Samohodni obalski protivbrodski lanser Rubež-E

(1/78) > >>

lovac:
Obzirom da sam u prethodnom postu započeo priču o raketnom sistemu Rubež-E, predstavljanjem krilatih raketa P-21 i P-22, red je da nastavim dalje sa istim sistemom i da ukratko prikažem osnovne karakterisitke borbenog sistema i TT karakteristike samohodnog obalskog protivbrodskog lansera (SOPL).

Odmah na početku moram da razjasnim još neke skraćenice koje se koriste u kontekstu ovog teksta.

PORS – pokretni obalski raketni sistem
BROM – baterija raketa obala more

BROM je osnovna vatrena jedinica u sastavu raketnih jedinica obalske odbrane i bila je namenjena za nanošenje raketnih udara protivbrodskim raketama po neprijateljskim površinskim brodovima, prvenstveno krstaricama, razaračima, fregatama, transportnim i desantnim brodovima.
U pojedinim slučajevima može se upotrebiti za nanošenje udara po nekim ciljevima na obali.
U sastav raketne baterije ulaze posada, borveno vozilo (SOPL), rakete P-21 i P-22 i ukrcna oprema. Posadu SOPL čine jedan oficir i 4 podoficira. 

Bivša Yuga je 1979. godine kupila 10 SOPL-ova koji su bili raspoređeni u 5 BROM-ova. BROM-ovi su bili stacionirani u Boki (Radovići), na Lastovu, na Visu, na Malom Lošinju i rezervni u Divuljama. BROM-ovi u Boki i na Lastovu su se oslanjali na 69. raketnu bazu na Prevlaci, a ostali na 55. raketnu bazu u Drnišu, radi popune i provere raketa. 
 
U toku rata devedesetih godina, devet  SOPL-ova je predislocirano u Boku, jedan je ostao u Hrvatskoj. Od ovih devet predislociranih, sedam komada je prodato Egiptu 2005. – 2006. godine i sada su u operativnoj upotrebi, dva su još uvek u Radovićima (neispravni, nepokretni i nekompletni) i ne zna se njihova sudbina.
Onaj jedan što je ostao u Hrvatskoj, navodno služi kao muzejski eksponat (nemam pouzdanih podataka). Nije nikada imao borbenu vrednost za Hrvatsku mornaricu pošto su tokom rata sve rakete P-21 i P-22 i većina rezervnih delova prebačene u Boku. 
SOPL-ovi nisu bili posebno rasprostranjeno oružje u zemljama koje su se u nabavci naoružanja oslanjali na bivši SSSR. Bilo ih je u SSSR, DDR, Libiji, Rumuniji, Poljskoj, SFRJ, iako se sistem naširoko ugrađivao u razne brodove, prvenstveno u Koni klasu.

Konstruktivna izvedba PORS „RUBEŽ-E“ omogućava izvršavanje sledećih zadataka:
- Premeštanje SOPL-ova sa jednog na drugi vatreni položaju u marševskom poretku uz zadržavanje borbene gotovosti, sa ukrcanim raketama, bez dopunskih provera.
- Izlaz na vatreni pložaj, orjentacija i razvoj SOPL u borbeni poredak.
- Rad SOPL u dežurnom režimu na vatrenom položaju.
- Otkrivanje ciljeva i određivanje njihovih parametara kretanja.
- Podelu ciljeva između SOPL-ova.
- Izradu početnih podataka za gađanje.
- Start rakete.
- Obezbeđenje veza sa KM i između SOPL-ova na borbenom zadatku.
- Prinudno odbacivanje KR (u slučaju kvara na KR)

Po ciljevima na moru može da se dejstvuje na daljinama radarske vidljivosti po vlastitim sredstvima osmatranja ili izvan granica radarske vidljivosti, po podacima koji se dobiju od isturenog osmatrača (avion, brod, obalski osmatrački sistemi, operativni centri, drugi SOPL).
Svaki SOPL saglasno taktici primene može biti u ulozi gađača i isturenog osmatrača - za pokazivanje ciljeva drugim borbenim vozilima SOPL, koji gađaju sa zaklonjenih vatrenih položaja ili otvorenih položaja po grupnim i pojedinačnim ciljevima.
Sistem ima veliku mobilnost, autonomnost, sposoban je gađati sa neuređenih vatrenih položaja i može obavljati kako odbrambene tako i ofanzivne zadatke.

Osnovni TT podaci sistema Rubež

-   maksimalna daljina gađanja..........................................................      80 km
-   min. daljina gađanja od obalnog ruba u ovisnosti od nadmorske visine je:
                 
   Nadmorska visina   Minimalna daljina
           800         22 km
      600         18 km
      400         13 km
      200         11 km
      150         8   km

-   maksimalna udaljenost SOPL-a od obalnog ruba .............................    do19 km
-   marševska visina leta KR iznad mora .............................................   25 ili 50m
                        iznad kopna ............................................   250 m
-   verovatnoća pogotka u pojedinačni brod tipa krstarica ili razarač iznosi ne manje od 80%.
-   daljina otkrivanja ciljeva radarom „HARPUN-BE“ iznosi .............   100 km
-   Broj raketa u plotunu .......................................................................    2 kom

 Uslovi borbene upotrebe

-   otvoreni i zaklonjeni vatreni položaji, inžinjerijski uređeni i neuređeni sa gustoćom tla 2-3
     kp/cm2, nagiba vatrenog položaja do 4 stepena
-   brzina kretanja cilja............................................................................   do 80 km 
-   stanje mora u rejonu cilja...................................................................    do 5 bofora
-   brzina vetra iz bilo kojeg pravca......................................................   do 20 m/sek
-   svi meteo uslovi (kiša,sneg,magla,grmljavina)
-   tepperatura vanjskog vazduha..................................................             – 20° do + 40°
-   vreme razvoja SOPL-a na vatreni položaj........................................   15 minuta
-   vreme neprekidnog rada SOPL-a u dežurnom režimu...................    do 2 časa
-   vreme spremnosti za dejstvo iz dežurnog režima............................   60 sek.
-   Vreme prikupljanja SOPL-a ..............................................................   10 min.
-   Interval između lansiranja raketa s jednog SOPL  .........................   7-9 sek.
-   Sektor gađanja  sa desnog boka   ....................................................   - 35° do + 45° 
                              sa levog boka  ........................................................   ± 45°  stepeni


SOPL je specijalno borbeno vozilo PORS "RUBEŽ-E" i namenjeno je za izvođenje raketnih udara protivbrodskim raketama P-21 i P-22. Potpuno je autonoman u domenu izvršavanja svih namenskih zadataka, a odlikuje se vrlo visokim stepenom žilavosti.
Konstruktivno SOPL predstavlja vozilo MAZ 543M visoke prohodnosti, na kojem je montirana lansirna rampa i komandno – upravljačka kabina sa sistemima, uređajima i agregatima smeštenim u njoj (unutra i izvana).

Sastav SOPL-a:

a)   Podvozak MAZ 543M namenjenog za prevoz sredstava
b)   Lansirna rampa KT-161 kontejnerskog tipa namenjena za čuvanje, održavanje i lansiranje KR.
c)   Komandno upravljačka kabina (KUK) namenjena za smeštaj sistema, uređaja i agregata potrebnih za izvršenje raketnog udara.
U komandno upravljačkoj kabini je smešten kompletan sistem za upravljanje raketnim gađanjem koju čine: radarska stanica "HARPUN-BE", uređaj za upravljanje raketnim gađanjem (UURG) "KORAL-BE", aparatura za predstartnu pripremu i proveru raketa "RPK-E", uređaj za mjerenje nagiba vozila "RDU-AE", sredstva radio-telefonske veze, uređaj za orijentaciju vozila GMK (žiromagnetni kompas) i ostali neophodni prateći sistemi.

Osnovni taktičko-tehnički podaci SOPL:

-   Maksimalna težina SOPL, sa dve ukrcane KR - 40124 kg
-   Težina SOPL bez raketa - 34910 kg
-   Maksimalna brzina kretanja SOPL, po putu sa tvrdom podlogom iznosi više od 60 km na čas
-   Srednja brzina kretanja SOPL, po delimično uređenom putu 25 - 30 km/h
-   Radijus dejstva bez popune - 635 km
-   Dužina SOPL    13950 mm   
-   Širina SOPL    3150 mm
-   Visina SOPL sa spuštenom radarskom antenom 4 m, sa dignutom 7 m.
-   Vozilo savlađuje uspon i nizbrdicu do 28 stepeni
-   Posadu SOPL-a čini 5 ljudi (komandir - oficir, vozač ujedno poslužilac bloka kontejnera (KT-161 E ), radarski tehničar ujedno poslužilac sredstava veze, operator električar i poslužilac uređaja za upravljanje raketnim gađanjem (UURG "KORAL-BE") i aparature za predstartnu pripremu i provjeru raketa (RPK-E)
-   Broj mjesta u kabini vozila 2
-   Broj mjesta u komandno upravljačkoj kabini (KUK) - 4
-   Sektor gađanja (ne računajući poslestartni žiro ugao):
       a) desni bok 60 ± 1° do 130 ± 1°
       b) levi bok  50 ± 1° do 130 ± 1°
Broj raketa na vozilu – 2  protivbrodske rakete KR P-21 i P-22

Radar "HARPUN-BE" je namenjen za otkrivaje površinskih ciljeva. Radar određuju njihove koordinate, parametre kretanja i predaje podatke o cilju u elektro – mehanički računar "KORAL-BE". Njime se može ručno i automatski pratiti izabrani cilj.

Može da otkrije površinske ciljeve na udaljenostima:
- 40 do 45 km u normalnim uslovima rasporostiranja radio talasa i razmeštaja SOPL na nadmorskoj visini – 0 m.
- do 100 km kada je SOPL razmešten na nadmorskoj visini do 600 m ili u uslovima povišene radarske vidljivosti na nadmorskoj visini – 0 m.
Srednje greške određivanja koordinata površinskih ciljeva na navedenim daljinama otkrivanja:
- po daljini………………………………………………………………   75 m
- po pravcu……………………………………………………………   3-5 hiljaditi 
Maksimalne greške određivanja parametara kretanja površinskih ciljeva na daljinama do 80 km i brzinama do 80 čvorova:
- po daljini ………..……………………………………………………    2-3 m/s
- po azimutu…………………………………………………………………    2-4 m/s


Uređaj za upravljanje raketnim gađenjem "KORAL-BE" obezbeđuje upravljanje gađanjem i izradu početnih podataka za gađanje. Njime se dobija kontrolna indikacija stanja borbene spremnosti raketa na SOPL i kontrola predaje komandi ostalim SOPL-ovima u toku upravljanja gađanjem.

Uređaj "KORAL-BE" obezbeđuje izradu početnih podataka i rešenje zadatka gađanja u sledećim granicama:
-   po daljini do cilja………………………………………………       0 - 100 km,
-   po daljini do isturenog osmatrača cilja…………………………      do 20 km,
-   po vremenu autonomneg leta rakete……………………………       5 - 250 sek,
-   po brzini cilja……………………………………………………     do 80 čv,
-   po daljini od obalnog ruba……………………………………         0 - 20 km,
-   po brzini vetra……………………………………………………    0-21 m/s
-   po daljini uključivanja GSN do cilja…………………….………    3,5 - 20 km,
-   po žiro-uglu rakete u ravni gađanja……………………………       ±5°

Uređaj obezbeđuje odbravljenje slobodnih žiroskopa u autopilotu raketa i start raketa u dijapazonu ±5° po kanalu kursa, ± 6° po kanalu bočnog nagiba /krena/, ±4°po kanalu uzdužnog nagiba /tangaža/

Aparatura za predstartnu pripremu i kontrolu raketa RPK-E je namenjena za
-   automatsku predstartnu kontrolu i pripremu sistema za upravljanje letom raketa,
-   obuku i trenaž posade SOPL u izvođenju automatske kontrole rakete bez uključivanja aparature rakete, uz pomoć imitatora rakete;
-   proširenu kontrolu aparature raketa prilikom izvođenja obaveznih, periodičnih radova;
-   režim lansiranja neproverenih raketa, u slučaju kvara na raketi.

Uređaj za merenje uglova nagiba RDU-AE služi za merenje uglova nagiba lansirne rampe KT-161E i površine na kojoj je postavljen radar "HARPUN-BE" u odnosu na horizontalnu ravan i predaju električnih signala proporcionalnih veličini izmerenih uglova u računar.
Uređaj za merenje uglova nagiba RDU-AE se sastoji od :
-   RDU-1 - elektronski deo, služi za obradu signala,
-   RDU-2 - elektromehanički deo, senzorski deo.

Izvori električne energije na SOPL-u su :
-   AIP autonomni (osnovni) izvor napajanja
-   RIP rezervni izvor napajanja
-   Akumulatori vozila, koji se uključuju u sistem napajanja SOPL, kada se zadaci izvršavaju sa rezervnim izvorom napajanja.

SOPL se može napajati električnom energijom iz formacijskog vanjskog izvora napajanja koji se priključuje na električnu mrežu ili elektro agregat.

Autonomni izvor napajanja AIP je osnovni izvor energije za SOPL, kada se on nalazi na vatrenom položaju. Namenjen je  za snabdevanje potrošača izmeničnim električnom energijom 220 V i istosmernom električnom energijom 27 V. Sistem se sastoji od agregata AG-42 i bloka aparature za upućivanje i regulaciju. AG-42  se sastoji od turbogasnog motora na koji su mehanički vezana dva generatora istosmerne struje i jedan generator izmenične struje.

Turbogasni motor služi za pogon generatora i ima sledeće tehničke karakteristike:
•   Nominalna snaga.........................................   110 KS
•   Vreme izlaska na režim rada........................   60 sek
•   Potrošnja....................................................     do 76 kg/čas

Napajanje istosmernom električnom energijom obezbeđuju generatori GS-18NO (2 kom). Jedan od generatora G-S-18NO služi kao starter za upućivanje motora sa gasnom turbinom, a u generatorskom režimu zajedno s drugim generatorom istog tipa obezbeđuje sisteme SOPL istosmernom električnom energijom. Sistem istosmerne struje automatski održava napon u tački regulacije 28,5V ±10%. Sumarna snaga obaju generatora istosmerne struje je 32 kW.
Sistem napajanja izmeničnom električnom energijom sastoji se od generatora izmenične struje GT40P46 i aparature za regulaciju, a održava napon u tački regulacije 220 V +/- 5% pri snazi 22 kW, i frekvenciji 400.
 
Rezervni izvor napajanja služi za snabdevnje potrošača SOPL električnom energijom prilikom borbene upotrebe SOPL, a takođe na maršu u slučaju kvara autonomnog izvora napajanja.
Kao rezervni izvor napajanja koristi sejedan generator GS-18NO  istosmerne struje, koji dobija pogon preko kutije za izbor snage od pogonskog motora SOPL.
Usled ograničene snage generatora GS-18NO za obezbedenje rada SOPL prilikom borbene upotrebe, paralelno s generatorom GS-18NO uključuju se akumulatori vozila.

Hidraulična oprema SOPL je namenjena za držanje u horizontalnoj ravni i skaniranje antene radara "HARPUN-BE" (kružno i sketorsko) i dovođenje lansirne rampe KT-161E u radni položaj, upravljanje poklopcima lansera i podizanje lansera za ugao starta.

Pogonski motor SOPL, odnosno podvoska MAZ 543M je 12 cilindrični dizel motor snage 520 KS. Radi se o istom motoru koji se koristio u tenku T-55.

lovac:
Naredna slika prikazuje opšti izgled SOPL

alfa:
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Mislim da je ruski...

lovac:
Sledi nekoliko fotografija SOPL

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

lovac:
Alfa, odkakle ta slika SOPL koju si postavio? Kojoj mornarici pripada SOPL sa slike? Vidim da je uslikan na nekoj izložbi naoružanja.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page