PALUBA
June 25, 2024, 01:46:07 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Ovde možete pogledati te poručiti knjigu "Ešalon" jedan od autora je srpski podoficir i naš global moderator Kubovac
"Istorija razvoja sovjetskih i ruskih radara, komandno-informacionih sistema i sistema automatizacije"
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 122   Go Down
  Print  
Author Topic: Nabavke i investicije u VS - vesti  (Read 419463 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
tihi
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 354« Reply #975 on: October 04, 2018, 11:16:16 pm »Ne sporim uopšte mogućnosti mikro UAV - dronova, pa se nisam ni uključivao, ali da ste se nagledali "Phantom bombardera sa granatama od 40mm"? Nijedan današnji avion ne nosi top 40mm!!! Ni američki ni ruski, ničiji. Pojedini MiG-15 i MiG-17 nosili su topove 37mm, ali to je bilo pre 60+godina.

Ne nose avionski top, naravno, nego lansiraju nekakve improvizovane granate. Improvizovane - da li od minobacačkih ili nekih drugih granata/municije, ne znam.
Ima dosta o njima na internetu, lako se pronađe.

Te improvizovane granate su ustvari municija za podcevni bacac granata na koji se doda zadnji deo od bagbington loptice ili pticija pera da bi stabilizovale pad. Udar te male granatice je negde ekvivalentan udaru rucne granate. Reaper nosi hellfire rakete koja je 50-ak kilograma svaka, a njegova nosivost je 1700kg ubojnog materijala.
Logged
Rocker
stariji vodnik I klase
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1 060


Palubin savetnik za hardver


« Reply #976 on: October 05, 2018, 02:37:08 pm »

@kumbor
Tihi je pojasnio, granate sa potcevnih bacača su kao stvorene za bombardovanje malim dronovima. Grin

@tihi
Naravno, pouzdanost linka je najslabija karika. Ja sam govorio o malim dronovima, koji bi mogli da se upotrebe na taktičkom nivou, prvenstveno za neposredno izviđanje. Tu nema naročite štete ni ako budu uništeni/zarobljeni.

Kada su ozbiljnije letelice u pitanju, veštačka inteligencija će definitivno preuzeti primat u jednom momentu. U početku verovano samo u situacijama kada je link sa operaterom prekinut, a kasnije možda i potpuno. A svi smo gledali Terminatora i znamo kako se završava svaka priča u kome se naoružanom robotu daju "odrešene ruke" i moć da sam donosi odluke. Možda i bolje tako.
Logged
relja
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 609


« Reply #977 on: October 07, 2018, 12:42:17 pm »

<iframe width="720" height="420" src="//www.youtube.com/embed/PpgFNSpANFM?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
Jedno od sada aktuelnih rešenja, ko zna šta nam budućnost donosi.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #978 on: October 07, 2018, 07:36:54 pm »

Где нестаде "жирафа"
Аутор: Мирослав Лазански недеља, 07.10.2018.

Ле­по је и до­бро што су срп­ски и ру­ски пи­ло­ти за­јед­но ве­жба­ли ових да­на на не­бу Ср­би­је. По­твр­ди­ли су при­ја­тељ­ство, од­лич­не ве­зе два рат­на ва­зду­хо­плов­ства и две вој­ске, на­рав­но и две др­жа­ве. Раз­ме­ње­на су ис­ку­ства у упо­тре­би ло­вач­ке ави­ја­ци­је у пре­сре­та­њу, али и у бли­ској ва­зду­шној бор­би, те у бом­бар­до­ва­њу коп­не­них ци­ље­ва. На кра­ју ве­жбе усле­ди­ле су из­ја­ве на­ших и ру­ских офи­ци­ра за ме­ди­је. Те за­јед­нич­ке фот­ке де­лом го­во­ре о на­шем ка­шње­њу у ди­зај­ну  уни­фор­ме као де­лу вој­ног ими­џа. На­и­ме, пи­лот­ски ком­би­не­зо­ни на­ших офи­ци­ра на тим фот­ка­ма ни­су баш ре­пре­зен­та­тив­ни, а ка­пе бе­рет­ке ве­ро­ват­но још у све­ту но­се са­мо пи­ло­ти на­шег рат­ног ва­зду­хо­плов­ства.

Из­ба­ци­ли смо из упо­тре­бе ону по­зна­ту ка­пу „ти­тов­ку”, а ва­ри­ја­ци­је „ти­тов­ке” има­ју пи­ло­ти ско­ро свих ави­ја­ци­ја НА­ТО др­жа­ва, па чак је да­нас но­се и ру­ски пи­ло­ти. Ви­ђе­но на Ба­тај­ни­ци. Чак и ге­не­ра­ли аме­рич­ког рат­ног ва­зду­хо­плов­ства, ге­не­ра­ли аме­рич­ке коп­не­не вој­ске но­се, осим шап­ке, и ка­пе „ти­тов­ке”. Слич­не „ти­тов­ке” има­ју и бу­гар­ски, хр­ват­ски и ру­мун­ски пи­ло­ти, са од­ре­ђе­ним пре­кло­пом. У вре­ме ка­да су и ру­ски ге­не­ра­ли мо­ди­фи­ко­ва­ли сво­је шап­ке, ни­су ви­ше она­ко огром­не као у вре­ме Со­вјет­ског Са­ве­за, ми смо на­шим пи­ло­ти­ма на­ме­ни­ли кла­сич­ну бе­рет­ку.

Об­ја­шње­ње је би­ло да је „ти­тов­ка” би­ла сим­бол ко­му­ни­зма, па он­да да ка­да се пи­лот на­ђе по­ред ави­о­на ко­ји је стар­то­вао мо­тор „ти­тов­ка” ла­ко од­ле­ти са гла­ве пра­во у уси­сник мла­зног мо­то­ра... Као да и бе­рет­ка не мо­же да од­ле­ти са гла­ве, она­ко ве­ли­ке ка­ко их но­се не­ки на­ши офи­ци­ри и вој­ни­ци ви­ше су па­ла­чин­ке, или је­дро, не­го вој­нич­ка ка­па. Ка­да сам пре ви­ше го­ди­на упи­тао јед­ног на­шег ге­не­ра­ла ка­да ће­мо на­у­чи­ти да ле­по но­си­мо бе­рет­ку, од­го­во­рио ми је да је про­блем што се она про­из­во­ди у са­мо две ве­ли­чи­не: ма­ла и ве­ли­ка. За­то то­пло мо­лим про­из­во­ђа­ча на­ших бе­рет­ки да их пра­ви у ви­ше ве­ли­чи­на, по­што ни­је сва­чи­ја гла­ва за бе­рет­ку. Као и ка­па шил­те­ри­ца, сто­ји са­мо мр­ша­вим офи­ци­ри­ма и вој­ни­ци­ма. Ако су ди­зај­не­ри ишли на не­ку ком­би­на­ци­ју ка­пе шил­те­ри­це с ам­би­ци­јом под­се­ћа­ња на ка­пе офи­ци­ра Кра­ље­ви­не Ср­би­је он­да се ни­је ус­пе­ло. Офи­цир ко­ји има по­за­ди ма­ло ви­ше ко­се са та­квом ка­пом ли­чи на беј­збол игра­ча. Онај ко­ји има ја­чу гла­ву, од­но­сно ши­ре ли­це, са та­квом ка­пом ли­чи на ше­фа же­ле­знич­ке ста­ни­це у БиХ.

Што се ти­че на­ших пи­лот­ских ком­би­не­зо­на они, нај­бла­же ре­че­но, де­лу­ју скром­но у од­но­су на НА­ТО пи­лот­ске ком­би­не­зо­не. Не мо­же­мо да има­мо ави­о­не пе­те ге­не­ра­ци­је, али ба­рем мо­же­мо да на­шим пи­ло­ти­ма обез­бе­ди­мо ком­би­не­зо­не ка­кве има­ју НА­ТО пи­ло­ти. Јер, пи­ло­ти­ма је и  ком­би­не­зон пи­та­ње ими­џа. Да ба­рем ка­да је пред ка­ме­ра­ма бу­де као „топ ган”...

Да­кле, на­ши и ру­ски пи­ло­ти ве­жба­ли су на не­бу Ср­би­је и бли­ску ва­зду­шну бор­бу. Ис­ку­ства из по­след­њих ра­то­ва по­ка­зу­ју да је та­кве бор­бе све ма­ње, да ави­он ко­ји има ра­дар ве­ћег до­ме­та и све­ра­курс­не про­јек­ти­ле ва­здух–ва­здух ве­ћег до­ме­та уз до­бро елек­трон­ско оме­та­ње и не­ма по­тре­бу да уоп­ште и ула­зи у бли­ску ва­зду­шну бор­бу. Ви­дим те на 150 км, имам ра­ке­ту до­ме­та 80 км ко­ју не мо­жеш да оме­таш, имам бо­љу елек­тро­ни­ку, у мре­жно-цен­трич­ном си­сте­му сам, лан­си­рам и одва­јам у стра­ну...

Да­кле, ако мо­дер­ни­за­ци­ја на­ших „ми­го­ва-29” оста­не са­мо на ни­воу уград­ње ме­ђу­на­род­ног си­сте­ма ко­му­ни­ка­ци­је, ра­ди пре­сре­та­ња у оп­ци­ји де­жур­не па­ре, од­но­сно ако се шест до­ни­ра­них ру­ских „ми­го­ва-29”, ви­зу­ел­но раз­ли­ку­ју од на­ших „ми­го­ва-29” по „гр­би” иза кок­пи­та, а у „гр­би” је до­дат­ни ре­зер­во­ар го­ри­ва,  да­кле ако их са­мо до­во­ди­мо на ни­во ка­кав тре­нут­но има­ју на­ши „ми­го­ви-29”, он­да ће хр­ват­ски Ф-16 „ба­рак” би­ти не­сум­њи­во бо­љи апа­ра­ти. Ми мо­ра­мо свих де­сет „ми­го­ва-29”, плус че­ти­ри „ми­га-29” из Бе­ло­ру­си­је, за ко­је тек тре­ба да пот­пи­ше­мо уго­вор, да­кле мо­ра­мо их мо­дер­ни­зо­ва­ти за­и­ста на ни­во ге­не­ра­ци­је „че­ти­ри плус”. Уз та­кве ави­о­не иду ја­чи ра­да­ри и нај­но­ви­је ру­ске ра­ке­те ва­здух–ва­здух сред­њег и ве­ли­ког до­ме­та. Је­сте ру­ски про­јек­тил Р-73 и зва­нич­но нај­бо­ља ра­ке­та ва­здух–ва­здух крат­ког до­ме­та, али тех­нич­ки су­пер­и­ор­ни­ји про­тив­ник не­ће вам ни да­ти при­ли­ку да је лан­си­ра­те у бли­ској ва­зду­шној бор­би. Од­но­сно по­сле про­ла­ска ави­о­на кроз „тра­верс” , по­ло­жај про­тив­нич­ког ави­о­на на бо­ку, по­сле при­бли­жа­ва­ња на су­срет­ним кур­се­ви­ма и „брејк”, на­гли за­о­крет уз мак­си­мал­но оп­те­ре­ће­ње и сма­ње­ње бр­зи­не, то су не­ки од еле­ме­на­та „дог фај­та”, ко­јег је у ствар­но­сти мо­дер­ног ва­зду­шног бо­ја све ма­ње. И о то­ме тре­ба во­ди­ти ра­чу­на...

Про­је­кат на­шег ПВО си­сте­ма „па­сарс-16”, по­зна­тог и као „тер­ми­на­тор” се на­ста­вља. Реч је то­пу „бо­форс Л-70” ка­ли­бра 40 мм сме­ште­ном на ка­ми­о­ну ФАП-2026. Топ је швед­ске про­из­вод­ње, из ар­се­на­ла је ЈНА у вер­зи­ји ка­да га је ву­као ка­ми­он, али уз ње­га је увек ишао ра­дар „жи­ра­фа”. Да­кле „бо­фи” је био ста­ци­о­нар­ног ти­па, ни­је у ЈНА био труп­на ПВО на мар­шу. Са­да га ста­вља­мо на ка­ми­он, до­би­ја мо­бил­ност, али не ви­дим на ње­му ра­дар „жи­ра­фу”. Чак и мно­го ста­ри­ји труп­ни мо­бил­ни ПВО си­сте­ми има­ју на се­би ин­те­гри­са­ни ра­дар, од „ро­лан­да” до „тун­гу­ске”. О „пан­ци­ру” да и не го­во­рим. Да ли то зна­чи да ће наш „па­сарс-16” шле­па­ти „жи­ра­фу” као камп при­ко­ли­цу? Или је „па­сарс-16” са­мо за пран­ги­ја­ње по коп­не­ним ци­ље­ви­ма?

Izvor: www.politika.rs
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 22 537


« Reply #979 on: October 10, 2018, 04:32:50 pm »

Кад је Лазански написао овакав критички текст онда мора бити да се закачио са званичницима из СДПР-а и МО. Cool
Logged
pvanja
kapetan korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 6 288« Reply #980 on: October 11, 2018, 10:13:41 am »

Кад је Лазански написао овакав критички текст онда мора бити да се закачио са званичницима из СДПР-а и МО. Cool

Ili se lobira za neku nabavku iz Rusije. Spominjao se RS Pancir pre par meseci kao opcija za nabavku.
Logged
kumbor
Stručni saradnik - opšti
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 17 612


« Reply #981 on: October 11, 2018, 05:21:56 pm »


Панцир би био одлично решење, боље од Тора за наше услове, а покрива врло мале, мале, па и делом средње висине. Уз Панцир, који може пратити и ОМЈ на маршу могли би купити још један дивизион С-300ПМУ2 или два дивизиона Бук М2, или два дивизиона новог С-350. За било који западни систем ми немамо пара. За нови радар великог домета немамо пара, а ресурс АН-ТПС70 је на измаку и имамо их само два исправна. Можда од Руса неки радари из фамилије Небо, јер открива и прати и СТЕЛТ авионе.

Кад је ЈНА куповала БОФИ, била је већ и варијанта са нишанским радаром, али је била знатно скупља. То је био радар облика велике зелене шерпе за слатко и монтирао се изнад цеви. Жирафа коју ми имамо је одлична, али је већ стара, а пара за нове Жирафе (Бофорс је данас у саставу мислим United Defence или неке сличне мултинационалне фирме) ми немамо и кошта ко сам ђаво или Светог Петра кајгана.
Logged
ssekir75
poručnik fregate
*
Offline Offline

Posts: 4 194


« Reply #982 on: October 12, 2018, 10:03:39 am »

шта би са оним тпс 70 који су купљени од словеније? 3 комада ако се добро сећам.
Logged
pvanja
kapetan korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 6 288« Reply #983 on: October 12, 2018, 12:18:31 pm »

VS ima 5 TPS-70 radara. 2 koja su prezivela bombardovanje 1999. i 3 kupljena od Slovenije.
Srbija je osvojila remont ovih radara tako da odrzavanje i produzetak resursa ne bi trebalo da predstavlja problem.
U svakom slucaju nabavka dodatnih 3D osmatrackih radara je nesto sto je potrebno i bilo bi dobro nabaviti neke od modernih ruskih.
Logged
ssekir75
poručnik fregate
*
Offline Offline

Posts: 4 194


« Reply #984 on: October 12, 2018, 03:14:05 pm »

е тако већ може да буде... од вишка глава не боли, али ни ово није за бацање.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #985 on: October 20, 2018, 06:43:54 pm »

Србија купује „панцир“ од Русије
19.10.2018.
Оливера Икодиновић

Војска Србије добиће руски ПВО ракетни систем „панцир С1“ у другој половини идуће године, сазнаје Спутњик, чиме ћемо постати једина земља у овом делу Европе која ће имати тако моћно оружје.
У истом периоду у Србију би требало да стигну и хеликоптери Ми-17 и Ми-35, а војни експерти оцењују да ће набавка нових хеликоптера бити велики технички скок борбене готовости нашег ваздухопловства. Такође, до краја идуће године очекује се да ће Војска Србије добити и модернизоване тенкове Т-72 и модернизована оклопна возила БРДМ-2, које Руска Федерација поклања Србији. Влада Србије је већ одвојила новац за „панцир“, који ћемо набавити по најповољнијим могућим условима. Реч је о систему које је руски председник Владимир Путин препоручио председнику Србије Александру Вучићу током војне параде на Црвеном тргу у мају ове године, а које војни експерти и медији називају убицом „апача“ и авиона А-10. Хибридни противавионски систем „панцир С1“, који укључује противавионске пројектиле и противавионске топове, створен је како би се пружила директна подршка трупама на терену, али и противавионским системима великог домета као што су С-300 и С-400. Реч је о могућном систему за одбрану од авиона, хеликоптера, крстарећих ракета и беспилотних летелица. Руска армија је „панцире“ распоредила у Сирији, где су се одлично показали у борбеним условима, одбијајући неколико масовних напада беспилотних летелица на руску базу Хмејмим. Српске власти су више пута поновиле да Србија набавља оружје да би ојачала своју одбрану.

Izvor: www.sputniknews.com
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 22 537


« Reply #986 on: October 21, 2018, 03:40:49 pm »

Ја бих ипак сачекао да се то и реализује.
Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 357


#vragu i rat#


« Reply #987 on: October 21, 2018, 05:06:11 pm »

Jedna jedinica košta 15M$, nije malo, otkud novci.  Huh?
Osim, ako i ovo nije donacija ali mislim da Rusi nemaju ovoga viška.

poz.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #988 on: October 21, 2018, 08:10:10 pm »

Ko će ga znati kako će to da se prebije, pošto u kasi žute banke nema.
Logged
vodnik policije
vodnik
*
Offline Offline

Posts: 496


« Reply #989 on: November 05, 2018, 09:58:42 pm »

Izgleda da stvarno stiže Pancir 
Logged
Pages:  1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 122   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.033 seconds with 23 queries.