telefone. Znate li kakve mobilne imaju tamošnje devojke?! Internet radi, radi i Gmail, iako on recimo ne funkcioniše u Kini - kaže vojni komentator. Kako kaže, plaćanje je moguće u gotovo svim valutama.

- Mislim da bi i dinare prihvatili da sam im ponudio. Jako su dobri trgovci - ističe Lazanski. Govoreči o infrastrukturi, Lazanski kaže da imaju metro koji je po ugledu na moskovski.

- Njihov metro je umetnost! - ističe on, dodajući da Korejanci ne vole da se slikaju, a da su im žene lepe.

- Ne vole komunikaciju sa strancima, žene su obučene svedeno. Kada je reč o vojnoj paradi, svetske agencije su o njoj izveštavale na osnovu satelitskih snimaka, budući da nisu imali svoje novinare - podseća Lazanski. Paradom su, ističe, pokazali da su snažni, da niko na njih ne može, da na silu mogu da odgovore silom, ali i da pošalju poruku mira jugu, gde su Olimpijske igre.

Izvor: www.novosti.rs
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #2249 on: February 18, 2018, 06:50:45 pm »

Кореја је једна
Аутор: Мирослав Лазански недеља, 18.02.2018.

Вашингтон тражи од Москве да држи Северну Кореју под оштрим санкцијама, док истовремено Вашингтон и Запад држе Русију под оштрим санкцијама. Да није апсурдно, било би болесно...

Какви ће бити односи на Корејском полуострву после завршетка Зимске олимпијаде у Јужној Кореји? Хоће ли тренд помирљивих потеза с обе стране 38. паралеле бити настављен и од кога све то зависи? Да ли се сценарио корејских догађаја може пресликати и на Европу?

Зимске олимпијске игре, заправо, дошле су у идеално време за Северну Кореју. Пјонгјанг је успешно тестирао четири атомске и две хидрогенске бомбе, испробао је интерконтиненталну ракету „хвасонг-15” домета 13.000 км и на тај начин заокружио свој нуклеарно-ракетни програм. Северна Кореја је стекла статус нуклеарне државе, а хоће ли јој то признати и Доналд Трамп то ништа не мења на ствари. Односно, признале то САД или не признале, „хвасонг-15” лети 13.000 км. Пјонгјанг за сада и нема потребу новог тестирања интерконтиненталних пројектила, као ни потребу новог испробавања атомских и хидрогенских бомби, тим пре што је полигон за атомске пробе, на североистоку земље, озбиљно урушен услед неколико узастопних, подземних, нуклеарних проба. Дакле, Северна Кореја може сада да мирно чека и ослушкује сигнале како из Сеула, тако и из Вашингтона.

Неког брзог и спектакуларног помирења између Сеула и Пјонгјанга сигурно неће бити, па чак ако и председник Јужне Кореје оде у службену посету Северној Кореји, то неће битно променити ствари. Јер, за све што се догађа у Јужној Кореји, а посебно за њене релације са Севером, питају се Американци. Како Пјонгјанг не жели да се Амери питају за све што се догађа код њих, а како су ратна морнарица и ратно ваздухопловство Северне Кореје осетно слабије у односу на оно што поседује Јужна Кореја и Американци у том региону, то је Пјонгјанг дао нагласак на ракете, артиљерију и атомско оружје.

Америка у подручју Јапана и Јужне Кореје има моћне снаге, у Јапану је укупно 47.050 припадника америчких оружаних снага: 2.900 припадника копнене војске у бази „Зама”, 12.000 припадника ратне морнарице у саставу Седме флоте с базама „Јокосука” и „Сасебо”, 11.450 припадника ваздушних снага с базама „Јокота”, команда Пете ваздушне армије и 374. тактичко-транспортни авио-винг, „Мисава”, 35. ловачки авио-винг, и база „Кадена” на Окинави са 18. авио-вингом и 353. авио-групом за специјалне операције, те 20.700 маринаца с базама „Камп Бутлер”, „Футенма”, „Ивакуни” и „Фуџи”.

У Јужној Кореји Американци држе 28.500 војника, подофицира и официра. У Јонгсану је команда Осме америчке армије, укупно 19.200 припадника, у бази „Кејзи” је команда Друге пешадијске дивизије, састав чине две пешадијске бригаде, ту је и Прва оклопна бригада, у бази „Синхае” је штаб ратне морнарице са 250 штабних официра, у бази „Осан”, иначе седиште команде Седме ваздушне армије и 51. ловачког авио-винга, и у бази „Кусан” је ратно ваздухопловство САД са 8.800 припадника, док је у базама „Мујак” и „Пусан” 250 маринаца.

Наш новинар на свечној трибини војне параде у Пјонгјангу
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Од јула 2016. године САД распоређују на југоистоку Јужне Кореје ПВО систем ТХААД. То је изазвало велико противљење Кине, која сматра да се тим системом, а посебно радарима AN/TPY-2 у оквиру тог система дезавуише кинески офанзивни ракетни потенцијал такорећи на границама Кине, па је Пекинг већ запретио „да ће Вашингтон и Сеул платити високу цену због распоређивања система ТХААД у Јужној Кореји”. Против распоређивања система ТХААД била је и опозиција у Јужној Кореји. Иначе, верзија система ТХААД која је сада распоређена у Јужној Кореји обухвата пројектиле ПАЦ-2 „патриот”, које имају снаге Јужне Кореје и америчке трупе у тој земљи, но врло вероватно је систем ПАЦ-2 већ деломично замењен системом ПАЦ-3.

Генерали у Пјонгјангу рекли су ми да знају да су ратни бродови Јужне Кореје већ опремљени пресретачким пројектилима типа СМ-3 у верзији „базелин-9”, односно у оквиру „базелин-7 еџиз” система какав имају три нове крстарице јужнокорејске ратне морнарице класе „сејонг“. Истовремено, Јужна Кореја развија свој ПВО систем „Л-САМ”, који би требао да буде чак и бољи од америчког система ТХААД. Увођење система „Л-САМ” у оперативну употребу очекује се у периоду од 2023. до 2024. године.

Нуклеарно-ракетне пробе Северне Кореје Американци вешто користе да у Јапан и у Јужну Кореју довуку нове снаге и оружје и да се наметну као једини заштитници Токија и Сеула. Распоређујући ПВО системе ТХААД у Јужној Кореји Пентагон, заправо, заокружује југоисточни део Кине и Далеки исток Русије. У Пекингу и у Москви свесни су тога, па зато и све санкције против Северне Кореје, и оне изгласане у Савету безбедности УН оперетског су карактера. Вашингтон тражи од Москве да држи Северну Кореју под оштрим санкцијама, док истовремено Вашингтон и Запад држе Русију под оштрим санкцијама. Да није апсурдно, било би болесно...

„Ми не дамо ни педаљ наше територије, крваво смо платили борбу против Јапанаца током 15 година ратовања и против Американаца за време трогодишњег рата. Имамо атомску бомбу и интерконтиненталне ракете, сада нико више не сме да нападне нашу земљу“, рекли су ми у Пјонгјангу високи функционери Централног комитета Радничке партије. Они не говоре о две Кореје, у Пјонгјангу можете да купите мајице с натписом на енглеском језику: „Кореја је једна”. Само, ко ће је ујединити?

Izvor: www.politika.rs


* lazanski2211.jpg (42 KB, 672x435 - viewed 24 times.)
Logged
Pages:  1 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... 245   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.032 seconds with 23 queries.