Pilotaža

(1/1)

ML:
Pilotaža
Pilotaža je davanje stručnih savjeta  zapovjedniku broda od stručnih osoba (pilota) u pogledu vođenja broda radi sigurnosti vođenja broda u lukama, tjesnacima  i drugim područjima obalnog mora.,
Pilotažu izvodi pilot. Pilot jeste stručna i ovlaštena osoba koja daje stručne savjete zapovjedniku broda.Svaka država ima propisan postupak za stjecanje kvalifikacija pilota i negove dužnosti i prava tokom pilotiranja.
To mora biti osoba sa bogatim pomoračkim iskustvom sa zvanjem kapetana duge plovidbe, mora imati staž (prisustvovanje na pilotažama sa pilotom), položen kvalifikacijski ispit i zdravstvenu sposobnost propisanu za oficire straže na brodovima. Neke zemlje imaju i dopunsko osposobljavanje koje je obavezno svakih nekoliko godina(obično 5).
Pomočna obuka se izvodi i na trenažerima.
IMO je na skupštini 2003 usvojio rezoluciju A.960 RECOMMENDATIONS ON TRAINING AND CERTIFICATION AND OPERATIONAL
PROCEDURES FOR MARITIME PILOTS OTHERTHAN DEEP-SEA PILOTS kojom je u vidu preporuke obradio tu materiju, kao i postupke pilota i posade od dolaska na brod do izkrcaja, njihov odnos,odgovornosti..

Pilotažu normiraju međunarodno pravo i zakoni propisi države u kojoj se izvodi. Ona može biti obavezna i fakultativna(dobrovoljna).
Obavezna je na područjima opasnim za plovidbu, isto tako je normirana veličina i vrsta broda za koju je pilotaža obavezna.
Prema prostoru se djeli na obalnu i lučku.
Kod lučke pilotaže je od strane lučkih vlasti propisan i broj tegljača obzirom na veličinu i vrstu broda(posebno za tankere,LPG, NLG,brodove za prevoz kemikalija) kao i pogona. Obično brodovi sa bow thruster-om(pramčanim bočnim porivom) su oslobođeni uzimanja jednog tegljača

ML:
da nastavim pogrešno sam pritisnuo post.
Prisustvo pilota na brodu iako je obavezno ne oslobađa odgovornosti oficira straže ni komandanta broda.
To je regulisano različito po nordijskoj i germanskoj grupi pomorskih zakona.Po Bruxelskoj konvenciji iz 1910 g.brod odgovara za štetu bez obzira što je imao ukrcanog pilota i pilotaža je bila obavezna.
Brodar broda odgovara za radnje i propuste pilota kao i za radnje i propuste članova posade.
Pilot je za svoj rad odgovoran krivično i materjalno.
Uglavnom odgovara za zlonamjernost i nehat(neznanje,neopreznost).Uzima se pilotova prosečna pažnja i znanje srednje sposobnog pilota.
Materjalna odgovornost je uglavnom ograničena plačom, kaucijom i ili višekratnikom tarife pilotaže.

Poseban problem radi niza nesreča je način ukrcaja pilota sa pilotine na brod pa je to regulisano sa SOLAS, kon. IMO preporukom o načinu obezbeđenja dostupa pilota na brod. [ Attachment: You are not allowed to view attachments ] [ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Pilot se ukracava i iz helikoptera na površinu označenu na brodu, obično se ispusti užetom. [ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Po dolasku na brod zapovjednik ga mora obavjestiti o manevarskim svojstvima broda,vrstom tereta,kvarovima pogonske i navigacijske oprema,a
pre svega o max zagazu.
Pilot mu treba objasniti planirani manevar. Komunikacija se vrši na engleskom jeziku. Komunikacija sa tegljačima, privezivačima i lučkim vlastima se obavlja na lokalnom jeziku, ali je pilot dužan zapovjedniku objasniti sve postupke. Preporuke za komunikaciju i odnose se nalaze  u IMO rezoluciji koja je navedena u 1.dijelu. [ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Naročito je velika je odgovornost pilota pri pristajanju brodova velike tonaže, koji isključivo manevriraju pomoču tegljača.Takvi brodovi imaju velik moment tromosti i pri dodiru obale oslobađaju golemu količinu kinetičke energije.No takvi brodovi obično imaju pokazivače bočne brzine
pramca i krme.

ML:
Pilotaža broda se u nekim slučajevima, prema propisima obalnih država može izvoditi i sa udaljenosti.To se ne odnosi na lučku pilotažu več na pilotažu u  samo na pilotažu u obalnom moru i kanalima.
Pilotaža se izvodi iz pristaniške prometne centrale, kordinacijskog centra,radarskog centra, sa drugog broda u blizini pilotiranog broda ako je obezbeđena dobra komunikacija, dobra vidljivost, i ako je vidljivost slaba dobar radarski kontakt.
Pilotaža se izvodi i sa pilotskog broda u neposrednoj blizini broda kojeg vodi pod istim uslovima kao i sa broda u neposrednoj blizini.

Navigation

[0] Message Index